Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa locală
Clasa a X-a
20 februarie 2010

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


▪ Timpul de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


Citiţi cu atenţie textele următoare:
A. „Legile în înţelesul cel mai larg, sunt suporturile necesare care derivă din natura
lucrurilor şi, în acest sens, toate fiinţele îşi au legile lor. Divinitatea îşi are legile sale,
lumea materială îşi are legile sale, inteligenţele superioare omului îşi au legile lor,
animalele îşi au legile lor. Omul îşi are legile sale(…)
Libertatea politică nu constă în a face tot ce vrei(…). Libertatea este dreptul de a face
tot ce îngăduie legile(…)
Nu există, de asemenea, libertate, dacă puterea judecătorească nu este separată de
puterea legislativă şi de cea executivă.“
(Montesquieu, Despre spiritul legilor)
B. „IV. Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia.
V. Legea este expresia voinţei generale; toţi cetăţenii au dreptul să contribuie personal sau
prin reprezentanţii lor, la alcătuirea ei; ea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi, fie că apără fie
că pedepseşte. Toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, au acces în mod egal la orice
demnităţi, posturi sau funcţii publice, după capacitatea lor şi fără alte deosebiri decât cele
ale virtuţilor şi talentelor lor.“
(Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, 26 august 1789)

C. “În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, coloniile americane au început o


răscoală împotriva conducerii britanice. Coloniştii resimţeau tot mai mult
amestecul englezilor, mai ales în comerţ. Au observat, de asemenea, alte
politici britanice care dăunau intereselor lor. Astfel, Anglia a declarat tot
teritoriul de la vestul coloniilor sale din America ca fiind rezervaţia indiană.
Locuitorii unor colonii ca Virginia, au privit acest lucru ca pe o
ameninţare.(...) În mai 1775, reprezentanţii tuturor coloniilor s-au întâlnit la
Congresul din Philadelphia. (...) În 4 iulie 1776, prin vot, Congresul a adoptat
un act fundamental, Declaraţia de Independenţă. Americanii au găsit aliaţi în
Franţa şi Spania, care aveau motivele lor de antipatie faţă de influenţa
britanică din America.”
(Enciclopedia istoriei lumii)

Pe baza textelor răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Menţionaţi pe baza sursei A un principiu politic, care se regaseste si n sursa B
2. Precizaţi o asemănare între aspectele istorice descrise în sursele A, respectiv B şi
menţionaţi câte o informaţie din fiecare text pentru a ilustra ideea respectivă.
3. Stabiliți o deosebire intre textul B și C
4. Menționați , pe baza textului C, cauzele care au dus la convocarea Congresului
5. Formulați un punct de vedere despre libertate , folosind argumente din cele doua texte
A și B
6. Prezentati un alt fapt istoric referitor la evenimentul la care face referire sursa C
7. Prezentaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, curentul cultural căruia îi aparţin cele
două surse.
SUBIECTUL II ( 60 puncte)
Elaboraţi, în aproximativ patru pagini, un eseu despre organizarea statelor moderne
în secolele XVIII – XIX, având în vedere:
- menţionarea spaţiului istoric în care s-au desfăşurat evenimentele;
- prezentarea unei asemănări între procesele istorice care s-au desfăşurat în două state
moderne ;
- prezentarea unei deosebiri între faptele istorice care s-au desfăşurat în două state
moderne;
- prezentarea unor fapte istorice favorizate de adoptarea unor idei (documente)
- prezentarea a două personalităţi şi a rolului lor în organizarea a două state moderne

Notă. Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, concluzii), respectarea


succesiunii cronologice, evidenţierea relaţiei cauză – efect, utilizarea limbajului istoric.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa locală
Clasa a X-a
Barem de corectare şi notare
20 februarie 2010

Subiectul I – 30 de puncte:
 5 puncte pentru precizarea principiului separării puterilor în stat
 5 puncte pentru precizarea unei asemănări între aspectele istorice descrise în
sursele A, respectiv B şi 5 puncte pentru menţionarea câte unei informaţii din
fiecare text.
(5x2= 10)
 15 puncte pentru prezentarea principalelor caracteristici ale iluminismului şi
a celor mai importanţi reprezentanţi ai acestui curent.
Total 30 puncte
Subiectul al II-lea - 60 de puncte

Informaţia istorică – 50 de puncte:


 5 puncte pentru menţionarea spaţiului istoric
 10 puncte pentru prezentarea oricărei asemănări între procesele istorice
 10 puncte pentru prezentarea oricărei deosebiri între procesele istorice
 15 puncte pentru prezentarea unor fapte istorice favorizate de adoptarea unor
idei (documente)
 Câte 5 puncte pentru prezentarea oricăror două personalităţi şi a rolului lor în
organizarea unor state moderne. (5x2=10)
Structurarea compoziţiei – 10 puncte:
 2 puncte pentru structura: introducere – cuprins – concluzii
1 puncte pentru structură parţială
0 puncte pentru lipsă structură
 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice
 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză – efect
1 punct pentru prezentarea parţială a relaţiei cauză – efect
0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză – efect
 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
Total 60 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu