Sunteți pe pagina 1din 2

Care sunt posibilele efecte secundare ale exenatide (Byetta)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives;
difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Obţineţi ajutor medical de
urgenţă dacă aveţi oricare dintre aceste semne ale unei reacţii alergice: urticarie, dificultăţi în
respiraţie, umflarea feţei, buzelor, limbii sau a gâtului.

Stop using exenatide and call your doctor at once if you have severe pain in your upper stomach
spreading to your back, with nausea, vomiting, and a fast heart rate. Stop exenatide utilizarea şi
apela imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi dureri severe la nivelul stomacului superioară
de raspandire la spate, cu greaţă, vărsături, şi un ritm al inimii rapid. These could be symptoms
of pancreatitis. Acestea ar putea fi simptomele de pancreatită.

Less serious side effects may include: Mai puţin efecte secundare grave pot include:

 nausea, vomiting, heartburn, diarrhea; greaţă, vărsături, arsuri la stomac, diaree;


 loss of appetite; pierderea poftei de mâncare;
 weight loss; or scădere în greutate sau
 dizziness, headache, or feeling jittery. ameţeli, dureri de cap sau senzaţie de nervozitate.

Know the signs of low blood sugar (hypoglycemia) and how to recognize them: Cunoaşte semne
de hipoglicemie (hipoglicemie) şi cum să le recunoască:

 hunger, headache, confusion, irritability; foame, dureri de cap, confuzie, iritabilitate;


 drowsiness, weakness, dizziness, tremors; somnolenţă, slăbiciune, ameţeală, tremor;
 sweating, fast heartbeat; transpiraţie, bătăi rapide;
 seizure (convulsions); or crize convulsive (convulsii); sau
 fainting, coma (severe hypoglycemia can be fatal). leşin, comă (hipoglicemie severă pot
fi fatale).

Always keep a source of sugar available in case you have symptoms of low blood sugar. Păstraţi
întotdeauna o sursă de zahăr disponibile în cazul în care aveţi simptome de hipoglicemie. Sugar
sources include orange juice, glucose gel, candy, or milk. surse de zahăr includ suc de portocale,
gel de glucoză, bomboane, sau lapte. If you have severe hypoglycemia and cannot eat or drink,
use an injection of glucagon. Dacă aveţi hipoglicemie severă şi nu poate mânca sau bea,
utilizarea injectarea de glucagon. Your doctor can give you a prescription for a glucagon
emergency injection kit and tell you how to give the injection. Medicul dumneavoastră vă poate
da o reţetă pentru un kit de injecţie cu glucagon de urgenţă şi să vă spun cum să dea de injectare.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Aceasta nu este o listă completă
a efectelor secundare, iar altele pot să apară. Call your doctor for medical advice about side
effects. Sunaţi-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre reacţiile adverse. You
may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Puteţi pot raporta reacţii adverse la FDA la
1-800-FDA-1088.

What is the most important information I should know about exenatide (Byetta)?
Care este cea mai importantă informaţie ar trebui să ştiu despre exenatide
(Byetta)?

Do not use exenatide to treat type 1 (insulin-dependent) diabetes, or if you are in a state of
diabetic ketoacidosis (call your doctor for treatment with insulin). Nu folosiţi pentru a trata
exenatide de tip 1 (insulino-dependent), diabet zaharat, sau dacă sunteţi într-o stare de
cetoacidoză diabetică (apel medicul dumneavoastră pentru tratamentul cu insulină).

Before using exenatide, tell your doctor if you use any of these oral diabetes medications:
acetohexamide (Dymelor), chlorpropamide (Diabinese), glimepiride (Amaryl), glipizide
(Glucotrol), glyburide (DiaBeta), tolazamide (Tolinase), tolbutamide (Orinase). Înainte de a
utiliza exenatide, spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi oricare dintre aceste
medicamente orale diabet zaharat: acetohexamide (Dymelor), clorpropamida (Diabinese),
glimepiridă (Amaryl), glipizida (Glucotrol), glibenclamid (DiaBeta), tolazamide (Tolinase),
tolbutamida (Orinase ).

You must use this medication within 60 minutes (1 hour) before eating a meal. Trebuie să
utilizaţi acest medicament în termen de 60 de minute (o oră) înainte de a mânca o masă. If you
miss a dose, use the medication as soon as you remember, but only if you have not yet eaten a
meal. Dacă aţi omis o doză, utilizaţi medicamente, de îndată ce vă amintiţi, dar numai dacă nu aţi
mâncat încă o masă. If you have already eaten a meal, wait until your next scheduled dose (1
hour before a meal) to use the medicine. Dacă aţi mâncat deja o masă, aşteptaţi până când doza
programată (1 oră înainte de masă) să utilizeze acest medicament. Your exenatide doses should
be spaced at least 6 hours apart. doze exenatide dvs. ar trebui să fie distanţate cu cel puţin 6 ore
distanţă. Do not use exenatide after eating a meal. Nu utilizaţi exenatide după o masă.

Stop using exenatide and call your doctor at once if you have severe pain in your upper stomach
spreading to your back, with nausea, vomiting, and a fast heart rate. Stop exenatide utilizarea şi
apela imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi dureri severe la nivelul stomacului superioară
de raspandire la spate, cu greaţă, vărsături, şi un ritm al inimii rapid. These could be symptoms
of pancreatitis. Acestea ar putea fi simptomele de pancreatită.

It is important to use exenatide regularly to get the most benefit. Este important să se folosească
exenatide în mod regulat pentru a obţine cele mai multe beneficii. Get your prescription refilled
before you run out of medicine completely. Ia prescripţie reumplut inainte de a alerga afară de
medicament complet.

Never share an injection pen or cartridge with another person. parts Niciodată un stilou
injectabilă sau cartuş cu o altă persoană. Sharing injection pens or cartridges can allow disease
such as hepatitis or HIV to pass from one person to another. Schimbul de injectare ţarcuri sau
cartuşe poate permite boli cum ar fi hepatita sau HIV a trece de la o persoana la alta.

To be sure this medication is helping your condition, you will need to check your blood sugar at
home. Pentru a fi sigur că acest medicament este de a ajuta starea dumneavoastră, veţi avea
nevoie pentru a verifica nivelul zahărului în sânge la domiciliu. Your blood will also need to be
tested by your doctor on a regular basis. Sangele tau va trebui, de asemenea, să fie testate de
către medicul dumneavoastră în mod regulat. Do not miss any scheduled appointments. Nu
pierde nici un numiri programate.

If you are using any type of antibiotic or birth control pill, take these medicines at least 1 hour
before you use exenatide. Dacă sunteţi folosind orice tip de antibiotic sau pilula de control al
naşterii, luaţi aceste medicamente cu cel puţin o oră înainte de a utiliza exenatide.