Sunteți pe pagina 1din 4

Carly

Carly Phillips
Phillips
Burlacul 
 THE BACHELOR 
BACHELOR 

  PROLOG.
  Sunteţ i să nă toas toasă , doamnă  Chandler.   Chandler. Şi cardiograma şi tensiunea
arterială  sunt
 sunt normale. Nu e dec â t un caz nefericit de indigestie. Un antiacid,
puţ in
ină  odihn
 odihnă , şi ar trebui s ă  v   v ă 
ă sim
   simţ iţ i bine. Doctoriţ a îşi agăţă  stetoscopul
 stetoscopul de
gâ t,
t, not â 
ând  d încă  ceva
n  ceva în tabel.
Sentimentul de uşurare alunecă  prin  prin trupul Rainei Chandler la fel de
puternic ca durerea care o cuprinsese mai devreme. Senza ţ  ţia
 ia aceea înfior ă  ă toare
toare
din piept şi din bra ţ  ţ o
  o luase pe nepregă tite. tite. Cu toate c ă îş
ă  îşi pierduse soţ ul ul în
urma unui atac de cord la v â rsta rsta de treizeci şi şapte de ani, Raina nu privise
niciodat ă ă  cu
 cu deta şare durerile apă rute rute pe nea şteptate. Devenise o persoană 
conştiincioasă î ă  în privinţ a să nă t  tăţ 
ă
  ţ ii
ii sale, atent ă ă la
  la greutatea ei, şi începuse un
program de exerciţ ii ii care consta în plimbă ri ri pe jos în pas vioi, rutin ă  pe  pe care o
respectase pâ nă î ă  în ziua de ast ă  ăzi.
z  i.
La primul puseu de durere, ea se repezise la telefon, apel â ndu-l ndu-l pe fiul ei
cel mare. Nici m ă car car amintirile nepl ă cute, cute, ale mirosurilor sterile şi antiseptice
din spital, sau griul depresiv al pere ţ ilor ilor nu o împiedicar ă  ă  s
 să  se
 se îngrijească  de  de
să nă tatea
tatea sa. Avea o misiune de îndeplinit înainte de a pă r  ră 
ă   i aceast ă 
  si
s ă  lume.
 lume.
  Aruncă  o  o privire că tre tre t â 
â nă ra ra şi atractiva doctori ţă  care  care o înt â  â mpinase
mpinase la
Camera de urgenţ e. e. Orice femeie cu o înf ăţ  ăţ işare plă cut 
cut ă î
ă  în ţ inuta
inuta verde
monotonă  de  de spital avea poten ţ ial. ial.
— Eşti nouă î ă  în ora ş, nu-i a şa? Dar Raina ştia r ă  ă spunsul
spunsul înainte ca
cealalt ă 
ă  s
 să î
ă  încuviinţ eze.eze.
  Cunoştea pe toat ă  ă  lumea
 lumea din Yorkshire Falls, cu o popula ţ  ţie
 ie de 1723 de
persoane ce aveau să  devin  devină  cur 
 cur â  ând  d 1724, câ nd
n nd soţ iaia editorului edi ţ iei iei locale a
 Yorkshire Falls Falls Gazette va na  na şte viitorul lor copil. Medicul s ă u generalist fusese
dr. Eric Fallon, un prieten apropiat de mul ţ i ani. V ă  ă duv
duv ca şi ea, Eric
sucombase recent în fa ţ  ţ a dorinţ ei ei de a se bucura mai mult de via ţă  ţă  şi a munci
mai puţ in.in. Fiind noul asociat al lui Eric, domni şoara dr. Leslie Gaines avea
propriul r ă  ăspuns
  puns în privinţ a unui stres mai redus.
s
Ea era nou-venit ă î ă  în ora ş şi, din punctul de vedere al Rainei, acest lucru
o f ă 
ă cea
cea nu doar interesant ă  ă,  dar şi o nouă  poten  potenţ ial ială  so
 soţ ieie pentru podoabele ei
de bă ie ieţ i.
i.
— Eşti că să torit  torit ă 
ă ? întrebă  Raina.
 Raina. Sper c ă  nu  nu te va sup ă ra ra întrebarea, dar 
am trei fii burlaci şi…
  Doctoriţ a chicoti.
— Sunt în ora ş de numai câ teva teva să pt 
pt ă 
ă mâ ni, ni, însă  reputa 
 reputa ţ  ţia
 ia fiilor
dumneavoastr ă  ă le-a
  le-a luat-o mult înainte, doamnă  Chandler.   Chandler.
Pieptul Rainei se umflă  de  de mâ ndrie.
ndrie. Erau bă ie ieţ i de treabă , fiii ei. Ei
reprezentau marea sa bucurie, iar de cur â  â nd
nd sursa unei frustr ă  ărir  i permanente.
Chase, bă iatul iatul cel mare, Rick, poli ţ istul istul favorit al ora şului, şi Roman,
corespondentul să u extern şi fratele mai mic, cel care se afla acum la Londra,
participâ nd nd la un summit economic.
— Prin urmare, doamnă  Chandler…  Chandler…
— Raina, o corect ă  ă  ea,
 ea, studiind-o pe amabila doctoriţă . Un r â  âs  plă cut,cut,
simţ ulul umorului. Îndepă rt  rt ă 
ă  imediat
 imediat posibilitatea ca t â  ân  ă ra
ra să  fie
 fie sufletul
pereche pentru Roman ori pentru Rick.
Conduita ei a şezat ă  ă l-ar
   l-ar plictisi pe Roman, iar programul de medic ar
intra în conflict cu cel al ofi ţ erului erului Rick. Dar ea putea fi femeia perfect ă  ă  pentru
 pentru
 bă iatul
iatul cel mare, Chase.
Din momentul în care preluase de la tat ă  ă l să u,u, cu aproape două zeci zeci de
ani în urmă , funcţ ia ia de editor al Yorkshire Falls Gazette, el devenise mult prea
sobru, mult prea şef şi peste mă sur  sur ă 
ă de
   de protector. Slav ă  ă Cerului
   Cerului că  mo  moştenise
frumuseţ ea ea tat ă 
ă lui
lui să u,u, un chip cizelat care producea o prim ă  impresie  impresie înainte
ca el să  deschid
 deschidă  gura, gura, preluâ nd nd controlul. Femeile cumsecade ador ă  ă  b
 bă rba 
rba ţ 
ţ ii
ii
protectori, iar marea parte a celor nem ă ritate ritate din ora ş s-ar că să tori tori cu Chase
câ t ai clipi. Era chipe ş, ca şi Rick şi Roman.
Scopul ei era de a-şi că să tori tori cei trei fii, şi a şa va face. Dar mai înt â  â i,
i, vor
trebui să -şi dorească  din  din partea unei femei ceva mai mult dec â t sex. Nu c ă  ar  ar fi
ceva r ă  ău
  în privinţ a sexului; în realitate, putea fi mai mult dec â t plă cut, cut, reflect ă  ă 
ea, aducâ ndu- ndu-şi aminte. Dar problema ei era de fapt mintea închistat ă  ă a
   a fiilor
ei. Ei erau bă rba  rba ţ  ţ i.
i.
Şi fiindcă  ea  ea fusese cea care îi crescuse, ştia exact cum g â ndeau. ndeau. Rareori
îşi doreau o femeie pentru mai mult de o noapte. Norocoasa avusese avusese parte de o
lună , nici mai mult, nici mai pu ţ in. in. Gă sirea
sirea unei femei hot ă  ă r 
râ 
â
   te,
te, asta era
soluţ ia.
ia. Cu înf ăţ  ăţ işarea lor atr ă  ă gă toare,
toare, specifică  neamului
 neamului Chandler, femeile le
că deau
deau la picioare. Însă  b  bă rba 
rba ţ 
ţii,
 ii, inclusiv fiii s ă i, i, îşi doresc ce nu pot avea, iar
 bă ie
ieţ ii
ii ei aveau prea mult, cu prea mare u şurinţă .
Ispita lucrului interzis şi plă cerea cerea de a v â  âna  a dispă ruser 
n ruser ă  ă . De ce s-ar g â ndi ndi
un bă rbatrbat la pâ nă  c  câ nd
nd moartea ne va desp ă r  rţ 
ţ   i,
i, câ nd
nd femeia e dispusă  s  să 
cedeze f ă  ă r 
ră 
ă
    nici
 nici un angajament? Nu c ă  Raina  Raina nu ar fi înţ eles eles genera ţ  ţia
 ia actuală .
O înţ elegea.
elegea. Dar adora în acela şi timp legă turile turile vieţ ii ii de familie – şi era
suficient de deşteapt ă î ă  încâ t să -şi dorească  pachetul pachetul complet.
Însă î
ă  în lumea de azi, femeia trebuie s ă -i -i ofere bă rbatului
rbatului o provocare.
Emoţ ie.
ie. Şi chiar şi atunci, Raina sim ţ ea ea că  fiii
 fiii ei ar da înapoi. Bă rba  rba ţ 
ţii
 ii Chandler 
aveau nevoie de o femeie special ă  ca  ca să  le
 le trezească  interesul
 interesul şi să -l -l menţ in ină .
Raina oft ă  ă.  Ce ironie ca ea, o femeie care avusese drept ideal propria c ă snicie snicie şi
copiii să i,i, să  creasc
 crească  trei  trei fii care considerau sacru cuv â  â ntul
ntul burlac. Cu
atitudinea lor, ea nu va avea parte de nepo ţ ii
atitudinea ii pe care şi-i dorea. Iar ei nu vor
avea niciodat ă  ă parte
   parte de fericirea pe care o meritau.
— Câ tevateva recomandă ri, ri, Raina. Doctori ţ a închise repede graficul şi ridică 
privirea. Îţ i sugerez să  ai  ai mereu în casă  o  o sticluţă  cu antiacide, în
 cu comprimate antiacide,
caz de urgenţă . O cea şcă  cu  cu ceai se dovedeşte adesea cel mai bun remediu.
— F ă ăr 
r  ă 
ă
    livr 
 livr ă 
ări
 ri de pizza la ore t â  ârzii
r  zii din noapte, în concluzie? Înt â  â lni
lni
că ut 
ut ă 
ătura
t  ura amuzat ă  ă a
   a tinerei doamne.
— Mă  tem  tem că  nu.  nu. Va trebui s ă -ţ i gă se seşti alt ă 
ă  distrac
 distracţ ie.ie.
Raina str â  â nse
nse din buze. Lucrurile pe care avea s ă  le  le îndure în viitor.
Pentru fiii să i. i. Vorbind de ei, Chase şi Rick aveau să  revin  revină  dintr-o
 dintr-o clipă îă  în alta,
iar doctoriţ a nu îi r ă  ăspunsese
  punsese încă  ia
s  ia cea mai presant ă î ă  întrebare. Raina îşi lă să 
privirea să  alunece
 alunece de-a lungul trupului zvelt al doctori ţ ei. ei.
— Nu vreau să  insist,  insist, însă …
Dr. Graines r â  â nji,
nji, evident încă  amuzat 
 amuzat ă  ă. 
— Sunt că să torit  torit ă  ă.  Şi chiar dacă  nu nu a ş fi fost, sunt convins ă  c  că  fiii
 fiii
dumneavoastr ă  ă  ar
 ar aprecia foarte mult dac ă  şi-ar gă si si singuri partenerele
potrivite.
  Raina îşi temper ă 
ă  dezam
 dezamă girea,
girea, flutur â 
â nd
nd mâ na
na în semn de r ă 
ă