Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL: CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: INGRIJIRI CALIFICATE IN ORL
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: INGRIJIRI CALIFICATE IN ORL
2.2. Titularul activităților de curs: Conf. Dr. Sebastian Cozma, Sef Lucr. Dr. Cristian Mârțu
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.Dr. Dan Cobzeanu, Conf. Dr. Sebastian Cozma, Asist. Dr.
Patricia Vonica, Asist. Dr. Catalina Pintilie, Asist. Dr. Daniela Rusu
2.4. Anul de 2.6. Tipul de 2.7. Regimul
studiu IV 2.5. Semestrul I/II evaluare E1/E2 disciplinei Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 6 2 3.3. seminar/ 4
săptămână din care : 3.2. curs (7 sapt) laborator (7 sapt)
3.4. Total ore din
planul de 3.6. seminar/
învățământ 42 Din care : 3.5. curs 14 laborator 28
Distributia fondului
de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe
teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 33

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.8. Total ore pe semestru 75
3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Notiuni de anatomie, fiziologie, fiziopatologie, nursing
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


Sunt necesare săli de curs cu capacitate corespunzătoare, prevăzulte cu dotari tehnice
5.1. de desfășurare a specifice(computer, videoproiector, tabla, etc)
cursului Studenții trebuie să respecte normele de conduita corespunzătoare învățământului universitar
(punctualitate, neutilizarea telefoanelor mobile)
5.2. de desfășurare a
seminarului / Acces in sevicii clinice cu paturi sau asistenta in ambulator. Studenții trebuie să respecte
laboratorului normele de conduita corespunzătoare asistentei medicale in spital sau ambulator

6. Competențe specifice acumulate


Sa recunoască o situație de urgență ORL și să fie în măsură să
acorde primul ajutor medical (sângerare din nas, dispnee
obstructiva acuta, corpi străini ORL);
Recunoașterea malformațiilor cranio-faciale congenitale ;
Să fie familiarizați cu posibilitățile de diagnostic și tratament in
hipoacuzie;
Să realizeze diagnosticul diferențial în formațiunile tumorale
Competențe profesionale cervicale, tumorile maligne de orofaringe și rinosinusale;
(exprimate prin cunoștințe și Să realizeze diagnosticul apneei de somn și să cunoască
abilități) principiile de tratament;
Studentul exerseaza lucrul în echipã, dobandeste abilităţi de comunicare
cu pacientul si apartinatorii.
Competențe transversale (de  Se dezvolta autonomia învăţării si se pun bazele unei atitudini
rol, de dezvoltare profesională, integrative faţă de cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior
personale)  Exercitarea în condiții optime a responsabilităților profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


Insuşirea unor cunoştinţe generale privind patologia din
7.1. Obiectivul general sfera ORL cu accent pe patologia de granita si pe urgențe.
Studenţii trebuie să aibă competenţa recunoaşterii unor semne clinice
specifice patologiei ORL care să-le permită efectuarea diagnosticului
7.2. Obiective specifice pozitiv și diferențial.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
OTOLOGIE (C1)
- Anatomia clinică și noțiuni de fiziologie a urechii;
- Urgente otologice;
- Otalgia;
- Complicatiile infectiilor otice;
- Tumorile urechii;
- Disfunctia trompei lui Eustache;
- Hipoacuzia – cauze, diagnostic si tratament;
- Paralizia de nerv facial;
- Vertijul;
- Drogurile ototoxice; Prezentare Powerpoint
RINOLOGIE (C2)
- Anatomia si fiziologia nasului si a sinusurilor paranazale;
- Urgentele rinologice;
- Inflamatiile nasului si a sinusurilor paranazale; Prezentare Powerpoint

pagina 2 din 4
- Complicatiile infectiilor sinusale;
- Tumorile benigne si maligne rinosinusale;
- Nevralgia de trigemen;
FARINGOLOGIE (C3)
- Anatomia si fiziologia faringelui;
- Hiperplazia organelor limfoepiteliale;
- Amigdalită acută si amigdalită cronică
- Apneea obstructive de somn
- Alte boli inflamatorii ale faringelui;
- Urgențe în faringologie;
- Tumorile faringelui; Prezentare Powerpoint
LARINGOLOGIE (C4)
- Anatomia clinică si fiziologia laringelui;
- Anomalii congenitale;
- Tulburări functionale;
- Traumatismele laringelui
- Inflamatiile laringelui; Prezentare Powerpoint
LARINGOLOGIE (C5)
- Tumorile benigne de Laringe;
- Tumorile maligne ale Laringelui;
- Dispneea: cauze, diagnostic si tratament Prezentare Powerpoint
REGIUNEA CERVICALA (C6)
- Limfadenita specifica și nespecifica;
- Adenopatia cervical;
- Fistule cervicale branhiale
- Chistul de canal tireoglos
- Tumori cervicale Prezentare Powerpoint
DIVERSE (C7)
- Tumorile glandelor salivare;
- Apneea obstructiva de somn;
- Anomalii congenitale craniofaciale;
- Cefaleea Prezentare Powerpoint
Bibliografie
“Oto-rino-laringologie, pentru asistentii medicali licentiati, carte de curs” - Mârţu Cristian,
Radulescu Luminita, Ed. Gr. T Popa Iasi, 2016, ISBN 978-606-544-408-9;
“Oto-rino-laringologia” – Radulescu Luminita, Mârţu Cristian, Corina Butnaru
“Compendiu de Patologie Oto-Rino-Laringologica si Chirurgie Cervico Faciala” - Sub redactia Mihail
Dan Cobzeanu,Editura Junimea,2009,ISBN978-973-37-1391-3;
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații

OTOLOGIE (6 ore)
- Inspectie, palpare, otoscopie; Prezentare electronica sau
- Spalatura auriculara; pacient

- Membrana timpanica normal si patologica; Prezentare electronica sau


- Evaluarea functional a trompei lui Eustache; pacient

- Acumetria;
- Testele functiei vestibulare; Prezentare electronica sau
- Examenul functiei nervului facial. pacient

RINOLOGIE (6 ore)
- Inspectie, palpare;
- Rinoscopia anterioara si posterioara; Prezentare electronica sau
- Olfactometria; pacient

pagina 3 din 4
- Evaluarea imagistica a nasului si
sinusurilor paranazale;
- Epistaxisul – diagnostic si tratament; Prezentare electronica sau
- Spalatura sinusala pacient

FARINGOLOGIE (6 ore)
- Inspectie, palpare;
- Examinarea cu ajutorul oglinzii;
- Endoscopia; Prezentare electronica sau
- Endoscopia; pacient

LARINGOLOGIE (6 ore)
- Inspectie, palpare; Prezentare electronica sau
- Laringoscopia indirect si directa; pacient
- Examenul fibroscopic si stroboscopic;
Prezentare electronica sau
- Evaluarea radiologica.
pacient
REGIUNEA CERVICALA (4 ore)
- Inspectie, palpare; Prezentare electronica sau
- Evaluarea regiunii cervicale. pacient
Bibliografie
“Ghid practic ORL pentru asistentii medicali licentiati, carte de LP” - Mârţu Cristian, Ed. “Gr. T Popa”
Iasi, 2016, ISBN 978-606-544-409-6;
„Ghid de Lucrari Practice ORL” - Luminița Rădulescu, Dan Mârțu
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor.
Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din
cadrul programului Masterat, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de
rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere


evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2018 Prof Dr Mihail Dan Cobzeanu

Semnătura directorului de departament


Prof Dr Mihail Dan Cobzeanu

pagina 4 din 4