Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

3A

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Filiala_____________________
Nr.______Din______________

Secretariatul C.D.
Nr.______Din______________

CONȚINUT DOSAR ATESTARE PROFESIONALĂ (schimbare treaptă)


NIVELUL II DE SPECIALIZARE - SPECIALIST

1. Opis cu documentele din dosar – exemplar original (se completează un document –


tehnoredactat sau scris de mână, care să cuprindă toate actele depuse în dosarul de atestare
profesională pentru schimbare treaptă, nivelul II de specializare - SPECIALIST);
2. Cerere pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare – specialist,
adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – exemplar original (cererea
tip se regăsește pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare);
3. Carte de identitate – copie, în conformitate cu originalul;
4. Atestatul de liberă practică (practicant, regim de exercitare supervizare și/sau practicant,
regim de exercitare autonom – după caz) – copie, în conformitate cu originalul;
5. Certificat de căsătorie / divorț (dacă este cazul) - copie, în conformitate cu originalul;
6. Cazier judiciar (are valabilitate 6 luni) – exemplar original;
7. Adeverință medicală (are valabilitate 6 luni) – exemplar original;
8. CV, model Europass – exemplar original;
9. Diplomele de studii sau documentele echivalente (certificate de recunoaștere pentru studiile
făcute în străinătate) și foaia matricolă – copie, în conformitate cu originalul*

a. Pentru absolvenții de programe de licență în sistem preBologna,


Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică
presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată
avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România – pentru
specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să conțină certificatul / diploma care
atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la nivel de practicare în regim
autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui program de formare profesională avizat de
către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;
b. Diploma de master în psihologie, într-un domeniu larg de specializare (clinic,
organizațional, educațional), relevant pentru specialitatea pentru care se solicită atestatul
de liberă practică – schimbarea de treaptă, cu mențiunea ca programul de master să fie
avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România sau diploma de
doctor în psihologie, pentru absolvenții de programe de licență de 3 ani în sistem Bologna
în psihologie, inclusiv cu dublă specializare – pentru specialitățile: psihologie clinică,
psihologia muncii și organizațională, psihologie aplicată în servicii, psihologia transporturilor,
psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială,
psihologie aplicată în domeniul securității naționale și psihologie judiciară evaluarea
comportamentului simulat prin tehnica poligraf;

c. Pentru absolvenții de programe de licență de 3 ani în sistem Bologna în psihologie, inclusiv


cu dublă specializare, care, la data de 05.03.2019, se aflau pe treapta de practicant, regim de
exercitare supervizare sau pe treapta de practicant, regim de exercitare autonom sau care,
la data de 05.03.2019, se aflau înscriși într-un program de formare complementară în
psihoterapie sau consiliere psihologică - diploma de master în psihologie într-un domeniu
larg de specializare (clinic), cu mențiunea ca programul de master să fie avizat de către
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România sau diploma de doctor în
psihologie sau certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării
profesionale la nivel de practicare în regim autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui
program de formare profesională avizat de către Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România (în conformitate cu Art. 15, alin. 2 din Hotărârea Comitetului
director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 3 și Art. 23, alin. 2 din Hotărârea Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România nr. 6/2018);

Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică


presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată
avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România (pentru
absolvenții de master, se completează formarea derulată în cadrul programelor de master) –
pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să conțină și certificatul / diploma
care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la nivel de practicare în
regim autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui program de formare profesională
avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

d. Pentru absolvenții de programe de licență de 3 ani în sistem Bologna în psihologie, inclusiv


cu dublă specializare, care, la data de 05.03.2019, NU se aflau pe treapta de practicant,
regim de exercitare supervizare sau pe treapta de practicant, regim de exercitare autonom
sau care, la data de 05.03.2019, NU se aflau înscriși într-un program de formare
complementară în psihoterapie sau consiliere psihologică - diploma de master în psihologie
într-un domeniu larg de specializare (clinic), cu mențiunea ca programul de master să fie
avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România sau diploma de
doctor în psihologie ȘI certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii
atestării profesionale la nivel de practicare în regim autonom a profesiei, urmare a
absolvirii unui program de formare profesională avizat de către Comitetul director al
Colegiului Psihologilor din România (în conformitate cu Art. 15, alin. 2 din Hotărârea
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 3);

Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică


presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată
avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România (pentru
absolvenții de master, se completează formarea derulată în cadrul programelor de master) –
pentru specialitățile menționate anterior dosarul trebuie să conțină și certificatul / diploma
care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării profesionale la nivel la nivel de
practicare în regim autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui program de formare
profesională avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

e. Pentru absolvenții studiilor de licență în medicină – medicină generală (medicii psihiatri),


filosofie, teologie, asistență socială, psihopedagogie (competență în specialitatea
psihoterapie) care, la data de 05.03.2019, se aflau pe treapta de practicant, regim de
exercitare supervizare sau pe treapta de practicant, regim de exercitare autonom sau care,
la data de 05.03.2019, se aflau înscriși într-un program de formare complementară în
psihoterapie - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare (clinic –
cu excepția medicilor psihiatri, în conformitate cu Art. 5, pct. 3, lit. a din Hotărârea
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 1/2019 cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 3), cu mențiunea ca programul de master să fie avizat de
către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România sau diploma de doctor în
psihologie sau certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării
profesionale la nivel de practicare în regim autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui
program de formare profesională avizat de către Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România;

Specialitatea/Competența generală în psihoterapie presupune o pregătire suplimentară în


cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către Comitetul director al
Colegiului Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează
formarea derulată în cadrul programelor de master) – pentru specialitatea menționată
anterior dosarul trebuie să conțină și certificatul / diploma care atestă pregătirea în
vederea obținerii atestării profesionale la nivel la nivel de practicare în regim autonom a
profesiei, urmare a absolvirii unui program de formare profesională avizat de către
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

f. Pentru absolvenții studiilor de licență în medicină – medicină generală (medicii psihiatri),


filosofie, teologie, asistență socială, psihopedagogie (competență în specialitatea
psihoterapie) care, la data de 05.03.2019, NU se aflau pe treapta de practicant, regim de
exercitare supervizare sau pe treapta de practicant, regim de exercitare autonom sau care,
la data de 05.03.2019, NU se aflau înscriși într-un program de formare complementară în
psihoterapie - diploma de master în psihologie într-un domeniu larg de specializare (clinic –
cu excepția medicilor psihiatri, în conformitate cu Art. 5, pct. 3, lit. a din Hotărârea
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 1/2019 cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 3), cu mențiunea ca programul de master să fie avizat de
către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România sau diploma de doctor în
psihologie ȘI certificatul / diploma care atestă pregătirea în vederea obținerii atestării
profesionale la nivel de practicare în regim autonom a profesiei, urmare a absolvirii unui
program de formare profesională avizat de către Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România;

Specialitatea/Competența generală în psihoterapie presupune o pregătire suplimentară în


cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către Comitetul director al
Colegiului Psihologilor din România (pentru absolvenții de master, se completează
formarea derulată în cadrul programelor de master) – pentru specialitatea menționată
anterior dosarul trebuie să conțină și certificatul / diploma care atestă pregătirea în
vederea obținerii atestării profesionale la nivel la nivel de practicare în regim autonom a
profesiei, urmare a absolvirii unui program de formare profesională avizat de către
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România;

*Conformitatea cu originalul – diplomele de studii, foaia matricolă și, dacă este cazul,
certificatul de formare profesională se prezintă în original la depunerea dosarului pentru a fi
verificată conformitatea cu originalul a documentelor din dosar depuse în copie.

10. Contract/e de supervizare profesională în specialitatea pentru care se solicită schimbarea de


treaptă concomitent cu obținerea regimului autonom de exercitare a profesiei, înregistrat/e la
Secretariatul Colegiului Psihologilor din România – copie, în conformitate cu originalul (în cazul
în care activitatea de supervizare profesională s-a derulat cu mai mulți supervizori, dosarul va
conține toate contractele de supervizare profesională) – DOAR pentru situația în care
deținătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minim 5 ani de experiență
profesională pe treapta de practicant în regim de supervizare profesională, caz în care obținerea
treptei de specialist poate coincide cu obținerea autonomiei profesionale;
11. Raportul final de supervizare profesională (în cazul în care activitatea de supervizare
profesională s-a derulat cu mai mulți supervizori, aceștia vor semna raportul final de supervizare
și pot face mențiuni în cadrul acestuia sau fiecare supervizor poate întocmi un raport de
supervizare separat) – DOAR pentru situația în care deținătorul unui atestat de liberă practică
poate demonstra minim 5 ani de experiență profesională pe treapta de practicant în regim de
supervizare profesională, caz în care obținerea treptei de specialist poate coincide cu obținerea
autonomiei profesionale;
12. Certificat de înregistrare / Aviz de funcționare / Contract individual de muncă (+ Anexă/e)
pentru / în forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (pentru a
dovedi vechimea în specialitatea pentru care se solicită schimbarea de treaptă) – copie, în
conformitate cu originalul* sau copie legalizată de angajator;
13. Extras la zi din Registrul Revisal (pentru a dovedi vechimea în specialitatea pentru care se
solicită schimbarea de treaptă) – exemplar original sau copie legalizată de angajator (doar
pentru cei care dețin calitatea de salariat);
14. Fișa postului (pentru a dovedi competența în specialitatea pentru care se solicită schimbarea
de treaptă) – copie, în conformitate cu originalul* sau copie legalizată de angajator (doar pentru
cei care dețin calitatea de salariat);
*Conformitatea cu originalul – Certificatul de înregistrare / Avizul de funcționare / Contractul
individual de muncă (+ Anexă/e) pentru / în forma de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică și fișa postului se prezintă în original la depunerea dosarului pentru a fi
verificată conformitatea cu originalul a documentelor din dosar depuse în copie.
15. Dovada formării profesionale continue în specialitatea pentru care se solicită obținerea
atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare – specialist, pentru perioada scursă de la
obținerea atestatului liberă practică practicant, regim de exercitare supervizare și/sau
practicant, regim de exercitare autonom – după caz (participarea la conferințe, workshop-uri,
cursuri, seminarii, școli de vară, etc. organizate de furnizori de formare profesională continuă
avizați de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România) – copie, în conformitate cu
originalul (modalitatea de calcul a creditelor profesionale – 2006 – aprilie 2010, 10 credite în
specialitate / an; mai 2010 – 2013, 20 de credite în specialitate / an; 2014 – 2018, 10 credite în
specialitate / an, martie 2019 – prezent – 10 credite în profesie / an);
16. Portofoliu, conținând documentele precizate de comisiile aplicative pentru fiecare
specialitate (sunt detaliate la finalul opisului, se regăsesc și pe pagina fiecărei comisii aplicative
de pe site-ul www.alegericpr.ro);
17. Dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională, nivelul II de
specializare - specialist (detaliile referitoare la valoarea taxei profesionale sunt afișate pe site-ul
www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare și secțiunea Taxe profesionale);
18. Ultima filă din dosar (se regăsește pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare – se
numerotează fiecare pagină din dosar, pe ultima filă se notează numărul de pagini și se
semnează olograf de către deponent);
19. CD-ul/DVD-ul/stick-ul (cu actele scanate în formă continuă – un singur document în format
pdf).

*Observație: Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională"
se depune în dosar și declarația pe propria răspundere prin care deponentul dosarului declară că
nu se află sub incidența art. 20 şi 21 din Legea 213/2004.
**Observație: Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională” pe lângă programele de master în domeniul acoperit de comisie, se acceptă și
programe masterale din sfera psihologiei clinice, respectiv a psihologiei organizaționale.
COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE

CONȚINUT PORTOFOLIU

Pentru nivelul II - SPECIALIST


1.1. Specialitatea psihologie clinică
a. Raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare / practicant
autonom / practicant), incluzând un plan de dezvoltare în carieră;
b. Lista instrumentelor psihologice deținute și utilizate;
c. 2 rapoarte de evaluare psihologică clinică complexă, cazuistici diferite.

1.2. Specialitățile consiliere psihologică și psihoterapie


a. Raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare / practicant
autonom / practicant), incluzând un plan de dezvoltare în carieră;
b. 2 studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite.

COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR

CONȚINUT PORTOFOLIU

Pentru nivelul II - SPECIALIST


1.1. Specialitatea psihologia muncii și organizațională

a. Raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obținerea ultimului


atestat (motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4
studii de caz: două bazate pe situații în care a fost acordat aviz favorabil și două în care s-a
emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea masurării fiecărei variabile
psihologice în cadrul evaluărilor prezentate);
b. Analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei muncii și
organizațională din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referință,
validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității);
c. Realizarea și prezentarea unui demers de analiza muncii pentru un post și întocmirea fișei
postului, pe baza acesteia; propunerea unei modalități de evaluare a performanțelor pentru
ocupantul acelui post;
d. Prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific
specializării, pentru cei ce doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor;
e. Dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de Comitetul director
al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii și
organizațională.

1.2. Specialitatea psihologia transporturilor

a. Raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obtinerea ultimului


atestat (motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4
studii de caz: două bazate pe situații în care a fost acordat aviz favorabil și două în care s-a
emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea masurării fiecarei variabile
psihologice în cadrul evaluărilor prezentate);
b. Analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicate în
trasporturi din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referință,
validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelității);
c. Prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific
specializării, pentru cei ce doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor;
d. Dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de Colegiul
Psihologilor pentru specialitatea psihologia transporturilor.

1.3. Specialitatea psihologia aplicată în servicii

a. Raport de descriere a activității derulate în perioada ce a trecut de la obținerea ultimului


atestat (motivația, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea unui
raport de evaluare psihologică la nivel organizational (climat și cultură organizațională) sau
la nivel extern, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecarei variabile în cadrul
evaluărilor prezentate, concluziile studiului);
b. Analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicată în
servicii, din punct de vedere psihometric (validitatea de construct, validitatea predictivă,
analiza fidelității);
c. Prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific
specializării, pentru cei ce doresc să fie înregistrați în Registrul supervizorilor;
d. Dovada deținerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de Colegiul
Psihologilor pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii.
COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ,
CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ

CONȚINUT PORTOFOLIU

Pentru nivelul II - SPECIALIST

1.1. Specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihologiei educaționale,


consilierii școlare și vocaționale candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite
în domeniu. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de
psihodiagnostic în domeniu, bazată pe competența de utilizare a unei plaje largi de
instrumente de evaluare sau a unor instrumente specializate sau complexe.
Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului:
- 1 (un) raport de evaluare psihologică educațională complexă;
- raportul de activitate profesională în domeniu;
- lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică;
- 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul educațional cu treapta de specialist
sau principal.

1.2. Specialitatea psihopedagogie specială

Pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihopedagogiei speciale,


candidatul trebuie să facă dovada unei competențe lărgite în domeniu. În general, aceasta
presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de psihodiagnostic în domeniu, bazată pe
competența de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare sau a unor
instrumente specializate sau complexe.
Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului:
- 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihopedagogiei speciale;
- raportul de activitate profesională în domeniu;
- lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică;
- 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul psihopedagogie speciale cu treapta
de specialist sau principal.
COMISIA DE PSIHOLOGIE PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ
ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

CONȚINUT PORTOFOLIU

În cadrul interviului de schimbare de treaptă sunt evaluate competenţele profesionale ale


candidatului şi activitatea profesională a acestuia.
În vederea interviului, candidatul trebuie să facă dovada dezvoltării competenţelor
profesionale la un nivel corespunzător treptei solicitate. Responsabilitatea demonstrării
competenţei profesionale este a candidatului, inclusiv cu privire la documentele depuse la
dosar.

Pentru nivelul II - SPECIALIST

1.1. Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada


unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.
Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului:
a. Raportul de activitate profesională;
b. Lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în specialitatea psihologie aplicată în
domeniul securităţii naţionale;
c. Un proiect de evaluare psihologică din domeniul specific de activitate al psihologului și
modalitate de intervenție psihologică de specialitate derivată din rezultatele evaluării
psihologice, conform competențelor prevăzute;
c. 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale cu treapta de specialist sau principal.

1.2. Specialitatea psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin tehnnica


poligraf
Pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada
unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie judiciară evaluarea comportamentului
simulat prin tehnica poligraf .
Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului:

a. Raportul de activitate profesională;


b. Lista testelor licențiate ce se regăsesc în softul aparaturii utilizate. Tipul aparaturii
utilizate și categoriile de senzori întrebuințați;
c. Prezentarea unui caz de examinare poligraf complexă în care în mod distinct se vor
adăuga diagramele, evaluarea acestora prin metoda umană și computerizată;
d. Candidatul trebuie să facă dovada efectuării unui număr de 400 de examinări poligraf, de
la data obținerii ultimului atestat. Numărul de examinări efectuate se poate dovedi prin
intermediul unei adeverințe de la locul de muncă, dacă este angajat al unei instituții de stat
sau prin copie a registrului de evidență a actelor profesionale pentru cei care funcționează
în zona privată, evident cu respecatarea normelor de confidențialitate și GDPR;
e. 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie judiciară evaluarea
comportamentului simulat cu treapta de specialist sau principal.