Sunteți pe pagina 1din 8

S TAT U T U L

ASOCIAŢIEI PROFESIONALE
PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII TIMIŞOARA
„ A.P.S.S.M.T. „

I. CONSTITUIRE, SCOP, OBIECTIVE

Art.1 Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea Asociaţiei profesionale pentru securitatea şi sănătatea în
muncă, constituită în baza prevederilor articolului 1, al.(1) din Legea 246 / 2005, care aproba O.G. nr. 26/2000 privind înfiinţarea
asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art.2 Denumirea juridică a asociaţiei este ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII
TIMIŞOARA – APSSMT şi are sediul în România, loc. Timişoara, str. Orsova, nr.7, bl.136, sc.B, ap.8.
Art.3 Durata de funcţionare a asociaţiei decurge de la data dobandirii personalitatii juridice si este nelimitată, cu posibilitatea de
lichidare sau reorganizare în urma hotărârii Adunării Generale.
Art.4 Ştampila reprezintă simbolul legal al Asociaţiei şi va avea inscripţionată în clar denumirea completă a Asociaţiei şi nu
poate fi înlocuită sau modificată decât cu aprobarea Adunării Generale.
Art.5 Patrimoniul Asociaţiei este format din valoarea taxei de înscriere a membrilor, existentă la data constituirii.

Art.6 Asociaţia Profesională de Securitate şi Sănătatea Muncii Timişoara (APSSMT) este o organizaţie neguvernamentală şi
are ca scop crearea unui cadru organizatoric adecvat la nivel zonal sau naţional pentru spacialiştii care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea studierii, cercetării, perfecţionării şi aplicării metodelor şi mijloacelor de
securitate şi sănătate în muncă, pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi reducerea riscurilor de accidentare,
respectiv a îmbolnăvirilor profesionale.
Art.7 Obiectivele Asociaţiei sunt:
a) Participarea activă la discutarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative promovate în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă de către organele de stat în drept, în vederea adoptării, modificării sau completării acestora.
b) Reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor Asociaţiei în raport cu organele de stat, asociaţile patronale şi
organizaţiile sindicale.
c) Susţinerea acţiunilor membrilor Asociaţiei în vederea îmbunătăţirii şi optimizării activităţilor de securitate şi sănătate în
muncă la nivelul de instituţii publice, persoane fizice şi juridice.
d) Susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi perfecţionare a metodelor şi mijloacelor de securitate şi sănătate în
muncă în vederea îmbunătăţirii continue a condiţiilor de muncă şi reducerea riscurilor de accidentare, respectiv
îmbolnăvirilor profesionale.
e) Susţinerea sau organizarea activităţilor de realizare, editare şi comercializare de cărţi, note şi materiale informative,
reviste, studii, filme, privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă;
f) Asigurarea dotărilor logistice adecvate pentru desfăşurarea unor activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în
muncă, privind identificarea, evaluarea şi reducerea factorilor de risc, respectiv cercetarea şi investigarea accidentelor
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

1
g) Optimizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă la nivel zonal sau naţional, privind organizarea, instruirea şi
pregătirea salariaţilor, cercetarea şi raportarea accidentelor, respectiv întocmirea documentaţiilor tehnice specifice.
h) Organizarea sau participarea împreună cu organele abilitate sau alte organizaţii în domeniu, teritoriale, naţonale sau
internaţionale la organizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, prelegeri, mese rotunde, etc), cursuri de pregătire
sau perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
i) Promovarea sau susţinerea unor programe de interes zonal, naţional sau internaţional pentru instruirea tineretului din
licee, şcoli profesionale şi institute de învătământ superior privind cunoaşterea actelor normative din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
j) Constituirea unei baze de date în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru membrii Asociaţiei.
k) Înfiinţarea de sucursale sau filiale cu aceeaşi siglă ale Asociaţiei în alte judeţe ale tării.
l) Crearea din fonduri proprii sau alte surse de finanţare legale, în parteneriat cu instituţiile publice ori private, a unui Centru
zonal de informare, instruire şi pregătire a lucrătorilor în domeniul securităii şi sănătătii in muncă.
m) Desfăşurarea de activităţi economice directe sau comerciale şi plasarea de fonduri disponibile în condiţiile legii, pentru
constituirea de fonduri financiare şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor Asociatiei.
n) Susţinerea membrilor Asociaţiei în vederea specializării, perfecţionării în domeniul s.s.m.
o) Colaborarea cu instituţii sau specialişti din domeniul sănătăţii muncii, I.S.C.I.R., metrologie, prevenirea si apărarea
împotriva incendiilor( situaţii de urgenţă), sănătate publică, sanitar veterinară şi alte instituţii publice, în vederea informării,
instruirii, specializării, documentării etc, în domeniile respective.
p) Promovarea activităţii Asociaţiei şi a membrilor săi în mass - media.
Art.8 Programele promovate de către Asociaţie din fonduri proprii sau în parteneriat vor fi conduse sau coordonate de directori
de programe numiţi de Consiliul Director şi aprobaţi de Adunarea Generală.
Funcţie de fondurile alocate, persoanele angajate in derularea programelor pot fi retribuite.

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Art.9 Pot fi membri ai Asociaţiei toţi specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
medici de medicina muncii, psihologi, jurişti, economişti, administratori de societăţi, lucrători desemnaţi, cadre didactice, studenţi,
elevi şi alti specialişti interesaţi de promovarea şi aplicarea legislaţiei în domeniu, care au acceptat asocierea şi au fost de acord
cu prevederile prezentului statut, respectiv au plătit taxa de înscriere şi cotizaţia lunară stabilită de către Adunarea Generală.
Studenţii şi elevii care solicită să fie membri ai Asociaţiei sunt scutiţi de taxa de înscriere, şi au o reducere de 50% din
valoarea cotizaţiei stabilită de către Adunarea Generală.
Art.10 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi :
a) să participe cu vot deliberat la adunările generale ale Asociaţiei;
b) să-şi exprime liber părererile despre activitatea sau legislaţia în domeniu;
c) să aleagă sau să fie aleşi in organele de conducere ori de control ale Asociaţiei;
d) să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
e) să reprezinte sau să fie reprezentat in Adunarea Generală atunci cand lipseşte din motive intemeiate;
f) să beneficieze, in condiţiile stabilite de Adunarea Generală, de proiectele, programele sau activităţile desfăşurate de
Asociaţie;
g) să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate;
h) să fie sprijiniţi în obţinerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
i) să fie informati asupra hotărârilor adoptate şi activităţilor promovate şi desfăşurate de Asociaţie;
j) să fie consiliaţi juridic şi sprijiniţi de Asociaţie.
Art.11 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să participe direct sau prin reprezentanţi imputerniciţi in scris, la Adunarea Generală a Asociaţiei;
2
b) să participe la indeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
c) să contribuie la constituirea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei, prin plata taxei de inscriere de 100 LEI şi a
cotizaţiei lunare 30 LEI, stabilite de Adunarea Generală;
d) să respecte hotărarile adoptate în Adunarea Generală, respectiv în şedinţele organelor de conducere şi de control ale
Asociaţiei;
e) să nu intreprindă acţiuni sau activităţi ce pot leza interesele Asociaţiei;
Art.12 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin: deces, retragere sau excludere din Asociatie, neplata la timp a cotizatiei
lunare, ori condamnarea definitiva pentru infractiuni ce atrag incompatibilitatea de membru.

CAP. III Sancţiuni disciplinare şi procedura de aplicare

Art.13 În momentul în care se constată o abatere de la prevederile Statutului şi / sau ale Regulamentului Intern
al Asociaţiei, membrii Asociaţiei pot primi următoarele sancţiuni:
a) atenţionarea în scris, de către Consiliul Director, a celui vinovat;
b) excluderea din rândul membrilor Asociaţiei, prin hotărârea a minim doua treimi din totalul membrilor
prezenţi ai Adunarii Generale.

13.1 Abatere de la prevederile statutului se consideră a fi:


a) incompatibilitatea cu specificul Asociaţiei sau cu activitatea organelor de conducere ale acesteia,
respectiv opoziţia faţă de scopurile şi interesele Asociaţiei intervenită ulterior primirii în Asociaţie;
b) nerespectarea cu buna ştiinţă sau din neglijenţă a obligaţiilor asumate ori a celor hotărâte de
Adunarea Generala sau de Consiliului Director;
c) neachitarea în termen a contribuţiilor financiare asumate;

13.2 Procedura de sancţionare


a) Consiliului Director este organul competent să aplice sancţiunea avertizarii, iar Adunarea Generala pe
cea a excluderii definitive din cadrul Asociaţiei;
b) Consiliului Director este obligat, cu minimum 10 zile înainte de aplicarea avertizarii in scris, să invite
în şedinţă specială membrul care urmează să fie sancţionat şi să-l informeze asupra acuzaţiei care i
se aduce. Acesta are dreptul să folosească orice mijloc legal în apărarea sa;
c) Membrul are dreptul să conteste decizia de sancţionare aplicată de Consiliul Director. Contestaţia va
fi adresată Adunării Generale a Asociaţiei;
d) Adunarea Generala va include în mod obligatoriu, pe ordinea de zi a proximei şedinţe, ordinare sau
extraordinare, dezbaterea sancţiunii decise de Consiliul Director. Hotărârea Adunarii Generale este
definitivă în ceea ce priveşte sancţiunea şi ea va fi luată prin votul deschis a doua treimi din membrii
Asociatiei;

13.3 Excluderea membrilor


Motivele excluderii membrilor se consideră a fi următoarele:
a) întârzierea depunerii cotizaţiei peste termenul de 3 luni;
b) refuzul repetat de a participa la activităţile Asociaţiei;
c) defăimarea publică a Asociaţiei şi / sau a membrilor săi;
d) încălcarea repetată a obligaţiilor asumate sau a hotărârilor Adunarii Generale ori ale Consiliului
Director;

IV. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL ALE ASOCIAŢIEI


Art.14 Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei sunt:
3
- Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
- Consiliul Director;
- Comisia de cenzori.
Art.15 Adunarea Generală a membrilor Asociatiei se întruneşte în sesiune ordinară anual, în cursul trimestrului I sau ori de
câte ori este nevoie în sesiune extraordinară la iniţiativa Consilului Director, ori la cererea scrisă a cel puţin două treimi din
numărul total al membrilor Asociaţiei.
În adunările anuale se vor prezenta rapoarte de activitate privind administrarea fondurilor financiare şi materiale ale
Asociaţiei. La aceste adunări vor participa toţi membrii Asociaţiei.
Art.16 Convocarea acestor adunări se face cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data de desfăşurare a sesiunii ordinare sau
extraordinare, pe bază de invitaţie scrisă inaintată prin mijloace specifice de informare, care va conţine ordinea de zi propusă,
data, locul şi ora de desfăşurare.
Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei este statutară dacă numărul participanţilor reprezintă două treimi din numărul
total al membrilor.
Atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile statutare de desfăşurare a sesiunilor, Adunarea Generală se reprogramează după 7
(şapte ) zile in condiţii similare şi se desfăşoară cu numărul de membri prezenţi.
Art.17 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei, are următoarele atribuţii:
a) aprobă execuţia bugetară a Asociaţiei şi adoptă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;
b) alege, odată la 2 ani şi revocă, când este cazul, preşedintele, vicepreşedintii, secretarul asociaţiei şi
membrii Consiliului Director, respectiv al Comisiei de cenzori;
c) aprobă finanţarea şi derularea tuturor programelor şi proiectelor iniţiate de membrii Asociaţiei;
d) hotărăşte asupra volumului şi naturii mijloacelor financiare şi materialele proprii necesare desfăşurării activităţilor
Asociaţiei;
e) hotărăşte modul de folosire a mijloacelor financiare proprii, suma până la care membrii Consiliului Director pot
angaja cheltuieli in numele membrilor, pentru efectuarea unor activităţi;
f) hotăreşte constituirea de uniuni sau federaţii ori afilierea cu alte Asociaţii din ţară sau străinătate pentru realizarea
unui scop comun, compatibil cu cel al Asociaţiei;
g) aprobă structura organizatorică a serviciului administrativ al Asociaţiei şi stabileşte plafoanele de
salarizare ale angajaţilor Asociaţiei;
h) revocă, atunci când este cazul, membrii aleşi, personalul administrativ numit şi directorii de programe sau
proiecte;
i) exclude membrii din Asociatie, pentru abateri grave;
j) aduce modificări la prezentul statut;
Art.18 Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi. Fac
excepţie hotărârile privind dizolvarea Asociatiei, modificarea statutului, acordarea titlului de membru onorific sau cazurile de
revocare ori excludere a membrilor, care se adoptă cu votul a cel puţin doua treimi din numărul total al membrilor Asociaţiei.
Hotărârile luate in Adunările Generale vor fi consemnate intr-un proces verbal, care va fi semnat de toţi membrii prezenţi şi
va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor, de către secretarul Asociaţiei, prin mijloace de informare specifice, in termen de maxim
10 zile de la adoptare.
Hotărârile pot fi adoptate prin vot deschis sau secret conform Regulamentelor Interne sau ale hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală.
Art.19 Adunarea Generală va adopta Regulamente Interne pentru desfăşurarea sesiunilor şi ale alegerilor, care trebuie însă, să
se afle în concordanţă cu prevederile prezentului statut şi cu legile în vigoare.
Art.20 Consilul Director este organul executiv al Asociaiei şi este format din 7 membri (1 preşedinte, 4 vicepreşedinţi, 2
secretari), aleşi de Adunarea Generală.

4
Art.21 Consilul Director conduce nemijlocit activitatea Asociaţiei şi se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau, la nevoie, în
şedinţe extraordinare, la iniţiativa preşedintelui Asociaţiei sau a oricărui membru al Consiliului Director.
Art.22 Şedinţele extraordinare ale Consilului Director vor fi convocate în următoarele situaţii:
a) când se impune modificarea structurii organizatorice a serviciului administrativ;
b) când au loc abateri grave ale unor membri sau ale unor angajaţi ai Asociaţiei de la prevederile prezentului statut,
respectiv de la sarcinile de serviciu şi se impun măsuri urgente de intervenţie;
c) când este necesară perfectarea de urgenţă a unor contracte ale Asociaţiei cu alte instituţii;
d) când se impune promovarea de urgenţă a unor proiecte sau programe iniţiate de Asociaţie sau în parteneriat;

Art . 23 Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale


b) execută bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi întocmeşte proiectul de buget anual;
c) prezintă in şedinţele ordinare ale Adunării Generale rapoarte despre activitatea desfăşurată şi propune măsuri
pentru îmbunătăţirea acesteia;
d) convoacă, după caz, sesiunile ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale;
e) hotărăşte asupra volumului şi naturii mijloacelor financiare şi materiale strict necesare desfăşurării activităţilor
Asociaţiei;
f) stabileşte organigrama de funcţionare a serviciului administrativ şi angajează personalul necesar desfăşurării
activităţilor administrative ale Asociaţiei;
g) stabileşte drepturile băneşti ale fiecărui angajat în limitele plafoanelor stabilite de Adunarea Generală;
h) acţionează potrivit dispoziţiilor legale pentru recuperarea pagubelor de la personalul angajat sau membrii
Asociaţiei, care se fac vinovaţi de producerea acestora;
i) aprobă lunar, pe bază de documente, toate cheltuielile executate şi plata drepturilor băneşti ale personalului
angajat in funcţie de realizarea sarcinilor;
j) intocmeşte atribuţiile funcţionale ale personalului angajat- fisa postului;
k) întocmeşte proiecte şi programe de activităti ale Asociatiei, numeşte persoanele răspunzătoare şi le supune spre
aprobare Adunării Generale
l) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea angajaţilor şi a directorilor de programe sau proiecte.
Art.24 Şedinţele odinare sau extraordinare se vor desfăşura pe baza unui regulament interior stabilit şi aprobat de membrii
Consiliului Director şi vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau oricare alt membru delegat de acesta.
Şedinţele se consideră statutare şi se pot desfăşura dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor
Consiliului Director.
În cazul când un membru lipseşte motivat, acesta poate delega, in scris, dreptul de reprezentare unui alt membru al
Consiliului Director.
Art.25 La şedinţele Consiliului Director vor participa obligatoriu toţi directorii de programe sau proiecte, când aceştia există şi nu
sunt membrii ai Consiliului Director.
Art.26 Preşedintele Asociaţiei este ales din rândul membrilor Asociaţiei de către Adunarea Generală şi are următoarele
atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia in relaţiile cu instituţiile publice sau persoane fizice şi juridice;
b) conduce şedinţele Consiliului Director invitând, după caz, alte persoane a căror prezenţă este necesară, inclusiv
membrii Comisiei de cenzori;
c) convoacă şedinţele Consiliului Director şi sesiunile Adunării Generale in codiţiile stabilite de prezentul statut;
d) avizează lunar, pe bază de documente justificative, plata drepturilor băneşti ale personalului angajat în funcţie de
realizarea sarcinilor;
e) semnează documentele emise şi primite de Asociaţie;

5
f) participă cu alţi membrii ai Consiliului Director la perfectarea contractelor cu unele persoane fizice sau juridice
privind desfăşurarea unor activităţi de prestări servicii in folosul Asociaţiei, semnând contractele incheiate;
g) răspunde de evidenţa şi păstrarea contractelor încheiate de Asociaţie;
h) indrumă şi verifică activitatea membrilor Consiliului Director cu responsabilităţi, directorilor de programe ori
proiecte, secretarului şi administratorului Asociaţiei;
i) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul angajat al Asociaţiei;
Art.27 Dacă, din diferite motive, preşedintele Asociaţiei nu poate să-şi desfăşoare activitatea, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite
de unul dintre vicepreşedintii Asociaţiei ales de către Adunarea Generală din rândul membrilor Consiliului Director.
Art.28 Preşedintele şi vicepreşedintii Asociaţiei sunt aleşi din rândul membrilor Asociaţiei, conform Regulamentului Intern pentru
alegeri, adoptat de Adunarea Generală.
Art.29 Vicepresedintii Asociatiei sunt alesi de Adunarea Generala, fac parte din Consiliul Director si au urmatoarele atributii:
a) indeplinesc, la numire de Adunarea Generala, atributiile presedintelui Asociatiei;
b) indeplinesc sarcinile dispuse de presedintele Asociatiei, de Consiliul Director si cele stabilite de Adunarea
Generala;
c) initiaza proiecte si programe supunandu-le aprobarii Adunarii Generale, dupa analizarea lor de Consiliul Director;
d) indruma si verifica intreaga activitate a membrilor si angajatilor Asociatiei;
Art.30 Secretarul Asociaţiei este ales din rândul membrilor Consiliului Director de către Adunarea Generală şi are următoarele
atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia atunci când este delegat;
b) participă, ca invitat, la şedinţele Comisiei de cenzori;
c) participă la intâlnirile legate de perfectarea contractelor;
d) deschide Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director, prezintă ordinea de zi şi o completează cu
propunerile venite din partea participanţilor;
e) răspunde de completarea şi păstrarea registrului cu procese verbale ale Adunării G enerale, respectiv ale
şedinţelor Consiliului Director şi a dosarului cu hotărâri;
f) răspunde de centralizarea materialelor necesare desfăşurării Adunării Generale, respectiv ale şedinţelor
Consiliului Director;
g) asigură comunicarea cu instituţiile publice sau private şi este purtătorul de cuvânt al Asociaţiei;
h) ţine evidenta membrilor Asociatiei, completează legitimaţiile, când este cazul, şi avizează plata taxei de
inscriere şi a cotizaţiilor.
i) ţine evidenta financiar- contabilă a Asociaţiei, până la numirea unei alte persoane.
Art.31 În cazul când, din diferite motive, secretarul nu-şi mai poate exercita atribuţiile, acesta va fi înlocuit, până la prima
Adunare Generală, de un alt membru al Consiliului Director desemnat prin vot.
Art.32 Activitatea de control financiar-contabil intern este asigurată de către o Comisie de cenzori formată din 3 membri
aleşi în condiţiile legii şi prezentului statut.
La înfiinţare, activitatea de control financiar-contabil intern, poate fi asigurată de un cenzor, care se va bucura de toate
prerogativele Comisiei de cenzori şi a preşedintelui comisiei.

Art.33 Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:


a) veghează la aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut;
b) efectuează cel puţin o dată pe trimestru un control preventiv privind operaţiunile financiare şi contabile
executate serviciului administrativ in registrul de casă şi conturile bancare;
c) urmăreşte lunar modul de depunere în conturile bancare a numerarului disponibil şi a fondurilor special
constituite;

6
d) urmăreşte respectarea hotărârii Adunării Generale privind incadrarea cheltuielilor administrative şi salariale
in limita plafoanelor stabilite de Adunarea Generală;
e) aigură cel puţin odată pe an inventarierea gestiunii Asociaţiei, consemnând constatările intr-un registru de
procese verbale, care se păstrează la preşedintele Comisiei de cenzori;
f) asigură controlul financiar contabil al Asociaţiei conform legislaţiei în vigoare;
g) prezintă anual Adunării Generale raportul privind activitatea membrilor comisiei şi modul de gestionare a
mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei de către serviciul administrativ, propunând totodată şi măsurile ce
trebuie luate pentru indreptarea neajunsurilor constatate;
h) propune descărcarea de gestiune atunci când au loc alegeri sau când este schimbat din funcţie
administratorul Asociaţiei sau un alt angajat care a avut gestiune în cadrul serviciului administrativ;
i) propune măsuri de imputare şi recuperare, in condiţiile prevăzute de lege, a sumelor ce reprezintă
despăgubiri pentru prejudicii cauzate de personalul angajat al Asociaţiei sau de către unii membri ai acesteia;
j) delegă un membru care să participe la şedinţele Consiliului Director, când situaţia o impune;
k) verifică condiţiile statutare privitoare la prezenţa şi votul în Adunările Generale;
Art.34 Comisia de cenzori se întruneşte cel puţin odată pe lună şi este condusă de un preşedinte ales prin vot de către
Adunarea Generală din rândul membrilor Asociaţiei.
Art.35 Preşedintele Comisiei de cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică şi avizează documentele şi actele financiar-contabile ale Asociaţiei;
b) aduce la cunoştinţa Consiliului Director orice neregulă constatată în urma controalelor executate
c) propune sancţiuni şi măsuri de remediere, respectiv recuperare a unor eventuale pagube;
d) sesizează organele de urmărire penală atunci când constată săvârşirea unor infracţiuni grave în gestionarea
şi administrarea bunurilor de către unii membri ai Asociaţiei, directorii de programe sau angajaţii Asociaţiei, în
vederea recuperării prejudiciului adus;
Art.36 Membrii Comisiei de cenzori au obligaţia, ca în decursul unui mandat, să execute cel puţin un control preventiv privind
operaţiunile financiare şi contabile.
Art.37 Modul de desemnare şi alegere a membrilor Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori va fi stabilit prin Regulamentul
Intern pentru alegeri, aprobat de Adunarea Generală.

V. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI ASOCIAŢIEI

Art.38 Administrarea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei va fi asigurată de un serviciu administrativ a cărui
structură organizatorică şi atribuţii vor fi stabilite anual de către Consiliul Director, in funcţie de complexitatea activităţilor
desfăşurate şi disponibilitatea fondurilor financiare, care vor fi aprobate de Adunarea Generală.
Art.39 Serviciul administrativ va fi condus de un administrator angajat de către Consiliul Director al Asociaţiei, de preferat, din
rândul membrilor Asociaţiei.
Personalul din serviciul administrativ va fi angajat de către Consiliul Director, conform legilor în vigoare şi va fi salarizat prin
negociere in limita plafoanelor salariale stabilite de Adunarea Generală.
Art.40 Veniturile Asociaţiei provin din:
a) taxa de inscriere in Asociaţie ;
b) încasarea cotizaţiei lunare de la membrii Asociaţiei;
c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în condiţii legale, a sumelor disponibile;
d) fonduri nerambursabile atribuite de la bugetul local sau de stat, conform legislaţiei in vigoare;
e) donaţii de valori şi bunuri mobile sau imobile din partea membrilor ori a altor persoane fizice sau juridice;
f) sponsorizări;
g) activităţi comerciale sau economice directe desfăşurate de Asociaţie, in condiţiile legii;

7
h) alte venituri prevăzute de lege.
Art.41 Mijloacele financiare ale Asociaţiei se constituite potrivit hotărârilor luate de Adunarea Generală şi se vor păstra în conturi
curente la una sau mai multe bănci, stabilite de Adunarea Generală.
Dobânzile aferente acestor sume vor fi folosite integral numai pentru reîntregirea fondurilor respective.
Art.42 Mijloacele materiale se compun din bunuri mobile şi imobile, necesare desfăşurării activităţiilor Asociaţiei, dobândite în
timp, prin cumpărare, donaţii sau sponsorizări.
Art.43 Asociaţia va ţine evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

VI. DISPOZITII FINALE

Art.44 Adunarea Generală poate acorda titlul de Membru de onoare al Asociaţiei, persoanelor care au susţinut şi sprijinit
acţiunile, proiectele, programele şi activităţile promovate şi desfăşurate de Asociaţie.
Condiţiile de acordare ale titlului de Membru de onoare al Asociaţiei, respectiv drepturile şi obligaţiile acestora, vor fi stabilite
printr-un regulament aprobat de Adunarea Generală.
Art.45 În cazul abaterilor, abuzurilor sau refuzului serviciului administrativ de a se supune controlului, acesta va fi sancţionat,
după caz, disciplinar, contravenţional sau penal.
Art.46 În cazul în care Consiliul Director al Asociaţiei nuşi îndeplineşte sistematic atribuţiile, preşedintele Asociaţiei sau oricare
dintre membrii Consiliului Director este obligat să convoace Adunarea Generală pentru remedierea situaţiei create şi, dacă este
cazul, să ceară alegeri noi.
Art.47 În cazul nerealizării sarcinilor de muncă de către angajaţii serviciului administrativ, Consiliul Director al Asociaţiei poate
acorda sancţiuni disciplinare, în condiţiile stabilite de lege.
Art.48 Nerespectarea de către membrii Asociaţiei a prevederilor prezentului statut, va atrage după sine discutarea acestora în
Adunarea Generală, unde se vor stabili cauzele şi măsurile ce se impun a fi luate, inclusiv excluderea din Asociaţie.
Art.49 În caz de dizolvare sau lichidare, destinaţia bunurilor va fi stabilită prin hotarare a Adunarii Generale, cu respectarea
prevederilor legale aflate in vigoare.
Art.50 Statutul Asociaiei poate fi modificat numai de Adunarea Generala cu o majoritate de doua treimi din numărul membrilor
activi.