Sunteți pe pagina 1din 19

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară: Locuri de munca pentru toti / Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbana / Romania Start-Up Plus
Domeniul major de intervenţie: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
Titlu proiect: Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acces la finantare –
DEMOFIN – SE
Beneficiar: EGIS ROMANIA S.A.
Numărul de identificare al contractului: POCU/82/3/7/545
Cod SMIS proiect: 105545
OIR/OI responsabil: OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST

PLAN DE AFACERI
(CONTINUT - CADRU)

Denumirea Planului de Afaceri:


Codul Planului de Afaceri:
Autorul Planului de Afaceri:
Formator formare antreprenoriala 1:
Formator formare antreprenoriala 2:

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
CUPRINS:

I. DATE GENERALE

II. PROIECTAREA PLANULUI DE AFACERI


1.DESCRIEREA AFACERII
2.STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI
3.ANALIZA S.W.O.T. A AFACERII
4.RESURSE UMANE
5.PRODUSUL
6.ANALIZA PIETEI
7.STRATEGIA DE MARKETING
8.PRINCIPII ORIZONTALE
9.DIMENSIONAREA INVESTIŢIEI – BUGET
10.PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI
11.PROIECTII FINANCIARE

Anexa 1: Grila de evaluare a planurilor de afaceri

Anexa 2. Lista cheltuielilor eligibile

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
I. DATE GENERALE

1. Activitatea principală şi codul CAEN aferent:

2. Adresa, telefon/ fax, e-mail:

Locul implementarii proiectului:


Judet: ..............................
Adresa ..................................................................
Regiune de dezvoltare: .............................................

3. Persoană de contact:

Nume si prenume: ..........................................................


Domiciliul: ......................................................................
Telefon/ fax: ...........................................
E-mail: ...................................................

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
4. Asociaţi/ acţionari principali in viitoarea afacere:
Pondere în Capital
Nume şi prenume/ Denumire Domiciliu/ sediul societăţii
social %

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
II. PROIECTAREA PLANULUI DE AFACERI

1. DESCRIEREA AFACERII

In ce consta afacerea dumneavoastra ?


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/ servicii etc.)
Ex: Detaliaţi
 activitatea aferentă codului CAEN pentru care solicitati finantare, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: domeniul de activitate, localizarea
afacerii, experienţa anterioară a antreprenorului etc.).
 viziunea întreprinderii (ceea ce se doreşte a fi în viitor);
 misiunea întreprinderii (ce aport aduce in domeniul de activitate sau ca utilitate);
 care este avantajul dvs. competitiv, de ce credeti ca afacerea dvs. va avea succes.

2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI

A. Activităţi necesare implementarii proiectului (maximum 5 pagini)


Furnizati informatii despre:
 Asigurarea spaţiului productiv/ comercial prin achiziţie/ închiriere, elaborare proiecte
tehnice necesare, amenajarea spaţiului;
 Asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc.;
 Achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii
necesare implementării proiectului;
 Recrutarea personalului necesar si instruirea lui, daca este cazul;
 Acţiuni de promovare a produselor/ serviciilor;
5

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
 Aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri etc.;
 Alte activitati pe care le considerati relevante si necesare pentru afacerea
dumneavoastra;
 Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi
echipamente utilizate;
 Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei
pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea;
 Prezentati modul de utilizare TIC in afacerea dumneavoastra, indicand gradul de
utilizare a tehnologiei informatiei.

B. Rezultate*
 Detaliati principalele rezultate anticipate a fi obtinute prin implementarea proiectului de
ordin cantitativ si calitativ
* In rezultatele prezentate se vor regasi principalii indicatori care trebuie respectati de beneficiarii
schemei de ajutor de minimis: minimum doua persoane angajate; locurile de munca nou create vor fi
mentinute pe o perioada de minimum 6 luni dupa acordarea ajutorului; societatea nou infiintata trebuie
sa functioneze timp de minimum 18 luni.

C. Obiective
Unde vreti să „ajungeti" peste 3 ani. Definiti obiective SMART (Specifice, Masurabile, Relevante,
Incadrate in Timp)

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
3. ANALIZA S.W.O.T. A AFACERII

În această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră (se vor menționa minim trei
aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari).

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Care sunt „punctele slabe” ale afacerii din


Care sunt „punctele tari” ale afacerii?
punct de vedere al resurselor interne alocate
(ex: locaţia proiectului, capital, relaţii,
afacerii
capacitate de muncă, flexibilitate)

OPORTUNITATI AMENINTARI

Mentionati cele mai importante oportunitati Mentionati cele mai importante amenintari
de afaceri de pe piata pe care doriti sa de pe piata pe care le apreciati semnificative
desfasurati activitatile, mediul de marketing in nerealizarea corespunzatoare a afacerii
extern, impactul noilor tehnologii TIC,
inovatie si creativitatea in afacere

4. RESURSE UMANE

4.1. Schema organizatorică

 Personal de conducere:
Nume şi prenume Funcţia în societate Experienţa în Studii/ Specializări cu
Vârsta Responsabilităţi pe scurt domeniu impact asupra afacerii

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
 Personal de executie:
Funcţia în societate Experienţa Studii/ Specializări cu impact
Responsabilităţi pe scurt solicitata in asupra afacerii
domeniu *

* Este recomandabil sa atasati CV-urile angajatilor, precum si orice alt document care sa sustina
argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc.

 Număr de locuri de muncă create în urma implementării proiectului:


Total

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă la cel târziu 6 luni de la semnarea
contractului de ajutor de minimis.

 Număr de locuri de muncă mentinute o perioada de 12 luni după terminarea sprijinului


financiar:
Total

4.2. Politica de resurse umane

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
5. PRODUSUL
Descrierea produselor/ serviciilor care fac obiectul afacerii
Descrierea exactă a produsului/ serviciilor:
 în cazul produselor finite: descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, aria de utilizare etc.
 în cazul serviciilor: specificul serviciilor, caror nevoi raspund serviciile prestate de dvs.
 în cazul comerţului: grupe de produse, aria de valorificare, tipul de vânzare (cu amănuntul sau cu
ridicata), servicii conexe specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc.).

6. ANALIZA PIETEI

6.1. Piata de desfacere

 Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră


de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, turism etc.)

 Localizarea pieţei de desfacere (locală, regională, naţională, internaţională etc.) şi mărimea


acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d.v. fizic şi valoric).

 Cine sunt clientii dumneavoastra? Descrieti-i. Se vor prezenta precontracte cu potentialii clienti;
valorile aferente acestor precontracte se vor regasi in detalierea veniturilor din Sectiunea
Previziuni financiare.

 Care este cererea pentru produsul/ serviciul dvs.: (zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani
şi cea previzibilă)

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
6.2. Concurenta
Poziţia produselor/ serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
(Descrieţi principalele avantaje ale produselor/ serviciilor in raport cu cele oferite de concurenţă. Se va
argumenta modalitatea de colaborare cu fiecare potential client)

Concurenţi potenţiali (Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/ servicii si caracteristicile acestora)


Denumirea firmei Avantajele produselor
Produs/ servicii oferite
Localitatea lor
Produs/ serviciu 1
Produs/ serviciu 2
Produs/ serviciu 3

7. STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Politica de produs


Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

7.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari,
prin agenţi, la comandă etc.

10

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
7.3. Activităţi de promovare a vânzărilor
Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

8. PRINCIPII ORIZONTALE
Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea,
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, inovare socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității
tehnologiilor informației și comunicațiilor.

* Daca proiectul prevede achizitii in domeniile dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen,
nediscriminarea, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovare socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a
calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, valoarea acestora trebuie sa se regaseasca in
Sectiunea 9 Dimensionarea investitiei – buget.

9. DIMENSIONAREA INVESTIŢIEI – BUGET


Număr Bucăţi Valoare unitara Valoarea totală
Nr. Crt. Denumire investiţie
fara TVA - lei
1 Echipamente
2 Salarii
3 Chirii
4 Actiuni de promovare
..... ....................................................
TOTAL GENERAL

11

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
10. PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Anul 1 Anul 2 Total %
(lei) (lei) * (lei)
Ajutor de minimis
Aport propriu (daca este cazul)
TOTAL valoare de investiţie ** 100%
* Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum
urmează:
a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.
b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de
12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În
cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.
** Total valoare investitie din tabelul prezentat in cadrul Sectiunii 10. Planul de finantare a proiectului
trebuie sa fie egal cu Total general din tabelul prezentat in cadrul Sectiunii 9 Dimensionarea investitiei –
buget.

12

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
11. PROIECTII FINANCIARE

a. Detaliere venituri
Se va prezenta modaitatea de realizarea a veniturilor pe fiecare din cei 5 ani din perioada de
implementare si monitorizare: pret unitar x cantitate (productie sau prestari servicii, dupa caz). A doua
tranșă se va acordă în termen de 12 luni de la plata primei tranșe, numai dacă beneficiarul a realizat
venituri de minim 30% din valoarea primei tranșe primite.

b. Detaliere cheltuieli
Se vor detalia cheltuielile aferente investitiei pe fiecare din cei 5 ani din perioada de implementare si
monitorizare (salarii, chirii, furnizori, echipamente, consumabile, precum si dobanzi, credite - daca este
cazul; se va prezenta planul de amortizare a mijloacelor fixe).

c. Cont de profit si pierdere


Se vor realiza previzuni pe fiecare din cei 5 ani din perioada de implementare si monitorizare, cu
evidentierea cifrei de afaceri si a profitului brut.
U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Cifra de afaceri Lei

Profit brut Lei

d. Cash-Flow
Nr.
Explicaţii/ lună Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt.
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite

13

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
Nr.
Explicaţii/ lună Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
crt.
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1
consumabile aferente activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
5
marketing, Servicii cu terţii, Reparaţii/ Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a
C
proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
E Plăţi/ încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/ cifră de afaceri
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H) *
* Soldul final disponibil trebuie sa fie pozitiv pe fiecare an din perioada de implementare si monitorizare
(Anul 1 – Anul 5)

14

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
e. Bilant sintetic
Se vor realiza previzuni pe fiecare din cei 5 ani din perioada de implementare si monitorizare, cu
evidentierea profitului reinvestit.
U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Profit reinvestit Lei

f. Alte metode de sustinere a afacerii


Se vor prezenta alte metode/ surse concrete de sustinere a afacerii de la initiere pana la sfarsitul
perioadei de monitorizare (imprumuturi, atragere investitori, plan de dezvoltare etc.)

15

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
Anexa 1: Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Nr. Punctaj Punctaj
Criteriu evaluare calitativă
Crt. maxim obținut
Prezentarea generală (0-1).
Corelarea activităților (0-1).
1 Nivel detaliu și corectitudine informații (0-1). 5
Metode de implementare a PA (0-1).
Rezultate, indicatori (0-1).
Valorificarea resurselor. În regiunea SE vor fi punctate:
 Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul de activitate (10 pct)
2 10
 Experiență cel puțin 2 ani în domeniul de activitate propus (8 pct)
 Experiență cel puțin 1 an în domeniul de activitate propus (6 pct)
Nr. locuri de muncă create și menținute. Se menționează numărul de 2 locuri de
3 1
muncă pe minim 12 luni (1 pct).
Comercializarea:
 Fiecare precontract, angajament cu un posibil client ce are o Cifră de
afaceri de peste 500.000 lei în 2017 va fi punctat cu 3 pct, iar cele cu
4 clienți ce au peste 1.000.000 lei CA in 2017, cu 5 pct, până la limita a 15 20
puncte.
 Argumentarea foarte bună a modalității de colaborare cu fiecare
potențial client de mai sus, este punctată de la 1 la 5.
Utilizarea ajutorului de minims
 Achiziționarea de active, corporale sau necorporale cu peste 75% din
5 suma acordată (10 pct) 10
 Achiziționarea de active, corporale sau necorporale, din suma acordată
într-o proporție 50% - 75% (5 pct)
6 Utilizare TIC. Gradul de utilizare a tehnologiei informației. 10
Promovare. Modalitățile de promovare.
7  Se punctează originalitatea și descrierea cât mai concretă (0-2) 4
 Buget alocat (0-2)
Egalitate de șanse, gen, nediscriminare. Menționarea modalităților prin care se
8 1
respectă principiile egalității de șanse, gen, nediscriminare.
Proiecții financiare. Fiecare plan de afaceri va prezenta proiecții financiare pe 5
ani, conform tabelelor solicitate.
 Un profit brut de minim 20% în anul 3, față de anul 1. Anii 4 și 5 sunt pe
9 profit (5 pct) 15
 Se explică cum se formează fiecare element de cheltuială și venit.
Argumentația se notează pe o scală de la 1 la 8 (pct)
 Profitul reinvestit. Modul de utilizare a profitului obținut (2 pct)

16

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
Nr. Punctaj Punctaj
Criteriu evaluare calitativă
Crt. maxim obținut
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2. Vor fi prezentate
metode de reducere a consumului de energie, precum și activități de reciclare a
10 materialelor folosite. 4
 Prezentarea cât mai concretă și argumentată (0 – 2)
 Buget alocat (0 - 2)
Caracterul inovativ al afacerii propuse în raport cu competiția:
 ridicat = sunt foarte puține afaceri similare pe piață și are șanse ridicate
de succes(10 pct)
 mediu = există afaceri similare, dar este loc și pentru altele (5)
11 10
 există o piață destul de competitivă în genul de afacere propus, dar se
prezintă punctele tari (3 pct)
 există o piață destul de competitivă și nu se prezintă modalități de
concrete de a face față competiției (1 pct)
Sustenabilitatea afacerii
 Este argumentată foarte bine sustenabilitatea afacerii (0-3)
12 10
 Se prezintă alte metode/ surse concrete de susținere a afacerii de la
inițiere până la finalul perioadei de monitorizare (0-7)

Anexa 2: Lista cheltuielilor eligibile (Corrigendum 1 GS OS 3.7 tabelar)

Data:

Formator formare antreprenoriala 1,


Formator formare antreprenoriala 2,

Avizat Nume si Prenume autor,


Semnatura

17

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
Anexa 2. Lista cheltuielilor eligibile
Cheltuieli eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou
înființate prin proiectul DEMOFIN SE, în cadrul apelului România Start-Up Plus, sunt prezentate mai jos.
Tipuri de cheltuieli eligibile
- Taxe pentru înființarea de start-up-uri
- Subvenții pentru înființarea unei afaceri

Subvențiile pentru înființarea unei afari, cuprind următoarele cheltuieli eligibile:


1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
1.1.Cheltuieli salariale
1.2.Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptaț
1.3.Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii
angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:
2.1.Cheltuieli pentru cazare
2.2.Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în
comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul
efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de
minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar,
materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor
5.Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor
18

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS
activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de
leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și
imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9.Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.1..Prelucrare de date
15.2.Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.3.Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic
15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.

19

Proiect cofinantat din Fondul Social European


prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Romania START UP PLUS