Sunteți pe pagina 1din 62

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, specializarea

Contabilitate si Informatica de Gestiune

MISIUNE DE AUDIT
INTERN

Student: Vrabie Marian Cristi

CIG, gr IV, an II

1
PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Primaria orasului Dolhasca: Orasul Dolhasca este situat in extremitatea sud-estica a judetului
Suceava.
Primaria orasului Dolhasca este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie
Municipiului Suceava
In subordinea Primarie Dolhasca exista urmatoarele unitati bugetare:
Spitalul Dolhasca, Scoala cu clasele I-IV Dolhasca, Liceul Oltea Doamna Dolhasca, cat si
scolile din satele aflate in comuna Dolhasca.
Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din
veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii, impozite, prestari serbicii, activitati de
comert etc.), dar şi bugetul de stat.
Primaria orasului Dolhasca îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu
normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice.
Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea
contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia
gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Primaria orasului Dolhasca este ordonator
secundar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Suceava (ordonator principal)
Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională.
Principalele documente utilizate de instituţia publică sunt: facturi, registru de magazie, foaie de
parcurs,
Instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt
stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor
conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare
automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a
obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării.
Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin
decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor
de inventariere potrivit prevederilor legale.

2
Procedura P01: Iniţierea auditului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 303 /05.10.2011

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru
anul 2011, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea de comert, în perioada
05.10.2011 – 30.11.2011.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii de
comert, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere:
1. Comercializarea si depozitarea bunurilor.
2. Livrarea bunurilor.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului


privind activitatea de comert.

Auditor,
Vrabie Marian Cristi

3
Procedura P02: Iniţierea auditului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Vrabie Marian Cristi


Misiunea de audit: Activitatea de comert Data: 15.09.2011

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,
Vrabie Marian Cristi

4
Procedura P03: Iniţierea auditului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 321 / 05.10.2011

NOTIFICAREA
PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Către: Primaria Orasului Dolhasca


De la: Primaria Municipiului Suceava
Compartimentul de Audit Public Intern

Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea de comert

Stimate: doamna Cojocaru Maria

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2011, urmează ca în perioada05.10.2011 –


28.11.2011 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea de comert.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în
ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de
recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.
Perioada supusă evaluării este 01.01.2011 – 31.12.2011

Vă rugăm, de asemenea, să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării


misiunii de audit intern, urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere, având pe ordinea
de zi următoarele:
-prezentarea auditorilor;
-prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
-discutarea programului intervenţiei la faţa locului;
-stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate;
-alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.
Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei, vă
rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară:

5
 cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
 organigrama instituţiei Primaria orasului Dolhasca;
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
 rapoartele de audit intern anterioare;
 alte rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la aceasta temă.

Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune, vă rugăm să contactaţi pe domnul


Vrabie Marian Cristi, auditor intern, coordonatorul misiunii .
Cu deosebită consideraţie,

Auditor,
Vrabie Marian Cristi

6
Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

COLECTAREA INFORMATIILOR

DA NU OBSERVATII
Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii X -
auditate
Obţinerea organigramei X -
Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare X -
Obţinerea fiselor posturilor X -
Obţinerea procedurilor scrise si formalizate X
Identificarea personalului responsabil X -
Obţinerea Raportului de audit intern anterior - X Anterior nu au fost
realizate misiuni de
audit intern
Rapoarte elaborate de alte instituţii X -

7
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Activitatea de comert

Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011


Nr.
Obiective Obiecte auditabile Cadrul legislativ Observa
crt.
1. COMERCIALIZAREA SI 1. Fisa de magazie
DEPOZITAREA 2. Efectuarea inventarierii
BUNURILOR 3. Emiterea bonurilor fiscale Legea nr. 82/1991;
4. Activitatea de incasare/plata
5. Modul de gestionare al marfii
2. LIVRAREA BUNURILOR 6. Avizul de insotire a marfii Art. 155 Cod fiscal;
7. Foaie de parcurs Odrin 2226;
8. Modul de intocmire al facturilor

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor
şi cuprinde 8 de obiecte auditabile, structurate pe 2 obiective, care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a
misiunii de audit intern

8
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţi
crt.
1. COMERCIALIZAREA 1.Fisa de magazie 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
SI DEPOZITAREA întocmire a Fisei de magazie
BUNURILOR 2. Neactualizarea Fisei de magazie
3. Completarea eronată a Fise de magazie
2. Efectuarea Inventarierii 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
Efectuare a operatiunii de inventariere
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu Inventarierea
6. Neefectuarea regulata a Inventarierii
3. Eminterea bonurilor fiscale 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
emitere a bonurilor
8. Emiterea gresita a bonurilor fiscale
9. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu vanzarea si emiterea
bonurilor fiscale

4. Activitatea de incasare/plata 10.Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind modul de de


desfasurare a activitatii de incasare/plata.
11. Efectuarea eronata a activitatii de incasare/plata

9
Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţi
crt.
12. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind
sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor
13. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu activitatea de
incasare/plata.
5. Modul de gestionare al marfii 14. Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind modul de
gestionare a marfii
15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea marfii
16. Gestionarea/depozitarea incorecta a marfurilor
3. LIVRAREA 6. Avizul de insotire a marfii 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind avizul de
BUNURILOR insotire a marfii
18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea si controlul
avizurilor, respectiv a validarii lor
19. Nestampliarea avizului de insotire a marfii
7. Foaie de parcurs 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind foaia de
parcurs
21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu emiterea si
verirficarea foii de parcurs
22. Nevalidarea foii de parcurs
8. Modul de intocmire al 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
facturilor de intocmire a facturilor
24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu intocmirea facturilor
25. Completarea eronata a facturii
26. Calcularea gresita a TVA

: NOTĂ:

Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea
riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe
riscuri teoretice, determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. În

10
situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri, analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe
total operaţie/obiect auditabilă.
În acest studiu de caz au fost identificate 8 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 26 de riscuri.

11
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

Ponderea
Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
Factori de risc factorilor de
(Fi) risc
N1 N2 N3
(Pi)
Aprecierea Exista proceduri
Exista proceduri si Nu exista
controlului P1 – 50% sunt cunoscute dar
se aplica proceduri
intern – F1 nu se aplica
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă - P2 – 30%
scazut norma(mediu) ridicat
F2

Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate


P3 – 20%
calitativă – F3 mica medie mare

Notă:
Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori
pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere
corespunzătoare, se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de
asemenea 100.
În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, se stabilesc ponderile şi nivelurile de
apreciere ale riscurilor.

12
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ - CLC

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS


1. Comercializarea si depozitarea bunurilor
- există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea Cadrul
x
a activitatii de comercializare si depozitare de bunuri? normativ
- procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? x
- procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de
x
personalul compartimentului?
- atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele
x
posturilor?
- aveţi monografii privind modul de întocmire a fiselor de
x
magazie?
- exista personal specializat cu gestionarea bunurilor? x
- exista persona desemnata pentru intocmirea si verificarea
x testare
fiselor de magazie?
- exista un sistem de proceduri care sa previna lipsurile din
x
gestiune?
2. Livrarea bunurilor
- există un sistem de proceduri care să reglementeze modul de Cadrul
x
livrare al bunurilor? normativ
- procedurile de lucru sunt cunoscute de catre angajati? x
- procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? x
- atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele x
posturilor?
- exista o evidenta a livrarilor precum si documentelor
x
justificative?
- exista repsonsabil cu urmarirea mafii, avizelor si foilor de testare
x
parcurs?
- aveti personal specializat in livrarea de bunuri? x

Notă:
Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si
managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării, cu scopul de a
evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne
din cadrul entităţii.

13
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi
Data: 05.10.2011
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. Obiecte controlului cantitativa calitativa Punctajul total
Obiective Riscuri semnificative (identificate)
crt. auditabile intern(F1) (F2) (F3)
P1 Ni P2 Ni P3 Ni
50% 30% 20%
1. COMERCIALIZ 2.Fisa de magazie 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
AREA SI privind modul de întocmire a Fisei de magazie
DEPOZITAREA 2. Neactualizarea Fisei de magazie 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
BUNURILOR 3. Completarea eronată a Fise de magazie 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
2.Efectuarea 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
Inventarierii privind modul de Efectuare a operatiunii de
inventariere
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu 0,5 3 0,3 2 0,2 1 2,3
Inventarierea
6. Neefectuarea regulata a Inventarierii 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
3.Eminterea 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
bonurilor fiscale privind modul de emitere a bonurilor
8. Emiterea gresita a bonurilor fiscale 0,5 3 0,3 3 0,2 3 3
9. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
vanzarea si emiterea bonurilor fiscale

4. Activitatea de 10.Inexistenta unor proceduri scrise/monografii 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5


incasare/plata privind modul de de desfasurare a activitatii de
incasare/plata.
11. Efectuarea eronata a activitatii de incasare/plata 0,5 3 0,3 3 0,2 3 3

14
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. Obiecte controlului cantitativa calitativa Punctajul total
Obiective Riscuri semnificative (identificate)
crt. auditabile intern(F1) (F2) (F3)
P1 Ni P2 Ni P3 Ni
50% 30% 20%
12. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
plată privind sumele datorate în vederea evitării
prescrierii sumelor
13. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu 0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9
activitatea de incasare/plata.
5. Modul de 14. Inexistenta unor proceduri scrise/monografii 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
gestionare al privind modul de gestionare a marfii
marfii 15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
gestionarea marfii
16. Gestionarea/depozitarea incorecta a marfurilor 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
3. LIVRAREA 6. Avizul de 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
BUNURILOR insotire a marfii privind avizul de insotire a marfii
18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
urmărirea si controlul avizurilor, respectiv a validarii
lor
19. Nestampliarea avizului de insotire a marfii 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
7. Foaie de 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
parcurs privind foaia de parcurs
21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
emiterea si verirficarea foii de parcurs
22. Nevalidarea foii de parcurs 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
8. Modul de 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 0,5 1 0,3 2 0,2 1 1,3
intocmire al privind activitatea de intocmire a facturilor
facturilor 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
intocmirea facturilor
25. Completarea eronata a facturii 0,5 3 0,3 3 0,2 2 2,5
26. Calcularea gresita a TVA 0,5 3 0,3 3 0,2 2 2,5

NOTĂ:
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul
evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor, în posesia cărora a intrat până în acest moment, a Chestionarului de Luare la
Cunoştinţă - CLC, pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate, dar şi a expertizei
personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. De asemenea, auditorii interni, în funcţie de resursele alocate
15
misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.), stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective, în baza formulei de
calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, grupează riscurile în următoarele trei categorii:


 Riscuri mici 1,0 - 1,7
 Riscuri medii 1,8 - 2,2
 Riscuri mari 2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri
acestei lucrări, pe toată durata misiunii de audit, în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le
colectează cu ocazia testărilor efectuate.
Din experienţa practică, recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%, deoarece aceasta denotă o nehotărâre din
partea auditorilor interni, referitoare la categoria de riscuri în care să le includă, luând în considerare că în auditare vor intra, de regulă,
riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative.

16
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data:
05.10.2011

Nr. Obiecte
Obiective Riscuri semnificative (identificate)
crt. auditabile Punctajul
total Clasare OBS.
1. COMERCIALIZ 3.Fisa de magazie 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 2,5 Mare
AREA SI privind modul de întocmire a Fisei de magazie
DEPOZITAREA 2. Neactualizarea Fisei de magazie 1,5 Mic Nu
BUNURILOR 3. Completarea eronată a Fise de magazie 1,8 Mediu
2.Efectuarea 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 2,2 Mediu
Inventarierii privind modul de Efectuare a operatiunii de
inventariere
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu 2,3 Mediu
Inventarierea
6. Neefectuarea regulata a Inventarierii 2 Mediu
3.Eminterea 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 2,2 Mediu
bonurilor fiscale privind modul de emitere a bonurilor
8. Emiterea gresita a bonurilor fiscale 3 Mare
9. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu 2 Mediu
vanzarea si emiterea bonurilor fiscale

4. Activitatea de 10.Inexistenta unor proceduri scrise/monografii 2,5 Mare


incasare/plata privind modul de de desfasurare a activitatii de
incasare/plata.
17
Nr. Obiecte
Obiective Riscuri semnificative (identificate)
crt. auditabile Punctajul
total Clasare OBS.
11. Efectuarea eronata a activitatii de incasare/plata 3 Mare
12. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de 2,5 Mare
plată privind sumele datorate în vederea evitării
prescrierii sumelor
13. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu 1,9 Mediu
activitatea de incasare/plata.
5. Modul de 14. Inexistenta unor proceduri scrise/monografii 1,7 Mic Nu
gestionare al privind modul de gestionare a marfii
marfii 15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 1,5 Mic Nu
gestionarea marfii
16. Gestionarea/depozitarea incorecta a marfurilor 2,5 Mare
3. LIVRAREA 6. Avizul de 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,7 Mic Nu
BUNURILOR insotire a marfii privind avizul de insotire a marfii
18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 1,3 Mic Nu
urmărirea si controlul avizurilor, respectiv a validarii
lor
19. Nestampliarea avizului de insotire a marfii 2 Mediu
7. Foaie de 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,7 Mic Nu
parcurs privind foaia de parcurs
21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 1,7 Mic Nu
emiterea si verirficarea foii de parcurs
22. Nevalidarea foii de parcurs 1,8 Mediu
8. Modul de 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii 1,3 Mic Nu
intocmire al privind activitatea de intocmire a facturilor
facturilor 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 2 Mediu
intocmirea facturilor
25. Completarea eronata a facturii 2,5 Mare
26. Calcularea gresita a TVA 2,5 Mare

Notă:
În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 71 de riscuri, grupate pe cele 16
de obiecte auditabile şi 3 obiective, în 3 categorii de riscuri, mici, medii şi mari, stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza
riscurilor.
În continuare, riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative, în număr de 30,
vor intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

18
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi
Data: 05.10.2011
Consecinta Gradul de
functionarii- incredere al
Nr. Obiecte
Obiective Riscuri semnificative (identificate) Puncte nefunctionarii auditorului intern
crt. auditabile
T/S controlului intern in controlul OBS.
intern
1. COMERCIALIZ 4.Fisa de magazie 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mic
AREA SI privind modul de întocmire a Fisei de magazie
DEPOZITAREA 2. Neactualizarea Fisei de magazie S Mic
BUNURILOR 3. Completarea eronată a Fise de magazie S Mic
2.Efectuarea 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mic
Inventarierii privind modul de Efectuare a operatiunii de
inventariere
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu S Mic
Inventarierea
6. Neefectuarea regulata a Inventarierii S Mediu
3.Eminterea 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mediu
bonurilor fiscale privind modul de emitere a bonurilor
8. Emiterea gresita a bonurilor fiscale S Mic
9. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu S Mic
vanzarea si emiterea bonurilor fiscale

4. Activitatea de 10.Inexistenta unor proceduri scrise/monografii S Mediu


incasare/plata privind modul de de desfasurare a activitatii de
incasare/plata.
11. Efectuarea eronata a activitatii de incasare/plata S Mic
12. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de S Mic
plată privind sumele datorate în vederea evitării
prescrierii sumelor

19
Consecinta Gradul de
functionarii- incredere al
Nr. Obiecte
Obiective Riscuri semnificative (identificate) Puncte nefunctionarii auditorului intern
crt. auditabile
T/S controlului intern in controlul OBS.
intern
13. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu S Mic
activitatea de incasare/plata.
5. Modul de 14. Inexistenta unor proceduri scrise/monografii S Mic
gestionare al privind modul de gestionare a marfii
marfii 15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu S Mediu
gestionarea marfii
16. Gestionarea/depozitarea incorecta a marfurilor S Mic
3. LIVRAREA 6. Avizul de 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mediu
BUNURILOR insotire a marfii privind avizul de insotire a marfii
18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu T Mic
urmărirea si controlul avizurilor, respectiv a validarii
lor
19. Nestampliarea avizului de insotire a marfii S Mic
7. Foaie de 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mediu
parcurs privind foaia de parcurs
21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu S Mic
emiterea si verirficarea foii de parcurs
22. Nevalidarea foii de parcurs S Mic
8. Modul de 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii S Mic
intocmire al privind activitatea de intocmire a facturilor
facturilor 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu S Mic
intocmirea facturilor
25. Completarea eronata a facturii S Mci
26. Calcularea gresita a TVA S Mci

Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri, în care au intrat numai riscurile semnificative, a fost elaborat documentul
Tabelul puncte tari şi puncte slabe, prin care au fost identificate 2 obiecte auditabile, evaluate ca fiind puncte tari, care vor fi eliminate
din auditare, iar celelalte obiecte auditabile considerate ca fiind puncte slabe vor rămâne în continuare în auditare.
Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al
activităţilor auditate, care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora. În urma operaţiei de ierarhizare, au fost preluate spre auditare
în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe, în documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit
intern, care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern

20
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

Nr. Obiecte auditabile


Obiective
crt.

1. COMERCIALIZAREA SI 5.Fisa de magazie 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de


DEPOZITAREA întocmire a Fisei de magazie
BUNURILOR 2. Neactualizarea Fisei de magazie
3. Completarea eronată a Fise de magazie
2.Efectuarea Inventarierii 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
Efectuare a operatiunii de inventariere
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu Inventarierea
6. Neefectuarea regulata a Inventarierii
3.Eminterea bonurilor fiscale 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de
emitere a bonurilor
8. Emiterea gresita a bonurilor fiscale
9. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu vanzarea si
emiterea bonurilor fiscale

4. Activitatea de incasare/plata 10.Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind modul de


de desfasurare a activitatii de incasare/plata.
11. Efectuarea eronata a activitatii de incasare/plata
12. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind
sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor

21
Nr. Obiecte auditabile
Obiective
crt.

13. Nedesemnarea unei persoane responsabile cu activitatea de


incasare/plata.
5. Modul de gestionare al marfii 14. Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind modul de
gestionare a marfii
15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea marfii
16. Gestionarea/depozitarea incorecta a marfurilor
3. LIVRAREA BUNURILOR 6. Avizul de insotire a marfii 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind avizul de
insotire a marfii
18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea si
controlul avizurilor, respectiv a validarii lor
19. Nestampliarea avizului de insotire a marfii
7. Foaie de parcurs 20. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind foaia de
parcurs
21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu emiterea si
verirficarea foii de parcurs
22. Nevalidarea foii de parcurs
8. Modul de intocmire al facturilor 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind
activitatea de intocmire a facturilor
24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu intocmirea
facturilor
25. Completarea eronata a facturii
26. Calcularea gresita a TVA

Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, care a cuprins 3 obiective structurate
pe 16 de obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor, prin care s-au ataşat 71 de riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu
Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării 3 obiective, 13 de obiecte auditabile
şi 26 de riscuri asociate acestora. În continuare, cele 30 de riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii /
activităţi / funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative, în vederea efectuării testărilor, pe baza Programului
intervenţiei la faţa locului, şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri, acolo unde este cazul, şi în final vor fi transferate şi
comentate în Raportul de audit intern, în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.

22
Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data:
05.10.2011

DURATA PERSOANELE LOCUL


OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Tema generală: Activitatea de comert 344
1. Pregătirea misiunii de audit 88
Tiparirea si procesarea documentelor 2 Vrabie Marian Cristi DAPI
Tiparirea si procesare declaratiei de independenta 2 Vrabie Marian Cristi DAPI
Pregatirea si transmiterea modificarii privind 4 Vrabie Marian Cristi DAPI
Colectarea si prelucrarea informatiilor 8 Vrabie Marian Cristi DAPI
AUDITAT
Elaborarea listei centralizatoare a obiectelor auditabile 8 Vrabie Marian Cristi DAPI
Elaborarea tabelului puncte tari puncte slabe 8 Vrabie Marian Cristi DAPI
Elaborarea programului de audit 8 Vrabie Marian Cristi DAPI
Intocmirea notei si a programului de interventie la fata 8 Vrabie Marian Cristi DAPI
locului

Obtinerea acordului si aprobarea notei cu anexele aferente 10 Vrabie Marian Cristi DAPI
-colectarea si prelucarea datelor
-tabelul puncte tari si puncte slabe
-programul de interventie la fata locului
Planificare si organizarea sidintei de deschidere 2 Vrabie Marian Cristi DAPI
AUDITAT
23
DURATA PERSOANELE LOCUL
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Redactarea minutei sedintei de deschidere 2 Vrabie Marian Cristi AUDITAT

2. Intervenţia la faţa locului 88


Obiectivul I Efectuarea testelor 16 Vrabie Marian Cristi
Comercializarea si depozitarea Discutarea constatarilor cu primarul 2
bunurilor AUDITAT
Elaborarea FEAP 16 DAPI
Colectarea dovezilor 6
Revizuirea documentelor de lucru: verificare continut si 4
forma documentului
Obiectivul II Elaborarea testelor 16 Vrabie Marian Cristi
Livrarea bunurilor Discutarea constatarilor cu primarul 2
Elaborarea FEAP 16 AUDITAT
Colecarea dovezilor 6 DAPI
Revizuirea documentelor de lucru: verificare continut si 4
forma documentului
3. Raportul de audit intern 160 Vrabie Marian Cristi
Elaborarea raportului de audit intern 48 Vrabie Marian Cristi DAPI
Revizuirea proiectului de audit 48 Vrabie Marian Cristi DAPI
Obtinerea aprobari raportului de audit intern 8 Vrabie Marian Cristi DAPI

Transmiterea raportului de audit 8 Vrabie Marian Cristi DAPI


Planificarea si organizarea reuniunii de conciliere
Includerea in raportul de audit intern a aspectelor retinute 8 Vrabie Marian Cristi AUDITAT
din punctul de vedere al auditorului

Finalizarea raportului de audit intern 8 Vrabie Marian Cristi DAPI

Obtinerea aprobarii raportului de audit intern final 16 Vrabie Marian Cristi DAPI
Transmiterea raportului de auditintern final 8 Vrabie Marian Cristi DAPI

24
DURATA PERSOANELE LOCUL
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
8 Vrabie Marian Cristi DAPI
4. Urmărirea recomandărilor Intocmirea fisei de urmarire a recomandarilor 16 Vrabie Marian Cristi DAPI

Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv, împărţim intre membri echipei
de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor
specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern.

25
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL

Misiunea de audit: Auditarea sistemului financiar-contabil


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

Obiectivul I. COMERCIALIZAREA SI DEPOZITAREA BUNURILOR


Nr. Durata
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Nr. test Nr. lista verificare Auditori
crt. (h)
1. Fisa de magazie Analiza completarii fise Interviu nr. 1.1.1
PC 20 LV 1 Vrabie Marian Cristi
de magazie Test 1.2.1
2. Efectuarea inventarierii Analiza completarii Interviu nr. 1.1.1
PC 20 LV 1 Vrabie Marian Cristi
registrului invetar Test 1.3.1
3. Emiterea bonurilor fiscale Analiza modului de
emitere a bonurilor Casa 4 Interviu nr. 1.1.1 LV 1 Vrabie Marian Cristi

4. Activitatea de incasare plata Analiza activ de incasare Casierie 4 Interviu nr. 1.1.1 LV 1 Vrabie Marian Cristi
5. Modul de gestionare a marfii Analiza modului de
gestionare a marfii

Obiectivul II. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII


Nr.
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Durata (h) Nr. test Nr. lista verificare Auditori
crt.
6. Avizul de insotire a marfii Analiza PC
Interviu
2 LV2 Vrabie Marian Cristi
nr. 2.2.1
7. Foaia de parcurs PC
Analiza
2 Notă de relaţii nr. 2.3.1 LV2 Vrabie Marian Cristi

26
Obiectivul II. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII
Nr.
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Durata (h) Nr. test Nr. lista verificare Auditori
crt.
8. Modul de intocmire a facturilor Analiza PC
6 Test 2.4.1 LV2 Vrabie Marian Cristi

Auditor intern
Vrabie Marian Cristi

27
Procedura P07: Şedinţa de deschidere

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data: 05.10.2011

A. Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr. E- Semnătur


Numele Funcţia
Serviciul telefon mail a
Vrabie Marian Cristi auditor ISJ
Cretu Ioan Contabil şef Primaria Dolhasca
Ungureanu Maria secretară Primaria Dolhasca
Cojocaru Maria Primar Primaria Dolhasca
Daicu Aurel Administrator Primaria Dolhasca

B. Stenograma şedinţei
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;
- Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern, semnificaţia acestora. În
acelaşi timp, a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci că
acestea în general reprezintă zone cu risc, dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea
activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru
atragerea unor specialişti;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, respectiv modul de abordare pe teren a
obiectivelor auditabile care vor fi testate, după analiza de risc efectuată.
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor,
efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. De asemenea, a fost stabilit programul
întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii
de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)
- Convenirea asupra unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în
cursul derulării misiunii de audit, informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.a.
- Stabilirea Şedinţei de închidere, inclusiv a participanţilor la aceasta;
- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi distribuit).
- Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate, ca urmare a
eventualelor disfuncţionalităţi constatate, inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi
Calendarul implementării acestora, cu termene şi persoane responsabile.

Auditori interni, Auditaţi,

28
Procedura P07: Chestionar

LISTA DE VERIFICARE NR. 1

Obiectivul I. COMERCIALIZAREA SI DEPOZITAREA BUNURILOR

Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1.1. Analiza procedurilor de lucru - -
• Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile - -
de lucru specifice
- examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului - -
- identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru - -
- garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor
- -
cadrului normativ, aplicabile fiecărei activităţi
- examinarea modelelor de formulare specifice - -
- examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare
- -
a formularelor
- existenţa exemplelor în acest sens - -
- examinarea sistemului de raportare al activităţii - -
• Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele - -
cheie ale procedurii de lucru
• Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire, - -
avizare, aprobare şi pe nivele de execuţie
• Aplicarea principiului dublei semnături - -
• Aprobarea de către persoanele competente - -
• Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat - -
• Modalitatea arhivarii documentelor - -
• Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru - -
• Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele - -
posturilor
• Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu - -
responsabilităţi în realizarea activităţilor
• Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care - -
le utilizează:
- apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? X
- aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? X Interviu
- procedurile de lucru sunt corespunzătoare? X nr. 1.1.1.
1.2. Fisa de magazie
a. examinarea înregistrării complete in fisele de magazie; X Observare
b. verificarea directa a inregistrarilor; X directă
c. confirmarea inregistrarii corectein fisa de magazie; X TEST
29
Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
d. garantarea completarii corecte a fisei nr. 1.2.1
Foaie de lucru
nr. 1.2.1
Lista de
X
control
nr. 1.2.1
FIAP
nr. 1.2.1
1.3. Efectuarea inventarierii
a. confirmarea completării Registrului-inventar, respectiv a fiecărui TEST
X
post de activ şi de pasiv, cuprins în bilanţul contabil; nr. 1.3.1.
b. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la Lista de
X
data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar; control
c. confirmarea completării Registrului-inventar, respectiv a posturilor nr. 1.3.1.
de activ şi de pasiv, cuprinse în bilanţul contabil, pe baza FIAP
X
inventarierii faptice, rezultate din procesele verbale de nr. 1.3.1.
inventariere.
1.4. Emiterea bonurilor fiscale
a. Examinarea modului de emitere a bonurilor fiscale; X
b. garantarea emiterii corespunzatoare a bonurilor; Observare
X
directă
1.5. Activitatea de incasare/plata:
a. Examinarea modului de desfasurare a activitatii de incasare/plata: X Observare
b. garantarea modului de desfasurarii a activitatii de incasare plata X directă
1.6 Modul de gestionare a marfii
a. examinarea modului de gestionar a marfii; X
b. Examinarea modului de depozitare a marfii X
c. garantarea modului de gestionare si depozitare a marfii

Data: Auditor intern,


1.10.2011 Vrabie Marian Cristi

30
Procedura P08: Colectarea dovezilor

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIU NR. 1.1.1.


privind
procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate,
adresat
doamnei Ignătescu Dana, contabil şef

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011

Nr.
Întrebare DA NU Obs.
crt.
1. Pentru activitatea de comercializare si depozitare a x
marfii aveti proceduri?
2. Procedurile sunt scrise şi formalizate? x
3. Există responsabil cu realizarea şi actualizarea X
procedurilor?
6. Există responsabil cu completarea şi actualizarea X
registrelor de magazie?
7. Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi X
suficiente?
8. Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de efectuare X
a inventarierii?
9. Există propuneri de perfecţionare a procedurii? X
10. Nu mai aveţi nimic de adăugat? X

Data:
02.10.2011
Auditor intern, Intervievat,
Vrabie Marian Cristi Cretu Ioan

Notă:
Problema privind elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, este o problemă
generală, cunoscută la nivelul entităţii publice, motiv pentru care nu se va elabora FIAP, deoarece va
fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit
intern.

Procedura P08: Colectarea dovezilor

31
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 1.2.1.

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
OBIECTUL TESTULUI: Activitatea de comert
OBIECTIVUL TESTULUI: Intocmirea fiselor de magazie
DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă Fisele de magazie pentru cele 12 luni
calendaristice ale perioadei auditate;
 Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Fiselor de magazie sa stabilit la
33% din populaţia totală, respectiv listările informatice pe 4 luni, conform Foii de lucru
nr. 1.2.1.
 Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Fiselor de
magazie pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.1 poziţia 1.2 şi anume:
Fisa de magazie
a. examinarea inregistrarii complete in fisele de magazie;
b. verificarea directa a inregistrarilor;
c. confirmarea inregistrarii directe in fisa de magazie;
d. garantarea completarii corecte in fisa de magazie
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 1.2.1. privind Completarea fiselor de
magazie în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 1.2.1. s-a constatat neinregistrarea corecta a datelor in fisa de
magazie
- echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de completare a fiselor de magazie

CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.2.1.
Data: Auditor intern,
05.10.2011 Vrabie Marian Cristi
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

32
FOAIE DE LUCRU NR. 1.2.1.

Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE

Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor


informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel:
 Populaţia totală este reprezentată de documentul Fisa de magazie completat pentru
perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, respectiv din 12 fise de magazie lunare ale
acestuia;
 Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală, respectiv 4 fise de magazie
apartinand lunilor martie, iunie, septembrie, decembrie 2011
 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral;
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.2.1.

Data: Auditor intern, În prezenţa,


05.10.2011 Vrabie Marian Cristi Ignătescu Dana

33
LISTA DE CONTROL NR. 1.2.1.
privind
Completarea Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor

Elemente
testate examinarea garantarea
confirmarea
inregistrarii verificarea completarii
inregistrarii Data
complete in directa a corecte in
: directe in fisa de
Elemente fisele de inregistrarilor fisa de
magazie;
Eşantionate magazie magazie

Fisa martie 2011 Feap X X X

Fisa iunie 2011 X X X X

Fisa septembrie Feap X X X


2011
Fisa decembrie X X X X
2011
Auditor intern, În prezenţa,
05.10.2011 Vrabie Marian Cristi Ignătescu Dana

34
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.2.1.

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011 – 31.12.2011

PROBLEMA:
Completarea incorectă a Fisei de magazie

CONSTATARE:
La entitatea auditată, completarea Fisei de magazie se realizează de catre personalul entitatii
desemnat sa se ocupe cu gestionarea marfii
Echipa de auditori interni a constatat completarea eraonata a fisei de magazie prin omiterea
anumitor date esentiale.

CAUZE:
- inexistenta controlului
- inexistenta procedurilor scrise
- lipsa pregatirii adegvate a personalului desemnat sa se ocupe

CONSECINŢE:
- neprezentarea situatiei reale

RECOMANDĂRI:
- intocmirea unui set de proceduri scrise cu privire la modul de completare a fisei de magazie
- efectuarea unui control
- pregatirea personaluli

Data: Auditor intern,


05.10.2011 Vrabie Marian Cristi

35
Procedura P08: Colectarea dovezilor

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 1.3.1

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.012011 – 31.12.2011
OBIECTUL TESTULUI: Comercializarea si depozitarea marfurilor
OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de efectuare a activitatii de Inventariere
DESCRIEREA TESTULUI:
Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar, completat la entitatea
publică în calitate de ordonator principal de credite, precum şi cele completate la unităţile subordonate,
pentru anul 2011.

 Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea


centrală şi la unităţile subordonate, precum şi din toate documentele care au stat la baza
întocmirii acestui registru, respectiv liste de inventariere, procese verbale privind
rezultatele inventarierii ş.a.
 Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei, adică 100%, având în vedere că
acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.
 Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar, pe baza
elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 1, poziţia 1.3. astfel:

Efectuarea inventarierii:
a. confirmarea completării Registrului-inventar;
b. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până
la data închiderii exerciţiului financiar;
c. confirmarea completării Registrului-inventar pe baza inventarierii faptice, rezultate din
procesele verbale de inventariere.

 Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. 1.3.1 privind completarea
Registrului- inventar.
CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 1.3.1. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a
Registrului-inventar, respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de
31.12.2011, dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor
patrimoniale pentru perioada auditată, respectiv coloanele 3, 5 şi 6 din registru.
CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.3.1.

Data: Auditor intern,


06.10.2011 Vrabie Marian Cristi

36
LISTA DE CONTROL NR. 1.3.1
privind
Completarea Registrului - inventar

recalcularea
soldurilor finale
pe baza
Elemente intrărilor şi confirmarea completării
testate ieşirilor de la Registrului-inventar pe
Nr. confirmarea completării data baza inventarierii
crt. Registrului-inventar inventarierii faptice, rezultate din
până la data procesele verbale de
Populaţia închiderii inventariere.
exerciţiului
financiar;

1. Registru inventar x x Feap

Data, Auditor intern, Intervievat,


06.10.2011 Vrabie Marian Cristi Ignătescu Dana

37
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.3.1

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011- 31,12.2011

PROBLEMA:
Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2)

CONSTATARE:
Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la
data de 31.12.2011, dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii
elementelor patrimoniale pentru perioada auditată, respectiv coloanele 3, 5 şi 6 din registru.

CAUZE:
- lipsa programului de pregatire a personalului

- lipsa procedurilor scrise

CONSECINŢE:
- neprezentarea imaginii fidele

RECOMANDĂRI:
- Elaborarea procedurilor
- Stabilirea unui reprezentant cu elaborarea si actualizarea procedurilor
- Pregatirea personalului

Data: Auditor intern,


06.10.2011 Vrabie Marian Cristi

38
Procedura P07: Chestionar

LISTA DE VERIFICARE NR. 2


Obiectivul 2. LIVRAREA BUNURILOR

Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
2.1. Analiza procedurilor de lucru
• Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin - -
procedurile de lucru specifice
- examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului - -
- identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru - -
- garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a
- -
reglementărilor cadrului normativ, aplicabile fiecărei activităţi
- examinarea modelelor de formulare specifice - -
- examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de
- -
completare a formularelor
- existenţa exemplelor în acest sens - -
- examinarea sistemului de raportare al activităţii - -
• Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in - -
punctele cheie ale procedurii de lucru
• Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire, - -
avizare, aprobare şi pe nivele de execuţie
• Aplicarea principiului dublei semnături - -
• Aprobarea de către persoanele competente - -
• Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat - -
• Modalitatea arhivarii documentelor - -
• Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru - -
• Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din - -
fişele posturilor
• Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu - -
responsabilităţi în realizarea activităţilor
• Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul - -
care le utilizează:
- apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a
- -
procedurilor?
- aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? - -
- procedurile de lucru sunt corespunzătoare? - -
2.2. Avizul de insotire a marfii:
a. exista in documntele de transport al marfii si foaia de parcurs X -
b. foaia de parcurs este stampilata la firma unde se livreaza marfa X -
2.3. Foaia de parcurs
a. sunt intocmite foi de parcurs X
b. acestea sunt validate de catre persoanele autorizate X -
c. exista persoane responsabile cu verificarea foii de parcurs
- -
39
Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
2.4. Modul de intocmire al facturilor
a. verificarea modului de intocmire al facuturilor;
X
TEST nr. 2.4.1.
b. verificare calcului corect al soldurilor; Lista de control
X nr. 2.4.1.
FIAP nr. 2.4.1.
c. verificarea semnatrurii si stapilarii facturii de catre persoana
autorizata; X

40
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 2.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011 - 31.12.2011

OBIECTUL TESTULUI: Livrarea bunurilor


OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza modului de livrarea a bunurilor, intocmire a facturilor si a foii de
parcurs
DESCRIEREA TESTULUI:
• Populaţia pentru realizarea testului este constituită din cele 4 facturi de vanzare de bunuri
• Eşantionul va fi constituit din totalitatea contractelor de leasing financiar, adică 100%, ţinând
cont că populaţia este formată dintr-un volum redus de documente;
• Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea emiterii facturilor si moduli de
verificare a foii de parcurs respecti al avizului de insotire în conformitate cu Lista de verificare nr. 2
poziţia 2.4. şi anume:
Analiza modului de livrare a bunurilor:
a. verificarea soldurilor pe factura;
b. verificarea calcului corect al tva-ului;
c. urmarirea modului de verificare a foii de parcurs;
d. verificarea modului de completare a avizului de insotire;
e. verificare existentei stampilelor de la tertele persoane;
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 2.4.1. privind Analiza conducerii
contabilităţii datoriilor şi creanţelor.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 2.4.1. s-a constatat că in activitatea de emitere a facturilor s-a gresit la
calcularea TVA respectiv neaplicarea cotei TVA la valoarea corecta
CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 2.4.1.

Data: 17.10.2011

Auditor intern,
Vrabie Marian Cristi

41
LISTA DE CONTROL NR. 2.4.1
privind
Organizarea contabilităţii datoriilor şi creanţelor entităţii

verificare
Elemente urmarirea verificarea
existentei
testate verificarea modului de modului de
Nr. verificarea calcului stampilelo
soldurilor pe verificare a foii completare
crt. corect al tva-ului r de la
factura de parcurs a avizului
tertele
de insotire;
persoane;
Populaţia
1. Fact. Nr 245 Feap Feap X X X
2. Fact. Nr 843 X X X X X
3. Fact. Nr. 234 X Feap X X X
4. Fact. Nr. 543 Feap X X X X

Data, Auditor intern, Intervievat,


17.10.2011 Vrabie Marian Cristi Ignătescu Dana

42
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 2.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011

PROBLEMA
Soldurile prezente in factura nu sunt completate corespunzator, si anume valoarea TVA este
calculata eronat

CONSTATARE
Auditorii au constatat ca calculul TVA se face eronat deoarece taxa pe valoare adaugata nu se
aplica la sumele corespunzatoare. O alta neregula fiind aceea ca procentu taxei pe valoare adaugata
este gresit

CAUZE
• lipsa personalului specializat
• inexistenta procedurilor

CONSECINŢE
- neprezentarea fidela a imaginii
-incasare gresita a contravalorii facturii in cazul in care sumele nu sunt calculate gresit ceea ce
duce la pierderi in cadrul institutiei

RECOMANDĂRI
• intocmirea procedurilor scrise
• desemnarea unei persoane responsabile cu intocmirea si actualizarea procedurilor de lucru
• cursu de specializare a personalului

Data: 17.10.2011

Auditor intern,
Vrabie Marian Cristi
PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

43
Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data 25.11.2011

Ob. Există
Constatarea Document justificativ
nr. Da Nu
1.  La entitatea auditată, completarea Fisei de magazie se - Fisa de magazie X
realizează de catre personalul entitatii desemnat sa se
ocupe cu gestionarea marfii
 Echipa de auditori interni a constatat completarea eraonata
a fisei de magazie prin omiterea anumitor date esentiale.
2.  Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se - Registru-inventar X
soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.12.2011,
dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la
modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru
perioada auditată, respectiv coloanele 3, 5 şi 6 din
registru.
3.  Auditorii au constatat ca calculul TVA se face eronat - Factura X
deoarece taxa pe valoare adaugata nu se aplica la sumele
corespunzatoare. O alta neregula fiind aceea ca procentu
taxei pe valoare adaugata este gresit

Auditor intern,
Vrabie Marian Cristi

44
Procedura P11: Şedinţa de închidere

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE

A. Menţiuni generale:
Misiunea de audit: Activitatea de comert
Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi Data 29.11.2011

Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr. E- Semnătur


Numele Funcţia
Serviciul telefon mail a
Vrabie Marian Cristi auditor ISJ
Cretu Ioan Contabil şef Primaria Dolhasca
Ungureanu Maria secretară Primaria Dolhasca
Cojocaru Maria Primar Primaria Dolhasca
Daicu Aurel Administrator Primaria Dolhasca

B. Concluzii:

 În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect
auditat. De asemenea, au fost discutate constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncţionalităţilor, eventualelor consecinţe, şi au fost comentate recomandările care
urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.
 În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi
recomandările formulate de echipa de auditori.
 În consecinţă, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final,
care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.
 Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări
şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru Activitatea de comert
auditată.
 Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul
implementării recomandărilor, cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu
implementarea acestora, pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.

Notă:
Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de
auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.

45
Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

PLANUL DE ACŢIUNE
ŞI
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR

OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
Obiectivul nr. 1. Comercializarea si depozitarea bunurilor
Fisa de magazie 1. Elaborarea procedurilor operaţionale, scrise şi - Elaborarea unui sistem de codificare a 15.12.2011
formalizate, privind completarea Fisei de magazie procedurilor;
Contabil şef
- Elaborarea procedurilor privind modul de 31.12.2011
completare a Fisei de magazie
2. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 31.12.2011 Responsabil
sistematică a procedurilor. actualizarea procedurilor procedură
3. Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a - Emiterea deciziei de constituire a echipei de 31.12.2011 Director
stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea control;
Fisei de magazie - Efectuarea controlului 31.12.2011
- Refacerea Fiselor de magazie, dacă este cazul 31.12.2011
4. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a - Elaborarea unui program de pregătire 31.12.2011 Director
personalului profesională în conformitate cu politica entităţii Contabil şef
Registrul- 8. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind - Elaborarea unui sistem de codificare a 31.12.2011
inventar completarea Registrului-inventar procedurilor;
Contabil şef
- Elaborarea procedurilor privind modul de 31.12.2011
completare a Registrului-inventar
9. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 31.12.2011 Responsabil
sistematică a procedurilor actualizarea procedurilor procedură

46
OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
10. Realizarea unei acţiuni de control pentru întreaga - Emiterea deciziei de constituire a echipei de 20.12.2011 director
perioadă auditată, a modului de valorificare a inventarelor control;
- Efectuarea controlului propriu-zis 31.12.2011
- Refacerea Registrului-inventar 31.12.2011
11. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a - Elaborarea unui program de pregătire 31.12.2011 Director
personalului din cadrul compartimentelor financiar- profesională în conformitate cu politica entităţii Contabil şef
contabile, care trebuie să fie familiarizat cu monografiile
specifice contabilităţii
12. Informarea echipei de auditori interni cu privire la - Informare periodică privind implementarea 31.12.2011 Director
modul de valorificare a inventarelor şi de completare a recomandări
Registrului-inventar
Obiectivul nr.2: Livrarea bunurilor
Emiterea 13. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural - Elaborarea procedurilor privind emiterea 31.12.2011
Director
facturilor privind Emiterea facturilor facturilor
14. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 31.12.2011 Responsabil
actualizarea acestor proceduri actualizarea procedurilor procedură
15. Actualizarea softului folosit la emiterea facturilor - Actualizarea softului 31.12.2011 Director

47
Procedura P15: Raport de audit

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din: Vrabie Marian Cristi – auditor

Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 208 din 15.09.2011.

Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat:


- Planul de audit intern pe anul 2011, aprobat de conducerea ISJ Suceava;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.

Durata misiunii de audit: 05.09.2011-30.11.2011

Perioada auditată: 01.01.2011 – 31.12.2011

Scopul acţiunii de auditare constă în:


- asigurarea completitudinii şi corectitudinii registrelor de magazie
- asigurarea normelor de depozitare si manipulare a marfii
- asigurarea respectării regulilor de emitere a facturilor
- asigurarea respectării regulilor si procentelor de calcul a TVA

Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit:


1. Comercializarea si depozitarea bunurilor
2. Livrarea bunurilor

Tipul de auditare - audit de conformitate/regularitate.

Tehnicile de audit intern utilizate:


 verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii, realităţii şi acurateţei
înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi
regulamentele în vigoare, precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele
tehnici de verificare:
- comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii, după obţinerea
lor din două sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor;
- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice;
- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii
diferite de înregistrări;
- confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse
independente cu scopul validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de

48
la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;
- urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative
spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în
totalitate a tranzacţiilor.

Alte tehnici de audit:


 observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi
emitere a documentelor;
 interviul, note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea
persoanelor auditate, implicate şi interesate şi informaţiile primite, care trebuie să fie
susţinute de documente. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re
relaţii scrise.
 analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate şi măsurate distinct.

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:


 Chestionarul de luare la cunoştinţă - CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare
la contextul socio-economic, organizare internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate;
 Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaţii ce
trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în
proceduri, existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea
testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.

Documentele examinate în cadrul Pirmarie Dolhasca privind Activitatea de comert au vizat


documentaţia aferentă perioadei auditate, respectiv:
- Fise de magazie;
- Registru inventar;
- Bonuri fiscale,
- facturi;

Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii, în principal sunt:


- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari şi slabe;
- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenţiei la faţa locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor;
- chestionare de control intern;
- teste;
- liste de control;
- fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor - FCRI-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele şedinţelor de deschidere, de închidere şi de conciliere;
- raportul final de audit intern;
- planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor;
- fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Primaria Dolhasca: Direcţia a funcţionat în


perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi, din care 3 au reprezentat posturi de conducere

49
in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare.
Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu,
relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele:
- organizarea registrelor de contabilitate;
- conducerea contabilităţii;
- conducerea activităţii financiare;
- elaborarea bilanţului contabil;
- elaborarea contului de execuţie bugetară;
- organizarea sistemului de raportare;
- organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv;
- fiabilitatea sistemului informatic;
- organizarea arhivării documentelor.

II. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI

În acest capitol, prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni, cauzele,
consecinţele şi recomandările formulate, obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în
FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului, în vederea corectării
disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare, urmare
a acestor constatări. De asemenea, vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente
şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate,
cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.

II.1. Comercializarea si depozitarea bunurilor

II. 1.1. Fisa de magazie

II.1.1.1 Analiza procedurilor de lucru

Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind


organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.1.1.1.), din care a rezultat că pentru conducerea
Fisei de magazie există proceduri de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.

II. 1.1.2. Completarea eronată a Fisei de magazie, pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.
1.2.1.

Constatare:
La entitatea auditată, completarea Fisei de magazie se realizează de catre personalul entitatii
desemnat sa se ocupe cu gestionarea marfii
Echipa de auditori interni a constatat completarea eraonata a fisei de magazie prin omiterea
anumitor date esentiale.

Cauze:
- Lipsa unor proceduri de lucru, scrise şi formalizate.
- Neefectuarea controlului ierarhic.
- Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registrului-
jurnal.

50
Consecinţe:
- neprezentarea reala a datelor, a situatiei existente.

Recomandări:
- Elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, privind completarea Registrului-
jurnal.
- Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.
- Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii
constatate şi refacerea Fisei de magazie.
- Elaborarea unui sistem de pregătire profesională
-

II. 1.2. Efectuarea inventarierii

II. 1.2.1 Analiza procedurilor de lucru

Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind


organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.1.1.1.), din care a rezultat că pentru conducerea
Activitatea de efectuare a inventarierii există proceduri de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi
formalizate.
II. 1.2.2. Completarea incorectă a Registrului-inventar, pentru care s-a elaborat FIAP-ul
nr. 1.3.1.

Constatare:
- Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de
verificare la data de 31.12.2007, dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la
modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată, respectiv coloanele 3, 5 şi 6
din registru.

Cauze:
- Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia
privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991
republicată şi OMFP nr.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.
- Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul
compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.
- Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.

Consecinţe:
- Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia, respectiv nu este
posibil, în orice moment, identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în
entitate.

Recomandări:
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.
- Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.
- Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul
compartimentelor financiar-contabile, care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice
contabilităţii.
- Realizarea unei acţiuni de control, pentru întreaga perioadă auditată, a modului de
51
valorificare a inventarelor.

II. 2. Livrarea bunurilor

II. 2.3. Emiterea facturilor

II. 2.3.1. Soldurile prezente in factura nu sunt completate corespunzator, si anume valoarea
TVA este calculata eronat

Constatare:
- Auditorii au constatat ca calculul TVA se face eronat deoarece taxa pe valoare adaugata nu se
aplica la sumele corespunzatoare. O alta neregula fiind aceea ca procentu taxei pe valoare adaugata
este gresit

Cauze:
- Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate;
- Peroanele responsabile cu emiterea facturilor nu au pregatirea corespunzatoare

Consecinţe:
- neprezentarea fidela a imaginii
-incasare gresita a contravalorii facturii in cazul in care sumele nu sunt calculate gresit ceea ce
duce la pierderi in cadrul institutiei
.

Recomandări:
- Elaborarea si formalizarea unui set de proceduri privind emiterea facturilor;
- Cursuri de pregatire pentru personalul reponsabil cu emiterea facturilor
- Inlocuirea sau actualizarea sistemului informatic folosit pentru emiterea facutilor

III. CONCLUZII

Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a
misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului, a constatărilor efectuate în etapa
de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Toate constatările
efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control, note
de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au
condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern.
Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul
implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării
acestora.
Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea
de comert, conform grilei prezentate în continuare.
Nr. OBIECTIVUL APRECIERE
52
crt. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC
1. Comercializarea si
X
depozitarea bunurilor
2. Livrarea bunurilor X

Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc, cu privire la recomandările auditorilor
interni, în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern, apreciate de către
participanţi, ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.
De asemenea, considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea de
comert se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit
intern în entităţile publice.
Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de
implementare a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să
raporteze echipei de auditori interni, periodic, stadiul implementării acestora.

Data: 30.11.2011 Auditor Vrabie Marian Cristi

Notă:
Precizăm că în practica, Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa
de auditori interni, iar pe ultima pagină, atât de auditorii interni, cât şi de supervizorul misiunii.

53
SINTEZA

RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Misiunea de audit intern privind Activitatea de comert s-a desfăşurat în conformitate cu


prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate
de conducerea entităţii.
Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2011, aprobat de
conducerea entităţii, perioada auditată fiind 01.01.2011 – 31.12.2011 şi a fost efectuată, în perioada
05.09.2011 – 31.10.2011 de către auditorul intern Vrabie Marian Cristi
Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile, a testărilor pe teren, şi a
evaluărilor realizate privind Activitatea de comert, structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru
derularea misiunii, apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern, după cum urmează:

APRECIERE
Nr.
OBIECTIVUL DE
crt. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
1. Organizarea registrelor de
contabilitate.
2. Conducerea contabilităţii
3. Conducerea activităţii financiare

II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI

Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele
prezentate în continuare:

- Constatare 1: La entitatea auditată, completarea Fisei de magazie se realizează de catre


personalul entitatii desemnat sa se ocupe cu gestionarea marfii
Echipa de auditori interni a constatat completarea eraonata a fisei de magazie prin omiterea
anumitor date esentiale.
.

Recomandare 1:
- Elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, privind completarea Fisei de
magazie
- Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.
- Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii
constatate şi refacerea Fisei de magazie.
- Elaborarea unui sistem de pregătire profesională

- Constatare 2: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din


Balanţa de verificare la data de 31.12.2007, dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare
la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată, respectiv coloanele 3, 5 şi
6 din registru.

Recomandare 2:
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.
54
- Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.
- Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul
compartimentelor financiar-contabile, care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice
contabilităţii.
- Realizarea unei acţiuni de control, pentru întreaga perioadă auditată, a modului de
valorificare a inventarelor.

- Constatare 3: - Auditorii au constatat ca calculul TVA se face eronat deoarece taxa pe


valoare adaugata nu se aplica la sumele corespunzatoare. O alta neregula fiind aceea ca procentu
taxei pe valoare adaugata este gresit

Recomandare 3:
- Elaborarea si formalizarea unui set de proceduri privind emiterea facturilor;
- Cursuri de pregatire pentru personalul reponsabil cu emiterea facturilor
- Inlocuirea saua ctualizare sistemului informatic folosit la emiterea facturilor

III. CONCLUZII

Evaluarea ACTIVITĂŢII DE COMERCIALIZARE DE BUNURI în baza testelor şi


analizelor efectuate, permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă
managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate,
nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia.
Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa
de intervenţie la faţa locului, a elaborat un număr de 10 recomandări, aferente celor 2 obiective ale
misiunii de audit intern.
Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă
elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, pentru
întreaga activitate a direcţiei, concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe
gestiunea riscurilor, prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor –
care reprezintă setul de recomandări majore.

Data Auditor intern,


30.11.2011 Vrabie Marian Cristi

55
Procedura P17: Urmărirea recomandărilor

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN ISJ Data: …


Raport de
Misiunea de audit public intern:
PRIMARIA ORASULUI DOLHASCA audit nr. X/
ACTIVITATEA DE COMERT
……2011
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
Obiectivul nr. 1. Comercializarea si depozitarea bunurilor
1. - Elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, privind completarea Fisei de 31.12.2011
X
magazie
2. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. X 31.12.2011
3. Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile 31.12.2011
X
disfuncţiunii constatate şi refacerea Fisei de magazie
4. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul 31.12.2011
X
compartimentelor financiar-contabilitate.
5. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului- 31.12.2011
X
inventar.
6. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor X 31.12.2011
7. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul 31.12.2011
compartimentelor financiar-contabile, care trebuie să fie familiarizat cu monografiile
X
specifice contabilităţii.

8 Realizarea unei acţiuni de control, pentru întreaga perioadă auditată, a modului de 31.12.2011
X
valorificare a inventarelor.

56
ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN ISJ Data: …
Raport de
Misiunea de audit public intern:
PRIMARIA ORASULUI DOLHASCA audit nr. X/
ACTIVITATEA DE COMERT
……2011
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
Obiectivul nr. 2: Livrarea de bunuri
9. Elaborarea si formalizarea unui set de proceduri privind emiterea facturilor; X 31.12.2011
10. Cursuri de pregatire pentru personalul reponsabil cu emiterea facturilor X 31.12.2011
11. Inlocuirea sau actualizarea sistemului informatic folosit pentru emiterea facutilor X 31.12.2011

Instrucţiuni Entitatea/structura auditată

1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în Primaria Dolhasca


raportul de audit
2. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat, parţial Data şi semnătura conducătorului:
implementat, neimplementat Cojocaru Maria
3. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de Data şi semnătura auditorilor interni:
audit şi data implementării Vrabie Marian Cristi

57
Procedura P18: Supervizarea

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit: Vrabie Marian Cristi

Propunerea şefului Revizuirea răspunsurilor


structurii de audit/ auditorilor de către şeful
Nr. Răspunsul
Lucrarea supervizorului misiunii, ca structurii de
crt. auditorilor
urmare a revizuirii audit/supervizorului
documentului misiunii de audit intern
1. Declaraţia de
Nu există incompatibilitate De acord De acord
independenţă
2. Analiza riscurilor Să se întocmească la
obiectivul 2 obiectul De acord, a fost
De acord
auditabil Evidenţa tehnic introdus
operativă
3. Analiza riscurilor Ataşarea operaţiilor De acord, riscurile
corespunzătoare riscurilor semnificative au
semnificative la obiectele fost înlocuite in
auditabile documentul
Tematica în detaliu
De acord
a misiunii de audit
intern cu operaţiile
auditabile
corespunzătoare
….
….
….
Intervenţia la faţa
La această activitate aţi
locului – De acord, s-a
elaborat un FCRI. Vă
Contabilitatea elaborat FIAP De acord
recomand să elaboraţi şi
rezultatelor nr. 2.7.1.
un FIAP
inventarierii
….
….
….
t FIAP-ul nr. 2.4.1. S-a constatat lipsa Statelor
de salarii pe luna martie S-a întocmit FCRI
De acord
2011 şi nu s-a întocmit nr. 8.2.1.
FCRI

58
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii

Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a


calităţii activităţii de audit, adică respectarea normelor metodologice, a Codului privind conduita
etica a auditorului intern, a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii
interni.
Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea
unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate.
Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern, prin efectuarea de
controale permanente de către şeful structurii de audit intern, prin care acesta examinează
eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit
sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern.
Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va
permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea
perfecţionării profesionale a auditorilor.
Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Este formalizată prin întocmirea
Fişei de evaluare a misiunii de audit intern.

59
Procedura P18: Supervizarea

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Perioada misiunii: 20.09.2011-30.11.2011
Auditor evaluat: Vrabie Marian Cristi Luat la cunoştinţă:
Data:
Bugetul de timp planificat: 616 ore
Bugetul de timp efectiv: 616 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
În etapa de pregătire a misiunii, auditorul a identificat riscurile şi
controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a X
estimat corespunzător riscurile activităţii
Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor A fost
misiunii în cadrul bugetului de timp alocat necesar să se
X lucreze peste
orele de
program
Obiectivul auditului, scopul, procedurile şi bugetul au fost reanalizate în
X
mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit
A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi
X
conducerea structurii de audit intern;
A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de
X
audit intern
Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în
X
procesul de audit
Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp X
Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările
X
când au fost identificate problemele
Normele de audit intern, au fost respectate X
Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii,
respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme X
identificate
Comunicările scrise au fost clare, concise, obiective şi corecte X
Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului X
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente,
X
competente, relevante şi folositoare
Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate
X
cu normele de audit intern
Bugetul de timp a fost respectat X
Nivel de productivitate personală al auditorului intern. X

Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate
căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra
desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.
Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de
evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată.

60
Procedura P18: Supervizarea

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de comert


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Perioada misiunii: 20.09.2011-30.11.2011
Întocmit: Popescu Ioan , director Şcoala nr. 10 Suceava

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN


DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ

Nr. Note
Obiectiv auditat Obs.
crt. 1 2 3 4 5
1. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X
misiunii
2. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X
efectuat
3. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X
îmbunătăţirea unora deja existente
4. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X
modul de desfăşurare
5. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X
activităţile desfăşurate
6. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică, X
structurată, dinamică şi interesantă
7. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X
misiunea de audit, iar răspunsurile au condus la obţinerea
de concluzii relevante
8. Misiunea a fost desfăşurată adecvat, intervenţia la fata X
locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate
9. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii, iar acesta X
a fost util în găsirea de soluţii la probleme
10. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X
11. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X
activităţile cu riscuri majore
12. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate
constatările şi recomandările când au fost identificate X
probleme
13. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X
14. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X
15. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut
cel mai mult
- claritatea recomandărilor
- conduita auditorilor interni
- calitatea discuţiilor
16. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au
plăcut cel mai puţin
Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate, nu întotdeauna din vina auditatului.

61
17. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate
Nu sunt comentarii.
18. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit
Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor.
19. Alte comentarii

Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj:
 1 pentru nesatisfăcător;
 2 pentru slab;
 3 pentru satisfăcător;
 4 pentru bine;
 5 pentru foarte bine.

Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.

Director Şcoala nr. 10 Suceava,


Popescu Ioan
Data: 30.11.2011

Luat la cunoştinţă, auditori interni:


Vrabie Marian Cristi
Data: 30.11.2011

62

S-ar putea să vă placă și