Sunteți pe pagina 1din 224

Iulia Mesea

Lucian Pop

Lumină şi culoare.
Colecţia de artă Lucian Pop

Light and Colour.


The Lucian Pop Art Collection

Album editat cu prilejul expoziţiei organizată la Institutul Cultural Român Budapesta,


15 februarie – 30 aprilie 2016

Album edited on the occasion of the Exhibition organized at the Romanian Cultural
Institute Budapest, February 15th – April 30th 2016

Cluj-Napoca 2016
Impressum:
Lumină şi culoare. Colecţia de artă Lucian Pop
Light and Colour. The Lucian Pop Art Collection

Album editat cu prilejul expoziţiei organizată la Institutul Cultural Român Budapesta, 15 februarie – 30 aprilie 2016
Album edited on the occasion of the Exhibition organized at the Romanian Cultural Institute Budapest, February 15th – April
30th 2016

Autori / Authors:
dr. Iulia Mesea - critic şi istoric de artă
ec. Pop Lucian

Autori texte / Authors of the texts:


dr. Iulia Mesea - istoric de artă
Tudor Octavian - scriitor

Autori texte / Authors of the texts:


dr. Iulia Mesea - istoric de artă
dr. Tiberiu Alexa - critic şi istoric de artă

Traducere / Translation:
Alice Haţegan

Fotografii / Photos:
Mihai Stoica - artist fotograf

Grafică și pre-press / Design and pre-press:


Mihai Stoica - artist fotograf

Sponsor:
S.C. ALM GRUP S.A., Târgu Mureş

Tipar:
COMPANIA dE TIPAR, Cluj-Napoca

descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Mesea, Iulia; Pop, Lucian;


Lumină şi culoare. Colecţia de artă Lucian Pop
Light and Colour. The Lucian Pop Art Collection

ISBN:

© Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă în mod electronic, mecanic, prin fotografiere sau prin
orice alt mod fără acordul scris, dat în prealabil de dl. Lucian Pop.
Lumină şi culoare.
Colecţia de artă Lucian Pop

Light and Colour.


The Lucian Pop Art Collection
Creaţia lui Lucian Pop în Târgu Mureș:
O colecţie cu statură de muzeu

Tudor OCTAVIAN

Pictura românească laică de după 1800, așa cum a fost ea valo- de uzurpare de drepturi. Are loc un gen de solidarizare în concept cu
rizată instituţional de-a lungul timpului în expunerile de la Muzeul Na- trecutul, mai bine zis cu creaţia unor pictori de rang mare ai perioadei
ţional din București, a beneficiat de toate protocoalele și de prestigiul interbelice. Unii colecţionari vârstnici, care au mizat numai pe notori-
unei partituri de patrimoniu. Colecţiile particulare dar și selecţiile mai etăţile artei interbelice precum și pe producţia unor creatori de școală
restrânse din muzeele de provincie au fost interpretări, mai mult sau - precum Baba și Ciucurencu – au fost nu numai rezervaţi în opinii la
mai puţin convingătoare, ale acestei partituri estetice cu regim sacrali- fenomenul – inevitabil, de altfel – al reconsiderării vechilor ierarhii va-
zant. lorice, ci și cu vehemenţă împotrivă.
Pentru toată lumea și ca un lucru de la sine înţeles, colecţiile Mu- Situaţia, cum era și de așteptat, a motivat noile generaţii de ama-
zeului Naţional contau ca fiind constituite numai din opere reprezen- tori de artă și de colecţionari la mai multe genuri de îndrăzneli, prima
tative. Condiţia de muzeu întâistătător a suportat toate presiunile și și cea mai productivă fiind înmulţirea de la câteva zeci la câteva sute
chiar represiunile mai multor ideologii - precum acelea ale „realismului a numelor de pictori care meritau o altă luare în seamă. E destul să
socialist și ale „specificului naţional” - dar și așa un inventar de referinţă amintim că, într-un totalizator al artiștilor plastici prezenţi cu opere în
a rezistat la toate ingerinţele politicului. Muzeul Naţional din București licitaţii – pictori clasici, moderni și contemporani, graficieni și sculp-
este garantul unui fond de reprezentare esenţială, dar nu toate lucrările tori – realizat de prima Casă de profil din Capitală, pentru anii 1991
din expunere și din depozite onorează acest criteriu. – 1995, figurau doar 107 nume, deși numai în primul ei secol de la
Faptul că aceleași și aceleași „opere reprezentative”au fost repro- înfiinţare Școala superioară de Arte Frumoase din București înregistra
duse decenii de-a rândul în toate cataloagele de muzee, în cărţile de circa 3.000 de licenţiaţi.
istoria artei românești și în nenumăratele alte tipărituri de largă popu- Toate acestea trebuiau spuse, pentru a înţelege atât orientarea
larizare, a avut un rol cardinal, de construcţie și de stabilizare a unor colecţiei lui Lucian Pop, cât și determinările spirituale ale creatorului
repere stilistice, dar și unele consecinţe restrictive până la exces. ei. Iar dacă aducem în discuţie termeni precum autori de colecţii și
Reprezentativitatea a trecut în secundar varietatea și chiar creati- creatori de colecţii e întrucât deciziile de piaţă pe care trăiesc acești
vitatea în stadiile ei de răscruce. Dovadă și timidele primenirile perio- pasionaţi ai ideii au foarte multe asemănări cu ale pictorilor cu vocaţia
dice din expunerea curentă. inovaţiilor.
Relaţia cu partitura muzicală de formulă patrimonială se impune. Lucian Pop este așadar unul din acești nu puţini colecţionari de
Așa cum nu e nevoie de o întreagă orchestră pentru a recunoaște și a formulă nouă care, respectând toate marile nume ale picturii românești
trăi plăcerile unei muzici de repertoriu universal, tot astfel poţi realiza de muzee a procedat la unele reconsiderări, foarte emancipate estetic,
românitatea unei colecţii private având doar câteva pânze ale marilor ale întregului de operă al acestora. Românitatea picturii lui Ștefan Lu-
nume. Un alt paradox al reprezentativităţii e efectul limitativ. Marele chian, bunăoară, a fost statuată în conștiinţa culturală printr-un număr
public al concertelor simfonice asociază numele lui George Enescu nu- de lucrări care i-au afectat esenţialul formaţiei și anume europenismul
mai de Rapsodia a 2-a. Chiar și în cazul pictorilor, ale căror opere din și modul inovator. O seamă de imagini, cu prezenţă practic oficializată
Muzeul Naţional din București au regim de icoane culturale și garanţia în toate cărţile despre artist și comentate ca definitorii pentru geniu,
unei compatibilizări valorice cu marea pictură a lumii, e sesizabil acest cum ar fi „La împărţitul porumbului”, ”Lăutul”, ”Peisaj la Brebu” sau
recurs limitativ. Astfel știe oricine român, nu contează ce instrucţie are, „Ghereta Filantropiei” nu mai emoţionează ca altădată, dacă vor fi
că Nicolae Grigorescu e autorul celebrului ”Car cu boi”, deși artistul a emoţionat cu adevărat cândva. În schimb, portretul „Pierrot”, din colec-
semnat nu o singură lucrare în temă, ci zeci, iar copiile și falsurile au ţia lui Lucian Pop, achiziţionat dintr-o licitaţie de poveste la Artmark și
inundat colecţiile. Pentru același public, care îndeobște nu face deose- reprodus pe afișul înalt cât tot Bruckenthal-ul cu prilejul expunerii co-
birea între o floare și alta, Luchian e pictorul ”Anemonelor”, și e destul lecţiei din Târgu Mureș în iunie-august, 2013, în faimosul Muzeu sibian
pentru a –i fi certificat geniul. dovedește cu prisosinţă compatibilitatea talentului lui Luchian cu ce-i
Piaţa artei de după 1900 a circulat și promovat, în primii ei ani, mai rafinat și proaspăt în pictura franceză a epocii. În multe din acua-
mai ales lucrări cu accent stilistic amintind de pictura de muzeu și de relele, pastelurile și picturile timpurii ale lui Luchian e vădit că artistul a
imaginile reluate până la saţietate de cărţile de artă editate până aici. avut cultul lui Manet, chiar dacă atestările acestui cult sunt discrete.
Saţietatea are faţă și revers. Marele public, dar și o bună parte din Nu-i tocmai simplu și nici momentul unei definiri de detaliu a noi-
profesionalii domeniului, manifestă, la apariţia pe piaţă a unor nume și lor generaţii de colecţionari. Cât despre raţiunile și mijloacele cu care
a unor opere cu un impact afectiv și estetic primenitor, un sentiment s-au constituit aceste precipitate „strânsuri de cadre ” – cum li se zicea

5
la mijlocul veacului al XIX-lea colecţiilor – e mai bine să amânăm cer- te dublată de o sistematizare riguros știinţifică a multora din colecţiile
cetarea. Fapt e însă că legislaţia statului democratic, care garantează de geme, de vieţuitoare mărunte, de tot neamul de naturi colectibile.
proprietatea, a stimulat nu numai colecţionatul, ca împlinire spirituală În colecţiile de artă, chiar și în cele existând în muzeele de prestigiu
și investiţie, ci și o mare varietate de direcţii în nobila patimă a colecţi- absolut ale planetei, o anume idee de sistematizare a materialului e
onatului. sesizabilă. Oricât de bogate ar fi însă marile muzee, excelenţa pieselor
Lucian Pop s-a angajat în cea mai ambiţioasă aventură culturală din expunere compensează imposibilul unor prezentări exhaustive.
de pasionat și anume în structurarea unei colecţii de pictură care tinde Păstrând proporţiile, avem îndreptăţirea să spunem că noile clase
a rivaliza cu simezele unui muzeu. de colecţionari au avut în sfârșit posibilitatea și chiar șansa achiziţio-
Ambiţiile omului de cultură cer un climat favorizant și o relaţie cu nării de excelenţe, și nu doar din vechile ierarhizări valorice, devenite
piaţa operelor de artă mizând pe consecvenţă și instrucţie. deși piaţa prin lucrarea vremurilor și a acumulărilor culturale instituţionalizate.
artei în România e în formare cu doar câteva din instituţiile și articu- Aceste noi clase de colecţionari au avut dintr-odată acces la perioade
laţiile active care i-ar da dreptul de a se chema astfel, licitaţiile celor întregi din creaţia clasicilor și a multor pictori redutabili ignorate sau
trei sau patru case în funcţiune și cu o bună certificare în legi au reușit considerate „nereprezentative”. Ca să poţi îndrăzni la un tipar al colec-
o reconsiderare extrem de incitantă a interpretărilor unei partituri ce ţiei cu accent personal, trebuie să ai de unde alege.
părea prohibitivă. Altfel spus în resuscitarea a unui fond foarte bogat Lucian Pop a realizat repede importanţa și calitatea ofertei de pic-
de opere care nu avuseseră, preţ de jumătate de veac, și un regim mu- turi din afara criteriilor muzeale în funcţiune și și-a împlinit colecţia cu
zeal agreat. Evoluţia pieţei i-a determinat pe noii colecţionari la unele piese ce duc la o definire mult mai generoasă, în condiţia sa europeană,
scenarii de achiziţii care până în 1990 n-ar fi fost posibile. Iar ce-i cu a acelui patrimoniu de rezervă. Noii colecţionari au acest merit major,
adevărat semnificativ în oferta de piaţă a perioadei e abundenţa unor cum spuneam și mai înainte, al activării unui patrimoniu în așteptare,
lucrări care întregesc un patrimoniu reprezentativ cu piese de frapantă care altfel ar fi vegetat și ar fi afectat adevăratul portret al marelui artist.
originalitate. Aceasta e dominanta multora din licitaţiile și vânzările din Mai trebuie spus, cu toată îndreptăţirea pe care ne-o permite mer-
galerii ale deceniilor de după 1990, originalitatea unor abordări stilis- sul pieţei, că un demers mai nuanţat al cercetării gândirii plastice a lui
tice și tematice. Un adevărat suflu vital într-un patrimoniu ce părea mai Nicolae Grigorescu, bunăoară, îi va tulbura în continuare pe colecţio-
plin de graniţi, decât de deschideri în relaţia cu arta continentului. narii din generaţiile vârstnice, dar îi va motiva pe cei din noile generaţii
În muzeele de știinţe naturale realizăm tendinţa de exhaustivita- la achiziţii neconvenţionale. dovadă și orientarea spre portretistică a

6
Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./
Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.

acestor colecţii noi și rezervele la banalul dar foarte elogiatul peisaj rând în același timp unele direcţii pe care ar fi fost să le ilustreze dacă
rural al pauperităţii. vremurile le-ar fi fost artiștilor mai prielnice.
Lucian Pop a intuit devreme soluţia unei colecţii unde lucrări- Talentul de colecţionar al lui Lucian Pop are unele specificităţi ce
le clasicilor ies din aceste paradigme stilistice îndelung frecventate. ne conduc cu prezumţia la o viziune. La un statut muzeal al întregului
Achiziţionând în secvenţe scurte de timp și geografice lucrări ale con- expus în ziua în care va avea acces la el și un public mai mare. Nu-i
temporanilor, Lucian Pop și-a legitimat cu prisosinţă opţiunile și pentru numai o prezumţie. Pe coperta celei de a doua ediţii a expunerii de la
patrimoniul „în adormire”. Bruckenthal, ediţie, cum ar zice un scriitor, „ revăzută și adăugită”, titlul
Un prim parcurs în colecţia sa impune printr-o idee bine condiţi- o spune destul de angajant: Clasici, Moderni și Contemporani.
onată, de echilibru în veac. Varietatea susţine relaţia de continuitate. Aici, la compartimentul Contemporani, avem dimensiunea incitan-
Multe colecţii ne spun cine este și ce iubește colecţionarul dar selec- tă a proiectului. Nu cred că greșesc – din câte am reușit să cunosc
ţia Lucian Pop, pe răstimpul a două veacuri de pictură în România, ne – afirmând că la Târgu Mureș, în sălile colecţiei Lucian Pop vedem un
spune și cum există această artă în context valoric continental. Lucian desfășurător profund elocvent al picturii românești din ultimele trei-
Pop deţine acum cel mai elaborat tablou-compoziţie de Tonitza, - Pe patru decenii, într-un climat democratic și totodată seducător cum nu-l
verandă – dar și cel mai munchenez și mai ambiţios tablou al lui Sava are nici măcar Muzeul bucureștean de Artă Contemporană. Putem zice
Henţia – Fraţii. Nu numai artiștii ajung să se cheme clasici. devin clasi- fără grija greșelii că în colecţia Lucian Pop vedem cum se pictează nu
ce și colecţiile care le perpetuează eminenţa. Ulcica cu flori de câmp de numai în Capitală ci în toate cele direcţii geografice cardinale. Un autor
Andreescu a contribuit la clasicizarea unor colecţii iar astăzi, la Târgu de carte de artă ilustrată cu tablourile achiziţionate de Lucian Pop de
Mureș, transferă ceva din spiritualitatea aleasă a lumilor prin care a la pictorii zilei și de la cei nu de mult trecuţi în clasicizare găsește la
colindat. Așa cum în muzică există un auz absolut, delicata creaţie an- Târgu Mureș un complet de imagini pe care nu l-ar putea obţine nici
dreesciană probează și existenţa unui văz de pictor în absolut. colindând toate colecţiile și muzeele din ţară.
Lucrări cu mult accent stilistic semnate de Nicu Enea, Emilian La- Iar lucrurile nu se opresc aici, întrucât Lucian Pop e foarte activ în
zaresco, Vermont, Artachino, Ștefan Popescu, Ștefan dumitrescu, Ste- interpretarea acelei partituri de reprezentativitate de care aminteam
riade, Mutzner și alte notorietăţi asemenea acestora reţin și prin ceea în deschiderea acestui text. Colecţia sa are toate meritele butadei care
ce aș cuteza să le numesc subtile abateri de la metodă. Abateri ce ne învaţă că numai spiritul sporește prin consum.
trimit imediat cu memoria la fondul cel mai comentat de operă, suge-

7
Lucian Pop’s creation in Targu Mureş:
A collection with museum stature

Tudor OCTAVIAN

Romanian secular painting after 1800, as it was institutional val- lections. For the same audience that usually does not distinguish be-
ued over time in the National Museum exposures in Bucharest, ben- tween a flower and another, Luchian is the “anemone” painter and that
efited of all the protocols and the prestige of a heritage score. Private is enough to be certify his genius.
collections but also narrower selections in provinces museums were in- The art market after 1900 circulated and promoted in its early
terpretations more or less aesthetic compelling a score with sanctified years, focusing mainly on works with stylistically accent reminding of
regime. museum painting and resumed images until satiety, by art books pub-
For everyone as a matter of course, the National Museum collec- lished until now.
tions were counting as consisting solely of representative works. This Satiety has front and reverse. The general public, but also a good
condition of number one museum bore all pressures and even repres- part of field professionals, manifest, on appearance on the market of
sions of several ideologies - like those of “socialist realism and the” some names and some works with great emotional and aesthetic im-
national specific “- and so a reference inventory resisted to all political pact, a sense of usurpation of rights. There is a kind of solidarity in con-
interference. The National Museum in Bucharest is the guarantee of an cept with the past, rather the creation of high-ranking painters of the
essential representation fund, but not all of the works in the exhibition interwar period. Some elderly collectors, who relied solely on reputation
and deposits honor this criterion. of interwar and on the production of some school creators - like Baba
The fact that the same and the same “representative works” have and Ciucurencu - were not only reserved expressing the opinions on
been reproduced for decades among all museums catalogs, in Roma- phenomenon - inevitably anyway - of reconsidering the old hierarchies
nian art history books and countless other types of wide publicity, has of values, but also with vehemence against it.
played a cardinal role of construction and stabilization of some stylistic The situation, as it was expected, motivated new generations of
cues but also some restrictive consequences to excess. art lovers and collectors to take several types of audacity, the first and
The representativeness passed the variety to second plan and most productive being the multiplication of from tens to hundreds of
even creativity in its stages of names of painters who de-
turning. The evidence and shy serve another making into
periodic renewals of the cur- account. It is enough to re-
rent exposure. member that, totalizing the
Is required the relation artists who presented the
with the patrimonial formula works in an Auction - classi-
musical score. As there is no cal, modern and contemporary
need for the full orchestra to painters, graphic artists and
recognize and live the pleas- sculptors - achieved by the
ures of an universal music rep- first profit house in the Capital
ertoire, so you can accomplish for the years 1991 - 1995,
the Roman side of a private appeared only 107 names, al-
collection with a few canvas of though only in the first century
big names. Another paradox Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./ after opening of the Superior
Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.
of representativeness is the School of Fine Arts in Bucha-
limiting effect. The great public rest, about 3,000 licensees
of symphonic concerts associ- were recorded.
ates the name of George Enescu only to 2nd Rhapsody. Even for the All of this must be said, to understand both the orientation of Lucian
painters whose works from the National Museum in Bucharest have a Pop’s collection and the spiritual determination of its creator. And if we
cultural icons regime and the guarantee of value compatibility with the discuss terms such as collections authors and collections designers it is
great painting of the world, this limiting appeal is noticeable. So every because decisions on the market where this enthusiasts of the idea live
Romanian knows, regardless his training, that Nicolae Grigorescu is the have many similarities of painters with innovations vocation.
author of the famous “Ox Cart”, although the artist has signed not only Lucian Pop is therefore one of these collectors, not few, of new formula
one work in theme, but tens and copies and fakes have flooded the col- that, respecting all the big names of Romanian museums painting pro-

8
ceeded to some reconsiderations, very aesthetically emancipated of auctions of the three or four houses in operation and with a proper
the whole of their work. The Romanian side of Stefan Luchian painting, certification in laws managed an extremely exciting reconsideration
for instance, was stated in the cultural consciousness through a number of interpretations of a score which seemed prohibitive. In other words
of works that have affected the essence of the band, namely European- in the resuscitation of a very rich fund of works that had no price for
ism and innovative way. A number of images, with the practically legal- half a century, and an agreed museum regime. The market evolution
ized presence in all the books about the artist and commented as being prompted new collectors toward some acquisitions scenarios that until
defining for a genius such as “At Maize Share”, “Lout”, “Landscape at 1990 would not have been possible. And what’s really significant in the
Bribe” or “Philanthropy Stand” do not thrill as it once did, if they were re- market supply is the abundance of works which complete a representa-
ally thrilling once. Instead, the “Pierrot” portrait from Lucian Pop’s collec- tive heritage with pieces of striking originality. This is dominant in many
tion, purchased from an auction at Artmark and reproduced on the tall auctions and sales in galleries during the decades after 1990, the origi-
poster as all Bruckenthal on the occasion of collection exposure in Targu nality of some stylistic or thematic approaches. A real vital blast over a
Mures in June-August 2013 in the famous Museum in Sibiu abundantly heritage that seemed full of boundaries rather than openings in relation
proves the compatibility of Luchian’s talent with what is more refined with the continent art.
and fresh in French painting of the time. In many of Luchian’s water- In museums of natural sciences we realize the tendency of com-
colors, pastels and early paintings is obvious that the artist had cult of pleteness backed by rigorous scientific systematization of many col-
Manet, despite the endorsement of worship are discrete. lections of gemstones, little creatures, of the whole nation of collective
I is not quite simple to set a time for a detailed definition of the natures. In art collections, even in absolutely prestigious museums on
new generation of collectors. As for the reasons and means by which the planet, we notice a certain idea of systematization of the material.
there were constituted such precipitates “reunion of frames” - as they But no matter how rich the great museums are, the excellence of the
were called in the middle of the nineteenth century collections - it is bet- exposure parts compensates the impossible aspect of some exhaustive
ter to postpone the research. The fact is that that the democratic state presentations.
legislation that guarantees property, spurred not only the gathering as Keeping the proportions, we are entitled to say that the new class
spiritual fulfillment and investment, but also a variety of directions in the of collectors were finally able and had the chance to purchase excellent
noble passion of collectors. works and not just from the old value rankings, but also by time work

Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./


Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.

Lucian Pop engaged in the most ambitious cultural passionate ad- and institutionalized cultural accumulations. This new class of collectors
venture namely in structuring a collection of paintings that tends to rival had a sudden access to full periods of classics creation and to many
museum cymas. formidable painters ignored or regarded as “unrepresentative”. As you
Human culture ambitions require a favorable climate and a relation- dare to take a personal accent pattern to collections, you must have a
ship with payment of artworks counting on consistency and instruction. choice.
Although the art market in Romania is in formation with a few institu- Lucian Pop quickly realized the importance and quality of the paint-
tions and active joints that would give the right to be called such, the ings outside of museum criteria in operation and has completed the

9
Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./
Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.

collection with pieces that take to a more generous definition, of his Eu- more emphasis stylistic signed by Nicu Enea, Emilian Lazaresco, Ver-
ropean condition, of that heritage for reserve. The new collectors have mont, Artachino, Stefan Popescu, Stefan dumitrescu, Steriade, Mützner
this major merit, as I said before, the activation of a waiting heritage and other such notoriety and retain through what I would dare to call,
that would otherwise vegetate and affect the true portrait of the great subtle deviations from the method. deviations that immediately send
artist. memory to the most commented the fund by the artwork, while sug-
It must be said, with all the rights that we afford on the market way, gesting some directions that were to illustrate if the times would have
as a more nuanced step of the plastic thinking research of Nicolae been more beneficial for the artists.
Grigorescu, for instance, will disturb further the collectors of the older Lucian Pop’s collecting talent has some specificities that lead us to
generation, but will motivate the new generations to unconventional the presumption of a vision. To a museum status of the entire exhibited
acquisitions. The evidence and portrait orientation of these new collec- and a day when a larger public will have access to it. This is not only an
tions and reserves to the ordinary but very appreciated rural landscape assumption. On the cover of the second edition of exposure in Brucken-
of poverty. thal, edition, as a writer may say, “revised and completed” the title says
Lucian Pop sensed earlier the solution of a collection where works quite engaging: classics, modern and contemporary.
of classics go out of these long frequented stylistic paradigm. By pur- Here at contemporaries compartment we have the exciting dimen-
chasing in short stretches of time and geographical areas the works sion of the project. I do not think I’m wrong - from what I was able to
of contemporaries, Lucian Pop legitimated abundantly the options for know - saying that in Targu Mures, in Lucian Pop’s collection halls we
“sleeping” Heritage “. see a deeply eloquent demonstration of Romanian painting of the past
A first route in his collection imposed by a good conditional idea, three or four decades, in a democratic climate and also seductive that
century equilibrium. The variety sustains the continuity relationship. it is not found even at Bucharest Contemporary Art Museum. We can
Many collections tell us who he is and what loves the collector but Lu- say without any mistake that in Lucian Pop’s collection see how people
cian Pop’s selection on the span of two centuries of painting in Romania, paint not only in the capital but in all geographic cardinal directions. An
tells us how this art exists in continental value context. Lucian Pop now author of illustrated art book with paintings purchased by Lucian Pop
owns the most elaborate composition painting Tonitza - On the porch from the painters of the day and from those not long past in classiciza-
- but also the Munich and the most ambitious painting of Sava Hentia tion can be found in Targu Mures a complete of pictures that one would
- Brothers. Not only artists get to be called classics. Collections that per- not be able to get wondering through the all collections and museums
petuate the eminence become classical. Andreescu’s Mug with flowers in the Country.
had a contribution to classicization of collections and today, in Targu And things do not stop here, as Lucian Pop is very active in the
Mures, transfers something of the chosen spirituality of the worlds that interpretation of the representativeness score that we have mentioned
he wandered. As in music there is an absolute hearing, Andreescu’s del- in the opening of this text. His collection has all the merits, that teaches
icate creation proves the existence of an absolute painter. Works with us that only spirit enhances by consuming.

10
Note de artă românească din perspectiva
colecţiei Lucian Pop

Iulia MESEA

Este binecunoscută capacitatea artei, manifestare a esenţei supe- artişti „puşi în sertare” sau chiar ascunşi în cotloane, sau îndepărtaţi
rioare a spiritului uman, de a genera în jurul său fericire şi adevăr, căci voit; din varii motive: marginalizaţi de regim, de atitudinea istoriei de
frumuseţea are capacitatea de a transforma însăşi textura realităţii. artă a perioadei (nu doar în cea românească se întâmpla astfel) de a
Nucleele de artă şi spiritualitate s-au dovedit de-a lungul istoriei oaze menţine în atenţie, în literatura de specialitate şi în muzee doar numele
de salvare şi spaţii de purificare sufletească. Să ne amintim că Mircea considerate reprezentative, ignorându-se „micii maeştri”.
Eliade aprecia că, în confruntarea cu eternitatea, viaţa culturală este Colecţionarul particular nu îşi propune să ilustreze didactic istoria
de primă importanţă în istoria unui popor. Colecţii, muzee, biblioteci… artei, pe criterii de sincronism, cronologie, tematic sau de autor. El îşi
au schimbat oamenii care le-au trecut pragul, au schimbat lumea din urmează gustul şi instinctul pentru propria bucurie, iar o colecţie făcută
jurul lor, antrenând, prin energia emanată, noi şi noi nuclee de valoare, sub aceste semne poate să nu fie neapărat reprezentativă pentru isto-
devenite la rândul lor emiţători de frumuseţe şi cunoaştere. Din pasiu- ria artei naţionale în ansamblu, dar poate elucida un destin artistic sau
nea pentru frumos se naşte dorinţa de a fi înconjurat de valori de artă un segment al acesteia şi este, cel mai adesea, emoţionantă, conţinând
adevărată şi în câţiva paşi în care factorul estetic este dublat de cel un pregnant şi stăpânitor factor subiectiv. Colecţionarii au descope-
financiar, se conturează profilul unui colecţionar. rit că se pot simţi încântaţi nu doar de operele lui Nicolae Grigorescu
Mai mult chiar decât colecţiile de muzeu care se structurează pe (pentru a enunţa numele artistului emblemă al artei româneşti), ci şi
criterii de cele mai multe ori clasice urmând, atât în politica de achiziţii de cele ale predecesorilor sau contemporanilor lui: Ludovic Basarab,
cât şi în programul expoziţional, norme şi principii riguroase, colecţiile Heinrich Trenk, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu...
private, prin subiectivismul pe care îl incumbă şi care le guvernează, În peisajul colecţionarilor din România, Lucian Pop îşi conturează
au un grad semnificativ de libertate şi mobilitate. Conţinutul lor, poate tot mai expresiv şi pregnant personalitatea. Cu un debut macat pe la
evidenţia artişti şi opere care răspund gustului colecţionarului, chiar jumătatea anilor ’90, colecţia sa cuprinde acum peste 250 de lucrări,
dacă nu sunt doar numele recunoscute ca reprezentative pentru istoria majoritatea semnate de artişti din România, între care un număr des-
artei. Succesul în rândul colecţionarilor se poate dovedi apoi extrem tul de însemnat îl reprezintă operele artiştilor transilvăneni. Proiectul
de util în procesul de reevaluare a unor etape, artişti, creaţii şi, însoţite pornit cu miză financiară s-a transformat treptat, inevitabil şi ireversibil,
de susţinerea teoretică a istoricilor de artă, pot aduce completări sau într-un proiect de suflet. Se aşează unul lângă altul, în încăperile galeri-
chiar modificări în paginile cărţilor de artă acreditate. Mai mult decât ei din centrul oraşului Târgu Mureş, nume dintre cele mai mari ale artei
atât, interesul colecţionarului merge, deseori, dincolo de obiectul de româneşti: clasici, moderni, contemporani. Colecţia a fost recent acre-
artă. Prin curiozitatea şi dorinţa de a înţelege sursele creaţiei şi viaţa ditată nu doar prin aprecierile celor care deja au văzut-o, remarcat-o şi
omului, dincolo de cea a artistului, colecţionarii au adus, de-a lungul admirat-o, ci şi de forurile competente, astfel încât deschiderea porţi-
timpului contribuţii importante la biografiile artiştilor, adăugând farmec lor către public, cu titlul de expoziţie permanentă, mai depinde doar de
şi picături de viaţă adevărată, termenilor istorici şi stilistici. câteva detalii organizatorice ale spaţiului expoziţional.
Marile realizări ale artei româneşti sunt cel mai adesea puse în Cu un gust tot mai rafinat, după două decenii de selecţii şi achizi-
legătură cu momentele de sincronizare a concepţiilor şi creaţiilor ţii, cu o patimă de a avea în preajma sa lucrări excepţionale care să-i
locale cu cele europene. Şi este firesc să fie aşa: împărtăşirea celor bucure sufletul şi mintea, Lucian Pop adaugă permanent piese noi, fon-
mai moderne curente, stiluri, ideologii este, fără îndoială, deosebit de dului deja existent. Este felul său personal, pe care îl împărtăşeşte cu
importantă în evaluarea locului unui artist şi al unei opere în cadrul membrii familiei, de a-şi asigura, dincolo de provocările tumultuoase
istoriei artei naţionale şi europene. Neconcordanţe biografice sau ide- ale cotidianului, un spaţiu al frumosului, al valorilor ferme, decantate de
ologice, singularitatea, absenţa unor termeni de comparaţie şi evalu- timp, acreditate de istorie, o sursă de cunoaştere şi formare, şi totoda-
are, discreţia şi/sau izolarea sunt doar câteva dintre posibilele motive tă, pentru arta contemporană, un spaţiu al alăturărilor şi competiţiei, al
ale cunoaşterii insuficiente, şi, în consecinţă, ale unei evaluări parţiale actualelor filtrări, al stabilirii de valori şi ierarhii. În mediul astfel creat,
sau chiar greşite a unor creaţii şi creatori. Circulaţia operelor pe pia- între colecţionar şi operele pe care le deţine, se ţese delicat, dar conti-
ţa de artă şi deschiderea colecţiilor private către public pot reaşeza nuu, o relaţie emoţională, de suflet, colecţia devenind o oglindire a sen-
corect termenii de ierarhizare în domeniu. Dezvoltarea spectaculoasă sibilităţii sale, un portret cu zeci sau sute de faţete care se potenţează
a colecţiilor private de artă din ultimele două decenii, a adus o serie una pe cealaltă, căci calitatea de a fi unice conferă creaţiilor virtutea
de artişti şi opere admirabile, necunoscute sau aproape necunoscute, de a schimba, îmbogăţi, înfrumuseţa, nuanţa şi diversifica lumea celor
în atenţia iubitorilor de frumos. Au fost scoşi la lumină sau desprăfuiţi care trăiesc în preajma lor.

11
Operele închegate în colecţie până în acest moment, permit cre- ziţionării de noi piese din şcolile secolelor XVII-XVIII, dar prezenţa unei
ionarea unui profil al acesteia, ce e drept, în continuă metamorfozare. colecţii de artă europeană de importanţa celei formate de baron, s-a
diversitatea remarcabilă a genurilor, stilurilor, artiştilor şi parametrilor dovedit extrem de stimulativă pentru acest spaţiu geo-cultural. Poate
istorici, permit afirmaţia că managerul colecţiei nu şi-a propus să se este aici momentul să accentuăm încă o dată capacitatea empatică,
limiteze la o perioadă istorică, la un spaţiu sau la un grup de autori, ci, formativă, educativă, estetică… pe care colecţiile de artă o pot avea,
dimpotrivă, reuşeşte să contureze o imagine de ansamblu a picturii din rolul lor în a stimula interesul pentru frumos, creativitatea, imaginaţia,
România, din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, până în prezent, de a propune un mod de viaţă impregnat de principii estetice şi morale.
în primul rând prin artişti şi lucrări reprezentative ale istoriei artei din Oraşul Sibiu a rămas, până dincolo de începutul secolului al XIX-lea,
România, fără să ignore nume mai puţin cunoscute, acum aflate în curs cel mai important centru artistic al Transilvaniei. Mijlocul de veac adu-

Sibiu, 2012 Sibiu, 2012

de revenire în atenţia iubitorilor de artă. Sunt aduse în colecţie acele ce în oraşul de pe Cibin, atraşi de acelaşi magnet cultural reprezentat
piese cu care colecţionarul empatizează şi care completează „portre- de colecţia de pictură europeană, un grup de artişti din ţările Europei
tul” său creionat ca structură prin tablourile deja achiziţionate. centrale, care, alături de localnicii Theodor Benedikt Sockl şi Gustav A.
Interesul lui Lucian Pop pentru creaţii realizate în spaţiul transilvănean Schievert, românii Sava Albescu şi Constantin Georgescu, la Braşov
este clar mărturisit, aceasta fiind zona in care s-a născut şi în care Hans Bulhardt, Mişu Pop, Wilhelm Kamner, Venceslav Melka la Cluj, şi
trăieşte, spaţiul spiritual în care se simte confortabil, căci aici îşi are Miklos Barabas în trecere prin mai multe centre transilvănene, mar-
rădăcinile şi menirea. Ignorând locul încă marginal al artei transilvane chează momentul Biedermeier şi asimilarea timidă a romantismului.
în „istoria oficială” a artei româneşti, Lucian Pop comunică pe un palier Portretele (genul cel mai răspândit) acestei perioade reflectă schimba-
profund cu creaţiile artiştilor activi în spaţiul intracarpatic şi, în firească rea de mentalitate, de gândire, în ceea ce priveşte relaţia individului cu
consecinţă, le consideră o sursă valoroasă pentru colecţia sa. Acest societatea, cu lumea. Anton Chladek, Constantin Lecca, Mişu Popp, iar
aspect este unul dintre elementele de originalitate, intuiţie, complexi- în Transilvania pictorii saşi Theodor Glatz, Heinrich Trenk, maghiarul
tate şi clarviziune ale demersului său, colecţia definindu-se astfel ca Miklos Barabás au fost reprezentanţii portretului Biedermeier. Relaţia
regională, dar, în acelaşi timp printr-un număr semnificativ şi creaţii familiară de comunicare pe care tabloul o stabileşte cu spectatorul,
excepţionale, naţională şi europeană. sentimentul de confort şi graţie naturală, obţinut prin respectul forme-
Fondul nu conţine până în acest moment tablouri ale transilvăne- lor plastice cu contururi clare, prin exploatarea frumuseţii detaliului în
nilor vechi, pictorii saşi ai secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al descrierea veşmintelor, a decorurilor, bijuteriilor, a materialităţii, stră-
XIX-lea şi nici ale celor activi la Bucureşti până după jumătatea secolu- lucirii şi eleganţei lor şi a interioarelor confortabile în care personajele
lui al XIX-lea. Rigiditatea portretelor acestei perioade, stângăcia peisa- sunt plasate, le face potrivite în aproape orice fel de colecţie.
jelor, stăpânirea relativă a redării proporţiilor şi perspectivei, le fac mai Genul peisagist s-a impus prin contribuţia pictorilor călători, din
puţin atractive pentru un colecţionar. Într-un muzeu ele sunt însă cu pasiunea pentru descoperirea de teritorii noi, îndepărtate, în căutarea
siguranţă binevenite susţinând imaginea evoluţiei fenomenului artistic exoticului, pentru necunoscut, pentru insolit. Un peisaj romantic – pu-
local şi a contactelor sale cu cel european. La Sibiu şi Braşov, precum ţine la număr în arta de pe teritoriul ţării noastre – poate aduce într-o
şi în centrele mai mici din preajma acestor oraşe cu tradiţie germană, colecţie un suflu de mister şi enigmatic prin prezenţa ruinelor, a forme-
activau un număr semnificativ de artişti încă din secolul al XVIII-lea, lor geologice grandioase sau a fenomenelor naturale spectaculoase.
perioada care marchează re-alinierea artei locale cu fenomenul euro- Şi să mai spunem aici că aportul artiştilor călători la arta ţării care le-a
pean. Interesul pentru pictură primise un puternic stimulent la Sibiu, devenit patrie de adopţie este, în unele cazuri, deosebită, de pildă să
prin activitatea uneia dintre cele mai importante personalităţi ale Tran- menţionăm doar că, după un secol în care pictura de portret era singu-
silvaniei secolului al XVIII-lea, baronul Samuel von Brukenthal, guver- ra solicitată şi, în consecinţă practicată, genul peisagist a fost acreditat
nator al Transilvaniei, excepţional om de cultură de formaţie iluministă. de vienezul Franz Neuhauser în Transilvania, la Sibiu şi de elveţianul
Interesul său pentru artiştii locali s-a limitat la colaborarea cu aceştia Heinrich Trenk, la Bucureşti.
în scopul îngrijirii fondului remarcabil de pictură europeană şi al achi- Înnoirile specifice sfârşitului de secol, receptarea şi asimilarea in-

12
fluenţelor plein air-iste, impresioniste, simboliste, Jugendstil au loc în se găsesc în număr mic pe piaţa de artă şi piesa menită să facă parte
sudul Transilvaniei prin intermediul unui grup de artişti iniţiaţi în artă din colecţia Lucian Pop, nu a apărut până acum. Aşa cum, deocam-
tot de un pictor străin, originar din Europa centrală, germanul Carl dör- dată, niciunul dintre numeroasele (uneori, îndoielnice ca autenticitate)
schlag. Îi amintim doar pe Arthur Coulin, Robert Wellmann, Fritz Schul- tablouri semnate Nicolae Grigorescu nu a răspuns dorinţelor tematice,
lerus, Octavian Smigelschi, Friedrich Miess, artişti redaţi istoriei artei estetice şi de investiţie ale colecţionarului – intenţia de a avea cel puţin
prin efortul câtorva pasionaţi specialişti care au reuşit să argumenteze o piesă a celui mai cunoscut pictor român este, însă, deschis mărturisi-
şi să susţină importanta lor contribuţie la fenomenul artistic local, sin- tă. Fără să constituie o ţintă obligatorie sau urgentă, operele lui Nicolae
cronizat cu cel european. Puternicul conţinut local al operei lor care le Grigorescu aflate pe piaţa de artă, rămân în atenţia sa.
potenţează efectul emoţional, coroborat cu sincronizarea teoretică şi Grigorescu, unul dintre artiştii care s-au bucurat de celebritate

Sibiu, 2012 Sibiu, 2012

stilistică cu arta europeană, însoţită de amintita scoatere din anonimat din timpul vieţii, chiar devreme în activitatea sa artistică, reuşise să
prin expoziţiile şi scrierile ultimilor aproximativ cincisprezece ani, le dobândească un prestigiu aparte ca urmare a succeselor repurtate la
face dezirabile şi încă relativ uşor accesibile pentru colecţionari. participările expoziţionale din Franţa, la Saloanele pariziene din 1868
O tentativă a lui Lucian Pop de a aduce în colecţie o lucrare de Art- şi 1869, Expoziţia Universală din 1867, şi s-a impus ca cel mai im-
hur Coulin, s-a soldat cu un eşec (tabloul având probleme din punctul portant pictor român prin covârşitoarea participare cu 144 de tablouri
de vedere al calităţii unor masive intervenţii de restaurare), astfel încât la expoziţia Societăţii amicilor belle artelor din 1873, prilej cu care a
pictorii saşi, activi în sudul Transilvaniei la sfârşitul secolului al XIX-lea vândut lucrări în valoare de 15.306 lei, aşa cum i-a mărturisit prie-
se încadrează încă la „capitolul absenţi”, dar recent achiziţionatul ta- tenului şi biografului său, Alexandru Vlahuţă. Publicul şi colecţionarii
blou al lui Carl Hübner completează zona generaţiei imediat următoa- s-au arătat generoşi de timpuriu, aceştia din urmă, considerând ca eti-
re, alături de o piesă semnată Hans Eder. chetă pentru valoarea colecţiei, deţinerea unei lucrări a maestrului de
Menţionăm aici importanţa pe care au probat-o o serie de eveni- la Câmpina. Printre aceştia: Mihail Kogălniceanu, dr. Carol davila, dr.
mente muzeale organizate în ultimii ani, şi ne referim aici la expoziţii N. Kalinderu, dr. Constantin Exarcu, Costache Negri, Cezar Bolliac, V.A.
retrospective şi monografice care au reuşit să restabilească profiluri Urechia, Alexandru Odobescu ş.a. Cota de piaţă a lui Nicolae Grigo-
unitare şi complexe ale unor artişti puţin cunoscuţi sau uitaţi. Expozi- rescu era ridicată chiar de atunci, când ilustrul erudit şi om politic Ion
ţiile realizate de pildă la muzeele din Sibiu, Braşov, Cluj, Baia Mare, în- Ghica i-a oferit pentru faimosul tablou Ţiganca de la Ghergani, suma de
soţite de cataloage monografice bine documentate, au trezit interesul 10.000 lei aur, cea mai mare sumă vehiculată până în acel moment
pentru pictorii din Transilvania, marcând şi o creştere semnificativă a referitor la o operă de artă românească. Sume cum nu se mai pronun-
cotei lor de piaţă. Printre aceştia se află Hans Mattis Teutsch, Arthur ţaseră niciodată, explodează la Expoziţia personală din 1887. Artistul
Coulin, Hans Eder, Friedrich Miess, Elena Popea, Carl Hübner, Janos a expus 222 de lucrări, din care i se vând aproape jumătate în doar trei
Thorma ş.a. săptămâni. Pentru cele 100 de lucrări s-au încasat 70.000 lei, preţul
Apogeul artei secolului al XIX-lea, este marcat de creaţia lui Theo- cel mai mare fiind plătit de către prinţul Grigore Cantacuzino, pentru
dor Aman, artist reprezentativ pentru pictura românească. Pictorul ex- tabloul Evreul cu gâsca (8000 de lei).
plorează o mare varietate a genurilor, de la portret şi peisaj, la scenele Influenţa covârşitoare a lui Nicolae Grigorescu asupra picturii ro-
de gen, scenele alegorice, de luptă etc., naturi moarte cu flori şi fructe mâneşti se datorează în primul rând modernizării radicale pe care a
etc. discipol al clasicismului, Aman a receptat în creaţia sa şi elemente marcat-o, prin desprinderea de tradiţia plastică autohtonă, reuşind să
ale romantismului, ale realismului, ale şcolii de Barbizon, şi apoi chiar formuleze specificul românesc în limbaj european. Această radicaliza-
ale impresionismului, care, în sinteza pe care artistul a propus-o, au dat re a evoluţiei artei româneşti se reflectă acum în cota la care au ajuns
naştere unei fermecătoare imagini a efortului artei româneşti de a re- lucrările artistului pe piaţa de artă, „răzbunând”, într-un anume fel, dis-
cupera decalajul faţă de cea europeană. Lucrările acestui premergător creditarea la care fusese supus în anii interbelici, în antiteză cu Luchi-
al picturii moderne, cu o creaţie a cărei diversitate, calitate, europeni- an şi Andreescu, recuperaţi chiar prin această fals alimentată opoziţie.
tate şi efort înnoitor, unică până în acel moment în arta românească, Azi, prezenţa deseori alăturată, a unor opere semnate Grigorescu, Lu-

13
chian sau Andreescu conferă strălucire oricărei colecţii. selia, fragilitatea şi suferinţa pe care aceasta le (poate) conţine. Aflat în
Prezente într-o proporţie mică pe piaţa românească de artă, şi în preajma acestui tablou, adevărată reuşită a creaţiei sale portretistice,
mare parte, la cote valorice foarte ridicate, lucrările artiştilor perioadei ce declanşează o promptă şi inevitabilă reacţie empatică, este greu sa
clasice moderne a picturii româneşti sunt greu accesibile, dar în colec- îţi reprimi emoţia profundă şi dorinţa de a explora încă şi încă o dată
ţia Lucian Pop s-au „retras” câteva lucrări excepţionale (dintre cele mai universul sufletesc al celor două personaje. O minunată piesă de colec-
valoroase ale colecţiei) care ar face mândria oricărei colecţii publice ţie, acest strop de suflet de copii din secolul al XIX-lea, o scenă de gen
sau private, semnate de Sava Henţia, Ştefan Luchian, Ion Andreescu... ce aminteşte cumva de lucrările de gen ale flamanzilor de secol XVII şi
Participările la manifestările expoziţionale din capitala Franţei i-au XVIII.

Sibiu, 2013

adus o bună primire în ţară şi lui Ion Andreescu, numit în presă „un Alături de Andreescu, Ştefan Luchian (cu 18 ani mai tânăr) este
suveran român”, ale cărui opere „au fost mereu primite la Salonul din artistul care, temperamental şi programatic, marchează modernitatea
Paris” (în ziarul Războiul din 29 octombrie 1881), şi despre care Ni- românească. Personalitate aflată sub zodia unei sensibilităţi multiple şi
colae Grigorescu ar fi declarat: „de-ar fi trăit acesta, ar fi fost superior a unei capacităţi de exprimare foarte largi – muzică, literatură, pictură,
mie”. grafică – refuzând soluţiile acreditate, Luchian revoluţionează arta tim-
Alăturându-l ca importanţă pentru cultura românească lui Mihai pului său, având un aport considerabil în aşezarea cadrelor de afirmare
Eminescu, cu care are în comun melancolia şi o anume dinamică ritmi- ale mişcării avangardiste. Apropierea de literatura timpului, permite, ca
că a felului în care îşi comunică sentimentul faţă de motivul drag amân- şi în cazul lui Andreescu, alăturarea numelui lui Mihai Eminescu, pen-
durora, „codrul”, Radu Bogdan, principalul său monograf, îl consideră tru care, în 1890, la moartea poetului realizează un portret pe care
„dătător de măsură prin creaţia sa pentru definirea în plan spiritual şi i-l trimite lui Titu Maiorescu. Trăirea profundă, interiorizarea, modul de
senzitiv a identităţii noastre naţionale”. Cu un sfârşit prematur, la doar comunicare cu cel care consumă creaţia lor, este similar: atât marele
32 de ani, Andreescu a lăsat o moştenire artistică de dimensiuni re- poet, cât şi „poetul plastic al florilor” operează în pluralitatea de posi-
strânse: puţin peste 100 de lucrări. Şansa a făcut ca una dintre piesele bilităţi de exprimare ale timpului o selecţie personală, pe care apoi o
sale celebre dintr-o colecţie particulară să fie scoasă la licitaţie şi, cu reformulează într-un limbaj propriu ale cărui principale trăsături sunt
un semnificativ efort financiar, să ajungă să înnobileze colecţia Lucian lirismul, capacitatea de interiorizare a reperelor emoţionale şi aceea
Pop. Ulcica cu flori de câmp este citată, analizată şi reprodusă în cele de a exprima în limbaj specific bucuria şi miracolul vieţii.
mai importante lucrări ale istoriei de artă din România. Chiar şi traseul Capodoperă a portretisticii lui Ştefan Luchian, lucrarea Pierrot, mai
pe care l-a parcurs din momentul creaţiei până azi o recomandă ca ex- puţin cunoscută până acum, dar dăruită publicului cu prilejul expozi-
cepţională, fiind strâns legată de viaţa lui Andreescu şi de destinul ope- ţiilor organizate de Lucian Pop la Sibiu şi Braşov, este o capodoperă
rei sale. Să spunem aici doar că a aparţinut lui Alexandru Bellu, nepotul a creaţiei portretistice luchianeşti, adevărată bijuterie a picturii româ-
lui Gheorghe Bellu (Georges de Bellio), fiului acestuia, George Bellu şi neşti, intrată în colecţie ca achiziţie din colecţia Coleanu din Braşov.
criticului de artă Radu Bogdan, cel celui mai important monograf al pic- Una dintre reuşitele actualei pieţe de artă, conjugată în unele
torului, şi că a participat la câteva dintre cele mai ample retrospective cazuri (programat sau întâmplător) cu eforturile istoricilor de artă
ale operei lui Andreescu, cum au fost expoziţiile organizate la Muzeul şi muzeografilor, este reabilitarea sau readucerea cel puţin, în aten-
de Artă al României în anii 1975 şi 1985. ţia publicului, a unor artişti nedreptăţiţi de vechea istorie de artă (cei
Aceleiaşi perioade îi aparţine lucrarea Fraţii, semnată Sava Henţia consideraţi epigoni ai lui Grigorescu, cum este cazul lui Henţia, femeile
(datată 1882), artist care, alături de opere mai convenţionale, într-o pictoriţe de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a celui următor,
abordare mai riguros academistă sau pronunţat inspirate de creaţia pictorii saşi şi maghiari ai aceleiaşi perioade, artiştii şcolii de la Baia
grigoresciană, a realizat şi opere de un farmec şi de o calitate excep- Mare etc.), judecaţi trunchiat, superficial sau prin clişee, dintr-o cunoaş-
ţionale, cum este acest dublu portret, imagine a copilăriei, cu jocul, ve- tere insuficientă, în ansamblu, a operei lor, din lipsa capacităţii de-a o

14
înţelege, din neglijenţa plasării în sfera de influenţe cărora îi aparţine mici şi mari apreciază genul şi îi cumpără lucrările, mai ales că singurii
sau din motive ideologice. Colecţionarii au sprijinit acest proces achi- care aveau o popularitate asemănătoare în această perioadă ca pic-
ziţionând operele lor – la sume accesibile, dar în creştere –, ale căror tori de nuduri erau C. Isachie şi C. Artachino.
calităţi artistice incontestabile sunt acum (re)descoperite. Interesant Pictura de nud reprezintă un gen aparte, iubit de public, dar deloc
pentru oscilaţia ierarhiei succesului (mai corect spus, decât a valorilor), uşor de practicat, presupunând foarte bune cunoştinţe de anatomie,
multe colecţii bucureştene ale începutului de secol XX conţineau prin- o delicateţe aparte a abordării, capacitatea de a-l sublima scoţându-l
tre lucrările de început, tablouri semnate de Kimon Loghi, Arthur Vero- din sfera instinctualului, şi cea de a crea o atmosferă care să sublinieze
na, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu, autori care reprezentau o direcţie mesajul, ferindu-l de excese atât în direcţia voluptăţii, cât şi în cea a

Sibiu, 2013 Sibiu, 2013

nouă, foarte bine primită de public şi care abia în ultimii circa 20 de ani unei pudicităţi exagerate. Conţinutul de erotism nu poate fi negat însă,
au revenit în atenţia colecţionarilor contemporani. Kimon Loghi, de pil- indiferent de valoarea artistică la care opera ajunge. În pofida faptului
dă, este artistul în a cărui creaţie este cel mai constant vizibilă influen- că modelul este de cele mai multe ori „femeia iubită” sau, un model de
ţa idealismului münchenez ca direcţie a Jugendstil-ului, reprezentând, atelier care face o meserie din actul de a poza, nota de erotism rămâne
prin aceasta un caz unic sau, cel puţin, rarisim, în pictura românească. prezentă, fiind, alături de latura estetică, o provocare.
Ecourile asimilărilor din perioada studenţiei, dinspre pictura de esenţă din proporţia lucrărilor achiziţionate până în acest moment, se
simbolist romantică a lui Franz von Stuck, au fost constante în arta sa. poate afirma că genul prezintă interes şi pentru colecţionarul târgu-
Participarea cu o lucrare la expoziţia grupării Seccesion, la Glaspalast, mureşean, care acceptă jocul de participant / outsider, propus de ar-
în 1898, îi asigurase deja bunăvoinţa şi interesul publicului bucureş- tişti. Nudurile şi semi-nudurile din colecţia Lucian Pop sunt semnate de
tean, iar prezenţa în selecţia pentru pavilionul românesc al Expoziţiei Constantin Aricescu, Nicu Enea, Gheorghe Zamphiropol, Gheorghe Pe-
Universale de la Paris din 1900, i le-a confirmat. Expoziţiile personale traşcu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Gheorghe Ionescu Sin etc., şi propun
din anii următori i-au impus nota originală, iar lucrările sale au rămas din partea privitorului acel schimb de mesaje, joc, înţelegere şi emoţie,
în atenţia colecţionarilor pe tot parcursul vieţii, mai ales că artistul s-a spus şi ne-spus, mărturisit şi ascuns, care poate să însemne provo-
dovedit deosebit de fecund, în deceniul patru, de pildă, reuşind să or- care, admiraţie, frumuseţe – între perfecţiune fizică şi expresivitatea
ganizeze anual expoziţii personale. Istoria artei româneşti nu îi sublini- exagerării bine dozate – mesaj, simbol, individualitate / identitate şi
ază calitatea de înnoitor, dar este neîndoielnic că Loghi a fost cel mai tip, conformism sau sfidare, aparenţă şi / sau mister.
constant şi reprezentativ pictor al direcţiei onirice a Jugendstil-ului de Similar culoarului cultural spiritual între Transilvania şi Europa, tra-
la noi. Viziunea sa poetică vibrează atât în peisajele cu privelişti din sat de energia culturală declanşată de activitatea baronului Brukenthal
Italia, Grecia, Franţa sau de la Balcic, cât şi în compoziţiile cu subiecte la Sibiu, preluată apoi de generaţiile de oameni de cultură şi artă ale
inspirate din legende şi basme, în care lumea paradisiacă este redată secolelor următoare, (un secol mai târziu) în nordul ţării s-a „formulat”
într-o cromatică diafană, în armonii calde şi o pensulaţie alertă, ca în un fenomen artistic internaţional, de o diversitate etnică, naţională şi
tabloul colecţiei Lucian Pop. culturală remarcabilă şi, în acelaşi timp, surprinzător de unitar: şcoala
Pictura de nud, puţin frecventă în arta românească, până în dece- de la Baia Mare, înfiinţată ca şi colonie de vară (după modelul celor de
niul al treilea al secolului al XX-lea, este adusă în atenţia iubitorilor de la Barbizon, Worpswede, dachau etc.), din acel spirit secesionist ce a
frumos prin contribuţia sa, Loghi fiind unul dintre promotorii genului marcat viaţa artistică a schimbării de veac (în preajma anului 1900):
(după ce genul fusese iniţiat de Nicolae Grigorescu, şi va devenit foarte Fondatorul, profesorul Simon Hollósy, pedagog de calibru european
popular în pictura interbelică), primul care propune o anumită poză, „refugiat” din teritoriul metro¬politan al Münchenului bavarez în „peri-
nudul întins, cu spatele spre privitor, în care interesul merge în primul feria băimăreană”, a promovat o artă inspirată de natură ca alternativă
rând spre crearea unei ambianţe voluptuoase, tot cu sugestii roman- la discursul rigid autoritar al mediului academic.
tice, prin utilizarea elementelor de lumină şi atmosferă. Colecţionarii, de-a lungul celor 120 de ani de existenţă ai coloniei, Baia Mare

15
Sibiu, 2013

dobândeşte notorietate europeană ca „oraş al pictorilor”, iar cei circa zeul Thorma János, Muzeul de Artă Cluj şi Galeria Quadro, într-o ex-
3.500 de artişti sosiţi din toate colţurile lumii, a căror sensibilitate s-a poziţie care a prezentat peste 100 de lucrări semnate de artist, din
alimentat din specificul şcolii băimărene, vor purta numele şcolii deve- cele aproximativ 500 care s-au păstrat din opera sa, preponderant în
nită centru artistic, în spaţiile geo-culturale cărora le aparţin, generând colecţii private. Încă din timpul vieţii, creaţiile sale şi ale celorlalţi artişti
metamorfozarea specificului acestor locuri şi transfigurarea lui artisti- ai coloniei maramureşene, János Krizsán, Sándor Ziffer, Oszkár Nagy şi
că într-un „brand” (cum îl numeşte Tudor Octavian), asigurând o reală Jenö Maticska, au fost bine primite de public şi sunt şi acum prezente
internaţionalitate fenomenului Baia Mare, iar studenţilor-colonişti un pe simezele muzeelor din România şi Ungaria, precum şi în colecţii par-
mediu de creaţie efervescent cosmopolit. ticulare. Poposind alături de încă un nume raportat la colonia băimărea-
Lecţia profesorului Simon Hollósy, maramureşean de etnie ar- nă, îl amintim pe Alexandru (Sandor) Ziffer, artist prolific ale cărui opere
meană care îşi câştigase un bun renume datorită Şcolii particulare pe se bucură de succes atât pe simezele muzeelor, cât şi pe piaţa de artă.
care o deschisese în München încă din 1886, a fost aceea a „adevă- Ziffer se remarcase în cadrul coloniei atât prin calitatea operei, cât şi
rului naturii”, lăsând o mare libertate de înţelegere şi practică a acestei prin activitatea didactică. Creaţiile sale prezente în multe colecţii parti-
sintagme cu valoare de concept pedagogic. de altfel chiar arta lui a culare şi muzeale din România şi Ungaria (mai ales), se caracterizează
parcurs mai multe etape în care elementele stilistice receptate (realis- prin soluţia picturală personală, cu accente expresive, chiar dramatice,
te, naturaliste, plein air-iste, impresioniste, simboliste şi pre-expresio- în care sintetizează influenţe dinspre pictura europeană, elementele
niste) au fuzionat, s-au amalgamat într-o formulă viguroasă, stenică. cele mai importante fiind compoziţia solidă, de sorginte cézanniană,
Revenit în conştiinţa iubitorilor de artă mai ales după 1996, anul îm- cromatica explozivă, de esenţă fovă şi decorativismul gauguinian, aşa
plinirii a 100 de ani de la înfiinţarea coloniei de pictură de la Baia Mare, cum probează şi tabloul intrat recent în colecţia Lucian Pop.
eveniment marcat prin ample expoziţii şi simpozioane de muzeele din La capitolul „recuperări” recente pentru istoria artei româneşti, se
Budapesta şi Baia Mare, Simon Hollósy este un artist ale cărui lucrări situează şi creaţia artiştilor activi la început de veac XX în Cluj, cen-
sunt aşteptate de colecţionari şi pe piaţa de artă. Lucian Pop a răspuns tru care a evoluat în strânsă legătură cu centrul Baia Mare. Alexandru
cu instinct şi eleganţă acestei provocări prin achiziţia unei superbe pie- Popp, Aurel Ciupe, Pericle Capidan, Catul Bogdan sunt câţiva dintre cei
se din perioada müncheneză. mai importanţi reprezentanţi ai şcolii de la Cluj, ale căror nume sunt
Nota distinctă a picturii băimărene a determinat şi succesul celor- legate nu doar de producţia artistică a acestui centru, ci şi de institu-
lalţi activi în colonie – János Thorma, Béla Iványi Grünwald, István Réti. ţionalizarea învăţământului artistic superior în Transilvania. Şcoala de
Cu trecerea anilor, experimentele parcurse de aceştia au traversat plein arte frumoase de la Cluj a fost deschisă în ianuarie 1926, avându-l ca
air-ismul, post-impresionismul, sintetismul, fovismul, expresionismul în director pe Alexandru Popp, fost profesor la Şcoala de arte industriale
formule cu o doza apreciabilă de originalitate pentru fiecare dintre ei, din Budapesta, celebru pentru portretistica sa, comparată cu cea a lui
dar mereu cu nota comună conferită de spaţiul geo-cultural băimărean. Karoly Lotz şi pentru lucrările monumentale de la Palatul de Justiţie,
Un reviriment recent a comportat şi interesul pentru creaţia lui János Palatul Parlamentului şi Bisericii Sfântului Ştefan din Budapesta, pre-
Thorma. Creaţia sa a fost readusă în circuitul expoziţional prin efortul cum şi cea de la Teatrul Mic din Praga. Alături de el, atât la Cluj, cât şi
conjugat al mai multor instituţii din Ungaria şi România, respectiv Mu- la Timişoara, s-a aflat profesorul Aurel Ciupe, care debutase ca artist

16
în cheie realistă, orientare ce s-a menţinut pentru întreaga sa creaţie. tre istoria de artă a segmentului „doamnelor picturii româneşti”. Creaţia
Cu interes deschis către toate genurile, Ciupe s-a definit în perioada lor, implicarea în organizarea vieţii artistice, participările expoziţionale
de maturitate în primul rând ca pictor peisagist, cu o abordare senină, evidenţiază setea de cunoaştere, plăcerea căutărilor, bucuria creaţiei,
luminoasă, tonică, optimistă, vitală a motivelor inspirate de geografia curajul sincerităţii şi mărturisirii, forţa de expresie a artei lor. Rodica
spaţiului transilvănean. delicatului Portret de fată semnat Ciupe din Maniu Mützner, Lucia dem. Bălăcescu, Cecilia Cuţescu-Storck, Michaela
colecţia Lucian Pop, i se alătură Cusătoreasa, o scenă de gen al cărei Eleutheriade, Nina Arbore, Elena Popeea, Magdalena Rădulescu, Mina
intimism absoarbe privitorul într-un moment de linişte şi melancolie pe Byck-Wepper, Nuni dona, Nutzi Acontz, Grete Csaki-Copony, Margarete
care îl împărtăşeşte cu personajul „din ramă”, lucrare a unui alt artist a depner s-au remarcat prin modernitatea abordărilor şi prin contactul
cărui pregătire a debutat la Şcoala de Arte din Cluj, Teodor Harşia. strâns cu viaţa artistică europeană, unele evoluând mai mult pe sce-
Activitatea de creaţie şi cea de organizare a vieţii artistice şi în- na artistică europeană, decât în ţară. Succesul lor a fost urmarea unor
văţământului de artă din Transilvania, îl alătură pe Aurel Popp artiştilor etape succesive de organizare, în cadrul căreia un rol însemnat l-a avut
activi la Baia Mare, Satu Mare, Cluj, Timişoara. Interesul pentru temati- Asociaţia femeilor pictore şi sculptore fondată în anul 1916, de Cecilia
ca socială, cu preferinţă pentru subiectele cu pregnant conţinut drama- Cuţescu, Olga Greceanu şi Nina Arbore, susţinută de Regina Maria.
tic, particularizează creaţia sa în spaţiul transilvănean, purtătoare fiind Probând continuitate conceptuală şi preferenţială, Lucian Pop,
şi a unor caracteristici stilistice particulare prin amplitudinea compozi- care comunică într-un mod aparte cu surplusul de emoţie, sincerita-
ţională, exagerările formale, ritmica tensionat sacadată, atât la nivelul te şi eleganţă al demersului plastic feminin, îi urmăreşte manifestările
formei, cât şi al culorii, accentele expresioniste. Stilul său poate fi com- specifice şi evoluţia, de la debut până în contemporaneitate, îmbogă-
parat cu cel al artiştilor saşi activi în aceeaşi perioadă în sudul Tran- ţind colecţia cu lucrări semnate de artiste active acum în principalele
silvaniei, sursa comună fiind contactul cu centrele artistice europene, centre cultural artistice ale României.
mai cu seamă central europene, promotoare ale stilului expresionist, la Aproape sincron cu mişcarea de avangardă, în pictura româneas-
începutul secolului XX. din această zonă stilistică de esenţă expresio- că se dezvoltă o direcţie care propune valorificarea tradiţiei în scopul
nistă, în colecţia Lucian Pop, creaţiei lui Petre Abrudan îi stau alături înnoirii artei. Unul dintre pictorii teoreticieni ai artei cu specific naţio-
piesele deja amintite, semnate de Hans Eder şi Karl Hübner. nal, Camil Ressu, într-un articol publicat în anul 1910 în Viaţa socială,
În anii regimului comunist, artiştii clujeni s-au pliat, într-o bună preciza cu pertinenţă necesitatea recursului profund la sursele genui-
măsură, pe o tematică şi o stilistică din afara ideologiei oficiale, încer- ne ale inspiraţiei plastice, la arta populară – nu într-un mod superficial
când să se raporteze prin operele lor la fenomenul artistic european. sau formal, decorativ –, a inspiraţiei din formele primare ale acesteia,
deveniţi profesori la Academia de Artă din Cluj, ei au transferat acest potenţiale susţinătoare ale înnoirii picturii româneşti într-o formulă
profil aparte al centrului artistic clujean, elevilor lor, actuala generaţie
de pictori, acum aflaţi în plină maturitate artistică. Este, aceasta, o altă
zonă a ofertei de artă la care Lucian Pop vibrează într-un mod special,
operând selecţii şi completând colecţia cu lucrări semnate de câţiva
dintre coloriştii în cheie neoexpresionistă ai şcolii de la Cluj.
Ne întoarcem puţin în istorie, la începutul secolului al XX-lea,
pentru a menţiona şi mişcarea avangardistă, perioadă de transfor-
mări şi înnoiri complexe ale artei din România, direcţie importantă a
fenomenului cultural artistic românesc, cu particularităţi pentru acest
spaţiu geo-cultural. Observăm că artişti din România care au activat
în străinătate, au fost reprezentanţi de frunte ai avangardei europene;
Marcel Iancu de pildă, a fost unul dintre iniţiatorii mişcării dadaiste, la
Zürich. În ţară abia anul 1924 poate fi considerat reper al mişcării de
avangardă, când la Expoziţia internaţională organizată în sala Sindica-
tului Artelor Frumoase, alături de Militza Petrascu, Marcel Iancu, Victor
Brauner, Max H. Maxy, Hans Mattis-Teutsch, participau Jean Arp, Paul
Klee, Constantin Brancusi, Kurt Schwitters, Hans Richter, Arthur Segal,
Wiking Eggeling, Moholy-Nagy şi Lajos Kassak.
Achiziţionarea operelor avangardiştilor pentru colecţiile particulare
s-a făcut destul de firav în epocă şi a rămas, până azi, mult sub nivelul
clasicilor moderni. dintre numele reprezentative ale avangardei, Lucian
Pop s-a oprit asupra lui Corneliu Michăilescu şi a Magdalenei Rădules-
cu. Cei doi artişti sunt prezenţi prin lucrări tipice, primul cu un tablou
din faza cubismului, în care preocuparea artistului se îndreaptă înspre
divizarea corpurilor în faţete şi fragmente, cu păstrarea formelor origi-
nale, în vreme ce Magdalenei Rădulescu îi identificăm una dintre temele
preferate, tratată în stilul său exuberant, exploziv, şi totuşi atât de pro-
fund ca trăire în care elementul feminin rămâne prezent. Vorbind despre
feminitate, se cuvine a aminti aici meritul studiilor mai noi de istoria
Sibiu, 2013
artei, precum şi al pieţei de artă şi colecţionarilor, pentru restituirea că-

17
expresivă, sinceră şi viguroasă, care sublimează trăirea profundă în cific definite, unul prin tratarea „minerală” a formelor, celălalt prin conţi-
expresie plastică. Acestei direcţii bine reprezentată în pictura româ- nutul simbolist şi nuanţele decorative ale unei etape de creaţie timpurii.
nească din deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea, îi vor aparţine Pe un alt palier al alăturării celor doi „grei” ai picturii interbelice, referi-
(total sau parţial) creaţiile lui Ressu, Francisc Şirato, Ştefan Dimitrescu, tor la aceste opere poate fi menţionat şi binomul intimism – monden,
Ion Theodorescu-Sion, Dumitru Ghiaţă etc. Prezenţa elementelor ce aparent antitetic, dar care în ambele cazuri, propune retragerea într-un
aparţin acestui specific naţional profund, adevărat şi definitoriu, carac- spaţiu intim, la propriu şi metaforic, ca spaţiu al confortului şi siguran-
terizat prin puritate formală, tendinţă spre abstracţie, capacitatea de ţei, înspre introspecţie, reflexie, visare. Senzualitatea este sublimată
identificare şi concentrare a esenţei formei, îşi găseşte ecou în sensi- în ambele cazuri, iar atmosfera spaţiului interior susţine şi potenţează
bilitatea lui Lucian Pop. Identificăm în colecţie un număr semnificativ de trimiterile spre o atitudine meditativă alăturată componentei senzitive.
piese ce aparţin chiar direcţiei definite ca atare (a „specificului naţio- O componentă strălucitoare a artei interbelice este pictura dobro-
nal”) în arta românească, cărora le stau alături multe alte lucrări în care geană, regiunea din proximitatea Mării Negre fiind o adevărată şcoa-
aspectul naţional este subiacent. lă a luminii, culorii şi expresivităţii, experienţă pe care şi-au refuzat-o
Alături de esenţa „românească” a colecţiei, o altă caracteristică puţini artişti din prima jumătate a secolului al XX-lea. De un pitoresc
profundă este lirismul. Calitatea liric solară predominantă a colecţiei aparte, cu iz de sare şi de alge, de trandafiri şi de cafea turcească, cu
Lucian Pop, este o trăsătură care corespunde colecţionarului, unui anu- gust de bragă şi fructe prea coapte, tablourile realizate pe litoralul pon-
me profil emoţional, spiritual şi comportamental al celui care aplică o tic, la Mangalia, Constanţa sau la Balcic, sporesc valoarea, specificul
anume selecţie de pe piaţa de artă, şi încheagă, completează şi defi- şi farmecul oricărei colecţii. Şi chiar diversitatea, căci tematica, deşi
neşte, cu fiecare nouă componentă (piesă de colecţie) profilul de an- comună, selectează cele mai variate motive ale zonei, iar din punct de
samblu al acestui nucleu de artă, viziune personală asupra esteticului vedere al abordării, fiecare artist îşi afirmă cu pregnanţă originalitatea
şi, în acelaşi timp, măsură şi oglindă a personalităţii sale. şi felul propriu de a crea sub lumina fierbinte şi vibrantă a locului.
Pictura interbelică românească aflată pe piaţa de artă oferă cu ge- Căutările celor mai potrivite modalităţi de surprindere a jocului
nerozitate opere ce poartă în esenţa lor lumină, pitoresc şi armonie luminii pe toate formele naturii – a felului în care aceasta „aprinde”
formală, cromatică şi emoţională, căci dintre cele două direcţii majore pământul sau dă strălucire metalică apei, a aerului greu, fluid de căldură
ale fenomenului artistic al primei jumătăţi a veacului al XX-lea (văzute care topeşte formele sau a luminii care limpezeşte cristalin atmosfera
din perspectiva trăirii, a emoţiei înglobate în actul artistic, a tempera- – au reprezentat o preocupare esenţială în creaţia acestora. La fel de
mentului artistului şi tipului abordării), cea sudică / meridională şi nor- fascinant era şi peisajul uman, colorat şi exotic, atât de diferit de restul
dică / septentrională, prima este mai bine reprezentată atât ca număr ţării. Străduţele înguste, plaja, marea, hanurile, locuinţele, cafenelele,
de artişti, cât şi ca opere. Complexitatea ofertei de pictură interbelică mulţimea pestriţă în care se distingeau turci, tătari, evrei, ţigani, mace-
(cu adevărat epoca de strălucire a picturii româneşti) de pe piaţa de doneni, români, mireasma de smochine, trandafiri şi sare, atmosfera de
artă, rezultantă a producţiei artistice de o bogăţie fără precedent în linişte şi atemporalitate atrăgeau irezistibil artiştii.
pictura românească, se reflectă şi în colecţia Lucian Pop. Între localităţile de pe ţărmul Mării Negre, Balcicul poate fi conside-
Dezvoltându-se în contact permanent cu arta europeană, moder- rat echivalenta românească a celebrelor colonii de artişti de la Barbi-
nitatea românească şi-a cunoscut propriile căi de evoluţie şi în peri- zon, Fontainebleau, Pont-Aven sau Worpswede. În perioada interbelică
oada interbelică, datorită modalităţilor originale de a asimila, prelua şi aproape că nu a existat pictor român care să nu fi lucrat verile la malul
interpreta, ale câtorva dintre cele mai interesante personalităţi artistice Marii Negre, iar tema comună tuturor pare a fi lumina, aspect care l-a
ale epocii. Numărul mare al artiştilor, şcoliţi la München, Paris, Berlin, determinat pe istoricul de artă Ion Frunzetti să afirme că pentru unii ar-
diversitatea genurilor, a stilurilor, a modalităţilor de expresie artistică, a tişti români dintre cele două războaie mondiale lumina lumii se rezumă
tipurilor de înţelegere şi abordare a motivelor, frecvenţa şi amploarea la lumina Dobrogei.
expoziţiilor probează efervescenţa vieţii artistice interbelice şi se re- Descoperirea acestui spaţiu în cheie artistică avusese loc în tim-
flectă în colecţiile muzeale şi particulare de azi, prin cantitate şi calitate. pul campaniilor militare din timpul războaielor balcanice, iar printre cei
Pe urmele tradiţiei, Gheorghe Petraşcu a debutat cu lucrări im- care şi-au asumat această descoperire, soldaţi în trupele ce staţionau
pregnate de sugestii de mister şi poezie, lucrările perioadei 1900– aici sau sosiţi la scurt timp după aceea, se numără Alexandru Satmari,
1925, numită şi etapa romantică, fiind mai ales peisaje ce înfăţişează Iosif Iser, Ion Theodorescu-Sion, Ipolit Strîmbu, Nicolae Tonitza, Ştefan
o natură misterioasă, momentele preferate fiind înserarea şi noaptea, Dimitrescu ş.a. Apoi, regina Maria îşi amenajează la Balcic domeniul de
recuzita la care artistul recurge, fiind şi ea de inspiraţie romantică: la malul mării şi îşi construieşte castelul parcă desprins din poveştile
nopţi cu lună, peisaje misterioase, vechi clădiri în ruină etc. Trecerea orientale. În jurul acestui nucleu au gravitat artiştii: scriitori, poeţi, mu-
la o pictură în care interesul se îndreaptă înspre probleme ale com- zicieni, actori, pictori, inspiraţi de farmecul locului şi de carisma familiei
poziţiei, materiei şi culorii, va rupe complet arta sa de orice sugestie regale. Au venit, s-au lăsat cuceriţi de locuri şi le-au fost recunoscători
sentimental-pitorească, dar vom găsi mereu, aici, o subtilă componen- prin arta lor Artachino, Tonitza, Lucian Grigorescu, Steriadi, Petraşcu,
tă romantică, indiferent că e vorba de peisaj, de celebrele interioare şi Dărăscu, Iser, Şirato, Ştefan Dimitrescu, Iorgulescu-Yor, Vasile Popes-
naturi statice sau de portrete. cu, Ghiaţă, Kimon Loghi, Teodorescu-Sion, Samuel Mützner, Victor
Prezenţa unei lucrări de Petraşcu, într-o colecţie, atrage magnetic Brauner, Corneliu Michăilescu şi alţii. Dar şi colecţionarii, căci lucrările
şi o piesă semnată de Theodor Pallady, alăturarea celor doi fiind în cu subiecte dobrogene s-au bucurat întotdeauna, şi în epocă şi ulteri-
istoria artei, o formulă fundamentată, deşi antitetică, pentru imaginea or, până azi, de mare succes.
artei româneşti din perioada interbelică. Materie versus spirit/concept, Este interesant de observat că, aşa cum remarca pictorul Ion The-
cum este enunţat binomul Petraşcu - Pallady. Lucrările colecţiei Lucian odorescu-Sion, şi cum probează şi colecţia Lucian Pop, deocamdată
Pop vin să susţină această formulă, prin cele două nuduri, atât de spe- printr-un număr restrâns de piese, Dobrogea nu a inspirat în şcoala

18
naţională de artă marina, ca specie a genului peisagistic, ci o pictură şi le fonduri de artă nu sunt puţine în epocă: în 1927, îl face Anastase
o grafică a ţărmului incendiat de soare de pe care este privită marea Simu, în 1930, Virgil Cioflec, apoi, în 1947, Krikor Zambaccian. Ur-
şi a oamenilor locului. Astfel motivele artiştilor sunt plajele întinse sau mându-le exemplul, cu prilejul expoziţiei Dobrogea, un Orient pe coasta
ţărmul stâncos, dealurile argintii, vegetaţia măruntă a pământului cal- Mării Negre (organizată la Muzeul Naţional Brukenthal în cadrul unui
caros sau smochinii, migdalii şi lămâii; praful şi nisipul; micile localităţi amplu proiect de colaborare austro-româno-turc, intitulat Muse-train)
desenate de lumina aurie, dominate de turnul geamiilor înconjurate de Lucian Pop a împrumutat şase tablouri cu subiecte dobrogene.
căsuţe mici văruite în alb, cu acoperişuri roşii sau ruginite de vreme; Anii de după război oferă un peisaj al vieţii artistice dominat de ec-
corăbii şi mahoane obosite; cafenele, cârciumi şi dughene scunde, lectisme şi compromisuri. Cu toate acestea, personalităţile artei inter-
umbrite de iederă sau trandafiri; bisericuţele greceşti; cimitirele vechi, belice nu s-au stins la terminarea războiului şi, la instaurarea regimului

Sibiu, 2013 Sibiu, 2013

parcă acaparate de natură… şi oamenii: turci cu trup vânjos şi chipuri comunist, unii vor rămâne profesori la Academiile de Artă, asigurând o
asprite de soare şi vânt, bătrâni lenevind la cafenele sau cârciumi, ju- continuare, chiar dacă sugrumată de restricţiile politice, a unei educaţii
când cărţi sau table, bând cafea sau trăgând alene din narghilea; femei de calitate, iar cei mai mulţi îşi vor desfăşura activitatea ocolind abil
misterioase şi senzuale de toate naţiile provocând cu frumuseţea tru- subiectele moral compromiţătoare şi eludând transformările impuse
purilor sau cu misterul ascuns sub voaluri şi feregele. de realismul socialist, asigurând colecţiilor de azi opere de valoare şi
Creaţiile dobrogene sunt prezentate în cadrul numeroaselor ma- pentru deceniile şase şi şapte. În generaţia imediat următoare, ciucu-
nifestări expoziţionale ale perioadei interbelice, caracterizate prin renciştii (Constantin Piliuţă, Traian Brădean, Aurel Nedel, Iacob Lazăr)
marea diversitate a participanţilor, a abordărilor, a genurilor, a stilu- şi babiştii (Sorin Ilfoveanu, Ştefan Câlţia, dan Hatmanu) anilor 70, şi-au
rilor. din rândul publicului care le frecventează, se remarcă colecţio- definit şi rafinat propriile căi de comunicare plastică devenind nume re-
narii, ale căror gusturi şi preferinţe se conturează tot mai pregnant şi prezentative ale picturii româneşti contemporane.
a căror contribuţie la susţinerea şi dezvoltarea artei este cu adevărat Arta perioadei comuniste este o demonstraţie a capacităţii artistului de
importantă. Colecţionari ca Bogdan-Piteşti, Iosif dona, Leon Laserson, a se lua la întrecere cu conjuncturile politice nefavorabile: „artistul pus
Aristide Blank, Lazăr Munteanu, Zambaccian, Cioflec, George Oprescu la încercare” – în formula lui George Banu, pentru a-şi demonstra capa-
etc., pe lângă tezaurizarea operelor clasicilor Grigorescu, Luchian, An- citatea de a rămâne integru, o fundamentare a moralităţii actului artistic
dreescu, au susţinut afirmarea şi receptarea rapidă a creaţiei lui Palla- în circumstanţe extreme, în care „opera aliază esteticul cu eticul”.
dy, Petraşcu, Tonitza, etc. Rafinarea gustului lor s-a făcut în decursul Cu puţine excepţii sau, cel puţin parţial, artiştii îşi afirmă şi în
procesului de colecţionare căci, chiar dacă debutul colecţiilor era făcut această etapă subiectivitatea, dreptul de a alege, tematic, stilistic,
cu piese mai puţin valoroase (Zambaccian, de pildă, a început prin a ferindu-se cu intuiţie acută şi dexteritate de consemnele cenzurii, şi
cumpăra tablouri ale lui Kimon Loghi şi Verona), ierarhizarea valorilor chiar efortul de sincronizare – deşi doar parţial şi/sau temporar – cu
artei interbelice s-a cristalizat chiar în acea epocă în care operele cel fenomenul artistic internaţional. Anii 80 aduc o mişcare de rezistenţă
mai căutate erau semnate de Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Ni- în pictura din România, prin artiştii grupaţi în cadrul Atelierului 35, la
colae Tonitza, Francisc Şirato, Ştefan dumitrescu, Marius Bunescu etc. Bucureşti, Sibiu, Oradea, Cluj, Timişoara, Sfântu Gheorghe, tineri decişi
Atunci, ca şi acum, segmentul colecţionarilor dinamizează viaţa să sfideze regulile absurde, impunându-şi libertatea de expresie, chiar
artistică şi orientează gustul consumatorului de artă obişnuit. Susţine- dacă o făceau într-o artă mai degrabă „underground”.
rea actului artistic prin achiziţii este dublată de susţinerea fenomenului Regimul comunist a impus o tematică, norme ideologice şi un pro-
cultural artistic, prin împrumutul de opere de colecţie unor expoziţii gram estetic bazate pe un soi de realism academist, care au generat
ample, organizate în ţară şi mai ales peste hotare, cum a fost, de pil- creaţii cu aspect „standardizat”. Cu toate acestea, o piesă din această
dă, Expoziţia de artă românească, organizată cu prilejul Congresului etapă, chiar dacă are un subiect agreat de epoca comunistă, poate fi o
Presei Latine din 1927, unde multe lucrări semnate de Luchian, Pe- „piesă de colecţie”, în condiţiile unei valori artistice intrinsece, aducând
traşcu, Teodorescu-Sion, sau Marius Bunescu proveneau din colecţia şi acel plus de inedit, chiar picanterie pentru generaţia tânără, pe care
Zambaccian. Gesturile extrem de generoase de a dona statului ample- îl poate proba o lucrare reprezentativă pentru etapa unei dictaturi, o

19
epocă condamnată şi condamnabilă. Astfel, lucrările realismului so- *
cialist, ocolite ani buni după 1989, au început să fie re-evaluate, re- Urmărirea frumuseţii pure, frumuseţea artei, poate fi o capcană, o
considerate şi, de la distanţa istoriei, să fie acceptate atunci când se cale către izolare şi tristeţe, căci frumuseţea trebuie îmbinată cu ceva
impun prin calitatea artistică. Interesant de observat aici este aparenta mai profund, şi aceea este bucuria împărtăşirii; un sentiment caracte-
sărăcie a producţiei artistice. Eliminate din expoziţiile permanente ale ristic colecţionarului Lucian Pop, prin a cărui generozitate, emoţia de a
muzeelor, rareori valorificate expoziţional, în număr relativ mic pe pia- sta în preajma operele pe care le deţine poate fi trăită de orice iubitor
ţa de artă, lucrările perioadei comuniste, aflate în depozitele instituţi- de artă.
ilor de profil, îşi aşteaptă re-considerarea, re-valorificarea şi necesara Adiacent creşterii continue, activitatea expoziţională este o altă
triere – acea distincţie între ignobilul moment reprezentat şi valoarea componentă a dinamismul colecţiei Lucian Pop, nu foarte frecventă la
plastică – pentru includerea în patrimoniul cultural naţional, acolo unde colecţiile particulare. Principalul colaborator în această direcţie este
aceasta se impune. Muzeul Naţional Brukenthal, care susţine cercetarea ştiinţifică a colec-
Din această etapă, Lucian Pop s-a orientat, până acum, înspre ţiei, intervenţiile de conservare-restaurare şi consiliere în evenimen-
lucrările din segmentul artiştilor care au abordat teme ce au permis tele expoziţionale. Expoziţiile Clasici, moderni, contemporani – colecţia
sustragerea de la o artă de tip angajat. Aici putem încadra tablouri- Lucian Pop (organizată la Muzeul Naţional Brukenthal, în anul 2012),
le semnate Eugen Gâscă, Teodor Harşia, Ion Vlasiu, Gheorghe Olariu, Maeştri ai artei româneşti în colecţia Lucian Pop (organizată la Muzeul
Paul Sima, Aurel Ciupe, pictori care îşi găsesc resurse în spiritualita- Naţional Brukenthal, în anul 2013) şi Maeştri ai artei româneşti în co-
tea specific transilvăneană, sau Gheorghe Vrâneanţu, care transpune lecţia Lucian Pop (organizată la Muzeul de Artă Braşov, în anul 2014)
în spaţiul rural subiectul biblic pentru a-l face digerabil autorităţilor. sunt urmate de cea care va avea loc la Ambasada României de la Bu-
Colecţia conţine, de asemenea, tablouri semnate de Horia Bernea, dapesta, cu sprijinul Institutului Cultural Român, în ianuarie 2015.
Alin Gheorghiu, Georgeta Năpăruş, Vasile Varga, Octav Angheluţă, Considerăm evenimentul un adevărat model cultural, de reală în-
Constantin Piliuţă, artişti ale căror nume s-au situat în fruntea mişcării semnătate pentru cultura românească, pentru imaginea ţării noastre
artistice a anilor 60-80, la segmentul „autonomiei esteticului”, artişti în afara graniţelor, în condiţiile în care, pe plan european cunoaşterea
care, fără să facă acele disperate, păguboase şi păgubitoare concesii şi recunoaşterea valorii picturii româneşti este încă parţială şi relativă.
ideologice şi stilistice, au reuşit cu profunzimea, prin forţa şi calitatea Câteva nume ale artei contemporane au reuşit în ultimii ani să facă
artei lor, să îşi impună temele şi stilul. Mai mult chiar, în forme subtile vâlvă, cu cifre care au atins cote impresionante pe piaţa de artă, ca
şi rafinate artiştii probau vizionarism şi atitudine politică, făcând din Adrian Ghenie sau Mircea Cantor, dar sunt situaţii puţine şi izolate. În
lucrările lor adevărate „vehicule ale unei renovări ideologice”. Cu prile- cele mai multe cazuri, operele artiştilor români nu au cota cuvenită pe
jul reevaluării contribuţiei unor artişti emblematici ai picturii româneşti piaţa europeană, în pofida eforturilor caselor de licitaţie din ţară de a
contemporane (cel mai recent prin Expoziţia Dealuri şi câmpii. Ion Ţucu- impune valori care să se situeze într-un raport just cu cele ale artiştilor
lescu şi Horia Bernea – antropogeografii atavice, organizată la Muzeul europeni recunoscuţi.
de Artă din Craiova, în luna noiembrie 2015), istoricul de artă Erwin Organizarea unor expoziţii în centre din afara ţării, în care publicul
Kessler identifica în creaţiile lui Ion Ţuculescu şi Horia Bernea, „accep- şi specialiştii străini să vină în contact direct cu creaţii ale artei româ-
tate” de regimul comunist, semnele subtile ale unor atitudini politice, neşti este, credem, cea mai convingătoare şi onestă cale de a atrage
care extind nebănuit de mult înţelesurile artei lor, lansând specialişti- atenţia asupra valorilor atât de puţin cunoscute, plămădite de-a lungul
lor, publicului de artă, colecţionarilor, noi provocări pentru asimilarea secolelor de creatorii din România. Aşa cum se cuvine unei colecţii de
acestei etape din evoluţia artei româneşti. valoare, discursul propus de colecţia Lucian Pop – o colecţie de artă
În momentul de faţă, se pare, viaţa artistică românească cunoaşte reprezentativă pentru spaţiul românesc, care îi evidenţiază originalita-
o mult tânjită re-sincronizare cu fenomenul artistic european şi mon- tea, europenitatea şi tipul de sensibilitate – oferă o variantă de a des-
dial, o binevenită diversitate de expresie şi o efervescenţă a evoluţiei. coperi paradigma culturală a acestui spaţiu geo-cultural, a unor epoci,
Interesul colecţionarilor continuă să se îndrepte înspre opere ale ar- de a le pătrunde mentalitatea, de a aprecia dozajul de europenitate şi
tiştilor clasici sau „clasicizaţi”, născuţi înainte de 1930, dar operele autohtonism şi de a simpatiza cu capodoperele.
acţioniştilor, de pildă, sunt tot mai căutate, la fel cele ale anilor 80, şi Într-o perioadă a răsturnărilor de valori şi a haosului cotidian, re-
sunt tot mai numeroase cazurile de achiziţii din galerii sau chiar din zistenţa prin cultură şi artă pare singura şansă de supravieţuire spiritu-
ateliere, precum şi din / sau în urma desfăşurării taberelor de creaţie, ală. A fost soluţia la care s-a apelat la nivel naţional în tulburi momente
ceea ce susţine ideea mobilităţii şi evoluţiei în înţelegere, nuanţare, ale istoriei. Avem aici, azi, prin colecţionarul Lucian Pop, un admirabil
aprofundare şi interes din partea acestor iubitori de frumos. gest la nivel individual, care, prin generozitatea împărtăşirii frumosului
Implicat pe mai multe nivele în fenomenul artistic contemporan, cu semenii săi, poate fi un exemplu al salvării sufleteşti.
Lucian Pop susţine organizarea unei tabere de creaţie, adevărată pe- *
pinieră pentru colecţia sa. Tabăra de pictură şi sculptură de la Sovata În volumul de faţă sunt catalogate şi ilustrate majoritatea lucrărilor
este posibilă datorită efortului său şi al dr. Lucian Neagoş şi pare să colecţiei Lucian Pop. Am optat pentru o prezentare care să pună în
crească în amploare şi calitate cu fiecare an. Din operele realizate în evidenţă succesiunea cronologică a operelor şi autorilor, opţiunile sti-
aerul limpede cu miros de brad din Carpaţii Răsăriteni, au ajuns în co- listice, influenţe, filiaţii, centre artistice, grupări şi asocieri artistice etc.
lecţie piese semnate de Teodor Botiş, Andra-Felicia Predescu, Radu Fiind vorba de un catalog album, pe alocuri aceste criterii au fost uşor
Şerban, Ştefan Pelmuş, Emanoil Mazilu, Irina Florescu, Marinela Mân- ajustate în favoarea aspectului estetic.
tescu, Marinela Preda Sânc, Doina Moisescu, Miron Duca ş.a.

20
Notes on Romanian Art. The Collection
Lucian Pop

Iulia MESEA

Art, expression of the superior essence of human spirit, has a well pages of their books and in the eye of the public and on ignoring the
known capacity to generate happiness and truth, since it is beauty „little masters”, which did not happen only in Romania), artists who had
that transforms the very texture of reality. Cores of art and spiritual- spent decades deliberately hidden in drawers, or stashed away in dark
ity were, in time, oases of salvation and spaces where the soul could corners, were brought to light and dusted.
be cleansed. Mircea Eliade appreciated that, in the clash with eternity, The art collector does not set out to make a didactic illustration of
cultural life ranks first in the history of the peoples. Collections, muse- the history of art on the criterias of synchronicity, cronology, thematic
ums and libraries brought changes into the lives of those who entered, or authors. He acts in accordance with his taste and in pursuit of his
altered the world around them and, with the energy they oozed, caused own joy and a collection thus built may not necessarily be representa-
the emergence of new cores which, in turn, became sources of beauty tive for the history of national art, but may shed light on an artistic
and knowledge. The desire to be surrounded by the values of true art destiny and it is often full of emotion and of subjectiveness. The collec-
comes from a passion for beauty. If this passion is supported by finan- tors have discovered that they find delight not only in the creations of
cial means, then a collector is born. – let’s say – Nicolae Grigorescu (emblem of Romanian art), but also in
More than the collections of the museums, which are structured on those of his predecessors or of his contemporaries: Ludovic Basarab,
classical criteria following both in the policy of acquisitions and in the Heinrich Trenk, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu...
programs of the exhibitions, the rigorousity of laws and principles, the
private collections, governed by subjective criteria, have a significant The art collector Lucian Pop asserts his personality in a very ex-
degree of freedom and mobility. They may favour artists and creations pressive and cutting manner. Initiated in the mid ninties, his collection
which resonate with the taste of the collector although they may not now comprises 250 creations, most by Romanian, with a preference
necessarily be representative for the history of art. But, when certain for Transylvanian, artists. Originally seen as a financial investment, the
stages are re-evaluated, and art historians endorse artists and paint- project gradually became food for the soul. In the gallery situated in the
ings, then the success they enjoy with the collectors may secure them centre of Târgu Mureş, great names of Romanian art, classic, modern
a place in the pages of important books on the history of art. More than and contemporary, sit side by side. The collection gained status not
that, the interest of the collector often goes beyond the interest in the only from the appreciation of those who were fortunate enough to see
creation. Their curiosity and their desire to understand the sources of it, but also from the reaction of those who are competent in judging
creation and not only the life of the artist, but human life in general, it. Only a few details regarding the organizing of the space separate it
caused collectors to bring significant contributions to the biographies from the moment in which it will become a permanent exhibition.
of the artists, completing the historical and stylistic terminology with Two decades of acquisitions, an exquisite taste in selection and a
drops of real life. passion for being surrounded by exceptional creations which nourish
The significant achievements of Romanian art are often the result both mind and soul, made Lucian Pop eager to constantly add new
of the synchronisation between local conceptions and creations and works to those already in his possession. Thus, he created a space of
European trends and tendencies. And with good reason, too: adher- beauty, a source of knowledge and perfection for himself and his family
ence to the latest trends, styles, ideologies is, without a doubt of the and, for the contemporary art and artists, a place where they can meet,
utmost importance in evaluating the place of an artist, or of a painting compete, decant and establish a hierarchy. In such an environment,
in the history of national and European art. Biographical or ideologi- emotions and soul weave a delicate web between collector and col-
cal discrepancies, uniqueness, the absence of terms of comparison, lection; like a mirror, the creations reflect his sensitiveness in tens, in
discretion and/or isolation are but few of the resosns which lead to the hundreds of faces and facettes which enhance one another because it
partial or even erroneous evaluation of artists and their creations. The is their uniqueness which gives them the capacity to enrich, beautify,
movement of works of art on the art market and the opening of private nuance and diversify, the world they live in.
collections to the public may lead to the reassessment of the terms The works already in the collection establish its profile, albeit in
on which hierarchies are based. The spectacular evolution of private perpetual metamorphosis. The remarkable diversity of genres, styles,
collections in the last two decades, brought remarkable, yet possibly artists and historical parametres allow for the conclusion that the col-
previously unbeknown artists and significant creations to the atten- lector did not intend to remain faithful to a certain stage, space, or
tion of aesthetes. Marginalized by the regime, by the attitude of the group of artists, but rather managed to give an image of Romanian
art historians of their time (bent on keeping only the “masters” in the painting in a period of time beginning with the middle of the 19th cen-

21
Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./
Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.

tury and coming up to the present days. Although he favoured artists culture educated in the spirit of the Enlightenment. But the interest he
and creations which are representative for the history of Romanian art, showed in the local artists did not go beyond entrusting them to curate
he did not ignore the less popular names – which now draw the atten- his important collection of European art and to acquire new creations
tion of art lovers. The connection between collector and creation define by painters belonging to European schools of the time. The Baron’s
a portrait already sketched by the previously acquired creations. important collection was a stimulus for this geo-cultural space. It is,
A Transylvanian himself, Lucian Pop clearly confesses his interest perhaps, high time to underline once more the empathic, formative,
in this spiritual space, where his roots and destiny make him feel com- educative and aesthetic capacity that art collections have, the part
fortable. Ignoring the marginalization of Transylvanian artists by the they play in stimulating creativity, imagination and a way of life imbued
“official history” of Romanian art, he finds himself in communion with by moral and aesthetical values.
the creations of the artists active here, which are a valuable source Up to the middle of the 19th century, Sibiu continued to be the most
for his collection. This shows originality, intuition, complexity and clair important artistic centre of Transylvania. At that time, a group of artists
view in his endeavour and enables us to define his collection as being from Central European countries came to Sibiu drawn by its fame and
a regional one, without lacking national and European importance. importance. Together with the local Saxon artists Theodor Benedikt
The collection does not comprise creations of the Saxon artists Sockl and Gustav A. Schievert and the Romanian artists Sava Albescu
active in Transylvania in the 18th and in the 19th centuries, or of those and Constantin Georgescu (in Sibiu), Hans Bulhardt, Mişu Pop, Wilhelm
active in Bucharest in the first half of the 19th century. The rigidness of Kamner (in Braşov), Venceslav Melka in Cluj, and Miklos Barabas, ac-
these portraits, the clumsiness of the landscapes, the relative control tive in several Transylvanian centres, they will mark the Biedermeier
of proportions and of the perspective render them less attractive to moment and the timid assimilation of Romanticism in Transylvania.
the collector. They are definitely welcome in a museum, where they Portraiture (the most popular genre) reflects the change in mental-
give a clear image of the evolution of the local artistic phenomenon ity, in the manner in which the relation between man and society is per-
and of its contacts with Europe. In Sibiu and Braşov, as well as in small- ceived. Anton Chladek, Constantin Lecca, Mişu Popp, the Saxon artists
er centres which evolved in the vicinity of these important towns of Theodor Glatz, Heinrich Trenk, and the Hungarian Miklos Barabàs were
German tradition, a significant number of artists were active in the 18th the most important representatives of Biedermeier portraiture. There
century, a time when local art renewed contacts with the European ar- is a closeness between the characters portrayed and the onlooker. The
tistic trends. Painting and painters were stimulated in Sibiu by Baron protrays convey a feeling of comfort and natural grace coming from
Samuel von Brukenthal, Governor of Transylvania, exceptional man of the clearly defined contours, from the beauty of each detail found in

22
the costumes, jewellery, materialness, glamour and elegance and from vania at the end of the 19th century are still absent from his collection.
the comfort of the interiors where the characters are placed. These are However, the generation coming after Coulin is represented by two
elements which secure them a place in any collection. paintings by Carl Hübner and Hans Eder.
Landscapes were made popular by the foreign painters, who had a It is relevant to mention that a series of exhibitions (retrospective
passion for finding new, remote, exotic corners of the world. A roman- and monographic) organized in the past years have had a positive ef-
tic landscape, with ruins, massive geological shapes or spectacular fect on restoring the complex profiles of less known, or forgotten art-
natural phenomena – and there are but few such creations in Roma- ists. Such exhibitions organized by museums in Sibiu, Braşov, Cluj, Baia
nia – can bring a touch of mistery to any collection. Playing important Mare, accompanied by well documented monographic catalogues,
part in innovating local art, travelling artists, like the Viennese Franz stirred an interest in Transylvanian artists making them interesting for
Neuhauser inTransylvania and the Swiss Heinrich Trenk in Bucharest, the art market. Among them, Hans Mattis Teutsch, Arthur Coulin, Hans
made landscapes popular in their countries of adoption. Eder, Friedrich Miess, Elena Popea, Carl Hübner, Janos Thorma and
At the end of the century, a group of young artists, initiated in art others.
by the German artist Carl dörschlag – Arthur Coulin, Robert Wellmann, The works of Theodor Aman, one of the most important repre-
Fritz Schullerus, Octavian Smigelschi, Friedrich Miess – brought an sentatives of Romanian art, mark a peak in 19th century art. The art-
air of renewal adopting the influences of the Plein air, Impressionism, ist explores a great variety of genres, from portariture to landscape,
Symbolism and Jugendstil. These artists were given their well de- genre scenes, allegorical and historical scenes, still lifes with flowers
served place in the history of art through the efforts made by a num- and fruits, etc. A disciple of Classicism, Aman also adopted elements
ber of passionate specialists, who succeeded in demonstrating their of Romanticism and Realism, of the Barbizon School and even of the
remarkable contribution to the evolution of local art in synchrony with Impressionism, creating a synthesis which resulted in charming imag-
the European art. The strong local content of their creations, their emo- es reflecting the great strides Romanian art made towards European
tional effect, corroborated with the theoretical and stylistic influences art. Aman’s creations, diverse, superior, European and renewing, new
coming from European trends (and with the endorsement coming from to the Romanian art of the time, are rare on the market so that the
the critics), make them popular and quite accessible for collectors. one meant to be part of Lucian Pop’s collection has not yet appeared.
An attempt made by Lucian Pop to add a Coulin to his collection Just as, although keen to possess a Grigorescu, none of the numer-
ended in failure (a poor quality of the massive restauration works seri- ous (some of doubtful authenticity) paintings signed by the great artist,
ously impaired its integrity), so that the Saxon artists active in Transyl- met with his interests and desires.

23
Grigorescu enjoyed fame very early in his life and career. His characters. A wonderful piece for any collection, a genre scene remind-
contributions to the French Salons between 1868 and 1869, to the ing of the 17th and 18th century Flemmish paintings.
1867 World Exhibition, were the source of this great prestige. The Together with Andreescu, but eighteen years younger, tempera-
144 paintings he sent to the exhibition organized in 1873 by the mental and programmatic, Ştefan Luchian is the painter who leaves a
Friends of Fine Arts, not only made him the most important Romanian strong mark on Romanian modernity. Endowed with sensitiveness and
artist, but also brought him 15,306 lei from the sale of some of his a broad capacity of expression – music, literature, painting, engraving
paintings. The public genuinely admired his works and the collectors of – refusing to resort to generally accepted solutions, Luchian revolu-
the time considered that owning a Grigorescu added to the value and tionizes the art of his time promoting the avantgardist movement. His
importance of their collections. Among them were personalities of the interest in the literature of the time brings him close to Eminescu and
time: Mihail Kogălniceanu, dr. Carol davila, dr. N. Kalinderu, dr. Con- when the poet dies, in 1890, he paints a portrait which he sends to Titu
stantin Exarcu, Costache Negri, Cezar Bolliac, V.A. Urechia, Alexandru Maiorescu. Poet and painter share deep emotions, and the manners in
Odobescu and many others. When the illustrious politician and man of which they relate to those who are the recipients of their creations are
culture Ion Ghica paid 10,000 lei in gold for Gipsy Woman From Gher- similar: they select their means of expression they make them a part of
gani, the largest sum ever paid on the Romanian art market of the time, their own inner being and translate them into a language characterized
he boosted the value of the works which were exhibited in 1877: of the by lyricism, and by the joy of life.
222 paintings exhibited, nearly half were sold in only three weeks for a Masterpiece of Ştefan Luchian’s creation, Pierrot, wasn’t very well
sum total of 70,000 lei; Prince Grigore Cantacuzino alone paid 8000 known; the exhibitions organized in Sibiu and Braşov by Lucian Pop
lei for the painting Jew with Goose. brought it to the attention of the public. Previously this gemt was part
By translating the Romanian features into the language of Euro- of the Coleanu collection (Braşov).
pean art, by renewing and modernizing Romanian art, by breaking Intended or not, the art market and the dedication of art historians
with the local artistic traditions, Grigorescu influenced art and art- and museum curators made a success story out of their efforts to re-
ists. Nowadays, this is reflected in the market value of his paintings, habilitate and to give back to the public artists greatly wronged in the
sweet revenge on the voices who once placed him in opposition with past (those considered epigones of Grigorescu, Henţia among them,
Luchian and Andreescu. Today, the works of Grigorescu, Luchian and paintresses active at the end of the 19th century and in the first half
Andreescu side by side give lustre to any collection. of the 20th century, Saxon and Hungarian painters of the time, the art-
Although not easily found on the art market, and sold for large
sums of money, some works belonging to renowned artists, Sava
Henţia, Ştefan Luchian and Ion Andreescu have found a place in Lucian
Pop’s collection.
Ion Andreescu’s contributions to exhibitions in France also made
him famous in Romania. The press called him “a Romanian Sover-
eign” whose works “were always appreciated in the Salon in Paris”
(“Războiul”, October 29th 1881), while Nicolae Grigorescu said “Had
he lived, he would have been a better artist than I am.”
Ion Andreescu is considered just as important for Romanian
culture as Mihai Eminescu, one of the greatest lyrical poets of world
literature, is. The oeuvres of the two creators have a lot in common:
melancholly, rhythm, the love for deep woods and the manner in which
they express it. Radu Bogdan, author of the best monographic studies
dedicated to the artist considers that he “sets the scale which meas-
ures the spirituality and sensitiveness of our national identity”. He died
prematurely, aged 32, leaving a legacy of only 100 paintings. One of
his famous creations Pot With Wild Flowers, was auctioned; fate and a
significant financial effort brought it into the collection of Lucian Pop.
Colecţia Lucian Pop, Târgu Mureş./
Over the years, it was analyzed, referred to, reproduced in books and
Lucian Pop Collection, Târgu Mureş.
magazines and it had many twists and turns: it belonged to Alexandru
Bellu, grandson of Gheorghe Bellu (George de Belio), then to his son,
George Bellu, then to Radu Bogdan; it was exhibited in the most impor- ists of the Baia Mare School): although superficially known, their crea-
tant retrospectives of Andreescu’s paintings (1975 and 1985). tions were subject to judgement passed by those who were unable to
At about the same time (1882), Sava Henţia, painted the Brothers. understand them. These efforts received great support from art col-
Although some of his creations are rather conventional, rendered in a lectors who purchased for accessible, yet increasing prices, paintings
rigorously academic manner, or strongly influenced by Grigorescu, he whose artistic qualities are now (re)discovered. Interestingly enough,
did also leave us paintings of remarkable charm and exquisite qual- artists like Kimon Loghi, Arthur Verona, Nicolae Vermont, Ipolit Strâm-
ity, like this double portrait, image of a happy childhood full of games bu, which represented the new wave, well received by the public, who
and joy, but also fragile and, sometimes, even touched by sadness. The started to reclaim their place in the hierarchy of success (rather than in
reaction of the onlooker is inevitable in the presence of this painting: that of value) in the past twenty years, were present with their creations
empathy, strong feelings, the desire to probe into the soul of the two in many collections in Bucharest at the beginning of the 20th century.

24
A unique case is that of Kimon Loghi. The originality of his creation is The proportion of the paintings in his collection leads to the conclu-
the resut of the strong influence of the Munichenese idealism, direc- sion that genre is of great interest for the collector from Targu Mures,
tion of the Jugendstil. The echoes of what he had assimilated in his who accepts the part of actor/outsider put to him by the artists. Nudes
formative years (the symbolist-romantic painting of Franz von Stuck) and semi-nudes in the Lucian Pop collection are signed Constantin
were constantly present in his art. The painting he contributed to the Aricescu, Nicu Enea, Gheorghe Zamphiropol, Gheorghe Petraşcu, The-
Seccesion exhibition in Glaspalast in 1898 had already gained him the odor Pallady, Iosif Iser, Gheorghe Ionescu Sin. The message is one of
appreciation of the public from Bucharest, appreciation confirmed by game, understanding and emotion, told and untold, confessed and hid-
his presence at the Paris Exhibition in 1900. The personal exhibitions den, challenge, admiration, beauty – between physical perfection and a
he had in the following years confirmed his originality even more, while well balanced expressiveness, message, symbol, individuality/identity,
more and more paintings were purchased by collectors. The Romanian acceptance and defiance, appearance and mistery.
history of art does not acknowledge his innovative qualities, but it can- Much like the cultural and spiritual connection established by Bar-
not be doubted that Loghi was the most remarkable representative on Brukenthal between Transylvania and Europe (continued in the next
of the Jugendstil in Romania. His artistic vision is vibrant both in the centuries by generations of men of culture), in the north of the coun-
landscapes he painted in Italy, Greece, France or in Balcic, and in his try, another artistic phenomenon, of remarkable ethnic, national and
compositions inspired by legends and fairy tales, where the idylic world cultural diversity, yet closely knit, began its evolution: the Baia Mare
is depicted in delicate colours, warm harmonies and vivacious brush school, initiated as a summer colony sometime around 1900, inspired
strokes. by the schools of Barbizon, Worpswede, dachau etc., and fueled by that
Nudes, a genre not very popular in Romanian art before the third spirit of the Secession which marked the artistic life at the turn of the
decade of the 20th century, was brought to the attention of art lov- century/ in a time when not only the century was changing. The found-
ers by Loghi, one of the proponents of the genre (initiated by Nicolae er, professor Simon Hollósy, famous educator of European notoriety,
Grigorescu). He was the first to place the nude in a certain pose: lying “exiled” from the Bavarian metropolis to Baia Mare, promoted a style
down, back to the onlooker. The interest was to employ elements of inspired by nature as the alternative to the rigid, authoritative language
light and atmosphere in order to create a voluptuous atmosphere with of the academic milieu.
romantic hints. Collectors appreciate the genre and buy such works, In its 120 years of experience, the Baia Mare colony gained Eu-
mostly because C. Isachie and C. Artachino were the only popular nude ropean notoriety and approximately 3500 artists came to this “city

painters of that time. of painters”; their sensitiveness thrived on the effervescence of this
Nudes are appreciated by the public, but are not easy to paint. The cosmopolitan environment, on the specificity of the school and carried
artist must know his anatomy, must be delicate in his appoach, must its fame to the geo-cultural areas they came from thus triggering its
possess the ability to protect it against natural desires and tendencies, metamorphosis into a “brand” (as Tudor Octavian calls it).
to create an atmosphere which supports the message without enhanc- The lesson taught by professor Simon Hollósy, an ethnic Arme-
ing either voluptuousness or prudishness. An erotic charge cannot, nian born in Maramureş whose Munichenese Private School, opened
however, be denied, regardless of the artistic value of the work. de- in 1886, proved to be a success, was that of the “truth in/of nature”,
spite the fact that the model is, most of the time, “the beloved woman”, a concept which could freely be understood and put to practice. There
or just a studio model whose job is to pose, eroticism is still present are several stages in his creation when the realist, naturalist, plein air-
being, together with the artistic side, a true challenge. ist, impressionistic, symbolistic and pre-expressionistic influences

25
merged and resulted in a vigorous, powerful formula. In 1996, one 1926 under the leadership of Alexandru Popp, formerly a teacher at
hundred years after the foundation of the Baia Mare colony, ample ex- the School of Industrial Arts in Budapest, as well as in Prague. Together
hibitions and symposia organized in Budapest and Baia Mare, brought with him and working both in Cluj and in Timisoara, was Aurel Ciupe
Simon Hollósy again to the attention of the art lovers and collectors who, throughout his creation, maintained a realist key. Open to all gen-
who are eagerly expecting his creations on the art market. Astutely res, Ciupe was, in his mature years, a landscapist who approached the
and elegantly, Lucian Pop rose to the challenge and purchased a su- motifs inspired by the geography of Transylvania in a bright, optimistic,
perb Hollosy dating from the artist’s Munichenese years of creation. vivacious manner. The delicate Portrait of a Girl part of the Lucian Pop
The originality of the artists active in the colony spelled success for collection is completed by the Seamstress creation of Teodor Harşia,
many of them – János Thorma, Béla Iványi Grünwald, István Réti. Over (artist who made his debut at the School of Fine Arts in Cluj), a genre
the years, they moved through Plein air-ism, Expressionism, Post- scene which makes the onlooker share a moment of peace and melan-
impressionism, Synthetism, Fauvism each in his own style, in which cholly with the “character in the frame”.
originality and the characteristic style of the colony merged. Out of Both his creations and his organizational activity establish a link
approximately 500 paintings signed Janos Thorma (most of them in between Aurel Popp and the artists active in Baia Mare, Satu Mare,
private collections), 100 were reintroduced in exhibitions due to the Cluj, Timişoara. The interest for social themes, the bias for subjects
joint effort of institutions from Hungary and Romania (the Thorma Ja- with dramatic content, to which we add an original style, ample com-
nos Museum, the Art Museum in Cluj, the Quadro Gallery). Together positions, expressionistic touches: a formal exaggeration and rhythm
with paintings bearing the signatures of János Krizsán, Sándor Ziffer, both in shapes and in colours. He can be compared with that of the
Oszkár Nagy and Jenö Maticska, his creations were well received by artists active in Transylvania at the beginning of the 20th century and,

Braşov, 2014

the public and are still exhibited in museums in Romania and Hungary. in Lucian Pop’s collection his creations sit together with those signed
Lucian Pop recently added a painting by Alexandru (Sándor) Ziffer to Hans Eder and Karl Hübner.
his collection. Ziffer was a prolific artist known in the colony not only for In the years of the Communist regime, the artists from Cluj opted
the quality of his creations, but also for his teaching. He is original in for themes and means of expression which were outside of the offi-
his approach, but there are expressive, even dramatic accents which cial ideology, using their creations to connect to the European artistic
come from the European painting: solid composition (from Cézanne), trends. Teaching at the Academy of Fine Arts, they transferred this pro-
explosive chromatic (Fauvism) and decorativeness (from Gauguin). file to their disciples, the present generation of artists who have now
A number of creations signed Alexandru Popp, Aurel Ciupe, Pericle reached artistic maturity. This is another area that especially appeals
Capidan, Catul Bogdan, can also be labelled under “revival”. Active in to Lucian Pop who completes his collection with their creations.
Cluj at the beginning of the 20th century, in connection with the Baia Going back to the beginning of the 20th century, time of changes
Mare colony, they are also „responsible” for the organization of the and complex innovations, we mention the avantgardist movement,
artistic education in Romania. The School of Fine Arts was opened in fundamental direction of the Romanian artistic cultural phenomenon,

26
Braşov, 2014 Braşov, 2014

we find that Romanian artists active abroad were outstanding repre- of artistic inspiration. Not superficially, or decoratively but in an hon-
sentatives of the Avantgarde; Marcel Iancu, for instance, was one of est, expressive and vigorous manner in order to reach its very core
the founders of dadaism in Zürich. In Romania, it will only be present in thus stimulating the renewal of Romanian art. He was followed in this
1924 when, at the International Exhibition organized by the Union of endeavour by such artists as Francisc Şirato, Ştefan dimitrescu, Ion
Fine Arts, he was present alongside of Militza Petrascu, Marcel Iancu, Theodorescu-Sion, dumitru Ghiaţă etc. The elements which belong to
Victor Brauner, Max H. Maxy, Hans Mattis-Teutsch, participau Jean this profound national trait, characterized by purity of forms, by a ten-
Arp, Paul Klee, Constantin Brancusi, Kurt Schwitters, Hans Richter, Ar- dency to abstractize and by the ability to find and secant the essence
thur Segal, Wiking Eggeling, Moholy-Nagy and Lajos Kassak. of shape, resonates with Lucian Pop’s sensitiveness. In his collection
Avantgardism is not yet well represented in private collections. Lu- we find a significant number of creations which are representative for
cian Pop opted (by now) for creations signed by Corneliu Mihăilescu this direction.
and Magdalena Rădulescu. Corneliu Mihăilescu is present with one of Another profound characteristic of the collection is lyricism, which
the paintings dating from his cubist years, when he focused on divid- reflects, in fact, Lucian Pop’s personality, a certain emotional and spir-
ing figures into facettes and fragments, while preserving the origi- itual profile of the man who sets the standards for a certain selection
nal shape. In the case of Magdalena Rădulescu, we can identify one on the art market. With each new acquisition, the profile of the collec-
of her favourite themes, approached in her exuberant, explosive, yet tion reveals the collector’s artistic vision and mirrors his personality.
emotionally profound manner, in which the element of feminity is still Romanian interwar painting on sale on the art market generously of-
present. Speaking of feminity, we must underline the importance of fers creations full of light, picturesque, formal, chromatic and emotional
the most recent studies carried out by art historians, as well as the harmony. Of the two major directions of the artistic phenomenon in the
importance of art collectors in putting the “ladies of Romanian paint- first half of the 20th century (seen from the perspective of the emotion
ing” in their well deserved place. Their creations, their involvement in contained in the act of art, of the temperament of the artist and of the
the artistic life, their contributions to exhibitions reveal the thirst for approach), the southern one and the northern one, the former has a
knowledge, the pleasure of seeking, the joy of creating, the courage of better representation, both in the number of artists, and in creations.
honesty, the expressiveness of their creations. Rodica Maniu Mützner, Romanian painting had its golden age in the inter-war period. The art
Lucia dem. Bălăcescu, Cecilia Cuţescu-Storck, Michaela Eleutheriade, market today is rich in artistic productions of the time and this is well
Nina Arbore, Elena Popea, Magdalena Rădulescu, Mina Byck-Wepper, reflected in the collection belonging to Lucian Pop.
Nuni dona, Nutzi Acontz, Grete Csaki Copony, Margarete depner. Evolving in permanent contact with European art, Romanian mo-
Some of them active mostly in Europe, they are modern in their ap- dernity found its own direction because the most interesting person-
proach and firmly attached to the artistic life of Europe. Their success alities of the time had an original way of borrowing, assimilating and
was the result of successive stages of organizing, of the activity of interpreting influences. The large number of artists schooled in Munich,
the Association of Paintresses and Sculptresses, founded in 1916 by Paris, Berlin, the variety of genres, styles and means of artistic expres-
Cecilia Cuţescu, Olga Greceanuand Nina Arbore, and encouraged by sion, the manner in which motifs are understood and approached, the
Queen Maria. numerous and ample exhibitions, bear testimony to the effervescence
True to his concepts and preferences, Lucian Pop, who perceives of the artistic life in the inter-war years. Creations from this period,
the surplus of emotion, honesty and grace of the feminine artistic ex- numerous and of great quality are, today, in museums and in private
pression, follows its manifestations and its evolution from the earliest collections.
stages to these days and adds to his collection creations of paintress- devoted to tradition, Gheorghe Petraşcu made his debut with
es active in the most important cultural centres of Romania. paintings created between 1900 and 1925 – moonlit nights, myste-
Exactly coincident with avantgardism, another movement evolves rious landscapes, old ruins, romantic paraphernalia characterize this
with the intention of putting tradition to value with the purpose of giv- stage of creation. The transition to a painting focused on the problems
ing art a breath of fresh air. One of the promoters of this direction was of composition, matter and chromatic will break with any picturesque-
Camil Ressu. In an article published in 1910 in Viaţa socială, he under- sentimental suggestion, but a subtle romantic component can be
lined the importance of returning to popular art, the genuine source traced in his landscapes, still lifes and portraits.

27
In any collection, a painting signed Petraşcu is a magnet for a Writers, poets, musicians, actors, painters were constantly attracted
Theodor Pallady. This alignment, though contrasting, is fundamental to the place and to the charisma of the royal family and found inspi-
for the inter-war image of Romanian art. What defines this binomial ration there. Artachino, Tonitza, Lucian Grigorescu, Steriadi, Petraşcu,
is matter versus spirit. This definition is illustrated by the two nudes dărăscu, Iser, Şirato, Ştefan dimitrescu, Iorgulescu-Yor, Vasile Popes-
present in the Lucian Pop collection, one “mineral” in the approach of cu, Ghiaţă, Kimon Loghi, Teodorescu-Sion, Samuel Mützner, Victor
the shapes, the other rich in its symbolist content and in the decora- Brauner, Corneliu Michailescu fell under the spell of the place and cre-
tive colours of an early stage of creation. On another level, another ated works which were and still are extremely popular.
binomial, modern, apparently contrasting, suggesting withdrawal into One of the artists, Ion Theodorescu-Sion, commented upon the fact
a space of intimacy, comfort and safety of reverie and introspection. that, interestingly enough, dobrudja did not inspire the painters to ap-
There is sublime sensuousness in both these creations and the atmos- proach seascaping as a genre of landscaping, but rather a graphic paint-
phere enhances the meditative and the sensitive components. ing of the sun scorched coastline overlooking the sea and of its people.
Most painters of the inter-war years were partakers of a unique ex- Their motifs were the broad beaches, the rocky coastline, the silvery hills,
perience: painting on the Black Sea coast. It was a true school of light, small marine vegetation, fig, almond and lemon trees; the dust and the
colour and expressiveness where classes were held in an atmosphere sand; minarets towering over small villages slumbering in the golden
filled with the smell of salt and seaweed, roses and Turkish coffee, with light, small, whitewashed houses with red or rusty roofs; ships, coffee
the taste of freshly brewed braga and of overripe fruits. These lessons houses and small shops sheltered by ivy or roses; tiny Greek churches;
resulted in a number of works painted in Mangalia, Constanţa or Balcic, old cemeteries where nature was beginning to regain her sway... and
which add to the value and charm of any collection. There is unity in people: stocky Turks their faces bearing the signs of time, sun and wind,
diversity there, since the artists choose various motifs of the area and old men lazing in coffee houses or pubs, playing cards or backgammon,
assert their originality in the manner in which they paint under the hot, drinking coffee or smoking their narghileh; mysterious and sensuous
vibrant light of the place. women with alluring bodies or delicate faces hidden under veils.
The search for the best ways to capture the way light plays on The art of dobrudja, of great diversity of styles, genres and man-
every shape found in nature, the manner in which it “sets the earth on ners of approach, was present in numerous exhibitions in the inter-
fire” or gives a metallic lustre to the sea, the air fluidified by the heat, war years. The support it received was enormous, not only from the
or the light which makes the atmosphere crystal clear were essential public, but from the collectors of the time: Bogdan-Piteşti, Iosif dona,
in their creations. Equally fascinating was the human presence, colour- Leon Laserson, Aristide Blank, Lazăr Munteanu, Zambaccian, Cioflec,
ful, exotic and so unlike anywhere else in Romania. Narrow streets, George Oprescu etc. They treasured paintings by Grigorescu, Luchian,
the beach, the inns, the houses, the coffee shops, the crowd – Turks, Andreescu, and raised the fame of Pallady, Petraşcu, Tonitza. They be-
Tartars, Gypsies, Jews, Macedonians, Romanians, the smell of figs and gan by purchasing less valuable paintings Zambaccian, for instance,
salt, the scent of roses, the air of tranquility of this place where time began by buying paintings by Loghi and Verona, but, in time, they

Braşov, 2014 Braşov, 2014

seemed to have stood still, were an irresistible magnet for the artists. polished their taste and added paintings signed Gheorghe Petraşcu,
Balcic is the Romanian equivalent of the famous colonies of Barbizon, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Francisc Şirato, Ştefan dumitrescu,
Fontainebleau, Pont-Aven or Worpswede. In the inter-war years few Marius Bunescu etc., to their impressive collections.
were the artists who did not spend their summers there. They were all Then, like now, collectors boosted artistic life and guided the taste
fascinated by the light of the area. Ion Frunzetti said that the artists of of the ordinary art consumer. They bought paintings, thus supporting
the time only found light in dobrudja. art and lent their collections to exhibitions in Romania as well as abroad,
The artistic qualities of this place were discovered during the thus supporting the cultural phenomenon. In 1927, brought about by
Balkan Wars, when artists like Alexandru Satmari, Iosif Iser, Ion The- the Congress of Latin Press, creations signed Luchian, Petraşcu, Teo-
odorescu-Sion, Ipolit Strîmbu, Nicolae Tonitza, Ştefan dimitrescu and dorescu-Sion, or Marius Bunescu belonging to the Zambaccian collec-
others were performing military duty here. Later, Queen Maria built a tion were exhibited. Also generous donations to the state are not unu-
castle which seems to have been beamed over from an Oriental story. sual: Anastase Simu (1927), Virgil Cioflec (1930, Krikor Zambaccian

28
(1947). Following in their footsteps, Lucian Pop lent six paintings with happen at the same time and speed, a welcome change and a true
Dobrudjan subjects to an ample Austro-Romanian-Turkish project, expression of the effervescence of evolution. The collectors lean to-
Muse-train, organized by the Brukenthal National Museum. wards works of classical, or “classicized” artists, born before 1930,
Artistic life in the post-war years is ecclectic and full of compromis- but the actionists, for instance are more and more popular, as are the
es. Yet, the personalities active in the inter-war period had not ended creations of the 1980’s. They are purchased directly from galleries,
their career; some combined painting with teaching promoting, de- studios, art colonies, which supports the idea of mobility and evolution
spite changes, restrictions and pressures coming from the Communist in the process of understanding on the part of art lovers.
regime, high standards both in education and in creation. In the next There are several levels of Lucian Pop’s involvement in the artistic
generation disciples of Ciucurencu (Constantin Piliuţă, Traian Brădean, phenomenon. He fosters a creation camp, a place of education as well as
Aurel Nedel, Iacob Lazăr) and Corneliu Baba (Sorin Ilfoveanu, Ştefan a true nursery for his collection. The painting camp from Sovata, enter-
Câlţia, Dan Hatmanu) defined and elaborated their original mean of prise in which he is joyned by dr. Lucian Neagoş, seems to become more
artistic communication, becoming outstanding representatives of con- important every summer, yielding works of increasing quality. Paintings
temporary Romaninan painting. by Teodor Botiş, Andra-Felicia Predescu, Radu Şerban, Ştefan Pelmuş,
The art of the Communist years is a demonstration of the capacity Emanoil Mazilu, Irina Florescu, Marinela Mântescu, Marinela Preda Sânc,
artists have to put up a fight against unfavourable political situations: Doina Moisescu, Miron Duca and others, became part of his collection.
the “artist challenged” – in the words of George Banu to show that *
he can keep his integrity when, in extreme circumstances, “creation The pursuit of pure beauty can lead into a trap, it can be a road
brings together aestethic and ethic”. which leads to isolation and sadness, because beauty must be accom-
With few exceptions or, at least partially, artists assert their sub- panied by something deeper, which is the beauty of sharing. Lucian
jectivity, their right to choose theme and style, astutely avoiding both Pop has this and more: his generosity gives art lovers the thrill to come
censorship and contacts with international artistic phenomena. In the in contact with the treasures of his collections.
1980’s, the artists gathered in Atelier 35 in Bucharest, Sibiu, Oradea, Lucian Pop is not only set on enriching his collection, but also ex-
Cluj, Timişoara, Sfântu Gheorghe, defy the absurd rules and, albeit “un- hibits it. This is something very few art collectors do, unfortunately. His
derground”, they asserted their freedom of expression. main collaborator is the Brukenthal National Museum which provides
The Communist regime enforced an ideology and an artistic pro- scientific research, restoration and counciling for the exhibitions. The
gramme based on a type of academist realism which led to a series series of exhibitions “Masters of Romanian Painting, the Lucian Pop
of “standardized” creations. Even so, such a creation can be a collec- Collection”, which took place at the Brukenthal National Museum in
tor’s item of interest for the younger generation and can shed light Sibiu in July – August 2012; of the Exhibition “Classic. Modern. Con-
on a tragic period of time. Thus, the creations of the socialist regime, temporary – Romanian Painting”, again at the Brukenthal National
avoided after 1989, are now reevaluated, reconsidered and accepted Museum in Sibiu, June – August 2013; the Exhibition “Masters of Ro-
when they reveal artistic qualities. They appear not to be very numer- manian Art, the Lucian Pop Collection”, at the Art Museum in Braşov
ous; eliminated from the permanent exhibitions of the museums, rarely between March 28th – June 8th 2014 is now completed with the event
present on the art market, stashed away in storage rooms, they await organized at the Romanian Embassy in Budapest in January 2016,
triage and reevaluation so that they can find their place in the national event also fostered by the Romanian Cultural Institute.
cultural patrimony. We believe that this event is a true cultural model of great signifi-
Lucian Pop found creations belonging to such artists as Eugen cance for Romanian culture, for the image of our country outside its
Gâscă, Teodor Harşia, Ion Vlasiu, Gheorghe Olariu, Paul Sima, Aurel borders at a time when the value of Romanian painting is not yet fully
Ciupe, who sought inspiration in Transylvanian spirituality and ap- acknowledged. A few names, Adrian Ghenie or Mircea Cantor, did cre-
proached themes that avoided the official artistic programme of the ate a stir both in the world of art and on the art market, but this is hardly
regime, or Gheorghe Vrâneanţu, who transposes Biblical themes into enough. In most cases, despite efforts made by auctioneers, the crea-
the rural area in order to make them acceptable by the authorities. In tions of Romanian painters do not have the market value they deserve.
his collection there are also paintings signed Horia Bernea, Alin Gheo- Organizing exhibitions abroad, where the public and the art histo-
rghiu, Georgeta Năpăruş, Vasile Varga, Octav Angheluţă, Constantin rians can come in contact with Romanian art is, we believe, the means
Piliuţă, representatives of the artistic movement of the 1960’s to the by which less known values, born over the centuries in Romania are
1980’s. These artists managed to avoid making desperate, devas- made known. Lucian Pop’s collection, representative for the space in
tating compromises and ideological and stylistic concessions and to which they were created, unveils the paradigm of this geo-cultural area,
assert their themes and their style. In subtle ways, they showed vi- of certain periods of time and allows for their mentality to be under-
sion and political attitude and turned their creations into veritable “en- stood; spectators have the chance to find out how much European in-
gines of ideological renovation”. Exhibitions such as Hills and Dells. Ion fluence was grafted on national traits.
Ţuculescu and Horia Bernea – atavic anthropogeographies, organized In a time when moral values were turned upside down and when
at the Art Museum in Craiova in November 2015, gave the art histo- chaos holds sway in everyday life, culture and art are the only strong-
rian Erwin Kessler the possibility to identify, in the creations of the two holds where spirituality can survive. It was the solution the nation al-
artists which were accepted by the regime, subtle signs of a certain ways resorted to in times of trouble. Today we have Lucian Pop, the
political attitude which extend the meaning of their art and challenge collector, whose love for beauty is the foundation of this collection and
art lovers and collectors to understand and assimilate this stage in the whose generosity gives people the solution for the salvation of their
evolution of Romanian art. souls.
Today it appears that the Romanian and European artistic lives

29
30
Sava Henţia
1848, Sebeşel – 1904, Bucureşti

Fraţii/
The Brothers
1882

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 32 x 20 cm


Semnat şi datat stânga jos, cu negru, S. Henţia 1882 / Signed and
dated bottom left, in black, S. Henţia, 1882

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia“Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia“Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 12 mai 2011, catalog 30, lot 13 / Artmark


Auction, 12 may 2011, catalogue 30, lot 13.

31
Dimitrie Serafim
1862, Bucureşti - 1931, Bucureşti

Lecţia pentru şcoală/


Lesson for school

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 44,5 × 57,5 cm


Semnat dreapta jos, cu roșu, dim. Serafim / Signed lower right, with
red, dim. Serafim

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Pâna în 2012 a facut parte din colecţia arhitect Alexandru Popovici / • Licitaţia Artmark, Vechi maeștri ai picturii românești (sec.XVII- XIX),
Until 2012, was part of architect Alexandru Popovici Collection. Catalog 58/2012, lot 5 / The Artmark Auction, Old Romanian masters
of painting (XVIII-XIX), Catalog 58/2012, lot 5.

32
Nicolae Grimani
1872 - 1925

Învierea/
Resurrection
Reproduceri / Reproduced
1915
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 x 50 cm și Tipografie, București 2014, pag. 162 / ‘’Manualul colecţionarului de
Semnat și datat dreapta jos, cu alb N.GRIMANI. 1915 / Signed and dated, artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest
lower right, with white, N.GRIMANI.1915 2014, page 21.

33
Nicolae Vermont
1866, Bacău - 1932, Bucureşti

Cusătoreasă/
Needlewoman
1911

Ulei pe carton pânzat, / Oil on canvas laid on cardboard, 30 × 24,5 cm


Semnat și datat dreapta jos, cu negru, N. Vermont, (1)911, / Signed
and dated bottom right in black: „N. Vermont (1)911”

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor Octavian, Pro


Editură și Tipografie, 2014, pag. 162 / ‘’Manualul colecţionarului
de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie,
Bucharest 2014, page 162.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia“Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 16 decembrie 2010, catalog 20, lot 56 / Artmark


Auction, december 16th, 2010, catalogue 20, lot 56.

34
35
36
Ştefan Luchian
1868, Ştefăneşti – 1916, Bucureşti

Pierrot

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 52 x 42 cm


Semnat dreapta jos, cu negru: ’’Luchian” / Signed bottom right in
black: „Luchian”

Provenienţă / Provenance

• Lucrarea a făcut parte vreme de peste 50 ani din prestigioasa


colecţie dr. Coleanu, din Braşov / For over fifty years, the painting
was part of the prestigious collection belonging to dr. Coleanu from
Braşov.

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor Octavian, Pro


Editura și Tipografie, 2014, pag. 33, (coperta albumului colecţiei)
/‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro
Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page 33, (the collection’s
album cover).

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 /The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart, 14 aprilie 2011, catalog 67, lot d 109/ Goldart


Auction, 14 Aprilie 2011, cat. 67, lot d 109

37
Ioan Andreescu
1850, Bucureşti - 1882, Bucureşti

Ulcică cu flori de câmp/


Small Pot with Wild Flowers

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 25 × 20 cm


Semnat dreapta jos, cu roșu, I. Andr / Signed bottom right in red: „I. Andr...”

Provenienţă / Provenance

• Opera a făcut parte din colecţia Alexandru Bellu, nepotul lui Gheorghe
Bellu (Georges de Bellio) până la moartea acestuia în 1921, după care
intră în cea a fiului acestuia, George Bellu. În 1963 este achiziţionată de
criticul de artă Radu Bogdan, iar din 2004 și până în 2011 a făcut parte
dintr-o reputată colecţie bucureșteană / The artwork was part of Alexan-
dru Bellu’s collection, the nephew of Gheorghe Bellu (Georges de Bellio)
until his death on 1921; after that remains in George Bellu’s collection,
his son. In 1963 it was purchased by the critic and art historian Radu
Bogdan, and from 2004 to 2011, was part of an important collection
from Bucharest.

Reproduceri / Reproduced
Expoziţii / Exhibited
• Monografia “Ioan Andreescu“, Radu Bogdan, vol. I, Ed. Meridiane,
București, 1969, la pag. 43; pe coperta revistei “ARTA“, nr. 1, 1970 /
• Expoziţia omagială “Ioan Andreescu“, cu prilejul aniversării a 125 de ani
The monograph “Ioan Andreescu“, Radu Bogdan, vol. I, Ed. Meridiane,
de la naștere, București, 1975 / The honored exhibition “Ioan Andreescu“,
Bucharest, 1969, at page 43; on the cover of the magazine “ARTA“, no.
with the occasion of the anniversary of 125 years from birth, Bucharest,
1, 1970;
1975;
• Monografia “Andreescu“, Iulian Mereuţă, Meridiane, București, 1972, la
• Expoziţia comemorativă “Ioan Andreescu“, decembrie 1982 - februarie
cat. 3 / The monograph “Andreescu“, Iulian Mereuţă, Meridiane, Bucharest,
1983, Muzeul de Artă al R.S.R și este reprodusă în catalogul expoziţiei
1972, on cat. 3;
la cat. 73, pag. 67 / The commemorative exhibition “Ioan Andreescu“,
• Catalogul “Pictura românească în imagini”, Vasile drăguţ, Vasile Florea,
december 1982 – February 1983, Art Museum of R.S.R and it was
dan Grigorescu, Marin Mihalache, Ed. Meridiane 1970, la pag. 175 / The
reproduced in the exhibition catalogue at cat. 73, page 67;
catalogue “Pictura românească în imagini”, Vasile drăguţ, Vasile Florea,
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
dan Grigorescu, Marin Mihalache, Ed. Meridiane 1970, at page 175;
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
• “La Peinture Roumaine“, Vasile drăguţ, Vasile Florea, dan Grigorescu, Marin
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Mihalache, Ed. Meridiane, Bucarest, 1977, la pag. 195; în monografia
Museum Sibiu, July–August 2012;
“Andreescu“, Eleonora Costescu, Vasile Varga, Ed. Meridiane, București,
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură româneasca”, Muzeul
1978, la cat. 14, pag. 29 / “La Peinture Roumaine“, Vasile drăguţ, Vasile
Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition “Classics,
Florea, dan Grigorescu, Marin Mihalache, Ed. Meridiane, Bucarest, 1977,
Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal National
on page 195; monograph “Andreescu“, Eleonora Costescu, Vasile Varga,
Museum Sibiu, June – August 2013;
Ed. Meridiane, București, 1978, at cat. 14, page 29;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
• “Carul cu boi: pictura în România: 1800-2000”, Tudor Octavian, Monitorul
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Oficial R.A., 2012, la pagina 30 / “Carul cu boi: pictura în România : 1800-
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Brasov, 28 March
2000”, Tudor Octavian, Monitorul Oficial R.A., 2012, at page 30;
– 8 June 2014.
• Revista “Capital -100 cei mai valoroși pictori români”, 2013 / The
magazine “Capital -100 the most valuable Romanian painters”, 2013;
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură Licitaţii / Auctioned
și Tipografie, București 2014,pag. 162 / ‘’Manualul colecţionarului de artă
în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, • Licitaţia Artmark, Vechi Maestri ai picturii românești, 12 mai 2011, catalog
page 162 30, lot 13 / Artmark Auction, May 12th, 2011, cat. 30, lot 16.

38
39
Constantin Aricescu
1861, Vălenii Podgorei, Argeş - 1933, Bucureşti

Efect de asfinţit/
Effect of dusk

Ulei pe pânză lipită pe carton, 21,5 x 27 cm, semnat stânga jos, prin zgâriere, C. Aricescu /
Oil on canvas glued on cardboard, 21.5 x 27 cm, signed lower left by scratches, C. Aricescu

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeştri ai picturii romaneşti. Colecţia Lucian Pop”. Muzeul Naţional Brukenthal - Sibiu 2012. Catalog pag.
13 / The exhibition “Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu,
July–August 2012;

Licitaţii / Auctioned

• Licitatia Artmark, 24 februarie 2011, catalog 23, lot 47 / Artmark Auction, February 24, 2011, catalog 23, lot 47.

40
Emilian Lăzărescu
1878 - 1934, Bucureşti

Supărata/
The sad woman
1917

Ulei pe pânză / Oil on canvas 37 x 49 cm


Semnat dreapta jos, cu negru / Signed bottom-right, in black: „Emilian Lazarescu”
datat / dated: 1917.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu,
iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;

41
Kimon Loghi
1873, Serres, Macedonia - 1952, Bucureşti

Scenă mitologică/ Expoziţii / Exhibited


Mythological Scene • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 95,5 × 105,5 cm, of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Semnat stânga jos, cu negru, Kimon Loghi / Signed bottom left in black: Museum Sibiu, July – August 2012;
“Kimon Loghi” • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 13 aprilie 2011, catalog 28, lot 9 / Artmark Auction,


13 April 2011, cat. 28, lot 9.

42
Ipolit Strâmbu
1871, Mărășești, Gorj – 1934, București

Lectură interesantă/
Interesting Reading
1929

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 46,5 x32,5 cm


Semnat stânga jos, cu negru:”Strimbu”, datat 1929 / Signed bottom
left, in black: “Strimbu”, dated: 1929

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor


Octavian, Pro Editura și Tipografie, 2014, pag. 163 /
‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page
163.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian


Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august
2012 / The exhibition “Masters of the Romanian painting,
Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu,
July – August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian
Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 /
The exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June
2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis, 13 martie 2012, catalog 526. Lot7.50 /


Alis Auction, 13 March 2012, cat. 526, lot 7.50.

43
44
Theodor Pallady
1871, Iași - 1956, București

Femeie pe gânduri/
Woman in Thought/Thinking

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 46,5 × 38 cm


Semnat stânga jos, cu brun, TP / Signed bottom right in brown: „TP”

Provenienţă / Provenance

• Pâna în 2011 a făcut parte din Colecţia Nicolae și Hrisanti Petresco


/ Untill 2011 was part of Nicolae and Hrisanti Petresco Collection.

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor Octavian, Pro


Editura și Tipografie, 2014, pag. 162 / ‘’Manualul colecţionarului
de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie,
Bucharest 2014, page 162.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 16 noiembrie 2011, catalog 41, lot 7 / Artmark


Auction, 16 November 2011, cat. 41, lot 7.

45
Gheorghe Petraşcu
1872, Tecuci, Galaţi - 1949, București

Dormind/
Sleeping
1925

Ulei pe pânză, / Oil on canvas, 66 x 80 cm,


Semnat şi datat, stânga sus cu negru: G.Petraşcu (1)925, / Signed and dated
upper left, in black: G.Petraşcu (1)925

Reproduceri / Reproduced

• Opera figurează în catalogul “Petrașcu”, de A.V. diaconu din 1946, pag 135, colţ din
atelierul artistului. / Opera was reproduced in the catalogue „Petraşcu” A.V. diaconu,
1946, p. 135, “corner of the artist’s studio”.
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și
Tipografie, București 2014, pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului de artă în
România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page 163.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia personală a artistului, la Fundaţia dalles, 3 martie-31 martie 1940,


figurează in catalog la poz. 116 si este reprodusă in catalogul expoziţiei / Personal
exhibition of the artist, the dalles Foundation, March 3- March 31, 1940, illustrated in
the catalog at p. 116.
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian
Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart din 29 noiembrie 2013, catalog 116, lot d-87 / Goldart auction of
29 November 2013 Catalogue 116, Lot d-87.

46
47
Corneliu Michăilescu Expoziţii / Exhibited
1887, București - 1965, București • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Peisaj/ Museum Sibiu, July – August 2012;
Landscape
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Ulei pe pânză încleiată şi lipită pe carton / Oil on canvas glued on
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
cardboard, 46 / 64,5 cm
National Museum Sibiu, June – August 2013;
Semnat stânga jos în monogramă, cu brun / Signed bottom left in brown,
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
in monogram
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Licitaţii / Auctioned


Editură și Tipografie, 2014, pag. 162 / “Manualul colecţionarului de artă
în România”, Tudor Octavian, Pro Editură şi Tipografie, 2014, page 162. • Licitaţia Alis, 20 septembrie 2011, catalog 515, lot 8. 69 / Alis Auc-
tion, September 20th, 2011, cat. 515, lot 8. 69.

48
Elena Popea
1878 - 1934, Bucureşti

La malul mării/
By the Sea

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 61 x 50 cm


“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Semnat dreapta jos cu creionul / Signed bottom right with pencil.
National Museum Sibiu, June– August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Expoziţii / Exhibited
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Licitaţii / Auctioned
Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, • Licitaţia Goldart din 12 iulie 2012, catalog 91, lot d-115 / Goldart
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition Auction, July 12th, 2012, catalogue 91, lot d-115.

49
Nina Arbore
1889, București - 1942, București

Natură statică cu legume/


Still Life with Vegetables

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 54,5 × 50,5 cm


Semnat stânga jos, cu negru, Nina Arbore / Signed lower left, with
black, Nina Arbore

Licitaţii / Auctioned

• Artmark, Licitaţia de Vară #165/2015, lot120 / Artmark, Summer


Auction #165/ 2015, lot 120.

Titina Călugăru (Căpitănescu)


1911, București - 1973, București

Pregătiri de rendez-vous/
Preparing for a Rendez-vous

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 96 x 78.5 cm

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June– August 2013.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 30 ianuarie 2013, catalog lot 103 / Artmark


Auction, January 30th, 2013, catalog lot 103.

50
Nicolae Tonitza
1886, Bârlad - 1940, Bucureşti Expoziţii / Exhibited

• Expozi ţia “Maeștri ai picturii românești, Colec ţia Lucian Pop”, Muzeul Na
Pescarul și muza/ ţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
The Seagull and the Muse, 1934 of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Guașă pe hârtie / Gouache on paper, 61 × 31 cm
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Semnate și datate în creion, dreapta, respectiv stânga jos, N. N. Tonitza,
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
1934 / Signed and dated in pencil, bottom right and bottom left
– 8 June 2014;
respectively: “N. N. Tonitza, 1934”
• Expoziţia “Capodopere de Nicolae Tonitza din colecţii private”, București,
Palatul Cesianu-Racoviţă, 16 mai 2014 / The exhibition “Masterpieces
by Nicolae Tonitza from private collections”, Bucharest, Cesianu-
Racovita Pallace, 16 May 2014.

Reproduceri / Reproduced
Licitaţii / Auctioned
• “Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro
Editură și Tipografie, 2014, pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului de • Licitaţia Artmark, din16 decembrie 2010, catalog 20, lot 59 / Artmark
artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest Auction, 16 december 2010, cat. 20, lot 59.
2014, page 163.

51
Nicolae Tonitza
1886, Bârlad - 1940, Bucureşti

Pe verandă/
On the Verandah

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 59,5 × 49 cm


Semnat dreapta jos, cu brun, Tonitza / Signed bottom right in brown:
„Tonitza”

Provenienţă / Provenance

• Opera a fost dăruită de Nicolae Tonitza lui Theodor Pallady pentru


fiica vitregă a acestuia, Marie Jeanne diamandy.
• Marie Jeanne era fiica Ioanei Pallady din căsătoria acesteia cu
Constantin diamandy, boier și diplomat roman.
• Marie Jeanne s-a căsătorit cu Neculai Bastaki, inginer agronom cu
studii în Belgia.
• Bunurile familiei cât și colecţia de artă au fost pierdute după 1945,
opera fiind printre puţinele care au supravieţuit primului val de
confiscări, doar pentru a fi confiscată în anii 80. În 2008, în urma
deciziei din 2006, opera este restituită de către Muzeul Municipiului
București, către moștenitorii lui Marie Jeanne (diamandy) Bastaki.
• The artwork was gifted by Nicolae Tonitza to Theodor Pallady, for his
step-daughter, Marie Jeanne diamandy. Expoziţii / Exhibited
• Marie Jeanne was daughter of Ioana Pallady, from her marriage with
Constantin diamandy, man of distinction and Romanian diplomat. • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
• Marie Jeanne had married Neculai Bastaki, agricultural engineer Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
with studies in Belgium. of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
• The family goods and its art collection were lost after 1945, the Museum Sibiu, July–August 2012;
artwork being among the few that had survived to the first wave • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură româneasca”,
of confiscations, only to be confiscated in the 80’s. In 2008, after Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
the decision from 2006, the artwork is refunded to Marie Jeanne “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
(diamandy) Bastaki’s inheritors by Bucharest Municipal Museum. National Museum Sibiu, June– August 2013;
• Expozitia “Maeștri ai artei românești.Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Reproduceri / Reproduced
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014;
• Opera a fost remarcată la capitolul “tranzacţii semnificative” în
• Prima ediţie a pavilionului de artă ART SAFARI București, 20 - 25 mai
revista “Capital-100 cei mai valoroși pictori români’’, 2013 / The
2014, în expozitia Artmark / First edition of ART SAFARI – Bucharest
artwork was noticed at the chapter “significant transactions” in the
Art Fair, 20-25 May 2014, in Artmark’s exhibition.
magazine “Capital-100 The most valuable Romanian painters”,
• Expoziţia Capodopere de Nicolae Tonitza din colecţii private, București,
2013
Palatul Cesianu-Racoviţă, 16 mai 2014 / The exhibition “Masterpieces
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian,
by Nicolae Tonitza from private collections”, Bucharest, Cesianu-
Pro Editură și Tipografie, București 2014, pag. 162 / ‘’Manualul
Racovita Pallace, 16 May 2014.
colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și
Tipografie, Bucharest 2014, page 162;
• “Carul cu boi: pictura în România: 1800-2000”, Tudor Octavian, Licitaţii / Auctioned
Monitorul Oficial R.A., 2012, la pagina 26/27 / “Carul cu boi: pictura
în România: 1800-2000”, Tudor Octavian, Monitorul Oficial R.A., • Licitaţia Artmark, 15 iunie 2011, catalog 33, lot 61 / Artmark Auction,
2012, at page 26/27. 15 June 2011, cat. 33, lot 61.

52
53
Ștefan Dimitrescu
1886, Huşi - 1933, Iaşi

În faţa casei/
In Front of the House

Acuarelă pe hârtie / Watercolour on paper, 25 × 35 cm


Semnat stânga jos, în tuș, Șt. dimitrescu / Signed bottom left in ink: “Şt.
dimitrescu”

Expoziţii / Exhibited
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Licitaţii / Auctioned
Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de • Licitaţia Artmark, 23 februarie 2011, catalog 24, lot 36 / Artmark
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014/ The exhibition “Masters of the Auction, February 23th, 2011, catalogue 24, lot 36.

54
Ștefan Dimitrescu
1886, Huşi - 1933, Iaşi

Nud pe fotoliu/ Informaţii documentare / Documentary


Nude in an Armchair information
1932 • În catalogul expoziţiei „Grupul celor Patru”, Fundaţia
dalles, martie 1933 regăsim la categoriile 49 și
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 93 × 77,5 cm 50 două opere intitulate „Nud” / In the exhibition
Semnat şi datat dreapta jos, cu negru, Şt. dimitrescu, 1932 / Signed catalogue “Grupul celor Patru”, dalles Foundation,
and dated lower right, with black, Șt. dimitrescu 1932 March 1993 we find at 49 and 50 categories two
artworks entitled “Nud”.

Reproduceri / Reproduced

• „Adevărul literar și artistic”, anul XV, nr. 806, 17 mai


1936 în articolul dedicat comemorării a trei ani de
la dispariţia artistului, H. Blazian / “Adevărul literar și
artistic”, the 15th year, nr. 806, May 17th 1936 in
the article dedicated to the commemoration of three
years from the artist’s disappearance, H. Blazian.
• „Universul literar”, anul XLVII, nr.13, 14 mai 1938,
pag. 4 în articolul dedicat comemorării a cinci ani
de la dispariţia artistului, Paul Miracovici / “Universul
literar”, the year 47th, nr. 13, May 14th 1938, page
4 in the article dedicated to the commemoration
of five years from the artist’s disappearance, Paul
Miracovici.
• „Adevărul literar și artistic”, anul XIX, nr. 952, 5
martie 1939, în „Ștefan dimitrescu” de Tache
Soroceanu / “Adevărul literar și artistic”, the year
19th, nr. 952, May 5th 1939, in “Ștefan dimitrescu”,
by Tache Soroceanu
• “Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editura și Tipografie, 2014, pag. 161 /
‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014,
page 161.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Maeștri ai artei


românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă
Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”,
Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark de Artă Românească Importanta,


20 Februarie 2014, catalog 119, lot 184 / Artmark
Auction, Important Romanian Art, February 20th,
2014, catalog 119, lot 184.

55
Iosif Iser
1881, Bucureşti - 1958, Bucureşti

Femeie în fotoliu galben/


Woman in a Yellow Armchair
1933

Guaşă cu accente de ulei pe hârtie lipită pe carton / Varnished gouache


with touches of oil on paper glued on cardboard, 50 × 65,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu brun, ISER, 1933 / Signed and dated
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură româneasca”,
bottom right in brown: “ISER”, dated: 1933
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Provenienţă / Provenance National Museum Sibiu, June– August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei româneşti. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
• Colecţie privată, Timișoara/ Private collection from Timișoara artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Licitaţii / Auctioned
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National • Licitaţia Artmark, 20 martie 2012, catalog 51, lot 106 / Artmark
Museum Sibiu, July–August 2012; Auction, 20 March 2012, cat. 51, lot 106.

56
Iosif Iser
1881, Bucureşti - 1958, Bucureşti

Nud pe fotoliu/
Nude in the Armchair
1938

Guaşă vernisată cu accente de ulei pe hârtie / Varnished gouache with


touches of oil on paper, 47 × 37 cm,
Semnat dreapta jos, cu negru, ISER; datat dreapta sus, cu negru, 1938 /
Signed bottom right in black: “ISER”, dated upper right in black: 1938

Provenienţă / Provenance

• Până in 2012, a făcut parte dintr-o importantă


colecţie privată, București / Untill 2012, it was part
of an important Bucharest collection.

Reproduceri / Reproduced

• Catalogul “Comori ale Artei Româneşti”, pag. 31, cat.


34, sub titlul “Nud” / The catalogue “Comori ale Artei
Romanesti”, page. 31, cat. 34, under the title “Nud”;
• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor
Octavian, Pro Editura și Tipografie, 2014, pag. 162 /
‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014,
page 162

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia


Lucian Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu,
iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of
the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July–August
2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian
Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie
2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art.
Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28
March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 10 aprilie 2012 “25 de


Capodopere din colecţii importante”, catalog 52, lot
25 / Artmark Auction, 10 April 2012, cat. 52, lot 25.

57
58
Jean Alexandru Steriadi
1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti

Ovreiul/
A Jew

Ulei pe carton / Oil on cardboard 45 × 55,5 cm


Semnat și datat dreapta sus, cu negru, Jean Al. Steriadi, 1912 /
Signed and dated upper right, in black: “Jean Al. Steriadi 1912”

Reproduceri / Reproduced

• Ziarul “Flacăra”, nr. 27, 21 aprilie 1912, sub titlul “Ovreiul” / The
magazine “Flacăra”, nr. 27, April 21th, 1912, under the title “Ovreiul”.
• Remarcată la capitolul “tranzacţii semnificative” în revista “Capital-100
cei mai valoroși pictori români’’, 2013 / The artwork was noticed at
the chapter “significant transactions” in the Magazine “Capital-100 The
most valuable Romanian painters”, 2013
• “Carul cu boi: pictura în România: 1800-2000”, Tudor Octavian,
Monitorul Oficial R.A., 2012, la pagina 95 / “Carul cu boi: pictura în
Turc cu tichie roşie/
România: 1800-2000”, Tudor Octavian, Monitorul Oficial R.A., 2012, Turk with Red Fez
on page 30.
1926
Expoziţii / Exhibited
Creion, ulei şi acuarelă pe hârtie / Pencil, watercolor and oil on paper, 24 x 17,5 cm
Semnat dreapta jos şi pe spate (datat 1926), în creion, J Al Steriadi. /
• “Expoziţia Tinerimii Artistice” din 1912 și este reprodusă și menţionată
Signed bottom right and on the back in pencil: “J. Al. Steriadi”, dated 1926
în catalogul expoziţiei la cat. 307, sub titlul “Cap de ovreiu” / “The Artistic
Youth Exhibition” from 1912 and it is reproduced and mentioned in the
exhibition catalogue at cat. 307, under the title “Cap de ovreiu”.
Expoziţii / Exhibited
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
• Proiectul expoziţional,,Interferenţe Turco-Europene,, - Muzeul Naţional
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Brukenthal, mai-iunie 2012 / It was part of the project Turk – European
Museum Sibiu, July–August 2012;
Confluences / organized by the Brukenthal National Museum, May –
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
June 2012
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
• “dobrogea - pitoresc și exotic la ţărmul Mării Negre”- Muzeul Naţional
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Brukenthal, in mai- iunie 2012 / „dobrudja – Picturesque and Exoticism
– 8 June 2014.
on the Black Sea Coast”, at the Brukenthal National Museum, May –
June 2012;
Licitaţii / Auctioned • “Maeştri ai picturii romaneşti. Colecţia Lucian Pop”. Muzeul Naţional
Brukenthal-Sibiu 2012. Catalog pag. 25 / The exhibition “Masters of the
• Licitaţia Artmark, 17 iulie 2011, catalog 34, lot 65 / Artmark Auction, Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Museum
17 July 2011, cat. 34, lot 65. Sibiu, July–August 2012.

59
Vasile Popescu
1894, Bucureşti - 1944, Bucureşti

Compoziţie cu marinar şi sirenă/


Composition with Sailor and Mermaid • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, Muze-
ul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition “Clas-
sics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal National
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 90 x 115 cm
Museum Sibiu, June – August 2013;
Semnat dreapta jos, cu negru, Vasile Popescu / Signed bottom left, in
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
black: “Vasile Popescu”
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Licitaţii / Auctioned
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National • Licitaţia Artmark, 26 ianuarie 2012, catalog 47, lot 93 / Artmark
Museum Sibiu, July–August 2012; Auction, 26 January 2012, catalogue 47, lot 93.

60
Paul Scorţescu
1895, Iași - 1976, Paris

Turc la Balcic/
Turk from Balcic
1992

Ulei pe carton / Oil on cardboard 70,5 x 53 cm


Semnat şi datat dreapta sus, cu negru, P. Scorţesco, 1922 / Signed and
dated upper right, in black: “P. Scorţesco”, dated: 1922

Expoziţii / Exhibited

• Opera a făcut parte din proiectul


expoziţional,,,Interferenţe Turco-Europene” or-
ganizat de Muzeul Naţional Brukenthal, mai-iu-
nie 2012 / It was part of the project Turk – Euro-
pean Confluences / organized by the Brukenthal
National Museum, May – June 2012
• Expoziţia dobrogea - pitoresc şi exotic la ţăr-
mul Mării Negre, organizată de Muzeul Naţional
Brukenthal, mai-iunie 2012 / dobrudja picto-
resque and Exoticism on the Black Sea Shore,
organized by the Brukenthal National Museum,
May – June 2012
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu,
iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of
the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July–August
2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Muse-
um of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 20 martie 2012, catalog 51,


lot143 / Artmark Auction, March 20th, 2012,
catalogue 51, lot 143.

61
Cartier în Damasc/
District in Damascus

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 65 x 55,5 cm • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Semnat dreapta jos, cu brun, Scorţesco / Signed bottom right, in brown: Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
„Scorţesco” of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Expoziţii / Exhibited
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
• Opera a făcut parte din proiectul expoziţional,,Interferenţe Turco-Eu-
– 8 June 2014.
ropene” organizat de Muzeul Naţional Brukenthal, mai-iunie 2012 / It
was part of the project Turk – European Confluences / organized by the
Brukenthal National Museum, May – June 2012 Licitaţii / Auctioned
• Expozitia dobrogea - pitoresc şi exotic la ţărmul Mării Negre, organizată
de Muzeul Naţional Brukenthal, mai-iunie 2012 / dobrudja pictoresque • Licitatia Artmark, 17 iulie 2011, catalog 34, lot 69 / Artmark Auction,
and Exoticism on the Black Sea Shore, organized by the Brukenthal Na- July 17th, 2011, catalogue 34, lot 69.
tional Museum, May – June 2012

62
Samuel Bogdanovici
1895, Iași - 1976, Paris

Oraş din Orient/


City of Orient

Ulei pe carton / Oil on board, 69 x 49 cm


Semnat, dreapta jos, cu roșu / Signed lower right, in red.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a făcut parte din proiectul expoziţio-


nal ,,Interferenţe Turco - Europene” la Muzeul
Naţional Brukenthal, mai-iunie 2012 / Ope-
ra was part of the Turkish Interference Euro-
pean exhibition project, Museum Brukenthal,
May-June 2012.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis, 20 septembrie 2011, catalog


515, lot 8.27 / Alis auction, 20 September
2011 Catalogue 515, Lot 8.27.

63
Petre Bulgăraș
1884, Bârlad - 1939, Iaşi

Portret din profil/


Profile

Ulei pe placaj / Oil on plywood, 69 x 48 cm,


Semnat dreapta jos, cu roșu, Bulgaras / Signed lower left, with red,
Bulgaras

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești,


Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 /
The exhibition “Masters of the Romanian
painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal
National Museum Sibiu, July – August 2012;

64
Gheorghe Zamphiropol Dall
1883, Iaşi - 1951, Bucureşti

Nud/
Nude
1943

Ulei pe pânză / Oil on canvas: 60 x 35 cm


Semnat și datat stânga jos / Signed and dated
bottom-left: Zamphiropol dall, 1943

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești,


Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The
exhibition “Masters of the Romanian painting,
Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;

65
Constantin Artachino
1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti

Turc/
Turk

Ulei pe pânză lipită pe placaj / Oil on canvas, glued on plywood,


40,5 × 32 cm
Semnat dreapta sus, cu negru, C. Artachino / Signed on the upper
part, in black, „C. Artachino”

Expoziţii / Exhibited

• Proiectul expoziţional,,Interferenţe Turco-Europene” - Muzeul


Naţional Brukenthal, mai-iunie 2012 / It was part of the project Turk
– European Confluences / organized by the Brukenthal National
Museum, May – June 2012
• Expoziţia “dobrogea-pitoresc si exotic la ţărmul Mării Negre”- Muzeul
Naţional Brukenthal, mai-iunie 2012 / „dobrudja – Picturesque
and Exoticism on the Black Sea Coast”, at the Brukenthal National
Museum, May – June 2012
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 17 iulie 2011, catalog 34, lot 76 / Artmark


Auction, 17 July 2011, cat. 34, lot 76.

66
Ștefan Popescu
1872, Finţești, Buzău - 1948, București
Expoziţii / Exhibited

Înserare peste Chioggia/ • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Nightfall in Chioggia of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
1924 Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 × 64 cm
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Semnat și datat dreapta jos, cu negru, St. Popescu, (19)24 /
National Museum Sibiu, June– August 2013;
Signed and dated bottom right, in black: “St. Popescu”, (19)24
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Reproduceri / Reproduced
– 8 June 2014.

• Revista “Capital -100 cei mai valoroși pictori români’’, 2013 / The
magazine “Capital -100 the most valuable Romanian painters”, 2013. Licitaţii / Auctioned
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și
Tipografie, București 2014, pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului de artă în • Licitaţia Artmark, 29 septembrie 2011, catalog 36, lot 57 / Artmark
România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page Auction, 29 September 2011, cat. 36, lot 57.
163.

67
Eustaţiu Stoenescu
1885, Craiova - 1957, New York

Portretul Pictoriţei Elena Barbu/


Portrait of the Paintress Elena Barbu

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 61 x 50 cm


Semnat stânga jos / Signed bottom left

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România ”,


Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, 2014,
pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului de artă
în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și
Tipografie, Bucharest 2014, page 163.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia


Lucian Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu,
iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of
the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July–August
2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani
– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June– August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart, 19 ianuarie 2012, catalog 81,


lot d 68 / Goldart Auction, January 19th, 2012,
catalogue 81, lot d 68.

68
Lucian Grigorescu
1894, Medgidia - 1965, București
Expoziţii / Exhibited
Peisaj la Cassis/ • Expoziţia “Lucian Grigorescu”, Muzeul de Artă al R.S.R., București 1967
Landscape from Cassis / The exhibition “Lucian Grigorescu”, The Art Museum of the S.R.R.,
Bucharest 1967.
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 53,5 × 81 cm
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Semnat dreapta jos, cu brun, L. Grigorescu / Signed bottom right,
of the the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal
in brown: “L. Grigorescu”
National Museum Sibiu, July–August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Reproduceri / Reproduced
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June– August 2013;
• Reprodusă în catalogul prefaţat de Petre Oprea, cu prilejul expoziţiei din
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
1967 de la Muzeul de Artă al R.S.R, la pag. 53, sub titlul “Peisaj marin”,
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
la cat. 12 / Reproduced in the catalogue prefaced by Petre Oprea, page
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28
53, entitled “Sea scape”, in cat. 12 the M. Constantinescu collection.
March – 8 June 2014.
• “Manualul colecţionarului de artă în România ”, Tudor Octavian, Pro
Editură și Tipografie, 2014, pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului de
artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest Licitaţii / Auctioned
2014, page 163.
• Revista “Capital -100 cei mai valoroși pictori români’’, 2013 / The • Licitaţia Artmark, 29 septembrie 2011, catalog 36, lot 82 / Artmark
magazine “Capital -100 the most valuable Romanian painters”, 2013. Auction, 29 September 2011, catalogue 36, lot 82.

69
Lucian Grigorescu
1894, Medgidia - 1965, București

Potecă prin pădurea Mogoșoaia/


Path in Mogoşoaia Forest
1952

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 82 x 65 cm


Semnat și datat dreapta jos, cu brun, L. Grigorescu, (19)52 /
Signed and dated bottom right, in brown: „L. Grigorescu”, dated:
(19)52

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești,


Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 /
The exhibition “Masters of the Romanian
painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal
National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.
Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 20 octombrie 2011,


catalog 38, lot 104 / Artmark Auction, 20
October 2011, catalogue 38, lot 104.

70
Lucian Grigorescu
1894, Medgidia - 1965, București

Bucureștiul Vechi dinspre Sf. Spiridon/


Old Bucharest view

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 48,5 x 64,5 cm


Semnat stânga jos, cu verde, L. Grigorescu / Signed bottom left,
in green: „L. Grigorescu”

Expoziţii / Exhibited • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters – 8 June 2014.
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;
Licitaţii / Auctioned
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
• Licitaţia Artmark, 29 septembrie 2011, catalog 36, lot 75 / Artmark
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Auction, September 29th, 2011, catalogue 36, lot 75.
National Museum Sibiu, June – August 2013;

71
Rudolf Schweitzer-Cumpăna
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti

Expoziţii / Exhibited
Pod peste Sena/
Bridge over the Seine • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
1932 “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
Ulei pe carton / Oil on cardboard, 39,5 × 48 cm. • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat stânga jos, cu brun; semnat dreapta jos, cu negru, artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014. / The exhibition “Masters of
Schweitzer-Cumpăna / Signed bottom left; signed bottom right, the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28
in black: “Schweitzer-Cumpăna March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, Impresionism şi Post-impresionism Românesc, 25


septembrie 2012, catalog 68, lot 76. / Artmark Auction, Romanian
Impressionism and Post-impressionism Auction, September 25 2012,
catalogue.68, lot 76.

72
Nicu Enea
1897, Lucăceşti, Bacău – 1960, Bacău

Port/
Harbour

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 30,5 / 40,5 cm


Semnat stânga jos, cu negru: „Enea” / Signed bottom left in black: “Enea”

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;

73
Nicu Enea
1897, Lucăceşti, Bacău – 1960, Bacău

Nud cu mărgele/
Nude with Beads

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 76 x 128 cm


Semnat stânga jos, cu brun, N. Enea / Signed bottom left, in brown: “N.
Enea”

Reproduceri / Reproduced

• Opera este reprodusa în “Manualul colecţionarului de artă în România”, • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Tudor Octavian, Pro Editura și Tipografie, 2014, pag. 162 / The artwork artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
was reproduced in “Manualul colecţionarului de artă in România”, Tudor Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Octavian, Pro Editură si Tipografie, 2014, page 162. – 8 June 2014.

Expoziţii / Exhibited Licitaţii / Auctioned

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul • Licitaţia Artmark, 15 iunie 2011, catalog 33, lot 13 / Artmark Auction,
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012. / The exhibition “Masters June 15th, 2011, cat. 33, lot 13.
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012.

74
Nicu Enea
1897, Lucăceşti, Bacău – 1960, Bacău

Ţăran cu ștergar/
Peasant with towel

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 70 x 49 cm,


Semnat dreapta jos, cu negru, N. Enea / Signed bottom-right,
in black, N.Enea.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Maeștri ai picturii


românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The
exhibition “Masters of the Romanian painting, Lucian
Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu,
July – August 2012;
• la Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of
Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 15 noiembrie 2011, catalog 39,


lot 56 / Artmark Auction, November 15th, 2011,
catalogue 39, lot 56.

75
Max Arnold
1897, Iași - 1946, București

Cap de tătăroaică (începutul anilor ‘30)/


Turk woman head (Early ‘30s )

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 50 × 34,5 cm


Semnat dreapta jos, cu roşu, M.W. Arnold / Signed bottom right, with red,
M.W. Arnold

Provenienţă / Provenance

• Până in anul 2012 a făcut parte din colecţia A.B.,


Bucureşti / Until 2012, was a part of A.B. Collection,
Bucharest.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Maeștri ai picturii


românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The
exhibition “Masters of the Romanian painting, Lucian
Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu,
July – August 2012;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
româneasca”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie
– august 2013 / The exhibition “Classics, Modern,
Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June– August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian
Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie
2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art.
Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28
March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 22 iulie 2012, catalog 65, lot 27/


Artmark Auction, July 22th, 2012, catalogue 65, lot 27.

76
Ioan Panteli Stanciu
1901, Brăila - 1981, București

Nud pe divan [1935]/


Nude on divan [1935]

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 69,5 × 98,5 cm


Semnat și datat dreapta jos, cu brun, I. Panteli. /
signed and dated lower right, with brown I. Panteli.

Licitaţii / Auctioned

• Artmark, Licitaţia de vară #165/2015, lot 100. / Artmark,


Summer Auction # 165/2015, lot 100.

Ion Theodorescu-Sion
1882, Ianca, Brăila - 1939, București

Nimfă/
Nymph

Guaşă pe hârtie / Gouache on paper, 69 x 40 cm


Semnat stânga jos: „Theodorescu Sion” / Signed
bottom left: “Theodorescu Sion”

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition
“Masters of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”,
Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012.

77
Ion Theodorescu-Sion Expoziţii / Exhibited
1882, Ianca, Brăila - 1939, București • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Canceu cu floarea-soarelui/ Museum Sibiu, July – August 2012.
Jug with Sunflower • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Ulei pe carton / Oil on cardboard, 45,5 × 38 cm
– 8 June 2014.
Semnat stânga jos, cu negru, Theo-Sion / Signed bottom left in black:
“Theo-Sion”
Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 12 iunie 2012, catalog 63, lot 584 / Artmark Auction,
12 June 2012, catalogue 63, lot 84.

78
Ion Theodorescu-Sion Expoziţii / Exhibited
1882, Ianca, Brăila - 1939, București • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură româneasca”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Femeie cu ulcior/ National Museum Sibiu, June – August 2013;
Woman with pitcher • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28
Ulei pe carton / oil on cardbord, 35 x 29 cm,
March – 8 June 2014.
Semnat stânga jos Theodorescu / Signed lower left: Theodorescu

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Galeria Quadro, Cluj-Napoca din 28 aprilie 2013, lot. nr. 35 /


Quadro Gallery Auction, Cluj-Napoca, April 28th 2013, lot no. 35.

79
Ion Theodorescu-Sion
1882, Ianca, Brăila - 1939, București

Compoziţie cu motive româneşti/


Composition with Romanian Motifs
1924

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 45 × 54 cm


Semnat şi datat stânga jos, cu negru, TheoSion, 1924 /
Signed and dated bottom left, in black: TheoSion 1924

Provenienţă / Provenance

• Colecţia dr. dan Macavei, Cluj/ The dan Macavei Collection, Cluj.

Reproduceri / Reproduced

• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și


Tipografie, București 2014, pag. 162 / ‘’Manualul colecţionarului de artă în
România”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page 162.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia personală Ion Theodorescu-Sion, București, Cartea Românească, 1 - 25


februarie 1925 / Personal exhibition Ion Theodorescu-Sion, Bucharest, Romanian
Book, 1 – 25 February 1925.
• Expoziţia Retrospectivă „Ion Theodorescu-Sion”, Muzeul de Artă al R.S.R., București,
1971 și este menţionată și reprodusă în catalogul expoziţiei la cat. 96, pag. 104-
105 / Retrospective exhibition „Ion Theodorescu-Sion”, Art Museum of R.S.R.,
Bucharest, 1971 and it is mentioned and reproduced in the exhibition catalogue at
cat. 96, page 104-105;
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition “Classics, Modern,
Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal National Museum Sibiu, June–
August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art, Lucian
Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu, July – August 2012;

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 15 noiembrie 2012, catalog 76, lot 446 / Artmark Auction 15
November 2012, catalogue 76, lot 446.

80
81
82
Camil Ressu
1880, Galaţi - 1962, București

Ţărănci din Vlaici/


Peasant Women from Vlaici

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 60 x 49.5 cm


Semnat stânga jos, pe spate dedicaţie semnată de autor/
Signed lower left, on back dedication signed by author

Provenienţă / Provenance

• Opera provine din colecţia Theodoru. Studiul preparatoriu, intitulat


“Ţărănci lîngă troiţă” este reprodus in catalogul Expoziţiei Retros-
pective Camil Ressu, 1981-1982, cat 143 și a fost expusă în edi-
ţiile retrospective din 1955, cat 18 si în cea din 1981-1982, cat.
143 / The artwork arises from Theodoru Collection. The prepara-
tory stage “Ţărănci lîngă troiţă” was reproduced in the Camil Ressu
Retrospective Exhibition’s catalogue, 1881- 1982, cat 143, and
was part of retrospective editions from 1955, cat 18.

Reproduceri / Reproduced

• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian,


Pro Editură și Tipografie, București 2014, pag. 161 / ‘’Manualul
colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură și
Tipografie, Bucharest 2014, page 161

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters
of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov,
28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart din 27 ianuarie 2014, catalog 118, lot d-97 /


Goldart Auction, January 27th, 2014, catalogue 118, lot d-97.

83
Gheorghe Ionescu Sin(aia) Expoziţii / Exhibited
1896, Sinaia - 1988, Bucureşti • Opera a participat la Expoziţia Salonului Oficial 1925 și este menţionată
în catalogul expoziţiei la cat. 96, sub titlul “Femee cu vas” / The artwork
participated at The Official Salon Exhibition 1925 and it is mentioned in
Nud cu idol/ the exhibition catalogue at cat. 96, under the title “Femee cu vas”;
Nude and Idol • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
1925 of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;
Ulei pe carton / Oil on cardboard, 77 × 70 cm • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat şi datat dreapta sus, cu gri, Ionescu Sin, (1)925 / artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Signed and dated upper right in grey: “Ionescu Sin, (1)925” Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart, 11 octombrie 2009, lot 89; / Goldart Auction, 11 October • Licitaţia Goldart, 11 octombrie 2009, lot 89 / Goldart Auction, 11 October
2009, lot 89. 2009, lot 89.
• din 2009 în importantă galerie bucureșteană / Since 2009, it belongs • Licitaţia Artmark, 26 ianuarie 2012, catalog 47, lot 30 / Artmark
to an important gallery in Bucharest. Auction, 26 January 2012, catalogue 47, lot 30.

84
Gheorghe Ionescu Sin(aia)
1896, Sinaia - 1988, Bucureşti

Ţărănuș pe Olt/
Peasant Boy on the Banks of the Olt River
1925

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 72,5 × 53 cm


Semnat şi datat stânga sus, cu negru, Ionescu Sin, (1)925 /
Signed and dated upper left, in black: “Ionescu Sin, (1)925”

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia Salonului Oficial


1926 și este menţionată în catalog la cat. 116,
sub titlul “Ţărănuș pe Olt”/ It was exhibited at
the 1926 Exhibition of the Official Salon and is
mentioned in the catalogue at no. 116, under
the title Peasant Boy on Olt (River)
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești,
Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The
exhibition “Masters of the Romanian painting,
Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, Vechi Maestri ai picturii


românești, 15 noiembrie 2011, catalog
39, lot 13 / Artmark Auction, 15 November
2011, catalogue 39, lot 35.

85
Henri H. Catargi
1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Peisaj din Valea Argeșului/ Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Landscape from the Argesului Valley of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012;
1971 • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 × 66 cm Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Semnat și datat stânga jos, cu oranj, HH.C. (19)71 / – 8 June 2014.
Signed and dated bottom left in orange: „HH.C. (19)71”

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia, Artmark, 15 iunie 2011, catalog 33, lot 94 / Artmark Auction, 15


June 2011, cat. 33, lot 94.

86
Simon Hollosy
1857-1918

Interior/
Interieur Licitaţii / Auctioned

Ulei pe pânză /Oil on canvas, 40 x 34 cm, • Licitaţia Virag Judit Gallery, Budapesta, Licitaţ ia de Primăvară, 18 may
Semnat și localizat: Hollosy S. Munchen, sus dreapta / 2015, lot 109 / Virag Judit Gallery, Budapest, Spring Auction, 18 may
Signed and located: Hollosy S. Munchen, high right. 2015, lot 109, illustrated on p. 166 of the catalogue.

87
Janos Krizsan
1866 - 1948

Lumini în Gradină (Baia-Mare)/ Licitaţii / Auctioned


Lights in the Garden (Baia-Mare) • Kieselbach Gallery, Budapesta, Licitaţia de Toamnă #47, 6 octombrie 2014, lot
1907 c. 37, ilustrat la p. 33 din catalog /Kieselbach Gallery, Budapest, 47th Autumn Sale,
6th October 2014, lot 37, illustrated on p. 33 of the catalogue.
• Virag Judith Gallery, Budapesta, Licitaţia Fine Art, 18 octombrie, 2013, lot
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 100 x 85 cm,
65, ilustrat la p. 103 din catalog / Virag Judith Gallery, Budapest, Fine Art, 18th
Semnat dreapta jos: Krizsan / Signed lower right: Krizsan.
October 2013, lot 65 illustrated on p. 103 of the catalogue.

88
Oszkar Nagy
1883, Pecica, Arad - 1965, Baia Mare

Expoziţii / Exhibited
Așteptare/
Waiting • Expoziţia “Maeștri ai artei românești.Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
1939 Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 × 80 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu albastru, Nagy Oszkar, (1)939 / Licitaţii / Auctioned
Signed and dated bottom right, in blue: “Nagy Oszkar, (1)939”
• Licitaţia de Impressionism şi Post-impresionism Românesc, Artmark,
25 septembrie 2012, catalog 68, lot 117. / Romanian Impressionism
and Post-impressionism Auction, September 25, 2012, Artmark
Catalogue 68, lot117.

89
Sandor Ziffer
1880 - 1962

Natură Statică cu Pahar Albastru/


Licitaţii / Auctioned
Studio Still-Life with Blue Glass
• Licitaţia Kieselbach Gallery #47, Budapesta, 6 octombrie 2014, lot 60, ilustrat
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 43 cm la pagina 53 din catalog / Kieselbach Gallery, 47th Autumn Sale, Budapest, 6th
Semnat dreapta jos: Ziffer / Signed lower right: Ziffer October 2014, lot 60, illustrated on catalogue on p. 53 of the catalogue.

90
Andras Mikola
1884 - 1970

Vedere din Baia-Mare/


Baia-Mare Landscape
1961

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 61 x 80 cm


Semnat și datat stânga jos: Mikola (1)961, semnat și datat pe spate:
A.Mikola Zazarpart (1)961 / Signed and dated lower left: Mikola
(1)961, signed and dated on reverse: A.Mikola Zazarpart (1)961.

Licitaţii / Auctioned

• Kieselbach Gallery, Budapesta, Licitaţia de Toamnă #47, 6


octombrie 2014, lot 36, ilustrat la p. 33 din catalog / Kieselbach
Gallery, Budapest, 47th Autumn Sale, 6th October, lot 36, illustrated
on p. 33 of the catalogue.

David Jandi
1893 - 1944

Coborârea de pe Cruce/
Descent from the Cross

Pastel pe hârtie / Pastel on paper, 51 x 36,5 cm,


Semnat și datat: Jandi 926, stânga jos / Signed and dated: Jandi
926, lower right

Licitaţii / Auctioned

• Virag Judith Gallery, Licitaţia de Iarnă, 13 decembrie 2014, lot


189, ilustrat la pagina 325 din catalog / Virag Judith Gallery, Winter
Auction, 13 dec 2014, lot number 189, illustrated on p. 325 of the
catalogue.

91
Pal Fried
1893, Budapesta - 1976, New York

După spectacol/
After the show

Ulei şi cărbune pe pânză / Oil and coal on canvas, 60×79,5 cm,


Semnat stânga jos, cu negru, Fried Pal / Signed lower left, with black,
Fried pal

Licitaţii / Auctioned

• Artmark, Licitaţia de Iarnă - Gala iubitorilor de artă, 6 ani de Artmark


#149/2014, lot 336. / Artmark, Winther Auction - art lovers Gala - 6
years Artmark # 149/2014, lot 336.

92
Cezar Herrer
1868 - 1919

Profil de femeie/
Profile of woman

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 81x44 cm


Semnat dreapta jos: Herrer C / Signed lower
right: Herrer c.

Licitaţii / Auctioned

• Licitatia Pinter Gallery, Budapesta, 2014 /


Pinter Gallery Auction, Budapest, 2014.

Femeie cu chitară/
Woman with guitar

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 53x66,5 cm


Semnat dreapta jos: Herrer C / Signed lower
right: Herrer c.

93
Andras Bordi
1905, Idrifaia, Braşov - 1989, Tîrgu-Mureş

Portret cu carte/
Portrait with book

Acuarelă pe hârtie / Watercolour on paper, 56 x 45 cm


Semnat dreapta jos, cu negru, Bordi / Signed bottom right,
with black, Bordi.

Peisaj/
Landscape
1975

Acuarelă pe hârtie / Watercolour on paper, 33 x 49 cm.


Semnat și datat stânga jos, Bordi 1975 / Signed and
dated lower left, Bordi 1975.

94
Lajas Pall
1938, Corund - 2012, Odorheiu Secuiesc

Cireada/
The herd

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 61 x 46 cm.


Semnat dreapta jos / Signed bottom right.

Biserica/
The church

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 32 x 47.5 cm.


Semnat stânga jos / Signed bottom left.

95
Gabor Miklossy
1912-1998

Pictorul cu două modele/


The painter with two models

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 x 50 cm.


Semnat și cu ștampila atelierului pictorului pe spate / Signed
and with the painter workshop’s stamp on back.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis, 20 septembrie 2011, catalog 515,


lot 8.32 / Alis Auction, September 20th, 2011,
Catalogue 515, lot 8.32.

96
Carol Hubner
1902, Sighişoara - 1981, Brașov

Balerina/
Ballerina
1956

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 99 × 63 cm.


Semnat şi datat central jos, cu brun, K. Hubner, 1956 /
Signed and dated lower center, with brown K. Hubner, 1956.

Provenienţă / Provenance

• Colecţia familiei artistului / The artist family’s Collection.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia „Retrospectivă Karl Hubner (1902-1981)”,


Muzeul de Artă Braşov, 21 septembrie-4 noiembrie 2012
şi este reprodusă în catalogul expoziţiei la cat. 31 / The
exhibition “Retrospective Karl Hubner (1902-1981)”, Art
Museum of Braşov, 21 September – 4 November 2012,
and it is reproduced in the catalogue of the exhibition at
cat. 31.
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”,
Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Artmark, Licitaţia de Toamnă - Mari Maeștri ai Picturii


Românești #105/2013, lot 44 / Artmark, Autumn Auction-
Masters of Romanian Painting, #105/2013, lot 44.

97
Aurel Ciupe
1900, Lugoj - 1988, Cluj-Napoca

Portret de fată/
Portrait of a Girl

Ulei pe placaj / Oil on cardboard, 60 x 44.5 cm.


Semnat dreapta jos, cu alb, A.Ciupe / Signed lower right,
with white, A.Ciupe.

Provenienţă / Provenance

• Colecţia prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca / dr.


Negoiţă Lăptoiu Collection, Cluj-Napoca.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014. / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

98
Petre Abrudan
1907, Zucor, Sălaj - 1979, Cluj-Napoca

Priveliște din Baia-Mare/


Cityscape from Baia-Mare
1936

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 54 x 65 cm.


Semnat și datat stânga jos: P.Abrudan (1)936 / Signed and
dated: P.Abrudan (1)936, lower right.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Virag Judith Gallery, Budapesta, 18 mai 2015, lot


39, ilustrat la pagina 67 din catalog / Virag Judith Gallery,
Budapest, Spring Auctions, May, 18th, 2015, lot 39,
illustrated on p. 67 of the catalogue.

Iarnă grea/
Tough winter
1938

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 95 × 75 cm


Semnat şi datat dreapta jos, cu negru, P. Abrudan, (1)938 /
Signed and dated bottom right, with black, P.Abrudan, (1)938.

Provenienţă / Provenance

• Colecţie privată, Craiova / Private Collection from Craiova


• dl. prof. univ. dr. Negoiţă Lăptoiu a avut amabilitatea de a
certifica autenticitatea acestei opere / Mr. prof. dr. Negoiţă
Lăptoiu was kind to certify the authenticity of the artwork.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Maeștri ai picturii românești,


Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu,
iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of the
Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal
National Museum Sibiu, July – August 2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian
Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 /
The exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 20 martie 2012, catalog 51, lot 178 /


Artmark Auction, March 20th, 2012, catalogue 51, lot 178.

99
100
Ion Vlasiu
1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti

Port la Dinard/
Harbour to Dinard
1938

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 46,5 × 54,5 cm.


Semnat, localizat şi datat stânga jos, cu negru, Ion Vlasiu, dinard,
(1)938 / Signed, located and dated, with black, Ion Vlasiu, dinard,
(1)938.

Provenienţă / Provenance

• Până in 2012 a făcut parte din colecţia dr. Leon daniello, Cluj-Napoca / Until 2012
was part of “dr. Leon daniello Collection”, Cluj-Napoca.

Reproduceri / Reproduced

• „Ion Vlasiu, 1908-1997”, Muzeul de Artă Tîrgu Mureş, 2015, ilustrat în catalog la
pag. 73 / „Ion Vlasiu, 1908-1997”, Muzeul de Artă Tîrgu Mureş, 2015, illustrated
on page 73 of the catalogue.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la “Expoziţia de artă plastică ardeleană 1919-1939”, organizată


de Asociaţiunea pentru literatura și cultura poporului român “Astra”, Colegiul
Academic Regele Carol II, Cluj / The artwork participated at “Expoziţia de arta
plastică ardeleană 1919-1939”, organized by The Association for the literature
and the culture of Romanian people “Astra”, Academic College King Carol the 2nd,
Cluj;
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters of the Romanian
painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National Museum Sibiu, July – August
2012;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian
Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 26 ianuarie 2012, catalog 47, lot 95 / Artmark Auction,
January 26th, 2012, catalogue 47, lot 95.

101
Ion Vlasiu
1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti

Procesul [anii ‘60]/


The Trial [The Sixties]

Ulei pe pânză lipită pe placaj / Oil on canvas glued on plywood, 44 × 63 cm.


Mureş, 2015, illustrated on page 135 of the catalogue.
Semnat stânga jos, în pastă, VLASIU; semnat central sus, în pastă, VLASIU
Expoziţii / Exhibited
/ Signed bottom left, in paste: „VLASIU”; signed upper middle, in paste:
„VLASIU”.
• Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
româneasca”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Provenienţă / Provenance Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
• Până în 2013 a făcut parte din colecţia prof. univ. Mircea Zaciu, Cluj- artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Napoca / Until 2013 was part ofThe Mircea Zaciu Collection, Cluj- Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Napoca. – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned
Reproduceri / Reproduced
• Licitaţia de avangardă şi expressionism, Artmark, 21 februarie 2013,
• „Ion Vlasiu, 1908-1997”, Muzeul de Artă Tîrgu Mureş, 2015, ilustrat în
catalog 81, lot 416 / Artmark Auction, February 21th, 2013, catalogue
catalog la pag. 135 / „Ion Vlasiu, 1908-1997”, Muzeul de Artă Tîrgu
81, lot 416.

102
Eugen Gâscă
1908, Cheţani - 1989, București
Provenienţă / Provenance

Reverie/ • Colecţia prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca / The collection belonging to


Prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca.
Reverie
1969 Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură


Ulei pe carton / Oil on cardboard, 61 x 49.5 cm
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
Semnat si datat stânga jos cu gri:”E.G. 69” / Signed and dated bottom left
The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
in grey: “E.G. 69”.
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

103
Eugen Gâscă
1908, Cheţani - 1989, București

Iele/
Iele
1973

Ulei pe carton / Oil on Cardboard, 60.7 x 50 cm


Semnat dreapta jos, datat (19)73 / Signed lower
right, dated (19)73.

Provenienţă / Provenance

• Provine din colecţia familiei / The family


Collection.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Clasici,


Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal,
Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary –
Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart, din 15 aprilie 2013, catalog


105, lot d-41 / Goldart Auction, April 15th,
2013, catalogue 105, lot d-41.

104
Lucia Piso-Ladea
1914, Zărneşti - 1972, Cluj

Fetiţă cu codiţe/
Girl with Tails

Ulei pe pânză lipită pe carton / Oil on canvas laid on cardboard, 64 x 49.5 cm


Semnat stânga jos cu alb / Signed lower left with white.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis din19 februarie 2013, catalog


547, lot 7.53 / Alis Auction, February 19th,
2013, catalogue 547, lot 7.53.

105
Teodor Harșia
1914, Filipaşu Mare, Mureş - 1987, Cluj-Napoca

Cusătoreasă/
Seamstress

Ulei pe pânză de sac / Oil on sackcloth, 60,5 x 79,5 cm


• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat dreapta jos, cu negru, T. Harșia / Signed bottom right, in black, “T. Harşia”
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.
Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul Licitaţii / Auctioned
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National • Licitaţia Artmark, 23 martie 2011, catalog 27, lot 8 / Artmark Auction,
Museum Sibiu, July–August 2012; March 23th, 2011, cat. 27, lot 8.

106
Alexandru Ciucurencu
1903, Ciucurova, Tulcea - 1977, București

Odaliscă/
Odalisque
1942

Ulei pe pânză / Oil on canvas 55 × 46 cm,


Semnat şi datat stânga sus, cu roşu, AC, (1)942 /
Signed and dated, upper left, with red, AC, (1)942

Provenienţă / Provenance

• Colecţia criticului şi istoricului de artă Radu


Bogdan / Critic and art historian Radu
Bogdan’s Collection.

Reproduceri / Reproduced

• “Manualul colecţionarului de artă în România


”, Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie,
2014, pag. 163 / ‘’Manualul colecţionarului
de artă în România”, Tudor Octavian, Pro
Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page
163.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.Colecţia


Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28
martie – 8 iunie 2014 / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark de Artă Românească


Importantă #119/2014, lot 183 / Artmark
Auction, Important Romanian Art, #119/
2014, lot 183.

107
108
Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Autoportret cu personaje/
Self-portrait with Characters
1991

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 31,5 x 31,5 cm


Semnat si datat stânga jos, Baba, (19)91 / Signed and dated bottom left: “Baba (19)91”

Reproduceri / Reproduced

• Opera este reprodusa în “Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro
Editură și Tipografie, 2014, pag. 164 / ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest 2014, page 164.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, Muzeul Naţional Brukenthal,


Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian
painting”, Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 24 februarie 2011, catalog 23, lot 91 / Artmark Auction, February 24th,
2011, catalogue 23, lot 91.

109
Eugen Ștefan Boușcă
1914, Iași - 1991, Iași

Lada de zestre/
Dowry

Cerapastel pe placaj / Cerapastel on plywood, 70 x 100 cm


Semnat dreapta jos, prin zgâriere, E. Boușcă / Signed lower
right, by scribing, E. Boușcă

Expoziţii / Exhibited Licitaţii / Auctioned

• Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură • Licitaţia Artmark, 15 noiembrie 2011, catalog 39, lot 47 / Artmark
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / Auction, November 15th, 2011, catalogue 39, lot 47.
The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013;

110
Octav Angheluţă
1904, Brăila - 1979, București

Case din Poiana Sibiului/


Peasant House
1965

Acuarelă pe hârtie / Watercolor on paper, 45 × 62.5 cm


Semnat și datat dreapta jos, cu negru, O. Angheluţă, 1965 / Signed and
dated lower right, black, O. Angheluţă 1965.

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Autenticitatea lucrării a fost confirmată de Comitetul Octav Angheluţă • Artmark Licitaţia de Vară #134/2014, lot 44. / Summer Artmark
(Geta Angheluţă, Amy Angheluţă, Adina Nanu şi Adrian Buga). auction # 134 / 2014, lot 44.
• The authenticity of the work has been confirmed by Octav Angheluţă
Committee (Geta Anghel, Amy Angheluţă, Adina Nanu and Adrian Buga).

111
Octav Angheluţă
1904, Brăila - 1979, București

Ţăran/
Peasant Licitaţii / Auctioned

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 95 x 59,5 cm, • Licitaţia Grimberg, 28 aprilie 2015, lot 165 / Grimberg Auction, April
Semnat dreapta sus, cu brun: OA / Signed upper right, with brown, OA. 28th, 2015, lot 65.

112
Ion Popescu Negreni
1907, Negreni, Olt - 2001, Bucureşti

Natură statică cu farfurie și flori/ Expoziţii / Exhibited


Still Life with Plate and Flowers • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Ulei pe carton subţire / Oil on thin cardboard, 50 x 47 cm of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Semnat stânga jos, cu gri, Negreni / Signed bottom right, in grey: “Negreni”. Museum Sibiu, July – August 2012;

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 16 decembrie 2010, catalog 20, lot 93 / Artmark


Auction, december 16th 2010, catalogue 20, lot 93.

113
Mircea Velea
1924, București - 1993, București

Şlepuri pe Dunăre/
Barges on the Danube

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 31 x 54 cm.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 16 decembrie 2010, catalog 20, lot 92. /


Artmark Auction, 16 december 2010, catalog 20, lot 92.

114
Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Autoportret/
Selfportrait
1961

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 49,5 cm


Semnat și datat dreapta jos, cu gri, în monogramă, P.,(19)61 /
Signed and dated bottom right, in grey, in monogram, P.,(19)61

Reproduceri / Reproduced

• Opera a fost reprodusă în revista “Capital - 100


cei mai valoroși pictori români’’, 2013. / The
artwork was reproduced in the magazine “Capital
- 100 most valuable Romanian painters”, 2013;
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”,
Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie,
București 2014, pag. 164. / “Manualul
colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură şi Tipografie, Bucharest
2014, page 164.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 23 martie 2011, catalog 27,


lot 97 / Artmark Auction, March 23th, 2011,
catalogue 27, lot 97.

115
Dan Hatmanu
n.1926, Scobinţi, Iași

Autoportret ca arlechin/
Self-portrait as a Harlequin Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Ulei pe placaj / Oil on plywood, 64 x 54 cm
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat dreapta jos, cu alb, dan Hatmanu /
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Signed lower right, with white, dan Hatmanu
National Museum Sibiu, June – August 2013.

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Colecţia de Postmodernism Petre Buzatov / Petre Buzatov, • Licitaţia Artmark, 24 februarie 2011, catalog 26, lot 14 / Artmark
Postmodernism Collection. Auction, February 24th, 2011, catalog 26, lot 14.

116
Dan Hatmanu
n.1926, Scobinţi, Iași

Iarnă/
Winter Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Ulei pe placaj / Oil on plywood, 54 x 65 cm
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat stânga jos, cu negru, dan Hatmanu /
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Signed lower left, with black, dan Hatmanu
National Museum Sibiu, June – August 2013.

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Colecţia de Postmodernism Petre Buzatov / Petre Buzatov, • Licitaţia Artmark, 24 februarie 2011, catalog 26, lot 11 / Artmark
Postmodernism Collection. Auction, February 24th, 2011, catalog 26, lot 11.

117
Dan Hatmanu
n.1926, Scobinţi, Iași

Desprindere/
Detachment

Ulei pe placaj / Oil on plywood, 48.5 x 38 cm


Semnat stânga jos, cu roz, dan Hatmanu /
Signed lower left, with pink, dan Hatmanu

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 30 ianuarie 2013, catalog


lot 85 / Artmark Auction, January 30th, 2013,
catalog lot 85.

118
Dan Hatmanu
n.1926, Scobinţi, Iași

Natură statică cu vioară/


Still life with violin

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 70 x 54 cm


Semnat dreapta jos, cu alb, dan Hatmanu ; semnat sus stânga, cu roșu,
dan Hatmanu / Signed bottom right, in white, dan Hatmanu; signed upper
left, in red, dan Hatmanu

Provenienţă / Provenance

• Colecţia Andi Andrieș / Andi Andrieş’s Collection.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 30 ianuarie 2013,


catalog83, lot 55 / Artmark Auction, January
30th, 2013, catalogue 83, lot 55.

119
Vasile Varga
1921, Ususău, Arad - 2005, Lipova, Arad

Mere pe ștergar/
Apples on a towel
1960

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 35,5 x 49 cm


Semnat dreapta sus, cu brun; datat stânga sus, cu brun, VASILE
VARGA, (19)60 / Signed upper right in brown and dated upper left, in
brown: “VASILE VARGA, (19)60”

Licitaţii / Auctioned

• Artmark, Licitaţia de Impresionism şi Postimpresionism Românesc,


25 sept.2012, catalog lot 22 / Romanian Impressionism and Post-
impressionism Auction, September 25th, 2012,catalog lot 22.

Aurel Nedel
1930, Haidei, Hunedoara - 2014, București

Femeie șezând/
Seated Woman

Ulei pe carton, 58 x 35 cm, semnat dreapta jos, cu negru. / Oil on


cardboard, 58 x 35 cm, signed lower right, black.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis din 14 ianuarie 2014, catalog 567, lot 7.34 / Alis
auction of 14 January 2014, Catalogue 567, Lot 7.34.

120
Gheorghe Vrăneanţu
1939, Timişoara - 2006, Ploieşti

Sătească II/
Village II
1970

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 61 cm


Semnat și datat stânga jos, cu brun, „făcut de Vrăneanţu”, 1970 /
Signed and dated with brown, lower left, „făcut de Vrăneanţu”, 1970

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 23 martie 2011, catalog 27, lot 93 / Artmark


Auction, March 23th, 2011, catalogue 27, lot 93.

121
Nicolae Apostol
n.1939, Berca, Buzău

Portret cu pălărie/
Portrait with Hat Provenienţă / Provenance

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 81 x 65 cm. • Colecţia prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca /
Semnat dreapta jos cu roșu / Signed bottom right with red. The Negoiţă Lăptoiu Collection, Cluj Napoca.

122
Ion Sălişteanu
1929, Piteşti - 2011, Bucureşti

Explozia florilor în lumină/


Flowers Exploding in Light

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 96 x 116 cm,


Intitulat şi semnat pe șasiu / Titled and signed on the chassis

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Goldart din 27 ianuarie 2014, catalog 118, lot d-41 /


Goldart Auction, February 27th, 2014, catalogue 118, lot d-41.

123
Georgeta Năpăruş
1930, Comarnic, Prahova - 1997, București

Portret fără chip/


Portrait without Face

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 81 × 54 cm.


Semnat stânga jos, cu roşu, G. Năpăruş /
Signed bottom left, in red: “G. Năpăruş.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 13 noiembrie 2012,


catalog 71, lot 44 / Artmark Auction, November
13th, 2012, catalogue 71, lot 44.

124
Georgeta Năpăruş
1930, Comarnic, Prahova - 1997, București

Aurolacii/ Expoziţii / Exhibited


The Addicted • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
1994 Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 × 60 cm
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat şi datat dreapta jos, cu negru, în monogramă, G.N, (19)94;
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
intitulat lateral dreapta, cu roşu, „Aurolacii” / Signed and dated bottom
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
right, in black, in monogram: “G.N, (19)94”; with the title written on
– 8 June 2014.
the side, in red

Licitaţii / Auctioned
Provenienţă / Provenance
• Licitaţia Artmark, 13 noiembrie 2012, catalog 71, lot 43 / Artmark
• Colecţie privată, Olanda / Private collection, Holland. Auction, November 13th 2012, catalogue 71, lot 43.

125
Georgeta Năpăruş
1930, Comarnic, Prahova - 1997, București

Jurnal de călătorie/
Logbook

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 x 50 cm


Semnat dreapta mijloc, cu albastru, GN /
Signed middle right, with blue, GN

Reproduceri / Reproduced

• Opera a fost reprodusa în revista “Capital -


100 cei mai valoroși pictori români’’, 2013,
secţiunea “25 Pictoriţe și Sculptoriţe” / The
artwork was reproduced in the magazine
“Capital - 100 most valuable Romanian
painters”, 2013, section “25 Pictoriţe si
Sculptoriţe”
• Opera a fost reprodusă în ‘’Manualul colecţi-
onarului de artă în România”, Tudor Octavi-
an, Pro Editură și Tipografie, București 2014,
pag. 164 / The artwork was reproduced in
“Manualul colecţionarului de artă în Roma-
nia”, Tudor Octavian, Pro Editură şi Tipografie,
Bucharest 2014, page 164.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai picturii românești.
Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark, 14 decembrie 2011, cata-


log 45, lot 69 / Artmark Auction, december
14th, 2011, catalogue 45, lot 69.

126
Ion Alin Gheorghiu
1929, București - 2001, București

Gradină suspendată/
Hanging Garden
1988

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 130x89cm


Semnat stânga jos cu negru, datat (19)88 /
Signed bottom left in black, dated (19)88

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești.
Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov,
28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition
“Masters of the Romanian Art. Lucian Pop
Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitatia ALIS din 5 martie 2013, catalog


548, lot 7.70 / Alis Auction, March 5th, cata-
logue 548, lot 7.70.

127
Ion Alin Gheorghiu
1929, București - 2001, București

Pasărea Phoenix [mijlocul anilor ‘60] /


Phoenix [Mid Sixties]
1960

Tempera pe hârtie lipită pe placaj, 100 x 179 cm /


Tempera on paper glued to plywood, 100 x 179 cm

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 13 noiembrie 2012, catalog 71, lot 64 /


Artmark Auction, November 13th, 2012, catalogue 71, lot 64.

128
Ion Alin Gheorghiu
1929, București - 2001, București

Natură statică cu peşti albaștri/ Provenienţă / Provenance


Still Life fith blue fishes • Colecţia A.B., Bucureşti / A.B. Collection, Bucharest.
1960
Licitaţii / Auctioned
Ulei pe carton / Oil on cardboard, 46 × 47,5 cm
Semnat şi datat stânga sus, cu albastru; semnat şi datat dreapta • Licitaţia Artmark Tablouri Impresioniste și moderne, 12 iulie 2012,
sus, prin zgrâriere, GHEORGHIU, 1960; GHEO, 1960 / Signed and catalog 65, lot 47/ Artmark Auction, Tableaux Impressionnistes et
dated upper left, with blue, signed and dated upper right, by scribing, Modernes, July 12th, 2012, catalogue 65, lot 47.
GHEORGHIU, 1960; GHEO, 1960

129
Sorin Ilfoveanu
n.1946, Câmpulung Muscel - Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Ţăran din Rădeşti/ Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Peasant from Rădeşti “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
1991 • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Tempera pe pânză / Tempera on canvas, 85,5 x 70 cm Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Brasov, 28 March
Semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ilfoveanu, 1991 / – 8 June 2014.
Signed and dated upper right, with black: “Ilfoveanu, 1991”

Licitaţii / Auctioned

Provenienţă / Provenance • Licitaţia Artmark, Valori Tradiţionale din 15 noiembrie 2012, catalog
76, lot 483 / Artmark Auction, Traditional Values, November 15th,
• Colecţie privată, Olanda / Private Collection, Holland. 2012, catalogue 76, lot 483.

130
Sorin Ilfoveanu
n.1946, Câmpulung Muscel -
Expoziţii / Exhibited
Flori de toamnă/ • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Autumn Flowers Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
1991 National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Tempera pe pânză / Tempera on canvas, 161 x 120.5 cm artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Semnat şi datat dreapta sus, cu negru, Ilfoveanu, 1991 / the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Brasov, 28
Signed and dated upper right, in black: “Ilfoveanu, 1991” March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned
Provenienţă / Provenance
• Licitaţia Artmark ,20 martie 2013, catalog 82 , lot174 / Artmark
• Colecţie privată, Elveţia / Private collection, Switzerland. Auction, March 20th, 2013, catalogue 82, lot 174.

131
Ştefan Câlţia
n.1942, Brașov

Expoziţii / Exhibited
Călător cu aripi roșii/
Red winged wanderer • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
2004 “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 150 × 150 cm • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat şi datat în partea stângă, în roz, în monogramă, Câlţia 2004 / artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Signed and dated on the left side, in pink, in monograme, Câlţia, 2004 Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Provenienţă / Provenance Licitaţii / Auctioned

• Colecţie privată, Franţa / Private collection, France. • Licitaţia Artmark, Postwar&Contemporary Sale #97/2013, lot 5 /
Artmark Auction, Postwar&Contemporary Sale #97/2013, lot 5.

132
Mircea Ciobanu
1950, Bucureşti - 1991, Geneva

Peisaj din Plumbuita / View from Plumbuita

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 73 cm.

Expoziţii / Exhibited Licitaţii / Auctioned

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, • Licitaţia Artmark,13 aprilie 2011, catalog 29, lot 25 / Auction Artmark,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition April 13, 2011 Catalogue 29, lot 25.
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013.

133
Horia Bernea
1938, Bucureşti - 2000, Paris

Expoziţii / Exhibited
Prapor alb/
White banner • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
1982 “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 100 x 98 cm • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
Semnat, intitulat și datat la bază, cu roșu, HB, 8.1982, PRAPOR / Signed, artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
entitled and dated, at bottom, with red, HB, PRAPOR. Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

Provenienţă / Provenance
Licitaţii / Auctioned
• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură
și Tipografie, București 2014, pag. 164 / “Manualul colecţionarului de • Licitaţia Artmark, 14 decembrie 2011, catalog 45, lot 33 / Artmark
artă în România”, Tudor Octavian, Pro Editură şi Tipografie, Bucureşti, Auction, december 14th, 2011, catalogue 45, lot 33.
2014, page 164.

134
Horia Bernea
1938, Bucureşti - 2000, Paris Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Prapor/ Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Banner “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;
1983 • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 89.5 x 89 cm Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu, HB, 5.1983; intitulat stânga jos, cu – 8 June 2014.
verde, PRAPOR / Signed and dated bottom right, in red: “HB, 5.1983”;
titled bottom right, in green “PRAPOR”.
Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark 20 martie 2013, catalog 82, lot 151 / Artmark


Auction, March 20th, 2013, catalogue 82, lot 151.

135
Ion Dumitriu
1943, Galaţi - 1998, Bucureşti

Coacăze roșii/
Red currant
1996

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60,5 x 50,5 cm


Semnat şi datat stânga jos, cu roşu, în monogramă, Id, (19)96 / Signed
and dated lower left, in monogram, Id,(19)96.

Reproduceri / Reproduced

• ‘’Manualul colecţionarului de artă în România”,


Tudor Octavian, Pro Editură și Tipografie,
București 2014, pag. 164 / ‘’Manualul
colecţionarului de artă în România”, Tudor
Octavian, Pro Editură și Tipografie, Bucharest
2014, page 164.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani


– pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The
exhibition “Classics, Modern, Contemporary
– Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia
Lucian Pop”, Muzeul de artă Brașov, 28 martie
– 8 iunie 2014. / The exhibition “Masters of
the Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art
Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Artmark din 13 noiembrie 2012,


catalog 71, lot 59 / Artmark Auction, November
13th, 2012, catalogue 71, lot 59.

136
Teodor Rusu
1935, Moreni, Dâmboviţa - 2005

Casă la Poiana Mărului/


House in Poiana Mărului
1974 Licitaţii / Auctioned

• Licitaţia Alis din11 martie 2014, catalog 571, lot 7.40. / Alis auction,
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 × 89 cm
11 March 2014, catalogue 571, lot 7.40.
Semnat dreapta jos, cu negru, T. RUSU, (19)74.06 / Signed lower right,
• Licitaţia Artmark, Avangardă şi Contemporană #155/2015, lot 118. /
black, T. RUSU (19) 74.06.
Artmark Auction. Vanguard and Contemporary # 155/2015, lot 118.

137
Gheorghe Olariu
1929, Tîrgu-Mureş -1984, Tîrgu-Mureş

Peisaj de iarnă/
Winter landscape
1973

Ulei pe placaj / Oil on plywood, 59 x 9o cm.


Semnat şi datat stânga jos, în negru, Olariu (19)73 /
Signed and dated, lower left, in black, Olariu (19)73.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia aniversară Gheorghe Olariu, iulie 2012, catalog la


poz. 36 / “Gheorghe Olariu Anniversary exhibition”, July 2012,
catalogue poz. 36.
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august
2013 / The exhibition “Classics, Modern, Contemporary –
Romanian painting”, Brukenthal National Museum Sibiu, June
– August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”,
Muzeul de artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The
exhibition “Masters of the Romanian Art. Lucian Pop Collection”,
Art Museum of Braşov, 28 March – 8 June 2014.

138
139
Ion Sasu
1939, Târșolt-Oaș - 2011

Toamna copacului/
Autumn trees

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 x 70 cm.


Semnat şi datat stânga jos. / Signed and dated lower left.

140
Gheorghe Apostu
n.1937, Cluj-Napoca

Peisaj/
Landscape

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 41 x 47.5 cm.


Semnat dreapta jos. / Signed lower right.

141
Paul Sima
Cluj, 1932 - 1991
Provenienţă / Provenance

Orvieto/ • Colecţia prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca / Prof. Negoita Laptoiu Col-
lection, Cluj-Napoca
Orvieto
1973 Expoziţii / Exhibited

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60.5 x 53.5 cm. • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Semnat, datat şi localizat, stânga jos, P.Sima, Orvieto, 1973 / Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Signed, dated and located, bottom left, P.Sima, Orvieto, 1973. “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013.

142
Paul Sima
Cluj, 1932 - 1991
Expoziţii / Exhibited

Iarna la ţară/ • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Winter at country “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
1982 National Museum Sibiu, June – August 2013;
• Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Ulei pe pânză / Oil on CANVAS, 68.5 x 82.5 cm
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
Semnat si datat dreapta jos:P.Sima 82 / Signed
– 8 June 2014.
and dated bottom right: P.Sima 82.

Licitaţii / Auctioned
Provenienţă / Provenance
• Licitaţia Quadro, Cluj-Napoca, din 28 aprilie, 2013, lot 79. / Quadro
• Colecţia prof. Negoiţă Lăptoiu, Cluj-Napoca / Prof. Negoiţă Lăptoiu Auction, Cluj-Napoca, April 28th, 2013, lot 79.
Collection, Cluj-Napoca.

143
Teodor Botiș
n.1938, Gherla, Cluj –

Vitraliu/ Expoziţii / Exhibited


Stained-glass Window • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x60cm. “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Semnat şi datat pe spate / Signed and dated on back. National Museum Sibiu, June – August 2013

144
Aurel Dan
1944, Aspra, Maramureş –

Glob-anotimpuri-zare I/
Globe, seasons, fairies I

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 142 x 145 cm


Semnat dreapta jos / Signed lower right

145
Aurel Dan
1944, Aspra, Maramureş – Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Maramureș V Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 64 x 70 cm, National Museum Sibiu, June – August 2013;
Semnat lateral stânga / Signed side left. • Expoziţia “Maeștri ai artei românești. Colecţia Lucian Pop”, Muzeul de
artă Brașov, 28 martie – 8 iunie 2014 / The exhibition “Masters of the
Romanian Art. Lucian Pop Collection”, Art Museum of Braşov, 28 March
– 8 June 2014.

146
Aurel Dan
1944, Aspra, Maramureş –

Plaiuri

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 149 x 161 cm.


Semnat dreapta jos / Signed lower right.

147
Aurel Dan
1944, Aspra, Maramureş –

Puterea rugăciunii/
The power of prayer

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 120 x 150 cm


Semnat stânga jos / Signed lower left

148
Mihai Cămăruţ
1904, Liteni, Suceava - 1981, Iași
Expoziţii / Exhibited

Însămânţări/ • Expoziţia “Maeștri ai picturii românești, Colecţia Lucian Pop”, Muzeul


Naţional Brukenthal, Sibiu, iulie – august 2012 / The exhibition “Masters
Sowing of the Romanian painting, Lucian Pop Collection”, Brukenthal National
Museum Sibiu, July – August 2012.
Ulei pe carton / Oil on cardboard, 55 x 69 cm
Semnat dreapta jos cu negru, M.Cămărut / Signed
Licitaţii / Auctioned
bottom right in black: „M Cămărut”

• Licitaţia Alis, 20 septembrie 2011, catalog 515, lot 8.49 / Alis Auction,
September 20th, 2011, catalogue 515, lot 8.49.

149
Leon Vreme
n.1930, Noul Caragaci, Basarabia Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Autumnală/ Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Autumnal “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013.

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 60 cm


Semnat dreapta jos, prin zgâriere în pastă, L.Vreme /
Semnat bottom right, by scribing in paste, L.Vreme.

150
Costin Neamţu
n.1939, Corni-Liteni, Suceava –

Floarea luminii/
The light’s flower

Acryl pe pânză / Oil on canvas, 6o x60 cm.


Semnat stânga jos, cu negru / Signed lower
left, with black.

151
Aculina Straşnei Popa
1943, Orhei – 2014, Arad

Trunchiuri/
Trunks

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 80 x 80 cm


Semnat şi datat dreapta jos / Signed and dated lower right.

152
Corneliu Vasilescu
1904, Liteni, Suceava - 1981, Iași

Complementare II/
Expoziţii / Exhibited
Complementary II
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 56 cm Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat dreapta jos, cu roșu / Signed “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
bottom right, with red. National Museum Sibiu, June – August 2013.

153
Corneliu Vasilescu
1904, Liteni, Suceava - 1981, Iași

Compoziţie/
Composition

Acryl pe pânză / Acryl on canvas, 60 x 60 cm


Semnat în monogramă, dreapta jos / Signed lower right,
in monogram.

Suzana Fântânaru
1947, Baia- Suceava -

Portret albastru/
Blue portrait

Acril pe pânză / Acryl on canvas, 46 x 38 cm.


Semnat și datat stânga jos / Signed and dated lower left.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni,


Contemporani – pictură românească”, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

154
Suzana Fântânaru
1947, Baia- Suceava -

Femeie lascivă/
Lascivious Woman

Acril-colaj pe carton / Acryl-collage on cardboard, 30 x 43 cm.


Semnat, localizat și datat stânga jos / Signed, lacated and dated lower left

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,


Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
“Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013.

155
Ştefan Pelmuș
1947, Baia- Suceava -

Horus, Cronos, Angelus

Triptic, ulei pe pânză / Triptych, oil on canvas, 100 x 60 cm,100 x 100 cm, 100 x 60 cm
Semnate lateral dreapta jos / Signed lower side right.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”, Muzeul Naţional Brukenthal,


Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian
painting”, Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

156
157
Doina Moisescu
n.1944, Buzău -

Pervaz cu flori/
Window Frame with Flowers

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 80 x80 cm


Semnat şi datat dreapta jos, cu violet: dM 2011 /
Signed and dated bottom right, with violet: dM 2011

158
Doina Moisescu
n.1944, Buzău -

Odihnă/
Rest

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 50 cm


Semnat în monogramă, dreapta jos /
Signed lower right, in monogram

159
Marilena Măntescu-Isac
1954, Bucureşti -

Natură statică/
Still Life

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 100 cm


Semnat stânga jos, cu roşu, Măntescu M. / Signed
lower left, with red, Măntescu M.

Expoziţii / Exhibited

• Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură


românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

160
Ioana Crăciun Dobrescu
1958 -

Pădure tânară
Underbush

Ulei pe pânză, 50 x 60 cm, semnat dreapta jos.


Underbrush, oil on canvas, 50 x 60 cm, signed
lower right.

161
Consuela Meiloiu
n. București -

Aleea trandafirilor/
Rose Alley

Acryl pe pânză / Acrillic on canvas 60 x 60 cm


Semnat central jos, C Meiloiu / Signed middle lower, C. Meiloiu

162
Emanoil Mazilu
1964, Bucureşti-

Scaieţi/
Thistles

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 80 x 80 cm.


Semnat şi datat dreapta jos. / Signed and dated lower right.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură


românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie
– august 2013 / The exhibition “Classics, Modern,
Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013.

Peisaj/
Landscape

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 60 cm,


Semnat şi datat dreapta jos. / Signed and dated lower right.

Expoziţii / Exhibited

• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură


românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie
– august 2013 / The exhibition “Classics, Modern,
Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal National
Museum Sibiu, June – August 2013.

163
Andra Panduru
1965, București -

Peisaj /
Landscape

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 70 cm.


Semnat stânga jos cu crem, APanduru. /
Signed lower left, with cream, APanduru.

164
Andra Panduru
1965, București -

Profil/
Profile

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 33 x 161 cm.


Semnat dreapta jos, cu negru, APanduru. /
Signed lower right, with black, APanduru.

165
Irina Florescu
1972, București -

Peisaj /
Landscape

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 50 cm.


Semnat şi datat dreapta jos / Signed bottom right.

166
Irina Florescu
1972, București -

Peisaj /
Landscape

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 50 x 60 cm.


Semnat dreapta jos / Signed and dated bottom right.

167
Onisim Colta
b. 1952, Baia Sprie, Maramureş

Îmbinări/
Joinings
2000 Licitaţii / Auctioned

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 71 × 51,5 cm. • Licitaţia Artmark, Postwar & Contemporary Sale #139/2014, lot 52 /
Semnat și datat stânga jos, în portocaliu, Colta 2000 / Signed and Artmark Auction, Postwar & Contemporary Sale #139/2014, lot 52.
dated bottom left, in orange, Colta, 2000

168
Vasile Tolan
n. 1953, Buru, Cluj-

Fără titlu II/


Untitled II
Expoziţii / Exhibited
2011
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Tehnică mixtă pe pânză / mixed techniques on canvas, 50 x 70 cm. Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat și datat, dreapta jos cu gri, TOLAN 2011 / Signed and dated “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
lower right, with grey, TOLAN 2011. National Museum Sibiu, June – August 2013.

169
Vasile Tolan
n. 1953, Buru, Cluj-

Fără titlu I/
Untitled I
Expoziţii / Exhibited
2011
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Tehnică mixtă pe pânză / Mixed techniques on canvas, 80 x 80 Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat dreapta jos cu gri: TOLAN 2011. / Signed lower right “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
with grey: TOLAN 2011. National Museum Sibiu, June – August 2013.

170
Miron Duca
n. 1952 Boianu Mare, Bihor -

Compoziţie/ Expoziţii / Exhibited


Composition • Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
Ulei pe pânză / oil on canvas, 80 x 80 cm The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Semnat central jos cu negru / Signed bottom, middle, with black. Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

171
Miron Duca
n. 1952 Boianu Mare, Bihor -

Compoziţie/ Expoziţii / Exhibited


Composition • Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 80 cm, The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Semnat central jos cu negru / Signed bottom, middle, with black. Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

172
Miron Duca
n. 1952 Boianu Mare, Bihor -

Compoziţie/ Expoziţii / Exhibited


Composition • Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60 x 60 cm, The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Semnat central jos cu negru / Signed bottom, middle, in grey: “Miron duca”. Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.

173
Dorel Petrehuș
n. 1957 Dumbrava, Tg-Lăpuş -

Vis I/
Expoziţii / Exhibited
Dream I
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 70 x 70 cm. Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat dreapta jos, în pastă, dorel Petrehuş. / Signed lower right, in “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
paste, dorel Petrehuş. National Museum Sibiu, June – August 2013.

174
Dorel Petrehuș
n. 1957 Dumbrava, Tg-Lăpuş -

Compoziţie/ Expoziţii / Exhibited


Composition • Opera a participat la Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură
românească”, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 /
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 90 x 90 cm. The exhibition “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”,
Semnat stânga jos, în pastă, dorel Petrehuş. / Signed lower right, in paste, Brukenthal National Museum Sibiu, June – August 2013.
dorel Petrehus.

175
Radu Șerban
n.1960, Cluj-Napoca -

Gradină dimineaţa/
Expoziţii / Exhibited
Garden in the Morning
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Acryl pe pânză / Acrylic on canvas, 60 x 60 cm Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat și datat, dreapta jos cu gri, SR. / Signed and dated bottom “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
right, with grey, SR. National Museum Sibiu, June – August 2013.

176
Szecsi Andras
1934, Bucureşti - 1991, Tg-Mureş

Peisaj/
Landscape

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 65 x 75 cm


Semnat si datat stânga jos, cu negru / Signed and dated lower left,
with black.

177
Denes Kutti
n.1952, Tg-Mureș -

Lumini/
Lights

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 99,7 x 70 cm.


Semnat stânga jos cu alb / Signed lower left, with white.

178
Denes Kutti
n.1952, Tg-Mureș -

Tonuri/
Tones

Ulei pe carton / Oil on cardboard, 99.7 x 70 cm.


Semnat şi datat, stânga jos, cu alb / Signed and dated, lower left, with white.

179
Lucia Călinescu
n.1952, Târgu-Mureș -

Muntele de sare/ Expoziţii / Exhibited


Salt Mountain • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Ulei pe pânză / oil on canvas, 60 x 60 cm. “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Semnat stânga jos, în pastă / Signed lower left, in paste. National Museum Sibiu, June – August 2013.

180
Andra Predescu
n.1960, Seini- Maramureș -

Arhetip/ Expoziţii / Exhibited


Archetype • Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 80 x 70 cm, “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
Semnat dreapta jos, cu negru / Signed lower right, with black. National Museum Sibiu, June – August 2013.

181
Ioan Şulea
n.1960, Reghin -

Sfântul Potir/
Expoziţii / Exhibited
The Holy Chalice
• Expoziţia “Clasici, Moderni, Contemporani – pictură românească”,
Acryl pe pânză / Acrylic on canvas, 100 x 100 cm. Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, iunie – august 2013 / The exhibition
Semnat central – jos / Signed middle bottom. “Classics, Modern, Contemporary – Romanian painting”, Brukenthal
National Museum Sibiu, June – August 2013;

182
Paula Ribariu
n.1938, Brăila -

Deveninţă/
Becomeness
Provenienţă / Provenance
Ulei pe pânză / Oil on canvas, 184 x 125.5 cm.
• Galeria Goldart, Octombrie 2015 /Goldart Gallery, October 2015.
Semnat cu simbol dreapta jos, pe verso semnat în clar şi intitulat. /
Signed lower right symbol, the clearly signed and titled verso.

183
Georges Mazilu
n.1951

Cvartetul/
The quartet

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 89,5 x 130 cm.


Semnat stânga jos, cu negru, Mazilu / Signed lower left in black Mazilu.

184
Corneliu Brudaşcu
n.1937, Tusa, Sălaj -

Balerin/
Dancin
2013

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 60x70 cm.


Semnat şi datat pe spate C. Brudaşcu 2013. / Signed and dated on
the back C. Brudaşcu 2013.

185
Mircea Suciu
n.1978, Baia Mare -

Dictatorii/
Dictators
2011

Ulei pe pânză / Oil on canvas, 90x90 cm.


Semnat şi datat pe spate, M.Suciu 2011. / Signed and dated on the
back, M.Suciu 2011.

186
Albert Sofian
n.1981, Sibiu -

Nud/
Nude
2012 Licitaţii / Auctioned

Smoală și calamină pe pânză. / Pitch and soot on canvas, 140 × 100 cm. • Licitaţia Artmark, Art for Children - Licitaţie în scop caritabil
Semnat și datat stânga jos, cu negru, Sofian, (20)12. / Signed and dated #133/2014, lot 70 / Artmark Auction, Art for Children - Charity
lower left, with black, Sofian (20)12. Auction # 133/2014, lot 70.

187
188
Catalog/
Catalogue

189
190
Fişe de catalog/
Catalogue entries
Sava Henţia Ioan Andreescu „core”, from the contrasting dark background, from
1848, Sebeşel – 1904, Bucureşti 1850, Bucureşti - 1882, Bucureşti the bright accents of olive and from the encounter
between the colored whites and the hues of crimson.
Portretul este unul dintre genurile preferate de Sava Ulcică cu flori de câmp este una dintre cele mai re- The painting was purchased from the artist by Alex-
Henţia pe parcursul întregii cariere, cu deosebiri no- prezentative opere din perioada buzoiană, etapă im- andru Bellu and it was part of his collection which
tabile însă, în modul de tratare a subiectului. Într-o portantă în maturizarea artistică a lui Ioan Andrees- he bequeathed to his son, George Bellu. Later it was
ultimă etapă de creaţie, în care subiectele sunt se- cu, artist cu o contribuţie majoră, imperios necesară part of the collection belonging to Radu Bogdan,
lectate cu predilecţie din viaţa satului şi a peisaju- în evoluţia picturii româneşti moderne. Andreescu’s most important biographer. The last
lui rural, portretele de ţărani în costume populare Opera se impune atât prin calităţile sale plastice, cât collection it belonged to is anonymous (from Bucha-
se alătură ca forţă de convingere acelora făcute cu şi ca mărturie a acestei etape revelatoare pentru rest). We owe this rigorous documentation as well as
sensibilitate şi emoţie, celor dragi: soţiei, copiilor săi, conştiinţa artistică a artistului. Alături de alte naturi the presence of the painting in catalogues and books
rudelor. statice cu flori sau cu diverse obiecte cotidiene, fa- to the „Artmark” auctioneers.
Imaginile de copii marchează etapele succesive ale miliare, lucrarea ilustrează efortul lui Andreescu de
creaţiei sale de maturitate. Acest dublul portret de descoperire a unor soluţii stilistice în consonan- Bibliografie/Bibliography: Bogdan 1969, p. 43;
copii datează din 1882, după ce din 1874 artistul ţă cu firea sa meditativă, cu stările sale sufleteşti. Mereuţă 1972, nr. cat. 3; Romanian Painting 1970,
îşi portretizase de multe ori cei doi copii (Aurelia şi Melancolia gravă, tipic andreesciană, este evidentă repr. p. 175; Varga 1970, repr.on the cover of the
Virgil), împreună sau separat, exersând astfel abor- în compoziţie, în coloritul sobru al fundalului şi ar- magazine; La Peinture Roumaine 1977, repr. p.
darea acestei specii a genului. Realizată într-o cro- monia, eleganţa şi rafinamentul redării florilor, prin 195; Costescu – Varga 1978, cat. no.14, p. 29; Art-
matică convenţională, pe un fundalul neutru, com- nuanţările meşteşugite şi utilizarea valorilor de ton. mark auction, May 12 2011, cat. 30, lot 16.Octavi-
poziţia capătă emoţie şi atmosferă prin atitudinea Culoarea, păstoasă, e ţinută într-o gamă axată pe an 2012, repr. p. 30.
în care sunt surprinse personajele şi prin expresia brunuri, ocruri şi griuri, substanţa vitală venind din
luminoasă a chipurilor. A fost considerată o scenă energia cu care e aşezată tuşa şi din intervenţiile
de joacă, dar poate că băiatul cel mare îl poartă pe luminoase în albul florii, galbenul „miezului” ei, de Nicolae Vermont
umeri pe fratele mai mic, obosit de drum. Această contrastul cu fondul întunecat, de accentele lumi- 1866, Bacău - 1932, Bucureşti

a doua ipoteză pare mai plauzibilă, căci privirea pă- noase de oliv şi de întâlnirea dintre alburile colorate
trunzătoare a copilului mai vârstnic şi hainele zdren- şi nuanţele de carmin. Preferinţa lui Nicolae Vermont pentru pictura de fac-
ţuite, sugerează mai degrabă un portret cu accente Lucrarea a făcut parte din colecţia lui Alexandru Bellu tură academică într-o viziune idealizantă, a adus în
sociale, nu ludice. care o achiziţionase chiar de la artist, apoi a trecut în creaţia sa subiecte intimiste, anecdotice, narative,
proprietatea fiului său, George Bellu şi apoi în cea care îl conectează direct artei lui Nicolae Grigorescu
Portraitue is one of Sava Henţia’s favourite genres a reputatului istoric de artă Radu Bogdan, cel mai şi chiar celei a lui Theodor Aman.
throughout his entire career with notable distinc- important biograf al lui Andreescu. Ultima colecţie Este şi cazul tabloului Cusătoreasă, lucrare din peri-
tions in the way he approaches the subject/in his din care a făcut parte, este anonimă (din Bucureşti). oada de maturitate a creaţiei artistului, în care nota
manner of approaching the subject. In a final stage of Intermedierea Casei de licitaţii „Artmark” a asigurat de intimitate conţinută, aminteşte de scenele de gen
creation, where the subjects are, for the most part, această documentare riguroasă a traseului parcurs ale micilor maeştri flamanzi şi olandezi, admiraţia
selected from rural life and rural scapes, the protraits de tablou, precum şi a prezenţei lui în bibliografia de pentru pictura acestora fiind cultivată de mediile ar-
of peasants in popular habits are just as convincing specialitate. tistice müncheneze, unde Vermont studiase.
as the portraits of his family he so lovingly painted: Delicateţea cu care este tratat subiectul, atmosfe-
of his wife, his children, his relatives. Small Pot with Wild Flowers is one of the most rep- ra de linişte şi pace creată, trezesc în privitor sen-
The images of children mark the successive stages resentative creations, dating from the time Ion An- timentul că are privilegiul de a pătrunde în viaţa şi
of creation in his mature years. This double portrait dreescu spent in Buzau. It was an important stage gândurile tinerei fete. În crearea atmosferei, artistul
of children dates from 1882, but in 1874 the art- in which his artistic evolution matured making Ion mizează pe câteva efecte căutate: atenţia acorda-
ist had, on several occasions, painted his two chil- Andreescu the painter whose contribution to the tă portretizării modelului, în condiţiile unei reduceri
dren (Aurelia and Virgil), together or separately, evolution of modern Romanian painting was neces- extreme a descrierii interiorului în care acesta e pla-
thus practising the best way to approach the genre. sary and timely. sat, şi cromatica. Contrastele folosite în realizarea
Worked in a conventional chromatic, on a neutral This painting of undisputed artistic qualities bears acestei părţi esenţiale din lucrare, culoarea închisă a
background, the composition gains emotion and at- testimony to this stage which was so revealing for părului, albul basmalei şi al cămăşii, roşul mărgelelor,
mosphere from the attitude in which the characters the artist. Beside other still lifes with flowers or with mai viu decât cel aplicat în rapel în restul compoziţi-
are depicted and from the luminous expression of different, familiar, everyday objects, it illustrates An- ei, concentrează aici zona de atenţie.
their faces. It was considered a play scene, but per- dreescu’s effort to discover new artistic solutions that
haps the elder brother carries the younger brother were consonant with his meditative nature, with his Nicolae Vermont’s bias for the idealizing vision of
on his shoulders because he is tired from walking. moods. The deep melancholy, so typical of his nature, academist painting brought intimist, anecdotical,
This second assumption, seems more plausible, for is evident both in composition, in the stern chromatic narrative themes into his creation, which connect
the keen look in the older child’s eyes and his shabby of the background and in the harmonious, elegance him directly to the art of Nicolae Grigorescu and
clothes hint to social accents, rather than to playful- and refinement with which he depicts the flowers in even to that of Theodor Aman.
ness. skillful shadings and tonalities. The colour, applied in Needlewoman, dating from his mature years, is one
thick layers, is kept in a variety of browns, ochres and such example which hints towards an intimacy which
Bibliografie/Bibliography: Popescu 1954; Drăgoi greys, while the vital substance comes from the en- reminds of the genre scenes of the Flemmish and
1979; Artmark Auction, May 12th 2011, catalogue ergy of each touch, from the luminous accents which Dutch masters revered in the artistic milieux in Mu-
30, lot 13. intervene in the white of the flower, from its yellow nich, where Vermont had studied.

191
The gentleness with which he approaches the sub- delineation of the model becomes even more strik- by some kind of luminous powder, Loghi manages to
ject, the atmosphere of peace and tranquilness give ing as a result of the compositional simplicity: the suggest the paradisiacal eudemonia.
the onlooker the feeling that he has the privilege of child is rendered evident mostly by the richly hued
entering the life and thoughts of the young girl. In white, a true display of skill, which contrasts with the Bibliografie/Bibliography: Tudor 2003; Enescu
creating the atmosphere, the artist relies on a few neutral background. The composition and the chro- 2003; Artmark Auction, 13 April 2011, cat. 28,
carefully chosen effects: he lingers on the portrayal matic seem to have been intended to focus synergi- lot 9.
of the model and reduces the description of the in- cally on the the expressiveness of the physiognomy.
terior in which he places her to a minimum. He also The success of this portrait lies in the capturing and
relies on the chromatic and the contrasts employed in the rendering of the psychology, of the mood of Ipolit Strâmbu
in this essential part of the painting, the dark hair, the the model. The eyebrows and especially the eyes, 1871, Mărășești, Gorj – 1934, București
white headkerchief, the white shirt, the red beads, a the most expressive part of any portrait, kaleido-
brighter red than the one applied in the rest of the scopically suggest the affective potential of the Considerat multă vreme doar un epigon al picturii
composition, draw the eye. model and show the incredible insight of the artist. grigoresciene, Ipolit Strâmbu este redescoperit în
ultimii ani ca autor al unei arte care uneori debor-
Bibliografie/Bibliography: Pavel, Ionescu 1958; Bibliografie/Bibliography: Comarnescu 1965; dează de prospeţime, alteori se intimizează în cheie
Mateescu, Matei, Dreptu 2006; Licitaţia Artmark, Enescu 2000; Cebuc 2007; Goldart Auction, 14 lirică, dar surprinde întotdeauna prin atmosfera op-
16 decembrie 2010, cat. 20, lot 56. Aprilie 2011, cat. 67, lot D 109. timistă, vitală, rezultată din valorificarea efectelor
luminii, pe grila acelui naturalism plein air-ist de
sorginte müncheneză „re-inventat” de artist într-o
Ştefan Luchian Kimon Loghi viziune impregnată de tonalităţi lirice.
1868, Ştefăneşti – 1916, Bucureşti 1873, Serres, Macedonia - 1952, Bucureşti Momentul ales ca subiect pentru tabloul Lectură inte-
resantă, este generatorul acelui intimism cu reminis-
Capitol aparte şi în ultima vreme tot mai apreciat, Kimon Loghi receptează şi prelucrează în opera sa cenţe simboliste, atât de exploatat de artist, lucrarea
portretistica lui Ştefan Luchian întruneşte caracteris- influenţe ale Artei 1900, dar spre deosebite de mulţi probând şi orientarea către o „estetică a citadinis-
tici ale unor curente de la început de secol XX. alţi artişti români în ale căror creaţii această direcţie mului monden”, către surprinderea aspectelor co-
Mai puţin cunoscut şi vehiculat de către specialişti în rămâne latentă, sporadică sau secundară, Loghi o tidianului. Scena se desfăşoară în natură, la umbra
opera maestrului de la Ştefăneşti, Pierrot este una asimilează atât la nivel conceptual, cât şi formal, într- unui frunziş des, prin care razele de lumină creează
dintre realizările portretistice vecine cu capodope- o formulă personală – care înglobează şi sugestii ale acele efecte mult utilizate de Strâmbu şi care consti-
ra. Ca în puţine alte cazuri, Ştefan Luchian adoptă mitologiei populare şi basmului românesc – căreia îi tuie un fundal cu valori decorative, evidenţiate şi prin
o compoziţie clasică cu personajul plasat în centrul rămâne consecvent. tratarea culorii, texturii şi ornamentului din rochia
imaginii, asupra căruia se focalizează întreaga aten- În lucrarea Scenă mitologică, artistul „injectează” pe- modelului. Efectele produse de ecleraj sunt redate
ţie. Fondul ecranat este atent nuanţat în dominanta isajului o atmosferă aproape ireală. Poieniţa, crângul într-o cromatică fluidă şi luminoasă şi o pensulaţie
de brun, efect cromatic menit, de asemenea, să de mesteceni şi lacul, par a veni din refugiul într-o care îşi modifică tuşa adaptându-se necesităţilor
evidenţieze modelul. Imaginea este construită prin Arcadie a fericirii şi speranţei. Printr-un limbaj vizual formale. Construcţia cromatică se fundamentează
tehnica „spaţiului cromatic”, contrastul de culori su- adecvat, cu o lumină difuză, într-o cromatică diafa- pe contrastul armonic al perechii de complementare
gerând distanţa dintre fundal şi personajul aşezat în nă, artistul ne transferă trăirile sale creând un peisaj roşu-verde, potenţată de intervenţiile de alb şi do-
avant plan. Părul ondulat şi gulerul de tip coleretă cir- ideal, cu o natură inundată de sugestii de mister, de molite prin multiplele nuanţări ale ocrului.
cumscriu şi contribuie la relevarea expresiei. Carac- emoţii confuze sub dominantă melancolică, de un-
terizarea modelului devine surprinzător de pregnan- duiri melodice. În pofida prezenţei celor două perso- Considered an epigone of Grigorescu, Ipolit Strâmbu
tă şi datorită simplităţii compoziţionale, a evidenţierii naje (imaginare, mitologice) care par să se confunde revealed himself as the creator of an art which either
copilului în primul rând, prin albul bogat nuanţat, ade- cu elementele naturii, peisajul este golit de conţinut bursts with freshness or is lyrically shy, but which is
vărată partitură de virtuozitate, care contrastează narativ şi puternic idealizat. always surprisingly optimistic, vital, arising from the
puternic cu fundalul neutru. Compoziţia şi cromatica Utilizând repertoriul limbajului simbolist, fabricând manner in which the effects of light are valued on the
par a fi gândite într-o adevărată sinergie concentrată efecte şi armonii, într-un registru cromatic peste grid of that plein-air-ist naturalism picked up in Mu-
asupra fizionomiei de o pregnantă expresivitate. Sur- care se împrăştie un fel de pulbere luminoasă, Loghi nich and re-invented by the artist in a vision imbued
prinderea şi redarea psihologiei şi stărilor afective de reuşeşte să sugereze astfel eudemonia paradisiacă. with lyrical tonalities.
profunzime ale modelului constituie, de fapt, marea In his creation, Kimon Loghi picks up and transforms The moment chosen to be the subject of Interest-
reuşită a acestui portret. În economia figurii, sprân- the influences of Art 1900, but unlike other Ro- ing Reading generates an intimism of symbolistic
cenele şi mai ales ochii, partea cea mai expresivă a manian artists in whose creations this tendency is reminiscence which was intensely exploited by the
oricărui portret, sugerează caleidoscopic potenţialul latent, sporadic or minor, Loghi assimilates it both artist; the painting underlines the artist’s orientation
afectiv al modelului, probând şi incredibila forţă de conceptually and formally in an original manner – towards an “aesthetic of modern urbanism”, towards
pătrundere şi analiză a portretistului. which also includes suggestions coming from Roma- the revealing of the aspects of everyday life. The
nian popular mythology and fairy tales – to which he scene unfolds in nature, where the sun penetrates
Special, and ever more appreciated chapter, the por- will always be faithful. the shade of the thick foliage creating those effects
traiture of Ştefan Luchian combines characteristics much employed by Strâmbu and which constitute
of early nineteenth century trends. In Mythological Scene the artist introduces an almost a background with decorative values also rendered
Little known even to the exegesists of the creation unreal atmosphere. The clearing, the birch grove and evident by the colour, the texture and the ornaments
of the master from Ştefăneşti, Pierrot is one of those the lake seem to have come from an Arcadia of happi- of the dress worn by the model. The effects of the
portraits which make one think of a masterpiece. ness and hope. Through an adequate visual language, eclairage are conveyed in a luminous, fluid chromatic
As in few other cases, Luchian resorts to a classi- with a diffuse light, in a translucent chromatic, the art- with strokes which change their touch adapting to
cal composition, placing the character in the centre ist transfers his feelings creating an ideal landscape, formal needs. The chromatic construction is built on
and bringing all attention on him. The screened back- where nature is imbued with suggestions of mystery, the harmonious contrast of the red-green comple-
ground is carefully shaded in hues of brown, chro- with confused, melancholic emotions and undulous mentaries enhanced by white interventions and soft-
matic effect also meant to distinguish the model. The melodies. Notwithstanding the presence of the two ened down by the many shades of ochre.
image is built using the “chromatic space” technique, characters (imaginary mythological) that seem to
the contrasting colours suggesting the distance be- blend in with the elements of nature, the landscape is Bibliografie/Bibliography: Alexa, Muscă, Moldo-
tween the background and the character placed in devoid of narrative and extremely idealized. van 1996; Octavian 2003; Mateescu, Matei, Drep-
the foreground. His wavy hair and the ruff describe Using the repertoire of symbolist language, creating tu 2006; Rezeanu 2009;Alis Auction, 13 March
and contribute to emphasizing the expression. The effects and harmonies, in a chromatic range covered 2012, cat. 526, lot 7.50.

192
Gheorghe Petraşcu certain way of feeling and living. The strong contours characteristics which define Pallady the man and the
1872, Tecuci, Galaţi - 1949, București emphasized in black and the rhythms of red accents artist: refinement, elegance, sensitiveness, refrained
create a mild musical effect. sensuousness and spirit of contemplation.
Sintetizând în creaţia sa profunzimi ale străvechii
arte româneşti şi înnoiri ale picturii europene a se- Bibliografie/Bibliography: Nanu 1963; Mândrescu
colului al XX-lea, Gheorghe Petraşcu s-a impus în Theodor Pallady 1971;Şorban 1975; Artmark Auction, 16 Novem-
istoria artei româneşti ca adevărat întemeietor de 1871, Iași - 1956, București ber 2011, cat. 41, lot 7.
tradiţie artistică. Abordând lumea sub aspectul ei
clasic, apolinic, Petraşcu induce artei sale vocaţia Perioada franceză a pregătirii artistice desfăşurată
permanenţei, astfel încât pictura sa este „un elogiu în preajma câtorva dintre cei mai importanţi actanţi Corneliu Michăilescu
adus concretului”, într-o viziune coerentă, cu accent ai scenei artistice franceze: Jean Aman, Gustave 1887, București - 1965, București
pe soliditate, materialitate, pe atmosferă şi intimita- Moreau, Puvis de Chavanne, Henri Matisse, Georges
te. Lucrările sale îi dezvăluie caracterul introvertit, Rouault etc. a marcat fundamental opţiunile stilistice Pictor înscris de istoria artei în rândurile avangardiş-
dar mărturisesc totodată permanenta sa tentaţie de şi tematice ale lui Theodor Pallady. tilor români, alături de M.H. Maxy şi Victor Brauner,
explorare a noi teritorii artistice şi experimentare a Tabloul Femeie pe gânduri face parte dintr-o etapă Corneliu Mihăilescu a adoptat, dar a şi adaptat dese-
noi viziuni plastice. mai timpurie a creaţiei palladyene, dar câteva din- ori, reţete compoziţionale şi interpretări în viziune
În compoziţia Dormind (datată 1925), artistul tinde tre coordonatele esenţiale ale operei sale sunt lesne cubistă. Pentru el lumea construită şi văzută prin
spre afirmarea unei viziuni constructive a formei, identificabile. Este vorba, în primul rând, de acel mis- cub, prin fragmente de cub simultan surprinse din
utilizând şi posibilităţile expresive ale culorii. Este o ter de esenţă spirituală care se insinuează şi se su- unghiuri diferite, reconstruirea în faţete a oricărui
lucrare caracteristică lui Petraşcu – cu a sa viziune prapune operei, de arhitecturarea simplă a imaginii, obiect sau subiect prin geometrismul poliedric al lui
frustă, unitară – în care personajul este surprins într- eleganţa liniei, epurarea detaliilor, unitatea interioa- Braque, este mai degrabă un experiment, o „pican-
o atitudine de relaxare, neparticipativă, într-o abor- ră, de rolul simbolic şi expresiv al culorii, de poetica terie” pe care nu o urmează decât uneori conceptual
dare în care materia cu sau fără suflet, par să aibă o şi reflexivitatea mesajului. şi consecvent. Lucrările sale în cubism „pur” sunt
tratare similară. Din punct de vedere stilistic lucrarea se revendică din puţine, de cele mai multe ori, el dorind să păstreze
Modelul este prezentat în prim plan, aşa cum se atmosfera fin-de-siècle, purtătoare a unei încărcături notele figurative esenţiale ale imaginii care rămâ-
întâmplă de obicei în compoziţiile de interior ale de senzualitate sublimată, ce poate fi conectată cu ne recognoscibilă, dar căreia îi adaugă ingrediente
lui Petraşcu, într-o paginare care face ca genul să influenţa francezului Gustave Moreau. O anumită cubiste de circumstanţă, ca pentru a o scoate din
gliseze spre portret – fie adus foarte aproape de pri- esenţă de voluptate nestăpânită pare să stăpâneas- banalitate.
vitor, fie plasat în centrul de interes al compoziţiei. că inspiraţia artistului în redarea imaginii acestei fe- Peisajul din colecţia Lucian Pop este tipic pentru
Artistul nu este interesat să transmită detalii care mei căreia încearcă să-i pătrundă gândurile. viziunea alterat cubistă a pictorului. Aici pădurea,
să definească o frumuseţe fizică a modelului, ci îşi Poza leneşă este conturată de linia asimetrică, on- luminişul şi poteca ce se lasă ghicite, sunt stilizate
propune să facă să vibreze o anume atmosferă de dulatorie, dar purtătoare de energie, de „elan vital”, prin linia ce intervine ordonator asupra ansamblului
tihnă care, ea însăşi, poate caracteriza personajul şi suplă şi flexibilă, intimă asociere între forţă şi fineţe. compoziţional al peisajului şi simultan destabilizator
momentul ales. Pictorul reuşeşte să creeze astfel, o Culoarea, folosită în contraste de complementare în- asupra formelor „naturale” ale recuzitei sale, care
intimitate profundă, adevărată, ca într-o mărturisire tru accentuarea expresivităţii imaginii, are savoare se destramă în sugestii şi fragmente de frunzişuri,
despre un anumit mod de-a trăi şi de-a simţi. Contu- şi strălucire. trunchiuri, iarbă… toate parcă visate, bucăţi „sparte”
rurile pregnante, accentuate cu negru şi ritmul creat Lucrarea probează câteva dintre trăsăturile esenţia- şi aglutinante într-un fel de mozaic reconstruit
prin accentele de roşu cărămiziu creează un efect le ale omului şi pictorului Pallady: rafinament, elegan- haotic. Nu cuburi şi fragmente angulare volumetrice,
blând melodic. ţă, sensibilitate, senzualitate interiorizată/reţinută şi ci pătratele, dreptunghiurile şi cercurile, triunghiurile
spirit contemplativ. euclidiene „rupte”, intersectându-se, suprapunându-
Synthesizing in his oeuvre the traditions of the old se, contrazicându-se, derutează privirea de la detaliu,
Romanian art and the innovations of European The French period of his artistic formation spent in obligând-o să sintetizeze ansamblul. Culoarea
painting of the 20th century, Gheorghe Petraşcu the entourage of some of the most important art- „clarifică” formele, dar contribuie şi la „diluarea” lor,
is a true founder of artistic tradition in the history ists of the time, Jean Aman, Gustave Moreau, Puvis fiindcă urmează şi subliniază sofisticatul joc de linii,
of Romanian art. He approaches reality through its de Chavanne, Henri Matisse, Georges Rouault etc., prin câmpurile cromatice pe care le juxtapune sau
classical aspect, inducing in his art the vocation of determined his artistic and options and his choice aliniază tot fragmentar, sugerând alte forme aleatoriu
permanency, so that his painting is “a praise to the of themes. geometrice, dar şi integrate ansamblului. Prin
concrete” in a coherent vision that stresses solid- The painting Woman Thinking is part of a the artist’s aceste jocuri de linii, forme şi suprafeţe cromatice
ity, materiality, atmosphere and intimacy. His works early period of creation, but some of the main co- ce compun-descompun-recompun imaginea, ea
unveil his introverted character, also confessing his ordinates of his art are already present: an insinu- capătă o dinamică unduitoare, instigând misterioase
permanent temptation of exploring new artistic ter- ating and overlapping mystery of spiritual essence, sugestii, nelinişti ce coagulează mental acest peisaj.
ritories and experimenting new plastic visions. the simple architecture of the image, the elegance
In Sleeping (dated 1925) the artist affirms his con- of the line, the purification of the details, the interior One of the avantgardists, alongside M.H. Maxy and
structive vision of form, also resorting to the expres- oneness, the symbolic and expressive role of the Victor Brauner, Corneliu Mihăilescu adopted and of-
sive capacities of colour. It is a characteristic work for chromatic, the poeticality and the reflexiveness of ten adapted compositional formulas interpretations
Petraşcu – affirming his rough unitary vision – where the message. in a cubist manner. To him, the world built and seen
the model is caught in a relaxing, non-participative Stilistically, the painting belongs to the atmosphere through a cube, from fragments of cubes simultane-
attitude, in an approach where matter with or with- of the fin-de-siècle, bearer of a load of sublimated ously caught in different angles, the reconstruction
out soul, seems to be equally and similarly treated. sensuality, influence of Gustave Moreau. A certain in facets of any object or subject following Braque’s
The model is placed in the foreground, in the man- essence of impetuous voluptuousness seems to geometrism, is more an experiment, a „piquant”
ner Petraşcu usually does in his interieur composi- control the artist’s inspiration in depicting this wom- detail than anything else, experiment that he only
tions, in a way that slightly glides the genre towards an whose thoughts he tries to penetrate. sometimes follows. Few of his works are cubist in the
portrait: near the viewer or in the centre of the com- Asymmetrical winding line carriers of energy, of strictest sense of the word; most of the time the art-
position. The artist is not interested in transmitting “vital drive”, supple and flexible, intimate associa- ist wanted to preserve the essential figurative notes
details that should define physical beauty of the tion of force and grace, gives contour to the lazy of the image which is recognizable, but to which he
model, but intends to create an atmosphere that vi- picture. The chromatic, employed in complementary adds circumstantial cubist elements as if he intends
brates with a certain peace which characterizes the contrasts which enhance the expressiveness of the to bring them out of banality.
character and the chosen moment. Thus, the painter image, has spice and brightness. The landscape belonging to the collection of Lucian
creates a profound and true intimacy, confessing a The painting bears witness to some of the essential Pop is typical of the artist’s adulterated cubist vision.

193
Here, the forest, the clearing and the trail are stylized of the Romanian paintress. After the brief stages A participat intens la viaţa cultural artistică a ţării, ex-
by a line which brings order into the composition of with Lucien Simon and, later, with André Lhote, af- punând la saloanele oficiale, la expoziţiile grupărilor
the landscape and, in the same time, destabilizes ter her experience in Brittany (stage that defined the Arta română, Arta nouă, Grupul nostru, la Expoziţia
the „natural” shapes of its paraphernalia, turning formation of many Romanian painters), Elena Popea internaţională de la Barcelona, la Expoziţia de artă
them into suggestions and tearing them into frag- continued to travel the world in an effort to continu- futuristă de la Roma etc. Alături de Olga Greceanu
ments of leaves, trunks, fragments of dreams, bro- ally stimulate her creation and her expressiveness şi Cecilia Cuţescu Stork, a înfiinţat Asociaţia feme-
ken pieces, chaotically pieced together in a mosaic. (England, Holland, Italy, Spain, Norway, Denmark, ilor pictore şi sculptore, în ideea de a se susţine în
Not cubes and sharp-cornered volumes fragments, Greece, Palestine, Egypt, Scotland). Her numerous activitatea artistică şi, totodată, de a se impune în
but squares, rectangles and circles, „torn/broken” exhibitions, in Romania and in many European cities, conştiinţa publică ca membre cu drepturi egale în
Euclidean triangles, intersecting, overlapping, con- put her paintings to value. breasla pictorilor.
tradicting, confute the glance, leading away from Unlike other paintings in which she combines genre În număr relativ restrâns pe piaţa de artă, lucrările
the detail and forcing it to synthetize the whole. The scenes with landscapes, By the Sea, gives the artist sale sunt prezente în colecţiile celor mai importante
colour „clarifies” the shapes, but helps „dilute” them the possibility to paint an admirable portrait against instituţii muzeale din ţară Muzeul Naţional de Artă
because it follows and it underlines the sophisticated a background which is described by the essential al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Bucureşti,
play of lines, through the chromatic fields placed in elements, but which is, at the same time, full of at- Muzeul Municipiului Bucureşti, Biblioteca Academiei
juxtaposition or fragmentarily aligned, hinting to oth- mosphere. The elements of her costume, her face, Române etc.
er shapes, randomly geometrical, but integrated in which reflects hope, and her worn hands charac- Alături de portret, natura statică se situează în topul
the ensemble. Through these plays of lines, shapes terize the young woman placed in the foreground. preferinţelor de gen ale artistei. Caracteristică ope-
and chromatic surfaces which compose-decom- The little girl, which also defines her mother, turns rei Ninei Arbore, Natura statică cu legume se distin-
pose-recompose it, the image becomes dynamic, her head towards the sea probably looking at her ge prin originalitatea soluţiei compoziţionale, prin
wavy, inciting/prompting/nurturing mysterious sug- father’s boat. The child’s position forces us to turn eleganţa şi prospeţimea abordării, prin rafinamentul
gestions, anxieties which mentally coagulate this and focus on the mother. cromatic. Compoziţia bine echilibrată este dinamiza-
landscape. The artist approaches the shapes in a synthetic man- tă de perspectiva uşor descendentă şi de ritmarea
ner, eliminating the details, with cubist interventions, formelor şi culorilor. În spiritul fovismului, artista re-
Bibliografie/Bibliography: Oprea 1972; Pintilie especially when depicting the woman’s clothes. The curge la duble contraste de complementare (roşu /
1979; Colours of the Avantgarde 2007; Alis Aucti- colours are diluted, which reminds us of a watercolo- verde, albastru / portocaliu), dar le alătură rafinate
on, 20 September 2011, cat. 515, lot 8. 69. ur, in shades which seem to melt into one another, a nuanţări şi irizări cromatice. Recunoaştem şi în cazul
characteristic of this stage in Elena Popea’s creation acestei compoziţii, interesul Ninei Arbore pentru in-
which unveils her eye for colours. These dilutions do terpretarea simbolică a motivelor.
Elena Popea not affect the solidity of the construction and the for-
1879, Braşov - 1941, Bucureşti ce of expression because they are supported by a Descending from an important family, apprenticed
graffic which fragments the coloured surfaces brin- by the most influential European painters (H. Ma-
„Patima” sub semnul căreia şi-a desfăşurat activita- ging out clearly defined shapes. tisse), moving in the most sophisticated milieus of
tea temperamentala artistă româncă a fost cea a că- the time, received and admired by queens (Elisabeth
lătoriei. După perioadele de studiu cu Lucien Simon Bibliografie/ Bibliography:Dumitrescu 1969; Chi- and Mary) and by presidents’ wives (Eleanor Roose-
şi, apoi, cu André Lhote, şi experienţa bretonă, etapă ra, Mândrescu 1975; Lăptoiu 1981; Elena Popea velt), elegant and dynamic presence of the Romani-
decisivă în formarea multora dintre pictorii români, 2010. an artistic life of the first decades of the 20th cen-
Elena Popea parcurge meridianele europene într-o tury, Nina Arbore – and her contribution to national
stimulare permanentă a creativităţii şi forţei de ex- art – were ignored by the art historians of the regime
presie (Anglia, Olanda, Italia, Spania, Norvegia, Da- Nina Arbore established after 1948. Scientific contributions of
nemarca, Grecia, Palestina, Egipt, Scoţia). Numeroa- 1889, București - 1942, București the last three, four decades placed her firmly on the
sele sale expoziţii, din ţară sau din oraşele europene, map of the Romanian artistic phenomenon.
au valorificat operele realizate în peregrinările sale. Descendentă a unei familii de vază cu vocaţie cul- Nina Arbore studied in Bucharest with professor
Spre deosebire de alte lucrări în care artista com- turală, elevă şi apropiată a unuia dintre cei mai in- Vermont, in Munich (1907-1910) with  Angelo
bină scena de gen cu peisajul, în acest tablou Elena fluenţi pictori ai Europei (H. Matisse), integrată celor Jank, Wilhelm von Debschitz and Albert Weisgerber
Popea reuşeşte să realizeze un admirabil portret pe mai sofisticate medii ale vremii, primită şi admirată and in Paris with Henry Matisse. Her European expe-
un fundal descris prin elementele esenţiale, dar plin de regine (Elisabeta şi Maria) şi soţii de preşedinţi rience was influenced by an avalanche of directions,
de atmosferă. Tânăra femeie, plasată în prim plan, (Eleanor Roosevelt), prezenţă rafinată şi dinamică a trends and styles in European painting. The lessons
este caracterizată prin elementele de costum, dar vieţii artistice româneşti din primele patru decenii taught by Matisse marked her stylistic maturity: the
mai ales prin chipul plin de speranţă şi prin mâinile ale secolului al XX-lea, Nina Arbore – şi contribuţia sa definition of shape, the rejection of perspective, the
mari, muncite, împreunate într-o rugăciune. Fetiţa la arta naţională – a fost ignorată de istoriile de artă exuberance of colour, the taste for decorativeness.
care-i stă alături şi o defineşte ca mamă, întoarce ca- ale regimului instaurat în 1948. Contribuţii ştiinţifice In her art, the paintress skillfully selected elements
pul spre mare, privind probabil spre ambarcaţiunea ale ultimelor trei, patru decenii contribuie la reaşeza- from Symbolism, Fauvism and even Expressionism
care îl poartă departe pe tatăl ei. Poziţia copilului rea sa pe harta fenomenului artistic românesc. and processed them in a personal manner under the
care întoarce capul ne determină să revenim asupra Nina Arbore a urmat studii de artă la Bucureşti cu sign of classical values (essential in her time), which
chipului femeii, punctul focal al compoziţiei. profesorul Vermont, la München (1907-1910), cu suited her personality.
Artista tratează formele într-o manieră sintetică, în- Angelo Jank, Wilhelm von Debschitz şi Albert We- He was very active and contributed to official salons,
lăturând detaliile şi având intervenţii de geometriza- isgerber, şi la Paris, în atelierul lui Henri Matisse. to exhibitions organized by Romanian Art, New Art,
re cubistă, mai ales în porţiunile în care sunt redate Periplul european al artistei a avut loc în condiţiile Our Group, to the International Exhibition in Barcelo-
veşmintele femeii. Diluarea culorilor într-o manieră unei avalanşe de direcţii, curente şi stiluri în pictura na, to the Futurist Exhibition in Rome, etc. Together
ce aminteşte de acuarelă, cu nuanţe ce par să se to- europeană. Lecţia lui Matisse s-a dovedit definitorie with Olga Greceanu and Cecilia Cuţescu Stork, and
pească unele într-altele, este specifică acestei etape pentru opţiunile sale de maturitate stilistică: defini- with the purpose of supporting them in their artistic
da creaţie a Elenei Popea, evidenţiindu-i sensibilita- rea formei, respingerea perspectivei, exaltarea culo- creation and of helping them establish a name in the
te coloristică. Aceste diluări nu afectează soliditatea rii, gustul pentru decorativ. În arta sa, pictoriţa a se- guild of artists, she founded the Association of Pain-
construcţiei şi forţa expresiei, fiind susţinute de un lectat cu fineţe, elementele provenite din simbolism, tresses and Sculptresses.
grafism ce fragmentează suprafeţele colorate impu- fovism şi chiar expresionism, pe care le-a prelucrat Not very numerous on the art market, her creations
nându-le forme clare. într-o formulă personală plasată sub semnul valori- are present in art museums in Romania, mainly in
lor clasice (un alt deziderat al vremii), care s-au pliat Bucharest.
Travelling was the passion which fueled the activity cel mai firesc personalităţii sale. Nina Arbore was partial to portraiture and still lifes.

194
Still Life with Vegetables displays an original compo- nul unui lirism uşor sofisticat şi al unei sensibilităţi and in spiritualizing the scene, he maintains a cer-
sition, an elegant and fresh approach and a chromat- emoţionale. Limita dintre înnoire şi elementele pre- tain level of the unreal. Mother and child are depicted
ic refinement. The slightly descending  perspective lucrate din tradiţie, este greu de stabilit şi în această in absolute peace and in a mysterious immobility, a
and the rhythm of shapes and colours, gives dynam- lucrare în care sugestiile preluate din Jugendstil se statuary group of remarkable interior serenity. The
ic to the well balanced composition. In the spirit of suprapun unor forme tradiţionale şi unor simplificări face of the woman shines with the joy of mother-
fauvism, the artist resorts to double contrasts (red/ descendente din arta veche. hood, tempered by the feeling of responsibility,
green, blue/orange), but placing together delicate Cele două portrete sunt tratate cu atenţie şi fineţe, while her slightly frowning forehead shows uneasi-
shades and hues. The composition reveals her inter- evidenţiind în primul rând ochii, caracteristic tonit- ness and wonderment. Avoiding visual contact with
est in a symbolic interpretation of the motifs. zieni, şi păstrând un nivel al irealului prin idealizarea the onlooker, the two characters move away from
şi spiritualizarea scenei pe care artistul îl propune. any exterior elements, just as in a religious icon.
De o frumuseţe pură, mama şi pruncul sunt redaţi The group seems to ooze a pale/translucent light
Titina Călugăru (Căpitănescu) într-o linişte deplină şi aproape stranie nemişcare, condensed in the materialness of the white clothes
1911, București - 1973, București parcă într-un grup statuar cu o superbă supleţe in- and there is a symbolic connotation here: the moth-
terioară. Chipul tinerei femei emană strălucirea bu- er’s veil and the baby’s bonnet seem to halo their
Etapele de pregătire parcurse o recomandă pe Titina curiei de a fi mamă, domolită parcă de responsabili- heads; the painter finds remarkable artistic solu-
Călugăru ca pe una dintre cele mai importante pre- tatea cu care e acum confruntată, nelinişte „prinsă” tions in which multiple shadings and a discreet cal-
zenţe feminine din pictura românească a secolului de pictor în fruntea uşor încreţită între sprâncene, a ligraphy create volutes and arabesques. The visual
al XX-lea. Într-adevăr, artista confirmă acumulările îngrijorare şi întrebare. Ocolind stabilirea contactului impact materializes both on the compositional and
anilor de studiu (începuturile în atelierul lui Tonitza, vizual cu privitorul, cele două personaje se distan- on the chromatic levels, where the contrast of the
studiile europene cu Waroquier, Friesz şi Dufresnes) ţează de legătura directă cu orice element exteri- complementaries is enhanced by the encounter
prin prezenţa activă la manifestările expoziţionale or, ca într-o icoană. Grupul emană parcă o lumină with interventions of white, which induce discretion
din ţară şi din străinătate, bine cotată de public şi diafană, condensată în materialitatea veşmintelor and elegance, and literally push the colours to the
specialişti. În cadrul multiplelor şi extrem de diver- albe, cu o indusă conotaţie simbolică (chiar voalul sides while asserting its presence on large surfaces
selor tendinţe ale picturii post-impresioniste, Titina mamei şi boneta pruncului par a aureola capetele extending in the foreground and in the middle of the
Călugăru se orienteză înspre o viziune figurativă, în personajelor), într-o admirabilă rezolvare plastică, composition, in quiet shades of ochres and delicate
care elementele realităţii sunt simplificate în favoa- în care multiple nuanţări şi caligrafii discrete cre- pinks. This symphony of whites which „shrouds” the
rea potenţării conţinutului ideatic. ează volute şi arabescuri. Miza impactului vizual se characters not only materializes their presence, but
Un umor subiacent temei însoţeşte multe din lucră- concretizează, deci, atât la nivel compoziţional, cât also reveals their purity, the deep affectivity of the
rile artistei, ca şi în cazul Pregătirilor de rendez-vous. şi cromatic, unde contrastul complementarelor este intimate, miraculous relationship that exists between
Formele delicate au ceva din simplificările picturii potenţat de intervenţia albului cu care se întâlnesc şi mother and child. Flat surfaces of colour and a slow
naive, iar elementele împrumutate din arta popula- care, în acelaşi timp, le impune discreţie şi eleganţă, rhythm of the screens give decorativeness to the
ră marchează conexiuni cu umorul subtil al vechilor marginalizându-le la propriu, şi afirmându-şi prezen- painting.
poveşti româneşti. ţa pe suprafeţe extinse în primplanul şi centrul com- We owe the documentation of the painting to the
poziţiei, în nuanţări stinse de ocruri şi rozuri diafane. House of Artmark: it belonged to a world of princes
The stages in her formation place Titina Călugăru Această adevărată simfonie de alburi în care pictorul and princesses, of boyars, politicians and artists of
among the most important feminine presences in „îmbracă” personajele reliefează nu numai prezen- the past. Tonitza himself gave it to Mariei Jeanne
the 20th century Romanian painting. Indeed, ev- ţa lor, ci mai ales puritatea, afectivitatea profundă Diamandy, Theodor Pallady’s step daughter. During
erything she stored during her studies (began in care străbate relaţia intimă, miraculoasă, a mamei the troubled years of the communist regime it was
Tonitza’s studio, continued in Europe with Waroquier, cu pruncul ei. Decorativismul se impune prin supra- confiscated, nationalized ending, in the 1980’ in the
Friesz and Dufresnes) was confirmed by her active feţele plate şi întinse de culoare, prin cadraj şi prin collection of the Bucharest Municipal Museum. After
contributions to exhibitions in Romania and abroad, cadenţarea lentă a ecranelor. December 1989, it was returned to its rightful own-
and by the appreciation of the public and of the crit- Documentarea anamnezei lucrării se datorează Ca- ers, the descendants of Marie Jeanne Bastaki, née
ics. Within a multitude of extremely diverse tenden- sei Artmark: Tabloul a fost parte a unei lumi de domni Diamandy.
cies of Post-impressionism, Titina Călugăru moves şi domniţe, de boieri, politicieni şi artişti ai veacurilor
towards a figurative vision, where elements of reality trecute, aparţinând, la început, Mariei Jeanne Dia- Bibliografie/Bibliography: Brezianu 1967; Co-
are simplified in favour of enhancing the power of the mandy, fiica vitregă a lui Theodor Pallady, căruia i-l marnescu 1962; Şorban 1973; Ciucă 1984.
ideas. Many of her works, Preparing for a Rendez- dăruise chiar artistul. Vicisitudinile istoriei României
vous among them, reveal her sense of humour. The l-au purtat prin tulburele confiscări şi naţionalizări Lucrarea Pescarul şi muza aparţine unei etape târ-
delicate shapes remind of naive painting, while the ale epocii comuniste în urma cărora, în anii 80, ajun- zii a creaţiei lui Nicolae Tonitza, etapă caracterizată
elements borrowed from popular art mark connec- ge în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti. De printr-o serie de transformări ale stilului său în sen-
tions with the subtle humour of the old Romanian aici, trecând prin procedurile sistemului juridic post sul unei viziuni mai sintetice, din care răzbate accen-
stories. decembrist, lucrarea revine moştenitorilor de drept: tuat gustul pentru exploatarea valenţelor decorative
urmaşii primei proprietare, Marie Jeanne Diamandy, ale liniei, pe direcţia Artei 1900.
Bibliografie/Bibliography: Barbosa, Octavian, Dic- căsătorită Bastaki. Concepută ca un diptic, lucrarea, cu aspectul unui
ţionarul artiştilor români contemporani, Bucureşti, panou decorativ, are ca subiect alegoria pescarului
1976, p. 98; Catalog Artmark, Licitaţia din 30 ianu- Reference to the old Biblical iconography of the Ma- şi a nimfei (Glaucus şi Scylla) – genul şi tema fiind ex-
arie 2013, cat. 103; Ionescu, Eugen, Titina Căpită- donna and Child, this “maternity” is depicted with trem de rare în creaţia maestrului. Prin titlul tabloului,
nescu, în România Literară, 27 februarie 1932. the same purity of shape and with the same bright numind personajul feminin muză nu nimfă, artistul se
colours which characterize Tonitza’s creation. In his implică aluziv în tema lucrării.
approach, the artist builds a delicate, melancholy, Lucrarea este concepută din două panouri (unite),
Nicolae Tonitza balance with reality, placed under a sophisticated pandante. Glaucus, descris ca un pescar sumar în-
1886, Bârlad - 1940, Bucureşti lyricism and under an emotional sensitivity. There is veşmântat, în straie ce evocă costumul turcilor (do-
a thin line between renewal and tradition, not easily brogeni), îngenuncheat într-o barcă, oferă nimfei
Pe verandă / On the Verandah established in this painting, in which the Jugendstil bogăţia mării (simbolizată printr-un peşte de mari
Trimitere la vechea iconografie biblică, cu fecioa- overlaps the traditional shapes and the descending dimensiuni). Într-o viziune simplificată şi esenţializa-
ra şi pruncul, această „maternitate” este tratată cu simplifications of old art. tă, în acelaşi timp, artistul foloseşte linia care evită
acea puritate a formei şi strălucire a culorii specifice The two portraits are approached with care and amănuntul nesemnificativ şi şerpuieşte parcă, clar
operei tonitziene. În abordarea sa, artistul stabileşte delicacy; the artist dwells on the eyes, identifying şi ferm, conturând suprafeţe largi. Curba şi acola-
un raport delicat melancolic cu realitatea, sub sem- characteristic of Tonitza’s portraits and, in idealizing da, creează o dinamică închisă în spaţiul tabloului,

195
decorativă, obţinută prin opoziţia ductului din com- Expresivitatea desenului ce se desfăşoară simplifi- paginare inspirată, tânăra nu pare să pozeze, ci să
ponentele ansamblului compoziţional. Suporturi ale cat, dar cu forţă, este potenţată de infuziile de pictu- îşi mărturisească o anume relaţie cu propriul trup,
decorativului sunt şi graţia şi eleganţă căutată a de- ralitate, reţinând discret emoţia. Valorile constructi- marcată de emoţie, poate chiar teamă de necunos-
senului, culoarea aplicată în straturi subţiri, creând ve, forţa liniei sunt dominante, dar nuanţările subtile, cut, într-un moment unic şi irepetabil al existenţei ei.
transparenţe, elementele florale şi vegetale care modulează vibrant şi dau viaţă motivului. Culoarea Atenţia pictorului se îndreaptă atât către descoperi-
sunt şi mai vii cromatic. este aşezată într-o consistenţă foarte diluată, în rea şi surprinderea universului interior al modelului,
Cromatica luminoasă defineşte această compoziţie, game de o luminozitate rece. Linia este vizibilă pe cât şi către definirea unei atmosfere şi a unui mediu
în care nuanţe deschise de ocruri şi griuri colorate alocuri datorită transparenţei acuarelei, dar desenul intimist, în care personajul se încadrează firesc.
sunt anturate de intervenţiile de roz, verde deschis, capătă consistenţă nu prin ductul ei, ci prin luminozi- Monumentală în dimensiuni şi definită printr-un ra-
galben, gamă şi tratare a culorii specifică ultimei eta- tăţi, prin felul în care artistul „culege lumina”. finament şi o expresivitate specifice, lucrarea este
pe de creaţie a lui Nicolae Tonitza. una dintre piesele de referinţă ale ultimei etape din
Drawn to landscape painting, which he approached creaţia lui Ştefan Dimitrescu.
The painting The Seagull and the Muse belongs to using various techniques, oil, pencil, charcoal,
a late stage of Nicolae Tonitza’s creation, charac- ink, watercolour, Ştefan Dimitrescu is especially Nude in an Armchair [1932]
terized by a series of changes in his vision, which interested in how to render the atmosphere, rather Ştefan Dimitrescu is one of the most representative
becomes synthetic and which reveals his taste for than in the descriptive objective depiction of the and one of the most profoundly influent artists of
exploring the decorativeness of the line as picked up motif, working “in the sense/way of nature”. the Romanian modern painting. The main charac-
from Art 1900. In his charming, refined watercolour In Front of the teristic of his creation is the capacity to interiorize
Conceived in the format of a diptych, having the as- House, the intensity of the feeling is supported by the and essentialize the reality of the world which he
pect of a decorative panel, its subject is an allegory synthetic quality of the compositional structure. The penetrates in his totally ostentatious less art. Nico-
of Glaucus, the fisherman, and Scylla, the nymph, delicate lyricism comes from the poetic transfigura- lae Tonitza, one of the fellows of the Group of four /
both the genre and the theme being extremely rare tion of an extremely simple motif. The relationship Grupul celor patru /, identified in his work the content
in Tonitza’s creation. By calling the feminine charac- with the model is subtle and nostalgic, the artist also which was “vigorous and warm, expressive and dis-
ter muse, instead of nymph, the artist alludes to his allowing for a touch of narrative which generates a crete, soothing and obsessive” and “the mild healthy
involvement in the theme. certain tension in the acceptance of the reality he refinement of the true artist”. The education in Paris
Two united pendant panels make up the painting. witnesses and becomes a part of. brought him Cezanne’s lesson in the solid construc-
Glaucus, depicted as a scantily dressed fisherman, in The expressiveness of the drawing which unfolds in tion of form, which Dimitrescu would assimilate and
clothes reminding of the traditional habit of the Turks a simple, yet powerful, manner is enhanced by the use in a personal manner.
from Dobrudja, kneeling in a boat offers the nymph a infusions of pictural, discreetly withholding the emo- Nude in an Armchair is a painting of Dimitrescu’s
very large fish (a symbol of the riches of the sea). In a tion. The constructive values, the force of the line, mature years, dated 1932. The subject of the
simplified and essentialized vision, the artist resorts are dominant, but the subtle shadings, modulate, nude is a relative late option in his creation (around
to the line which avoids the unnecessary details and vibrate, and give life to the motif. The colours are 1925). Though already in 1926 the artist worked
winds giving contours to large surfaces. Curves and spread in a very diluted consistency, in cold hues. more in Tonitza’s proximity, as the Group of Four was
accolades create a closed, dynamic inside the paint- The transparency of the watercolour makes the line founded that year, Dimitrescu did not allow himself
ing and, in setting the duct and the components of in certain parts, but the drawing gains consistency to be influenced by the way Tonitza approached the
the ensemble, create the decorativeness. The care- not from the duct, but from the skill with which the genre. Thus, while the nude Tonitza painted vibrates
fully sought grace and elegance, the thin layers of artist “harvests light”. with sensuality, those depicted by Dimitrescu im-
colour, which create transparencies, the floral and pose themselves mostly with their monumentality.
leaf motifs, in bright colours, also add to the deco- Nud pe fotoliu [1932] In this work, the artist creates a refined composition,
rations. Ştefan Dimitrescu este unul dintre cei mai remarkable through its solemn, delicate key, and the
The luminous colours define this composition, where profunzi, reprezentativi şi influenţi artişti ai picturii perfect balance between purity, decency and sen-
in the entourage of light shades of ochres and co- româneşti moderne. Capacitatea de interiorizare suality, the naturalness of the representation and
loured grays the artist brings pink, light green, yel- şi esenţializare este trăsătura principală a operei the plastic refinement. In an inspired placement, the
low, colours which characterize his last stage of sale, artistul pătrunzând realitatea lumii, pe care young woman seems not to pose, but to confess a
creation. o surprinde în arta lui total eliberată de orice certain relationship with her own body, touched with
„vanitate subiectivistă”. Nicolae Tonitza, alături de emotion, even fear of the unknown, in a unique and
Bibliografie/Bibliography: Brezianu 1967; Co- care activase şi în forma organizată a „Grupului unrepeatable moment of her life. The artist is mindful
marnescu 1962; Şorban 1973; Ciucă 1984; Bre- celor patru”, identifica în operele sale „conţinutul of the unveiling and catching of the interior universe
zianu 1986; Artmark Auction, 16 December 2010, laolaltă viguros şi cald, expresiv şi discret, odihnitor of the model, and of defining an intimate atmosphere
cat. 20, lot 59. şi obsedant. Ştefan Dimitrescu are rafinamentul and milieu in which the character naturally fits.
sănătos şi cuminte al artistului de rasă”, spunea el, Characterized by monumentality, refinement and
în 1927. Pictorul va păstra din perioada studiilor specific expressivity, the painting is one of the major
Ștefan Dimitrescu pariziene, ca şi Tonitza, lecţia construcţiei solide works of the last stage in Ştefan Dimitrescu’s cre-
1886, Huşi - 1933, Iaşi a lui Cézanne, pe care o va prelucra într-o formulă ation.
personală.
Atras de genul peisagistic, abordat în tehnici diferite, Lucrarea Nud în fotoliu aparţine creaţiei de maturi- Bibliografie/Bibliography: Broşteanu 1974; Para-
ulei, creion, cărbune, tuş, acuarelă, Ştefan Dimitrescu tate a pictorului Ştefan Dimitrescu (datat: 1932). dais 1978; Busuioceanu 1980; Artmark Auction,
este preocupat îndeosebi de redarea atmosferei, lă- Tema nudului apare târziu în creaţia artistului, ra- 23 February 2011, cat. 23, lot 36.
sând pe plan secund reprezentarea descriptiv obiec- portat la scurta sa existenţă, abia în jur de 1925.
tivă a motivului, lucrând „în sensul naturei”. În anul 1926, împreună cu Tonitza, Şirato şi Oscar
În acuarela În faţa casei, realizată cu un cuceritor Han formau Grupul celor patru, dar activitatea ală- Iosif Iser
rafinament, intensitatea sentimentului este susţinu- turi de Tonitza nu îi influenţează modul de abordare 1881, Bucureşti - 1958, Bucureşti
tă de claritatea sintetică a structurii compoziţionale. a temei, astfel încât în vreme ce nudurile lui Tonitza
Lirismul delicat se insinuează dinspre transfigurarea tresaltă de senzualitate, cele ale lui Dimitrescu stau Perioadele europene, cele franceze îndeosebi, au
poetică a unui motiv de o mare simplitate. Raportul în primul rând sub semnul monumentalului. adus în opera lui Iosif Iser câteva dintre cele mai
stabilit cu motivul este de rafinament şi nostalgie, ar- Artistul reuşeşte o compoziţie rafinată a genului, caracteristice motive iconografice ale momentului,
tistul lăsând să plutească şi un posibil nivel narativ ce remarcabilă prin tonul grav-delicat, graniţa perfect care ajung emblematice pentru creaţia sa. Lucrarea
generează o anume tensiune, într-o asumare a rea- stabilită între puritate – decenţă – senzualitate, na- Femeie în fotoliu galben aparţine ultimei perioade
lităţii la care tocmai este părtaş şi la care vibrează. turaleţea reprezentării şi rafinamentul plastic. Într-o pariziene (1920–1934). Figura umană este una

196
dintre principalele preocupări ale artistului, perso- masivitatea lor, conturul sintetic, feresc trupul gol de refuză nota de compasiunea iniţial intenţionată de
najul său fiind ca şi în acest caz, plasat într-un inte- orice urmă de lascivitate, fără a-i atenua feminitatea artist.
rior, care contribuie indirect la o caracterizare mai obosită. Portretizarea este maxim atenuată în favoa- Tabloul emană o anume emoţie, prin chiar alegerea
complexă. Portretul este individualizat cu mai multă rea formelor nude ale trupului, puternic evidenţiate. modelului, care revelează şi gustul său pentru anec-
insistenţă decât în alte compoziţii asemănătoare Cromatica se exprimă şi aici mai ales prin gama cal- dotic, dar apelând cu nonşalanţă şi maliţiozitate la
ale aceleiaşi perioade. Senzualitatea femeii este du- dă a culorilor, cu preferinţa pentru ocruri şi brunuri categoria estetică a „urâtului”, Steriadi fereşte acest
blată de o anume gravitate a „gândurilor nespuse”, subtil nuanţate, „aprinse” în combinaţia cu albastru gen de lucrări de pericolul sentimentalismului ieftin.
însoţite de un discret sentiment de tandreţe cu care stins, înviorate de intervenţiile de ulei şi vernis.
artistul o înconjoară, care însă nu pare împărtăşit de Iser painted Nude in the Armchair four years after Profoundly intuitive, Jean Alexandru Steriadi dis-
personajul cu atitudine distantă şi uşor sfidătoare. returning from France. It continues the series of por- covered that portraiture was the genre which offered
Remarcăm aici una dintre trăsăturile definitorii ale traits in different hypostases which give the artist the him the possibility to illustrate the most profound
operelor lui Iser: expresia unitară a imaginii, în con- possibility to explore the human condition. We find values of the human soul.
diţiile unei neliniştitoare mişcări a liniei şi a vivacită- here some of the characteristics we have already un- Dobrudja, the space which added substantially to his
ţii redării cromatice în dominantă caldă echilibrată. derlined in Woman in a Yellow Armchair, namely the imagistic and expressive repertoire, makes Steriadi
Contrastele complementare şi simultane ale culori- artist’s bias for the feminine model, which he depicts reverberate to the characteristic landscape always
lor impun întregii compoziţii un ritm îndrăzneţ şi o in compositions of the interior, the touch of sensu- exploring the valences of light and the shapes that
impresie decorativă, iar fluiditatea liniilor şi a volu- ousness, doubled by a refrained sadness and effects it dissolves in the air which vibrates in the scorching
melor conferă lucrării o căldură senzuală ce aduce o of warm harmony and chromatic brightness he can heat of the summer days. Here, too, the artist can
moliciune vag lascivă atmosferei. render in the gouache technique. display his strong inclination toward portraiture in
Lucrarea este realizată în guaşă, tehnică atât de Confessing influences assimilated from Fauvism and rendering the various picturesque types he encoun-
potrivită abordărilor sale, care i-a evidenţiat la cote from Expressionism, adapted to his own vision, the tered.
maxime calităţile de colorist, prin intermediul căreia image has a powerful force of expressiveness, com- In his painting A Jew, the painter approaches the
reuşeşte să transmită prospeţimea impresiilor. ing from the firm drawing, which vigorously contours model frontally and reduces the structure and the
the shape assigned in a frame devoid of depth, and importance of the background to the maximum. The
His European periods, especially the French pe- from the vibrant colours. Certain exaggerations of compassion, which he makes no effort to withhold,
riod, brought some of the most characteristic icono- the volumes as well as their massiveness, the syn- but which he blankets under a subtle irony, gives the
graphic motifs of the moment, which will become thetic contour, protect the nude body from luscious- portrait suggestive indicative social accents. The
emblematic in his creation. Woman in a Yellow Arm- ness without diminishing its tired femininity. The artistic vision is intense, and he confronts the facial
chair belongs to his last Parisian period, between portrayal is softened in favour of the nude shapes of expression, from a short, almost intimate distance in
1920 and 1934. The human figure is one of the art- the body, which are strongly rendered evident. an intense light which seems to ooze from the paint,
ist’s main preoccupations; as in many other cases, The colours are warm, mostly hues of ochres and and which adds to the tension.
the model is placed in an interior which completes browns, subtly nuanced, ablazed by the association The very choice of the model causes the painting
the characterization. The portrait is more individual- with a quiet blue, freshened by interventions of oil to emanate a certain emotion and reveals the art-
ized than other works dating from the same period. and varnish. ist’s taste for the anecdotical but, nonchalantly and
The sensuousness of the woman is doubled by a maliciously resorting to the the aesthetic cathegory
feeling of tenderness with which the artist surrounds Bibliografie/Bibliography: Busuioceanu 1980; Mi- of the “ugly”, he avoids the danger of cheap senti-
her, but which the model, distant and slightly defying, halache 1982; Chromatic Universe 2011; Artmark mentality.
does not seem to share. Auction, 10 April 2012, cat. 52, lot 25; Artmark
We observe here one of the traits which define Iser’s Auction, 20 March 2012, cat. 51, lot 106. Deşi de mici dimensiuni, lucrarea Turc cu tichie (sau
creation: the entity of the image despite a restless- cu fes) roşie, aduce întreaga atmosferă a locurilor şi
ness induced by the lines and despite a vivacious, oamenilor de la ţărmul Mării Negre. În acelaşi timp,
warm, balanced, chromatic. The complementary Jean Alexandru Steriadi este un portret de expresie, în care personajul este
and simultaneous contrasts of the colours give the 1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti bine individualizat şi prezentat prin filtrul spiritului
composition a bold rhythm and a decorative impres- histrionic al artistului. În pofida prezenţei unui pito-
sion, while the fluidity of the lines and of the volumes Personalitate caracterizată printr-un spirit profund resc intrinsec subiectului, constatăm o lipsă totală a
gives it a sensuous warmth and a vaguely lascivious intuitiv, Jean Alexandru Steriadi a descoperit în por- sentimentalismului sau emfazei. Abordarea subiec-
softness. The technique employed by the artist is the tret unul dintre genurile preferate pentru posibilită- tului are ceva jovial şi stenic, dar austeritatea abor-
guache, so adequate to his approaches, underlining ţile pe care acesta i le oferă în ilustrarea celor mai dării se impune de asemenea.
his colourit skills which convey the freshness of the profunde valori ale sufletului uman. Steriadi exploatează mobilitatea extremă a tehnicii
impressions. În Dobrogea, spaţiul care i-a îmbogăţit substanţial alese (creion şi acuarelă); în creion defineşte trăsă-
repertoriul imagistic şi expresiv, Steriadi turile de bază ale modelului: desenează cu linii rapi-
Lucrarea Nud pe fotoliu, realizată la patru ani după reverberează la peisajul specific, explorând mereu de, severe, cu angulozităţi, dar revine şi accentuează
revenirea din Franţa la Bucureşti, continuă seria de valenţele luminii şi formele pe care aceasta le dizol- anumite trăsături cu haşuri şi îngroşări ale ductului.
portretizări în diferite ipostaze, prin mijlocirea căreia vă în aerul ce vibrează de căldura toridă a zilelor de Aplică apoi umbre şi lumini în laviuri şi acuarelă, în
artistul explorează condiţia umană. Regăsim aici câ- vară, dar aici artistul are prilejul să-şi demonstreze transparenţe vaporoase, accentuând trăsăturile fe-
teva dintre trăsăturile pe care le-am evidenţiat deja şi vocaţia de portretist prin redarea diversităţii de ţei şi expresia privirii. Aceste caracteristici specific
în compoziţia Femeie în fotoliu galben, în speţă pre- tipuri pitoreşti întâlnite. grafice dau lucrării un aspect de eboşă, o notă de
ferinţa pentru modelul feminin, pe care îl reprezintă În tabloul Ovreiul, pictorul abordează frontal modelul spontaneitate, evidenţiind şi astfel fizionomia aparte
în compoziţii în interior, nota de senzualitate dublată şi restrânge maximal structura şi rolul fundalului pe a personajului.
de o reţinută tristeţe existenţială, şi efectele de caldă care se profilează personajul. Compasiunea pe care
armonie şi strălucire cromatică pe care reuşeşte să autorul nu şi-o reţine, dar pe care o suprapune unei Although of small dimensions, Turk with Red Fez
le obţină în tehnica guaşei. fine ironii, conferă lucrării şi sugestive accente so- brings the entire atmosphere of the places and the
Probând influenţe asimilate dinspre fauvism şi ex- ciale. Viziunea picturală este intensă, compactă, iar people who live on the Black Sea Coast. But, at the
presionism, trecute prin atât de necesarul filtru al confruntarea cu expresiva fizionomie, de la o apropi- same time, it is a portrait of expression, where the
propriei viziuni, imaginea are o deosebită forţă ex- ere dusă până în intimitatea modelului şi cu lumina character is well individualized and filtered by the
presivă, rezultată din forma conturată cu vigoare intensă care parcă se revarsă din pastă, conferă ten- histrionic spirit of the artist. Despite the intrinsec
printr-un desen sigur, care se impune pregnant într- siune lucrării. Umbra ce cade în partea superioară a picturesque of the subject, the portrait lacks senti-
un cadru lipsit de adâncime, şi prin vibraţia strălu- feţei ascunde privirea şi induce o notă de mister şi mentality and pomposity. The approach is jovial and
citoare a paletei. Anume exagerări ale volumelor şi melancolie, contrazisă de zâmbetul uşor ce parcă sthenic, but also austere.

197
Steriadi capitalizes on the extreme mobility of the expressive role of the colour is exploited to the maxi- capturing the atmosphere and the defining features.
techniques he employs (pencil and watercolour); mum in the sense of putting the chromatic essence The attention he gives to the building of the compo-
with quick, austere lines and angles he defines the fa- of shapes and object to the maximum. sition, his tendency to simplify and to represent the
cial characteristics of the model, but returns and un- shapes geometrically link him to Cézanne. The taste
derlines some of them with hachures and thick ducts. Just like his still lifes, Vasile Popescu’s landscapes for powerful colours, placed in contrasts, shows that
Then in watershades and watercolour, in vapoury show an interest for the solid tectonics of the colours he had assimilated the post-Cézannian experiments
transparencies, underlining the face and the expres- in often surprising compositions. The Dobrudjan of the French masters of colour.
siveness of the eyes, he introduces shade and light. landscapes are frequently built on an architectural
These graphic characteristics give the painting the motif which appears laterally in the foreground, al- Bibliografie/Bibliography: Oprea 1988; Deac,
aspect of an ébauche, a touch of spontaneity thus lowing for the perspective to unfold amply towards Octavian 2007; Artmark Auction, 20 March 2012,
underlining the peculiar physiognomy of the model. the sea. This time, the architectural motif separates catalogue 51, lot 143.
a narrow foreground from the ample space which al-
Bibliografie/Bibliography: Oprescu 1942; Dan lows for the sea to spread, while the side is closed by
1988; Artmark Auction, 17 July 2011, cat. 34, lot a natural element. Constantin Artachino
65; Octavian 2012, repr. p. 94 1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti
The two characters are casually laid side by side, in
a relaxed manner, characteristic of the modernity Tendinţele conceptuale şi extrem de diverse din
Vasile Popescu brought by the “holiday” landscape. This manner of peisajul artistic european, se recunosc în creaţia lui
1894, Bucureşti - 1944, Bucureşti
 depicting the woman, like and odalisque, brings an Constantin Artachino, sub forma unor asimilări veni-
element of novelty in his creation, but it will appear te dinspre academism, impresionism, simbolism şi
Tipul de construcţie pentru care optează, linia raţio- again in some of his composition in the 40s. chiar Arta 1900, conferind operei sale acel aspect
nală, preferinţa pentru forma plată, gama cromatică The colour is spread in compact, clearly separated eclectic, întrucâtva inconsecvent stilistic.
şi modul de alăturare al culorilor, precum şi reperele areas, in broad, untidy strokes with interventions of Împărtăşind gustul pentru tărâmul exotic de la
din arta europeană fac uşor identificabilă pictura lui delicate calligraphic interventions. He resorts to the malul Pontului Euxin, Artachino abordează peisajul,
Vasile Popescu. perfect combination: the blue water and the green portretul sau scena de gen în peisaj, într-o manieră
vegetation, with variations of white and interven- descriptiv-obiectivă, cu atenţie pentru calitatea de
Compoziţia cu marinar şi sirenă poate fi încadrată tions of ochre. comunicare a aspectelor pitoresc exotice. Portretele
celei de-a doua etape pe care pictorul o petrece în de dobrogeni datează în majoritate din deceniul trei
Dobrogea, la Balcic şi Mangalia, din 1933, perioa- Bibliografie/Bibliography: Comarnescu 1985; şi probează un grad de autenticitate şi o culoare
dă ce deschide o nouă serie peisagistă, în care linia Preutu 1990; Pavel 1990; Artmark Auction, 26 locală într-o formulare unică în cadrul picturii
are funcţie decorativă, în vreme ce rolul expresiv al January 2012, catalogue 47, lot 93. româneşti interbelice.
culorii este exploatat la maxim, în sensul valorificării În portretul de Turc, artistul utilizează maniera sa
esenţei cromatice a formelor şi obiectelor. specifică în realizarea lucrărilor acestui gen în care
Ca şi naturile statice, peisajele lui Vasile Popescu do- Paul Scorţescu linia are rol principal, iar culoare vine să „umple”
vedesc interesul pentru tectonica solidă a registrelor 1895, Iași - 1976, Paris suprafeţele create de duct. Armoniile preferate sunt
cromatice, în compoziţii deseori surprinzătoare. Pe- cele reci, bine echilibrate, între galben şi albastru.
isajele dobrogene sunt frecvent sprijinite pe un mo- Cronicarul Victor Bilciurescu îl acredita pe Paul Scor- Atenţia se îndreaptă şi spre elementele de costum,
tiv arhitectural ce apare în prim plan, lateral, lăsând ţescu cu aprecieri din cele mai favorabile în cronica care contribuie semnificativ la caracterizarea perso-
perspectiva să se deschidă amplu, spre mare. De din ziarul Universul, din 26 aprilie 1922, numindu-l: najului.
data aceasta, motivul de arhitectură delimitează un „un talent remarcabil” cu „un desen corect şi un colo-
prim plan îngust, de spaţiul amplu pe care se desfă- rit impecabil”. Studiase la Academia Julian cu profe- The conceptual and extremely diverse tendencies
şoară marea, iar laterala este închisă de un element sorii Jean Paul Laurens şi Pierre Albert Laurens, că- of the artistic European landscape, are present in
natural. lătoriile de studiu, apoi, la Veneţia, Atena şi Istanbul, the creation of Constantin Artachino in the form of
au avut un rol însemnat în maturizarea sa artistică. assimilations coming from Academism, Impression-
Cele două personaje sunt alăturate neglijent, cu o ism, Symbolism and even Art 1900, giving his cre-
notă de relaxare specifică peisajului „de vacanţă” al Lucrarea Turc la Balcic probează atracţia artistului ation an eclectic, somewhat stylistically inconsistent
modernităţii. acest tip de redare a femeii amintind pentru motive cu tentă exotică, pitorească, prezen- aspect.
odalisca, este un element inedit în creaţia sa de până te atât în peisajul urban, cât şi în portretizarea unor A partaker of the taste for the Pontine exoticism,
acum, dar va mai apare în câteva compoziţii ale sale tipuri umane, pe care le redă cu ştiinţa surprinderii Artachino approaches landscapes, portraiture and
din deceniului patru. atmosferei şi trăsăturilor definitorii. Atenţia acordată genre scenes in landscapes in a descriptive-ob-
Culoarea este aşternută în zone compacte, clar de- construcţiei compoziţionale, tendinţa de simplifica- jective manner, having great care for the manner
limitate, într-un strat subţire, cu o pensulaţie largă, re şi geometrizare a formelor probează însuşirea in which he renders the exotic and picturesque as-
dezordonată, în care intervin incizii caligrafice deli- lecţiei în descendenţă cézanniană. Gustul pentru pects. The portraits of people from Dobrudja date
cate. În cadrul gamei reci artistul apelează la com- culoarea puternică, în alăturări contrastante, alteori mostly from the third decade and are a display of
binaţia preferată: albastrul apei şi verdele vegetaţiei, nuanţat modelată, este dovada asimilării şi a expe- authenticity and local colour unique to Romanian
cu variaţiile albului şi intervenţiile calde ale ocrurilor. rimentelor post-cézanniene ale coloriştilor francezi. inter-war painting.
Întreaga compoziţie este dovada interesului The Turk is depicted in the usual manner in which
artistului pentru mijloacele de exprimare ce ţin de The chronicler Victor Bilciurescu wrote favourable he approaches this type of works, in which the line
dinamica structurii interne a imaginii: compunere, appreciations in the Universul, on 22 April 1922, plays the leading role and the colour comes to “fill in”
ritmare. calling Paul Scorţescu a “remarkable talent” with an the spaces created by the duct. He is partial to cold,
“accurate drawing and impeccable chromatic”. Paul well balanced harmonies of yellow and blue. Atten-
The type of construction he chooses, the rational line Scorţescu had studied at the Julian Academy, with tion is also drawn to the elements of the garment,
and his bias for the flat shape, the colours and the Jean Paul Laurens and Pierre Albert Laurens and the which contribute significantly to the delineation of
way he brings them together, the connections with voyages he took to Venice, Athens and Istanbul con- the character.
European art reveal the art of Vasile Popescu. tributed to the process of artistic maturity.
Sailor and Mermaid can be placed in his second The painting Turk from Balcic reveals the artist’s Bibliografie/Bibliography: Oprea 1971; Oprea
stage in Dobrudja, spent in Mangalia and in Balcic, attraction for picturesque, exotic motifs, which he 1998; Dreptu 2004; Mateescu, Matei, Dreptu 2006;
in 1939, stage which inaugurates a new stage in his approaches both in his urban scapes and when he Artmark Auction, 17 July 2011, cat. 34, lot 76.
landscapes, where the line is decorative, while the portrays human typologies, rendered with the skill of

198
Ștefan Popescu artistice ale lumii din prima jumătate a secolului XX: turărilor de tonuri şi contraste.
1872, Finţești, Buzău - 1948, București Paris şi New York. Lucrările sale se remarcă printr-o Maniera moderat impresionistă de a surprinde pe
excepţională stăpânire a „meşteşugului” şevaletului pânză vibraţiile atmosferice şi felul în care lumina
Traseele de călătorie, din Bretania pe malurile ţăr- şi o impresionantă acurateţe a expresiei. Iar origi- îmbracă şi defineşte formele, se definise încă din
mului pontic şi apoi în Orient, sunt marcate, în acti- nalitatea sa stă tocmai în acea atmosferă de mister timpul perioadelor petrecute la Balcic, dar fascinaţia
vitatea lui Ştefan Popescu, de frecventele participări pe care o induce, cu osebire portretelor de femei, şi peisajului însorit din sudul Franţei, unde pictaseră cu
expoziţionale la Paris, Bucureşti, Berlin, München, distincţia înglobată personalităţii modelului. Seduc- puţin timp în urmă, Matisse, Derain, Picasso, Othon
Veneţia, Berna, Stocholm, Barcelona. ţia culorii la Stoenescu, constă în abila utilizare a Friesz şi mulţi alţii, îl întoarce către sine, îi revelează
Tabloul Înserare peste Chioggia a fost realizat în anul tonurilor, cu „dulcile armonii de griuri, de brunuri şi dimensiunea poetic lirică, înspre o sinteză ideală în-
1924, când Ştefan Popescu lucra în sudul Franţei. albastruri”, cum o definea Busuioceanu. tre culoare, lumină şi formă.
Artistul se apropie de peisaj într-o atitudine contem- Portretul pictoriţei Elena Barbu face parte din catego- Tabloul Peisaj la Cassis se raportează la perioada
plativă, dar sub dominantă senină, redând cu clarita- ria portretelor mondene ale maestrului. Lucrarea se franceză care abundă în peisaje ale coastei, ale mă-
te motivul şi dovedind o atenţie bine dozată în selec- remarcă prin acea spontaneitate artistică obţinută rii, ale ambarcaţiunilor – chiar dacă este considerat
tarea elementelor definitorii ale locului. Personajele prin libertatea şi lejeritatea tuşelor şi remarcabilul ca aparţinând creaţiilor de la mijlocul deceniului trei.
sunt cu totul absente, ca în cele mai multe din com- joc de umbre ce reliefează fizionomia. Racursiul, Tema este reluată deseori, artistul schimbând puţin
poziţiile sale, artistul căutând efectele spectaculoa- uşor forţat, accentuează graţia personajului într-o unghiul de abordare a motivului. Lucrarea păstrează
se ale luminii apusului de soare, cărora le atribuie o manieră ce aminteşte de sensibilitatea artistului faţă o ordine figurală, deşi întreaga compoziţie pare să
notă de mister de descendenţă romantică târzie. De- de pictura spaniolă. Clarobscurul specific acestui se dizolve sub strălucirea luminii. Contururile sunt
cuparea motivului impune o impresie de monumen- gen de portrete, anihilează importanţa fundalului, în spulberate de tuşe anarhice, păstoase părând să
talitate prin simplitatea şi stabilitatea compoziţiei, în vreme ce figura se afirmă cu farmec şi seducţie, re- se topească în atmosfera fierbinte-sărată. Perspec-
care orizontala dominantă este ritmată de verticale- ducând importanţa aprofundării psihologice sau mo- tiva plastică ce părea că se naşte din poziţionarea
le catargelor ambarcaţiunilor. Preocupat de lumină rale, în favoarea unei prezenţe mai spectaculoase şi artistul care vede marea peste şirul scund de case,
şi efectele acesteia, Şt. Popescu face o demonstraţie reprezentative, cu certă adresă mondenă. se topeşte în perspectiva cromatică. Ocrurile, gal-
de seducătoare virtuozitate la nivel cromatic, prin benul auriu şi roşul de flacără, par să explodeze în
contraste puternice pe alocuri, apoi ansamblul cro- Eustaţiu Stoenescu the portraitist is reproached by faţa noastră, în vreme ce albastrurile verzui de nu-
matic abil armonizat, în care lumina pare prinsă în the critics with the same quality which made him anţe şi intensităţi diferite, marchează adâncimile şi
pastă, unificând toate elementele compoziţiei. successful in his lifetime. The remarkable talent with depărtările. Comunicarea pictorului cu peisajul pare
The voyages he took, from Brittany to the Black Sea which he painted the faces of his characters does o scufundare în esenţa acestuia, o „metaforă a unei
Coast and then to the Orient are marked in the cre- not reveal any of his feelings and does not show em- zile de vară”.
ation of Ştefan Popescu by frequent contributions to pathy with the model, elements considered essential
exhibitions in Paris, Bucharest, Berlin, Munich, Ven- to the genre and which give the work of art a spiritual The colour is the mark of Lucian Grigorescu’s cre-
ice, Bern, Stockholm, Barcelona. charge. We believe that the critics were too harsh on ation. Placed under the sign of the sun, his art con-
Ştefan Popescu painted Nightfall in Chioggia while the artist who made himself accepted in the most quers with the chromatic vivacity, with its light, with
working in the south of France. The artist approaches sophisticated and/or modern circles of the most its liveliness with the melting of the shapes and with
the landscape contemplatively, but serenly, depict- important capitals of art in the first half of the 20th the adjoining of tones and contrasts.
ing the motif with clarity and displaying a well bal- century: Paris and New York. His works reveal an The moderate impressionistic manner in which the
anced attention in the selection of the elements exceptional skill and an impressive accuracy of the vibrations of the atmosphere are captured on canvas
which define the place. As in most of his creations expression. And his originality comes from that aura and the way in which the light envelopes and defines
there are no characters, the artist searching for the of mystery he induces, especially when he paints the shapes had already crystallized in the stages he
spectacular effects of the light of the setting sun to women and from the refinement he adds to the per- spent in Balcic, but the fascination of the scapes in
which he attributes a touch of mystery, influence sonality of the model. In Stoenescu’s portraits, the the South of France, where Matisse, Derain, Picasso,
of late Romanticism. The cutting up of the motif, seduction of the colour consists in the skillful use of Othon Friesz and others had painted, helps him to
the simplicity and the stability of the composition, shades, with what Busuioceanu defined as “sweet turn seek within his inner self and then to reveal his
where the vertical of the masts gives rhythm to the harmonies of greys, browns and blues”. lyrical dimension and to come to that ideal synthesis
dominant horizontal, inspires monumentality. Ob- The Portrait of the Paintress Elena Barbu is one of the between colour, light and shape.
sessed by light and its effects, Şt. Popescu displays mondain portraits that Stoenescu painted. It has an His picture, “Landscape from Cassis”, dates from the
a charming chromatic virtuosity: strong contrasts, a artistic spontaneity which comes from the remark- French stage, which is rich in paintings depicting the
skillfully harmonized chromatic ensemble where the able play of shadows which reliefs the physiognomy. coast, the sea, the boats, although it is placed among
light seems to have been caught in the paint uniting The slightly strained foreshortening underlines the his paintings dating from the third decade. The artist
all the elements of the composition. grace of the character in a manner reminding of the returns to the theme time and again, changing the
artist’s sensibility for Spanish painting. The chiar- angle of approach. There is a figural order in the pic-
Bibliografie/Bibliography: Oprescu 1966; La pe- oscuro, characteristic of this type of portraits, an- ture, although the entire composition seems to dis-
inture roumaine 1995; Păuleanu 2010;Artmark nihilates the importance of the background, while solve in the brightness of the light. The contours are
Auction, 29 September 2011, cat. 36, lot 57. the figure is asserted with charm and seduction, dissipated by thick, anarchical touches which seem
reducing the importance of moral or psychological to melt in the hot-salty air. The artistic perspective
introspection in favor of a more spectacular, more which appeared to come from the position which of-
Eustaţiu Stoenescu representative, and evidently mondain, presence. fered the artist the view of the sea above the row
1885, Craiova - 1957, New York of houses, melts in a chromatic perspective, The
Bibliografie/Bibliography: Busuioceanu 1980; ochres, the golden yellow, and the fire red seem to
Portretistului Eustaţiu Stoenescu i se reproşează de Rezeanu 2000; Şuşară 2001. explode in front of our eyes, while the greenish blues,
către critica de artă chiar acea calitate care i-a adus of different hues and intensities, mark the depths
succesul în timpul vieţii. Talentul său remarcabil de and the distance. In communicating with the land-
a reda chipurile personajelor din portretele sale, nu Lucian Grigorescu scape, the painter seems to immerse in its essence,
este însoţit de emoţia sa şi de empatia cu modelul, 1894, Medgidia - 1965, București “a metaphor of a summer day”.
elemente esenţiale ale genului, care conferă operei
de artă încărcătura spirituală. Prea aspră, credem, Culoarea este marca creaţiei lui Lucian Grigorescu. Bibliografy/Bibliography: Oprea 1967; Cârneci
această stigmatizare a artistului care a reuşit să se Situată sub semn solar, opera sa este cuceritoare 1989; Luca 1994; Artmark Auction, 29 September
impună în cele mai sofisticate şi/sau moderne cer- prin verva cromatică, încărcătura de lumină, prin 2011, catalogue 36, lot 82.
curi ale unora dintre cele mai importante capitale vivacitatea tuşei, topirea formelor şi măiestria ală-

199
Bucureștiul Vechi dinspre Sf. Spiridon hemenţă de expresie ce caracterizează întreaga sa Efectele atmosferice specifice locurilor cu climat me-
Maniera moderat impresionistă de a surprinde pe operă, indiferent de etapa de creaţie. diteranean, aflate în apropierea mării sau a fluviilor se
pânză vibraţiile atmosferice şi felul în care lumina Podul peste Sena, tablou din perioada pariziană, datat constituie într-un subiect favorit.
defineşte formele, este urmată, în evoluţia profilului 1932 (când artistul face o călătorie de studiu în capi- Redarea atmosferei pudrate de lumina umedă şi cal-
stilistic al lui Lucian Grigorescu, de o pictură a va- tala franceză), este reprezentativ pentru tratarea pe- dă, este preocuparea sa şi în cazul tabloul: Port. Ar-
lorilor mai acuzat plastice şi aderarea la „noul cult isajelor urbane în creaţia maestrului. În privinţa con- tistul aplică o formulă compoziţională frecvent uzita-
internaţional al formei”. Perioada petrecută în su- strucţiei formelor, lucrarea mărturiseşte receptarea tă în pictura de peisaj marin, în care privitorul este
dul Franţei, la Cassis-sur-Mer, numită de criticii săi influenţelor picturii lui Cézanne, dar în egală măsură, confruntat cu prezenţa masivă, în primul plan a unor
„constructivă” sau „cézanniană” se defineşte prin amprenta decisivă a impresionismului este evidentă ambarcaţiuni văzute dinspre proră. Suprafaţa mării
principii plastice deliberat raţionale, prin compoziţia în folosirea culorii, deşi artistul construieşte formele găseşte rapeluri în albastrurile abil nuanţate, griuri-
solid articulată a formelor, consistenţa volumelor şi şi volumele prin armonii şi contraste vibrante. Spaţiul le şi alburile colorate din tratarea cerului, întrerupte
claritate cromatică. După 1930, stilul lui Lucian Gri- este complet eliberat de prezenţa umană, lăsând ar- fiind de arhitecturile cu contururi incerte in fundal.
gorescu se limpezeşte şi se maturizează în sensul hitecturile bătrânului oraş, redate în volume grele în Perimetrul stilistic în care se plasează viziunea artis-
întoarcerii la un „lirism pictural”, la problematica registrul inferior, şi în forme mai zvelte şi mai uşoare tică a lui Nicu Enea se află în zona de întrepătrunde-
şi bucuria culorii şi picturalităţii, aspirând înspre o în cel superior, să transmită atmosfera de linişte me- re a influenţelor impresioniste şi post-impresioniste,
sinteză ideală între culoare, lumină şi formă. lancolică a zidurilor vechi de secole, martori tăcuţi la în cadrul căreia artistul abordează o manieră de
Libertatea imprevizibilă a tuşei ne surprinde şi în curgerea lină a solemnului fluviu. Culorile calde (bru- exprimare filtrată prin lirismul temperamentului său.
această imagine a Bucureştiului vechi, inundat de nuri şi ocruri în multiple nuanţe şi irizări, galben, albu- Repertoriul său tematic se defineşte îndeosebi prin
lumină. Suntem cuceriţi de muzicalitatea elevată ri colorate), lumina prinsă în pastă, liniştea care parcă pictura de nud şi portretistică, secondate de peisajul
şi explozivă a artei lui Lucian Grigorescu – pictorul face formele să încremenească, creează o senzaţie rural, natural şi uman.
„exclusiv”, „incorigibil” sau „pictorul cel mai pic- de irealitate, care poate fi percepută şi în alte pânze În interpretarea sa, nudul feminin impune nu o
tor” – obţinută prin densitate coloristică specială, ale lui Schweitzer-Cumpănă cu motive „decupate” din viziune plăpândă şi edulcorată, ci o frumuseţe
prin raporturile de culoare şi forţa nuanţelor. Pasta vechi spaţii urbane. naturală, în care gradul de senzualitate este în raport
este aşezată pe pânză în nuanţări modulate de un defavorabil cu robusteţea aproape monumentală a
rafinament extrem, iar culoarea se construieşte pe The thick paste is applied vigorously and with gusto formelor. Fizionomia e schiţată sumar, dar artistul
sine asigurând arhitectura interioară a tabloului. O resulting in a vehement expression which charac- insistă firesc asupra anatomiei trupului, iar în poza
anvelopă atmosferică învăluie şi fluidizează forme- terizes the works of Rudolf Schweitzer-Cumpăna adoptată şi în compoziţie, găseşte repere mai ales
le naturale şi arhitecturile acestui peisaj citadin, dar regardless of the stage of creation they belong to. în arta marilor maeştri europeni renascentişti.
cromatica rămâne să susţină senzaţia de prospeţi- Bridge over the Seine was painted in 1932, when Efectul pozei senzuale al tinerei întinse pe divan,
me şi vitalitate. the artist was in Paris to further his artistic forma- este atenuat de atenţia îndreptată nu spre posibilul
The moderate impressionistic manner in which he tion and is representative for the manner in which he spectator, ci spre şiragul de mărgele, precum şi de
captures and renders the vibrations of the atmo- approaches cityscapes. The building of the shapes armonia valoraţiilor din tratarea cromaticii în tonuri
sphere and the manner in which the light defines bears the influence of Cézanne, while the colours de brun-ocruri luminoase, calde.
the shapes is followed, in the evolution of Lucian bear the mark of the Impressionism although the
Grigorescu’s artistic profile, by a more evident ar- shapes and the volumes are the result of harmonies The “Art School” from the Black Sea Coast, his voy-
tistic painting of values and by embracing the “new and vibrant contrasts. The space is completely de- ages to Italy, Montenegro, Macedonia and to the Dal-
international cult of shape”. The time he spent in void of human presence leaving the architecture of matian Coast were necessary and essential stages
the south of France, at Cassis-sur-Mer, which his the old city – heavy volumes in the lower part, and in shaping Nicu Enea’s artistic vision. His art gains
critics called “constructive”, or “cézannian” is de- slim, lighter shapes in the upper part – to convey in picturalness, in the interest for light and the way
fined by deliberately rational artistic principles, by the atmosphere of melancholy of the old walls, silent it can be captured in the paint, in the refinement of
a solidly articulated composition of shapes and by witnesses of the calm flow of the river. The warm co- the hues and in the defining of shapes through co-
chromatic clarity. After 1930, Lucian Grigorescu’s lours (multiple shades and irisations of browns and lours. The atmospheric effects, a characteristic of the
style becomes clear and in going back to an “artistic ochres, yellow and coloured whites), the light cap- Mediterranean area, or in the vicinity of big rivers,
lyricism”, to the joy of colour and picturalness, aspir- tured in the paste, the silence which gives the shapes are favourite themes.
ing to reach the ideal synthesis between colour, light a stone-stillness, all lead to a feeling of non-reality In the Harbour, the artist is mainly preoccupied
and shape, it reaches maturity. also present in other Schweitzer-Cumpăna creations to render the atmosphere imbued by the humid,
The unforeseeable freedom of the brush stroke is cut out of old urban spaces. warm light. He resorts to a compositional formula
surprising in this image of the old Bucharest, flooded frequently used in seascape painting, where the
by light. We are captivated by the refined, explosive Bibliografie/Bibliography: Artmark Catalogue, onlooker is confronted with the massive presence,
melodiousness of Lucian Grigorescu’s art – the Romanian Impressionism and Post-impression- in the foreground, of ships seen from the prows.
“exclusive”, “incorrigible”, “the painter of painters” – ism Auction, September 25 2012, cat. 76; Io- The surface of the sea finds answers in the subtly
coming from a special chromatic, from the balance nescu, Radu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Rudolf nuanced blues, in greys and in the coloured whites
of colour and the power of the shades. The paste Schweitzer-Cumpăna Foundation, Bucharest, 2003; used for the sky, interrupted by the vague contours
is laid in shaded modulations of extreme subtlety, Poenaru, Gheorghe, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, of architecture in the background.
while the colour builds itself giving the interior archi- Bucharest, 1969; Rudolf Schweitzer-Cumpăna, 125
tecture of the painting. The air envelopes and fluidi- since his birth, Exhibition Catalogue, National Muse- The artistic area in which we can place Nicu Enea’s
fies the natural and architectural shapes of this city um Cotroceni, Bucharest, 2011. vision is placed at the confluence of Impression-
scape, but the chromatic preserves the freshness ism and Post-impressionism, where the artist ap-
and the vitality. proaches his themes in a manner which he first fil-
Nicu Enea tres through the lyricism of his nature. His thematic
Bibliografie/Bibliography: Oprea 1967; Cârneci 1897, Lucăceşti, Bacău – 1960, Bacău repertoire is defined by nudes and portraiture, com-
1989; Luca 1994. pleted by rural, natural and human landscape.
„Şcoala de artă” de la ţărmul Mării Negre, apoi călăto- In his interpretation, the feminine nude is not frail,
riile din Italia, Muntenegru, Macedonia şi de pe coasta edulcorated, but of a natural beauty with a degree
Rudolf Schweitzer-Cumpăna dalmată au reprezentat etape necesare şi esenţiale of sensuousness which is almost shadowed by the
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti în conturarea viziunii picturale a lui Nicu Enea. Arta lui monumental robustness of the shapes. The physiog-
câştigă mult în picturalitate, în interesul pentru lumi- nomy is barely sketched, but the artist insists upon
Pasta abundentă, aplicată cu forţă şi savoare rezultă nă, pentru surprinderea ei în pastă, prin rafinamentul the anatomy, while the pose and the composition
în pânzele lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna, într-o ve- efectelor de nuanţe şi definirea formelor prin culoare. bear the mark of the artists of the Renaissance. The

200
effect caused by the sensuous pose of the young Still life is an ever present genre in all the stages of Artistul nu e interesat neapărat de portretizarea
woman lying on the divan is attenuated by the string Theodorescu Sion’s creation (which can be defined personajelor, cât de atmosfera senină, luminoasă şi
of beads as well as by the harmony of the chromatic, by distinct features), but it takes precedence after optimistă pe care o creează. Remarcăm nota voios
in shades of warm, luminous ochre browns. 1920. In search of the most adequate elements jucăuşă a momentului, ca diferenţă faţă de aborda-
which could express the national features, Theo- rea gravă a membrilor comunităţilor rurale din alte
Bibliografie/Bibliography: Octavian 2003; Deac, dorescu Sion resorts to objects, clay pots, farmer’s compoziţii ale aceleiaşi etape.
Octavian 2007; Păuleanu 2008; Artmark Auction, tools, national dresses and enhances their decora-
June 15th, 2011, cat. 33, lot 13. tions. In rendering the props and the shades in this In the Romanian painting of the inter-war period, Ca-
painting, the artist carefully follows the contour which mil Ressu was one of the main representatives of the
is underlined by the black of the duct. He displays direction of “national specificity”, characteristic both
Ion Theodorescu-Sion a tendency to geometrize the volumes thus giving for his writings and for his artistic creation. Leaving
1882, Ianca, Brăila - 1939, București rhythm to the shapes, to alternate nuanced chro- behind the idyllic approaches of the subject in the
matic harmonies with contrasts of colour, bringing epoch, Ressu was interested in elaborating an au-
Componenta simbolistă, gustul pentru decorativ, in- life into the motif. The colour is spread with a knife, or thentic style to reflect the national Romanian spirit,
teresul pentru compoziţie şi pentru o artă cu specific in unctuous touches, in a carefully studied manner, founded on the values of popular art. Thus, he took
naţional au marcat constant preocupările lui Ion The- in an uneven consistency, once again contributing to his subjects from the everyday life of simple people,
odorescu-Sion, chiar dacă opera sa probează şi alte the characterization, to the materialness and to the frequently from the rural milieu, the subject of the
experimentări stilistice şi conceptuale, ce au trecut tactual of each and every detail of the composition. peasant life becoming of interest in his work from
prin impresionism, pointilism, sintetism, cubism, re- the second decade of the 20th century. Between
alism, decorativism, Art Nouveaux etc. In the capital city of France, Theodorescu-Sion is 1909 and 1914, Camil Ressu spent the summers
Natura statică este unul dintre genurile consecvent confronted with a variety of means of expression: in at Alexandru Bogdan-Piteşti’s mansion, in Vlaici.
prezente în opera lui Theodorescu Sion, în toate suggestions of Nabism, Neoimpressionism, Ce- There, he approached multiple compositions char-
etapele de creaţie (care pot fi definite prin trăsături zanne, Van Gogh and, of course, influences coming acteristic for the essential moment of the peasant’s
distincte), dar devine predominantă după 1920. În from the art of the Far East. The symbolist direction existence.
căutarea celor mai potrivite elemente care să expri- and the charactertic decorativism coming from Art Peasant Women from Vlaici asserts many features
me specificul naţional, Theodorescu Sion apelează la 1900 appear throught his creation. of Ressu’s creation: interest in construction, ten-
obiecte, vase de ceramică, unelte agricole, costume The subject Theodorescu-Sion chose and in which dency towards monumentality, towards simplifying
populare, cărora le evidenţiază şi decorurile specifi- he approached it bear testimony to the influence of the forms and inducing constructive rhythms. The
ce, fie că e vorba de compoziţii cu personaje, fie de the Japanese painting as well as to what he picked characters are well balanced within the composi-
naturi statice. up from Art Nouveau. His encounter with the Nabists tion, emanating quietness and peacefulness slightly
În redarea recuzitei şi formelor din acest tablou, was one of the most powerful and most durable ex- invigorated by the rhythm of the coloured surfaces.
artistul este atent la urmărirea conturului subliniat periences of his formative years, which will later ap- The artist is not especially interested in portraying
prin negrul pregnant al ductului. El manifestă o pear in the way he attempts decorativist simplifying. his characters, but rather in the joyful luminous and
tendinţă de geometrizare a volumelor care stabileşte The motif of the woman with a fan appears either optimistic atmosphere he creates. Compared to oth-
un accentuat ritm al formelor, apoi armoniile alone, like in this painting, or in compositions with er compositions of the same stage defined by sober,
cromatice nuanţate alternează cu contrastele de more characters (On the Brink). stern atmosphere, there is a different specific joyful
culoare, conferind vitalitate motivului. Culoarea este trace here that optimizes the viewer.
aşternută cu cuţitul, sau în tuşe onctuoase, cu formă Bibliografie/Bibliography: Pavel 1967; Schobel,
căutată, consistenţa pastei nefiind egală şi contribu- Clonaru 1971; Vlasiu 2000;Artmark Auction, 12
ind o dată în plus la caracterizarea, materialitatea şi June 2012, catalogue 63, lot 84. Gheorghe Ionescu Sin(aia)
tactilitatea fiecărui detaliu al compoziţiei. 1896, Sinaia - 1988, Bucureşti


Diversitatea formelor de exprimare ale artei din Camil Ressu Formarea personalităţii artistice a lui Gheorghe Io-
capitala Franţei îl confruntă pe Theodorescu-Sion 1880, Galaţi - 1962, București nescu Sin a avut loc la Academia Ranson şi în at-
cu sugestii ale picturii nabiste, neoimpresioniste, mosfera cosmopolită şi clocotitoare a cercurilor
cézanniene, ale expresionismului lui Van Gogh şi, În pictura românească interbelică, Camil Ressu a fost artistice pariziene. Participările sale expoziţionale,
bineînţeles, cu cele ale artei de inspiraţie extrem unul dintre principalii reprezentanţi ai specificului la întoarcerea în ţară, sunt bine cotate, incluzându-l
orientală. Marca Artei 1900, atât prin direcţia sim- naţional, atât prin scrierile sale, cât şi prin creaţia eşalonului de top al generaţiei sale. Până nu demult
bolistă cât şi prin decorativismul specific, se va re- artistică. Distanţându-se de abordările idilic facile aproape uitat – poate şi datorită ultimei perioade de
găsi în creaţia artistului român de-a lungul întregii consacrate în epocă, Ressu a fost preocupat de creaţie, care nu se ridica la valoarea anilor de tine-
activităţi. elaborarea unui stil autentic, fundamentat pe valorile reţe şi maturitate – locul său în istoria artei din Ro-
Lucrarea Nimfă mărturiseşte în mod direct, artei populare, care să reflecte spiritul naţional mânia este cu siguranţă acum în curs de reevaluare.
prin subiect şi tratare, influenţa asimilată de românesc. Subiectele sale sunt astfel inspirate din Pictura de nuduri a reprezentat o constantă în aria
Theodorescu-Sion din pictura japonizantă şi din Art cotidian, din viaţa omului simplu, frecvent al mediului sa tematică. Francisc Şirato observa priceperea sa
Nouveau. Întâlnirea cu nabiştii fusese una dintre cele rural (subiect predilect în opera sa începând cu de a realiza compoziţii cu nuduri, ritmul stabilit la
mai puternice şi durabile experienţe din formarea sa, deceniul al doilea al secolului XX). Tema se impune nivel formal şi cromatic şi „încadrarea motivului prin-
care se va regăsi ulterior sub forma tendinţelor de din perioada 1909-1914, când Camil Ressu stă la cipal în liniştea de compoziţie”.
simplificare decorativistă. Vlaici, la conacul lui Alexandru Bogdan-Piteşti. Aici În Nud cu idol artistul îşi dozează cu ştiinţă atenţia
Motivul femeii cu evantai apare fie singur, ca în îşi însuşeşte un univers figurativ sub semnul vieţii între redarea frumuseţii trupului feminin, redat ma-
această lucrare, fie în compoziţii cu mai multe per- rurale: ţăranul şi momentele esenţiale ale existenţei iestuos şi impunător, şi raportul rafinat pe care îl sta-
sonaje (Pe malul apei). sale. bileşte cu ansamblul compunerii imaginii, ritmul pe
Lucrarea Ţărănci din Vlaici impune aspecte carac- care elementele componente îl dezvoltă între ele şi
The symbolist component, a taste for decorative- teristic operei lui Ressu: preocuparea pentru con- armonia întregului.
ness, an interest for composition and for an art root- strucţie, tendinţa de monumentalitate, tendinţa de Culoarea, de o eleganţă ferm instituită, este părtaşă
ed in the traditional features are a constant in the simplificare a formelor şi de realizare a unor ritmuri cu rol esenţial în expresia imaginii, fiind aplicată pe
creations of Ion Theodorescu-Sion, although there constructive. Personajele sunt plasate ferm în cadrul suprafeţe mari, în nuanţări, valoraţii şi alăturări de
are also other stylistic and conceptual experiments compoziţiei, într-un echilibru ce conferă un senti- efect. De o senzualitate sugerată, nu etalată, nudul
inspired by Impressionism, Pointillism, Synthetism, ment de linişte şi pace, dinamizat de ritmarea supra- pare a ţine de o îndepărtată inspiraţie din creaţiile
Cubism, realism, Decorativism, Art Nouveau, etc. feţelor cromatice. tahitiene ale lui Gauguin şi are un aer exotic, solemn,

201
pe care fizionomia insolit misterioasă a modelului şi stăpâneşte materialitatea, relevându-i cu subtilitate până la sfârşitul vieţii. Tot acolo şi-a deschis propria
idolul din mâna sa stângă le augmentează. spiritualitatea, descendenţa palladyană. Artistul re- sa Şcoală particulară de pictură în 1886, instituţie
nunţase încă din anii ’30 la cromatica severă expri- devenită apoi celebră printre tinerii – central și est-
Culoarea este aşternută pe zone compoziţionale mată doar prin ocruri, griuri, verzuri şi alburi surd nu- europeni – aspiranţi la cariera de artiști, reuniti în
ample, compacte, şi în tabloul Ţărănuş de pe Olt, dar anţate, deşi nu pentru a deveni un colorist exuberant, metropola bavareză pentru a își edifica o educaţie
într-o gamă mai luminoasă şi în alăturări contrastan- ci doar pentru a exprima o viziune mai luminoasă în artistică, fie de pregătire ori complementară la fil-
te. Personajul este succint portretizat din profil, dar relaţia cu natura. Delimitarea nuanţărilor tonale in- iera „academică”, fie de tip așa-zis alternativ „liber”.
bine surprins ca gestică şi atitudine, căpătând o notă duce un discret efect decorativ, iar elementele de Din acest moment evoluţia carierei lui Hollósy este
vag monumentală, profilat viguros prin cromatică, pe construcţie se revendică şi acum din experienţa pa- definită de inseparabila împletire a creaţiei originale
fundalul cu un peisaj sumar schiţat. Tratarea forme- riziană, când a relaţionat cel mai bine cu arta postim- şi operei pedagogice. Prin această dublă vocaţie,
lor, ca şi în cazul altor tablouri ale lui Gh. Ionescu Sin, presioniştilor francezi. cariera artistului a produs două borne fundaţionale
poate fi raportată la principiile Noii Obiectivităţi Peisajul din Valea Argeşului este conceput într-o con- majore pentru cultura artistică din Europa Centrașă
The artistic personality of Gheorghe Ionescu Sin was strucţie riguroasă, artistul contextualizând forma în și de Răsărit: una durabilă în timp până astăzi,
shaped at the Ranson Academy and in the cosmo- relaţia cu volumele cromatice, într-o viziune concisă rezistentă la „intemperiile” istoriei și care s-a rein-
politan and effervescent atmosphere of the artistic în interiorul căreia mizează pe sugestivitatea redării ventat pe sine ciclic – prin întemeierea coloniei ar-
circles of Paris. Upon his return to Romania, his naturii, obţinută prin redarea esenţialului ei expre- tistice de la Baia Mare (prin sezoanele coloniste de
contributions to exhibitions were well received and siv. Subiectul în sine nu are nimic spectaculos, dar vară ale școlii sale müncheneze, între 1896-1901)
he was considered to be a top representative of his peisajul cucereşte prin puterea de sugestie şi prin – și care s-a „autoedificat” progresiv în ceea ce
generation. Unfortunately his last stage of creation dinamica arhitecturală, rezultate din sinteza compo- numim astăzi Centrul Artistic Baia Mare; apoi, o a
did not meet the expectations of the critics and of ziţională şi cromatică. doua bornă, efemeră (atât timp cât a trăit artistul, în
the public and he fell into oblivion. Lately, though, sezoanele de vară ale anilor 1904-1918), dar nu
his place in Romanian art history is going through The relationship between man and natures a con- mai puţin importantă (chiar dacă astăzi îi cunoaștem
a process of reevaluation. Although up until recently stant in the creation of H.H. Catargi, artist who had doar fragmentar istoria) – prin întemeierea coloniei
he seemed to have been forgotten – perhaps his last worked under the guidance of famous names of the artistice de la Teceu (astăzi Tyacev, în Ucraina)
stage of creation, which did not rise to the expecta- French painting: Maurice Denis, Pierre Bonnard, Ed-
tions – his place in the Romanian art history is going ouard Vuillard, Paul Serusier, André Lhote, Marcel Interior este o mică „bijuterie” picturală, realizată
through a process of reevaluation. Gromaire etc. Landscape from the Argeșului Valley cel mai probabil cândva în anii deceniului 1880,
For Ionescu Sin nudes were a constant preoccupa- dates from a late stage in the painter’s creation and ce ilustrază faza timpurie din creaţia lui Simon
tion. Francisc Şirato noticed his skill in depicting such is the compositional and chromatic option in which Hollósy. Ea depune mărturie despre eforturile ar-
compositions, their rhythm – in shape and chromatic he has settled comfortably and has favoured through tistului îndreptate înspre depăşirea avatarurilor
– and the “placing of the main motif in the peace of his entire career. academiste ale picturii müncheneze de gen şi de
the composition.” Once again Catargi proves to be a „nuanced” colour- salon. Bazate aproape exclusiv pe o tematică rurală,
ist, demonstrating, through that austerity of the style compoziţiile din aceşti ani apelează la o sintaxă
In Peasant Boy on the Banks of the Olt River, the (especially in his landscapes) and through the way in picturală naturalistă, chemată să exprime un ame-
colour is spread in ample, compact, compositional which he controls materiality subtly relieving its spir- stec de căutări artistice şi frământări existenţiale.
areas, but in a more luminous chromatic with con- ituality, a Palladyan origin. The artist had abandoned Acele căutări au dat formă și conţinut unor tipologii
trasting colours brought togther. The character, the austere chromatic expressed with the help of de subiecte şi caractere umane întru totul specifice
placed against a background in a vaguely sketched ochres, greys, greens and whites vaguely nuanced, spiritului acelor dezbateri asupra identităţilor is-
landscape, is succinctly portrayed half face, but his although not in order to become an exuberant co- torice, etnice şi culturale prin care intelectualitatea
attitude and his gestures are firm and they give him lourist, but only in order to express a bright vision in central şi est europeană şi-a construit imaginile de-
a vague monumentality. The shapes, approached in his relationship with nature. The limited choice of nu- spre sine şi despre societate sub impactul ecloziunii
the same manner in other paintings by Gh. Ionescu ances/tones/shades/hues induces a discreet deco- procesului de tranziţie a acestei părţi a continentului
Sion, are tributary to the principles of the New Ob- rative effect, while the elements of construction are înspre formele de civilizaţie industrială şi urbană ale
jectivity. still rotted in his Parisian experience, when he had viitoarei Europe a naţiunilor.
a very good relationship with the art of the French
Bibliografie/Bibliography: Oprea 1978; Busui- Post-impressionists. Simon Hollósy received his artistic training at the
oceanu 1980; Oprea 1998; Octavian, Deac 2007; Landscape from the Argeșului Valley has a rigorous Royal Fine Arts Academy in Munich, where, between
Goldart Auction, 11 October 2009, lot 89; Artmark construction the artist weaving the shape in a re- 1878 and 1883, he studied under the guidance of
Auction, 26 January 2012, catalogue 47, lot 30; lationship with the chromatic volumes, in a concise Alois Gabl, Otto Diez and Ludwig von Loefftz. He set-
Artmark Auction, 15 November 2011, catalogue vision inside which he relies on the suggestive way tled in the Bavarian metropolis, living there until the
39, lot 35. in which he depicts nature conveying her expressive end of his life. It was also in Munich, that, in 1886, he
essence. The subject is not spectacular, but the land- opened a Private Painting School of his own, an insti-
scape captures through its power of suggestion, the tution which became famous among aspiring artists
Henri H. Catargi dynamic of the architecture which originate from the coming from Central and Eastern Europeans coun-
1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti synthesis between composition and chromatic. tries. They came to the Bavarian metropolis in order
to be trained in fine arts and did it complementary to
Relaţia om-natură a fost o preocupare constantă în Bibliografie/Bibliography: Cebuc 1987; Crişan the “academic” curriculum or opted for the alterna-
creaţia lui H.H. Catargi, artist şcolit sub îndrumarea 2006; Artmark Auction, 15 June 2011, cat. 33, tive way of free studies. From this moment on, Hol-
câtorva dintre marile nume ale picturii franceze: Ma- lot 94. lósy’s career is defined by an inseparable interlacing
urice Denis, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Paul of his original creation and his pedagogical work.
Serusier, André Lhote, Marcel Gromaire etc. Peisajul Due to his double vocation the artist’s career has
din Valea Argeşului, o lucrare dintr-o etapă târzie, Simon Hollosy produced two fundamental milestones to the artis-
reprezintă opţiunea compoziţională şi cromatică în 1857-1918 tic culture in Central and Eastern Europe: one which
care artistul s-a stabilit confortabil, în cadrul acestui lasts until today, resistant to the “changing weather”
gen, constant ca preferinţă de-a lungul întregii sale Educaţia artistică și-a dobândit-o la Academia of history, reinventing itself cyclically – the founda-
creaţii. Regală de Arte Plastice din München unde a studiat tion of Baia Mare Art Colony (when from 1896 to
Catargi se dovedeşte din nou un colorist „plin de sub îndrumarea lui Alois Gabl, Otto Diez şi Ludwig 1901 his Munich school settled during the summers
nuanţe”, probând astfel, prin acel ascetism al stilu- von Loefftz între 1878 şi 1882. S-a stabilit defini- in Baia Mare) – which step by step “build itself up
lui (mai ales în peisaj), precum şi prin modul în care tiv în metropola bavareză unde avea să locuiască ”becoming what we call today Baia Mare Art

202
Center”. The second milestone was an ephemeral de naturi statice și a fost realizată, cel mai proba- Janos Krizsan
one (it lasted during the artist’s lifetime, the sum- bil, cândva în intervalul 1935-1945 (poate în- 1866 - 1948
mer sessions 1904-1918) but not less important tre 1940-1944 ?), atunci când problemele de
(even if its history is but fragmentary known) – the sănătate, dar și contextul anilor de război, ocupaţie Formaţia sa artistică se fundamentează în mod
foundation of Tecen Art Colony (today Tyacev in și prigoană rasială l-au împins pe artistul la o re- esenţial pe studiile efectuate la Baia Mare cu Ist-
Ukraine). tragere din spaţiul public pentru a crea în intimi- ván Réti şi Béla I. Grünwald în cadrul celei dintâi
tatea atelierului și a grădinii casei în care locuia. „promoţii” modelată în Școala Liberă de Pictură de la
Interior is a little jewel, created probably during in Dincolo de măiestria picturală, de îndrăzneaţa Baia Mare (1902-1908). Astfel, alături de Jenő Ma-
the 1880’s, illustrating an early stage of Simon Hol- perspectivă plonjată ce conferă iluzia unei discrete ticska (concitadinul şi congenerul său stins prematur
lósy’s creation. It proves his efforts to tide over the monumentalităţi pe care arareori în regăsim în din viaţă), János Krizsán reprezintă cel de al doilea
shortages of Munich’s academic genre and salon „aranjamentele” compoziţionale cu naturi statice, important artist de obârşie locală propulsat pe scena
painting. Based almost exclusively on rural themes, și în ciuda energetismului cromatic atât de specific vieţii culturale de învăţământul artistic băimărean.
the compositions from this time span are character- picturii, resimţim o stare de „solilocviu”, de dialog al S-a manifestat, activ și dinamic, pe scenele pub-
ized by a naturalistic syntax, meant to witness a mix înţeleptului cu sine, într-o atmosferă cu un vag „par- lice din Baia Mare și din spaţiul transilvănean între
of artistic quests and existential interrogations. This fum” de meditaţie întristată. 1909-1948. A fost un pictor relativ productiv, apoi
kind of quest gave form and content to a typology un „actor” major al organizării vieţii și manifestărilor
of topics and human personalities which character- Sándor Ziffer fulfilled his professional and intellectual oficiale ale comunităţii artistice băimărene prin in-
ized the discussions concerning historical, ethnical formation in four distinct educational environments: termediul Societăţii Pictorilor Băimăreni și a Școlii
and cultural identities. Through them, the Central and an academic one in Budapest (1895-1900: Techni- de Arte Frumoase de la Baia Mare (1927-1935;
Eastern European intelligentsia built its own image cal Drawing School and School of Industrial Arts) and 1940-1944).
of itself and that of the society they lived in, being three so-called free ones – Munich (1900-1906,
influenced by the impact transition to the industrial Anton Aźbe’s Private Painting School; Simon Hol- Opera artistică realizată de János Krizsán se dis-
and urban civilization, to a future Europe of nations, lósy’s Private Painting School), in Baia Mare (1906, tinge printr-o remarcabilă coerenţă stilistică plasată
had triggered. (Tiberiu Alexa). 1907: independent colonist) and Paris (1906, pe traiectul acelei direcţii tradiţionalist–conserva-
1907: circle around Henri Matisse’s studio). From toare care s-a nutrit din valorile idealului fondator al
1902 to 1906, during the summer months, he plein air-ismului statutat la Baia Mare de Simon Hol-
Sandor Ziffer joined the colonies Fonyód (Hungary), Hunedo- lósy, ideal care a fost modulat apoi prin peisagistica
1880 - 1962 ara and Teceu (today Tyacev, in Ukraine) together impresionistă elaborată de Károly Ferenczy.
with Hollósy’s Muncheneze art students. Due to his
Sándor Ziffer și-a săvârșit formaţia profesională closeness to the avant-garde circles in Paris, Ziffer Lucrările lui János Krizsán sunt adeseori citate
și intelectuală în patru medii educaţionale dis- orientated his conception and creativity towards the atunci când se evocă controversabilul spirit pictural
tincte: unul de tip academic la Budapesta (1895- “reviving” values of European art. Over the years, he băimărean. Lumini in gradină este o remarcabilă
1900: Școala de desen industrial și Școala de arte developed a powerful style of his own, which influ- piesă ce ilustrează pe deplin această aserţiune, la un
industriale), respectiv trei de tip așa-zis liber – la enced decisively the artistic environment of Baia standard superior de calitate artistică,
München (1900-1906, Școala privată de pictură Mare and the entire cultural and artistic space of Amestecul de viziune realistă, praxis plein-air–
Anton Aźbe; Școala privată de pictură Simon Hol- Transylvania. His style is based on an expressionist- ist şi mijloace tehnice de insiraţie impresionistă
lósy), la Baia Mare (1906, 1907: colonist indepen- fauvist mix, adorned with elements he assimilated (pensulaţie în tuşe juxtapuse, ecleraj de o tensi-
dent) și la Paris (1906, 1907: cercul atelierului lui from the postimpressionist syntax, from Cézanne’s une moderată) induce, întradevăr, acea amprentă
Henri Mattise). Între 1902-1906 a colonizat pentru geometry, from new objectivity and the new realism distinctivă ce aşează pictura lui János Krizsán la
sezoanele de vară împreună cu studenţii müchenezi of «New Arcadia» loc de frunte în seria stilistică dezvoltată pe direcţia
ai Școlii Hollósy, succesiv, la Fonyód (Ungaria), tradiţionalizării cvasiacademizante a modelului im-
Hunedoara și Teceu (azi Tyacev, în Ucraina). Con- Today we perceive Sándor Ziffer’s oeuvre and per- presionist. Devoţiunea cu care artistul s-a aplecat
tactul cu mediile avangardiste pariziene i-a orientat sonality as a peak of Baia Mare Art Center’s history: asupra peisagisticii, dar şi absenţa aproape totală
decisiv concepţia și creativitatea înspre valorile „în- permanent colonist (from 1906), whose human and a tematicii antropologice dovedesc că orizontul
noitoare” ale artei europene. În timp, Ziffer a elabo- artistic destiny identifies with both: imposing the intelectual al demersurilor lui János Krizsán se
rat o stilistică proprie, puternic personalizată, ce a insurgent avant-garde ideal to the creative medium concentrează asupra conspectării subiectivante a
exercitat o influenţă decisivă atât în mediul artistic of Baia Mare at the end of the modernity (1906- spectacolului naturii în termenii unui intuiţionism
băimărean, cât și în întregul spaţiu cultural-artistic 1944) and the conservation of the values of classical bergsonian.
transilvănean, o stilistică întemeiată pe un mix ex- and interwar avant-garde in Baia Mare in the hazy
presionist–fovist agrementat cu elemente asimilate context of two decades (1945-1962). His artistic formation is essentially based on the
din sintaxele postimpresionismului, geometrismului training in Baia Mare with István Réti and Béla I.
cézanne-ian „noului obiectivism” și neorealismului Still Life with Blue Cup is a representative work Grünwald in the framework of the first “cohort”
«Noii Arcadii» for Ziffer’s mature stage of creation. It belongs to a shaped in the Baia Mare Free Painting School (1902-
rich series of still lifes and was created, most prob- 1908).
Astăzi percepem opera și personalitatea lui Sándor ably, in the interval 1935-1945 (maybe between Consequently, together with Jenő Maticska (his
Ziffer din perspectiva unui reprezentant de vârf al 1940-1944), a time span when, apart from his fellow-citizen and peer, who prematurely passed
istoriei Centrului Artistic Baia Mare: colonist perma- health problems, war, occupation and racial per- away), János Krizsán is the second important local
nent (începând din 1906) al cărui destin uman și secution, determined the artist to retreat from the artist propelled to the cultural life by Baia Mare art
artistic se identifică deopotrivă cu impunerea ide- public space and create in the intimacy of his studio school. Between 1909 and 1948 he was an active
alului insurgenţei novatoare de tip avangardist în me- or house garden. Disregarding his painterly skills, and dynamic actor on the public scene not only in
diul creativ băimărean de la finalul epocii moderne the daring perspective which confers the painting Baia Mare, but in Transylvania. He was a relatively
(1906-1944) și, respectiv, cu conservarea valorilor a discrete monumentality, rarely found in composi- prolific painter and then a master of ceremonies,
avangardei clasice și interbelice la Baia Mare în con- tional “arrangements” of still lifes, and despite of the organizing of the life and the official events of Baia
textul tulbure al primelor două decenii ale epocii chromatic energy which characterizes the painting, Mare community through the Society of Baia Mare
contemporane (1945-1962). we feel a state of “soliloquies”, of the wise man’s dia- Painters and the Baia Mare School of Fine Arts
logue with him, in an atmosphere with a vague “per- (1927-1935; 1940-1944).
Natură statică cu pahar albastru este o piesă fume” of sad meditation. (Tiberiu Alexa).
reprezentativă pentru perioada de maturitate a János Krizsán’s artistic oeuvre is characterized by a
creaţiei zifferiene. Face parte dintr-o serie bogată remarkable stylistic coherence placed on the tradi-

203
tional -conservative trajectory, which was nourished Károly Ferenczy), but did not finish his studies. As a dinamică deschisă, cu aranjament piramidal al mo-
by the values of the ideals of plein airiism, introduced grant holder of the Bucharest Arts Ministry, between tivelor antropomorfe; depersonalizarea fizionomiilor
in Baia Mare bySimon Hollósy. Afterwards this ideal 1921-1922, he enjoyed a sojourn for studying and personajelor – dublată de „încărcarea” emoţional–
was weakened through Károly Ferenczy’s impres- documentation in Italy. In 1920 he finally settled in tragică a trăirilor prin intermediul poziţiilor și gesti-
sionist landscape painting. Baia Mare and became, over the years, one of the cii corporale; organizarea cromatică prin suprafeţe
János Krizsán’s works are often quoted when the most spectacular and important “innovators” of in- tonale compacte contrastate valoric.
controversial pictorial spirit of Baia Mare is evoked. terwar art produced and publicly promoted by the
Lights in the Garden (Baia-Mare) is a remarkable Baia Mare Art Center. He must be looked upon as Due to his training in Baia Mare, between 1911-
piece of work, fully illustrating this assertion at a a main contributor (together with Dávid Jándi, Hugo 1915, under the guidance of Károly Ferenczy, Já-
standard of high artistic quality. The mix of realis- Mund, József Klein, Tasso Marchini, Traian Bilţiu nos Thorma and István Réti, Dávid Jándi represents
tic vision, plein-air praxis and technical means of Dâncuş, Petre Abrudan) to the “cyclical reinvention” one of the most relevant and important “educational
impressionist inspiration (juxtaposed brushing, il- of the innovations produced by Baia Mare Art Center products” the art school Baia Mare had propelled onto
lumination of moderate tension) are really induc- through the third (1920-1933) and fourth avant- the interwar art scene. Several documentation stages
ing the distinctive fingerprint which confers János garde waves (1930-1940). After the mid twen- in Italy brought him close to thenovecento art move-
Krizsán’s painting a front place in the stylistic series ties he joined the so-called dissident group formed ment, but his very personal aesthetic formula, – classi-
developed in the direction of quasi-academic tra- around Aurel Popp. Doing so, Oszkár Nagy contrib- fied today as “brand Jándi” – had already taken shape
ditionalizing the impressionist model. The artist’s uted substantially to the artistic colonization of Baia at the beginning of the nineteen-twenties, through
devotion for landscape painting, but also the almost Sprie, the place where an avant-garde alternative, a stylistic synthesis based on a consistent expres-
total absence of anthropologic themes, proves that opposed to the conservative realistic plein-air-ism sionist layer and elements taken from the rhetoric of
the intellectual horizon of his actions was focused promoted by the official Baia Mare institutional es- primitivism, new objectivity and neo-symbolism. Over
on subjective, abstracting the spectacle of nature tablishment, evolved. the years, the artist became one of the main “actors”
in terms of Bergsonian intuitionism. (Tiberiu Alexa). of the “insurgent” artistic scene of interwar painting
From the very beginning he adopted the construc- elaborated and publicly promoted by the Baia Mare
tive, rationalist spirit of Cezanne’s painting lessons. Art Center, through the second avant-garde wave
Oszkar Nagy Then, little by little, elaborated a strictly personal (1911-1923), followed by the third (1920-1933)
1883, Pecica, Arad - 1965, Baia Mare stylistic vision of synthesis, incorporating a great and fourth ones (1930-1940).
variety of elements taken from the stylistic syntaxes Deposition from the Cross represents a study of
După o primă colonizare temporară la Baia Mare of late Postimpressionism, Expressionism, Cubo-con- painterly investigation which led to elaborated works
în 1912 (cursant al Școlii Libere de Pictură sub în- structivism and Primitivism. This winter landscape (with different known variants) on this biblical theme
drumarea lui Károly Ferenczy și János Thorma), reveals the synthetic nature of the style which be- which preoccupied the artist throughout his entire
efectuează studii academice nefinalizate la Școala came “brand Ozskár Nagy”, as well as the formalistic creative life. Over the years, the preoccupation was
Superioară de Arte Frumoase din Budapesta (1913- discourse of his painting during the early mature converted to several “completed” oil paintings on can-
1915, cu Károly Ferenczy). În 1921-1922 petrece years of the artist, the 1930’s. (Tiberiu Alexa). vas. This variant on pastel permits us to identify the
aproape doi ani de documentări și studii libere în Ita- “methodology” of building up the plastic space: open,
lia, ca bursier al Ministerului Artelor de la București. dynamic composition with pyramidal arrangement of
În 1920 s-a stabilit definitiv la Baia Mare și a de- David Jandi anthropomorphic motives; depersonalization of the
venit, în timp, unul dintre cei mai spectaculoși și 1893-1944 physiognomy of the characters depicted – doubled
importanţi „inovatori” interbelici din pictura produsă by an emotional-tragic “load” of feelings, through
și promovată public în Centrul Artistic Baia Mare. Prin studiile pe care le-a efectuat la Baia Mare, bodily positions and gestures; chromatic organization
Trebuie considerat ca principal contributor (alături între 1911-1915, sub îndrumările lui Károly Fe- through compact tonal surfaces which are contrasted
de Dávid Jándi, Hugo Mund, József Klein, Tasso renczy, János Thorma și István Réti, Dávid Jándi from the point of view of their value. (Tiberiu Alexa).
Marchini, Traian Bilţiu Dâncuș, Petre Abrudan) la „re- reprezintă unul dintre cei mai relevanţi și importanţi
inventarea ciclică” a înnoirilor produse în Centrul Ar- „produși educaţionali” pe care învăţământul artistic
tistic Baia Mare prin valurile avandardiste trei (1920- băimărean l-a propulsat pe scena artistică publică Bordi Andras
1933) și patru (anii deceniilor 1930-1940). După în anii interbelici. Repetate stagii de documentare în 1905-1989
mijlocul anilor 1920 s-a alăturat așa-zisului grup Italia l-au apropiat de cercurile artistice ale mișcării
disident constituit în jurul lui Aurel Popp contribuind novecento, însă formula estetică atât de personală Bordi András s-a format în spiritului plei air-ismului
substanţial la colonizarea artistică de la Baia Sprie, – clasificată astăzi drept „marca Jándi” – s-a con- practicat de reprezentanţii şcolii maghiare la începu-
acolo unde s-a putut coagula o alternativă înnoitoare turat, încă de la începutul anilor deceniului 1920, tul secolului XX, unde l-a avut profesor pe Réti István,
avangardistă la conservatorismul realist de tip plein printr-o sinteză stilistică fundamentată pe un strat venind apoi în contact şi cu elemente ale post-im-
air-ist promovat la nivel oficial de establishment-ul consistent expresionist și cu fuzări de elemente sin- presionismului francez, în timpul anului de studiu de
instituţional băimărean. tactice prelevate din retoricile primitivismului, „noii la Academia Julian. S-a îndreptat de preferinţă în-
obiectivităţi” și neosimbolismului. Succesiv, artistul spre tehnica acuarelei, în care a realizat portrete de
De la bun început și-a însușit spiritul constructiv de s-a numărat printre principalii „actori” ai mediului o acută expresivitate şi peisaje de atmosferă.
tip raţionalist al lecţiilor picturale cézanne-iene. Apoi, artistic „insurgent” din pictura interbelică elaborată Lucrările sale se află nu numeroase colecţii publice
treptat, a elaborat o viziune stilistică de sinteză și promovată public în Centrul Artistic Baia Mare, mai şi particulare din România, Anglia, Australia, SUA,
strict personală, în care încorporat o diversitate întâi prin exponenţii celui de al doilea val avangardist Franţa, Israel, Croaţia, Canada, Ungaria, Germania,
de elemente prelevate din sintaxele stilistice târziu (1911-1923), apoi prin cei ai celui de al treilea val Italia, Elveţia.
postimpresionistă, expresionistă, cubo–constructiv- avangardist (1920-1933) și celui de al patrulea val
iste și primitivistă. Acest peisaj de iarnă relevă cu avangardist (anii deceniilor 1930-1940). Bordi András was educated in the spirit of the plein-
pregnanţă tocmai natura sintetică a stilisticii „marca air adopted by the representatives of the Hungarian
Ozskár Nagy” și înfăţișarea pe care a dobândit-o dis- Coborârea de pe cruce reprezintă un studiu de in- school of landscapists at the beginning of the 20th
cursul formal al picturii artistului în anii de maturitate vetigare picturală consacrat elaborărilor (cu diverse century, where he studied with Réti István. He also
timpurie ai deceniului 1930. variante cunoscute) pe această temă biblică ce l-a spent a year at the Julian Academy, where he came
preocupat pe artist de-a lungul întregii sale vieţi cre- in contact with elements of the French Post-Impres-
After a first stay at Baia Mare colony in 1912 (as an ative și care, în timp, s-a convertit și în câteva lucrări sionism. He has a bias for watercolours, technique
attendee of the Free Painting School, run by Károly „definitive” în ulei pe pânză. Saceastă variantă în pas- which allowed him to create expressive portraits and
Ferenczy and János Thorma), he studied at the Uni- tel ne permite să identificăm deopotrivă „metodo- landscapes.
versity of Fine Arts in Budapest (1913-1915, with logia” de construire a spaţiului plastic: compoziţie His creations are in public and private collections

204
in Romania, England, Australia, USA, France, Israel, In his creation there are several stages, correspond- în acelaşi timp, prin rapeluri şi vibraţii ale culorii o
Croatia, Canada, Hungary, Germany, Italy and Swit- ing to the manner in which he adopted and assimi- elegantă picturalitate.
zerland. lated the ideological and stylistical influences of In Transylvanian painting, Aurel Ciupe is the artist
each period, since his debut under the sign of a calm who marks an important moment in the relation
Impressionism, followed by the adaptation of certain between shape and colour, giving greater weight to
Carol Hubner elements of Post-Impressionism, by the bias for a colour. Balance and a sweet melancholly rule over
1902, Sighişoara - 1981, Brașov formula of Neorealism, which best suited his person- the atmosphere of Aurel Ciupe’s creation, be it lan-
ality, and developed in synchronicity with European dscape, portraiture – his favourite genre – or still life,
Karl Hübner a studiat timp de un an la Berlin, cu pic- painting, followed by a Heimatkunst type of tradition- which he approaches with the same creative thrill.
torii Erich Wolsfeld, Eugen Spiro şi Bató József, în alism, socialist realism, and late Avant-garde. But his Portraiture is a display of rational organizing of the
1926, şi apoi, din 1927, a parcurs cursurile Şcolii thematic proves that he belongs to modernity. surface of the painting and of the importance of co-
de Arte Frumoase din Bucureşti, cu profesorii Gavril The Ballerina, which comes from the collection of the lour.
Popescu, Costin Petrescu şi Camil Ressu. Rămâne Hubner family, from Braşov, was painted in 1956, In Portrait of a Girl, he does not set out to charac-
la Bucureşti până în anul 1932, unde are un ateli- in a stylistic formula which originates in the New terize his model, but to capture her expression ath
er şi participă la manifestări expoziţionale, apoi se Objectivity and lands in the Realism which was of- the moment when she poses, that beauty and that
întoarce la Braşov, unde activează ca artist liber ficially acknowledged at the dawn of Communism. epfemeral smile which appear only in the moment
profesionist. The painting is an example of a successful approach immortalized by the artist.
Creaţia sa cunoaşte mai multe etape de receptare that of a portrait included in a composition – option The chromatic refinement supports the delicate sha-
şi asimilare a influenţelor ideologice şi stilistice, ale which he will also employ in his religious composi- pes and the attitude of the model. The coloured whi-
perioadei, de la debutul sub semnul unui impresio- tions, which are, together with the portraiture, the tes and the mother-of-pearl pink define her face and
nismul domol, apoi prelucrarea unor elemente ale most significant part of his creation. her clothes. The background is a display of colours,
construcţiei post-impresioniste, orientarea spre o Adhering to the Communist orientation of the time, chocolate browns, intense blues, dark, metallic greys
formulă a neo-realismului, cea mai solidă şi mai con- he depicted work scenes, both in the urban and in amply nuanced with red and yellow ochre giving con-
formă personalităţii sale, dezvoltată în sincronicitate the rural areas, portraits of workers and peasants, trast to the shape and elegant, artistic vibrations to
cu pictura europeană, urmată de un tradiţionalism rural and industrial scapes. Although we can hardly the colours.
de tip Heimatkunst, realism socialist, şi avangardism say that they do not match the themes the artist ap-
târziu. În privinţa tematică, Karl Hübner se dovedeş- proached previously, they do show artificialness and Bibliografie/Bibliografhy: Deac, Mircea, AurelCiupe,
te aparţinător la modernitate their titles bear testimony to his attitude towards Cluj-Napoca, 1978;Lăptoiu, Negoiţă, Aurel Ciupe,
Balerina, piesă ce provine din colecţia familiei Hüb- Communism. în Incursiuni în plastic românească, II, Cluj Napoca,
ner, din Braşov, este realizată în anul 1956, într-o Intimacy in the manner in which he approaches the 1987;Șorban, Raul, AurelCiupe,București, 1967.
formulă stilistică ce pleacă dinspre Noua-obiectivi- theme, the way in which he communicates with it, in
tate pentru a poposi în realismul agreat oficial în pe- which he explores the universe of his models, is ob-
rioada de început a comunismului. Tabloul aparţine vious when the artist feels emotionally attached. This Petre Abrudan
unei formule de gen de succes a lui Hübner, şi anu- is the case of the Ballerina. Here, the composition is 1907 - 1979
me aceea a portretului inclus într-o compoziţie, pe masterfully placed in two levels and values the figure
care o utilizează şi în cazul compoziţiilor religioase, of the young woman in a moment of relaxation, of Și-a săvârșit educaţia academică în efervescentul
pe care le considerăm – alături de portret – partea abandonment even. There is a symbolic aspect here, mediu cultural din Clujul interbelic, studiind pictura
consistentă a operei sale. too, the two levels being the private life versus the și desenul cu Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Anastase
Aderarea la comanda socială, adusese în creaţia life on stage which expose her to the society. One Demian în Școala de Arte Frumoase (1925-1928).
sa, lucrări cu scene de muncă în mediul urban sau might interpret this as the compromise the artist had În vara anului 1927 colonizează la Baia Mare
rural, portrete de muncitori şi ţărani, peisaje rurale to make in order to be able to continue practicing și studiază în cadrul Școlii Libere de Pictură sub
şi peisaje industriale, despre care nu putem afirma his art. îndrumările și corecturile lui János Thorma. După
neapărat că fac notă discordată în cadrul tematicii efectuarea stagiului militar și finalizarea examenelor
abordate de artist în perioada anterioară, dar care de diplomă (1932), Petre Abrudan s-a stabilit la
au, multe, o doză mare de artificialitate şi poartă ti- Aurel Ciupe Baia Mare integrându-se, treptat și printr-o activi-
tluri mărturisit angajate. 1900, Lugoj - 1988, Cluj-Napoca tate dinamică, în viaţa creativă a comunităţii Centru-
Tratarea mai intimă, apropierea de subiect şi comu- lui Artistic Baia Mare timp de 15 ani (1933-1948).
nicarea cu acesta, explorarea universului personal al În pictura din Transilvania, Aurel Ciupe este artistul După alţi doi ani petrecuţi la Oradea, s-a stabilit
celor portretizaţi are loc în cazul subiectelor de care care marchează un moment important în raportul definitiv la Cluj unde și-a împlinit etapa de maturi-
artistul se simte mai ataşat emoţional. Este şi cazul formă - culoare, acordând acesteia din urmă un rol tate a originalei sale creaţii artistice, în paralel cu o
lucrării Balerina, în care compoziţia iscusit aşezată precumpănitor. Echilibrul şi o duioasă melancolie prodigioasă carieră didactică în mediul academic al
în două planuri, pune în valoare figura bine realizată stăpânesc atmosfera creaţiei lui Aurel Ciupe, fie că Institutului de Arte Plastice «Ion Andreescu».
a tinerei surprinsă într-un moment de pauză, de rela- este vorba de peisaj, poate genul său preferat, fie de
xare şi chiar abandon. Compoziţia are şi un conţinut portret sau natură statică, la fel de frecvent abordate Peisagist prin excelenţă, dar și autor de interesante
simbolic, cele două planuri fiind viaţa intimă, trăiri şi tratate cu aceeaşi atenţie şi emoţie creatoare. compoziţii tematice cu motive antropomorfe, în
personale versus expunere/spectacol/ societate. O Portretul, ca de altfel întreaga sa operă, dovedeşte perioada băimăreană a carierei sale Petre Abrudan
propunere de interpretare ar putea să se refere chiar ştiinţa organizării raţionale a suprafeţei picturii şi s-a atașat valorilor celui de al patrulea val avangard-
la destinul artistului constrâns să urmeze o cale în importanţa culorii. ist activ în pluralista creaţie a Centrului Artistic Baia
care nu crede, pentru a nu renunţa complet la arta sa. În lucrarea Portret de fată, pictorul nu îşi propune Mare din anii deceniilor 1930-1940, sub „umbrela
să caracterizeze personalitatea acestui model, ci să mentorală” exercitată de celebrul Sándor Ziffer și
In 1926, Karl Hübner studied in Berlin with Erich îi surprindă expresia în clipa în care ea îi pozează, alături alţi „insurgenţi” băimăreni precum Dávid Ján-
Wolsfeld, Eugen Spiro and Bató József, and in 1927 acea frumuseţe şi acel zâmbet efemer, care pope- di, József Klein, Ozskár Nagy, François Gáll, Gheza
he returned to Bucharest where he became a stu- seşte pe chipul ei doar în clipa imortalizată de pictor. Vida și Peer Melroe (ambii sculptori).
dent of the School of Fine Arts, studying with Gavril Rafinamentul cromatic susţine gingăşia formelor şi
Popescu, Costin Petrescu and Camil Ressu. He re- a atitudinii modelului. Alburile colorate şi rozurile si- Vedere din Baia Mare este o ilustrare tipică și
mained in Bucharest until 1932, painting in his stu- defii definesc chipul şi vestimentaţia tinerei. Fundalul exemplară pentru discursul peisagistic elabo-
dio and contributing to numerous exhibitions. After este realizat în brunuri ciocolatii, albastruri intense, rat de artist în anii deceniului 1930: schemă
that, he returned to Braşov, where he was an active metalice şi griuri închise, amplu nuanţate cu accente compoziţională solidă – dinamică și închisă; motive
freelance artist. de roşu şi ocru gălbui, asigurând contrast figurii, dar, plastice – specifice citadinismului băimărean in-

205
tervelic: case minerești, silueta Dealului Crucii, podul este sursa principală a inspiraţiei sale, indiferent că Eugen Găscă
peste zăul Săsar, vegetaţia arboricolă – redate în se exprimă prin sculptură sau pictură (sau chiar prin 1908,Cheţani - 1989, București
mase corporale compacte și robuste care degajă scris). Abordarea subiectului generează sensuri me-
senzaţii discret monumentale; univers cromatic taforice, artistul explorând deseori potenţialul sim- Format în mediul cultural transilvănean (ale cărui spi-
energetic și tensionat articulat pe exploatarea con- bolic al motivului în sine. rit şi valori au rămas imprimate personalităţii sale),
trastului complementar roșu–verde și agrementat de Eugen Gâscă se stabileşte la Bucureşti, după ce ab-
contrapuctări contrastive în galben, ocruri, albastru După consacrarea ca sculptor, exprimarea prin in- solvă în capitala României, cursurile Şcolii de Arte
și violeturi; factură stilistică de sinteză, compozită, termediul limbajului picturii, a intervenit în timpul Frumoase, îndrumat de Camil Ressu şi Constantin
în care sunt reunite elemente specifice expresionis- călătoriei de studii la Paris din 1938-1939. Lucră- Artachino.
mului, primitivismului și „noului obiectivism”. rile acestei prime etape conţin ceva din francheţea Eliberat de orice detalii superflue, în efortul de identi-
limbajului sculpturii, prin soliditatea tectonică a for- ficare şi reţinere a esenţelor, stilul său probează asi-
He fulfilled his academic formation in the efferves- melor, rezultat al aplicării culorii cu şpaclul. milarea şi abordarea unei concepţii moderne, sinte-
cent cultural environment of interwar Cluj, where, Tematica diversă a picturii lui Ion Vlasiu cuprinde tice a picturalităţii cu care se apropie de temele ce se
at the Fine Arts School, he studied drawing and portrete, „expresive măşti ale genului”, peisaje, teme revendică din spiritualitatea spaţiului transilvănean.
painting with Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Anastase istorice, naturi statice etc. Dramatismul lucrării Reverie, se naşte la întâlnirea
Demian (1925-1928). In the summer of 1927, dintre forma de o simplitate austeră, conţinutul sim-
Petre Abrudan came to Baia Mare Colony, where he Fidelitatea faţă de model este transgresată în acest bolist şi tratarea expresivă. O formă laconică, fixată
studied in the Free Painting School under the guid- portret de grup printr-o abstractizare tipologică de pe pânză cu un desen sigur, pare coborâtă din re-
ance of János Thorma. After military service and inspiraţie expresionistă. Personajele sunt aduse sursele unei arte străvechi. Sub semnul miracolului
after passing the diploma exams (1932), he settled într-un prim plan accentuat, spaţialitatea fiind ast- vieţii, personajul şi elementele naturale sunt parte
in Baia Mare, where, for fifteen years (1933-1948), fel suprimată, ceea ce proiectează puternic figurile a întregului cosmic, guvernat de o lege supremă.
he integrated in the dynamic and creative life of Baia în atenţia vizuală a privitorului. Viziunea dramatică Cromatica este reţinută, în game reci, modelate în
Mare Art Center. Then, he spent two years in Ora- sugerând atmosfera romanului kafkian omonim, este tonuri foarte apropiate.
dea, after which he settled in Cluj, a city in which he exprimată prin simplificările expresive şi violenţă Culoarea e aşternută în suprafeţe mari, perfectând
fulfilled the maturity stage of his original artistic cre- cromatică. Roşul sângeriu este aprins de alătura- starea de senzualitate calmă, deja indusă de formele
ation. In addition he had a prodigious educational ca- rea negrului sau albastrului metalic, iar sobrietatea conturate de linia fermă şi elegantă prin simplitate.
reer in the academic milieu of the Institute for Plastic sumbră a brunurilor este potenţată de intervenţiile
Arts «Ion Andreescu». de alb şi negru. Împăstările, tuşele nervoase şi su- Educated in Transylvania, in a cultural milieu whose
prapunerile tonale dau suprafeţei pictate o vibraţie spirit and values are imprinted on his personality,
Landscape painter par excellence, but also author surdă, fremătătoare. Eugen Gâscă settled in Bucharest after graduat-
of interesting compositions with anthropomorphic ing from the School of Fine Arts, where he studied
motifs, Petre Abrudan became attached, during his The skill with which Ion Vlasiu approaches vario- under the guidance of Camil Ressu and Constantin
stay in Baia Mare, to the values of the fourth avant- us domains of art in order to express his complex Artachino.
garde wave of the pluralistic creation of the Art feelings, carefully selecting the material and the te- Free from any superfluous details, in the effort of
Center during 1930-1940. Petre Abrudan worked chnique which are appropriate for each subject, for retaining the essence, his style bears testimony to
under the “mentorship” of the famous Sándor Ziffer each theme, are surprising and impressive. assimilating and approaching of a modern, synthetic
and together with other “insurgents” from Baia Mare The rural world, with its characteristic themes, whi- concept of picturalness with which he comes takes
as Dávid Jándi, József Klein, Ozskár Nagy, François ch generate a certain approach of the material and on themes rooted in the spirituality of the Transyl-
Gáll, Gheza Vida and Peer Melroe (both sculptors). of the shape, is the main source of his inspiration vanian space.
expressed in sculpture, painting, and even writing. The dramatism of this painting comes from the
Cityscape from Baia Mare illustrates, in a typical The approach generates metaphors, the artist often encounter between the simple, austere shape, the
and exemplary manner, the landscape discourse exploiting the symbolic potential of the motif itself. symbolistic content and the expressive approach. A
elaborated by Petre Abrudan during the 1930’s: Once established as a sculptor, while taking a for- curt shape, placed on the canvas by a firm drawing,
solid compositional scheme– dynamic and closed; mative trip to Paris between 1938 and 1939, he seems to descend from the resources of an ancient
plastic motifs – characteristic for the city of Baia began expressing himself through plastic language. art. Under the sign of the miracle of life, the charac-
Mare during the interwar period: miners’ houses, The creations of this first stage still have something ter and the natural elements are part of the cosmic
the silhouette of Dealul Crucii (Cross Hill), the bridge of the frankness of sculpture, perhaps in the material whole, governed by a supreme law. The chromatic is
over Săsar river, groups of trees – depicted in ro- solidity of shapes, resulting from applying the paste refrained, cold, in very close tones.
bust and compact masses, which emanate a discrete with a palette knife. The colours are spread on large surfaces adding
monumentality; the chromatic universe is energetic to and perfecting the state of calm sensualness, al-
and tensioned, articulated on the exploitation of the The diverse themes of Vlasiu’s paintings comprise ready induced by the stern lines and elegant in its
complementary contrast of red and green, interwo- portraits, “expressive masks of the genre”, land- simplicity.
ven with contrastive counterpoints of yellow, ochre, scapes, historical themes, still-life’s, etc.
blue and violet; style of synthesis, in which elements In this group portrait, the attachment to the model Bibliografie/Bibliography: Lăptoiu 1987; Vlasiu,
from expressionism, primitivism and new objectivity transgresses in a typological abstractization. The Székely Sebestyén 2011.
can be found. (Tiberiu Alexa). characters are brought in an enhanced foreground,
thus suppressing spatiality and bringing the figures
to the full visual attention of the onlooker. The dra- Lucia Piso-Ladea
Ion Vlasiu matic vision is rendered through expressive simpli- (1914-1972)
1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti fications and chromatic violence. The blood red is
set on fire by black and by metallic blue, while the Cu studii parţiale la Şcoala de Arte Frumoase din
Ion Vlasiu surprinde şi impresionează cu măiestria sobriety and the dramatism of the browns are inten- Cluj, apoi la Academia de Arte Frumoase din Bucu-
cu care abordează domenii diferite ale artei pentru sified by interventions of white and black. Nervous reşti, Lucia Piso şi-a întregit pregătirea artistică cu
a-şi exprima trăirile complexe, selectând cu sensibi- pastings and superposed tones give the surface a profesorul Catul Bogdan, la Timişoara, şi receptând,
litate materialul şi tehnica potrivite fiecărui subiect, voiceless stir. din puternica personalitate artistică a lui Romul La-
fiecărei teme. dea, soţul ei, ceva din vigoarea construcţiei plastice
Bibliografie/Bibliografy Demetrescu 1984; Lăp- a sculpturii acestuia.
Lumea satului, cu temele specifice care generează toiu 1987. Catalog Artmark, Licitaţia din 21 februa- Portretistă de mare fineţe, artista a portretizat cu
şi un anume mod de tratare a materialului şi formei, rie 2013, cat. 416. duioşie şi capacitate de pătrundere şi revelare a

206
universului interior al modelelor sale personaje astfel, de Fata cu mărgele roşii a lui Grigorescu sau Limbajul său se menţine în sfera figurativului, dar
dragi din anturajul său şi numeroşi copii, cu priviri de Cusătoreasa lui Vermont (aici prezentată). Tablo- tratarea este extrem de sintetică. Prin geometri-
luminoase şi atitudini ghiduşe. Comparată cu Nicolae ul este apreciat ca făcând parte din creaţia de după zări severe şi organizări compoziţionale riguroase,
Tonitza pentru subtilitatea, verva şi sensibilitatea cu 1950, perioadă când artistul dezvoltă o sensibilitate lucrările capătă un pregnant aspect decorativ, dar
care s-a apropiat de universul copilăriei, Lucia Piso aparte faţă de universul familial. Lumina este distri- simplificările severe ale formei şi acest aspect geo-
impresionează prin exploatarea seninătăţii fireşti, buită astfel încât să reliefeze esenţialul şi să elimi- metrizat, nu dăunează conţinutului, care nu-şi pierde
a optimismului şi generozităţii necondiţionate, a ne detaliile nesemnificative, să creeze o atmosferă din componenta lirică a mesajului.
drăgălăşeniei naturale, lipsită de convenţionalismul de intimitate şi linişte, ce dă impresia că suntem
vârstelor mai mature, prinse în privirile luminoase şi beneficiarii privilegiului de a pătrunde pentru câte- Paul Sima graduated from the “Ion Andreescu” Insti-
atitudinile drăgălaş stângace sau de o cuceritoare va momente în spaţiul intim descris. La fel de bine tute of Visual Arts, Cluj; where he later taught; also,
naturaleţe. dozate sunt şi descrierea interiorului şi a costumului for a while he was the dean of the Faculty of Fine Arts
Pictoriţa dovedeşte admirabile abilităţi de particula- popular, în vreme ce culoarea are atât rol unificator, He made his debut in 1957, in Cluj, and later he
rizare fizică şi psihică a modelului şi foarte buna stă- cât şi de focalizarea a atenţiei. Remarcăm, la nivel contributed to numerous collective and personal
pânire a elementelor de limbaj. Lucrarea cucereşte cromatic, efectele şi strălucirea ce par coborâte din exhibitions, both in Romania and abroad (Budapest,
prin paginarea ce asigură o atmosferă de intimitate, smalţul ceramicii vaselor populare româneşti. Bratislava, Berlin, Tokyo, Brindisi). He approaches a
admirabila capacitate de expresie şi dezinvoltura variety of subjects, from landscapes and portraits, to
abordării. Rarely mentioned by art historians, brought to the historical compositions.
attention of the specialists and to the eye of the pub- His language remains in the field of the figurative,
Schooled at the Academy of Fine Arts in Cluj and lic through the efforts of specialists from Cluj, Teodor but the approach is synthetical to the extreme. Strict
then at the Academy of Fine Arts in Bucharest, Lucia Harşia’s creations have also been auctioned lately. geometrization and rigorous compositional organi-
piso ompleted her formation with professor Catul Mostly of small size, without anything spectacular, zation give his works a decorative aspect without
Bogdan in Timisoara. She was also influenced by the but with a wisely distributed sensivity, they display affecting the content which preserves a lyrical com-
strong personality of Romul Ladea, her husband. the chromatic and the vibrations which characterize ponent of the message.
A subtle portraitist, she painted her models, which the rustic Transylvanian environment, his creations
she found in her entourage and among children, with were purchased by collectors who have resonated Bibliografie/Bibliografy: Cebuc, Florea, Lăptoiu
warmth and with a unique capacity of revealing their with their delicate, yet profound message. 1996; Horşia 1981,127 Artişti Plastici Clujeni
inner universe, of depicting their bright eyes and Teodor Harşia’s creation confesses the encounter 1974.
playful attitudes. Compared with Nicolae Tonitza for with the art of the Romanian classics, Grigorescu
her subtlety, her vivacity and the sensitiveness with and Luchian, and his connection with the old Roma-
which she approached the universe of childhood, Lu- nian spirituality, which gives his manner a unique Alexandru Ciucurencu
cia Piso impresses us with her nmanner of exploring touch. The Seamstress is the creation which takes 1903, Ciucurova, Tulcea - 1977, București
the natural serenity, the optimism, the unconditional the artist into the private universe of the woman
generosity, the natural sweetness (untouched by the caught in an ordinary activity which captures her at- Întâlnirea cu Odalisca semnată Ciucurencu, şi data-
conventionalityof the mature age), caught in the lu- tention to such an extent that she becomes oblivious tă 1942, provoacă două remarci imediate: prima
minous glances and in the lovely, charming awkwar- of herself, thus reminding of Grigorescu’s Girl with este cea legată de importanţa culorii în pictura lui
dness attitudes. Red Beads, or with Vermont’s Seamstress, also dis- Alexandru Ciucurencu, artistul fiind recunoscut în
Her work reveals her ability to individualize her mo- cussed in this presentation. The painting is thought istoria artei româneşti ca unul dintre marii noştri co-
del, both phisically and psychologically, and a skilfull to be post 1950, stage in which the artist develops lorişti. În acelaşi timp (şi în al doilea rând) observăm
control of the elements of language. We are conque- a special sensivity for the universe of the family. The influenţele pe care pictorul le-a asimilat dinspre
red by the atmosphere of intimacy, by an admirable light is distributed in such a manner that it brings out pictura franceză, în speţă dinspre Raoul Dufy şi
capacity of expression and by her free manner. the essential eliminating the unimportant details, Henri Matisse, atât din punctul de vedere al tratării
creating an atmosphere of intimacy, of peace, which plastice, cât şi al subiectului. Artistul descoperise
Bibliografie/Bibliografy: Lăptoiu, Negoiţă, Lucia gives us the impression that we are privileged to be motivul odaliscei în perioada franceză, rămânând
Piso Ladea (1914 – 1972), în Incursiuni în arta ro- allowed a few moments in the intimate space de- interesat de această tematică până pe la mijlocul
mânească, IV, Cluj Napoca, 2009 scribed. Just as well distributed are the description anilor 40.
of the interior and of the popular costume, while the Trebuie să observăm şi tratarea originală a motivu-
colours come to unify and to focus the attention of lui, poziţionarea modelului în aşa fel încât privitorul
Teodor Harșia the onlooker. The effects and the brightness of the pătrunde în imediata lui proximitate, nefiind confrun-
1914, Filipaşu Mare, Mureş - 1987, Cluj Napoca chromatic seem to have been borrowed from the tat cu contactul vizual pictorul reuşind astfel crearea
glaze of the Romanian pottery. unei ambianţe intime, marcate de voluptatea femeii,
Prezentat sumar în istoriile artei din România, re- dar mai ales de o atmosferă de meditaţie şi melan-
pus întrucâtva în conştiinţa specialiştilor şi publicului Bibliografie / Bibliography: Lăptoiu 1987; Licita- colie.
prin eforturile istoricilor de artă ai şcolii clujene, Te- tia Artmark 23 martie 2011, cat. 27, lot 8 / Artmark Construcţia compoziţională stabileşte o anume ri-
odor Harşia a reintrat în ultimii ani „în circulaţie” şi Auction, March 23 2011, cat. 27, lot no. 8. goare formală, dar ea devine simplu pretext pentru
prin prezenţa la casele de licitaţie. De cele mai multe jocuri cromatice surprinzătoare, pentru desfăşura-
ori de format mic, lipsite de spectaculozitate, dar cu rea rafinatei exuberanţe cromatice. Artistul recurge
o sensibilitate înţelept dozată de către pictorul care Paul Sima la armonii neaşteptate adăugând contrastelor dintre
a ştiut să dea emoţie, culoare şi expresie vibraţiilor Cluj, 1932 - 1991 culorile calde şi reci, alăturări armonioase de culori
specifice mediului rustic transilvan, lucrări semnate calde, multiple nuanţări ale alburilor colorate până la
de el au ajuns la colecţionarii care au rezonat cu me- Paul Sima a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ioan rozuri, şi specificele accentele de negru.
sajul lor delicat şi profund. Andreescu” din Cluj, unde va şi preda mai apoi, la Melancolică, exotică şi rafinată, Odalisca este o lu-
Opera lui Teodor Harşia dovedeşte întâlnirea cu ope- Facultatea de Pictură, pentru o perioadă deţinând crare reprezentativă pentru acest gen din creaţia lui
rele clasicilor artei româneşti Grigorescu şi Luchian funcţia de decan. Alexandru Ciucurencu.
şi apropierea de spiritualitatea veche românească, Şi-a făcut debutul expoziţional la Cluj, în 1957, apoi
ceea ce dă o notă aparte manierei sale. de-a lungul carierei, a participat la un mare număr The major role of colour is the first thing the onlooker
Cusătoreasa este o lucrare prin care artistul pătrun- de expoziţii colective şi personale, atât în ţară cât şi notices when he meets Alexandru Ciucurencu’s cre-
de în universul intim al femeii surprinsă într-o activi- în străinătate (Budapesta, Bratislava, Berlin, Torino, ation. Of similar importance are the influences the
tate obişnuită care îi captează atenţia până la uitare Brindisi). Probează interes pentru o gamă variată de artist assimilated from the French painting of the
de sine, şi adâncirea în propriile gânduri, amintind subiecte, de la peisaje şi portrete, la compoziţii istorice. period, namely from Raoul Dufy and Henri Matisse,

207
both from the point of view of plastic and subject ap- on the values of European tradition in painting, to sa. Pictorul a considerat omul, cu complexitatea sa
proach. The motif of the odalisque was discovered which the artist contributes an original concept and interioară, cu ale sale virtuţi expresive, cu bogăţia
by Ciucurencu during the French period in his artistic original style, rooted in the traditions of Romanian experienţelor de viaţă acumulate, o ideală şi
education, and the theme remains relevant up to the spirituality. inepuizabilă sursă de inspiraţie. Interesul şi emoţia
mid 40’s. The themes he most liked in his mature years, the cu care se apropie de modelul său transpare şi în
We notice the original approach of the motif and the harlequin, the mad king and fear, are arranged in se- portretul Ţăran. Artistul îşi înţelege modelul, chiar se
position of the model so that the viewer can get into ries with each new work surprising or shocking with identifică cu acesta şi îi surprinde apoi cu vivacitate
the very proximity of the model who does not con- its intense, nightmarish, hallucinating, visions and şi umor subtil, poate chiar ironie, trăsăturile definito-
front him visually. The resulting atmosphere is inti- with the tragical dimension of the humane brought rii. Alături de sentimentul profund de autenticitate,
mate, touched by the voluptuousness of the woman to his attention and exhibited. lucrarea se distinge şi prin rafinamentul cromatic al
and with a veil of melancholy and meditation. Portraiture is the genre which offers him the possibil- sidefiilor nuanţări de alburi şi griuri colorate în ele-
The compositional structure settles a certain formal ity to convey his most profound communication with ganta alăturare a brunurilor şi accentului de negru.
rigour, but it becomes just a pretext for surprising the world and the self-portraits, which Pavel Şuşară Tratarea motivului în Casă ţărănească trezeşte dulci
chromatic games and refined exuberance of the calls “a narrative of despondency”, “an address on nostalgii legate de locurile de care îţi este mereu dor,
colours. The artist establishes unexpected harmo- the defeat in the immediate and a victory in the ab- de casa părintească sau de casa bunicilor, păstrată
nies, adding to the warm – cold contrasts, harmo- solute” form together a pinfully aggressive confes- în memorie ca spaţiu curat şi sigur, la care poţi ori-
nious joining of warm nuances, multiple shading of sion. când reveni pentru purificare sufletească şi alinare.
coloured whites, pink and the specific black accents. Maturity and old age have gradually charged, bring-  
Melancholic, exotic and sophisticated the Odalisque ing it close to the point where it looks like it is about In 1940, Octav Angheluţă became director of the
is a representative work of the genre in Alexandru to explode, the expressiveness of the portraits, es- State Pinacotheca; thus, his name will forever be tied
Ciucurencu’s creation. pecially of the self-portraits, a result of the unfor- to the integrity of these collections. He had studied
giving clearness of analysis and introspection, of with Artachino, Mirea and Ressu, had taken study
the extraordinary control of the artistic means of trips to France and Italy and was a constant pres-
Corneliu Baba expression. ence in all the official salons and in the exhibitions
1906, Craiova - 1997, Bucureşti A series of portraits, caricaturized in the manner organized by the Artistic Youth and by Our Group.
of the expressionists, overwhelm the portrait of the He was also one of the founders of the Association
Viziunea picturală a lui Corneliu Baba, emanaţie a artist (bottom left in Self-portrait with Characters), of painters and Sculptors, together with Lucian Gri-
profundelor meditaţii asupra existenţei – proble- an impressive self depiction in a nightmarish vision. gorescu, Alexandru Ciucurencu, Ion Ţuculescu, Alex-
matică ce l-a preocupat de-a lungul întregii creaţii The figures, individually portrayed, come together to andru Moscu and Dumitru Ghiaţă. In 1952, he began
artistice –, se fundamentează pe apelul la valorile form a hyperdramatized collective portrait, a gather- his career as a professor at the Nicolae Grigorescu
marii tradiţii a picturii europene, dar originalitatea ing in the forestage, in a vision devoided of gestures, Institute.
conceptuală şi stilistică a artistului este incontesta- but depicted in an apocalyptic range of colours. The His style is original, his artistic approach elegant, his
bilă şi este puternic legată de tradiţia spiritualităţii rich pasty touches seem neglectfully thrown, aug- creations are full of vitality. These characteristics se-
spaţiului românesc. menting the untidy, shabby, aspect of the clothes of cured his place among the representatives of 20th
Temele sale principale (de maturitate), arlechinul, re- the characters that seem to be under a curse. century Romanian painting.
gele nebun, spaima, se ordonează în cicluri, în cadrul An encounter with his creation signifies an encoun-
cărora fiecare nouă operă surprinde sau şochează Bibliografie / Bibliography: Corneliu Baba 1997 ter with the joy of life, colour and light. For him, man,
prin intensitatea viziunilor coşmareşti, tragice, halu- – ***, Corneliu Baba (ediţie îngrijită de Maria Mus- with all the complexity of its inner life, with his ex-
cinante, prin conştientizarea şi exhibarea dimensiu- calu Albani), Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, pressive virtues, with the rich experience accumulat-
nii tragice a umanului. 1997 / Şuşară 2001 – Şusară, Pavel, Corneliu Baba, ed in a life time, was a never ending source of inspi-
În suita de portrete, genul care îi oferă, structural, Londra, 2001; Şuşară 2008 – Şuşară, Pavel, Corne- ration. He approaches his models with keenness and
posibilitatea comunicării celei mai profunde cu liu Baba 102, în România literară, nr. 50/2008; Vi- emotion and this is revealed in his Peasant. The artist
lumea, se impun cu forţă autoportretele, sugestiv anu 1964 – Vianu, Tudor, Corneliu Baba, Bucureşti, understands his model and the two seem to become
numite de Pavel Şuşară „cronică a disperării”, „dis- 1964; Zambaccian 1958 – Zambaccian, K. H., Cor- one; with vivacity and a subtle sense of humour, he
curs asupra înfrângerii în imediat şi al victoriei în neliu Baba, Bucureşti, 1958. captures his characteristics. Not only the feeling of
absolute”, ce formează laolaltă o mărturisire de o authenticity, but also the elegant chromatic of hues
sinceritate dureros agresivă. of ivory whites and coloured greys subtly matched
Maturizarea, apoi bătrâneţea au încărcat treptat, Octav Angheluţă with browns and traces of black.
până la exploziv, expresivitatea portretelor, a auto- 1904 - 1979
portretelor îndeosebi, ca urmare a lucidităţii necru- Bibliografie/Bibliografy: Buga 2009; Nanu 1968.
ţătoare a analizei şi introspecţiei şi excepţionalei De numele lui Octavian Angheluţă este indestructi-
stăpâniri a mijloacelor de exprimare plastică. bil legată integritatea colecţiilor Pinacotecii Statului,
O suită de portrete şarjate, caricaturizate expresi- al cărei director a fost numit în anul 1940. Făcuse Ion Popescu Negreni
onist, copleşesc autoportretul (din Autoportret cu studii cu Artachino, Mirea şi Ressu, excursii de studii 1907, Negreni,Olt - 2001, Bucureşti
personaje) pictorului (stânga jos), auto-redare nu în Franţa şi Italia şi expunea la toate manifestările
mai puţin cutremurătoare, ansamblul compunând o Saloanelor oficiale, Tinerimii artistice şi ale Grupului Ion Popescu Negreni, artist format sub îndrumarea
viziune coşmarescă. Dramatice până la paroxism, Nostru. Prezenţă activă a vieţii artistice interbelice, profesorilor Camil Ressu şi Constantin Artachino,
fizionomiile emană o tensiune vecină cu demenţa. Angheluţă a fost şi membru fondator al Asociaţiei s-a apropiat de realitate cu dragoste şi cu emoţie lu-
Figurile portretizate individual formează împreună pictorilor şi sculptorilor, alături de Lucian Grigores- cidă. Modelul real rămâne pentru artist un reper, dar
un cutremurător portret colectiv hiper dramatizat cu, Alexandru Ciucurencu, Ion Ţuculescu, Alexandru importanţa acestuia este în primul rând de sugestie,
prin aglomerarea / masarea în avanscenă, prin lip- Moscu şi Dumitru Ghiaţă. Din anul 1952 a fost pro- de punct de plecare în compuneri de forme şi culori
sa gesturilor şi prin viziunea cromatică apocaliptică. fesor la Institutul Nicolae Grigorescu. cu valori pur picturale.
Tuşa păstoasă pare neglijent aruncată, augmentând Originalitatea formulei stilistice pentru care optează, Indiferent de subiectul abordat în lucrare, artistul
aspectul dezordonat, zdrenţuit al vestimentaţiei tratarea plastică de mare rafinament, sentimentul ştie să-i evidenţieze, să îi descopere şi să îi com-
acestor personaje ce par lovite de blestem. frust şi vital pe care îl degajă opera îi asigură lui Oc- plinească frumuseţea în formulări caracterizate prin
tav Angheluţă un loc important printre reprezentanţii schematism compoziţional, simplificări formale, ex-
Corneliu Baba’s artistic vision, efflux of the artist’s picturii româneşti a secolului al XX-lea. presivitate cromatică, coroborate prin esenţa lirică
profound meditation on existence – which was a Întâlnirea cu creaţia sa înseamnă întâlnirea cu bucuria a temperamentului său, în adevărate poeme croma-
constant throughout his entire career – is based vieţii, bucuria culorii şi luminii conţinute în pictura tice.

208
Aparent spontană, cu simplificări libere şi deconcer- diverse thematic repertoire – still lifes, landscapes, tions, a theorist whose writings (such as his mono-
tante, maniera sa de natură sintetică – în care unii portraits, nudes, ballerina dancers, drunkards, fid- graphs on Nicolae Grigorescu and Ioan Andreescu)
critici identifică ecouri expresioniste – se caracte- dlers, etc – fragments of life pretexts for composi- are now used for reference.
rizează printr-o perfecţiune a reţinerii pe pânză a tional expressions which immortalize the efferalness The rigorous, artistic construction, the chromatic,
esenţei. „Gloria în artă, spunea artistul, se obţine odd the moment ad which evoke a compassionate, based on the theories of André Lhote, the severe
prin ardere proprie, printr-un consum dureros al fi- warm, plastic universe. solidity of his artistic endeavour clearly individual-
inţei tale.” Constantin Piliuţă’s world of shapes and colours is ize Vasile Varga’s creation. In choosing his motifs,
Culoarea picturii lui Ion Popescu Negreni este depli- under the sign of the joy of living, of the generosity Vasile Varga resorts to a selection in the field of the
nă şi seducătoare, suavă şi strălucitoare, recunoscu- of creation and it emanates a charming naturalness figurative universe. The motif is then transferred on
tă în frumuseţea naturii şi redată prin profunzimea coming, first of all, from the sensitiveness and from to the canvas as a result of a controlled process of
percepţiei artistului. the honesty with which he approaches the motif, simplification where the details are purged and only
from the fragility of the moment it invokes, from the the essence remains within the limits of a figurative
Educated under the guidance of professors Camil Res- discreet playfulness and from the luminous hues. structuralism.
su and Constantin Artachino,Ion Popescu Negreni ap- The pianting, a self-portrait dated 1961, is de- In Apples on a Towel, he chooses a multiple presenta-
proached reality with love and lucid emotion. The real fined by a synthetic approach, even severe in that tion of the perspective which catches the attention
model remains a reference point in his composing of it removed any details, in the use of line and in the of the onlooker. The visual impact caused by the
forms and colours with purely picturale values. chromatic (whites and greys). Through a concise chromatic, in simultaneous contrasts, in a saturated
No matter the subject, the artist has the ability to language and an attitude of introspection the author formula, follows immediately. Spread thickly, the red
put it into evidence, to discover and define its beauty scrutinizes his personality, his inner self, the respon- which gives stylized shape to the apples is sepa-
in formulas based on compositional schematism, sibility for himself and for life and takes responsibil- rated from the bright yellow by a thin contour of blu-
formal stylizations, chromatic expressivity, put to- ity for defining his creative mission notwithstanding ish greys. The contour of the volumes nestles in the
gether through the lyric essence of this temper, in a touch of irony. pleats of the towel.
real chromatic poems. The strict drawing, vigorous, but with a touch of
Spontaneous, with unexpected free simplifications spontaneity, of this portrait – the main element of Bibliografie/Bibliography: Romanian Impres-
his synthetic manner in which some critics identify expression – is completed by chromatic interven- sionism and Post-impressionism Auction, Septem-
expressionistic echoes – is characterized through tions only in the area of the face, where the artist ber 25, 2012; Cebuc, Alexandru, Florea, Vasile,
the perfection of essentialising. “Glory in art, the art- resorts to decomposition of colours thus is focusing Negoiţă, Lăptoiu, Encyclopedie des artistes roumains
ist says, is the result of inner burning, a painful con- the attention of the onlooker. contemporains, vol. I, Bucharest, 1999.
summation of your own being.”
Bibliografie/Bibliografy: Licitaţia Artmark, Catalog,
Bibliografie/Bibliografy: Licitaţia Artmark, catalog, cat. 97, lot 27, 23 martie 2011; Prut 1983. Nicolae Apostol
16 decembrie 2010, cat. 20, lot 93. n.1939, Berca, Buzău

Vasile Varga Vorbind despre sursele inspiraţiei sale, Nicolae


Constantin Piliuţă 1921, Ususău, Arad - 2005, Lipova, Arad Apostol invocă miturile şi ritualurile sacre cu a că-
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti ror atmosferă ancestrală s-a contopit. Legătura cu
Activitatea lui Vasile Varga în planul creaţiei şi al spiritul locului, acela atât de particular şi legat de
Creator al unei picturi în arealul figurativului interpretat, teoriei şi criticii de artă s-a concretizat în bogăţia pâmânt şi strămoşi şi conectat cosmic, îi este sursa
Constantin Piliuţă, unul dintre cei mai reprezentativi creaţiei, în numărul mare de expoziţii la care a parti- de energie şi forţă.
pictori români contemporani, a abordat un repertoriu cipat şi în lucrări de specialitate devenite bibliogra- Absolvent al Institutului de Arte „Nicolae Grigores-
tematic de mare diversitate – naturi statice, peisaje, fie de referinţă în domeniu, printre care se remarcă cu”, Apostol a activat cea mai mare parte a timpului
portrete, nuduri, balerine, beţivi, lăutari etc. – crâmpee monografiile dedicate lui Nicolae Grigorescu şi Ioan la Baia Mare. Creaţiile sale au fost expuse în ţară şi în
de viaţă, pretexte ale unor formulări compoziţionale ce Andreescu. străinătate la Londra, Paris, Moscova, Varşovia, Tu-
imortalizează clipa efemeră, evocând un univers plas- Rigurozitatea aplicării construcţiei plastice pure, nis, Santiago de Chile etc., şi se găsesc acum în nu-
tic plin de compasiune, duioşie şi căldură. folosirea culorii pornind de la riguroase teorii, prin- meroase colecţii private şi publice din întreaga lume.
Lumea de forme şi culori a lui Constantin Piliuţă, afla- tre care cele formulate de André Lhote, temeinicia Portretul cu pălărie nu lasă să răzbată spiritul său ne-
tă sub zodia bucuriei de a trăi şi a generozităţii de a austeră a demersului său artistic, individualizează cu liniştit şi cercetător, dar iradiază o atmosferă ca din-
crea, degajă un firesc cuceritor, creat în primul rând claritate creaţia lui Vasile Varga în cadrul artei con- tr-o lume nepământeană. Pare portretul unui perso-
de sensibilitatea şi sinceritatea apropierii de motiv, temporane româneşti. naj de vis, sau a unui gând, a unei dorinţe sau a unei
de fragilitatea momentului pe care îl evocă, ludicul În alegerea motivelor Vasile Varga recurge la o fantezii. Voluptatea tinerei nu invită, ci ţine la distan-
discret, de luminozitatea tonurilor culorii. selecţie operată în câmpul universului figurativ. ţă, iar privirea, deşi pare a dori să îşi mărturisească
Lucrarea, un autoportret de tinereţe (datat 1961), Redarea pe pânză are loc în urma unui proces tristeţea, impune privitorului o limită de netrecut.
se defineşte printr-o abordare sintetică, chiar o se- controlat de simplificare, prin epurarea detaliilor, When talking about the sources that inspired him,
veritate în eliminarea oricăror detalii, în folosirea şi reţinerea esenţelor, în limitele unui structuralism Nicolae Apostol invokes the sacred, ancestral myths
liniei şi în economia elementelor cromatice (alburi şi figurativ. and rituals that he blended with. His connection with
griuri). Prin limbajul concis şi atitudinea introspecti- În lucrarea Mere pe ştergar, apelând la o prezenta- the spirit of the place, so unique, which connects him
vă, autorul îşi scrutează personalitatea, eul, respon- re perspectivică multiplă, ca şi în alte naturi statice to the land, to the ancestors and to the cosmic ener-
sabilitatea faţă de sine şi faţă de viaţă, definindu-şi din creaţia sa, Vasile Varga captează rapid atenţia gies, is his force and his energy.
cu seriozitate rolul de creator, lăsând, totuşi, să privitorului. Acest efect este imediat secondat în A graduate of the “Nicolae Grigorescu” Institute,
transpară abia „şoptit” o adiere de auto-ironie. impactul vizual de folosirea culorilor, în contraste Apostol was active mostly in Baia Mare. His cre-
Desenului riguros, nervos, cu o doză de spontaneita- simultane şi valorice, în formula saturată. Aplicat ations were exhibited both in Romania and abroad in
te al acestui autoportret – principalul element de ex- cu o pastă consistentă, roşul ce dă formă stilizată London, Paris, Moscow, Warsaw, Tunis, Santiago de
presie – i se anexează intervenţii de culoare doar în fructelor, e delimitat de întâlnirea cu galbenul aprins Chile, etc., and are now part of numerous Romanian
zona figurii, unde artistul recurge la artificiul desco- printr-o linie de contur uşor trasată, în griuri albăstrii. and foreign collections.
punerii culorilor, concentrând aici atenţia privitorului. Volumele se conturează doar în faldurile suportului His Portrait with Hat does not reveal his restless,
textil pe care sunt aşezate merele. inquisitive spirit, but emanates the atmosphere of
Author of an interpreted figurative creation, Con- an unearthly world. It seems to be the portrait of
stantin Piliuţă, one of the most representative con- Vasile Varga was active in several fields: he was a someone seen in a dram, of a thought, of a wish or
temporary Romanian painters, approached a very prolific painter, who contributed to numerous exhibi- of a fantasy. The voluptuousness of the woman is not

209
tempting, but rejecting while her eyes, although ap- dynamic structures in an attempt to establish rela- Accents of an acute expressiveness mark strenuously
parently wanting to express sadness, place a barrier, tions between micro and macro-structures, between the compositional crowd in The Addicted. A succes-
a boundary that the onlooker cannot cross. shapes and the space in which they are included. Ion sion of cartoons brings sad figures from the streets
Sălişteanu takes forms of reality which he skillfully which overlap and tell the story of their sad, existence,
Bibliografie/Bibliografy: Alexa, Tiberiu, Moldovan cleanses and then takes them to their very essence in blurred by ethyl. An extravagance of signs and figures
Traian, Muscă Mihai, Centrul artistic Baia Mare 1896 an attempt which seems to intend to double the sci- call and force one to red, interpret and reinterpret in
– 1996 / Baia Mare Artistic Centre, Muzeul Judeţean entific identification of structures and of the essential the key of a desperate irony of accepting fate. What
Maramureş, Baia Mare, decembrie 1996 – august components of the Universe. The artist does not re- brings this ludicrous congeries of figures and shapes
1997. nounce the laws of traditional painting, maintaining an together is the chromatic.
interest for composition and a certain dynamic. Then,
within the structure once established, he acts with a Bibliografie/ Bibliografy: Bogdan, Radu George,
Ion Sălişteanu great freedom of gestures which does not annihilate, Georgeta Năpăruş, Bucureşti, 1983; Cassian, Nina,
1929, Piteşti - 2011, Bucureşti but rather gives support to the figurative speech. The Prefaţă la catalogul expoziţiei Georgeta Năpăruş, Mu-
title of this creation reveals the motif he puts to us. A zeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1976; Catalog Artmark,
Ion Sălişteanu a studiat cu profesorii Samuel Mützner beam of white light, when meeting the rich chromatic Licitaţia din 13 noiembrie 2012, cat. 44; Licitaţia
şi Adam Bălţatu, pentru a deveni apoi, din 1955, pro- of the flowers, seems to decompose matter; but, in Artmark, 14 decembrie 2011, catalog 45, lot 69;
fesor la Institutul Nicolae Grigorescu. Cu o persona- the speed of the luminous particles, reality is recre- Catalog Artmark, Licitaţia din 13 noiembrie 2012,
litate dinamică şi cu o minunată bucurie a meseriei, ated by throbs of colour. Referring to his still-lifes, the cat. 43.
pictorul a avut o creaţie prolifică şi un număr impresi- artist used to say: „.. a flower is not a flower, but an
onant de participări expoziţionale – între care 86 de invitation to see, from an abstract perspective, some-
expoziţii personale –, în ţară şi în străinătate. „O ex- thing an element which can be recognized in nature.”   Ion Alin Gheorghiu
poziţie, spunea artistul, este o meditaţie pe marginea 1929, București - 2001, București
surselor, pe marginea a ceea ce este de făcut pentru
o corectă relaţie cu motivul. Poţi să urmăreşti unde e Georgeta Năpăruş Abilitatea dirijorală a limbajului plastic de amploare
forţată natura ta în contact cu natura exterioară sau 1930, Comarnic, Prahova - 1997, București simfonică prin formule care trec subtil din figurativ în
limitele între care se afirmă conceptul de real deter- abstract, conturează la maestrul Ion Alin Gheorghiu,
minat prin lucrările tale.” Recursul la simplificări şi ritmuri ludice inspirate de o originalitate ce transcede eforturile de încadrare
Opera sa se conturează din numeroasele fragmente arta populară, în compoziţii în care narativul se for- stilistică. Opera sa este emoţia sublimată a legăturii
ale materiei asupra cărora s-a oprit şi ne confruntă cu mulează cu farmec, umor şi/sau ironie caracterizează profunde a artistului cu lumea.
structuri dinamice, în încercarea de a stabili raporturi originala creaţie a Georgetei Năpăruş, atât de greu de În cadrul ciclurilor obsesive din creaţia sa,
între micro şi macro-structuri, între forme şi spaţiul încadrat în tipare stilistice riguroase, limitative. expansivitatea sugestiilor şi complexitatea ideatică
căruia ele îi sunt incluse. Ion Sălişteanu pleacă de la Tentaţia abstractizării se manifestă în întreaga sa cre- anulează orice risc de redundanţă. Tema grădinii,
forme ale realităţii, pe care le conduce, prin iscusite aţie, doar gradul în care se îndepărtează de motivul preferată şi recurentă în creaţia maestrului
epurări, înspre esenţa materiei din care ele sunt con- realităţii este diferit, de cele mai multe ori, însă artista Gheorghiu, a cunoscut o evoluţie spre esenţializare,
stituite, într-o tentativă ce pare să îşi propună să o nu face pasul decisiv al desprinderii de figurativ. Por- în forme vagi, în care cromatica stăpâneşte şi
dubleze pe cea ştiinţifică, de identificare a structurilor tretistica a reprezentat un capitol special în creaţia impune. Adevărate „geografii poetice”, Grădinile
şi componentelor fundamentale ale universului. Artis- Georgetei Năpăruş, în cazul acestui Portretul fără chip suspendate sunt riguroase ordonări compoziţionale
tul nu se dezice total de câteva norme ale picturii de (o păpuşă din cârpe în care elementele componente de linii, planuri, forme şi culori cu un puternic impact
tradiţie, menţinând interesul pentru compoziţie şi un sunt asamblate aleatoriu, cu o spontaneitate cinică, decorativ, în care absenţa figurativului din elementele
anume tip de dinamizare a acesteia. Apoi, în interiorul pe o dramatică axă centrală roşu-sângerie) evidenţi- componente, formulează surpriza recunoaşterii
structurii stabilite, se manifestă cu o mare libertate de indu-se una dintre tendinţele spre care a evoluat genul „grădinii” în armonia întregului. Investigaţia analitică
tip gestual care nu anulează, ci chiar susţine discursul în abordarea sa, de la clasic, la stilizarea figurativului de excepţie şi procesului de decodificare, sunt
figurativ. către simbolic. urmate de re-ordonare, concentrare a sensurilor şi
Titlul propus acestei lucrări face uşor lizibil motivul Accente ale unei acute expresivităţi marchează ten- reformulări conceptuale. Pătrunzând în analiza sa
propus de pictor. Un fascicol de lumină albă, la întâl- sionant aglomerarea compoziţională în Aurolacii. până la nivel microscopic, artistul revelează structura
nirea cu bogăţia cromatică a buchetului de flori, pare Ca într-o serie de benzi desenate, triste figuri de pe materiei (biologic, vegetal, mineral) până la nivel
să descompusă materia, pentru ca apoi, în viteza stradă se suprapun povestindu-şi destinele dezordo- celular, absoarbe şi apoi reconstruieşte realul, într-o
particulelor luminoase, realitatea tinde să se reconsti- nate, tulbure etilizate. Extravaganţa de semne şi figuri exprimare caracterizată de rigoare şi armonie.
tuie din zvâcnete de culoare. Vorbind despre naturile te cheamă şi te obligă la citiri, interpretări şi reinter- În Pasărea Phoenix, sonoritatea cromatică cucereşte
sale statice cu flori, pictorul spunea: „...nici o floare nu pretări, toate în cheia unei disperate ironii irefutabil prin afinităţile cu prospeţimea şi strălucirea smalţului
e floare, ci doar o invitaţie de a privi din perspectiva acceptate a sorţii. Culoarea unifică suveran înşelător ceramicii populare. Simetria dispunerii elementelor
unei experienţe abstractizante ceva ce poate consti- ludicul conglomeratul de figuri şi forme. componente nu aduce monotonii compoziţiei, ci îi
tui un element recognoscibil din natură.” induce monumentalitate, eliberând şi un dinamism
The tendency to simplify and to capitalize to introduce interior ce pare că se naşte din ritmul lor sacadat. Ele-
After having studied with Samuel Mützner and Adam playful rhythms picked up from popular art in compo- ganţa lucrării este nu doar rezultatul formelor delicat
Bălţatu, in 1955, Ion Sălişteanu became a professor sitions where the narrative is woven with charm, fun îngemătate, ci mai ales al strălucirii pe care o pulsea-
at the Nicolae Grigorescu Institute. A dynamic person- and/or irony characterizes the creation of Georgeta ză culoarea aşezată în tonuri ce se exaltă reciproc. In-
ality, displaying a wonderful zest for his art, he was Năpăruş, so difficult to pin down and place within rig- tervenţia roşului, culoarea sa preferată pe care o înno-
a very prolific artist who contributed to numerous orous, limitative artistic frame. bilează căutându-i timbrul grav şi acordurile profunde,
exhibitions – 96 personal exhibitions among them The temptation to abstractize is present in all her alături de galbenul luminos şi portocaliul strălucitor,
–, both in Romania and abroad. In his own words, an works which differ only in the way she moves away aduc simbolisticii subiectului un plus de optimism şi
exhibition is a meditation initiated by the sources and from the reality of the motif without taking the final vitalitate.
by what an artist does in order to establish a good steps and break with the figurative. Portraiture is a Căutarea esenţelor se face la Alin Gheorghiu sub
relationship with his motif. You can observe where special chapter in the creation of Georgeta Năpăruş. semnul dramaticului, dar descoperirile îi pun opera
your nature is coerced in contact with the outer world, In Portrait without Face (a rag dollwhose parts are sub semnul luminii şi al bucuriei revelaţiei.
or the boundaries within which the concept of reality randomly assembled with a cynical spontaneity on a The ability of conducting the plastic language in for-
determined by your works asserts itself”. blood-red central axis), her tendency to move from mulas that subtly move from figurative to abstract
His creation is built from the  numerous fragments classic to stylization of the figurative to the symbolic painting represent Ion Alin Gheorghiu’s originality
of matter on which he dwelled and confronts us with is evident. which transcends the efforts of stylistical affiliation.

210
His creation is the sublime emotion of the artist’s pro- de folosire ale instrumentarului expresiv generează o but it always comes out that way. I do not know if my
found connection with the world. reprezentare hieratică, în cadrul căreia imaginea for- characters are sad. I’ve always liked characters with
Within the obsessive cycles of his creation, the ex- mal şi simbolic rezumată emană religiozitate. Fondul long faces, which always send me to the characters
pansiveness of suggestions and the ideatic complex- eliberat de recuzita superfluă, oferă spaţiul necesar depicted in religious icons, to their simplicity” (frag-
ity annuls all risks of redundancy. The theme of the personjului, care îşi revendică şi îşi construieşte pro- ment from an interview by Carmen Dragomir).
garden, favourite and recurrent in the creation of Alin pria lume, pe un eşafodaj aparţinând acelei invocate Using his symbolistic arsenal with great originality, he
Gheorghiu, has evolved towards essentialization, in mitologii subiective a pictorului Ilfoveanu. „S-a vorbit depicts multiple hypostases of femininity. The symbol
vague shapes, where the chromatic rules and inspires. des despre singuratea personajelor lui Sorin Ilfovea- of ephemeralness, of “autumn”, a symbol of love in all
A veritable “poetic geography”, the „Hanging Gar- nu. Asta poate pentru ca folosesc foarte mult spaţiu its aspects – lust/ sexuality, fertility/ maternity – is
dens” is rigorous compositional arrangements of în jurul lor, îţi dă acea senzaţie de gol. Niciodată nu-mi present in Autumn Flowers, while the Peasant from
lines, shapes and colours with a powerful decorative impun că trebuie să fac în felul acesta, aşa îmi iese. Nu Rădeşti, spiritualized by the passing of time holds the
impact where the absence of the figurative in the com- ştiu dacă sunt triste personajele mele. Mi-au plăcut in ripe fruit, an attribute of fulfillment.
posing elements expresses the surprise of finding the general personajele cu feţe lunguieţe, care mă trimit The figurative-stylized manner, elegant in its simpli-
“garden” in the harmony of the whole. The exceptional tot timpul la acele personaje din icoane, din frescă, la city, amalgamates the process of conceptualization,
analytical investigation and the decoding process are simplitatea lor.” (extras dintr-un interviu cu Carmen the minute attention and the pleasure of the caligra-
followed by the re-arranging, the centring of meanings Dragomir) phed detail which result in a formal and spiritual/con-
and conceptual rephrasing. Taking the analysis to mi- Modelul feminin apare în multiple ipostaze tratate de ceptual austerity. The essentialized image communi-
croscopic levels, the artist reveals the structure of the artist prin arsenalul său simbolist cu o potenţializare cates on a profound and complex level extracted from
matter (biological, vegetal, mineral) and then, vigor- de mare originalitate. Cel mai frecvent simbol al dra- old art, while the arrangement of the symbols and the
ously and harmoniously rephrases the real. gostei, cu ipostazele atracţiei/sexualităţii, fertilităţii/ clues to their deciphering leads the onlooker towards
In Phoenix, the chromatic sonority and the freshness maternităţii, este de data aceasta (Flori de toamnă), symbolism and towards the rigid monumentality of
of the glaze on the traditional pottery are captivat- simbolul efemerităţii, al trecerii timpului, al „toamnei”, the medieval painters of religious icons.
ing. The symmetrical positioning of the composing în vreme ce Ţăranul din Rădeşti, spiritualizat în însăşi
elements does not render it monotonous, it induces fiinţa sa de trecerea timpului, deţine în fructele coapte Bibliografie/ Bibliografy: Deac 1983; Dragomir
monumentality releasing an interior vitality which un atribut al împlinirii. 2011; Plămădeală 2011.
comes from their irregular rhythm. The elegance of Stilul figurativ-stilizat, de o elegantă simplitate, amal-
the painting is given not only by the delicately twinned gamează demersul de conceptualizare cu minuţia şi
shapes, but also by the bright, throbing colours laid plăcerea detaliului caligrafiat, ce rezultă dintr-o asceză Ştefan Câlţia
in tones that enhance each other. Red is his favourite formală/gestuală şi spirituală/conceptuală. Imaginea n. 1942, Brașov
colour and he ennobles it by seeking its grave timbre esenţializată comunică la nivelul unei profunzimi şi
and profound accord. Red, paced alongside luminous complexităţi extrase din arta veche, iar plasarea şi Tablourile lui Ştefan Câlţia par realizate cu ajutorul
yellow and bright orange, adds optimism and vitality sugestiile de citire a simbolurilor – codificarea imagi- unei baghete magice. O desăvârşită lume a frumuseţii
to the symbolism of the subject. The search for es- nii obligă privitorul la recursul simbolistic – se fac cu invită cu o reverenţă să îi descifrezi codurile şi să îi
sence is, in Alin Gheorghiu’s creation, placed under trimitere la rigida monumentalitate din arta veche a descoperi potecile. Acceptând provocarea afli sau îţi
the sign of the dramatic, but the discoveries place it iconarilor medievali. aduci aminte că există pentru fiecare o lume a fericirii,
under the sign of light and of the joy of revelation. a frumuseţii, a magiei. Totul depinde de poziţionarea
The creation of Sorin Ilfoveanu, representative of the privitorului, căci pictorul afirmă: „Fantasticul este rea-
Bibliografie/ Bibliografy: Ion Alin Gheorghiu, pictor great Romanian artistic tradition, is a tribute to the litatea văzută cu ochii unui copil.”
şi sculptor 2004; Catalog Artmark, Licitaţia din 13 two masters, Corneliu Baba and Alexandru Ciucuren- Dintr-o perspectivă personală, Câlţia abordează ma-
noiembrie 2012, cat. 64; Catalog ALIS, Licitaţia din cu who taught him respect for drawing, the potential rile teme ale clasicilor picturii universale, pe care le
5 martie 2013, cat. 7.70. of the line and the passion for colour. The apparent tratează într-un stil original ce aminteşte de arta pro-
simplicity of the drawing is the result of essentializati- fesorului său de la Academia de Artă, Corneliu Baba,
on and of the exceptional refinement of the line, while dar şi de arta vechilor maeştri, de cea a pictorilor
Sorin Ilfoveanu the colours sometimes overlap in vivid shades, but medievali şi chiar de delicateţea caligrafiei orientale.
n.1946, Câmpulung Muscel is most often laid in the pale, melancholy hues of the Raportată la lumea teatrului, pictura lui Câlţia se si-
colours of earth. The space thus created becomes the tuează, chiar, pe un palier superior al simbolurilor şi
Reprezentant al marii tradiţii picturale româneşti, So- artist’s personal world, built in the innermost melting metaforelor, oferind nu măşti, roluri sau costume, ci
rin Ilfoveanu, prin creaţia sa, a prestat omagiu celor pot of his artistic essence. surse, drumuri, coduri sau chei, către lumea de din-
doi mari maeştri Corneliu Baba şi Alexandru Ciucu- His modern vision is rooted in authentic, archaic, tra- colo de aparenţe.
rencu, de la care a preluat respectul pentru desen şi ditional values. “Modernity can only stand on tradition. Lucrarea Călător cu aripi roşii face parte din ciclul „că-
potenţialul liniei şi, respectiv, pasiunea pentru culoare. New art can only stand on old foundations,” said the lătorilor”. Imaginea pictată îşi îndeplineşte şi aici rolul
Simplitatea aparentă a desenului este suma esenţiali- master indicating ancient art, the Cucuteni culture, or de „naraţiune vizuală”. Călătorul pluteşte pe drumul
zărilor şi rafinării excepţionale a liniei, culoarea supra- the tradition of the Orthodox fresco, as landmarks of revelaţiilor, purtat de aripile roşii ale curajului şi vic-
punându-se uneori în nuanţe vii, dar de cele mai multe his creation. toriei. Este credem, o călătorie cu funcţie sacră, poate
ori, în diafanele, melancolicele tonalităţi ale culorilor Sorin Ilfoveanu’s characters are both types and indi- iniţiatică, poate misionară, în scopul descoperirii unor
de pământ. Spaţiul astfel creat devine lumea persona- vidualities. Far from the world, they seem to live in a adevăruri superioare într-o formă accesibilă oameni-
lă a artistului, construită în cele mai profunde creuzete realm of solitude and sadness, resigned in their ges- lor.
ale esenţei sale artistice. tures and in their destinies. In the compositions where Că lumea visează şi speră să ajungă pe tărâmul ferici-
Modernitatea viziunii pictorului Ilfoveanu îşi extrage he places his characters against a neutral background, rii o spune succesul de care se bucură opera lui Câlţia
substanţa din valorile autentice, arhaice, tradiţiona- the ways in which he employs the means of expres- şi cota de vânzare în continuă creştere. Lucrările artis-
le. „Modernitatea nu poate sta decît pe tradiţie. Arta sion generate a hieratic representation where the tului se află în mari colecţii muzeale şi particulare din
nouă nu poate sta decît pe fundamente vechi”, afirmă image, formally and symbolically summarized, oozes ţară şi străinătate, printre care: Muzeul de Artă al Ro-
maestrul, menţionând arta veche, cultura Cucuteni religiousness. The background, freed from the super- mâniei, Colecţiile Ministerului Culturii, Muzeul Naţional
sau tradiţia frescei ortodoxe, ca repere ale operei sale. fluous properties, allows the character to claim and to Brukenthal, Det Norske Teatret, Oslo, Muzeul de Artă
Personajele maestrului Ilfoveanu sunt în egală măsură build his/her own world on the structure of Ilfoveanu’s Contemporană, Oslo, Goteborg, International Center
tipuri şi individualităţi. Rupte de lume, ele par să tră- already invoked subjective mythology. “The solitude of for Fantastic Art, Château de Gruyéres, Elveţia etc.
iască într-un tărâm al singurătăţii şi tristeţii imuabile, Sorin Ilfovanu’s character was often debated. Maybe  
resemnate într-o încremenire de gesturi şi destine. În because of the space I build around them, which gives A magic wand seems to have performed its magic in
compoziţiile cu personje pe fond neutru, modalităţile the impression of emptiness. I never plan to do that, the creations of Ştefan Câlţia. An exquisite world of

211
beauty invites the onlooker to decipher its codes, to the materialness of each new shape he approached. since 1969 and a professor at the Academy of Visual
discover its foot paths. “I cannot approach a new theme – or another paint- Arts and Design from Cluj Napoca. Old art, the Roma-
Once the challenge accepted, one learns, or remem- ing within the same theme – unless I am captivated nian artistic tradition, especially that nurtured by the
bers, that there is a world of happiness, of beauty and by a new variant of its pictorial substance. I perceive spirituality of Transylvania, ripening, essentialization,
of magic, for everyone. It all depends, in the words of materialness as a profound motivation of artistic cre- decantation of style are evident in his means of ex-
the painter, on how you look at it: “Fantasy is nothing ation, if not of creation in general.” In his vision, matter pression and in the enhancing of the significance of
but reality seen through the eyes of a child.” becomes spiritualized and becomes concept of the his creation. Compositionally, the creation belonging
From a personal perspective, Câlţia approaches spiritual essence of tradition. to Lucian Pop’s collection originates and grows from
themes that had already been approached by the All the paintings belonging to this cycle are built on an interior rhythm, harmoniously counterpointed. The
classics of universal painting, to which he adds his mathematical coordinates, which give them balance, fragments of stained-glass with transparencies and
personal touch, which sends us to the art of his profes- stability and force. The square-shaped banner is in delicate hues, subtly twinned, give birth to shapes
sor, Corneliu Baba, but also to the art of old masters, correlation with the upper levels of spirituality (ac- whose substance borders between popular and ab-
medieval painters, or even to Oriental calligraphy. cording to Pythagoras, the square is the shape of the stract art. The interior hieratic is apparently tempered
Set against the world of the theatre, Câlţia’s painting soul, while in the Chinese tradition, the open square by the coloured matter which preserves its savour/
stands prominent over masks, parts or costumes, of- symbolizes the infinity; Mondrian and Malevici used particularity, employed in precious tones and shades.
fering sources, directions, codes, keys that lead to the the square obsessively in their creations), the square The pearl-grey and coloured white crystals alternate
world which lies beyond appearances. is both restrictive and magical, it spreads and it brings with subtle shades of blues and greens and are vital-
He created a cycle of “wanderers”, which the Red together, while the overlapping and the alternation of ized by touches of yellow, orange and reddish brown.
Winged Wanderer is a part of. The painted image is the positions create a centrifugal internal dynamic. The latent lyricism of the creation of Theodor Botiş is
a “visual narrative”. The wanderer is carried by the red Taking the object from the immediate reality, the artist the road to deep truths, paved with the precious so-
wings of courage and victory in the world of revela- invokes its mystery, rememorizes its ancestral, tradi- norities of Byzantine mosaics.
tions. It is a sacred, perhaps initiatic, perhaps mission- tional space and preceding the revelation ensures its
ary voyage undertaken with the purpose of revealing transcendence.
superior truths in a manner accessible to ordinary Mihai Cămăruţ
human beings. Bibliografie/Bibliografy: Babeţi 19 1904 - 1981
97; Balaci 2007; Oroveanu 2007.
Amprenta acumulărilor din perioada studiilor la Aca-
Horia Bernea demia de Arte Frumoase din Iaşi cu profesorii Octav
1938, Bucureşti - 2000, Paris Teodor Botiș Băncilă şi Ştefan Dimitrescu, a rămas detectabilă în
n.1938, Gherla, Cluj – întraga creaţie a pictorului ieşean.
Destăinuindu-şi aspiraţia impetuoasă de recuperare Repertoriul tematic, similar celor doi artişti care i-au
a tradiţiei – „Sunt dominat de credinţa puternică în Teodor Botiş este una dintre cele mai reprezentative fost profesori, este extras din viaţa simplă, legată de
valorile artei ţărăneşti” –, Horea Bernea reclamă ca prezenţe ale vieţii artistice clujene contemporane. A pământ, de natură, a oamenilor obişnuiţi, deseori a
obsesivă în conştiinţa sa creatoare prezenţa unor for- studiat la Institutul de Arte Plastice „Ioan Andrees- celor din mediul rural, într-o abordare realistă. Linia,
me arhetipale – dealul, coloana, praporele – elaborate cu”, în clasa profesorului Aurel Ciupe, şi a avut de-a cu mare potenţial expresiv aminteşte de desenul
în creaţia sa în cicluri. Ceea ce determină recurenţa lungul carierei un impresionant număr de participări clar, concentrat, cu mare putere de expresie al lui Di-
motivelor – a descoperit despre sine artistul – este expoziţionale, de grup şi personale, în ţară şi în stră- mitrescu, în vreme ce folosirea pastei onctuoase, în
înţelegerea şi aprofundarea materialităţii fiecărei noi inătate. Este membru UAP din 1969 şi conferenţiar desfăşurări cromatice de forţă, este mai apropiată de
forme abordate. „Nu pot ataca o nouă temă – sau universitar la Academia de Arte Vizuale şi Design din maniera lui Băcilă.
chiar o nouă pictură în cadrul aceleiaşi teme – decât Cluj-Napoca.
în momentul în care mă captează o nouă variantă a Principala sursă a creaţiei sale o constituie arta ve- The accumulations dating from the formative years at
substanţei ei picturale. Eu resimt materialitatea ca pe che, tradiţia artistică românească, în mod special cea the Academy of Fine Arts in Iassy, where he studied
o motivaţie profundă a creaţiei artistice, dacă nu a hrănită din spiritualitatea provinciei intracarpatice. with Octav Băncilă and Ştefan Dimitrescu, left a mark
creaţiei în genere.” În concepţia maestrului, materia Maturizarea, esenţializarea, decantarea stilului său which is visible in the creation of Mihai Cămăruţ.
se spiritualizează şi devine concept al esenţei spiri- se evidenţiază în economia mijloacelor de expresie The thematic repertoire, similar to the two apinters
tuale a tradiţiei. şi potenţarea profundă a semnificaţiilor înglobate în who were his teachers, is rooted in a simple life, con-
Toate lucrările ciclului de prapori sunt construite pe operă. nected to the land, to nature, to ordinary people, often
coordonatele matematice ceea ce le conferă echilibru, Compoziţional, lucrarea din colecţia Lucian Pop se from the rural area, in a realistic approach. The line,
stabilitate, forţă. Forma patrată a praporelui este core- naşte şi creşte dintr-o contrapunctică şi mlădioasă with a great expressive potential, reminds of the clear,
lată nivelelor superioare ale spiritualităţii (patratul era ritmare interioară. Fragmentele de vitraliu cu trans- focused drawing of Ştefan Dimitrescu, while the unc-
forma sufletului în concepţia lui Pitagora, iar la chinezi parenţe şi nuanţe delicate sofisticat îngemănate, dau tuous paste, unfolding in powerful colours, reminds of
patratul neînchis simboliza infinitul; Mondrian şi Ma- naştere unor forme al căror conţinut se situează la Octav Băncilă.
levici au folosit forma pătrata obsesiv în creaţiile lor), o graniţă aici iniţiată, între arta populară şi cea abs-
pătratul are o funcţie restrictivă, dar şi una magică, de tractă. Hieratismul interior este aparent temperat de Bibliografie/Bibliografy: Aldea 2000. Barbosa
difuzare, dar mai ales de concentrare, iar suprapuneri- materia colorată care îşi păstrează savoarea, utilizată 1976. Licitaţia Alis (catalog), cat. 515, lot 8.49, 20
le şi alternările de poziţie creează un dinamism intern în preţiozităţi de tonuri şi nuanţe. Cristalele de griuri sept. 2011. Pelin 2005.
centrifug. perlate şi alburi colorate alternează mozaical cu subti-
Preluând obiectul din realitatea imediată, artistul îi le nuanţe de albastru şi verzuri şi sunt vitalizate de ac-
invocă misterul, îi rememorează spaţiul ancestral, tra- centele de galben, portocaliu şi brun roşcat. Lirismul Leon Vreme
diţional şi îi asigură trancendenţa precedând revelaţia. latent al creaţiei lui Teodor Botiş se insinuează şi din n.1930, Noul Caragaci, Basarabia
acest Vitraliu, ca o cale spre adânc păstrate adevăruri,
Confessing his aspiration to retrieve tradition – “I am pavată cu preţioase sonorităţi de mozaicuri bizantine. Pentru Leon Vreme realitatea rămâne un reper solid
driven by a strong belief in the values of peasant art” al lucrărilor de artă pe care le creează, dar reprezen-
– Horia Bernea avows that his artistic conscience Theodor Botiş is one of the most representative pres- tarea nu este de tip mimetic, ci în spiritul construc-
was inescapably preoccupied with the presence of ences of contemporary art in Cluj. He studied at the tivismului. Elementele definitorii ale imaginii pe care
archetypal shapes – the hill, the column, the banner Ion Andreescu Institute of Plastic Arts with professor el o compune într-o manieră esenţializatoare sunt cu-
– which are recurrent in his creation. What caused Aurel Ciupe and he contributed to numerous group loarea, lumina, materialitatea şi forma. Formula la care
this recurrence – discovered the artist about himself and personal exhibitions, both in Romania and abroad. artistul recurge este un rezultat al căutărilor în privin-
– was the understanding and the thorough study of He has been a member of the Union of Plastic Artists ţa raporturilor formale şi experimentelor cromatice, a

212
valorificării calităţilor materiei picturale, a desităţii şi The force and the amplitude of her conceptual and Window Frame with Flowers is a still life with flowers
aspectului pastei. Valorificând cu savoare expresivi- visual endeavour, in a post-modern key, the monu- in a space where vegetal and architectural elements
tatea materialului, analizând profund şi condensând mentality of her vision, the symbolic charge, the ar- come together, reflect, support and enhance each
detaliile, Leon Vreme unifică sintetizând elemente tistic originality, are defining for Suzana Fântânariu’s other; composition, shape and chromatic.
aparent disparate, incubându-le o doză considerabilă creation. In a composition carefully built on a rhythmical di-
de subiectivism. Anchored in the world she is a part of, the artist identi- agonal, justified by the characteristics of the interior
Artistul are capacitatea de a metamorfoza emoţiile fies and deciphers its dramatic coordinates. Starting depicted, Doina Moisescu plays with the space she
şi trăirile senzoriale într-un discurs plastic de factu- from the human silhouette, or from an anthropomor- opens and shuts in indications of perspective which
ră abstractă, în care titlul este o cheie sugestivă spre phic shape and descending all the way to the cellular incite you to persevere in reading the image beyond
descifrarea simplificărilor şi semnificaţiilor pe care au- level, she discovers a plurisemantic world of existen- the immediate plastic effect.
torul ni le propune. tial tensions.
The depth of her radiograph, the discretion and the el- Bibliografie/Bibliografy: Ostahie 2011.
The works of Leon Vreme are firmly anchored in rea- egance of her observations reveal, in an “anatomical
lity, but the depiction is not mimetic, it is in the spirit of alphabet”, anxiety, fret, drama.
constructivism. The defining elements of the image he Suzana Fântânariu offers dynamic images, with fluid Marilena Măntescu-Isac
creates in an essentializing manner are colour, light, shapes, in a process of metamorphosis, in a perpetu- 1954, Bucureşti-
materiality and shape. The solution he resorts to is the ally deep and surprising tension, which places the
result of attempts to find a certain balance of shapes onlooker in a space of emotion, anxiety, of restless Marinela Mantescu-Isac a fost eleva maestrului Cor-
and of the chromatic experiments, of putting the qua- attempts to decipher the code it confronts. neliu Baba, în a cărui îndrumare şi-a găsit confirmată
lities of the pictural matter, of the density and of the propria exuberanţă, spontaneitate şi energie creatoa-
aspect of the paste to value. Bibliografie/ Bibliografy: Fântânaru 2009. re, şi de la care a asimilat şi atenţia cu care îşi ela-
The artists proves capacity to metamorphose emoti- borează suprafaţa compoziţională. Creaţia sa stă sub
ons and sensorial feelings in an abstract plastic disco- semnul solarităţii şi al vitalităţii debordante exprimate
urse, where the title is a suggestive key to descifer the Doina Moisescu prin folosirea exuberantă a culorii aşternute în tonuri
significances he proposes. n.1944, Buzau, - pure, luminoase, elegant armonizate.
Natura statică cu flori, ceas şi ghitară din colecţia Luci-
Bibliografie/Bibliografy: Barbosa 1976; Pintilie Doina Moisescu-Herivan a absolvit Institutul de Arte an Pop, probează predilecţia artistei pentru folosirea
2007. Plastice Nicolae Grigorescu, clasa pictorului Corneliu liniei cursive, a acoladei mlădios arcuite, în energii
Baba, alături de Sorin Dumitrescu, Ştefan Câlţia, Sorin bine dozate ce se exhilibrează reciproc. Un anumit
Ilfoveanu, Zamfir Dumitrescu, Mihai Cişmaru. Lucrările fast „baroc”, componenta decorativă a imaginii, pasi-
Suzana Fântânaru sale se află în colecţii muzeale (Muzeul de Artă Plo- unea alăturării elementelor constitutive ale compozi-
1947, Baia - Suceava - ieşti, Muzeul de Artă Târgu Mureş, Muzeul de Artă Tul- ţiei, precum şi utilizarea tuşei scurte, libere şi folosirea
cea, Muzeul de Artă Târgovişte etc.) şi în numeroase alburilor colorate care induc lumină ansamblului, ge-
Personalitate complexă a vieţii artistice româneşti colecţii particulare din ţară şi din străinătate. nerează asocieri ale unor paliere ale creaţiei Marinelei
contemporane, Suzana Fântânariu este doctor în arte Pe drumul formulării stilului propriu – stil care o reco- Mantescu, cu opera Elenei Popea.
vizuale, profesor la Facultatea de Arte şi Design a mandă cu o pregnantă marcă în spaţiul artei contem-
Universităţii de Vest, Timişoara. Expoziţiile personale, porane româneşti –, artista a evoluat dinspre abstract Marinela Mantescu-Isac was Corneliu Baba’s disciple
copleşitor de numeroasele premii obţinute la partici- spre un figurativ cu o viziune nuanţată a raportului and under his guidance she confirmed her own exu-
pările expoziţionale din ţară şi străinătate şi cărţile pu- formă culoare, din care răzbat străfulgerări ale unui berance, spontaneity and creative energy and from
blicate completează profilul acestei artiste (grafician, cromatism descins din patima fovilor. whom she assimilated the care with which she elabo-
pictor, sculptor) şi teoretician al artei. Pervaz cu flori este o natură statică cu flori într-un rates the composition of surfaces. Her creation is
Forţa şi anvergura demersului său conceptual şi vizual interior, un spaţiu în cadrul căruia elemente vegetale placed under the sign of the sun, under an overwhelm-
în cheie post-modernă, monumentalitatea viziunii, în- şi de arhitectură, se îngemănează, se reflectă, se po- ing vitality expressed in the exuberant use of colour
cărcătura simbolică, originalitatea demersului plastic tenţează şi se sprijină reciproc, compoziţional, formal layed in pure, luminous, elegantly harmonized hues.
sunt considerate definitorii pentru calitatea operei şi cromatic. Still life with flowers, clock and guitar, part of the Lu-
Suzanei Fântânariu. Într-o compoziţie complexă, construită pe o cian Pop collection, bears testimony to the artist’s
Acut ancorată lumii din care face parte, artista îi iden- diagonală abil ritmată, justificată de caracteristicile bias for the continuous line, for the gracefully arched
tifică şi îi descifrează coordonatele dramatice. Por- interiorului redat, Doina Moisescu se joacă cu spaţiul accolades, in well distributed energies which balance
nind de la silueta umană sau de la forma atropomorfă pe care îl deschide şi îl închide în efecte şi sugestii one another. A certain “baroque” pump, the decora-
şi coborând până la nivel celular, artista descoperă o perspectivice, care incită la perseverenţa citirii tive component of the image, the passion for align-
lume plurisemantică a tensiunilor existenţiale. imaginii, dincolo de efectul plastic imediat. Explozia ing the constitutive elements of the composition as
ProfunzimeA radiografierilor, discreţia şi fineţea ob- nereţinută de culoare este potenţată de folosirea well as the short, free touches employed to spread
servaţiilor la care recurge artista, scot la iveală, prin- alburilor colorate şi a griurilor perlate care catifelează coloured whites which induce light to the ensemble,
tr-un „alfabet anatomic”, frământări, zbucium, drame. efectele pastei onctuoase. Rafinamentul alăturărilor şi generate the possibility of certain associations with
Suzana Fântânariu ne propune imagini dinamice, cu juxtapunerilor cromatice fereşte lucrările de stridenţe, the creation of Elena Popea.
forme fluide în proces de metamorfozare într-o me- fără a le ştirbi din vitalitatea şi prospeţimea impactului.
reu surprinzătoare şi adâncă tensiune, care plasează
şi privitorul într-un spaţiu al emoţiei, chiar al anxietăţii, Doina Moisescu-Herivan graduated from the “Nico- Emanoil Mazilu
al neliniştilor şi căutărilor de descifrare a codului cu lae Grigorescu” Institute of Plastic Arts where she 1964, Bucureşti-
care este confruntat. had studied with Corneliu Baba alongside of Sorin
Dumitrescu, Ştefan Câlţia, Sorin Ilfoveanu, Zamfir Du- Absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative
Complex personality of the contemporary Romania mitrescu, Mihai Cişmaru. Her creations are now in art „Nicolae Grigorescu”, secţia pictură, sub îndrumarea
artistic life, Suzana Fântânariu has a Ph.D in visual arts, museums in Romania (Ploieşti, Târgu Mureş, Tulcea, maestrului Vasile Grigore, Emanoil Mazilu s-a instalat
and is a professor at the West University of Timiso- Târgovişte etc.) as well as in many private collections. conforabil în viaţa artistică contemporană prin partici-
ara, Faculty of Arts and Design. Her personal exhibi- The evolution of her style, which places her firmly in parea la numeroase expoziţii de grup şi personale, din
tions and the numerous awards bestowed upon her the space of contemporary Romanian art, took her Bucureşti şi din străinătate.
at national and international exhibitions, as well as the from abstract to figurative with a nuanced vision of Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare din Ro-
books she published complete the profile of an artist the balance between shape and colour with flashes of mânia, Spania, Germania, Franţa, Grecia, SUA, Japo-
(drawer, painter, sculptor) who is also a theorist of art. colours descending from the Fauves. nia, Canada etc.

213
După cum artistul însuşi mărturisea, peisajul ca gen Duca is also a member of the Romanian Union of Centre, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, de-
s-a impus relativ târziu în creaţia lui Emanoil Mazilu. Plastic Artists, the Bistriţa branch. His works have cembrie 1996 – august 1997.
În abordarea sa din cele două lucrări ale colecţiei Lu- been exhibited in numerous exhibitions both in Roma-
cian Pop, peisajul este complet eliberat de prezenţa nia and abroad (Austria, Hungary, Venezuela, Poland,
umană, lăsând elementele naturale să „se construias- Germany, France, Turkey, Canada, Israel). In 1993, Radu Șerban
că” şi să transmită mesajul artistic. Pictorul limitează he was awarded the Prize of the Romanian Union of 1960, Cluj-Napoca-
adâncimea compoziţiei, concentrându-se pe un motiv Plastic Artists, and in 2004, the President of Romania
spaţial restrâns, prin perspectiva ascendentă sau prin awarded him the Cultural Merit. Actuala formă de expresie a artei lui Radu Şerban
plasarea motivului într-un prim plan accentuat. Of a unique refinement, built on a solid theoretical este rezultatul unei evoluţii care a început să se cris-
Preluând de la profesorul său, Vasile Grigore, ceva din foundation, Miron Duca’s painting indicates his in- talizeze în „TranspArenţe” în urmă cu câţiva ani şi a
obsesia pentru lumină şi culoare ca materie-esenţă a nate tendency for the abstract and a true frenzy of generat transpunerea „referentului obiectual într-o
vieţii şi creaţiei, Emanoil Mazilu oferă o reuşită alătu- coloured matter. The spontaneity with which he uses imagine autonomă, fără suport narativ”, în cuvintele
rare a unei componente lirice cu rigoarea cerebrală colour is softened down by a melodious lyricism which artistului. După 1989, pictorul parcursese câteva
a construcţiei. Spaţiul este abil dezvoltat şi echilibrat evolves in the limits of an abstract expressionism. The stagii de călătorii de studiu în Italia, Spania şi Canada,
prin alternarea zonelor colorate, cu zonele neutre şi artist defines his personal space in which he fills ample al căror impact asupra expresiei picturale se va ma-
transparenţele. surfaces with paint, the accents of colour, in the shape nifesta abia mai târziu, şi care într-o primă etapă va
on succinct notes, complicated calligraphies, firmly marca doar desprinderea de tendinţele curentului de
A graduate of the “Nicolae Grigorescu” Institute of mark the moments of chromatic, compositional and sorginte neo-ortodoxă din Bucureştiul ultimului dece-
Fine Arts where he was the student of Vasile Grigores, emotional tension. niu al secolului XX.
Emanoil Mazilu is comfortably settled in the Romanian În lucrarea Grădină dimineaţa, Radu Şerban dezvăluie
artistic life and contributes to numerous group and şi ascunde, apelează cu un spirit ludic mai degrabă la
personal exhibitions in Bucharest as well as abroad. Dorel Petrehuș sugestii, decât la afirmaţii, într-un joc al formelor şi
His creations are in private collections in Romania, 1957, Dumbrava, Tg-Lăpuş apoi al sensurilor induse limbajului plastic. Tendinţa
Spain, Germany, France, Greece, the USA, Japan, care se impune este aceea a esenţializării, în care fi-
Canada, etc. Destinul artistic al lui Dorel Petrehuş este intim legat gurativul pierde teren ca semnificaţie şi ca pondere în
As the artist himself confessed, landscape was a de cel al Centrului artistic Baia Mare. Absolvent al In- organizarea plastică a imaginii, artistul concentrându-
genre he approached rather late. In the two paintings stitutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj se pe conceperea discursului formelor şi culorilor cu
that are part of Lucian Pop’s collection, the landscape Napoca, Petrehuş desfăşoară o intensă activitate valoare plastică în sine.
is lacking of human presence and only the natural expoziţională, cu predilecţie în centrele artistice din
elements “build” and convey the artistic message. Transilvania, între care se impune menţionată per- The present form of expression which characterizes
The painter limits the depth of the composition and sonala de la Muzeul de Artă din Baia Mare, din anul Radu Şerban’s art is the result of an evolution which
focuses on the motif of the space, restricted by the 1994. Lucrările sale pot fi găsite în colecţii publice şi began to crystallize a few years ago in “Transparence”
ascending perspective or by placing the motif in the private din România, Ungaria, Austria, Franţa, Germa- and generated, in the words of the artist himself, the
foreground. nia, Italia, Olanda, etc. transposition of the „objectual referent into an auton-
Inheriting his master’s obsession for light and colour Într-o manieră figurativ abstractizantă, cu semnificaţii omous image without narrative support”. After 1989,
as matter-essence of life and creation, Emanoil Mazilu pe care artistul însuşi le impune, elementul the artist went through a few stages of formation in
succeeds in bringing together the lyrical component antropomorf este punctul de plecare şi reperul Italy, Spain and Canada, which will have an impact on
and a rigorous construction. Space is skillfully devel- principal. Artistul este obsedat de universul interior al the artistic expression manifest only later and which
oped by alternating coloured areas, neutral areas and omului, unde pătrunde ferm şi identifică, analizează şi will mark the detachment from the neo-orthodox cur-
transparencies. apoi reconstruieşte metaforic credinţe, gânduri, vise, rent of expression popular in Bucharest in the last de-
emoţii, frustrări etc. cade of the 20th century.
Bibliografie/Bibliografy: 4 pictori la Balcic 2010. În lucrările sale, identităţi fără chip, fragmentate, The compelling tendency is to essentialize, the figura-
anonime, într-o perpetuă urmărie, într-o mişcare tive loses significance and weight/share in the artistic
de nestăpânit, par să alerge pentru a se îndepărta organizing of the image, while the artist focuses on
Miron Duca de propriile frământări, impunând suferinţa, groaza, conceiving the discourse of shapes and colours with
1952, Boianu Mare, Bihor- teama, disperarea, renunţarea, ca emoţii în sine. intrinsec plastic value.
In Garden in the Morning, Radu Şerban reveals and
Absolvent al Institutului „Ioan Andreescu”, Miron Duca The artistic destiny of Dorel Petrehus is intimately conceals, playfully resorts to suggestions rather that
este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, connected with the Baia Mare Art Centre. A graduate to assertions, in a play of shapes, then of meanings,
filial Bistriţa. Lucrările sale au fost expuse în nume- of the Ion Andreescu Institutre of Fine Arts from Cluj- induced to the artistic language.
roase expoziţii organizate în România şi în străină- Napoca, Petrehus is present in exhibitions especially
tate (Austria, Ungaria, Venezuela, Polonia, Germania, in Transylvanian art centres, his creations ar in public Bibliografie/Bibliografy: Şerban 2010.
Franţa, Turcia, Canada, Israel). Activitatea artistică a lui and private collecyions in Romania, Hungary, Austria, Ioan Şulea
Miron Duca a fost răsplătită în anul 1993 cu Premiul France, Germany, Italy, Holland, etc. n. 1960, Reghin
Naţional al UAP, iar în 2004 cu Meritul Cultural acor- In a figurative abstract manner with meanings intro-
dat de Preşedenţia României. duced by the artist himself, the antropomorphic ele- Ioan Şulea este membru al Uniunii Artiştilor Plastici
De un rafinament aparte, cu un temeinic suport teo- ment is both the starting and the reference point. The din România din anul 1993. Perioada de căutate
retic, pictura lui Miron Duca dovedeşte propensiunea artist is obsessed with the interior universe of man, clarificări conceptuale şi stilistice a dat naştere unei
spre abstract şi o adevărată frenezie a materiei colo- which he enters with determination and identifies, formule de exprimare care înglobează o încărcătură
rate. Spontaneitatea gestualistă a utilizării culorii este analyses and, metaphorically, rebuilds beliefs, thou- spirituală care îl caracterizează şi defineşte profund.
domolită de lirismul melodios, ce evoluează în limitele ghts, dreams, emotions, frustrations, etc. După etapa ce ar putea fi încadrată gestualismului
unui expresionism abstract. Artistul îşi defineşte astfel In his paintings, identities without face, fragmented, an- abstract, Ioan Şulea s-a oprit la o pictură de un tip
un spaţiu al său personal, în care pe suprafeţele ample nonymous, in perpetual pursuit, in an uncontrollable mo- figurativ extrem de restrictiv, cantonată în zona sa-
de pastă, accentele de culoare sub forma unor notaţii vement, seem to run away from their own turmoil allowing crului. Componenta abstractă este de fapt păstrată şi
succinte, complicate caligrame, marchează energic for pain, terror, fear, dispair, renunciation to set in. în această nouă abordare, prin prezenţa dimensiunii
momente de tensiune cromatică, compoziţională, transcedentale. Imaginea plastică a Sântului Potir a
emoţională. Bibliografie/Bibliografy: marcat această trecere, ce deschide în creaţia artis-
Alexa, Tiberiu, Moldovan Traian, Muscă Mihai, Centrul tului o nouă dimensiune, pe care el nu o consideră
A graduate of the “Ion Andreescu” Institute, Miron artistic Baia Mare 1896 – 1996 / Baia Mare Artistic mistică, ci ţinând doar de timpul sacru „văzut ca timp

214
liturgic, repetabil la nesfârşit”. and the light are key elements of the artistic expre- şi impus de sinele său profund care îi controlează şi
Prin ciclul Potirului Sfânt, esenţă a sfintei împărtăşanii, ssion. Red is the dominant colour and has symbolic formulează esenţa mesajului vizual, care mai degrabă
într-un „efort de re-sacralizare a obiectului ritualic”, value. Elegant and vibrant shades, radiating the Holy transmite, decât comunică.
Ioan Şulea face o declaraţie de credinţă în care îmbină Light, the gold of the chalice, becomes hot, vibrant Absenţa titlurilor este o opţiune nu un accident, în cre-
nivelul conceptual cu cel stilistic. red: love, sacrifice, faith. aţia lui Tolan, care eliberează astfel, de orice restricţii
Tabloul din colecţia Lucian Pop se înscrie tipului com- sau constrângeri, receptarea actului său de creaţie.
poziţional la care artistul recurge în realizarea acestui Bibliografie/Bibliografy: Ioan Şulea 2010.
ciclu. Plasat în centrul lucrării, obiectul liturgic se con- Vasile Tolan, professor at the Art University, Bucha-
stituie într-un axis mundi, legând cele două orizontale: rest and vice-president of the Union of Plastic Artists
materie şi spirit, profan şi sacru. Culoarea şi lumina Vasile Tolan Romania, is a name of note in Romania. His creations
sunt elementele cheie ale expresiei plastice. Cromati- Buru, Cluj can be found in numerous private collections, in mu-
ca este rezolvată în dominantă de roşu cu încărcătură seums and galleries in Romania, France, Germany and
simbolică. Prin elegante şi aprinse nuanţări, radiind Cadru universitar la Universitatea Naţională de Arte the United States.
lumina sfântă, auriul potirului se metamorfozează în Bucureşti şi vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici His spontaneous, free confession, in an expressive
roşu vibrat, fierbinte: iubire, sacrificiu, credinţă. din România, Vasile Tolan este un nume de rezonanţă depiction of the matter, places Vasile Tolan’s art on
în peisajul vieţii artistice din România. Lucrările sale the coordinates of neo-expressionism in an abstract
Ioan Şulea has been a member of the Union of Plastic se găsesc în numeroase colecţii private şi muzeale şi key, of abstract gestures, where we can also find the
Artists since 1993. His search for a clear concept and galerii din România, Franţa, Germania, SUA. properties of minimal art, of the tachism etc.
for a clear style characterizes and defines him. After a Mărturisirea abruptă, spontană, liberă, într-o tratare In an essentially abstract endeavour, Vasile Tolan con-
stage in which his gestures were abstract, Ion Şulea expresivă a materiei, plasează arta lui Vasile Tolan pe fronts us with unrecognizable fragments of destruc-
opted for an extremely restrictive figurative painting coordonatele neo-expresionismului în cheie liric abs- tured reality which seem to gain potential significant
anchored in religion. The transcendental dimension tractă, ale gestualismului abstract, în alăturarea căruia meanings which come to support the artist’s opinion
shows that the abstract component is present in this poate fi descifrat şi recursul la recuzita artei minimale, that „painting is the form of art which spiritualizes the
new approach. The plastic image of the Holy Chalice taşismului, artei brute, etc. palpable matter.”
marks these passing which opens a new dimension Într-un demers de individualizare conceptuală Abrupt and tense release of inner energies following
in the creation of the artist, one that he does not con- şi stilistică esenţialmente abstract, Vasile Tolan the impact with the base, where the touch or the line
sider mystical, but in connection with the sacred time ne confruntă în lucrările sale cu fragmente ne- becomes a form of energy, become expression. The
“seen as liturgical, endlessly repeatable, time”. With recognoscibile ale realului destructurat până în intention and the gesture are followed/accompanied
the cycle of the Holy Chalice, essence of the eucharist, profunzimi, ce par să se încarce, în cheie post- by rhythm, concision, dynamics, and unpredictability.
in an “effort to re-sacralize the ritualistic object”, the modernă cu potenţiale sensuri şi semnificaţii, artistul His gestures are not arbitrary, they are triggered and
artist makes a declaration of faith whereby he brings considerând plastica „drept arta care spiritualizează enforced by his profound inner self who controls and
together the conceptual and the stylistic levels. prin excelenţă materia palpabilă”. expresses the essence of the visual message, which
The painting belonging to the Lucian Pop collection Descătuşare abruptă şi tensionată a energiilor interi- transmits rather than communicates. The absence of
belongs to the same compositional type of the cycle. oare la impactul cu suportul, în cadrul căreia tuşa sau titles is an option, not an accident in his creation and
Placed in the centre of the painting, the liturgical ob- linia devin o formă de energie, devin expresie. Intenţia thus the very act of creation breaks free from any re-
ject becomes an axis mundi, tieing the two horizon- şi gestul sunt secondate de ritm. strictions or coercions.
tals, matter and spirit, profane and sacred. The colour Gestualismul lui Tolan nu este arbitrar, ci este stârnit

215
216
Bibliografie selectivă/
Selective bibliography

Alexa, Tiberiu, Moldovan, Traian, Muscă, Mihai, Centrul artistic Baia Mare / Costescu, Eleonora, Varga, Vasile, Andreescu, Bucureşti, 1978.
The Artistic Centre Baia Mare 1896–1996, Baia Mare, 1996.
Cristea, Ioana, Popescu, Aura, Doamnele artelor frumoase româneşti
Andreescu, Viorica, Samuel Mützner, Bucureşti, 1974. afirmate interbelic [The ladies of Romanian arts in the interwar period],
Bucureşti, 2004.
Babeţi, Coriolan, Ion Dumitriu şi poetica jocului [Ion Dumitriu and the
poetics of game], în Orizont, nr. 20, 17 mai 1985. Crişan, Maria-Magdalena, Henri H. Catargi – demnitatea unei profesiuni
[Henri H. Catargi – Dignity of a profession], în Observator cultural, nr. 92,
Balaci, Ruxandra, Horia Bernea (catalog de expoziţie), Bucureşti, MNAR,
2006.
2007.
***, Culorile avangardei. Arta în România 1910–1950 [Colours of the
Bogdan, Radu, A doua moarte a lui Andreescu [Second death of
Avangarde. Arts in Romania 1910-1950] (coordonator: Erwin Kessler),
Andreescu], în România literară, nr. 7, 2000.
Bucureşti, 2007.
Bogdan, Radu, Ioan Andreescu, Bucureşti, 1969.
Dan, Călin, Jean Al. Steriadi, Bucureşti, 1988.
Bogdan, Radu (Cuvânt înainte, Studiu şi Catalog comentat), Expoziţia
Deac, Mircea, Magdalena Rădulescu, 1980.
comemorativă Ioan Andreescu, 1850–1882: anii de creaţie în ţară: 21
decembrie 1982 – 6 februarie 1983 [Commemorative exhibition Ioan Deac, Mircea, 200 pictori români uitaţi 1890-1945 [200 forgotten
Andreescu], Muzeul de Artă al R.S.R. Romanian painters 1890-1945], Bucureşti, 2003.

Brezianu, Barbu, Anii de tinereţe ai lui Nicolae Tonitza [Nicolae Tonitza’s Deac, Mircea, Peisajul impresionist în pictura din România [Impressionist
youth years], în SCIA, nr. 3-4 (1957). landscape in Romanian painting], Bucureşti, 2009.

Broşteanu, Aurel, Acest altceva, pictura... [About painting…], Bucureşti, Deac, Mircea, Octavian, Tudor, 300 de pictori români, Dicţionar de pictură
1974. românească modernă [300 Romanian painters. Dictionary of Romanian
painting], Fundaţia Jean Louis Calderon, 2007.
Buga, Adrian, Octav Angheluţă, Bucureşti, 2009.
Drăgoi, Livia, Sava Henţia, Bucureşti, 1979.
Busuioceanu, Alexandru, Scrieri despre artă [Studies on art], Bucureşti,
1980. Drăguţ, Vasile, Florea, Vasile, Grigorescu, Dan, Mihalache, Marin, Pictura
românească în imagini [Romanian painting in images], Bucureşti, 1970.
Cataloagele Casei de Licitaţie Artmark 2009–2015 [Artmark
catalogues]. Drăguţ, Vasile, Florea, Vasile, Grigorescu, Dan, Mihalache, Marin, La
Peinture Roumaine, Bucarest, 1977.
Cataloagele Casei de licitaţii Goldart 2009–2015 [Goldart catalogues].
Dreptu, Ruxandra, Constantin Artachino (1870–1954), Expoziţii
Cârneci, Magda, Artele plastice în România1945-1989 [Arts in Romania
aniversare şi comemorative, MNAR, Bucureşti 2004.
1945-1989], Bucureşti, 2000.
Dumitrescu, Maria, Elena Popea, Bucureşti, 1969.
Cârneci, Magda, Lucian Grigorescu, Bucureşti, 1989.
Dumitrescu, Maria, Adam Bălţatu, Bucureşti, 1970.
Cârneci, Magda, O iniţiere în realitate [Initiation in reality], în Ion Dimitriu
(catalog de expoziţie), 1990. ***, Elena Popea (coordonator: Radu Popica; autori: Iulia Mesea, Radu
Popica, Pavel Şuşară), Muzeul de Artă Braşov, Braşov, 2010.
Cârneci, Magda, O lectură posibilă: Ion Dumitriu [A possible reading: Ion
Dimitriu], în Arta, 1982. Enache, Monica, Florian, Alexandru, Iancu, Valentina, Artişti evrei din
România modernă. Destine marcate de antisemitism şi holocaust [Jewish
Cebuc, Alexandru, H. H. Catargi, Bucureşti, 1987.
artists in modern Romania], Bucureşti, 2012.
Cebuc, Alexandru, Luchian, Bucureşti, 2007.
Enescu, Theodor, Ştefan Luchian şi spiritul modern în pictura românească
Chira, Maria, Mândrescu, Gheorghe, Elena Popea (catalog de expoziţie), [Ştefan Luchian and the modern spirit in Romanian painting], Bucureşti,
Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 1975. 2000.

Comarnescu, Petre, Ştefan Luchian, Bucureşti, 1965. Enescu, Theodor, Simbolismul şi pictura. Un capitol din evoluţia picturii şi
a gustului artistic la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
***, Corneliu Baba (ediţie îngrijită de Maria Muscalu Albani), Fundaţia
lea [Symbolism and painting. A chapter in the evolution of painting and
Culturală Română, Bucureşti, 1997.
artistic taste at the end of the 19th and beginning of the 20th century], în

217
Scrieri despre artă, Bucureşti, 2003 roumain, Muzeul Naţional de Artă al României 24 august – 26 noiembrie
2006.
Enescu, Theodor, Ştefan Luchian: Pictură. Pastel. Acuarelă. Desen [Ştefan
Luchian. Painting. Pastel. Watercolour. Drawing], Bucureşti, 2007. Mândrescu, Anatol, Theodor Pallady, Bucureşti, 1971.

***, Hans Eder. Expoziţie retrospectivă – 125 de ani de la naştere [Hans Mereuţă, Iulian, Andreescu, Bucureşti, 1972.
Eder. Retrospective exhibition – 125 years from his birth] (coordonator:
Mesea, Iulia, Arta germanilor din Transilvania secolele XVIII-XIX / Die Kunst
Radu Popica; autori: Iulia Mesea, Radu Popica, Rohtraut Wittstock), Muzeul
der Deutschen aus Siebenbürgen 18. - 19. Jahrhundert, Timişoara, 2012.
de Artă Braşov, 2008.
Mesea, Iulia, Peisagişti din sudul Transilvaniei secolele XVIII-XX
***, Friedrich Miess (Coordonare: Radu Popica, Autori: Iulia Mesea, Radu
[Transylvanian landscape painters 18th to 20th centuries], Sibiu, 2008.
Popica, Günter Horvath), Braşov, 2014.
Mesea, Iulia, Pictori din Transilvania în centre artistice europene /
Grigorescu, Dan, Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta
Transylvanian painters in European artistic centres, Sibiu, 2007.
românească contemporană [Idea and sensibility. Trends and tendencies in
contemporary Romanian arts], Bucureşti, 1991. Mesea, Iulia, Nicolae Tonitza, Lucrări de pictură şi grafică din colecţia
Muzeului Naţional Brukenthal [Nicolae Tonitza. Painting and graphics in the
Grigorescu, Dan, Ion Vlasiu, Bucureşti, 1970.
collection of the Brukenthal National Museum], Muzeul de Artă Timişoara,
***, Grupul celor patru. Şirato, Dimitrescu, Tonitza, Han [The group of the 8 iunie – 20 august 2011.
four], Centrul Cultural Art Society, Bucureşti, 2010.
Mesea, Iulia, Dobrogea – pitoresc şi exotism la ţărmul Mării Negre. Lucrări din
Guţă, Adrian, Generaţia 80 în artele vizuale [The 80’s in visual arts], colecţia Muzeului Naţional Brukenthal şi din colecţii particulare [Dobrudgia.
Piteşti, 2008. Picturesque and exoticism at the Black Sea coast], Sibiu, 2012.
***, Ion Alin Gheorghiu, pictor şi sculptor [Ion Alin Gheorghiu painter Mitran, Gheorghe, Moscaliuc, Raluca, Viaţa şi opera pictorului Stavru
and sculptor] (album monografic coordonat de Ruxandra Garofeanu şi Tarasov 1883 – 1961, Colecţia de artă plastică a familiei pictorului,
Anamaria Smigelschi), Bucureşti, 2004. Braşov, 2009.
Ionescu, Radu, Printre artiştii plastici contemporani [Among contemporary Morar, Ovidiu, Avangardismul românesc [Romanian Avant-garde],
Romanian artists], Bucureşti, 2003. Bucureşti, 2005.
Ispir, Mihai (Prefaţă), Theodor Rusu (catalog de expoziţie), Bucureşti, Nanu, Adina, Octav Angheluță, București, 1968.
1989.
Nanu, Adina, Theodor Pallady, Bucureşti, 1963.
Ittu, Gudrun-Liane, Artişti plastici germani din România. Între tradiţie,
Nadin, Mihai, Hans Eder, Bucureşti, 1973.
modernitate şi compromis ideologic, anii 1930-1944 [German artists
from Romania. Tradition, modernity and ideologic compromise], Bucureşti, Neamţu, Costin, (Prefaţă de Valentin Ciucă), Visual Efemer, Iaşi, 2010.
2011.
***, Noi studii ale avangardei [New studies on the Avant-garde] (Editor:
Ivaniuc, Florenţa, Velescu, Cristian, Magdalena Rădulescu. Pictură şi grafică Călin Stegerean), Cluj Napoca, 2007.
[Magdalena Rădulescu. Painting and graphics] (Catalog de expoziţie),
Octavian, Tudor, Pictori români uitaţi [Romanian forgotten painters],
Bucureşti, 1994.
Bucureşti, 2003.
Lăptoiu, Negoiţă, Incursiuni în plastica transilvană [Notes on Transylvanian
Octavian, Tudor, Carul cu boi. Pictura în România 1800-2000 [The oxen
art], Cluj-Napoca, 1981.
cart. Painting in Romania 1800-2000], Editura Monitorul Oficial, 2012.
Lăptoiu, Negoiţă, Incursiuni în plastica românească [Notes on Romanian
Oprea, Petre, Scrieri despre arta românească [Studies on Romanian art],
art], Cluj-Napoca, 1987.
Bucureşti, 1971.
Lăptoiu, Negoiţă, Petre Abrudan, Bucureşti, 1979.
Oprea, Petre, Corneliu Mihăilescu, Bucureşti, 1972.
Lăptoiu, Negoiţă, Szabó, Tamás, Plasticieni clujeni – chipuri, biografii,
Oprea, Petre, Aşa i-am cunoscut [This is kow I knew them], Bucureşti
imagini [Artists from Cluj], Cluj-Napoca, 2011.
1998.
***, Lumière magyares. Les tendances coloristes de la peinture hongroise
Oprea, Petre, Expozanţi la saloanele oficiale de pictură, sculptură, grafică
entre 1870 et 1914, Salle Saint Jean, Hôtel de la Ville de Paris, 11
1924–1944 [The official painting, graphics and sculpture exhibitions
octobre 2001 – 13 janvier 2002.
1924-1944], Bucureşti, 2004.
***, Malerei aus Rumänien. Erste und zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
Oprescu, George, Franţa văzută de pictori români [France in the vision of
[Painting from Romania. First and second half of the 20th century], Galerie
the Romanian painters], Bucureşti, 1945.
Emilia Suciu, Cluj, 2002.
Oprescu, George, Italia văzută de pictori români [Italy in the vision of the
Marian, Rodica, Samuel Mützner 1884–1959, Bucureşti, 2005.
Romanian painters], Bucureşti, 1946.
Mateescu, Denia, Matei, Rodica, Dreptu, Ruxandra, Culorile grădinii în
Oprescu, George, Jean Alex. Steriadi, Bucureşti, 1942.
peisajul românesc 1850–1955 /Les couleurs du jardin dans le paysage

218
Oprescu, George, Scrieri despre artă [Writings on art], Bucureşti, 1966. ***, Ştefan Luchian – Univers artistic, Bucureşti, 2013.

Oroveanu, Mihai, Horia Bernea 1938-2000, Bucureşti, 2006. Şulea, Ioan, Sf. Mahramă. Ioan Şulea [The holy veil], martie-aprilie 2010,
Târgu Mureş.
Păuleanu, Doina, Pictori români la Balcic [Romanian painters at Balcic],
Bucureşti, 2012. Şusară, Pavel, Corneliu Baba, Londra, 2001.

Păuleanu, Doina, Singularitate şi reconstrucţie imaginară. Pictori români Şuşară, Pavel, Corneliu Baba 102, în România literară, nr. 50/2008.
în Bretania 1876-1946 [Singularity and imaginary reconstruction.
Şuşară, Pavel, Peisajul în pictura românească [The Landscape in Romanian
Romanian painters in Brittany 1876-1946], Muzeul de Artă Constanţa,
painting], în România literară, nr. 42, 2002.
Bucureşti, 2010.
***, Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiálitás /
Pavel, Amelia, Ion Theodorescu-Sion. Monografie, Bucureşti, 1967.
Internationale János Thorma (1870-1937, Wanderausstellung / Expoziţie
Pavel, Amelia, Pictura românească interbelică [Romanian interwar itinerantă internaţională Thorma János (1870-1937 / János Thorma
painting], Bucureşti, 1996. 1870-1937 international traveling exhibition, Kecskemét, Baia Mare,
Kiskunhalas, München, Stuttgart, Berlin, Budapest, 2012-2013.
Pintilie, Andrei, Elemente pentru redescoperirea lui Corneliu Michăilescu,
SCIA, 1979. Titu, Alexandra, Horia Bernea, în 13 pictori contemporani, Bucureşti,
1983.
Pintilie, Ileana, Timişoara între tradiţie şi modernitate. Pedagogia artistică
în secolul al XX-lea [Timişoara between tradition and modernity. Artistic Titu, Alexandra, Experiment în arta românească după 1960 [Experiment in
pedagogy of the 20th century], Timişoara, 2006. Romanian art after 1960], Bucureşti, 2003.

Popescu, Mircea, Sava Henţia, Bucureşti, 1954. Toncian, T., Experiment şi tradiţie. Postmodernism în artele vizuale
[Experiment and tradition. Postmodernism in visual arts], Cluj-Napoca,
Popica, Radu, Arta germană din Transilvania în colecţia Muzeului de Artă
2008.
Braşov / Deutsche Kunst aus Siebenbürgen im Bestand des Kunstmuseums
Kronstadt, Braşov, 2011. Tonitza, N.N., Corespondenţă, Bucureşti, 1978.

Popica, Radu, Şcoala de la Poiana Mărului [The artistic school at Poiana ***, Tonitza – armonii de culoare (Editor: Director Adina Renţea; Autori
Mărului], Braşov, 2013. texte: Cătălina Cocan, Iulia Mesea, Ana Maria Zamfir), Muzeul Naţional
Cotroceni, 2010.
Popica, Radu, Zamfir, Anca Maria, Arta sub comunism. Arta oficială a
regimului comunist, în colecţia Muzeului de Artă Braşov 1945 – 1989 ***, Univers cromatic. Iosif Iser [Chromatic universe: Iosif Iser] (Editor:
[Arts in communism. Official art of the communist regime in the director Adina Renţea; Autori texte: Mircea Deac, Iulia Mesea, Livia Iorga),
collection of the Art Museum in Braşov], Braşov, 2011. Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2011.

Postolache, Florica, Stavru Tarasov, 1883–1961, Catalog al Muzeului de Varga, Vasile, Pictura românească în perspectivă europeană (VI): Ioan
Artă din Constanţa, 1968.
Andreescu [A European perspective on Romanian painting: Ioan
Preutu, Marina, Răileanu, Brânduşa, Pictorii familiei Verona [Verona family Andreescu], în Revista Arta, nr. 1, 1970.
of painters], Bucureşti, 2002.
Vasiu, Dinu, Hans Eder, expoziţie retrospectivă (catalog) [Hans Eder.
Prut, Constantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Bucureşti, Retrospective exhibition. Catalogue], Muzeul Judeţean Braşov, 1972.
2002.
Vianu, Tudor, Corneliu Baba, Bucureşti, 1964.
Rezeanu, Paul, Pictori puţin cunoscuţi, Craiova, 2009.
Vlasiu, Ioana, Boema. Tânăra artă clujeană interbelică / Fiatal
***, Rudolf Schweitzer-Cumpăna – 125 de ani de la naştere, Muzeul koloszvári művészet a két világháború között / Junge Klusengurger
Naţional Cotroceni, 2011. Zwischenkriegskunst [Bohema. Young inter-war art of Cluj], Cluj, Koloszvár,
Klausenburg, 2011.
Schobel, Doina, Clonaru, Hariton, Ion Theodorescu-Sion, Muzeul de Artă al
României, 1971. Vlasiu, Ioana, Anii 20 – tradiţia şi pictura românească [The 20’s. Tradition
and Romanian painting], Bucureşti, 2000.
Şorban, Raoul, Theodor Pallady, Bucureşti, 1975.
Zambaccian, K. H., Corneliu Baba, Bucureşti, 1958.
Şorban, Raoul, Nicolae Tonitza, Bucureşti, 1983.

219
220
Index
Pagina / Page Pagina / Page Pagina / Page

Petre Abrudan 99 Andras Bordi 94 Aurel Dan 147


1907, Zucor, Sălaj - 1979, Cluj Napoca 1905-1989 1944, Aspra, Maramureş-
Priveliște din Baia-Mare / Cityscape from Peisaj / Landscape Plaiuri
Baia-Mare
Teodor Botiș 144 Aurel Dan 148
Petre Abrudan 99 n.1938, Gherla, Cluj – 1944, Aspra, Maramureş-
1907, Zucor, Sălaj - 1979, Cluj Napoca Vitraliu / Stained-glass Window Puterea rugãciunii / Power of prayer
Iarnă grea / Tough winter
Eugen Ștefan Boușcă 110 Aurel Dan 145
Ioan Andreescu 38 1914, Iași - 1991, Iași 1944, Aspra, Maramureş -
1850, Bucureşti - 1882, Bucureşti Lada de zestre / Dowry Glob-anotimpuri-zare I / Globe, seasons,
Ulcică cu flori de câmp / Small Pot with fairies I
Wild Flowers Corneliu Brudașcu 185
n.1937, Tusa, Sălaj - Ștefan Dimitrescu 54
Octav Angheluţă 112 Balerin / Dancin 1886, Huşi - 1933, Iaşi
1904, Brăila - 1979, București În faţa casei / In Front of the House
Ţăran/ Peasant Petre Bulgăraș 64
1884, Bârlad - 1939, Iasi Ştefan Dimitrescu 55
Octav Angheluţă 111 Portret din profil / Profile 1886, Huși - 1933, Iași
1904, Brăila - 1979, București Nud pe fotoliu / Nude in an Armchair
Case din Poiana Sibiului / Houses from Henri H. Catargi 86 [1932]
Sibiu’s Glade [1965] 1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti
Peisaj din Valea Argeșului / Landscape Miron Duca 171
Nicolae Apostol 122 from the Argesului Valley 1952 Boianu Mare, Bihor -
n.1939, Berca, Buzău Compoziţie / Composition
Portret cu pălărie / Portrait with Hat Lucia Călinescu 180
n.1952, Târgu-Mureș - Miron Duca 172
Gheorghe Apostu 141 Muntele de sare / Salt Mountain 1952 Boianu Mare, Bihor -
1937, Cluj-Napoca - Compoziţie / Composition
Peisaj / Landscape Titina Călugăru Căpitănescu 50
1911, București - 1973, București Miron Duca 175
Nina Arbore 50 Pregătiri de rendez-vous / Preparing for a 1952 Boianu Mare, Bihor -
1889, București - 1942, București Rendez-vous Compoziţie / Composition
Natură statică cu legume / Still Life with
Vegetables Mihai Cămăruţ 149 Ion Dumitriu 136
1904 - 1981 1943, Galaţi - 1998, Bucureşti
Constantin Aricescu 40 Însămânţări / Sowing Coacăze roșii / Red currant
1861, Vălenii Podgorei, Argeş - 1933,
Bucureşti
 Ştefan Câlţia 132 Nicu Enea 73
Efect de asfinţit / Effect of dusk n.1942, Brașov 1897, Lucăceşti, Bacău – 1960, Bacău
Călător cu aripi roșii / Red winged Port / Harbour
Max Arnold 76 wanderer
1897, Iași - 1946, București Nicu Enea 74
Cap de tătăroaică [începutul anilor ‘30] / Mircea Ciobanu 133 1897, Lucăcești, Bacău - 1960, Bacău
Turk woman head Early ‘30s 1950, Bucureşti - 1991, Geneva Nud cu mărgele / Nude with Beads
Peisaj din Plumbuita / View from
Constantin Artachino 66 Plumbuita Nicu Enea 75
1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti 1897, Lucăcești, Bacău - 1960, Bacău
Turc / Turk Alexandru Ciucurencu 107 Ţăran cu ștergar/ Peasant with towel
1903, Ciucurova, Tulcea - 1977,
Corneliu Baba 108 București Suzana Fântânaru 155
1906, Craiova -1997, Bucureşti Odaliscă / Odalisque 1942 1947, Baia- Suceava -
Autoportret cu personaje / Self-portrait Femeie lascivã / Lascivious Woman
with Characters Aurel Ciupe 98
1900, Lugoj - 1988, Cluj-Napoca Suzana Fântânaru 154
Horia Bernea 135 Portret de fată / Portrait of a Girl 1947, Baia- Suceava -
1938, Bucureşti - 2000, Paris Portret albastru / Blue portrait
Prapor / Banner Ioana Crăciun Dobrescu 161
1958 - Irina Florescu 166
Horia Bernea 134 Pădure tânară / Underbrush 1972, Bucureşti -
1938, Bucureşti - 2000, Paris Peisaj, Landscape
Prapor alb / White banner Onisim Colta 168
b. 1952, Baia Sprie, Maramureş Irina Florescu 167
Samuel Bogdanovici 63 Imbinări / Joinings [2000] 1972, Bucureşti -
1895, Iași - 1976, Paris Peisaj, Landscape
Oraş din Orient /City of Orient Aurel Dan 146
1944, Aspra, Maramureş- Eugen Gâscă 104
Andras Bordi 94 Maramureș V 1908, Cheţani - 1989, București
1905-1989 Iele / Iele
Portret cu carte / Portrait with book

221
Pagina / Page Pagina / Page Pagina / Page

Eugen Gâscă 103 Sorin Ilfoveanu 130 Corneliu Michăilescu 48


1908, Cheţani - 1989, București n. 1946 1887, București - 1965, București
Reverie / Reverie Ţăran din Rădeşti / Peasant from Rădeşti Peisaj / Landscape

Ion Alin Gheorghiu 128 Sorin Ilfoveanu 131 Andras Mikola 91


1929, București - 2001, București n. 1946 1884 - 1970
Pasărea Phoenix [mijlocul anilor ‘60] / Flori de toamnă / Autumn Flowers Vedere din Baia-Mare / Baia-Mare
Phoenix [Mid Sixties] Landscape
Gheorghe Ionescu Sinaia 84
Ion Alin Gheorghiu 127 1896, Sinaia - 1988, Bucureşti
 Doina Moisescu 158
1929, București - 2001, București Nud cu idol / Nude and Idol n.1944, Buzau, -
“Grădină suspendată” / Hanging Garden Pervaz cu flori / Window Frame with
Gheorghe Ionescu Sinaia 85 Flowers
Ion Alin Gheorghiu 129 1896, Sinaia - 1988, București
1929, București - 2001, București Ţărănuș pe Olt / Peasant Boy on the Banks Doina Moisescu 159
Natură statică cu peşti albaștri / Still Life of the Olt River n.1944, Buzau -
fith blue fishes Odihnã / Rest
Iosif Iser 56
Lucian Grigorescu 69 1881, Bucureşti - 1958, Bucureşti Gabor Miklossy 96
1894, Medgidia - 1965, București Femeie în fotoliu galben / Woman in a 1912-1998
Peisaj la Cassis / Landscape from Cassis Yellow Armchair Pictorul cu două modele / The painter with
two models
Lucian Grigorescu 70 Iosif Iser 57
1894, Medgidia - 1965, Bucureşti 1881, Bucureşti - 1958, Bucureşti Oszkar Nagy 89
Potecă prin pădurea Mogoșoaia / Path in Nud pe fotoliu / Nude in the Armchair 1883, Pecica, Arad - 1965, Baia Mare
Mogoşoaia Forest Așteptare / Waiting
David Jandi 91
Lucian Grigorescu 71 1893-1944 Georgeta Năpăruş 124
1894, Medgidia – 1965 București Coborârea de pe Cruce / Descent from 1930, Comarnic, Prahova - 1997, București
Bucureștiul Vechi dinspre Sf. Spiridon / the Cross Portret fără chip / Portrait without Face
Wiev from Bucharest
Janos Krizsan 88 Georgeta Năpăruş 125
Nicolae Grimani 33 1866 - 1948 1930, Comarnic, Prahova - 1997, București
1872 - 1925 Lumini în Gradină Baia-Mare / Lights in Aurolacii / The Addicted
Învierea / Resurection 1915 the Garden Baia-Mare, 1907 c.
Georgeta Năpăruş 126
Teodor Harșia 106 Denes Kutti 178 1930, Comarnic, Prahova - 1997, București
1914, Filipaşu Mare, Mureş - 1987, Cluj-Napoca n.1952 - Tg. Mureș - Jurnal de călătorie / Logbook
Cusătoreasă / Seamstress Lumini / Lights
Costin Neamţu 151
Dan Hatmanu 118 Denes Kutti 179 n.1939, Corni-Liteni, Suceava –
n.1926, Scobinţi, Iași n.1952 - Tg. Mureș - Floarea luminii / The light’s flower
Desprindere / Detachment Tonuri / Tones
Aurel Nedel 122
Dan Hatmanu 117 Emilian Lăzărescu 41 1930, Haidei, Hunedoara - 2014, București
n.1926, Scobinţi, Iaşi 878 - 1934, Bucureşti Femeie șezînd / Seated Woman
Iarnă / Winter Supărata / The sad woman 1917
Gheorghe Olariu 138
Dan Hatmanu 116 Kimon Loghi 42 1929-1984
n.1926, Scobinţi, Iaşi 1873, Serres, Macedonia - 1952, Peisaj de iarnă / Winter landscape
Autoportret ca arlechin / Self-portrait as Bucureşti
a Harlequin Scenă mitologică / Mythological Scene Andra Panduru 165
1965, Bucureşti-
Dan Hatmanu 119 Ştefan Luchian 36 Profil / Profile
n.1926, Scobinţi, Iași 1868, Ştefăneşti – 1916, Bucureşti
Natură statică cu vioară / Still life with Pierrot Andra Panduru 164
violin 1965, Bucureşti-
Emanoil Mazilu 163 Peisaj / Landscape
Sava Henţia 31 1964, Bucureşti-
1848, Sebeşel – 1904, Bucureşti Scaieţi / Thistles Fried Pal 92
Fraţii / The Brothers 1882 1893, Budapesta - 1976, New York
Emanoil Mazilu 163 După spectacol / After the show
Cezar Herrer 93 1964, Bucureşti-
1868-1919 Peisaj / Landscape Theodor Pallady 44
Femeie cu chitară / Woman with guitar 1871, Iași - 1956, București
Georges Mazilu 184 Femeie pe gânduri / Woman in Thought/
Cezar Herrer 93 n.1951 Thinking
1868-1919 Cvartetul / The quartet
Profil de femeie / Profile of woman Lajas Pall 95
Marilena Măntescu-Isac 160 1938 Corund- 2012 Odorheiu Secuiesc
Simon Hollosy 87 1954-Bucureşti- Cireada / The herd
1857-1918 Natură statică / Still Life
Interior / Interieur Lajas Pall 95
Consuela Meiloiu 162 1938, Corund- 2012, Odorheiu Secuiesc
Carol Hubner 97 n. București - Biserica / The church
1902, Sighişoara - 1981, Brașov Aleea trandafirilor / Rose Alley
Balerina / Balerina

222
Pagina / Page Pagina / Page Pagina / Page

Ioan Panteli Stanciu 77 Rudolf Schweitzer-Cumpăna 72 Ion Theodorescu-Sion 80


1901, Brăila - 1981, București 1886, Piteşti - 1975, Bucureşti 1882, Ianca, Brăila - 1939, București
Nud pe divan [1935] / Nude on divan Pod peste Sena [1932] / Bridge over the Compoziţie cu motive româneşti /
[1935] Seine 1932 Composition with Romanian Motifs

Ștefan Pelmuș 156 Paul Scorţescu 62 Ion Theodorescu-Sion 79


1949, Valea Calugărească- 1895, Iași – 1976, Paris 1882, Ianca, Brăila – 1939, București
Horus, Cronos, Angelus, Cartier în Damasc / District in Damascus Femeie cu ulcior/ Woman with pitcher

Gheorghe Petraşcu 46 Paul Scorţescu 61 Vasile Tolan 169


1872,Tecuci, Galaţi - 1949, București 1895, Iași - 1976, Paris Buru - Cluj
Dormind / Sleeping Turc la Balcic / Turk from Balcic Fără titlu II / Untitled II

Dorel Petrehuș 174 Dimitrie Serafim 32 Vasile Tolan 170


1957 Dumbrava, Tg-Lapus 1862, Bucureşti - 1931, Bucureşti Buru - Cluj
Vis I / Dream I Lecţia pentru şcoală / Lesson for school Fără titlu I / Untitled I

Dorel Petrehuș 175 Paul Sima 142 Nicolae Tonitza 52


1957 Dumbrava, Tg-Lapus Cluj, 1932 - 1991 1886, Bârlad - 1940, Bucureşti
Trasee I / Itineraries I Orvieto / Orvieto Pe verandă / On the Verandah

Constantin Piliuţă 115 Paul Sima 143 Nicolae Tonitza 51


1929, Botoşani - 2003, Bucureşti Cluj, 1932 - 1991 1886, Bârlad - 1940, Bucureşti
Autoportret / Selfportrait Iarna la ţară / Winter at country Pescarul și muza / The Seagull and the
Muse
Lucia Piso-Ladea 105 Albert Sofian 187
1914-1972 n. 1981, Sibiu Vasile Varga 120
Fetiţă cu codiţe / Girl with Tails Nud / Nude [2012] 1921, Ususău, Arad - 2005, Lipova, Arad
Mere pe ștergar / Apples on a towel
Elena Popea 49 Jean Alexandru Steriadi 51
1879, Braşov - 1941, Bucureşti 1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti Corneliu Vasilescu 153
La malul mării / By the Sea Turc cu tichie roşie / Turk with Red Fez 1934 Barlad -
Complementare II / Complementary II
Ion Popescu Negreni 113 Jean Alexandru Steriadi 58
1907, Negreni, Olt - 2001, Bucureşti
 1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti Corneliu Vasilescu 154
Natură statică cu farfurie și flori / Still Life Ovreiul / A Jew 1934 Barlad -
with Plate and Flowers Compoziţie / Composition
Eustaţiu Stoenescu 68
Ștefan Popescu 67 1885, Craiova - 1957, New York Mircea Velea 114
1872, Finţești, Buzău - 1948, București Portretul Pictoriţei Elena Barbu/ Portrait of 1924, București - 1993, București
Înserare peste Chioggia / Nightfall in the Paintress Elena Barbu Șlepuri pe Dunăre / Barges on the Danube
Chioggia
Aculina Strașnei Popa 152 Nicolae Vermont 34
Vasile Popescu 60 1943, Orhei – 2014 Arad 1866, Bacău - 1932, Bucureşti
1894, Bucureşti - 1944, Bucureşti
 Trunchiuri / Trunks Cusătoreasă / Needlewoman
Compoziţie cu marinar şi sirenă /
Composition with Sailor and Mermaid Ipolit Strâmbu 43 Ion Vlasiu 102
1871, Mărășești, Gorj – 1934, București 1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti
Andra Predescu 181 Lectură interesantă / Interesting Reading Procesul [anii ‘60] / The Trial [The Sixties]
1960, Seini- Maramureş -
Arhetip / Archetype Mircea Suciu 186 Ion Vlasiu 100
n.1978, Baia Mare 1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti

Camil Ressu 82 Dictatorii / Dictators Port la Dinard / Harbour to Dinard 1938
1880, Galaţi - 1962, București
Ţărănci din Vlaici /Peasant Women from Andras Szecsi 177 Gheorghe Vrăneanţu 121
Vlaici 1934, Bucureşti - 1991 Tg-Mures 1939, Timişoara - 2006, Ploieşti
Peisaj / Landscape Sătească II / Village II
Paula Ribariu 183
n.1938, Braila - Radu Șerban 176 Leon Vreme 150
Deveninţă / Becomeness 1960, Cluj-Napoca - n.1930, Noul Caragaci, Basarabia
Gradină dimineaţa / Garden in the Morning Autumnală / Autumnal
Teodor Rusu 137
1935, Moreni, Dâmboviţa - 2005 Ioan Şulea 182 Gheorghe Zamphiropol Dall 65
Casă la Poiana Mărului [1974] / House in n. 1960, Reghin - 1883, Iaşi - 1951, Bucureşti
Poiana Marului Sfântul Potir / The Holy Chalice Nud / Nude

Ion Sasu 140 Ion Theodorescu-Sion 78 Sandor Ziffer 90


1939, Târșolt-Oaș -2011 1882, Ianca, Brăila - 1939, București 1880 - 1962
Toamna copacului / Autumn trees Canceu cu floarea-soarelui / Jug with Natură Statică cu Pahar Albastru / Studio
Sunflower Still-Life with Blue Glass
Ion Sălişteanu 123
1929, Piteşti - 2011, Bucureşti Ion Theodorescu-Sion 77
Explozia florilor în lumină / Flowers 1882, Ianca, Brăila – 1939, Bucureşti
Exploding in Light Nimfă / Nymph

223
Album de artă sponsorizat de:

S-ar putea să vă placă și