Sunteți pe pagina 1din 25

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”

Cluj-Napoca

ISTORIA ROMÂNILOR
Clasa a IV-a

Unitatea de invăţare 2 : Intemeierea statelor româneşti

Suport didactic:

 INTEMEIEREA VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI ;

 INTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI ;

 INTEMEIEREA MOLDOVEI .

Fişa de lucru ;

Sugestii pentru munca în echipă ;

Test de evaluare .

Învăţătoare : Ecaterina Fodorean

- 2004 -
Numele elevului ……………………………….. Data ……………………
Învăţătoare Ecaterina Fodorean

Unitatea de invăţare 2 : Intemeierea statelor româneşti

Suport didactic

Oricât de aspră şi de prădalnică a fost năvălirea populaţiilor migratoare ,


românii tot au razistat. N-au părăsit aceste locuri, ci au continuat să trăiască
şi să muncească aici.Incetul cu încetul şi-au orânduit iarăşi viaţa, în sate , pe
văile râurilor, în munţi ori în poienile codrilor.Şi-au ales conducători dintre
oamenii mai înţelepţi, mai destoinici şi mai îndrăzneţi.Au zidit cetăţi şi oraşe

Inceputul formării statelor româneşti :Cei care îi conduceau aveau gri-


jă de bunul mers al vieţii. Strângeau dările , judecau pricinile dintre oameni.
Aceste căpetenii s-au numit juzi sau cneji. Teritoriile pe care le conduceau
se numeau judeţe sau cnezate.

In ceasurile de mare primejdie, cnezatele au căutat să se unească între ele.


O dată unite, nu s-au mai despărţit .Căci ţinta lor. idealul lor, era să formeze
un stat mare,cuprinzând tot poporul şi tot pământul românesc.Astfel s-au for
mat voievodatele , cârmuite de către un voievod sau domn.

Cu timpul, voievozii au ajuns cei mai bogaţi dintre locuitori. In jurul lor
s-au strâns alţi oameni bgaţi , care au luat parte la conducere;primind pamân-
turi,şi-au construit case mari, adesea întărite cu ziduri. Ei au alcătuit un grup
de oameni bogaţi şi cu vază,Li s-a zis boieri , nobili sau feudali.

Cei mai mulţi dintre locuitori se ocupau cu creşterea vitelor şi cu agricul-


tura. Erau ţărani liberi . Ei munceau ogoarele şi obţineau principalele pro-
duse ale pământului.Ei păzeau turmele,îngrijeau de drumuri şi ajutau la con-
struirea cetăţilor, a curţilor domneşti.Ţăranii formau oştirea.Ei se băteau şi se
jertfeau pentru dreptate şi pentru apărarea ţării , îndeplinind un rol de seamă
în păstrarea fiinţei poporului nostru. Cu vremea , nobilii au răpit pământul
şi libertatea ţăranilor şi i-au prefăcut în şerbi sau iobagi.

Dar împrejurările n-au îngăduit românilor să-şi formeze, de la început ,un


singur stat mare, cuprinzând întreg pământul pe care-l locuiau. Incepând din
veacul al X-lea până în cel de-al XIV-lea , biruind neamurile migratoare , ro-
mânii au întemeiat Transilvania , Ţara Românească , Moldova şi Dobro-
gea. Intemeierea acestor state a fost de cea mai mare importanţă pentru viaţa
poporului roman. Având statele lor, românii s-au putut orândui mai bine,s-au
putut apăra de duşmani şi s-au făcut cunoscuţi între popoarele şi statele lunii.

INTEMEIEREA VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI

Gelu Românul luptă şi moare pentru libertate.Spun cronicile că,în se-


colele al IX-lea – al XI-lea,în Transilvania stăpâneau mai mulţi cneji şi voie-
vozi români.In Valea Crişului îşi avea statul voievodul Menumorut.Alţi vo-
ievozi, cum a fost cel numit Glad , au unit cnezatele din Banat, din mijlocul
Transilvaniei.In Valea Someşului conducea Gelu Românul. Voievodatul lui
avea o cetate bine întărită, numită Dăbâca.Prin unirea voievodatelor române
din această parte a ţării s-a alcătuit Voievodatul Transilvaniei.

In secolul al IX-lea, ungurii se aflau în teritoriul dintre fluviile Don şi


Nipru.Impinşi de alte populaţii migratoare ,ei au pornit spre apus,sub condu-
cerea lui Arpad. Au trecut de la miazănoapte de ţara noastră şi , în anul 895,
s-au aşezat în Câmpia Pannoniei. Aici au format un stat, numit Ungaria.

In secolul al XI-lea , conducătorii ungurilor , ispitiţi de bogăţia ogoarelor


Transilvaniei , de aurul şi sarea din munţi ei ,şi-au înteţit acţiunea de cuceri-
re a acestui teritoriu românesc.

Dar Gelu n-a vrut să se supună.S-a împotrivit cu mare îndârjire. Cu


vitejii
lui , el a apărat mulţi ani pământul Transilvaniei. A căzut însă pe câmpul de
luptă,ca un adevărat erou al libertăţii.

Atacatorii au distrus cetatea de la Dăbâca. Cronicarii unguri laudă mult e-


roismul cu care au luptat românii sub conducerea lui Gelu.

Organizarea Voievodatului Transilvaniei. Cucerind Transilvania , regii


ungurii i-au păstrat numele de voievodat,precum şi vechea organizare româ-
nească.Voievodul era numit dintre nobili,iar ţara nu era cu totul supusă rege-
lui Ungariei: era autonomă, adică de sine stătătoare.
Cu vremea , nobilii unguri au cotropit cele mai bune pământuri ale ţărani-
lor români.Pe mulţi i-au făcut iobagi.
Colonizarea secuilor şi a saşilor în Transilvania. Pentru a-şi întări stă-
pânirea asupra Transilvaniei şi a păzi mai bine graniţele împotriva migrato-
rilor,în secolul al XII-lea,regii unguri au aşezat aici pe secui şi pe saşi.

Secuii au fost aduşi , întâi , în părţile bihorene şi apoi aşezaţi în sud-estul


Transilvaniei , în locurile unde se află şi astăzi.

Saşii au fost aduşi din mai multe părţi ale Germaniei şi aşezaţi în jurul Si-
biului , Braşovului şi Bistriţei.

Impreună cu românii, secuii şi saşii au apărat ţara de prădăciunile migra –


torilor , au muncit şi au sporit mereu bogăţiile ţării.Saşii,ajutaţi de români,au
contribuit la zidirea cetăţilor Sibiu , Braşov şi Bistriţa , care apărau oraşele.
Totodată, au dezvoltat meşteşugurile şi comerţul.Treptat,şi o bună parte a ţă-
rănimii maghiare şi secuieşti a fost transformată în iobagi,aceştia fiind nevo-
iţi să lupte pentru dreptate şi libertate împreună cu ţăranii români,care au for-
mat, totdeauna , majoritatea locuitorilor .

INTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI

Inainte de anul 1300 , cnejii şi voievizii de la miazăzi de Carpaţi au încer-


cat,de mai multe ori, să se unească; dar n-au izbutit din cauza năvălirii tătari-
lor şi a regilor unguri, care căutau să stăpânească şi aceste ţinuturi.

Venind dinspre răsărit, tătarii au pricinuit mari stricăciuni şi jafuri asupra


locuitorilor din răsăritul ţării noastre. Pe unde treceau , distrugeau şi prădau
totul.Luau mii şi mii de robi şi-i puneau la munci grele, până piereau istoviţi.
Rar mai scăpa câte unul, cu fuga.

De multe ori , românii erau nevoiţi să se adăpostească în codri şi munţi,


unde tătarii se temeau să intre.

Dar,pentru ca poporul să trăiască mai bine şi să poată ţine piept primejdi-


ilor din afară,era necesară unirea între voievodate şi formarea unor state mai
mari, mai puternice.
Basarab I Voievod întemeiază o ţară liberă. Iată că pe la anul 1320,
s-au iscat certuri pentru domnie în Ungaria , iar puterea tătarilor a început să
slăbească. Astfel, s-a ivit un moment prielnic unirii cnezatelor şi voievodate-
lor de la miazăzi de Carpaţi .

Cu pricepere şi cu îndrăzneală, voievodul Basarab, de pe Argeş, a unit toa


te voievodatele, de la Severin până la Brăila şi din Făgăraş până la Dunăre.
Aşa s-a întemeiat pe pământul nostru cel de-al doilea stat,numit Ţara Româ
nească, pe care Basarab îl voia liber şi independent.”Cine va mai cerca a
o supune , zicea Basarab , se va izbi de sabia noastră”.

Biruinţa de la Posada. In anul 1330 , regale Ungariei , Carol Robert , a


pornit cu armată mare, formată din nobili şi cavaleri , să supună Ţara Româ-
nească.

In zadar a trimis voievodul roman soli, înaintea invadatorului,să-l convin-


gă că-i mai bună pacea şi prietenia decât războiul. Carol Robert nici n-a vrut
să stea de vorbă;urmărea să supună cu orice preţ, Ţara Românească.

Atunci, Basarab a chemat la luptă vitejii,oastea lui de ţărani.A pârjolit pă-


mântul în calea armatei lui Carol Robert . S-a retras într-o vale îngustă , în
munţi.

Suferind de foame şi de sete , armata regelui ungur l-a urmărit îndeaproa-


pe.Când au ajuns în strâmtoarea de la Posada ,asupra soldaţilor lui s-a abătut
o adevărată ploaie de săgeţi, de bolovani, de stânci şi butuci aruncaţi din vâr-
ful munţilor,ca să-i strivească.

Din faţă,din coaste şi din spate, pâlcuri de ostaşi români i-au atacat şi i-au
prins ca într-o capcană.

Duşmanii n-au mai putut nici înainta , ici da înapoi . S-au bătut cu deznă-
dejde, şi mulţi nobili unguri au pierit la Posada. De bună seamă ar fi căzut şi
regale, dacă nu-şi schimba hainele cu ale unui slujitor al său şi nu fugea.

Aşa şi-a luat Carol Robert osânda pentru îngâmfarea cu care a respins so-
lia de pace şi prietenie trimisă de Basarab -Voievod şi pentru îndrăzneala cu
care ne-a cotropit ţara. El a fost silit să recunoască independenţa Ţării Româ-
neşti.

In timpul lui Alexandru-Voievod,fiul lui Basarab I,s-a întemeiat Mitropo-


lia Ţării Româneşti.Biserica a ajutat la întărirea puterii domneşti şi organiza-
rea ţării.Reşedinţa Mitropolitului era la Curtea de Argeş.

INTEMEIEREA MOLDOVEI

In răsăritul Carpaţilor, viaţa poporului român s-a orânduit în acelaşi fel ca


şi în Transilvania şi în Ţara Românească. Şi aici s-au înfiripat,mai întâi ,mici
cnezate şi voievodate care , mai apoi , s-au unit între ele. Viaţa românilor din
Moldova a fost grea , din pricina prădăciunilor tătărăşti , a încercărilor făcute
de regii unguri şi poloni de a-i ocupa.

Dragoş-Vodă cu-a lui ceată…Năvălind dinspre răsărit , tătarii nu prădau


numai pământul românesc.Au invadat şi Ungaria.Ca să le stăvilească jafurile
regii unguri au trimis multe oştiri împotriva lor .In aceste oşti au luptat şi
mulţi români din Transilvania.

Printre aceştia , unul s-a dovedit mai viteaz: Dragoş din Maramureş. Cu
ceata lui de viteji, Dragoş a trecut la răsărit de Carpaţi şi a rămas aici.El a în-
temeiat un voievodat pe valea Moldovei.Ca voievod al Moldovei,Dragoş nu
lăsa tătarii să se apropie de Carpaţi.
Scăpaţi de primejdia tătară , românii din Moldova au dus o viaţă mai
tih-
nită.

Şi Moldova devine stat independent. Nu mult după moartea lui Dragoş,


Bogdan , voievod din Maramureş , s-a răzvrătit împotriva regelui Ungariei.
In anul 1359, el a trecut cu vitejii săi în Moldova. Aici , poporul l-a ajutat pe
Bogdan să întemeieze un stat independent, Moldova. Bogdan a devenit voie
vod sau domn al Moldovei.El a trăit în bună prietenie cu vecinii.

De asemenea , tot în veacul al XIV-lea , s-a organizat şi Dobrogea ca stat


Românesc,care a luptat împotriva năvălitorilor otomani,pentru independenţă.

Astfel, din veacul al X-lea, până în al XIV-lea , pe teritoriul locuit de ro-


mâni s-au întemeiat Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi Dobro-
gea.Deşi poporul era unul şi acelaşi, din cauza cotropitorilor, aceste ţări nu
s-au putut uni,de la început,într-un singur stat.Unirea ar fi dat mare putere şi
mult curaj în lupta împotriva oricărei cotropiri.
Intemeierea voievodatelor române a fost un fapt de cea mai mare impor-
tanţă pentru viaţa românilor . Satele şi oraşele s-au înmulţit . S-au înălţat
construcţii mai trainice , ca de pildă , cetăţi şi biserici ( Cetatea Neamţului,
Cetatea Sucevei , Biserica lui Bogdan , Biserica din Rădăuţi , Biserica dom-
Nească de la Curtea de Argeş ).

In timpul lui Roman Muşat , urmaşul lui Bogdan , s-a creat Mitropolia
Moldovei , cu reşedinţa la Suceava . Deci , şi această parte a ţării noastre a
Intrat în rândul statelor bine organizate şi trainice.

Oricât s-au străduit duşmanii să-i despartă , românii şi-au păstrat cu mân-
drie graiul , obiceiurile strămoşeşti şi portul ; gândul lor cel mai înalt a fost
să fie toţi împreună , să trăiască uniţi , în acelaşi stat. Unirea şi independenţa
Au fost idealurile cele mai mari ale poporului roman de-a lungul istoriei.

Sursa: ISTORIA ROMÂNILOR – Manual pentru clasa a IV-a,-autor Dumitru Almaş,


E.D.P.,Bucureşti,1996

TEMĂ:
Gândiţi-vă:
- Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între întemeierea acestor Ţări Române?
- Insemnaţi-le pe fişă,de-o parte ,asemănările şi de altă parte deosebirile.

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
Urmăriţi pe hartă hotarele voievodatele române.
Priviţi cu luare aminte ilustraţiile “Bătălia de la Posada”şi povestiţi
ce vedeţi.
Numele elevului ……………………………….. Data ……………………
Învăţătoare Ecaterina Fodorean

Unitatea de invăţare 2 : Intemeierea statelor româneşti

FIŞA DE LUCRU

Obiectiv cadru 1. INŢELEGEREA ŞI REPREZENTAREA


TIMPULUI ŞI A SPAŢIULUI ISTORIC

Obiectiv de referinţă 1.1. Elevul ordonează obiecte folosind criteriul “mai vechi”,
“mai nou”, demonstrând stadiul de formare a acestor competenţe prin următoarele
niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Selectează şi grupează din • Selectează şi grupează din • Selectează şi grupează din
grupuri de obiecte, noţiuni , grupuri de obiecte, noţiuni , grupuri de obiecte, noţiuni ,
evenimente istorice folosind evenimente istorice folosind evenimente istorice folosind
criteriul “mai vechi” , ”mai criteriul “mai vechi” , ”mai criteriul “mai vechi” , ”mai
nou”. nou”, raportându-se la peri- nou”, raportându-se la peri-
oade istorice de referinţă. oade istorice , date istorice
de referinţă

Exerciţiul 1. Notează pe banda timpului evenimentele istorice


care s-au desfăşurat în intervalul de timp indicat.

Banda Evenimentul istoric care-i corespunde


timpului
Din sec.al IX -lea
până în sec.al XI-lea ………………………………………………………

1320 ………………………………………………………

1359 ………………………………………………………
sec. al XIV-lea ………………………………………………………

Obiectiv cadru 1. INŢELEGEREA ŞI REPREZENTAREA


TIMPULUI ŞI A SPAŢIULUI ISTORIC

Obiectiv de referinţă 1.3. Elevul exprimă în cuvinte proprii aspecte ale legăturilor din
tre mediul geografic şi viaţa oamenilor în decursul istoriei , demonstrând stadiul de
formare a acestor competenţe prin următoarele niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Descopreră legătura dintre • Descopreră legătura dintre • Descopreră şi justifică in
om şi mediul istorico- geo- om şi mediul istorico- geo- -teracţiunea dintre om şi
grafic prin identificarea ocu grafic prin precizarea influ- me- diul istorico- geografic
paţiilor oamenilor în decur- enţei omului asupra mediu- prin exprimarea importanţei
sul istoriei în funcţie de con lui şi invers. me-diului istorico-
diţiile de mediu, sprijinit de geografic în
întrebările învăţătorului. viaţa omului..

Exerciţiul 2. Răspunde la întrebări!

 Unde se adăposteau românii atunci când erau atacaţi de năvălitori?


De ce ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 De ce a ales Basarab I ca loc de desfăşurare al bătăliei cu ungurii o
vale îngustă , în munţi ? Argumentaţi cu trei exemple!
1)
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….;.
2)
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….;
3)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. .
 Care erau ocupaţiile românilor între secolele al IX-lea – al XI-lea ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 Unde îşi construiau românii cetăţile? De ce ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Obiectiv cadru 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA
SURSELOR ISTORICE

Obiectiv de referinţă 2.1. Elevul identifică şi foloseşte informaţii provenite din surse
istorice , demonstrând stadiul de formare a acestor competenţe prin următoarele nive-
luri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Selectează evenimentele • Selectează evenimentele • Selectează , explică şi in-
istorice care fac referire la istorice care fac referire la tegrează evenimentele de
elementele de istorie locală elementele de istorie locală istorie, cultură locală şi re-
şi regională sub îndrumarea şi regională şi stabileşte co- gională în ansamblul istori-
învăţătorului. nexiuni cu elementele istori ei naţionale..
ce la nivel naţional,pe baza
unui plan dat.

Exerciţiul 3. a) Citeşte cu atenţie fragmentul următor !

In Valea Someşului conducea Gelu Românul. Voievodatul lui avea o ce-


tate bine întărită, numită Dăbâca
In secolul al XI-lea , conducătorii ungurilor , ispitiţi de bogăţia ogoare-
lor Transilvaniei , de aurul şi sarea din munţii ei , şi-au înteţit acţiunea de
cucerire a acestui teritoriu românesc.
Dar Gelu n-a vrut să se supună.S-a împotrivit cu mare îndârjire. Cu vite
jii lui , el a apărat mulţi ani pământul Transilvaniei. A căzut însă pe câmpul
de luptă, ca un adevărat erou al libertăţii.
Atacatorii au distrus cetatea de la Dăbâca. Cronicarii unguri laudă mult
eroismul cu care au luptat românii sub conducerea lui Gelu.

b) Răspunde la întrebări !

 Cine a fost Gelu Românul?


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 Precizează două motive pentru care ungurii doreau să cucerească


Voievodatul lui Gelu Românul , situate pe Valea Someşului.
1………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. ;
2………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. .
Obiectiv cadru 3. INVESTIGAREA ŞI INTERPRETAREA
FAPTELOR ŞI A PROCESELOR ISTORICE

Obiectiv de referinţă 3.1. Elevul descrie într-o manieră simplă şi clară un fapt/proces
istoric folosind surse istorice indicate ,demonstrând stadiul de formare a acestor compe
tenţe prin următoarele niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Relatează conţinutul unui • Relatează conţinutul unui • Relatează fiecare etapă a
fapt istoric pe baza unui set fapt istoric pe baza unui faptului istoric , analizând
se întrebări. plan thematic ,insistând asu- cauzele şi precizând conse-
pra unei etape. cinţele acestuia.

Exerciţiul 4. Argumentează:

 De ce a fost necesară colonizarea saşilor şi a secuilor în Transilvania ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 Care au fost urmările colonizării saşilor şi secuilor în Transilvania ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 De ce românii din Transilvania ,Ţara Românească , Moldova şi Do-


brogea şi-au dorit dintotdeauna să se unească într-un singur stat?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Obiectiv cadru 3. INVESTIGAREA ŞI INTERPRETAREA
FAPTELOR ŞI A PROCESELOR ISTORICE

Obiectiv de referinţă 3.2. Elevul descrie într-o manieră simplă şi clară un fapt/proces
istoric folosind surse istorice indicate ,demonstrând stadiul de formare a acestor compe
tenţe prin următoarele niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Realizează o paralelă între • Realizează o paralelă între • Realizează o analiză com-
evenimente istorice şi stabi- evenimente istorice şi stabi parativă între evenimente is
leşte numai asemănările sau leşte asemănările şi deosebi torice şi elaborează un stu-
deosebirile între evenimente rile între evenimentele res- diu de caz corespunzător.
le respective. pective

Exerciţiul 5. Gândiţi-vă:

- Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între întemeierea acestor Ţări Române?


- Insemnaţi-le pe fişă,de-o parte ,asemănările şi de altă parte deosebirile.

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
Obiectiv cadru 3. INVESTIGAREA ŞI INTERPRETAREA
FAPTELOR ŞI A PROCESELOR ISTORICE

Obiectiv de referinţă 3.1. Elevul descrie într-o manieră simplă şi clară un fapt/proces
istoric folosind surse istorice indicate ,demonstrând stadiul de formare a acestor compe
tenţe prin următoarele niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Recunoaşte personalităţi • Recunoaşte personalităţi • Recunoaşte personalităţi
istorice, culturale, având re- istorice, culturale, având re- istorice, culturale, menţio-
per evenimentele corespun- per timpul istoric. nând evenimentul,timpul şi
zătoare. locul corespunzător eveni-
mentului.

Exerciţiul 5. Stabileşte relaţia corectă între personalităţle istorice despre ca-


re ai învăţat în cadrul lecţiilor de istorie şi informaţiile oferite.

☼ Voievodatul Transilvaniei ◘ 1395 ; ♠ Valea Someşului , Banat ,


☼ Ţara Românească ; ◘ sec. IX – XI ; Valea Crişului;
☼ Moldova ; ◘ 1320 ; ♠ Valea Argeşului ;
♠ Maramureş.

Menumorut ……………………………………………………………
………………………………………………………….. ;

Glad ……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. ;

Gelu Românul …………………………………………………………


…………………………………………………………
…………………………………………………………;

Basarab I ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………;

Dragoş …………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;

Bogdan ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Obiectiv cadru 4. INŢELEGEREA ŞI UTILIZAREA
LIMBAJULUI DE SPECIALITATE

Obiectiv de referinţă 4.1. Elevul foloseşte termeni istorici în fomularea unor


enunţuri, demonstrând stadiul de formare a acestor compe tenţe prin următoarele
niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Formulează propoziţii dez • Formulează enunţuri cu • Utilizează corect termenii
voltate , cu termeni istorici termeni adecvaţi unui anu- de specialitate în realizarea
explicaţi. mit eveniment. unei povestiri,a unui studiu
de caz,cu referire la anumite
evenimente istorice.

Exerciţiul 6. Redactează o scurtă compunere în care să te referi la felul


cum era orânduită viaţa românilor între sec.al IX-lea până
în sec.al XIV-lea.
In compunerea ta utilizează termeni ca: obşte , cetate , sat,
juzi , cneji , voievodate , cnezate , judeţe, voievod , domn ,
boier, nobil , feudal , oştie , şerb , iobag )

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................
Obiectiv cadru 4. INŢELEGEREA ŞI UTILIZAREA
LIMBAJULUI DE SPECIALITATE

Obiectiv de referinţă 4.1. Elevul foloseşte termeni istorici în fomularea unor


enunţuri, demonstrând stadiul de formare a acestor compe tenţe prin următoarele
niveluri de performanţă.

Suficient Bine Foarte bine


• Completează enunuri lacu- • Completează.definiţiile re- • Reformulează enunţuri în
nare cu termeni potriviţi fap busului dat,utilizând sinoni- care au fost utilizate inco-
tului istoric prezentat. me, antonime pentru anu – rect unele noţiuni istorice..
miţi termini istorici.

Exerciţiul 7. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi apoi reformulează


corect scrierile , folosind termenii istorici corespunzători.

☻ Voievozii alcătuiau un grup de oameni bogaţi cărora li s-a zis şerbi sau
iobagi.
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

☻ Teritoriile conduse de juzi sau cneji se numeau voievodate.


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

☻ In timpul lui Bogda s-a creat Mitropolia Moldovei,cu reşedinţa la Ceta


tea Nemţului.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
☻ Voievodul Menumorut îşi avea statul în Moldova , pe Valea Argeşului.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

☻ Locuitorii care se ocupau cu creşterea vitelor şi cu agricultura se nu-


meau boieri , nobili sau feudali.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Numele elevlor: Data ……………………


…………………………………..
…………………………………. Învăţătoare Ecaterina Fodorean

Unitatea de invăţare 2 : Intemeierea statelor româneşti

Munca în echipă
O.C. O.R. ITEMI Coefi-
cient
1 1.1 Notează pe banda timpului evenimentele istorice
care s-au desfăşurat în intervalul de timp indicat.
• Sec.al IX-lea până în sec.al XI-LEA
…………………………………………………… ; 2
• 1320 - ………………………………………….. ; 2
• 1359 - ………………………………………….. ; 2
• sec.al XIV-lea - ………………………………… . 2
1 1.3 Răspunde la întrebări!
 Unde se adăposteau românii atunci când erau atacaţi
de năvălitori ? De ce ?
……………………………………………………
…………………………………………………… 4
……………………………………………………
……………………………………………………
 De ce a ales Basarab I ca loc de desfăşurare al
bătăliei cu ungurii o vale îngustă , în munţi ?
Argumentaţi cu trei exemple!
1)…………………………………………………..
…………………………………………………… 2
2)………………………………………………….
…………………………………………………… 2
3)………………………………………………….
…………………………………………………… 2
 Unde îşi construiau românii cetăţile? De ce ?
……………………………………………………
…………………………………………………… 4
…………………………………………………….
……………………………………………………

2 2.1 a) Citeşte cu atenţie fragmentul următor !


In Valea Someşului conducea Gelu Românul. Voie-
vodatul lui avea o cetate bine întărită, numită Dăbâca.
In secolul al XI-lea, conducătorii ungurilor, ispitiţi de
bogăţia ogoarelor Transilvaniei , de aurul şi sarea din
munţii ei, şi-au înteţit acţiunea de cucerire a acestui teri-
toriu românesc.
Dar Gelu n-a vrut să se supună.S-a împotrivit cu ma-
re îndârjire.Cu vitejii lui ,el a apărat mulţi ani pământul
Transilvaniei. A căzut însă pe câmpul de luptă, ca un ade
vărat erou al libertăţii.
Atacatorii au distrus cetatea de la Dăbâca. Cronicarii
unguri laudă mult eroismul cu care au luptat românii
sub conducerea lui Gelu.
b) Răspunde la întrebări !
• Cine a fost Gelu Românul?
……………………………………………………..
……………………………………………………..
…………………………………………………….. 2
• Precizează două motive pentru care ungurii doreau să
cucerească Voievodatul lui Gelu Românul,situat pe Va
-lea Someşului.
1. …………………………………………………..
.......................................................................................
2. ………………………………………………… 2
......................................................................................
2
3 3.1 Argumentează:
 De ce a fost necesară colonizarea saşilor şi a
secuilor în Transilvania ?
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….. 4
………………………………………………………..
 Care au fost urmările colonizării saşilor şi secuilor
în Transilvania ?
………………………………………………………..
………………………………………………………..

......................................................................................
………………………………………………………..
……………………………………………………….. 6
………………………………………………………..
………………………………………………………..
3 3. 2 ☼ Gândiţi-vă !
- Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între întemeierea
acestor Ţări Române?
- Insemnaţi-le ! 3 asemănările şi 3 deosebirile.
☻ asemănări :
1. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
2. …………………………………………………….
…………………………………………………………… 2
3. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
☺ deosebiri :
1. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
2. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
3. …………………………………………………….
…………………………………………………………… 2
3 3.1 ♠ Scrie ce ai învăţat despre următorii voievozi :
• Menumorut ……………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Glad ……………………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Gelu ……………………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Basarab I ……………………………………………..
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………

……………………………………………………………
• Dragoş ………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Bogdan ………………………………………………..
………………………………………………………….. 3
…………………………………………………………..
4 4.1 * Redactează o scurtă compunere în care să te referi la fe
lul cum era orânduită viaţa românilor între sec.al IX-lea
până în sec.al XIV-lea.
* In compunerea ta utilizează termeni ca: obşte , cetate ,
sat, juzi , cneji , voievodate , cnezate , judeţe, voievod ,
domn , boier, nobil , feudal , oştie , şerb , iobag )
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 10
………………………………………………………….
………………………………………………………….

◘Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi apoi reformu-


lează corect scrierile,folosind termenii istorici corespun-
zători .
-Voievozii alcătuiau un grup de oameni bogaţi cărora li
s-a zis şerbi sau iobagi.
………………………………………………………….. 1
…………………………………………………………..
-Teritoriile conduse de juzi sau cneji se numeau voievo-
date.
…………………………………………………………… 1
………………………………………………………….

Bareme: FOARTE BINE : 80 – 72 puncte ;


BINE : 71 – 56 puncte ; Total puncte obtinute:………………
SUFICIENT : 54 – 40 puncte ; Calificativul obtinut: ……………….
INSUFICIENT : sub 40 puncte. Semnatura învăţătoarei:…………….

Numele elevului:………………………., Data …………….


Învăţătoare Ecaterina Fodorean

Unitatea de invăţare 2 : Intemeierea statelor româneşti

Test de evaluare -
istorie
O.C. O.R. ITEMI Coefi-
cient
1 1.1 Notează pe banda timpului evenimentele istorice
care s-au desfăşurat în intervalul de timp indicat.
• Sec.al IX-lea până în sec.al XI-LEA
…………………………………………………… ; 2
• 1320 - ………………………………………….. ; 2
• 1359 - ………………………………………….. ; 2
• sec.al XIV-lea - ………………………………… . 2
1 1.3 Răspunde la întrebări!
 Unde se adăposteau românii atunci când erau atacaţi
de năvălitori ? De ce ?
……………………………………………………
…………………………………………………… 4
……………………………………………………
……………………………………………………
 De ce a ales Basarab I ca loc de desfăşurare al
bătăliei cu ungurii o vale îngustă , în munţi ?
Argumentaţi cu trei exemple!
1)…………………………………………………..
…………………………………………………… 2
2)………………………………………………….
…………………………………………………… 2
3)………………………………………………….
…………………………………………………… 2
 Unde îşi construiau românii cetăţile? De ce ?
……………………………………………………
…………………………………………………… 4
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………

2 2.1
a) Citeşte cu atenţie fragmentul următor !

In Valea Someşului conducea Gelu Românul. Voie-


vodatul lui avea o cetate bine întărită, numită Dăbâca.
In secolul al XI-lea, conducătorii ungurilor, ispitiţi de
bogăţia ogoarelor Transilvaniei , de aurul şi sarea din
munţii ei, şi-au înteţit acţiunea de cucerire a acestui teri-
toriu românesc.
Dar Gelu n-a vrut să se supună.S-a împotrivit cu ma
-re îndârjire.Cu vitejii lui, el a apărat mulţi ani pământul
Transilvaniei. A căzut însă pe câmpul de luptă, ca un
adevărat erou al libertăţii.
Atacatorii au distrus cetatea de la Dăbâca.Cronicarii
unguri laudă mult eroismul cu car e au luptat românii
sub conducerea lui Gelu.

b) Răspunde la întrebări !

• Cine a fost Gelu Românul? 2


……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

• Precizează două motive pentru care ungurii doreau să 2


cucerească Voievodatul lui Gelu Românul,situate pe
Valea Someşului.
1 …………………………………………………..
.......................................................................................
……………………………………………………….. 2
2.…………………………………………………
......................................................................................
……………………………………………………….

3 3.1 Argumentează:

 De ce a fost necesară colonizarea saşilor şi a


secuilor în Transilvania ?
………………………………………………………..
……………………………………………………….. 4
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 Care au fost urmările colonizării saşilor şi secuilor
în Transilvania ?
……………………………………………………….. 6
………………………………………………………..
3 3. 2 ☼ Gândiţi-vă !

- Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între întemeierea


acestor Ţări Române?

- Insemnaţi-le ! 3 asemănările şi 3 deosebirile.


☻ asemănări : 2
4. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
5. …………………………………………………….
…………………………………………………………… 2
6. ……………………………………………………..
……………………………………………………………
☺ deosebiri : 2
4. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
5. ……………………………………………………..
…………………………………………………………… 2
6. …………………………………………………….
……………………………………………………………
3 3.1 ♠ Scrie ce ai învăţat despre următorii voievozi :
• Menumorut ……………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Glad ……………………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Gelu ……………………………………………………
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
• Basarab I ……………………………………………..
…………………………………………………………… 3
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 3
• Dragoş …………………………………………………
…………………………………………………………… 3
• Bogdan ………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

4 4.1 * Redactează o scurtă compunere în care să te referi la fe


lul cum era orânduită viaţa românilor între sec.al IX-lea
până în sec.al XIV-lea.
* In compunerea ta utilizează termeni ca: obşte , cetate ,
sat, juzi , cneji , voievodate , cnezate , judeţe, voievod ,
domn , boier, nobil , feudal , oştie , şerb , iobag )
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 10
………………………………………………………….
………………………………………………………….
◘Citeşte cu atenţie enunţurile următoare şi apoi reformu-
lează corect scrierile,folosind termenii istorici corespun-
zători .
1
-Voievozii alcătuiau un grup de oameni bogaţi cărora li
s-a zis şerbi sau iobagi.
…………………………………………………………..
………………………………………………………….. 1
-Teritoriile conduse de juzi sau cneji se numeau voievo-
date.
……………………………………………………………
………………………………………………………….

Bareme: FOARTE BINE : 80 – 72 puncte ;


BINE : 71 – 56 puncte ; Total puncte obtinute:………………
SUFICIENT : 54 – 40 puncte ; Calificativul obtinut: ……………….
INSUFICIENT : sub 40 puncte. Semnatura învăţătoarei:…………….