Sunteți pe pagina 1din 16
Anul 173 (XVII) — Nr. 100 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Luni,
Anul 173 (XVII) — Nr. 100 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Luni,

Anul 173 (XVII) — Nr. 100

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 31 ianuarie 2005

Nr.

SUMAR

Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

1.608/2004. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind interven˛ii de urgen˛„ la Ómbr„c„min˛ile bituminoase pe timp friguros“, Indicativ NE 025-2003

1–16

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind interven˛ii de urgen˛„ la Ómbr„c„min˛ile bituminoase pe timp friguros“, Indicativ NE 025-2003

Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul nr. 105 din 30 aprilie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 9 ∫i Avizul nr. 22 din 4 iunie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„ C.T.C.G.,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ privind interven˛ii de urgen˛„ la Ómbr„c„min˛ile bituminoase pe timp friguros“, Indicativ NE 025-2003, elaborat„ de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la 30 de zile de la publicare.

Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului transporturilor nr. 53/1998 pentru

aprobarea Normativului privind lucr„rile de Óntre˛inere a

Ómbr„c„mintei bituminoase pe timp friguros, publicat Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 127 bis din

26 martie 1998, se abrog„.

p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Traian Panait, secretar de stat

Bucure∫ti, 2 septembrie 2004. Nr. 1.608.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

ANEX√

Indicativ NE 025-2003
Indicativ NE 025-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/31.I.2005

OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 100/31.I.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

&JUYDGY|001794]