Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Numele şi prenumele: Balasa Daniela


Data – ianuarie-februarie
Disciplina - chimie
Clasa - a VII- a A
Tema - “Legătura dintre structura atomului şi poziţia elementului în SP”
Tipul lecţiei - lecţie de fixare a cunoştinţelor
Durata: 50 minute
Obiectivul general - fixarea şi consolidarea algoritmilor de modelare a
schemelor electronice ale atomilor, consolidarea corelaţiei SP – structura
atomului
Obiective operaţionale:
A. Cognitive:
O1 – să enunţe condiţia de neutralitate a atomului;
O2 – să indice semnificaţia numărului atomic;
O3 – să enunţe modul de repartizare a aelectronilor pe nivele energetice;
O4 – să indice legătura dintre structura atomului şi SP
O5 – să identifice în SP elementele metalice şi nemetalice;
O6 –să identifice un element în SP, pe baza numărului grupei, a
perioadei şi a numărului de ordine;
B. Afectiv-motivaţionale:
O7 – să descopere importanţa utilizării sistemului periodic
O8– să câştige încrederea în sine prin rezolvarea individuală a unor
sarcini;
O9 – să stabilească relaţii de colaborare cu colegii.
C. Psihomotorii:
O10 – să deducă informaţii despre structura atomului cunoscând
numărul atomic şi masa atomică relativă;
O11 – să deducă poziţia unui element în SP cunoscând structura
atomului;
O12 – să prezinte informaţiile în limbaj chimic adecvat
O13 – să deducă structura atomului cunoscând numărul perioadei şi al
subgrupei principale;
O14 – să modeleze scheme electronice ale atomilor;
O15 – să identifice elementele pe baza schemelor electronice ale
atomilor lor
Metode folosite: conversaţia, jocul didactic, activitatea individuală şi de grup,
problematizarea, testul
Material didactic folosit: sistemul periodic al elementelor, fişe de lucru

1
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele
Obiectivele Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei
1. Moment Salută elevii, solicită prezentarea situaţiei despre Prezintă absenţii, se pregătesc pentru
organizatoric elevii care absentează, organizează clasa pentru începerea lecţiei.
desfăşurarea lecţiei.
2. Anunţarea O7, O8 Precizează că lecţia are drept scop consolidarea
obiectivelor cunoştinţelor acumulate la tema structura
atomului, mai ales în ceea ce priveşte scrierea
schemelor electronice ale atomilor şi stabilirea
legăturii dintre structura atomului şi poziţia
elementelor în sistemul periodic.
3. Actualizarea O1 O2, O3, Lansează câteva întrebări ce constituie suportul Răspund întrebărilor adresate de profesor.
cunoştinţelor O4 O12, teoretic pentru rezolvarea temei de acasă:
1. Care este condiţia de neutralitate a atomului?
2. Cum se stabileşte numărul de electroni ai unui
atom?
3. Cum se repartizează electronii în învelişul
electronic?
4. Ce legătură este între nr. de nivele electronice
al unui atom şi poziţia sa în SP?
5. Cum se poate determina grupa în care este
plasat un element cunoscând structura
atomilor săi?
Solicită prezentarea eventualelor nereuşite în Anunţă exerciţiile sau sarcinile
rezolvarea temei pentru acasă. nerezolvate.

2
4. Prezentarea O8, O9, Precizează că răspunsul la neclarităţile lor îl vor
sarcinilor şi a afla lucrând astăzi mai întâi în grupuri la
situaţiilor de completarea unei fişe şi apoi la tablă pentru
învăţare. rezolvarea sarcinilor propuse.
5. Dirijarea O9, O10, Repartizează fişele de lucru elevilor şi stabileşte
învăţării O11, O14, ca timp de lucru, 15 minute. Precizează că nu se
permite folosirea sistemului periodic.
Invită la tablă câte un elev dintre ei care au Câte un elev din clasă rezolva la tablă
finalizat sarcina, printre primi. exerciţiile propuse din fişa de lucru.
Evaluează împreună cu clasa răspunsurile
prezentate.
Propune spre rezolvare la tablă exerciţiile:
O7, O8, Modelaţi schemele electronice ale atomilor Elevii din clasă compară rezolvările lor cu
O12,O13,O14 pentru elementele plasate în SP în: răspunsurile de la tablă.
a) grupa a VI-a principală, perioada a doua?
b) grupa a II-a principală, perioada a treia?
c) grupa a VIII-a principală, perioada a treia?
d) grupa a V-a principală, perioada a doua?
Antrenează elevii în corectarea eventualelor
greşeli făcute la tablă.
Solicită precizarea caracterului chimic al acestor
O5, O6. elemente: metal sau nemetal, după identificarea Indică caracterul metalic sau nemetalic al
lor. elementelor identificate.
Revine la tema de acasă solicitând elevii care nu
O7, O8 au rezolvat-o în întregime să răspundă acum la Îşi completează răspunsurile din tema
neclarităţile avute. pentru acasă.

3
6. Evaluarea O5, O6, O7, În finalul lecţiei propune evaluarea cunoştinţelor Rezolvă testul şi predau foile
formativă a O8, O10, printr-un minitest de 10 minute pe două variante profesorului.
progresului O13, O14 – anexa 2 - pe care îl dictează.
realizat
7. Asigurarea O11, O14, Anunţă tema pentru acasă – culegerea de Îşi notează tema în caiete.
retenţiei şi a O15 exerciţii, pag. 10, ex. 7.10, 7.12
transferului

4
Anexa 1 Fişă de lucru
STRUCTURA ATOMULUI

1. Fără să consultaţi sistemul periodic al elementelor, completaţi după primul model (aluminiu),
numărul atomic, numărul de masă, numărul particulelor subatomice şi configuraţia
electronică a celorlalte elemente din diagrama de mai jos.

2. Completaţi în tabelul următor poziţia elementelor respective în sistemul periodic al


elementelor (fără consultarea acestuia).
Al Cl Na Ca Ne H Mg
Gr. Per. Gr. Per. Gr. Per. Gr. Per. Gr. Per. Gr. Per. Gr. Per.

3. Unul din atomii elementelor reprezentate mai sus are structură stabilă. Care este elementul şi
ce fel de structură are? ………………………………………………

5
Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

19 nr. de electroni
F
9
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

31 nr. de electroni
P
15
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

40 nr. de electroni
Ca
20
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

6
Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

16 nr. de electroni
O
88
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

35 nr. de electroni
Cl
17
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa

Nr. atomic
Nr. de ordine sarcina nucleară

schema electronică nr. de protoni

39 nr. de electroni
K
19
19
nr. de neutroni

nr. de nivele electronice nr. de electroni exteriori

perioada grupa
7
Anexa 2 – Test

1. Caracterizaţi elementele
Varianta 1 - cu numărul de ordine 11
Varianta 2 – cu numărul de ordine 15, precizând:
a) nr. de nucleoni;
b) sarcina nucleară;
c) schema electronică;
d) poziţia în SP;
e) caracterul chimic: metal/ nemetal.

2.Reprezentaţi schemele electronice ale atomilor elementelor:


Varianta 1 – a) din perioada a doua, subgrupa a III-a principală;
b) din perioada a treia, subgrupa VIII-a principală;
Varianta 2 a) din perioada treia, subgrupa a IV-a principală;
b) din perioada a doua, subgrupa a V-a principală.

8
OBSERVAŢII:
În acest scenariu didactic am evidenţiat o strategie de învăţare tradiţională, la
clasa a VII-a, la lecţia ATOMUL, punând în evidenţă rolul profesorului în
predare-învăţare-evaluare, ca principal „actor” şi mi-am imaginat apoi cum se
modifică situaţia didactică, dacă în timpul lecţiei voi folosi instrumente TIC; cu
alte cuvinte metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare
centrat pe elev, pot crea medii de învăţare interactive şi mai motivante atât
pentru elevi cât şi pentru profesor şi pot deasemenea asigura un feedback mai
eficient; în acest proces învăţarea este simultan atât un proces activ cât şi
rerflexiv- elevii combină experienţa, acţiunea cu gândirea, reflecţia pentru a
dobândi noi înţelesuri, ambele aspecte susţin construirea cunoştinţelor; de aceea
înainte de a propune elevilor spre rezolvare exerciţiile din fişa de lucru voi
propune elevilor un exerciţiu de gândire prin intermediul unei segvenţe dintr-o
lecţie AEL, care se referă la legătura dintre structura atomului şi poziţia
elementului în SP, elevii fiind obligaţi în felul acesta să interaţioneze atât între
ei cât şi cu mine, întărirea retenţiei şi asigurarea transferului făcându-se mult
mai bine; fişa de lucru se distribuie elevilor în a doua parte a orei, când aceştia
şi-au fixat mai bine prin intermediul calculatorului, cunoştinţele necesare
rezolvării ei; dacă acestia nu termină în clasă exerciţiile propuse , acestea vor
constitui tema pentru acasă;
în continuare am realizat câteva capturi din lecţiile AEL pentru clasa aVII-a, de
la tema ATOMUL, lecţii care vin în sprijinul elevilor dar şi al profesorilor şi
care redau întru-un mod cat mai plăcut cunoştinţele uneori abstracte pe care
trebuie sa şi le însuşească elevii, în acest caz lecţiile fiind de un real folos în
dobândirea de către elevi a cunoştinţelor cu privire la atom, structura lui şi
poziţia în SP a atomilor elementelor în funcţie de configuraţia electronică.

9
10
11
12