Sunteți pe pagina 1din 3
PROGRAMA ANALITICA / FISA DISCIPLINEL 1 Date despre program _ Tnstitufia de inva Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava Facultatea Facultatea de Stine ale Educate ‘Departamentul a Departamentul de Stiinfe ale Educafiei ~ _ Domeniul de sud Stinge ale educatiet [ae Cidlul de studi a Program de conversie profesionala ~ - Programul de studii/calificarea 2._Date despre disciplind imantului primar si pregcolar {Amant primar si preseolar Pedagogia inv Profesor inv: Denumirea discipline CUNOASTEREA MEDIULUUSTIIN ESL Titwlarul activitatilor de curs | Lector dr. loan STAN ‘Titularul activitatilor de seminar Lector dr. loan STAN [Amul de stadia [Tr Semesiral [3 ‘Regimul disciplinei_| Categoria formativl a discipline! DS DF - fundamentala, DD - in domeniu, DS - de specialitate, DC - complementari 7 Caiegoria de opfionaltate a discipline: Do DO - obligatorie(impuss), DA - optional (a alegere), DL ~facultativa (liber leas) _ 3._Timpul total estimat (ore alocateactivitailordidactice) _ Ta) Nuimir de ore pe siptimani 2 [Cus [1 | Seminar [1 [Laborator Proiect [= Tb) Totalul de ore pe semestru din planal | 28) Curs | 14 | Seminar [14 | Laborator Proiect [= de invatmant _ | LI LJ (HT Disiribuga Fondulal de Gimp pe Semese en ror | Ta)Studiu! dup manual, suport de curs. bibliografic si note 23 I1b)Documentare suplimentard in biblioteci, pe platformele electroi 15 11 ©)Pregitire seminarii/aboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10 TdjTutoriat — | Ti Examinir | TV Alte activi - - “Total ore studiu individual IT (atb+ctd) ~[30— Total ore pe semestru (F+IF=I1+1V) 60 ‘Numénul de credite - 4 _4. Precondi _ Caricuum [| ~ _— ‘Competente = — 5._Condifii (acolo unde este cazul) ** videoproiector, fise de Iucru, PC, suporturi electronice pentru unitaiea de curs, prezentiri PPT, materiale pentru aplicatii, flip-chart. fol Al si A3, manuale Desfigurare a cursului Desfigurare [Seminar | + videoproiector, fise de lucru, PC, suporturi electronice pentru unitatea de curs, aplicatii prezentiri PPT, materiale pentru aplicati, lip-chart, foi Al si A3, mamuale Laborator = _ L Proiect, = — 6 Competente specifice acumulate | Ci. Proiectarea programelar/ acivitjilor Insructiv-educative pentru diferive niveluri grupuri educationale __| C2. Implementarea /realizarea programelor/activitatilor educationale versale_| Competenfe profesionale ‘Competente ta 13 Programa analitic / Fisa disciplinet 7._Obiectivele disciplinet [ Obiectivul general al disciplinei Formarea §i dezvoltarea la studenfi a capacitatilor de culegere a informatiilor. de prelucrare si de ordonare, sistematizare a lor, de folosire a lor in situatii noi cu privire la realitatea inconjuraroare. ‘Obiective specifice ‘+ Formarea si dezvoltarea capacititii de a studia bibliografia indicati, de a cluta alte surse bibliografice ‘+ Formarea si dezvoltarea capacitititstudentilor de a observa, de a consemna si de a prelucra observarile cu privire la mediul inconjuritor ‘+ Formarea si dezvoltarea unei atitudini responsabile fat de mediul inconjuritor + Formarea deprinderilor practice de a actiona corect in anumnte situatii referitor la unele fenomene de rise natural sau antropic Bibliografie curs _ Metode de predare | Observajii | ntul — corp cosmic + Sistemul solar (aledtuire, structura ); 2ore | expunere, * Miscdrile cosmice ale PamAntului; demonstratia. ‘* Miscarea de rotatie si consecingele sale; experimental, © Migcarea de revolutie si consecintele sale; conversatia ‘© Sistemul Pamdnt — Lund ~ Soare; © Misurarea spaiului gia timpul 2) _Atmosfera si protectia sa: 2 ose lettin dec ‘© Formasi structura atmosferei; ee) + Sursele de poluare ale atmosferei; conversa, + Elementele climatice: | problematizarea + Fenomene de rise meteorologic. | 3) Lumea vie, solurile si protectia lor: Sore | conversatia, «© Definitia nofiunilor, studinl de caz, | * Factori care influien{eazd raspindirea viefuitoarelor demonstrafia cu ajutoral pe Tera mijloacelor audio ~ + Principalele formatiuni vegetale din Roménia si vizuale modeme, caractersticile lor; problematizarea, lucru + Protejarea biodiversitati, masuri de ocrotire a cu cartea mediului, __ ~ Dulami, Maria, Eliza, (1996) ,, Didacticl geografici,” Ed. Clusium, Cluj - Napoca Nicolaescu, Gh. (2002), ,.Educatia pentm mediu’, Ed. Carminis, Bucuresti Nicola, Ioan, (2003), ,Tratat de pedagosie scolar”, Ed. Aramis, Bucuresti Rosu, AL. Ungureanu, I. (1977), . Geografia mediului inconjuritor”.E.D.P. Bucuresti Stan, Ioan, (2007), . In ‘Universitifii Suceava Bibliografie minimal curs - - | Stan, Toan, (2007), ., Introducere in geografie”, Ed. Universitijii Suceava Rosu, AL. Ungureanu, |. (1977), , Geografia mediului inconjuritor”.E.D.P, Bucuresti Comnener, B., (1983), , Cercul se inchide”, Ed. Politics, Bucuresti hidrosfera): ‘Seminar [Nr ore | Metode de predare | Observatii 1) Piimintul— corp cosmic 3ore | demonstrafia cu ajutorul + Aledtuirea Universului: mijloacelor audio ~ ‘+ Misurarea spatiului sia timpului cosmic: vizwale modeme, lucra « Migcarea de rotate si consecinjele sale: cu. mamualele scolare, ‘© Migcarea de revolute si consecinfele sale conversatia, viité la ‘+ Modificarite diume si anuale ale vremii, vegetatiei Observatorul Astronomic faunei, activitatea oamenilor. viata elevilor. ‘Suceava 2) Geosferele care fayorizeaza viata ( admosfera gi evenimente din via{a comunitatii | 2ore | demonstratia cu ajutorul mifjloacelor audio — vizuale modeme. Iucru Aleatuire, rol, compozitie, structur’; ‘cu manualele scolare si_ Programa analitica / Figa disciplinei ‘+ Degradarea aerului sia apelor, cu alte clrfi, conversafia. © -Misuri pentru protejarea lor. studiul de caz, exerciti, problematizarea 4) Lamea vie si solurite: 2ore | explicatia, conversatia, © Factorii care influienfeazi rispandirea viefuitoarelor. problematizarea, ‘+ Principalele formatiuni vegetale din orizontul local: studiul de caz, ‘© Formatiunile vegetale ( conditiile de mediu, speci demonstratia,conversatia, caracteristici, impotran{a economica si ecologica): eaain Speci de plante si animale protejat. ‘Bibliografie seminar * Stan, Ioan, (2007), ,, Introducere in geografie™, Ed. Universititii Suceava * Rosu, Al, Ungureamu, I. (1977). , Geografia mediului inconjurdtor’\E.D.P. Bucuresti = Mamualele de sterea mediului” si, Stinfele naturii” ___* _Colectia de reviste ,. Preocupari didactice” . Suceava Bibliografie minimal seminar ‘+ Stan, Ioan, (2007), . Introducere in geografie™, Ed. Universitapii Suceava ‘+ Manualele de ,, Cunoasterea mediului” si. Stiintele naturil” 9. Coroborarea continuturitor disciplinei eu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, ___asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului ‘Confinuturile disciplinei au fost elaborate ca urmare a consultéri programelor de studii similare din fari, a asteptirilor si evaluanilor Inspectoratului Scolar Judefean Suci lor Su 10. Evaluare ; Metodede | Pondere din Tip activitate CCriterii de evaluare a oar + Formarea corecti a nofiunilor de suinfe ‘Test docimologic ] + Formarea concepielor fundamentale cu privire la mediul Curs {inconjurator 50% # Receptarea si prelucrarea corecti a informatilor din diferite | Studiul de caz a surse * Inifierea studenfilor in realizarea unei proiectiri corecte, a cficiente si personalizate | Portofotiut 50% ‘+ Folosirea corectd in proiectarea activitajilor, a programelor | Studiul de caz scolare, a resurselor umane si materiale Laborator | 5 : Proiect E : : Standard minim de performanfa ‘Standarde minime pentru nota 5: -capacitatea de a defini corect diferite notiuni cu privire la realitatea inconjuratoare | -~capacitatea de a folosi surse de informatie ~utilizarea corespunzatoare a resurselor de timp gi a celor materiale. Standarde minime pentru nota 10: ~capacitatea de a gsi sia utiliza cele mai eficiente metode si procedee pentru infelegerea realitatii inconjurdtoare ~capacitatea de a prelucra informatiile, de a ordona, sistematiza cunostingele ~capacitatea de a folosi cunostinfele dobandite in situatii noi -capacitatea de a realiza materiale didactice de conceptie proprie, adecvate obiectivelor propuse. Data completanit Semnatura fitularului de curs ‘Semnditura titularului de aplicafie | 30.09.2016 ‘Lector dr. Tan STAN Lector, TAN 17 eo Sentara ape de depariament Data aprobarii in Consiliul academic ‘SemnaturA decanylui 2h OF. Tob Ula Un