Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT- ŞCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI

LOC.POTLOGI, JUD.DÂMBOVIŢA

Nr.

Grilă pentru evaluarea activităţii profesionale, în vederea obţinerii gradului didactic I, tip de inspecție-IC2

Nume şi prenume candidat:Catinca Oana Livia

Nume şi prenume director:Catrina Silvia

Nr. Criteriul de Punc Indicatori de realizare Pun Exemplificare activităţi (referitoare la ultimii ani vizați de
crt. evaluare taj ctaj inspecție)
max. obţi
nut
1. Activitatea 5 p. 1.1. Realizarea a minimum 3 activităţi 3 -organizarea, la nivelul şcolii a Olimpiadei de limba şi literatură
educativă în extracurriculare, extraşcolare cu elevii romană si a olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă”.
şcoală şi în (concursuri, excursii tematice, vizite la -organizarea clubului de lectura Fanbook
afara ei obiective culturale, simpozioane, -organizarea unor evenimente : ateliere parinti-elevi-profesori, ca
dezbateri, serbări şcolare, teatru şcolar, urmare a participării la cursul Construim oameni pentru un viitor
reviste şcolare, proiecte de protejare a mai bun derulat de Asociaţia Art fusion cu susţinerea OMV
mediului, de voluntariat etc.) în perioada Petrom.
vizată- 3 p. -profesor coordonator in cadrul Concursul Naţional Cultural
„Unirea: Libertate Şi Unitate
-organizarea la nivelul şcolii a cenaclului literar “Vlăstare
Brâncoveneşti”.
-participarea la proiectul ECO – Şcoala.
-participarea la Programele JA, implementate în parteneriat
cu Ministerul Educației Naționale, de tipul "learning by doing",
adaptate specificității și categoriilor de vârstă din sistemul
educațional românesc
-participare voluntariat “Ora de net”
- Organizare curs prim-ajutor”Caravana medicilor”

1
1.2. Participarea la cel puţin o activitate -activităţi organizate :
anuală care vizează educaţia pentru 2 1) „Ce este violenţa?”- discuţii libere;
sănătate/ prevenirea şi combaterea 2)”Atitudini pozitive şi negative faţă de sine”;
violenţei - 2 p. 3)”Stil de viaţă sănătos”.
4) Participare activitate sustinuta in parteneriat cu penitenciarul.

Tot
al
parț
ial
1
5
2. Activitatea 5p. 2.1. Participarea la toate programele de 2 -participare la consfătuirile judeţene.
de formare obligatorii stabilite la nivel -participarea la cercurile pedagogice.
perfecţionare judeţean- 2 p.
metodică şi 2.2. Cel puţin 2 activități vizează 3 -Participare mobilitate Erasmus +, curs Cooperative learning
ştiinţifică valorificarea experienţei, ca urmare a -participarea la cursul ,,COMPETENȚE- CHEIE PRIN
participării la activităţi de formare ACTIVITĂȚILENONFORMALE ȘI EXTRACURRICULARE”- 30
(cursuri de formare judeţene, naţionale, credite
programe europene pentru dezvoltare - participarea la cursul online ”Stiluri de învățare. Stiluri de
profesională, proiecte multilingvistice, predare.”- 15 ore(aplicare chestionare elevi, stabilire stiluri de
activităţi metodice în cadrul cercurilor invatare, realizare proiect didactic pe baza stilului de invatare)
pedagogice etc. ) -3 p. -participarea cursuri online Teacher’s AcademySchool education
2.2.1.cel puţin 1 activitate vizează Gateaway
valorificarea experienţei cadrelor  Embracing Language Diversity in Your Classroom-16 ore
didactice la cursuri de formare - 2 p.  Bullying - NOT in my class! Creating safe learning
2.2.2. simpla dovadă a participării la environments for students-9ore(abordarea temei la orele de
activităţi de formare (diplome, dirigentie)
certificate, atestate), fără valorificarea -accesarea la programul de dezvoltare naţională Teach for Romania
experienţei cadrelor didactice, dobândită si participarea ca mentor la Leadership Summer Academy.
prin participarea la cursuri de formare- Tota
1 p. l
parți
al 2
5

2
3. Aprecierea 5p. 3.1. Adaptarea unei ţinute decente, a unui 2 Adoptă o ţinută decentă şi un comportament social care nu aduce
consiliului de comportament social care să nu atingă atingeri imaginii şcolii.
administraţie imaginea şcolii etc.- 2 p.
al unităţii de 3.2. Promovarea în comunitate a misiunii Doamna profesor este un cadru didactic serios, apreciat şi bine
învăţământ şcolii, a ofertei educaţionale, a pregătit profesional, preocupat de propria formare, dedicat profesiei
cu privire la progresului realizat şi a rezultatelor de dascăl. Are o relaţie foarte bună cu elevii şi familiile acestora,
conduita în obţinute etc.- 2 p. colaborează cu partenerii unităţii de învăţământ şi cu comunitatea
cadrul şcolii 3.3. Alte locală.
şi al aprecieri………………………………… Este responsabilul comisiei metodice “Limbă şi comunicare” şi al
comunităţii ………………………………………… 3 comisiei “Perfecţionare şi formare continuă”, membru al comisiilor
şcolare ………………………………………… “Comisia pentru curriculum”, “Comisia pentru implicarea
……………………………………. – 1 instituției în programe europene”, “Comisia pentru olimpiade şi
p. concursuri școlare”, “Comisia pentru acordarea burselor şi a altor
forme de sprijin”, “Comisia pentru echivalarea în credite
profesionale transferabile”, “Comisia pentru promovarea imaginii
şcolii”, profesor coordonator al Atelierului de lectura “Cortul cu
poveşti” şi “Ateliere cu efect” în cadrul parteneriatului: Şcoala
Gimnazială Potlogi, Asociaţia Infinitedu şi Asociaţia Efect,
bibliotecare şcolar, profesor diriginte al clasei a VIII-a.
În anul şcolar precedent a obţinut calificativul “Foarte Bine”.
Tot
al
parț
ial
3

5
TO
TA
L

15
Director, Responsabil comisie metodică, Candidat,

Prof.Catrina Silvia Prof.Catinca Oana Livia Prof.Catinca Oana Livia

3
4