Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială nr.

1 ,sat Albeşti
Jud. Vaslui
Nr...................din........................

RAPORTUL CONSILIERULUI EDUCATIV


SEMESTRUL I- ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi


eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în
primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi
în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a elevilor.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare, activităţii de
învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă
interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea
personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate
care îmbracă cele mai variate forme.
La nivelul şcolii s-au organizat numeroase activităţi extracurriculare, în
semestrul I al anului şcolar 2018 - 2019. Doamnele învăţătoare, domnii
diriginţii, profesorii, dar şi părinţii s-au implicat în desfăşurarea acestor
activităţi.

I. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR :

 În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, profesorii diriginţi au urmărit


ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile
consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin
optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.
 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului
respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului
managerial al activităţii educative.
 Instruirea prof. diriginţi cu privire la organizarea activitatilor educative
şcolare si extraşcolare, intocmirea documentelor ,realizarea fisei
psihopedagogice a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui.
 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările
calendaristice iar temele dezbătute au respectat Programele de
Consiliere şi Dezvoltare Personală şi particularităţile eleviilor.
 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel
încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient.
 S-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase , dupa un program afisat , în
care s-au prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine
interioara) .
 S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii.
 S-au efectuat asistente la orele de dirigentie .
 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă
prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

II . ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:
Invăţţământ preşcolar :

 EDUCAȚIA PRIN JOC-PUNTE SPRE ÎNVĂȚARE-luna oct.2018


 ROMÂNIA -LA MULȚI ANI, ÎN PRAG DE CENTENAR -program artistic
 GHETUȚA LUI MOȘ NICOLAE actv. desf. împreună cu biblioteca comunală-luna
dec.2018
 MOMENT MAGIC DE CRĂCIUN! -program artistic

Învăţământ primar :
 5 OCTOMBRIE – ZIUA EDUCAŢIEI
 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 19 DECEMBRIE – UITE, VINE MOŞ CRĂCIUN!
 15 IANUARIE -MIHAI EMINESCU- LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI
 24 IANUARIE – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
 CULORILE TOAMNEI.sept.2018
 ZIUA MONDIALA A EDUCATIEI,oct.2018
 ZIUA MONDIALA A SALUTULUI,nov.2018
 1 DECEMBRIE,CENTENARUL MARII UNIRI.dec.2018
 E VREMEA COLINDELOR,dec.2018
 POETUL INIMILOR NOASTRE, ian.2019
 ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI ”-marcată la nivelul şcolii; concurs de desene clasa a IV-a

Învăţământ gimnazial :
 MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTO -septembrie
 SUNĂ CLOPOŢELUL! -septembrie
 SĂ NE BUCURĂM DE CULORILE TOAMNEI -octombrie
 CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS -noiembrie
 LA MULŢI ANI,ROMÂNIA! -decembrie

 E VREMEA COLINDELOR -decembrie


 OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ LA ROMÂN -decembrie
 SUB SEMNUL LUI EMINESCU- concurs de poezie -ianuarie
 SĂ-L CINSTIM PE EMINESCU!” -ianuarie

În ceea ce priveşte concursurile şcolare organizate la nivel judeţean şi


naţional pe diferite discipline, cadrele didactice de la învăţământul primar au
obţinut cu elevii rezultate deosebite la concursuri locale, judeţene , naţionale şi
internaţionale .

III. CONCURSURI :
 „COMPER COMUNICARE / MATEMATICĂ”
 ,,MICII OLIMPICI;
 ,,SĂ ÎMPODOBIM BRADUL DE CRĂCIUN”
 ,,GAZETA MATEMATICĂ”
 ,,CONCURSUL INTERNAŢIONAL DISCOVERY”
 CONCURSUL „CULORILE TOAMNEI”
 Concursul COMPER, comunicare şi matematică, etapa judeţeană I.
 Concursul GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, faza I
 Concurs şi Simpozion MAGIA CRĂCIUNULUI
 Concursul CRĂCIUNUL PRIN OCHI DE COPIL
 Concursul POVEŞTI... CU FULGI DE NEA
 Simpozion elevi şi cadre COPILĂRIA –UN START EGAL PENTRU
TOŢI
 Concurs MOŞ CRĂCIUN BUCURIA COPIILOR
 Concurs IARNA VISUL ORICĂRUI COPIL
 Proiect educaţional concurs +simpozion MAGIA SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ
 Concurs elevi + simpozion POEZIA MATEMATICII
 Concurs + simpozion ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER
 Concurs METAFORĂ ŞI CULOARE ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE
 Concurs ACROSTIHURI ECOLOGICE
 Concurs MAGIA CRĂCIUNULUI

IV .PROIECTE EDUCAŢIONALE:
S-a participat la nivel de şcoală şi la derularea proiectelor educaţionale,
cuprinse în Planul de dezvoltare instituţională în colaborare cu ISJ, Poliţia şi
Biserica .
V.PARTENERIATE:
La nivel de şcoală s-au încheiat activităţi de parteneriat şi diferite
proiecte:

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat
pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi
implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai
comunităţii locale.Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în
vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a
concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a
şedinţelor cu părinţii. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a
serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar.

PUNCTE TARI:
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi
valorificării valenţelor educative
 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de
învăţământ;
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor
scolare si extrascolare.;
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare in vederea afirmarii
personalitatii scolii in plan comunitar;
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri,
competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu
interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-
părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ
 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în
scopul prevenirii delincvenţei juvenile
 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi
ale claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi
extracurriculare ( excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar
şi contribuie la socializarea lor.

PUNCTE SLABE:
 Neimplicarea în proiecte internaţionale
 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități
extraşcolare;
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la
activitățile extraşcolare;
 Dezinteresul parintilor si elevilor de etnie rroma fata de actul educational.
OPORTUNITĂŢI:
 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de
programe şi proiecte de cooperare internaţională
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte
educative şi asumarea de roluri
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în
viaţa comunităţii

AMENINŢĂRI:
 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit
dezvoltarea componentei educative
Pentru anul scolar 2018-2019, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la
nivelul scolii , prin activitatile educative stabilite.

OBIECTIVE:
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza
absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in
activitatile extracurriculare;
 Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale;
 Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii;
 Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
 Optimizarea relaţiei scoală- familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Cresterea calitatii actiunilor educative din şcoală .

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului


creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a
modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi,
să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv.

Director, Consilier educativ ,


Prof. Coşeru Benone Prof. Bulgaru Daniela

S-ar putea să vă placă și