Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT PENTRU PROGRAMUL DE

FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIERE ÎN


CONTABILITATE
COD COR: 331302
ÎNFIINȚAREA UNEI SOCIETĂȚII COMERCIALE,
ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE

Cursant: VRABIE ALEXANDRU


Profesor: Trufin Mariana

1|Page
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PRIVIND INFIINTAREA
SOCIETATILOR COMERCIALE
Procedura infiintarii unui SRL
Pentru înființarea unei societatea comerciale, in general, trebuie parcurse următoarele
proceduri:
1. Se alege forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita
simpla, societate pe acțiuni, societate in comandita pe acțiuni, societate cu răspundere
limitata);
2. Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel puțin 3 denumiri, in ordinea
preferințelor;
3. Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificării activităților din economia
naționala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate și a obiectelor
secundare de activitate;
4. Stabilirea locului/spațiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a
sediilor secundare;
5. Stabilirea administratorului sau administratorilor societatii;
6. Se întocmește actul constitutiv corespunzător formei juridice de societate pe care asociații
au ales-o;
7. Declarații ale asociaților privind faptul ca nu au antecedente penale si ca îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege pentru a fi asociați si administratori;
8. Incheierea contractului de comodat sau de închiriere, indiferent daca spațiul unde se
desfasoara activitatea este proprietate sau nu:
9. Cazierele fiscale ale viitorilor asociați - se eliberează de Direcția Generala a Finanțelor
publice (durează 5 zile lucrătoare);
10. Capitalul social al firmei - se stabilește suma, se alege banca la care se dorește
deschiderea contului si se depun banii de către un administrator, asociat sau un
împuternicit al acestora);
11. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
12. Depunere specimen semnătura la Registrul Comerțului Se face cerere;
13. Declaratie pe propria răspundere pentru desfășurarea unei activitatea sau fara activitate ea
de înregistrare societate sau la notarul public;
14. După finalizarea întregii documentații se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului. In termen de aproximativ 4 zile vor ieși actele de
înființare ale societatii, adică: încheierea judecătoreasca de autorizare a funcționarii
societatii, certificatul de înregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care țin
loc de autorizații (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aibă un impact
semnificativ asupra mediului).
Începând din acest moment firma poate funcționa legal.

2|Page
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului,
înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, în
comandită simplă şi cu răspundere limitată1
Operaţiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original)-formular, completată cu


3 denumiri-detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau
rezervare emblemă-formular.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) -formular;


2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală -formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia
străină - formular;
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să
rezulte, după caz, că:
 persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora,
activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
 persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică
în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru
activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere
limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă
societate cu răspundere limitată (original) -detalii;
7. Actul constitutiv (original)- detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai
mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
(copie) - detalii;
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară
competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost
înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil,
cu titlu oneros sau gratuit - formular;
10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare
la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja
înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de
folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;

1
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv accesat 18.03.2018, orele 11:15.

3|Page
11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social
(copii) - detalii;
12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în
cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care
sunt grevate (copii certificate);
13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori
sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din
care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) -
detalii;
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane
fizice (copie);
15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii;
16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în
nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal
în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui
semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
17. Dacă este cazul:
 actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice
(copie certificată);
 avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut
de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular - tip);
 hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor
persoane (copie certificată);
 mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama
fondatorului persoană juridică (copie certificată);
 certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea
unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de
naţionalitate (original şi copie tradusă);
 avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele
desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
18. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
 tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ETAPELE INFIINTARII SOCIETATI COMERCIALE

ETAPA 1: Realizarea dosarului de infiintare


ETAPA 2: Inregistrarea la Registrul Comertului
ETAPA 3: Documentele obtinute dupa inregistrarea in Registrul Comertului
ETAPA 4: Activitati necesare dupa obtinerea documentelor ce atesta inmatricularea

4|Page
ETAPA 1: Realizarea dosarului de infiintare
1) Activitati preliminare
Viitorii asociati/ actionari (persoane fizice sau juridice) trebuie sa aleaga, de comun acord:
 forma juridica a societatii;
 sediul social;
 obiectul de activitate;
 capitalul social;
 durata de functionare;
 modul de dizolvare si lichidare a societatii.
De asemenea, ei trebuie sa stabileasca organele de conducere si administrare si sa
precizeze localitatile in care isi vor deschide sucursale sau filiale, daca este cazul.
2) Obtinerea cazierului fiscal (de la Registrul Comertului)
3) Dovada rezervarii firmei (de la Registrul Comertului)
4) Dovada rezervarii emblemei (optional, de la Registrul Comertului)
5) Obtinerea specimenului de semnatura
6) Redactarea actului constitutiv.
Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comertului si va cuprinde informatii
despre societatea comerciala care va fi infiintata in functie de forma juridica a acesteia (S.R.L.,
S.A. sau alta forma legala).
Alaturi de actul constitutiv vor fi anexate:
o copii xerox dupa B.I./C.I. ale persoanelor asociate;
o dovada sediului social;
o dovada acordului asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct;
o lista obiectului de activitate.
7) Copie dupa dovada depunerii capitalului social
8) Declaratia pe propria raspundere privind autorizarea activitatilor care urmeaza sa se
desfasoare in cadrul societatii
9) Hotararea organului statutar (in original)
In cazul in care asociatii sunt persoane juridice, acestia trebuie sa depuna hotararea organului
statutar din care sa rezulte decizia de a participa la constituirea societatii si contributia la
capitalul social.
Persoana imputernicita trebuie sa semneze actul constitutiv in numele societatii fondatoare.
10) Copie dupa actele de inregistrare
Daca fondatorii sau asociatii unei societati comerciale sunt persoane juridice romane (si NUMAI
in acest caz) trebuiesc depuse si copii dupa actele de inregstrare ale acestora:
o copie dupa certificatul de inregistrare sau certificatul de imatriculare;
o copie dupa actul constitutiv etc.
11) Imputernicire sociala sau avocatiala, daca este cazul
12) Chitante care atesta plata taxelor de timbru si de registru, precum si timbrele judiciare
13) Alte acte sau avize prevazute de legi speciale.

5|Page
ETAPA 2: Inregistrarea la Registrul Comertului
Se obtine o cerere de inregistrare (formular tipizat) si o declaratie pe propria raspundere
(formular tipizat) de la Biroul de Relatii cu Clientii de la Registrul Comertului din judetul unde
va fi sediul social al societatii.
Aceste documente pot fi obtinute gratuit si de pe pagina de internet a Oficiului National al
Registrului Comertului.
Se completeaza cererea de inregistrare si declaratia pe propria raspundere, se anexeaza
dosarul de la ETAPA 1, iar toate aceste acte se depun la Registrul Comertului.
1) Verificarea actelor si inregistrarea societatii comerciale la Registrul Comertului
Referentul de la Registrul Comertului identifica depunatorul actelor si verifica, in prezenta
depunatorului, daca actele sunt corecte si complete. Apoi, depunatorului primeste o dovada a
depunerii actelor, care va contine:
 denumirea Registrului Comertului unde au fost depuse actele;
 numarul si data inregistrarii in registrul de intrare-iesire;
 termenul de citare in fata judecatorului care va hotara in privinta cererii de
infiiintare a societatii;
 data eliberarii documentelor care atesta inregistrarea.
În cazul in care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi inregistrate in forma
incompleta iar referentul va inregistra cererea, apoi va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va
prezenta dosarul judecatorului delegat pentru a fi solutionat.
Inregistrarea unei noi societati in Registrul Comertului se face numai in baza unei
incheieri a judecatorului delegat pe langa Registrul Comertului sau a unei hotarari judecatoresti
irevocabile (in cazul in care legea nu prevede altfel).
Cererea de înmatriculare in Registrul Comerțului se face, daca legea nu prevede altfel, in
termen de 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru
orice alte persoane interesate.
2) Înmatricularea in Registrul Comerțului
Daca sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, judecătorul delegat va dispune
înmatricularea in Registrul Comerțului a noii societati.
Reprezentantul Registrului Comerțului va înregistra datele care sunt înscrise in cererea depusa,
in 48 de ore de la data când hotărârea judecătorului a devenit irevocabila. Apoi va fi publicata in
Monitorul Oficial hotărârea judecătorului.
In urma acestei înmatriculări, comerciantul primește un Număr de Înmatriculare si Codul Unic
de Înregistrare de la Ministerul Finanțelor Publice.
Astfel, comerciantul capată personalitate juridica.
De asemenea, primește un certificat constatator care atesta faptul ca s-a înregistrat declarația
pe propria răspundere (formularul tip) privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate.
3) Autorizația de funcționare.

6|Page
Autorizația de funcționare pe baza declarației pe propria răspundere (formularul tip) se
obține prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comerțului unde solicitantul
înregistrează sediul social.

ETAPA 3: Documentele obținute după înregistrarea in Registrul Comerțului


După ce noua societate comerciala este înregistrata in Registrul Comerțului, comerciantul
sau împuternicitul primesc, după caz, următoarele documente:
1) Încheierea de Înregistrare (emisa de către judecătorul-delegat de către Registrul Comerțului)
2) Certificatul de Înregistrare (formular tipizat, cu regim special si securizat), care arata ca
persoana juridica a fost luata in evidenta Registrului Comerțului si in evidenta organului fiscal si
cuprinde următoarele date: - firma (denumirea comerciantului, așa cum este înscrisa in actul
constitutiv);
 sediul social;
 activitatea principala;
 codul unic de înregistrare (CUI);
 atributul fiscal (un cod din cifre si litere ce atesta faptul ca persoana juridica a fost
luata in evidenta organului plătitor de TVA, daca este cazul);
 seria si numărul de ordine;
 data emiterii certificatului.
3) Certificatul Constatator, care atesta înregistrarea in Registrul Comerțului a declarației pe
propria răspundere (formularul tip) prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea privitoare la
legalitatea desfasurarii activităților pe care le-a declarat.

ETAPA 4: Activitatii necesare după obținerea documentelor ce atesta


înmatricularea
După ce înregistrarea si înmatricularea societatii sunt finalizate, pentru a putea desfășura
activitatii economice, mai trebuie realizate următoarele activitatii:
1) Stampila societarii comerciale: se obține pe baza unei copii xerox a certificatului de
înregistrare, de la orice firma autorizata.
2) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancara si se transfera capitalul
social din contul de capital in contul curent al firmei.
Pentru aceasta, este nevoie de un dosar care sa contina următoarele acte:
 actul constitutiv;
 actele de identitate ale asociaților;
 stampila;
 chitanțele care atesta plata taxei de deschidere a contului curent;
 actele ce dovedesc calitatea de comerciant obținute de la Registrul Comerțului.
3) Realizarea documentelor cu regim special (chitanțier, facturier etc.)

7|Page
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată la zi și consolidată.

Administarea societăţii cu răspundere limitată (SRL)


Legea prevede că societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai
mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea
generală [art. 197 alin. (1) din Legea nr. 31/1990].
În condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în cazul societăţii cu răspundere
limitată cu asociat unic, asociatul unic poate îndeplini şi calitatea de administrator.
Pentru această situaţie, art. 196 în toate cazurile, administratorilor le este interzis, fără
autorizarea adunării asociaţilor, să exercite mandatul de administrator în alte societăţi concurente
sau având acelaşi obiect de activitate.
De asemenea, le este interzis să exercite acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu
sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru
daune [art. 197 alin. (2) din lege].
Interdicţiile de mai sus nu îşi găsesc aplicare în cazul în care administratorii în cauză au
autorizarea expresă a adunării asociaţilor.
Modul de lucru al administratorilor
Spre deosebire de societatea pe acţiuni, legea nu reglementează pentru societatea cu
răspundere limitată consiliul de administraţie ca organ colectiv al administratorilor societăţii. Din
această cauză se pune problema modului de lucru când prin actul constitutiv sau ulterior sunt
numiţi mai mulţi administratori ai societăţii. Dacă prin actul constitutiv s-a stabilit ca
administratorii să lucreze împreună, deciziile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de
divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica
prevederile art. 1.916 noul Cod civil relative la pluralitatea de administratori în societatea civilă.
Art. 1.916 noul Cod Civil stipulează „când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin
împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare
poate administra singur în interesul societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează
să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar
dacă aceştia ar fi în imposibilitate de a acţiona”.
De asemenea, trebuie avute în vedere şi noile dispoziţii ale Codului civil privitoare la
răspunderea mandatarilor când sunt mai mulţi împuterniciţi să lucreze în numele şi în contul
societăţii. Regimul juridic al pluralităţii de mandatari este consacrat de art. 2.022 alin. (3) noul
Cod Civil, potrivit căruia, în lipsă de stipulaţie contrară, mandatarii răspund solidar faţă de
mandant dacă s-au obligat să lucreze împreună.
Atribuţiile administratorilor
Ca în orice altă societate comercială, administratorii societăţii cu răspundere limitată vor
exercita toate operaţiunile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului societăţii. Exercitarea
atribuţiilor este circumstanţiată de restricţiile prevăzute de lege şi actul constitutiv.

8|Page
În condiţiile prevăzute la art. 197 alin. (3), se impune soluţia potrivit căreia reprezentarea
societăţii cu răspundere limitată aparţine administratorului care a fost desemnat în acest scop prin
actul constitutiv sau prin decizia adunării asociaţilor. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit
care administrator are puterea de reprezentare a societăţii, legea prezumă că dreptul de a
reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator [art. 197 alin. (3) şi art. 75 din Legea nr.
31/1990].
Reţinem că art. 198 din Legea nr. 31/1990 obligă administratorii să ţină un registru al asociaţilor
care să cuprindă: numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecăruia asociat, partea
acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale şi orice altă modificare privitoare la
acestea.
Exemplu, inregistrare date societate in programul de contabilitate, pe baza certificatului de
inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului Iasi

9|Page
10 | P a g e
Procedura contabilă.

5121. Conturi curente la bănci = 4551. Asociaţi – conturi curente 400 lei

a) Se reflectă valoarea costurilor de înscriere şi înmatriculare, în sumă 400 lei, conform


facturii emisă de registrul comerţului:

201. Cheltuieli de constituire = 404. Furnizori de imobilizări / ONRC 800 lei

404. Furnizori de imobilizări / ONRC = 5121. Conturi curente la bănci 800 lei

b) Se reflectă valoarea onorariului către cabinetul de avocatură, în sumă 800 lei, conform
contractului, facturii şi ordinului de plată:

404. Furnizori de imobilizări /


622. Cheltuieli privind comisioanele şi Cabinetul de avocatură
onorariile / onorarii avocat = „Avocăţel” 800 lei

= 5121. Conturi curente la bănci 400 lei


404. Furnizori de imobilizări /

11 | P a g e
Cabinetul de avocatură „Avocăţel”

c) Se reflectă valoarea amortizării cheltuielilor de constituire, pentru 2 ani, costurile de


înscriere şi înmatriculare fiind în sumă 400 lei (amortizare liniară, în primul an 200 lei,
iar în al doilea an 200 lei), conform scadenţarului de amortizare:

6811. Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizărilor / Cheltuieli
de constituire – primul an de la 2801. Amortizarea cheltuielilor
constituirea firmei = de constituire 200 lei

6811. Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizărilor / Cheltuieli
de constituire – al doilea an de la 2801. Amortizarea cheltuielilor
constituirea firmei = de constituire 200 lei

d) La finalul celui de al doilea an, se reflectă amortizarea cheltuielilor de constituire scoase


din evidenţă, conform scadenţarului de amortizare:

2801. Amortizarea cheltuielilor de


constituire = 201. Cheltuieli de constituire 1200 lei

e) Se reflectă sumele restituite către asociatul unic, în sumă 1.200 lei, conform extrasului de
cont şi ordinului de plată:

4551. Asociaţi – conturi curente = 5121. Conturi curente la bănci 1200 lei

12 | P a g e
ANEXE
ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII "ALEX" S.R.L.
Intre subsemnații,
VRABIE ALEXANDRU, născut(a) in IASI la data 30 mai 19788, de cetățenie romana,
domiciliat(a) in IASI, str.Florilor nr 121, bl. -, sc. -, et. -, ap.-., (sectorul ....), posesor(e) B.I. seria
SM nr. 173180, eliberat de Politia IASI a Mun./Or Satu Mare la data de 17 Iunie 1988.
Dan Florentina Marina, născut(a) in Satu Mare la data 14 Iunie 1976, de cetățenie romana,
domiciliat(a) in Satu Mare , str. Dorului nr. 354, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sectorul ....),
posesor(e) a B.I. seria SM nr.245768, eliberat de Politia Satu Mare a Mun./Or. Satu Mare la data
de 21 april 1990.
a intervenit prezentul contract de societate,
CAPITOLUL I
Denumirea, emblema si forma juridica, sediul, durata
Art. 1. Partile contractante convin sa înființeze o societate cu răspundere limitata, persoana
juridica romana denumita "ALEX." S.R.L, in conformitate cu dovada disponibilității firmei
eliberata de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/1023
In orice act, scrisoare sau publicație care provine de la societate, trebuie sa se menționeze:
denumirea, forma juridica, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul
unic de înregistrare si capitalul social.
Art. 2. Emblema societatii este formata dintr-un cuvânt : ALEX
Art. 3. Forma juridica a societatii este societate cu răspundere limitata, constituita potrivit Legii
nr. 31/1990, modificata si completata prin O.U.G. nr. 32/1997.
Art. 4. Societatea va avea sediul in Iasi str. Bobocului nr.54, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....
În baza hotărârii adunării generale a asociaților, SOCIETATEA va putea sa-si deschidă birouri
si sucursale, reprezentante, agenții sau alte sedii secundare in Timișoara sau in alte orașe din tara
sau din străinătate.
Art. 5. Societatea va funcționa pe o durata de timp nedeterminata, cu excepția cazului când
adunarea generala a asociaților stabilește altfel.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 6. Obiectul de activitatea al Societatii, codificat conform dispozițiilor H.G. 656/1997 si
Ordinului 601/2002 este:
Domeniul principal de activitatea:Comerț cu amânuntul in magazine specializate in conformitate
cu activitatea firmei dar si al altor produse.
Activitatea principala: Comerțul imbracamintei si incaltamintei pentru copii.
Activitati secundare:Comerț cu jucării din plus.
CAPITOLUL III
Capitalul social si partile sociale

13 | P a g e
Art. 7. Societatea se constituie cu un capital social, subscris si integral vărsat, in numerar de 500
lei, divizat in 2 parți sociale având fiecare valoarea nominala de 250 lei. Participarea asociaților
fondatori la constituirea capitalului se stabilește astfel:
domnul/doamna VRABIE ALEX, 1 parți sociale, deci un procent de 25% din capitalul social;
domnul/doamna Dan Florentin Marina, 1 parți sociale, deci un procent de 25% din capitalul
social;
Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a
asociaților, cu respectarea dispozițiilor legale.
Drepturile si obligațiile legate de partea sociala urmează partile sociale in cazul trecerii lor in
proprietatea altor persoane.
Deținerea partii sociale echivalează cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele
modificări ulterioare.
Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai la plata
parților sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale asociaților.
Un creditor al unui asociat poate formula pretenții numai asupra partii din profitul societatii ce i
se va repartiza de către adunarea generala a asociaților sau a cotei de parți sociale cuvenite
acestuia după lichidarea societatii, efectuata in condițiile prezentului statut.
Art. 8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Asociații au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferința
al asociaților fondatori menționați in prezentul act constitutiv.
Transmiterea parțiala sau totala a parților sociale se va face atât intre asociați, cat si fata de
terțele persoane daca exista consimtamantul asociaților care reprezintă cel puțin 3/4 din capitalul
social, cu respectarea dreptului de preferința recunoscut celuilalt asociat.
Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobânzi.
Art. 9. Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociați (persoane juridice
sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociaților, din rezerve etc.
Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociaților fondatori, iar
valoarea aportului acestuia nu poate depăși numărul mediu de parți sociale pe asociat fondator.
Pentru următoarele cooptări de noi asociati, adunarea generala a asociaților poate hotari
modificări in prezentul act constitutiv.
In cazul majorării capitalului social, cheltuielile aferente modificării revin integral noului (noilor)
asociați. Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociaților pana la
limita minima admisa de lege.
Art. 10.Fiecare parte sociala subscrisa si vărsata de asociați conferă acestora dreptul la cate un
vot egal in adunarea generala a asociaților, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea
societarii, conform prezentului act constitutiv si dispozițiilor legale.
Asociații vor participa la beneficii (profit) si pierderi in funcție de aportul adus la capitalul social.
CAPITOLUL IV

14 | P a g e
Excluderea si retragerea din societate
Art. 11.In cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociați din societate, cel in cauza nu are
dreptul la o parte proporționala cu valoarea parților sociale deținute in societate din patrimoniul
social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. Excluderea din societate
operează in cazurile prevăzute de lege.
CAPITOLUL V
Conducerea, administrarea si controlul societatii
Art. 12.Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociaților.
Administratorul societatii va avea calitatea de angajat, scop in care se va încheia un contract de
munca intre societate si acesta. Toate actele care angajează patrimoniul societarii vor fi semnate
de administratorul societatii.
Art. 13.Administrarea societatii si reprezentarea ei in relațiile cu terțele persoane se va face de
către asociatul Popescu Alin, puterile lui fiind nelimitate. Mandatul administratorului este pe o
durata de patru ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de Adunarea
generala a asociaților, in mod expres sau tacit.
Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociaților ori de cate ori acesta nu-si
îndeplinește atribuțiile, ori le îndeplinește necorespunzător.
Partile contractante (asociații) convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociați si, la
nevoie, de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociaților.
CAPITOLUL VI
Participarea la profit si pierderi
Art. 14.Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la băncile autorizate
din Romania, conturi asupra cărora are drept liber de dispoziție.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operațiuni bancare vor avea
specimene de semnătura la băncile cu care lucrează societatea.
Evidenta contabila, bilanțul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in
vigoare in Romania si statutului societatii.
Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile
legislației romane in vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finanțelor.
Administratorul întocmește anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare
Adunării generale a asociaților.
Profitul si pierderile vor fi repartizate asociaților in proporții corespunzătoare cotei de contribuție
la capitalul social, după plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea
generala a asociaților pe baza situației financiare anuale.
Repartiția si încasarea dividendelor se va face la încheierea exercițiului economico-financiar, dar
si pe parcursul anului, in funcție de rezultatele financiare ale societatii.
CAPITOLUL VII
Forța de munca

15 | P a g e
Art.15.Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se facă de
administratorul societarii, pe baza de contract individual de munca in condițiile legislației in
materie. Asociații convin ca activitatea societarii se poate realiza si prin aportul lor nemijlocit,
existând posibilitatea ca ei sa fie salarizați de societate pentru activitatea depusa.
Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de
salarizare. Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte
plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.
CAPITOLUL VIII
Forta majora
Art.16.Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului contract,
imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de război,
inundațiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.
Prin notificarea forței majore către cealaltă parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi
exonerata de răspundere numai in măsura si pentru perioada in care executarea obligațiilor sale
este dependenta de forța majora invocata.
CAPITOLUL IX
Litigii
Art.17.Eventualele litigii dintre parti (asociați) se vor rezolva pe cale amiabila si, doar in
subsidiar, pe cale judiciara. Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi soluționate
conform prevederilor legislației in vigoare.
CAPITOLUL X
Dizolvarea si lichidarea societatii
Art. 18.Societatea se dizolva in următoarele situații:
- imposibilitatea realizării obiectului social;
- incapacitatea de plata;
- incapacitatea, excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu
asociat unic. Moartea unui asociat (persoana fizica) nu este cauza de dizolvare a societatii caci
activitatea se va continua cu moștenitorii celui decedat, daca aceștia vor accepta moștenirea;
- pe baza hotărârii adunării generale a asociaților;
- in orice alte situații prevăzute de lege.
CAPITOLUL XI
Dispoziții finale
Art.19.Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legislației romane in
vigoare. Cheltuielile efectuate de asociați pentru constituirea societatii vor fi înregistrate in
bilanțul aferent primului an de activitate. Partile au convenit ca eventualele modificări ale
contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte adiționale cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
ASOCIATI: SEMNATURA:
VRABIE ALEXANDRU
Dan Florentina Marina
Redactat in data de 18.03.2018

16 | P a g e
Concluzii si propuneri
Întocmirea acestui proiect mi-a oferit posibilitatea reactualizării si aprofundării unor
cunoștințe, noțiuni pe care le-am dobândit pe parcursul anilor de studii, dar si sa-mi imbogatesc
cunoștințele in acest domeniu.
Pe langa noțiunile teoretice exprimate, partea practica a fost ceea care mi-a aprofundat
cunoștințele specifice întocmirii documentației pentru infintarea unei societati comerciale, am
luat contact direct cu sediul, aplicând pe o firma de exercițiu. Am îmbinat astfel noțiuni teoretice
cu aplicații practice ceea ce mi-a fost de un adevărat folos.
De asemenea mi-am imbogatit cunostiintele privind redactarea unui document, privind
întocmirea si redactarea diferitelor tipuri de contracte comerciale.
Tot odată întocmirea acestei lucrări a fost pentru mine o buna oportunitate de a invata cum sa
prezint, sa susțin un examen de oral o prezentare practica.
În concluzie, pot să remarc faptul că prin redactarea acestui proiect am avut posibilitatea
de a cunoaște elementele și etapele infiintarii unei societatii comerciale, in special un SRL
(societate comerciala limitata) care a avut ca rezultat final imbogatirea vocabularului economic
pe o prima etapa a activității specifice de contabil, în esența fiind toata aria unei meserii din
aceasta zona complexa, diversificata si cu noi provocări si răspunderi in egala măsura.

Bibliografie

Legislație
Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societățile comerciale, republicata (inclusiv Legea
441/2006).
Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității
Legea nr. 26 din 05 noiembrie 1990 privind registrul comerțului republicata.
Legea nr. 359 din 08 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in
registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice,
înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice
modificata si completata de Ordonanța de urgenta nr. 75 din 30 septembrie 2004.
Hotărârea Guvernului nr. 913 din 10 iunie 2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru
operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe langa tribunale (M.Of. nr. 589 din
01 iulie 2004).
Hotărârea Guvernului nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru
serviciile prestate de notarii publici in vederea înregistrării si autorizării funcționarii
comercianților (M. Of. 358 din 4 iulie 2001).
Înregistrare
Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare
si al certificatului de înregistrare in registrul comerțului (M.Of. nr. 590 din 01 iulie 2004).
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

17 | P a g e
Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, sunt aprobate
prin HG nr. 156 / 2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 220 / 2017.
Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv
spațiile.
Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, vor avea un
conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără
ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.
Tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată.

Rectificări la Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru


publicarea actelor în Monitorul Oficial

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltării întreprinderilor mici si
mijlocii (M.Of. nr. 681 din 29 iulie 2004), cu modificările si completările ulterioare.
Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerțului, republicata (M. Of. nr. 49 din 4
februarie 1998), cu modificările si completările ulterioare.
Autorizare
Hotărârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a
funcționarii comercianților (M. Of. nr. 414 din 14 iunie 2002).
Taxe si tarife
Hotărârea nr. 913 / 10.06.2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operațiunile efectuate
de ORC-urile de pe langa tribunale.
Hotărârea nr. 1422/2006/11.10.2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.
913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului
comerțului de pe langa tribunale.
Ordinul nr. 3116/26.11.2004
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comerțului
de pe langa tribunale.
Site-uri
1. https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv
2. http://www.mfinante.ro/pagina.html?pagina=acasa
3. www.referate.ro.

18 | P a g e