Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 2.1.

Profilul de formare al absolventului

Competenţe
Valorizarea competenţelor cheie europene în procesul de predare-învăţare la disciplina
Educaţie socială

Cuvinte cheie: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe


matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţă digitală;a învăţa să
înveţi; competenţe sociale şi civice; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare şi
exprimare culturală.

Rezumat

Tema are rol de aprofundare a problematicii competenţelor cheie ţinând cont de


recomandările la nivel european. Tema va familiariza cursanții cu concepte precum
comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe matematice şi
competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţă digitală;a învăţa să înveţi;
competenţe sociale şi civice; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare şi exprimare
culturală. Vor fi analizate competenţele cheie şi raportarea lor la disciplina educaţie socială.
Exerciţiile de analiză a unor documente de politici educaționale va evidenția
preocupările europene, dar și naționale, pentru dezvoltarea abilităţilor cheie.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Competenţe cheie europene din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
Semnificaţia competenţelor cheie formulate la nivel european

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind


competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC)
stabileşte opt competenţe cheie relevante pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi:
comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe matematice şi
competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţă digitală; a învăţa să înveţi;
competenţe sociale şi civice; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare şi exprimare
culturală. În Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene
competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini; în ceea ce
priveşte competenţele cheie, acestea sunt – aşa cum specifică acest document european –,
cele de care are nevoie fiecare tânăr pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru
cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru valorificarea capacităţii de inserţie
profesională pe piaţa muncii.
O prezentare succintă a celor opt competenţe cheie, aşa cum sunt acestea descrise în
Cadrul de referinţă european, trebuie să includă următoarele aspecte considerate definitorii
pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, să contureze un profil de formare european pentru
absolvenţii învăţământului obligatoriu şi să cuprindă trei categorii de componente: cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini. De asemenea, competenţele cheie sunt formulate la diferite niveluri de
generalitate;

Nivelul de formulare şi caracterizarea sintetică a competenţelor cheie

In Tabelul 2.1.1 sunt incluse aspecte care vizează nivelul de generalitate la care sunt
formulate competenţele cheie, precum şi o caracterizare sintetică a celor opt competenţe
cheie. Ordinea în care sunt prezentate competenţele cheie este o ordine de prioritate, din
perspectiva formării şi dezvoltării acestora prin studiul disciplinelor socio-umane.

Competenţe Nivelul de Caracterizare sintetică a competenţelor cheie


cheie formulare
Competenţe competenţă Includ competenţe personale, interpersonale şi
sociale şi civice transversală interculturale şi acoperă toate formele de comportament,
înzestrând persoanele pentru a participa într-un mod
eficient şi constructiv la viaţa socială şi profesională şi,
dacă e cazul, la rezolvarea conflictelor; competenţele
civice înzestrează persoanele în vederea participării la
viaţa civică, pe baza cunoaşterii conceptelor şi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
structurilor sociale şi politice şi a angajării în
participarea activă şi democratică.
Spirit de competenţă Se referă la abilitatea persoanei de a transforma ideile în
iniţiativă şi transversală acţiune. Include creativitate, inovaţie, asumarea riscului,
antreprenoriat precum şi abilitatea de a planifica şi de a realiza
managementul unor proiecte în scopul atingerii unor
obiective. Aceasta susţine persoanele nu doar în viaţa de
fiecare zi, acasă şi în societate, ci şi la locul de muncă în
conştientizarea contextului muncii lor şi în sesizarea
oportunităţilor; trebuie să includă conştientizarea
valorilor etice şi să promoveze o bună conducere.
Sensibilizare şi competenţă Include aprecierea importanţei exprimării creative a
exprimare transversală ideilor, experienţelor şi emoţiilor în medii, în domeniul
culturală muzicii, artelor, literaturii.
Comunicare în competenţă Este caracterizată ca abilitate de a exprima şi interpreta
limba maternă tradiţională concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii atât oral,
cât şi în scris (prin ascultare, vorbire, citire şi scriere),
precum şi de a interacţiona lingvistic într-un mod
adecvat şi creativ într-o varietate de contexte societale şi
culturale, în educaţie şi formare, la muncă, acasă, în
timpul liber.
Competenţă competenţă Implică utilizarea cu încredere şi critică a tehnologiei
digitală transversală societăţii informaţionale, la muncă, în timpul liber şi în
comunicare.
A învăţa să înveţi competenţă Reprezintă abilitatea de a continua şi de a persevera în
transversală învăţare, de a organiza propria învăţare, inclusiv prin
managementul eficient al timpului şi informaţiei, atât la
nivel individual, cât şi la nivel de grup. Această
competenţă include conştientizarea propriilor nevoi şi
procese de învăţare, identificarea oportunităţilor, precum
şi abilitatea de a depăşi obstacole pentru a învăţa cu
succes. Îi angajează pe cei care învaţă să se bazeze pe
învăţarea anterioară şi pe experienţele de viaţă pentru a
utiliza şi aplica cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate
de contexte: acasă, la lucru, în educaţie şi în formare.
Competenţe competenţe Competenţele matematice reprezintă abilitatea de a
matematice şi tradiţionale dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru a rezolva
competenţe de o varietate de probleme din viaţa de fiecare zi.
bază în ştiinţe şi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
tehnologii Competenţele în ştiinţe şi tehnologii implică înţelegerea
schimbărilor determinate de activitatea omului şi
responsabilitatea acestuia în calitate de cetăţean.
Comunicare în competenţă Are, în sens general, principalele dimensiuni ale
limbi străine tradiţională competenţei cheie de comunicare în limba maternă;
implică, de asemenea, abilitatea de mediere şi înţelegere
interculturală.
Tabel 2.1.1. Competenţe cheie la nivel european
Specificul competenţelor transversale este reprezentat de realizarea acestora prin
contribuţia diferitelor discipline de învăţământ şi nu doar a unei singure discipline de studiu.
Din cele opt competenţe cheie recomandate de către Parlamentul European, cinci sunt
considerate competenţe transversale; de altfel, competenţele cheie alcătuiesc un construct
complex, cu relaţionări multiple.

Raportarea disciplinelor socio-umane la competenţele cheie formulate la nivel european

Disciplinele socio-umane contribuie la formarea progresivă a competenţelor cheie


pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi, recomandate de Parlamentul şi Consiliul Uniunii
Europene; această contribuţie vizează fie susţinerea nemijlocită a formării şi dezvoltării
anumitor competenţe cheie, fie sensibilizarea cu privire la alte competenţe cheie.
Formarea competenţelor cheie la elevi este o necesitate, susţinută în documente de referinţă la
nivel european şi naţional. În planul activităţii didactice concrete, formarea competenţelor
cheie pune problema modului/modalităţilor în care acestea pot fi incluse în demersul didactic.
Pentru profesorul care predă discipline socio-umane şi care vizează dezvoltarea la elevi a
competenţelor cheie, principala întrebare la care trebuie să răspundă este următoarea: cum să
realizeze acest demers? Este vorba despre un profesor care vizează formarea competenţelor
cheie din perspectivă disciplinară, respectiv din perspectiva disciplinei/disciplinelor socio-
umane predate.
Din perspectiva disciplinei predate, demersul real care poate fi urmat de profesor
presupune identificarea cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor descrise în documentul
european [Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind
competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC)], care
pot fi dezvoltate sau care sprijină achiziţiile la disciplina respectivă;
Organizarea/reorganizarea demersului didactic în vederea formării/dezvoltării competenţelor
cheie; o asemenea organizare/reorganizare poate fi realizată prin intermediul metodologiei şi
poate pleca de la întrebări aşa cum sunt, de exemplu, următoarele: Cum se raportează
disciplina la competenţele sociale şi civice?, Ce reprezintă spiritul de iniţiativă şi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
antreprenoriatul pentru învăţarea disciplinei, Cum se raportează disciplina la cultură? Cum
sprijină exprimarea culturală?, Ce relevanţă are comunicarea în limba maternă pentru
disciplina?

Profilul de formare al absolventului de învăţământ gimnazial

Profilul de formare al absolventului de învăţământ gimnazial, este construit pe baza


competenţelor cheie europene. În acest context, disciplina educaţie socială contribuie la
susţinerea următoarelor competenţe din profilul de formare, subsumate competenţelor cheie:
 manifestarea interesului pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu curat;
aplicarea unor reguli de menţinere a unei vieţi sănătoase (din domeniul competenţelor
matematice şi competenţelor de bază în ştiinţe şi tehnologii);
 aprecierea calităţii personale în vederea autocunoaşterii; formularea de obiective şi
planuri simple de învăţare (domeniul competenţei a învăţa să înveţi);
 operarea cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru
interacţiunea cu ceilalţi;
 relaţionare pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor
drepturi şi asumarea unor responsabilităţi;
 manifestarea disponibilităţii pentru participarea civică în condiţiile respectării regulilor
grupului şi valorizării diversităţii (domeniul competenţelor sociale şi civice);
 manifestarea interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini
de învăţare de rutină şi/sau provocatoare;
 manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi
în explorarea unor probleme ale comunităţii locale;
 aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi
profesionale (domeniul de competenţe spirit de iniţiativă şi antreprenoriat).

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Exerciţii de evaluare

1. Ce relevanţă credeţi că au competenţele sociale şi civice pentru disciplina Educaţie


socială?

2. Reflectaţi, din perspectiva experienţei didactice proprii, asupra prezentării componentelor


unei competenţe cheie pe care o consideraţi relevantă pentru disciplina educaţie socială.
Identificaţi:
- un aspect de care aţi ţinut cont în activitatea didactică pe care aţi desfăşurat-o;
- un aspect de care nu aţi ţinut cont, dar de care veţi ţine seamă în viitor.

3. Fiecare dintre noi are experienţa unor situaţii în care comunicarea cu alte persoane este
reuşită şi cu efecte benefice în planul activităţii, dar şi a unor situaţii în care diferitele bariere
în calea comunicării ne conduc la rezultate mai puţin satisfăcătoare în înţelegerea unui mesaj
şi în realizarea unei activităţi. Pornind de la importanţa şi de la efectele comunicării pentru
viaţa de fiecare zi, reflectaţi asupra a trei modalităţi prin care pot fi dezvoltate la elevi
abilităţile şi atitudinile necesare unei comunicări asertive.

4. Reflectaţi asupra caracterizării generale a competenţelor cheie sociale şi civice şi a învăţa


să înveţi. Identificaţi un punct de intersecţie şi de susţinere reciprocă între competenţele
analizate. De exemplu, un astfel de punct de intersecţie şi de interacţiune reciprocă este legat
de contextul în care manifestă: acasă, la locul de muncă, în societate. Ce părere aveţi?

5. Dincolo de ceea ce presupune competenţa digitală şi de modul în care ne raportăm la


componentele acestei competenţe cheie, reflectaţi şi răspundeţi la următoarele întrebări:
Ce rol are calculatorul în viaţa dumneavoastră de fiecare zi?
Dar în viaţa elevilor dumneavoastră?

6. Predaţi disciplina Educaţie socială? Care credeţi că este principala provocare a raportării,
din perspectiva acestei discipline la competenţa cheie comunicare în limba maternă?

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
7. Construiţi un exemplu de activitate de învăţare la disciplina Educaţie socială care face
posibilă dezvoltarea competenţelor cheie sociale şi civice şi a învăţa să înveţi, prin realizarea
intersecţiei şi interacţiunii dintre o componentă a competenţei cheie sociale şi civice şi o
componentă a competenţei cheie a învăţa să înveţi.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și