Sunteți pe pagina 1din 12

ȘCOALA ....

Aviz director,
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor ...
Clasa a V-a ...
Manual de limba şi literatura română (Editura Corint)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Subtema Unitate de Competențe Conținuturi Nr. de ore Săptămâna


învățare specifice alocate
unității
Familia Unitatea 1 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Familiarizarea cu manualul de clasa 12 S1–S3
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse a V-a
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe Introducere în unitate
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor Lectură: Narativul literar
texte pe teme familiare Text ilustrativ: Sarea în bucate, de
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând Petre Ispirescu
aspectele care necesită îmbunătățire Comunicare orală: Roluri în
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de detaliu, a comunicare
intențiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă
emoții din texte narative Redactare: Etapele scrierii
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor Părțile textului
1.3. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele Elemente de construcție a
pro- cesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și comunicării: Enunțul • Tipuri de
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate enunțuri • Punctuația enunțului
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor Propoziția • Tipuri de propoziții
fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/ Cititul este bucurie: Familii
analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții ciudate (Roboții din familia mea
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor de James Patterson)
texte pe teme familiare
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe Elemente de interculturalitate:
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare Familiile limbilor lumii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea
provenind din alte culturi Evaluare
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/
analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
Familia Unitatea 2 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Introducere în unitate 12 S4–S6
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse Lectură: Narativul literar • Narativul nonliterar
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns Text ilustrativ: O întâmplare cu tata, de
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare Alex. Ștefănescu
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare Comunicare orală: Reguli de acces la cuvânt
1.3. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor Redactare: Relatarea unei experiențe personale
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă Elemente de construcție a comunicării: Predicatul
a intențiilor comunicative verbal • Subiectul exprimat (simplu şi multiplu)
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare Cititul este bucurie: Băiețel, de Mihail Sadoveanu •
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns Hronicul și cântecul vârstelor, de Lucian Blaga
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 1
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și 2)

Școala Unitatea 3 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Introducere în unitate 12 S7–S8
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare Lectură: Narativul literar • Planul simplu de idei
2.4. Extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a • Planul dezvoltat de idei (1) • Narativul literar.
susține o opinie referitoare la informația asimilată Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei (2)
1.2. Exerciții de ordonare cronologică a unor informații şi idei Text ilustrativ: Hamurabi, de Mircea
dintr-un set de texte cu aceeaşi temă; reformularea unei idei/ Sântimbreanu
informații audiate
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere Comunicare orală: Strategii de concepere şi
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a înțelegere a textului oral
comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate Redactare: Redactarea unei povestiri pe o temă
dată
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă
Elemente de construcție a comunicării: Acordul
a intențiilor comunicative
subiectului cu predicatul • Atributul
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
4.1. Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, Cititul este bucurie: Povestea cărții
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes, în contexte
familiare și nefamiliare Elemente de interculturalitate: O școală unică
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare; extragerea dintr-un text
a elementelor specifice, pentru a susține o opinie referitoare la
informația asimilată
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi

5.2. Discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/


nonliterare românești și din alte culturi.
Școala Unitatea 4 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Introducere în unitate 12 S9–S11
2.4. Abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară
(literatură – arte plastice – muzică – istorie – geografie etc.) Lectură: Narativul în textele multimodale
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, Text ilustrativ: O zi ciudată (ilustrații de Șerban
identificând aspectele care necesită îmbunătățire Andreescu)
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în
funcție de situația de comunicare Comunicare orală: Elemente paraverbale şi elemente
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, nonverbale în comunicare
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme.
Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme Redactare: Redactarea unei narațiuni după un text
multimodal
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a
intențiilor comunicative Elemente de construcție a comunicării: Verbul.
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul Flexiunea verbului • Moduri verbale: Imperativul
de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor comunicative • Moduri verbale: Indicativul. Modul indicativ,
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea timpul prezent • Modul indicativ, timpurile
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții imperfect și perfect simplu • Modul indicativ,
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale timpurile verbale perfectul compus și viitorul
limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a
intențiilor comunicative
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Cititul este bucurie: Te cheamă Mitropolitul!, de
Nicolae Manolescu

4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 3
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și 4)
Lumi de Unitatea 5 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Introducere în unitate 12 S12–S14
poveste 2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură,
identificând aspectele care necesită îmbunătățire Lectură: Narativul literar
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în Text ilustrativ: Povestea lui Harap-Alb, de
funcție de situația de comunicare Ion Creangă
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, fo-
losind strategii simple de ascultare activă și manifestând un com- Comunicare orală: Elemente paraverbale și
portament comunicativ politicos față de interlocutor(i) nonverbale într-un text complex
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
Redactare: Redactarea unei narațiuni ficționale
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în
interacțiunea verbală
Elemente de construcție a comunicării: Verbul •
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea
Timpuri simple şi compuse
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
Cititul este bucurie: Micul Prinț, de Antoine
de Saint-Exupéry

Elemente de interculturalitate: Zilele săptămânii –


nume și mituri

Evaluare

Lumi de Unitatea 6 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare Introducere în unitate 12 S15–S17
poveste 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și non-
literare, continue, discontinue şi multimodale Lectură: Descriptivul nonliterar • Cuvinte-cheie •
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din tex- Temă •Plan de idei(1) • Descriptivul nonliterar •
te diverse Cuvinte-cheie • Temă • Plan de idei (2)
Text ilustrativ: Fascinația cosmosului
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și non- S15–S17
literare, continue, discontinue şi multimodale Comunicare orală: Prezentări simple pe o temă
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din tex- dată (Călător prin univers)
te diverse

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns cre- Redactare: Organizarea informației dintr-un text
ativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare citit sau ascultat • Notițele
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere Elemente de construcție a comunicării:
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a co- Substantivul comun • Substantivul propriu •
munica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau Posibilități combinatorii • Prepoziția • Categoria
imaginate determinării: articolul (hotărât, nehotărât)
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire Cititul este bucurie: Scrisoarea I (fragment), de
Mihai Eminescu
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a Elemente de interculturalitate: Mituri
intențiilor comunicative cosmogonice
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul
de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor comunicative

4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea


logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
5.2. Discutarea unor tipare culturale identificate în texte
literare/nonliterare românești și din alte culturi.
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 5 și 6)
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

Recapitulare 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea Evaluare semestrul I 4 S18
Evaluare logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

Vacanță intersemestrială
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
Prietenii Unitatea 7 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor Introducere în unitate 12 S19–S21
informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau Lectură: Descriptivul literar • Comparația •
pornind de la textele ascultate/citite Personificarea
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, Text ilustrativ: Micul Prinţ, de Antoine de Saint-
folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un Exupéry
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) Moduri de expunere – descrierea
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale Comunicarea orală:
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ Descrierea unui prieten real sau imaginar (Atitudini
pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare comunicative • Exprimarea adecvată a emoţiilor •
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul Portretul)
lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, Redactare: Descrierea unui prieten real sau
identificând aspectele care necesită îmbunătăţire imaginar • Producerea unui text descriptiv (Etapele
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere: (a)
etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a Descoperirea unor subiecte din universul familiar;
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau (b) Restrângerea unor teme la aspecte particulare;
imaginate (c) Încadrarea în subiect • Prezentarea textului:
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui scrisul de mână, aşezarea în pagină, inserarea unor
text, identificând aspectele care necesită îmbunătăţire desene • Părţile textului)
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe
o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme Elemente de construcţie a comunicării: Pronumele
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din • Tipuri de pronume: pronumele personal, pronumele
punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport
clarităţii cu persoana, numărul, genul) • Formele accentuate şi
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale neaccentuate ale pronumelui personal
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a
intenţiilor comunicative Cititul este bucurie:
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul Un prietene imaginar (Text continuu, alcătuit
de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative din enunţuri organizate în paragrafe, proză
contemporană din literatura străină pentru copii •
Realizarea unui text multimodal – o bandă desenată
sau un filmuleț care combină imagine, text citit sau
scris şi muzică – în care să se prezinte o întâmplare)
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea Text ilustrativ: Confesiunile unui prieten imaginar,
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în de Michelle Cuevas
interacţiunea verbală
Elemente de interculturalitate: Prieteni legendari
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele (Modele comportamentale în legende greco-
autorilor români din diferite perioade istorice romane: Ahile și Patrocle)
Prietenii Unitatea 8 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, Introducere în unitate 12 S22–S24
a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi
sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de Lectură: Descriptivul literar și nonliterar
interes sau pornind de la textele ascultate/citite (Autoportretul)
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în Text ilustrativ: Benji Franklin – puștiul miliardar,
funcţie de situaţia de comunicare de Raymond Bean
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori,
folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un Comunicarea orală: Descrierea unui obiect •
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) Complimente • Invitaţii • Prezentări
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale Redactare: Autoportretul • Inserarea în texte a
unor desene, grafice, fotografii, scheme
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme Elemente de construcţie a comunicării: Adjectivul
familiare • Gradele de comparație
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea Cititul este bucurie: Îndrăgostește-te de Fabulafia!
corectă a intenţiilor comunicative
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură,
identificând aspectele care necesită îmbunătăţire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite
sau imaginate Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 7
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării și 8)
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătăţire
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
Jocuri şi Unitatea 9 Introducere în unitate 12 S25–S26
jucării 2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din
texte diverse Lectură:
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, Descriptivul literar
folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un Text ilustrativ: Pomul cu păpuși, de Tudor Arghezi
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi Comunicarea orală: Dialoguri între doi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale participanți • Regulile unui dialog constructiv
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare Redactare:
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse Descrierea unui obiect real sau imaginar
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei
şi al clarităţii Elemente de construcţie a comunicării:
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Articolul demonstrativ • Acordul adjectivului cu
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a substantivul
intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul Cititul este bucurie:
de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative Evadare din biblioteca domnului Lemoncello,
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea de Chris Grabenstein
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în
interacţiunea verbală
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură,
identificând aspectele care necesită îmbunătăţire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite
sau imaginate
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătăţire
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele Elemente de interculturalitate
autorilor români din diferite perioade istorice Jocuri și imaginaţie
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
Jocuri şi Unitatea 10 2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul Introducere în unitate 10 S27–S29
jucării lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, Lectura: Descrierea în textul nonliterar • Textul
identificând aspectele care necesită îmbunătăţire explicativ/aplicativ
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse Text ilustrativ: Kendama – jocul care a străbătut
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei secolele
şi al clarităţii
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, Comunicarea orală:
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme Strategii de ascultare activă
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Redactare: Organizarea informației dintr-un text
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a citit • Schemele
intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul Elemente de construcţie a comunicării: Numeralul
de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative • Numeralul cardinal • Numeralul ordinal
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea Cititul este bucurie: Paradisul lui Mimi și Tibi,
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în de Ioan Antoci
interacţiunea verbală
Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 9 și 10)
Locul Unitatea 11 1.2.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor Introducere în unitate 12 S30–S32
meu informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
natal prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau Lectură: Textul explicativ
pornind de la textele ascultate/citite Text ilustrativ: Un pământ mereu tânăr
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori,
folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un Comunicarea orală: Acte de limbaj
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns Redactare: Descrierea unui loc
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul Elemente de construcţie a comunicării: Alfabetul
lecturii unor texte pe teme familiare limbii române • Ordonarea cuvintelor după
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, criteriul alfabetic • Dicţionarul • Articolul de
identificând aspectele care necesită îmbunătăţire dicționar • Tipuri de sunete: vocală • consoană •
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării semivocală • Corespondența sunet-literă • Accentul
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătăţire (aplicativ)
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse Cititul este bucurie: Hronicul și cântecul vârstelor,
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei de Lucian Blaga • 9 mai 1895, de Lucian Blaga
şi al clarităţii
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Elemente de interculturalitate:
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a Din tainele scrisului
intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul
de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în
interacţiunea verbală
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi
nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite
sau imaginate
5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu
acelea provenind din alte culture
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele
autorilor români din diferite perioade istorice
Locul Unitatea 12 Introducere în unitate 10 S33–S34
meu
natal 1.2.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor Lectură: Tipare textuale de structurare a ideilor
informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente Text ilustrativ: Viaţa lui Mihai Eminescu
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau (fragment) de George Călinescu
pornind de la textele ascultate/citite
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, Comunicare orală:
folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un Prezentări simple, pe teme date
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
Subtema Unitate Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna
de învățare alocate
unității
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a Redactare: Călătorie culturală prin România •
intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care Redactarea unei compuneri pe o temă dată
exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în Elemente de construcţie a comunicării:
funcţie de situaţia de comunicare Vocabularul • Cuvântul și contextul • Forma şi
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din sensul cuvintelor • Categorii semantice: sinonime,
texte diverse antonime • Câmpul lexical • Variație stilistică •
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale Limba standard • Normă și abatere
limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a
intenţiilor comunicative Cititul este bucurie:
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul Cum era Mihai Eminescu?
de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în
interacţiunea verbală
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite Evaluare: Test de evaluare (unitățile de învățare 11
sau imaginate și 12)

4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea Evaluare semestrul al II-lea


logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții Evaluare finală
Recapitulare... altfel
Autoevaluare (test de autoevaluare)

O săptămână (în perioada 2 octombrie 2017−31 mai 2018) va fi alocată programului national „Școala altfel”.
Planificarea anuală are la bază programa şcolară pentru limba și literatura română pentru clasa a V-a, structura anului şcolar şi metodologia proiectării şi organizării
instruirii promovate de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică. Numărul de ore are o valoare orientativă. De asemenea, intervalul de săptămâni din structura
anului şcolar. Rubrica de evaluare consemnează testările sugerate (testările secventiale, semestriale sau pe aceea finală).