Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

STUDIU DE CAZ

Student: Creangă Rodica


Anul III
Grupa +P
INTRODUCERE

Am realizat un studiu de caz pentru un elev cu CES, din clasa I, la care am întâlnit
probleme de comportament. Mi-am propus să le ameliorez cât mai mult cu putință, prin
elaborarea unui plan de intervenție care să remedieze situația, să-l conducă spre o atitudine
pozitivă, să ridice gradul de pregătire al copilului și să prevină abandonul școlar.
Descrierea generală a cazului
Ionuț prezintă probleme de comportament. La școală, băiatul are probleme cu
învățătura și disciplina, înregistrând rezultate slabe la învățătură. Nu respectă regulile clasei,
vorbește urât cu colegii și profesorii. Intră în conflicte cu colegii din clasă, dar și cu cei mai
mari. De multe ori devine agresiv. Încalcă frecvent regulile clasei , are dificultăți în
menținerea și stabilirea relațiilor interpersonale. Lovește colegii, îi înjură, amenință. Atunci
când trebuie să rezolve sarcini ce solicită gândirea, îl doare capul. Îi plac activitățile în aer
liber, fără multe reguli. Acasă își petrece timpul cu bicicleta, liber, fără constrângeri din partea
familiei. Anturajul băiatului este format din modele negative. Tatăl îi încurajează
comportamentul, spunând că boxul l-ar ajuta să-și consume energia, învățătura nefăcând parte
din planul familiei.
A.M.I. , născut la 16 iulie 2010, a frecventat cursurile unei școli speciale, fiind în
prezent în clasa I, la o școală de stat. Copilul locuiește împreună cu mama, sora și bunica din
partea tatălui, într-o casă veche, cu două camere. Tatăl este mai mult plecat la muncă în
străinătate, iar când se întoarce acasă, are probleme cu alcoolul. Mama a crescut la orfelinat,
provenind dintr-o familie cu mulți copii, ai căror părinți au murit, lăsându-i în grija statului.
Lipsa de timp și de preocupare , nivelul de pregătire al părinților au cauzat într-o mare măsură
comportamentul deviant al copilului.
Ionuț a fost diagnosticat cu dislalie poliformă la vârsta de 4 ani, fiind nevoit să urmeze
cursurile unei școli speciale. Atât tatăl lui cât și bunicul din partea tatălui au avut probleme de
articulare a sunetelor. Această tulburare generală de limbaj a provocat modificări
comportamentale negative, dificultăți de integrare în colectiv(grădiniță). Conform raportului
de evaluare complexă nr. 1050 C din 7.02.2018, eliberat de compartimentul de evaluare
complexă a copilului, s-a stabilit că Ionuț are tipul de deficiență: handicap psihic; gradul de
deficiență mintală moderată II(IQ = 46-47) și a fost orientat spre învățământ de masă cu
adaptare curriculară, în anul școlar 2018 - 2019, urmând ca în anul școlar următor să se facă o
nouă evaluare.
Elevul înregistrează rezultate slabe la învățătură, dezinteres față de activitatea școlară,
nervozitate, agitație, tulburări de comportament. Deși vârsta cronologică este de 9 ani, nivelul
de dezvoltare intelectuală este de 5 ani. Diminuarea activității intelectuale ca urmare a unui
consum nervos rapid constituie o barieră în calea învățării. Nivelul de dezvoltare al gândirii
este preoperațional. Învățarea este vizuală, folosindu-se de imagini. Răspunsurile sunt scurte,
de inteligibilitate redusă, cu o structură difuză din punct de vedere gramatical. Recunoaște și
denumește obiectele uzuale. Le grupează după formă, mărime, culoare, utilitate. Numără
crescător până la 10 cu ajutorul degetelor. Recunoaște culorile principale, folosindu-le în
activitățile școlare care îi fac plăcere. Îndeplinește cerințele adultului în funcție de dispoziție.
Se plictisește repede de orice activitate școlară sau extrașcolară. Atenția spre o activitate este
menținută atâta timp cât este el în centrul atenției. Sarcinile școlare le consideră ca pe o
pedeapsă, profesorul fiind pentru el un adversar. Memoria este de scurtă durată, suferind de
hipomnezie de fixare și evocare.

Unitatea de învățământ :Școala Gimnazială Preutești

Nr. înregistrare: _______________/_________________


Aprobat

Directorul unității de

învățământ

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

I. Date personale:
Numele şi prenumele: A.M.I.
Data naşterii: 16.07.2010
Domiciliul: sat Preutești, comuna Preutești
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Preutești
Grupa/Clasa: I
II. Date familiale:

a. Date depre părinţi/reprezentant legal


Tatăl - numele şi prenumele: A.I.
Ocupaţia: muncitor
Mama - numele şi prenumele: A.M.
Ocupaţia: casnică
Reprezentant legal - numele şi prenumele:-
Structura şi componenţa familiei:
Tipul familiei:
 monoparentală prin: statut iniţial, deces, divort, separate
 legal constituită x
 alte situaţii
Fraţi/surori (număr frați/ surori, vârstă, statut/ ocupație): o soră/ preșcolar

b. Alte situaţii relevante pentru evoluţia copilului:

 părinţi plecaţi în străinătate: tatăl


 crescut de rude de gradul II,III:
 în protecție speciala
 alte situaţii:

c. Atmosfera şi climatul familial:

 raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi/ între părinţi şi copii


 raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare x
 dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
 familie destrămată sau pe cale de destrămare
 alte situaţii:...................

Atitudinea părinţilor/ reprezentantului legal faţă de şcoală şi faţă de problemele de


educaţie ale copilului:

Tatăl lucrează în străinătate ca muncitor, asigurând un venit minim de trai. Când revine acasă
„nu are timp” pentru educația copilului. Mama se ocupă de bunăstarea fizică a copilului
( haine curate, hrană, siguranță, rechizite, prezența la ședințe), mai puțin de educația școlară
( teme, atenție, comunicare, sarcini gospodărești specifice vârstei).
IV. Evaluare psihopedagogică:

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri


perceptiv-motrice, orientare spațio-temporală): coordonare bună a mișcărilor ( apucarea,
culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la obiect; lateralitate dominantă dreaptă; dezorientare
temporo-spațială; dezvoltarea psihomotrică sub nivelul vârstei; percepția limitată, lacunară;
reprezentare slab dezvoltată; asimilare corectă a schemei corporale proprii;
Alte particularități (deficiențe și conduite specifice): comportament impulsiv și indisciplinat;
b. Procesele cognitive și stilul de muncă:
Gândirea:
Înţelege noţiuni:
 Simple x
 Complexe
Defineşte noţiuni:
 Simple x
 Complexe
Operează cu noţiuni:
 Simple x
 Complexe
Întelege relaţiile cauză –efect:
 Simple x
 Complexe
Alte particularităţi ale gândirii: stadiul preoperațional, gândire egocentrică, nesistematizată
Memoria:
 de scurtă durată x
 de lungă durată
 vizuală x
 auditivă
 mixtă
Alte particularităţi ale memoriei: hipomnezie de fixare, evocare
Limbaj și comunicare:
Vocabular:
 Redus x
 Mediu dezvoltat
 bogat
Exprimare orală:
 greoaie x
 incorectă gramatical x
 clară, corectă
 nu comunică oral
Tulburari de limbaj: dislalie poliformă
Atenţia:
 tulburări de atenţie x
 nu prezintă tulburări de atenţie
Alte particularităţi (concentrare, stabilitate, volum): instabilă; necesită orientarea atenției
asupra sarcinii de lucru.
Motivația de învățare:
 extrinsecă x
 intrinsecă
Alte particularităţi:
Receptivitatea, participarea şi implicarea:
 participă activ, cu interes
 interes inegal, fluctuant x
 pasiv
 inegal, absent
 greu de antrenat

Alte particularităţi: își schimbă des activitatea; se plictisește repede.

c. Relații sociale:
 sociabil, comunicativ
 retras, izolat,
 puţin comunicativ
 agresivitate verbală x
 agresivitate fizică x
 turbulent x
Alte particularităţi: are nevoie să i se repete interdicția pentru a o respecta.

d. Nivelul achiziţiile şcolare (deprinderi, interese)


Deprinderi de citit:
 total absente x
 slabe
 bune
 foarte bune
Deprinderi de scris:
 total absente
 slabe x
 bune
 foarte bune
Deprinderi de calcul:
 total absente
 slabe x
 bune
 foarte bune
Abilităţi sau interese speciale:

Alte particularităţi:

V. Rezultate școlare și extrașcolare ale elevului

a. Discipline la care a obținut rezultate deosebite:


.
b. Rezultate deosebite obținute în activități extrașcolare:

c. Factori explicativi ai reușitei școlare şi ai dificultăților întâmpinate pe parcursul progamului


școlar: deficiență mintală, hipomnezie de fixare și evocare, dislalie poliformă,l ipsa de
preocupare a părinților.

VI. Traseul educațional:

Programe educaționale/ pregătirea școlară după vârstă (creșă, grădiniță, centre de zi cu


componenta educațională, unități de învățământ de masă, unități de învățământ special/
special integrat):
Denumirea instituției: Grădinița Specială Fălticeni
Perioada: 1.09.2014-1.09. 2018
Observații: se integrează în colectivitate

Promovat în anul anterior:


 DA x
 NU
Activităţi de sprijin anterioare şi prezente, de menţionat în grădiniţă sau şcoală: consiliere
psihologică( vizite regulate la psiholog),tratament medicamentos, terapie comportamentală
Activităţi de recuperare, reabilitare , inclusiv extraşcolare, desfăşurate în centre/ clinici,
se va menţiona evoluţia în cadrul terapiilor, durata, rezultate obţinute: consiliere
psihologică( vizite regulate la psiholog),tratament medicamentos, terapie comportamentală
Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente:parțial autonom
în plan personal, sociabil, comunicativ, prietenos, toleranță redusă la frustrare, cu
abateri comportamentale frecvente, prezintă deficiență cognitivă majoră.

Observații și recomandări, inclusiv privind forma de școlarizare:

Grădiniţă specială
Grădiniţă de masă
Şcoală generală
Şcoala generală cu curriculum adaptat x
Şcoala generală cu profesor de sprijin
Şcoala specială
Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Şcolarizare la domiciliu
Frecvenţă redusă în grupa sau şcoala specială

Data întocmirii: septembrie 2019

Întocmit,
Numele și prenumele cadrului didactic:
Creangă Rodica

Semnătura

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Nume si prenume: A.M.I


Locul si data nașterii: 16.07.2010, Fălticeni
Instituția integratoare: Școala Gimnazială Preutești
Clasa: I
Echipa de caz: - consilierul școlar
- învățătoarea
- mama
- profesorii care predau la clasă
Problemele cu care se confruntă elevul:
- La nivel cognitiv: deficiență cognitivă majoră, dislalie poliformă;
- La nivel psihomotor
- La nivel socio-afectiv
- La nivel comportamental: grave tulburări de comportament;
Tipul de program propus: PIP
Perioada de implementare a programului: septembrie 2019- iunie 2020
Domeniile vizate: Limbă și comunicare, Matematica și explorarea mediului
Nivel constatat la evaluările iniţiale:
Obiective generale propuse:
-descoperirea și folosirea potențialului psihic al subiectului, a ritmului propriu de
achiziție, prin observarea zilnică și prin concentrarea tuturor informațiilor din cadrul familiei;
- dezvoltarea exprimării orale ;
- dezvoltarea motricității mâinilor, dar și a altor părți ale corpului;
-dezvoltarea capacității de calcul matematic;
Obiective specifice:
-formarea abilităților de comunicare;
-formarea abilităților de participare la lecții;
-dezvoltarea capacităților de scriere;
-participarea la activități de grup;
- dezvoltarea capacităților de numărare și efectuare a calcului matematic;
-reluarea ședințelor logopedice pentru terapia dislalia polimorfă;
-participarea la ședințe de consiliere psihologică, împreună cu mama, în vederea
dezvoltării personale, a restabilirii echilibrului emoțional al copilului și a manifestării
încrederii în propria persoană;

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Comportamental


PEERIOADA DE INTERVENŢIE: anul școlar 2019-2020

METODE CRITERII OBSERVA


ȘI MINIMALE ȚII,
OBIECTIVE INTERVENȚI PERIOAD MIJLOAC
I A DE E DE MONITORI
(DECRIEREA APRECIER ZAREA
ACTIVITĂȚI INTERVE E ATINGERII
LOR DE NȚIE OBIECTIV
RECUPERAR A ELOR
E ȘI PROGRESE
CONSOLIDA LOR
RE) REALIZAT
E

Diminuarea Contractul, Semestrul I contractul Elevul Îl încurajează


comportamentului întocmit cu identifică și să-și
impulsiv și elevul, conștientizea monitorizeze
opoziționist cuprinde ză comporta -
manifestat în comportamente consecințele
cadrul școlii neadecvate; se propriului mentul
descriu comportamen
consecințele t
nerespectării
regulilor.

Îndepărtarea Imitarea și Anul școlar modelarea Elevul preia Manifestă


comportamentelor plasarea 2019-2020 modelele interes
negative copilului sub pozitive pentru
influența unor modelele
modele pozitive pozitive
(profesori,
colegi)

Creșterea Pentru fiecare Anul școlar metoda Pentru fiecare Îl încurajează


frecvenței comportament 2019-2020 întăririlor dată când a să-și
apariției adecvat s-a ridicat mâna monitorizeze
comportamentului administrat acel pentru a comporta-
adecvat tip de întărire răspunde a
pozitivă primit o mentul
bulină roșie.
La 10 buline
adunate într-o
zi, elevul
primea o
recompensă.

Înlăturarea Ignorarea Anul școlar Extincția Răspunde Îl încurajează


întăririlor unui comportamente 2019-2020 comportame doar când să-și
comportament lor neadecvate ntului este întrebat monitorizeze
neadecvat și întărirea celor dezadaptiv comporta-
adecvate
mentul

Respectarea Izolarea 5-10 min, în „TIME- Time-out-ul Îl încurajează


regulilor de grup temporară de timpul OUT” este redus să-și
activitatea orelor de tehnica temporar, iar monitorizeze
aflată în curs, de câte izolării elevul comporta-
desfășurare ori este cunoaște
nevoie durata mentul
acestuia
Terapia dislaliei Reluarea Un an Participarea Diminuarea Răspunde
polimorfe ședințelor școlar la ședințe de tulburărilor pozitiv la
logopedice terapie de vorbire aceste
logopedică ședințe
Colaborarea
cadrelor
didactice ale
școlii cu
logopedul

Dezvoltarea Participarea la Un an Participarea Elevul nu-și Manifestă


personală, ședințe de școlar la cursuri; mai dorește interes față
restabilirea consiliere Asigurarea să plece de activitățile
echilibrului psihologică, continuității acasă de la educaționale.
emoțional împreună cu și acasă; școală.
mama; Gratificarea
Atitudine fiecărui
suportivă din progres
partea obținut pe
profesorilor; parcursul
schimbării

Valorificarea Participarea Un an Participarea Băiatul face Manifestă


abilităților elevului la școlar elevului la parte dintr-o interes față
activități activități echipă de de activitățile
sportive și sportive fotbal educaționale.
includerea în ( meciuri de
diverse fotbal)
activități
extrașcolare
DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Limbă și comunicare / Matematica și explorarea mediului
PEERIOADA DE INTERVENŢIE: septembrie 2019-iunie 2020

METODE ȘI CRITERII OBSERVAȚII,


MIJLOACE MINIMALE
OBIECTIVE INTERVENȚII PERIOADA DE MONITORIZAREA
(DECRIEREA DE APRECIERE ATINGERII
ACTIVITĂȚILOR DE INTERVENȚIE OBIECTIVELOR
RECUPERARE ȘI A
CONSOLIDARE) PROGRESELOR
REALIZATE
1.Dezvoltarea capacităţii de -exercitii de delimitare a -un an școlar convorbirea -a manifestat interes față de
receptare a mesajului oral cuvintelor in enunturi; activitățile educaționale;
1.să înţeleagă semnificaţia - povestirea - înţelege
globală a mesajului oral -exercitii de stabilire a semnificaţia globală -nu a realizat nicio activitate
pozitiei unui cuvant intr-o problematizarea a unui text scurt, școlară fără sprijinul și
- să sesizeze intuitiv
corectitudinea unei propoziţii propozitie; după ascultarea îndrumările învățătorului;
-exercitiul de
ascultate repetată a acestuia,
-jocuri de identificare a relaxare
- să distingă cuvintele dintr-o sau după lămuriri
pozitiei silabelor in cuvant; suplimentare;
propoziţie dată, silabele dintr- planse
un cuvânt şi sunetele dintr-o - formulează
-exercitii de distingere a
silabă - fise de lucru răspunsuri la
sunetului initial, final sau din
- să sesizeze sensul cuvintelor întrebările puse,
interiorul unei silabe sau al - jocuri de
într-un enunţ dat uneori cu imprecizii,
unui cuvânt; constructie corectate la
-identificarea cuvintelor ce - plastilina solicitarea
contin sunetul învăţat si învăţătorului;
despartirea lor in silabe; - carti
- puzzle
2.Dezvoltarea capacităţii de -jocuri de punere in probe de - distinge şi -a manifestat interes față de
exprimare orală corespondenta a unui cuvânt evaluare, fişe delimitează activitățile educaționale;
auzit cu imaginea de lucru, cuvintele în
2. să formuleze clar şi corect corespunzătoare; planşe, jetoane, propoziţii de două -nu a realizat nicio activitate
enunţuri verbale potrivite unor jocuri didactice, cuvinte, rostite clar școlară fără sprijinul și
situaţii date rechizitele şi de învăţător; îndrumările învățătorului;
- să integreze cuvintele noi în manualele
enunţuri şcolare, obiecte
de uz general;

3.Dezvoltarea capacităţii de -jocuri de punere in -un an școlar probe de - pronunţă cuvântul


receptare a mesajului scris corespondenta a unui cuvânt evaluare, fişe integral şi pe silabe,
3. să identifice litere, grupuri de auzit cu imaginea de lucru, cu imprecizii
litere, silabe, cuvinte şi enunţuri corespunzătoare; planşe, jetoane, corectate cu sprijinul
-nu a realizat nicio activitate
în textul tipărit şi în textul de jocuri didactice, învăţătorului;
-exercitii de despărtire a școlară fără sprijinul și
mână rechizitele şi - asociază sunetul cu
cuvintelor în silabe; îndrumările învățătorului;
manualele litera de tipar;
4.Dezvoltarea capacităţii de şcolare, obiecte citeşte în ritm
exprimare scrisă de uz general; propriu silabe,
4.să citească în ritm propriu, - exerciţii de trasare a corectate la
corect un text cunoscut elementelor grafice; intervenţia
- să scrie corect litere, silabe, învăţătorului;
cuvinte - exerciţii de scriere a unor
- să scrie corect, lizibil şi îngrijit elemente grafice - copiază, transcrie
propoziţii scurte pregătitoare, care să şi scrie după dictare
faciliteze scrierea literelor; litere, silabe şi
cuvinte cu abateri de
- exerciţii de scriere a la regulile grafice;
literelor, silabelor, cuvintelor
si propoziţiilor;
-copiază/ transcrie/
- exerciţii de scriere a scrie după dictare,
literelor si a cuvintelor, -a manifestat interes față de
cu unele omosiuni,
respectând forma, mărimea inversiuni de litere. activitățile educaționale;
lor;
- exerciţii de încadrare
corectă în pagina a textului probe de
(data, alineat); evaluare, fişe
de lucru,
- exerciţii de apreciere planşe, jetoane,
corectă a spaţiului dintre jocuri didactice,
cuvinte; - dictări de cuvinte rechizitele şi
si propoziţii manualele
şcolare, obiecte
de uz general;

1. Cunoaşterea şi utilizarea - exerciţii de numărare cu -un an școlar probe de - asociază mulţimi -a manifestat interes față de
conceptelor specifice obiecte de la 0 la 10; evaluare, fişe (alcătuite din obiecte activitățile educaționale;
matematicii de lucru, identice, uşor de
1.să scrie, să citească numerele - exerciţii de citire şi de planşe, jetoane, numărat), cu -nu a realizat nicio activitate
naturale de la 0 la 10; scriere a numerelor naturale jocuri didactice, numărul lor școlară fără sprijinul și
de la 0 la 10; rechizitele şi (cardinalul îndrumările învățătorului;
- să compare două numere cu manualele mulţimii);
- compararea şi ordonarea
diferenţă de o unitate; şcolare, obiecte - identifică cifra
numerelor de la 0 la 10;
de uz general; zecilor şi cifra
- să completeze un şir de - exerciţii compunere şi unităţilor în scrierea
numere; descompunere cu numere unui număr de două
- să scrie vecinii numerelor; naturale de la 0 la 10; cifre;
-numără corect,
- exerciţii de alegere a unei crescător şi cu
descompuneri potrivite sprijin, descrescător,
pentru efectuarea unui din 1 în 1, în
calcul; concentrul 0-10;
probe de
-un an școlar evaluare, fişe
de lucru,
- rezolvarea de probleme cu planşe, jetoane, - copiază, transcrie -a manifestat interes față de
obiecte sau cu desene simple: jocuri didactice, şi scrie după dictare activitățile educaționale;
2. Dezvoltarea capacităţilor de puncte, cerculeţe, linii etc.; rechizitele şi cifrele, cu greşeli
explorare/investigare şi -nu a realizat nicio activitate
manualele privind
rezolvare de probleme - rezolvarea de probleme cu școlară fără sprijinul și
şcolare, obiecte corectitudinea
2. să exploreze modalităţi obiecte sau cu desene simple: îndrumările învățătorului;
de uz general; elementelor grafice,
variate de compunere şi puncte, cerculeţe, linii etc..
încadrarea în spaţiul
descompunere a numerelor, în de scriere,
-ex. de descompunere a
concentrul 0 – 10 cu obiecte de
numerelor în sume şi înclinarea;
sprijin; -efectuează adunări
diferenţe ;
şi scăderi în
concentrul 0-10, ,
utilizănd simbolurile
+, -, = în scrierea
unui exerciţiu;
folosind obiecte,
-ex. de adunare şi scădere cu imagini.
numere de la 0 la 10 ;
3. Formarea şi dezvoltarea - efectuează corect
-ex. de aflare a numărului 50% din exerciţiile
capacităţii de a comunica
necunoscut ; cu o singură operaţie
utilizând limbajul matematic
3. să efectueze operaţii de cuprinsă într-o listă
-ex. de verificare a
adunare şi de scădere cu numere dată;
rezultatului prin probă ;
naturale de la 0 la 10 cu obiecte - descompune
de sprijin, -ex. – joc pentru verbalizarea numere naturale mai
material intuitiv concret; etapelor de calcul mici decât 10 în
probe de sume sau diferenţe,
-ex. de analiză a părţilor evaluare, fişe utilizând obiecte;
-un an școlar de lucru,
componente ale unei -rezolvă probleme
probleme ; planşe, jetoane, cu date numerice şi
jocuri didactice,
-ex de transformare a unei rechizitele şi enunţ sintetic, care -a manifestat interes față de
probleme păstrând numerele manualele presupun o singură activitățile educaționale;
date şcolare, obiecte operaţie, cu numere
de uz general; mai mici decât 10, -nu a realizat nicio activitate
-ex. de numărare cu pas dat recurgând la școlară fără sprijinul și
„înainte” şi „înapoi” cu şi modelarea figurală a îndrumările învățătorului;
4. Dezvoltarea interesului şi a fără sprijin de obiecte sau datelor problemei;
motivaţiei pentru studiul şi desene ;
aplicarea matematicii în
-ex. de comparare a
contexte variate - execută, parţial
numerelor folosind diferite
corect, în ritm
reprezentări ale acestora ;
propriu, comanda
4. să rezolve probleme care dată, după lămuriri
presupun o singură operaţie suplimentare;
dintre cele învăţate.
COCLUZIILE STUDIULUI DE CAZ
În derularea programului de intervenție, consilierul școlar a stimulat elevul în vederea
reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvoltarea proceselor psihice (memorie,
atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv și
motivațional, a deprinderilor de muncă individuală. A implicat mama pentru a o ajuta să
lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: cunoașterea mediului, dezvoltarea
limbajului și a vocabularului, abilități de relaționare socială.
În urma colaborării cu serviciile de specialitate s-a redus frecvența apariției
comportamentului neadecvat; se conformează regulilor din grup ; respectă persoanele din
grup, la școală și acasă; conștientizează că întrebarea nu este numai pentru el și că prin ea se
vor evalua și cunoștințele celorlalți elevi; stă în bancă, respectând regulile din timpul
activității. Elevul identifică și conștientizează consecințele propriului comportament. Crește
frecvența de apariție a comportamentului adecvat prin manipularea unei activități preferate,
prin întărirea pozitivă, prin imitație și plasarea copilului sub influența unor modele pozitive.
Prin ședințele de psihoterapie s-au diminuat tulburările de comportament și emoționale.
Învățătoarea a antrenat elevul în activitățile specifice pe arii de stimulare sau
recuperatorii și recreative, cu respectarea particularităților de vârstă. În cadrul lecțiilor s-a
lucrat diferențiat, cu respectarea planificării materiei ( cu revizuiri și adaptări). S-au constatat
mici progrese, nereușindu-se atingerea în totalitate a obiectivelor propuse. Inițial era nevoie
de o stimulare extrinsecă pentru învățare; în final s-a ajuns ca să-i placă lui I. o serie de
discipline și activități extrașcolare (sportul, arta).
Monitorizarea cazului este realizată de către consilierul școlar imediat după
implementarea intervențiilor și continuă pe toată perioada desfășurării cazului în vederea
atingerii obiectivelor propuse. Se urmăresc modalitățile concrete de punere în aplicare a
măsurilor propuse. A fost revăzut planul de intervenție, iar fiecare contact cu persoana
monitorizată a fost focalizat pe evaluarea progresului înregistrat în atingerea scopurilor,
obiectivelor și activităților stabilite. Evaluarea formală a cazului a fost făcută la sfârșitul
fiecărei luni.
În baza evaluării rezultatelor, considerăm ca A.M.I. a reușit să se integreze în
învățământul de masă, prin diminuarea tulburărilor de comportament. Decalajul dintre
cunoștințele dobândite de elev și cele dobândite de colectivul clasei rămâne în continuare
deoarece nivelul vârstei de dezvoltare intelectuală al elevului este diferit (5 ani) de cel al
clasei. Se recomandă în continuare terapia logopedică și intervenția în plan educațional. De
asemenea este nevoie ca elevul să participe în continuare la acele activități extrașcolare care
să îi creeze o stare de bine și de încredere în propriile forțe. Este necesară menținerea legăturii
permanente cu familia, în special cu mama, pentru a elimina dificultățile întâmpinate în
impunerea unor limite de aceasta, acasă.

S-ar putea să vă placă și