Sunteți pe pagina 1din 48

CONSILIUL NAȚIONAL DE

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr. 6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea


nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 787/C11/686, 697
Data: 20.05.2019

Prin contestația transmisă prin poșta electronică la data de


19.04.2019 ora 13:56, înregistrată la Consiliu cu nr.
14952/19.04.2019, formulată de asocierea TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL, prin liderul asocierii TEAHA & FUZESI SCA, cu
sediul str. Andrei Mureșanu (Brașov) nr. 34, municipiul Cluj Napoca,
județul Cluj, reprezentată prin avocat Fuzesi Henis Alexandra
Daniela, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată de
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE SA, cu sediul în Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, București,
Sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii
contractului de „ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE,
RAPOARTE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE SERVICII JURIDICE DE
ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PRIN
EXPROPRIERE/TRANSFER A IMOBILELOR NECESARE PROIECTĂRII ȘI
EXECUȚIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „DRUM EXPRES CRAIOVA
- PITEȘTI ȘI LEGĂTURILE CU DRUMURILE EXISTENTE” LOT 3
JUDEȚUL ARGEȘ”, coduri CPV – 71354300-7 – servicii de cadastru
(Rev.2), 79110000-8 – servicii de consultanță și reprezentare
juridică (Rev.2) și 79419000 - 4 – servicii de consultanță în
domeniul evaluării (Rev.2), s-a solicitat Consiliului:
- anularea parțială a rezultatului/raportului procedurii nr.
13B/2952/05.04.2019, comunicat prin adresa nr.
92/24603/09.04.2019, în ceea ce privește oferta depusă de
asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT
SRL - THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, și anularea oricăror
documente/înscrisuri ale comisiei de evaluare care au stat la baza
emiterii acestuia;
- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de
atribuire, prin reevaluarea ofertei desemnate câștigătoare și ulterior
emiterea unui nou rezultat al procedurii, în conformitate cu
prevederile legale și în condițiile statuate în decizia ce se va
pronunța.
Prin contestația depusă la serviciul de curierat rapid Fan
Courier în data de 19.04.2019 (Serie AWB: 4109900006208),
înregistrată la Consiliu cu nr. 15043/22.04.2019, formulată de
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL, în calitate de lider al asocierii
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL –
THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI
ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, cu sediul în str. I.P. Ceaikovski nr. 9, sc. B,
etaj 1, ap. 16, București, sector 2, având punct de lucru în str. Vidra
nr. 31, București, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/15964/1994, având Cod de Identificare Fiscală 6174812, atribut
fiscal RO, reprezentată de Cornel Păunescu, în calitate de director
general, s-a solicitat:
- constatarea netemeiniciei parțiale a actelor întocmite în
reevaluare – procesele-verbale 9/13B/1815/05.03.2019 și 10/132B/
2557/25.03.2019, grilele de evaluare și raportul procedurii nr. 1B/
2952/05.04.2019 – în partea dedicată stabilirii punctajului expertului
cadastru Fomov Mihai
- constatarea netemeiniciei și nelegalității actelor întocmite de
comisia de evaluare și: anularea în parte a proceselor-verbale de
evaluare nr. 1/12B/4927/20.04.2018, nr. 2/12B/5715/08.05.2018,
nr. 3/13B/535/08.06.2018, 4/13B/7156/14.06.2018 și grilele de
evaluare prin care a fost declarată admisibilă și a fost punctată
oferta TOPOVIA; anularea proceselor-verbale nr.
9/13B/1815/05.03.2019 și nr. 10/13B/2557/25.03.2019 și
constatarea faptului că oferta TOPOVIA era afectată de motivele de
excludere din memoriul înregistrat la CNAIR cu nr.
78520/14.11.2018; anularea raportului procedurii nr.
13B/66/07.01.2019 în partea în care s-a constata admisibilitatea
ofertei TOPOVIA și prin care i-a fost acordat punctajul precum și a
adresei de comunicare a rezultatului procedurii către acest ofertant;
- dispunerea în mod precis a limitelor reevaluării, a măsurilor
corecte pe care urmează să le ia autoritatea contractantă, cu
indicarea expresă a ofertantului vizat, în vederea restabilirii
legalității;
- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de
evaluare a ofertei CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL în partea

2/48
o documentație cadastrală individuală ci una generală, întocmita la
nivel de unitate administrativ teritorială;
Cu referire la adresa nr. 13/4/287/06.03.2019 emisă de
autoritatea contractantă, depusă de CORNEL & CORNEL TOPOEXIM
SRL anexată răspunsului la solicitarea de clarificări, contestatoarea
consideră că, prin aceasta autoritatea contractantă a conformat
susținerile sale, conform cărora:
- există doar o singură evaluare a imobilelor, anterior emiterii
Hotărârii de Guvern privind exproprierea deci CAND NU EXISTAU
DOCUMENTAȚII CADASTRALE INDIVIDUALE
- această evaluare a fost întocmită în vederea emiterii Hotărârii
de Guvern de expropriere - conform art. 5 din Legea nr. 255/2010
- rapoartele de evaluare depuse NU au fost întocmite în baza
documentațiilor cadastrale individuale, conform art. 11 din Legea nr.
255/2010, așa cum se solicită prin Documentația de Atribuire.
Faptul că în mod eronat și cu încălcarea prevederilor legale în
materie, (art. 11 din Legea nr. 255/2010), nu s-a mai întocmit a
două evaluare, așa cum rezultă din textele legale menționate mai
sus, iar valorile rezultate din această prima evaluare au fost utilizate
și în vederea întocmirii Hotărârilor și a Proceselor Verbale de stabilire
a despăgubirilor, nu reprezintă o acoperire a viciului privind
neconformitatea rapoartelor de evaluare.
Autoritatea Contractantă a solicitat ca rapoartele de evaluare,
pentru a fi punctate ca experiență similară, să fie întocmite în baza
suprafețelor reale în baza documentațiilor cadastrale individuale, iar
aceste rapoarte nu îndeplinesc această cerință.
II. În cadrul aceleiași proceduri, a depus o contestație și
asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT
SRL – THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, solicitând cele menționate
în partea introductivă a deciziei. Contestația vizează următoarele
aspecte:
1. Autoritatea contractantă a încălcat legea și propria
documentație de achiziție depunctând fără niciun temei
documentațiile expertului cadastru D Fomov Mihai:
Potrivit contestatoarei, pentru acordarea punctajului expertului
cadastru autorizat ANCPI categoria D Fomov Mihai, au fost depus 46
de documentații de dezmembrare - deci cu 15 documentații mai
mult decât numărul necesar pentru punctaj maxim. Cerința a fost
îndeplinită cu strictețe, atât prin raportare la descrierea din Fisa de
date, cât și prin raportare la exigențele legale generale de cadastru
și la cele speciale din legislația exproprierilor, toate documentațiile
de dezmembrare fiind:

11/48
Contestațiile și cererile de intervenție vor fi soluționate
împreună, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr.
101/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile art. 67 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în
scris.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR


asupra cauzei de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit


dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu
modificările și completările ulterioare, să soluționeze contestațiile de
față.
I. Prin contestația depusă, TEAHA & FUZESI SCA critică decizia
autorității contractante de a declara câștigătoare a procedurii oferta
depusă de asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER
PROIECT SRL – THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, apreciind că aceasta este
nelegală în condițiile în care ofertantul declarat câștigător nu a făcut
dovada deținerii în mod legal a personalului de specialitate -
respectiv a Expertului cadastru categoria D - FOMOV MIHAI. În acest
sens, precizează următoarele:
- la data depunerii ofertelor, asocierea declarată câștigătoare,
a depus, pentru expertul cadastru ANCPI categoria D – Fomov Mihai,
doar CV-ul acestuia și certificatul de autorizare în calitate de expert
cadastru categoria D;
- în cadrul CV-ului depus se menționează calitatea sa de
colaborator al Theotop SRL, iar conform mențiunilor din propunerea
tehnică, ca modalitate de deținere se menționează „contract de
colaborare”;
- ca urmare de a solicitării de clarificări a autorității
contractante din etapa de reevaluare a ofertelor, care a vizat
clarificarea raportului juridic dintre expertul cadastru categoria D
Fomov Mihai și membrul asocierii, THEOTOP SRL la momentul
depunerii ofertelor, indicarea documentului care atestă relația dintre
ofertant și expertul propus, precizarea părții din contract pe care
intenționează să o subcontracteze și precizarea intenției de înlocuire
ulterioară a acestui expert, CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL a
răspuns că: 1. la momentul depunerii ofertelor relația

4/48
juridică/raportul juridic în baza căruia își asigura serviciile expertului
cadastru ANCPI categoria D - Fomov Mihai, a fost asigurată prin
CONTRACTELE DE PRESTĂRI SERVICII NR. 9/2018 și 28/2018; 2.
doar ulterior depunerii ofertelor, în timpul soluționării de către
Curtea de Apel a Dosarului 6689/2/2018, între THEOTOP SRL și
expertului cadastru ANCPI categoria D - Fomov Mihai s-a încheiat un
contract de muncă; 3. nu intenționează subcontractarea contractului
în ceea ce îl privește pe expertul în cauză.
- așa cum a reținut Curtea de Apel cu ocazia soluționării
Dosarului 6689/2/2018 CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL, în
dovedirea capacității tehnice precum și pentru obținerea punctajului
aferent expertului ANCP1 categoria D - 1-a propus pe dl expert
FOMOV MIHAI, menționând în cadrul ofertei că și-a asigurat
serviciile acestuia pentru realizarea obiectului contractului printr-un
pretins CONTRACT DE COLABORARE încheiat între părți;
- având în vedere Ordinul Directorului General al ANCPI nr.
107/2010, la momentul depunerii ofertelor nu avea calitatea de
angajat pentru niciunul dintre operatorii economici care formează
Asocierea, contractul de prestări servicii fiind încheiat în calitate de
persoană fizică autorizată - entitate juridică de sine stătătoare, fiind
astfel terț față de ofertant;
- conform precizărilor din cadrul Propunerii tehnice a CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL, aceasta va realiza activitățile specifice
obiectului contractului printr-un CONTRACT DE COLABORARE /
PRESTĂRI SERVICII încheiat cu o ENTITATE JURIDICĂ CARE NU ARE
CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIERII, respectiv cu persoana fizică
autorizată expert ANCPI categoria D FOMOV MIHAI.
- conform legislației privind achizițiile publice activitățile ce fac
obiectul contractului de achiziție publică pot fi realizate doar de către
asociați, terți sau subcontractori, în nici un caz de colaboratori;
- pentru a justifica capacitatea tehnică a specialiștilor propuși,
ofertantul trebuie să facă dovada că deține acești specialiști în
calitatea de angajați ai operatorilor economici care constituie
Asocierea sau să aibă un angajament/declarație de disponibilitate
din partea acestora urmând, în cazul atribuirii contractului, să
încheie contracte de muncă cu aceștia; în cazul în care își asigură
serviciile ce fac obiectul contractului prin contracte de prestări
servicii, acestea se încheie de către entitatea juridică prin care își
desfășoară expertul activitatea și nu în nume personal;
- persoana Fizică Autorizată FOMOV MIHAI entitate juridică de
sine stătătoare - realizând serviciile ce fac obiectul contractului de
achiziție publică, prin contractul de prestări servicii trebuia să fie
declarat ca subcontractor, deoarece acest contract de prestări
servicii reprezintă în realitate în cadrul procedurilor de achiziție

5/48
- Raport individual de evaluare nr. 4 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 24 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 5 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 23 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 6 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 82 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 7 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 65 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 8 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 44 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 9 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 25 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 10 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 61 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 11 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 30 mp, intravilan.
Prin cererea de intervenție formulată, CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL a solicitat respingerea solicitării TEAHA & FUZESI
SCA de anulare parțială a raportului procedurii în ceea ce privește
faptul că nu a fost făcută dovada deținerii personalului de
specialitate. În susținere, precizează, în esență, următoarele:
- dl. Fomov Mihai este persoană fizică autorizată ANCPI
categoria D, pensionar care a convenit cu fostul său angajator de la
care s-a pensionat, THEOTOP SRL, colaborarea punctuală în
perspectiva unui proiect, încheind în acest scop, inițial contract de
prestări-servicii și, ulterior, ca urmare a deciziei Curții de Apel
București nr. 4985/01.10.2018, un contract de muncă, rezultând
astfel îndeplinirea cerinței autorității contractante care a prevăzut că
personalul de specialitate poate fi asigurat prin oricare dintre cele
două forme de contract; prin urmare, forma de colaborare
materializată printr-un contract de prestări-servicii urmate de un
contract de muncă încheiat pe durata realizării unui proiect, este
permisă de reglementările generale și speciale în vigoare, dar și
autoritatea contractantă prin documentație;
- din analiza documentației de atribuire, rezultă că Formularul
4 a fost redactat în această formă și înainte de măsurile de
remediere emise de autoritatea contractantă în raport de Decizia
Consiliului nr. 460/2018, astfel că această prevedere, a colaborării,
ca modalitate de asigurare a personalului, era adresată inițial
restului specialiștilor – experților cadastru și evaluatori, nu
avocaților; prin urmare, colaborarea este permisă de autoritate prin
voința expresă pentru toate domeniile de specialiști implicați în
această procedură.
- contestatoarea citează trunchiat din decizia Curții de Apel și
din Ordinul 107/2010, nu are în vedere conținutul documentației de

36/48
inclusiv pe dl. Fomov Mihai – expert ANCPI categoria D, precum și la
faptul că rapoartele de evaluare depuse pentru acest expert în
justificarea experienței similare reprezintă experiența sa proprie și
nu a entității juridice cu care a încheiat contractul de colaborare.
Preliminar, Consiliul reține că, în prezenta cauză asocierea
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL –
THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI
ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE precum și asocierea TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL au formulat cereri de intervenție voluntară, în
termenul precizat la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.
Privitor la cererea de intervenție depusă de asocierea CORNEL
& CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL
– TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII –
CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE, văzând că această asociere a dovedit un interes legitim
în pricină prin promovarea cererii, fiind un operator economic
participant la procedura de atribuire, în conformitate cu art. 64 alin.
(2) Cod procedură civilă, Consiliul încuviințează în principiu cererea
de intervenție voluntară a acesteia, și va dispune introducerea în
cauză în calitate de intervenientă a asocierii CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL –
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE.
Cu privire la cererea de intervenție depusă de asocierea
TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA
– PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, văzând că această asociere a
dovedit un interes legitim în pricină prin promovarea cererii, fiind un
operator economic participant la procedura de atribuire, în
conformitate cu art. 64 alin. (2) Cod procedură civilă, Consiliul
încuviințează în principiu cererile de intervenție voluntară ale
acesteia, și va dispune introducerea în cauză în calitate de
intervenientă a asocierii TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL
– TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL.
Din examinarea materialului probator administrat, aflat la
dosarul cauzei, Consiliul reține următoarele:
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, în calitate de autoritate
contractantă, a inițiat procedura de licitație deschisă, organizată în
vederea atribuirii contractului de achiziției publică având ca obiect
„ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE, RAPOARTE DE
EVALUARE ȘI ASIGURARE SERVICII JURIDICE DE ASISTENȚĂ ȘI
REPREZENTARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PRIN

40/48
specialistul evaluator ANEVAR nu îndeplinesc cerințele documentației
de atribuire.
- esențială în cadrul Masurilor de remediere de mai sus este
sintagma „SUPRAFEȚE REALE rezultate DIN DOCUMENTAȚIILE
CADASTRALE INDIVIDUALE REALIZATE PENTRU FIECARE IMOBIL"
pentru ca tocmai aceasta sintagma reprezintă motivul pentru care
rapoartele de evaluare depuse de către ASOCIEREA CORNEL &
CORNEL nu îndeplinesc cerințele pentru a fi punctate;
- sintagma „suprafețe reale rezultate din documentațiile
cadastrale individuale realizate pentru fiecare imobil se referă la
suprafețele expropriate, astfel cum acestea au fost determinate pe
baza documentațiilor cadastrale individuale întocmite după
momentul adoptării hotărârii de guvern de declanșare a procedurilor
de expropriere și după momentul emiterii deciziei de expropriere,
așa cum, de altfel, prevede foarte clar Legea nr. 255/2010 la art. 9
alin 1, 5 și 6;
- în urma analizării rapoartelor de evaluare depuse de către
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL în cadrul ofertei se poate
constata faptul că acestea nu îndeplinesc cerința din Documentația
de Atribuire deoarece sunt întocmite în vederea emiterii hotărârii de
guvern de declanșare a procedurilor de expropriere și nu în baza
documentațiilor cadastrale individuale realizate pentru fiecare imobil
(raportul necesar pentru Pasul 1 explicat mai sus), așa cum în mod
expres s-a solicitat; mai exact, rapoartele de evaluare depuse sunt
întocmite în luna IANUARIE 2017, iar Hotărârea de guvern este din
data de 10 iulie 2018;
- documentațiile cadastrale individuale în baza cărora se
întocmesc rapoartele de evaluare, conform prevederilor legale, nu
pot fi întocmite anterior adoptării Hotărâri de Guvern;
- faptul că cele 3 rapoarte de evaluare globala + anexele lor
depuse de către Asocierea CC au stat la baza emiterii hotărârii de
guvern de declanșare a procedurilor de expropriere, și că nu sunt
întocmite în „în baza suprafețelor reale rezultate din documentațiile
cadastrale individuale realizate pentru fiecare imobil reiese în mod
expres și este confirmat fără putință de tăgadă de:
a. conținutului rapoartelor de evaluare potrivit căruia:
- Pag. 3, pct. l „SINTEZA LUCRĂRII":
o alineatul 1: „Evaluarea imobilelor situate pe teritoriul ...si-a
propus ca tema estimarea valorii imobilelor supuse exproprierii
compuse din terenurile aflate în proprietatea persoanelor precizate
în tabelul IA.."
- alineatul 8: ..terenurile propuse a fi expropriate sunt
precizate în tabelul IA .... "
- alineatul 11: „valoarea estimata la data de ... pentru
terenurile supuse exproprierii"

8/48
- Pag. 5, pct.5 „SCOPUL EVALUARII"
- alineatul 1: „Scopul acestui raport de evaluare este estimarea
valorii de piața (circulație) pentru terenurile propuse a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica "
- Pag. 6, pct.6 „IDENTIFICAREA ACTIVULUI SUPUS
EXPROPRIERII"
- alineatul 1: „ Terenurile propuse a fi expropriate sunt
situate ..." o alineatul 3: „ Terenurile propuse a fi expropriate... o
alineatul 5: „Imobilele terenuri propuse a fi expropriate sunt
situate...."
- pag. 11 pct. 15 „VALOAREA OBTINUTA": „ Valoarea obținută
utilizând rapoartele .... pentru proprietățile imobiliare propuse a fi
expropriate conform tabelului IA pentru un număr de 105 terenuri
însumând o suprafața totala de .... "
b. prevederile normative incidente în domeniu, respectiv: Art.
5 alin 1 din Legea nr 255 / 2010: „In vederea realizării lucrărilor,
prevăzute la art. I și 2, expropriatorul.... are obligația de a aproba
prin hotărâre a Guvernului.... potrivit legii, indicatorii tehnico-
economici ai lucrărilor de interes național. județean și local pe baza
documentației tehnico-economice aferente, amplasamentul
lucrărilor, ...., ...precum și declanșarea procedurii de expropriere a
tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei
proprietarilor sumele individuale aferente despăgubirilor estimate
de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit
având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele
notarilor publici....".
În aceste condiții, rapoartele de evaluare depuse de CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL nu pot fi considerate a fi întocmite în baza
documentațiilor cadastrale individuale în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire pentru că astfel de documentații
(cadastrale) sunt documentații întocmite în baza Legii nr. 7 / 1996,
adică documentații avizate și recepționate de către OCPI, așa cum
expres prevede Legea nr. 255 / 2010 la cap. III, art. 11 și
următoarele putând fi întocmite doar la un moment ulterior emiterii
HG de declanșare a procedurilor de expropriere.
În susținerea afirmației privind acordarea în mod eronat a
punctajului pentru expertul evaluator ANEVAR, contestatoarea
precizează că:
- cele 3 rapoarte globale + anexele lor, depuse în cadrul ofertei
sunt rapoarte întocmite în vederea emiterii hotărârii de guvern de
declanșare a procedurilor de expropriere, deci evident anterior
întocmirii documentațiilor cadastrale individuale realizate pentru
fiecare imobil, astfel nu este respectată cerința expresa din
documentația de atribuire;

9/48
- anexele la cele 3 rapoarte de evaluare nu au la baza
„suprafețe reale rezultate din documentațiile cadastrale individuale
realizate pentru fiecare imobil;
- cele 3 rapoarte de evaluare depuse de către contestatoare,
nu îndeplinesc cerințele din documentația de atribuire pentru ca nu
stabilesc valoarea de despăgubire aferenta imobilelor supuse
exproprierii ci stabilesc valoarea de piața a acestora; în acest sens,
trebuie avut în vedere prevederile capitolului 5 din fiecare raport,
intitulat „SCOPUL EVALUARII" "Scopul acestui raport este estimarea
valorii de piața (de circulație a) pentru terenurile / construcțiile
propuse a fi expropriate pentru cauza de utilitate publică..."
- cele 3 Rapoarte de evaluare depuse de către contestatoare se
bazează pe Standardele de evaluare care nu erau valabile la
momentul întocmirii acestora, fapt de natură a afecta iremediabil
rapoartele în sine;
- cele 3 Rapoarte de evaluare depuse de către contestatoare
nu îndeplinesc cerințele din Documentația de Atribuire pentru ca au
avut în vedere valoarea de piață estimată a imobilelor ȘI NU
,,expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici"
așa cum impun prevederile art. 11 alin. 8 din Legea nr. 255/2010,
respectiv prevederile art. 4 alin 2 lit. f, art. 8 alin 1 din HG nr.
53/2011 (Normele Metodologice la legea nr 255 / 2010)
- anexele celor 3 Rapoarte de evaluare depuse de către
contestatoare nu pot avea calitatea de rapoarte individuale în
conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și Legii nr.
255/2010, deoarece nu respecta Standardele de Evaluare SEV 103
din punctul de vedere al conținutului unui raport de evaluare.
Potrivit contestatoarei, din analiza anexelor la rapoartele
globale pe care CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL le-a declarat ca
fiind rapoarte de evaluare individuală se poate constată:
- data întocmirii - Ianuarie 2017 - data la care nu era adoptată
Hotărârea de Guvern - ACEASTA ESTE DIN DATA DE 10 IULIE 2018
( Hotărârea de Guvern nr. 472/2018 și Hotărârea de Guvern nr.
474/2018), situație în care este evident ca la momentul întocmirii
rapoartelor de evaluare nu existau documentații cadastrale
individuale;
- etapa pentru care este realizată evaluarea - coridor de
expropriere - etapa prevăzută de art. 5 din legea nr. 255/2010;
- toate anexele la rapoartele globale - respectiv anexele
calificate ca rapoarte individuale - sunt întocmite conform
precizărilor din cadrul acestora la etapa prevăzută de art. 5 din legea
nr. 255/2010 - coridor de expropriere;
- a fost depus CORIDORUL DE EXPROPRIERE tară a fi
evidențiate în mod individual proprietățile în cadrul acestuia, iar
această documentație cadastrală - coridorul de expropriere - nu este

10/48
o documentație cadastrală individuală ci una generală, întocmita la
nivel de unitate administrativ teritorială;
Cu referire la adresa nr. 13/4/287/06.03.2019 emisă de
autoritatea contractantă, depusă de CORNEL & CORNEL TOPOEXIM
SRL anexată răspunsului la solicitarea de clarificări, contestatoarea
consideră că, prin aceasta autoritatea contractantă a conformat
susținerile sale, conform cărora:
- există doar o singură evaluare a imobilelor, anterior emiterii
Hotărârii de Guvern privind exproprierea deci CAND NU EXISTAU
DOCUMENTAȚII CADASTRALE INDIVIDUALE
- această evaluare a fost întocmită în vederea emiterii Hotărârii
de Guvern de expropriere - conform art. 5 din Legea nr. 255/2010
- rapoartele de evaluare depuse NU au fost întocmite în baza
documentațiilor cadastrale individuale, conform art. 11 din Legea nr.
255/2010, așa cum se solicită prin Documentația de Atribuire.
Faptul că în mod eronat și cu încălcarea prevederilor legale în
materie, (art. 11 din Legea nr. 255/2010), nu s-a mai întocmit a
două evaluare, așa cum rezultă din textele legale menționate mai
sus, iar valorile rezultate din această prima evaluare au fost utilizate
și în vederea întocmirii Hotărârilor și a Proceselor Verbale de stabilire
a despăgubirilor, nu reprezintă o acoperire a viciului privind
neconformitatea rapoartelor de evaluare.
Autoritatea Contractantă a solicitat ca rapoartele de evaluare,
pentru a fi punctate ca experiență similară, să fie întocmite în baza
suprafețelor reale în baza documentațiilor cadastrale individuale, iar
aceste rapoarte nu îndeplinesc această cerință.
II. În cadrul aceleiași proceduri, a depus o contestație și
asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT
SRL – THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, solicitând cele menționate
în partea introductivă a deciziei. Contestația vizează următoarele
aspecte:
1. Autoritatea contractantă a încălcat legea și propria
documentație de achiziție depunctând fără niciun temei
documentațiile expertului cadastru D Fomov Mihai:
Potrivit contestatoarei, pentru acordarea punctajului expertului
cadastru autorizat ANCPI categoria D Fomov Mihai, au fost depus 46
de documentații de dezmembrare - deci cu 15 documentații mai
mult decât numărul necesar pentru punctaj maxim. Cerința a fost
îndeplinită cu strictețe, atât prin raportare la descrierea din Fisa de
date, cât și prin raportare la exigențele legale generale de cadastru
și la cele speciale din legislația exproprierilor, toate documentațiile
de dezmembrare fiind:

11/48
- Realizate în cadrul unor proceduri de expropriere derulate
în baza Legii nr. 255/2010,
- Exproprierile priveau investiții aferente infrastructurii de
transport,
- Întocmite, semnate și stampilate de expertul Fomov Mihai
pentru asociatul Theotop SRL
- Fiecare documentație este completă, recepționată și
intabulată, conținând:
 Cerere de recepție și înscriere,
 Memoriul tehnic,
 Planurile de amplasament și delimitare ale fiecărui lot
rezultat din dezmembrare avizate de OCPI,
 încheierea de carte funciară de admitere a cererii de
dezmembrare emisă de BCPI,
 Extrasul de carte funciară emis titularului privat doar
pentru lotul rămas în proprietate după dezmembrare
emis de BCPI,
 încheiere de carte funciară de respingere a lotului
expropriat ce se suprapune cu coridorul de expropriere
emis de BCPI
Autoritatea precizase în Fișa de date că dovada realizării
acestor documentații putea să constea numai în „Cereri de recepție
pentru documentații de dezmembrare înregistrate la OCPi sau în
copii ale documentațiilor cadastrale. Îndeplinirea condițiilor de
acordare a punctajului maxim la cele mai înalte standarde
profesionale, a fost demonstrată fiindcă documentațiile de
dezmembrare realizate de Fomov Mihai depuse cu oferta atestă nu
doar depunerea cererilor, ci finalizarea completă a fiecărei proceduri
de dezmembrare conform legii, prin obținerea numerelor cadastrale
pentru fiecare imobil nou creat prin dezmembrare și intabularea
fiecărui nou imobil în Cartea Funciară - cu respectarea art. 9 alin 6
din Legea 255/2010 prin raportare la art. 1 alin 5 și 6 din Legea
7/1996 și a art. 30 și 135 alin 3 din Regulamentul ANCP1 aprobat
prin Ordinul nr. 700/2014.
În cadrul primului ciclu procesual, finalizat prin decizia instanței
nr. 5418/17.10.2018, instanța nu a verificat documentațiile nu a
fixat limite ale reevaluării acestora, ci a dat autorității sarcina să
numere documentațiile întocmite de dl Fomov prin raportare la
cerințe. Autoritatea în reevaluare a încălcat Decizia
5418/17.10.2018 întrucât nu a analizat documentele depuse cu
oferta pentru acest expert prin raportare la cerințele legale și din
documentația de achiziție și nici nu a solicitat lămuriri sau clarificări
cu privire la ele.
2. În ceea ce privește oferta depusă de asocierea TOPOVIA
2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA –

12/48
PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, sunt invocate o serie de motive de
excludere a acesteia, după cum urmează:
 ASOCIEREA TOPOVIA 2002 Ș.A. NU ARE NICIUN RAPORT
CONTRACTUAL (NICI ANGAJARE/NICI ASOCIERE/NICI
SUBCONTRACTARE) CU NICIUNUL DIN CEI 21 CEI MAI CALIFICAȚI
EXPERȚII CADASTRU PROPUȘI
Dintre toți specialiștii cadastru necesari autorizați ANCPI
Categoriile D, A, B și C, autoritatea a solicitat expres specialiști
Categoria D cu experiență specifică relevantă în materie de
exproprieri.
Rezultă din caietul de sarcini că acești specialiști vor coordona
echipa tehnică a ofertantei și pentru ei ofertanta va primi punctaj.
Asocierea a precizat că are „acces" la acești 3 specialiști pe
baza unor declarații de disponibilitate și angajamente de participare.
Din declarațiile de disponibilitate /angajamentele de participare
semnate de specialiști cu asocierea Topovia 2002 S.A. se constată că
aceștia nu sunt nici asociați, nici terți susținători ai capacității
tehnice, nici sub contractanți și nici angajați ai ofertantelor,
respectiv că nu au semnat înainte de ofertare nici un fel de contract
bilateral constitutiv de drepturi și obligații reciproce, că nu au depus
DUAE și nici documente de calificare și selecție, ci doar au
menționat: Subsemnatul... declar ca sunt de acord sa particip la
procedura de achiziție sus menționată în poziția pentru care am fost
desemnat/ă pentru asocierea ..., în cazul în care oferta ... va fi desemnata
câștigătoare, declar că sunt capabil/ă și disponibil/ă să lucrez pe poziția
pentru care am fost desemnat.
La fel, din restul personalului tehnic specialitatea cadastru
propuși în echipă, majoritatea celor autorizați în clasele superioare
sunt de fapt personal complet străin de ofertantă.
Declarațiile de disponibilitate / Angajamentele de participare
sunt acte unilaterale, ce conțin exclusiv poziția unei părți, la un
moment dat, nu creează raporturi contractuale, nici drepturi/obligații
sinalagmatice, nici între specialiști și ofertantă, nici între aceștia și
autoritate, nu stabilesc niciun fel de obligații în sarcina părților și nu
prevăd sancțiuni, nefiind în acest fel îndeplinite exigentele legale ale
art. 51 - obligațiile relevante din domeniile social și al relațiilor de
muncă.
Tocmai fiindcă nu ar fi avut nicio garanție că o oferta ce nu se
baza pe raporturi contractuale ar putea fi vreodată în mod efectiv
concretizată - cât timp părțile nu și-au negociat și stabilit
contraprestațiile înainte de ofertare - autoritatea a precizat expres în
documentația de achiziție faptul că personalul de specialitate
esențial pentru derularea contractului trebuie să fie personal propriu
al ofertantului.
Dacă în sistemul normativ anterior anului 2016 și în
documentațiile de achiziție de atunci erau prevăzute
13/48
declarațiile/formularele de disponibilitate, în actualul cadru legal ele
au fost eliminate, tocmai fiindcă încalcă exigentele în materie -
permițând munca nedeclarată (încălcând art. 15 din Codul Muncii și
art. 51 din Legea 98/2016), conducând la evaziune fiscală și la
eludarea criteriilor esențiale de calificare și selecție prevăzute sub
sancțiunea excluderii din procedură.
Cât timp autoritatea ar accepta munca nedeclarată și
nefiscalizată, ar accepta evaziunea, cedarea prestării serviciilor fără
niciun control spre entități ce nu îndeplinesc criteriile minime de
calificare și selecție, neplata impozitelor pentru bugetul general
consolidat și bugetul asigurărilor sociale și, implicit, cheltuirea
nejustificată a fondurilor publice cu ofertanți care nu au capacitatea
executării contractului.
Or, în această situație este personalul de specialitate topografie
cadastru propus - 21 de autorizați propuși pentru posturile cheie
fiind străini de asociere, neavând încheiate la data ofertării contracte
de muncă, nefiind nici asociați/susținători/ subcontractanți.
Acești 21 experți autorizați cadastru propuși de asocierea
Topovia 2002 S.A. au constituite propriile entități autorizate,
distincte de ofertantă, prin care își desfășoară activitatea
profesională. Inclusiv cei 3 experți cheie autorizați cadastru D
propuși de asocierea Topovia 2002 S.A., au constituite propriile
persoane juridice autorizate distincte de ofertantă prin care își
desfășoară activitatea profesională sau sunt angajați cu contract de
muncă pe durată nedeterminată la alte entități:
- Iliescu Felicia desfășoară activități de cadastru prin propria
entitate - PFA Iliescu Felicia,
- Racoveanu Adrian George desfășoară activități de cadastru
prin societatea al cărei unic asociat și administrator este - SC
Helmert SRL,
- Fologea Liviu Mărgărit desfășoară activități de cadastru prin
entitățile al căror asociat este - SC FAG SRL, SC FAG MAPS SRL și
prin PFA Pologea Liviu Mărgărit. Doar dacă entitățile prin care își
desfășoară activitatea cele 21 de persoane fizice autorizate ANCPI
străine de asociere, indicate mai sus, ar fi fost la data ofertării:
ofertanți asociați, terți susținători sau subcontractanți ai unuia dintre
membrii asocierii Topovia 2002 SA, aceștia ar fi putut să fie indicați
de asociere drept personal de specialitate propus executării
contractului.
 ASOCIEREA NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIA CA DIN
„NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE 15 MEMBRII PERSONAL
PROPRIU DE SPECIALITATE" ESENȚIAL IN EXECUTAREA
CONTRACTULUI, SA FACA PARTE EXPERȚII CADASTRU 1-3
Așa cum rezultă din caietul de sarcini, multe activități ce se
derulează pentru absolut tot arealul și pentru toate imobilele supuse

14/48
procedurii de expropriere, pot fi realizare exclusiv de resurse umane
cu cea mai înaltă calificare - cerințele din documentație fiind
proporționale cu complexitatea și specializarea activităților, dar și
într-un număr mai însemnat raportat la mărimea obiectivului de
investiție. Astfel, ofertanta nu are „personal relevant pentru
activitățile specifice".
În contextul în care, atât în documentația de atribuire inițială,
cât și în Masurile de remediere și în Punctul de vedere transmis
CNSC în contestațiile la documentația de achiziție, autoritatea a
subliniat faptul ca are nevoie ca ofertantele să prezinte în echipa
personal propriu de specialitate care sa fie nu doar. exclusiv experți
cadastru autorizați ANCPI ci experți categoria D care au peste 7 ani
vechime și care au dreptul de a realiza cele mai complexe dintre
activitățile din caietul de sarcini și cu precădere aceștia sa aibă
experiență relevantă în exproprieri, este evident că oferta asocierii
Topovia 2002 ș.a. nu răspunde în nicio măsură cerinței, cât timp din
totalul personalului propus pentru realizarea serviciilor de cadastru,
personalul propriu de specialitate cadastru constă din foarte puține
persoane autorizate, în categorii mai slabe decât cele solicitate și
fără experiență relevantă în exproprieri și din persoane neautorizate.
Deși, ca urmare a modificării cerinței prin Măsura de
remediere, autoritatea a precizat expres faptul că din numărul mediu
anual de personal propriu declarat trebuie să facă parte experții
nominalizați ce vor executa contractul, asocierea a răstălmăcit cu
dezinvoltură cerința, amestecând în declarația speciala personalul
propriu necalificat conform cerinței, cu specialiștii externi pe care nu
ii deține cu nicio formă legală.
Din moment ce ofertanta nu deține ea însăși nici măcar
numărul minim de specialiști autorizați ANCPI impus prin
documentație și nicidecum specialiști cu experiența cerută pentru
posturile cheie, aceasta nu are cum să deruleze în condiții optime
contractul pentru care ofertează - astfel încât Asocierea Topovia
2002 S.A. a încălcat chiar fundamentul cerinței de calificare descrisă
cu acuratețe în documentația de achiziție.
Astfel, cât timp în Strategia de contractare se subliniază în mod
repetat faptul că serviciile de cadastru sunt preponderente în
ansamblul celor necesare autorității „Cerințele s-au stabilit ținând
cont de obiectul dominant al serviciilor care fac obiectul achiziției,
precum și de ponderea alocata serviciilor de cadastru din valoarea
estimata a achiziției", cât timp sunt descrise în caietul de sarcini
exhaustiv calificările pe care trebuie sa le îndeplinească echipa de
cadastru și se acorda punctaj preponderent acestor specialiști,
evident că absența în bloc a tuturor specialiștilor de bază ai echipei
nu poate fi suplinită doar cu puținii și cei mai slabi calificați și lipsiți
de experiență ce fac parte din personalul propriu.

15/48
Această încălcare a nesocotit complet obligațiile statuate de
art. 51 din Legea 98/2016, „Declarația privind numărul mediu anual
de personal al ofertantului" prin care asocierea TOPOVIA 2002 S.A. a
pretins fals ca îndeplinește cerința DA prin personal propriu al
asocierii folosind numele unor experți străini de asociere echivalând
cu muncă nedeclarată.
 ÎN LIPSA ORICĂREI FORME LEGALE DE CONTRACT CU
EXPERȚII CADASTRU CHEIE, OFERTANTA NU POATE PRIMI
PUNCTAJ NICI PENTRU EXPERIENȚA LOR TEHNICO
PROFESIONALA ȘI NICI PENTRU PARTICIPAREA LOR ÎN
ECHIPĂ
Conform legii, punctajul asupra factorilor de evaluare se acorda
ofertantei. Cum acești experți, ale căror documentații au fost depuse
în oferta în vederea acordării punctajului pentru factorii 3-5 de
evaluare și care sunt indicați mincinos drept personal propriu, nu au
niciun fel de raport contractual cu ofertanta, rezultă că ofertanta nu
poate primi niciun punct:
- Nici pentru documentațiile acestor străini depuse ca sa
ateste experiența ofertantei și
- Nici pentru echipa de cadastru, din care de fapt ei nu fac
parte deși sunt experții cheie.
Autoritatea reține dintre serviciile obiectai caietului de sarcini
ponderea însemnată a serviciilor de cadastru și dintre acestea, alege
activitatea de întocmire, verificare și obținere a avizării și intabulării
documentațiilor cadastral juridice individuale de dezmembrare ca
reflectând complexitatea relevantă pentru contract.
Deținerea personalului cheie calificat cu respectarea legii și a
cerințelor se reflectă: în primul rând în criteriile de calificare și
selecție, iar în consecință și în punctajul acordat factorilor de
evaluare „asociați unei extinderi a cerințelor minime obligatorii"
(Instrucțiunea 2/2016), ori care reflectă asamblarea unei echipe din
care lipsesc principalii actori.
În cazul ofertantei Topovia 2002 ș.a., neexistând niciun raport
juridic între experți și asociere:
- Experții străini de asociere nu pot fi nici luați în calcul la
verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
- Dar nici experiența tehnico-profesionala a acestora, ce
aparține entităților juridice sub care funcționează autorizații,
nu a fost legal transferată și nici nu ii aparține ofertantei.
Pe cale de consecință:
- Comisia de evaluare nu avea niciun temei legal să îi acorde
Asocierii Topovia 2002 s.a. punctaj pentru factorii 3-5 de
evaluare - Experții cadastru 1-3.
- Comisia de evaluare nu avea niciun temei legal să îi acorde
Asocierii Topovia 2002 s.a. punctaj pentru:

16/48
 factorul 9 de evaluare - Fundamentarea planului general de
abordare a strategiei de expropriere
 factorul 10 de evaluare - Responsabilitățile personalului
propus în implementarea contractului,
 întrucât algoritmul de calcul al acestor ultimi factori se
bazează într-o măsură importantă pe asigurarea legala a
resurselor umane esențiale impuse pentru îndeplinirea
contractului, care în cazul analizat nu sunt asigurate de
ofertantă, ci sunt străine ofertantei.
Prin Strategia de contractare autoritatea a constatat că dintre
toate serviciile necesare, cele de cadastru simt preponderente. Acest
fapt se reflectă și în modul de elaborare a factorilor de evaluare -
pentru experții cadastru fiind acordat un punctaj mai mare decât
pentru celelalte categorii de experți la un loc.
Din acest motiv, ofertarea disfunctă față de cerințe exact
pentru cea mai importantă categorie de servicii se răsfrânge în mod
negativ și în cea mai mare parte a punctajului factorilor 9 și 10 de
evaluare.
Pentru aceste motive, alături de cele 15 puncte pe care
asocierea nu le poate primi pentru experții cheie cadastru străini, nu
poate primi nici mare parte din cele 25 de puncte aferente factorilor
9 și 10.
 ASOCIATUL TOPOVIA 2002 A PRETINS CĂ ÎNDEPLINEA
CONDIȚIILE DE PERSOANA JURIDICĂ AUTORIZATĂ ȘI A
ASUMAT DREPTURI/OBLIGAȚII PE CARE NU LE PUTEA
EXERCITA LEGAL
Asociatul Topovia 2002 SRL a pretins la data depunerii ofertei,
în primăvara anului 2018, că îndeplinește condițiile din documentația
de achiziție - respectiv faptul că are capacitatea de exercitare a
activităților profesionale care fac obiectul contractului dar, în
realitate, nu o mai avea încă din vara anului 2017, când unicul sau
angajat persoana fizica autorizata Nichitovici Cosmin, în baza căruia
obținuse Topovia autorizarea ca persoana juridica și prin care putea
realiza lucrări de specialitate și exercita restul drepturilor prevăzute
de art. 37 din Ordinul DG ANCPI 107/2010, încetase raporturile de
muncă cu această societate, angajându-se cu normă întreagă de
Centrul National de Cartografie din cadrul ANCPI (devenind astfel și
incompatibil să mai exercite activități ca persoană autorizată).
Cu toate că nu mai îndeplinea condițiile esențiale pentru
autorizare, TOPOVIA 2002 a săvârșit abateri profesionale foarte
grave și a continuat exercitarea fără drept a profesiei:
- nu și-a îndeplinit obligația profesionala expresă - art. 38 lit.
d) ODG 107/2010 - de a notifica în scris ANCPI, în termen de 15 zile
de la apariție, modificarea condițiilor care au determinat autorizarea,

17/48
- nu si-a angajat pana la data ofertării și mult timp după, nicio
altă persoană autorizată care i-ar fi permis îndeplinirea condițiilor de
autorizare,
- chiar a continuat să pretindă că este autorizată ANCPI - deci
că îndeplinește condițiile minime pentru a executa lucrări de
cadastru pe teritoriul României și
- a exercitat nelegal toate drepturile prevăzute de art. 37 din
ODG 107/2010, în pofida faptului că nu mai îndeplinea condiția
legala esențială în baza căreia i se acordase certificatul de
autorizare.
Comisia era obligată să facă propriile verificări și analize.
Neîndeplinirea condițiilor trebuia să fie verificată de comisie cu
registrul angajaților societății - din care trebuia să constate atât că
lui Nichitovici Cosmin i-a încetat contractul de muncă, dar și că
dintre asociați, administratori sau ceilalți angajații de la data
ofertării, niciunul nu era la data ofertării persoana fizică autorizată
ANCPI, astfel încât nici indirect și tardiv nu s-a putut complini până
la data depunerii ofertei neîndeplinirea condițiilor minime de
autorizare.
 DOCUMENTAȚIILE EXPERȚILOR AUTORIZAȚI CADASTRU 1
SI 3 SUNT ÎNTOCMITE CU ÎNCALCAREA GRAVA A
PREVEDERILOR LEGALE GENERALE SI SPECIALE-
PROFESIONALE SI NU ÎNDEPLINESC CERINȚELE
DOCUMENTAȚIEI
În ce privește documentațiile întocmite de expertul ILIESCU
FELICIA, contestatoarea arată că: documentațiile cadastrale sunt
întocmite pe flux întrerupt; s-a făcut doar atribuirea de numere
cadastrale provizorii, fără poziționare certă a imobilelor; numerele
cadastrale nu sunt atribuite în urma avizării unui plan parcelar (deși
imobilele sunt în EXTRAVILAN), practic sunt atribuie numere
cadastrale în extravilan doar pentru zonele de interes (iar nu pentru
toata tarlaua) cu încălcarea Ordinului 700; nu se clarifica situația
juridica a imobilelor; nu se deschid cărți funciare; operațiunile de
dezlipire nu sunt finalizate.
În ce privește documentațiile întocmite de expertul POLOGEA
LIVIU, contestatoarea arată că: a întocmit planuri parcelare „pe
hârtie", fără atribuire de numere cadastrale; apoi sunt atribuite
numere cadastrale doar pentru imobilele lot întreg (conform
referatelor imobilele sunt înregistrate provizoriu); întocmește
documentații pentru loturi expropriate (motivul respingerii:
documentație întocmită incorect (referat 4914); nu întocmește nicio
documentație pentru lotul rămas; s-a făcut doar atribuirea de
numere cadastrale provizorii, fără poziționare certă a imobilelor;
numerele cadastrale nu sunt atribuite în urma avizării unui plan
parcelar (chiar dacă ele sunt în EXTRAVILAN), practic sunt atribuie

18/48
numere cadastrale în extravilan doar pentru zonele de interes (iar nu
pentru toată tarlaua); nu se clarifică situația juridică a imobilelor, nu
se deschid cărți funciare.
În opinia contestatoarei, aceste documentații nu sunt în mod
real și efectiv documentații de dezmembrare, ci simulacre, ficțiuni.
Aceste documentații nu respectă în nicio măsură prevederile legale
de drept substanțial - nici normele generale în materia cadastrului și
nici pe cele speciale din materia exproprierii.
Inginerii ILIESCU FELICIA și POLOGEA LIVIU, în loc să respecte
prevederile legale obligatorii și să ducă la bun sfârșit toate etapele
obligatorii, cu ignorarea repercusiunilor foarte grave ale unui astfel
de comportament, s-au limitat doar la solicitarea atribuirii de
numere cadastrale provizorii, fără poziționare certă a imobilelor, fapt
cu implicații majore negative în procedura de expropriere - fiindcă
prin realizarea în această manieră a serviciilor nu se stabilește
situația reală a imobilelor: nici din punct de vedere tehnic, nici din
punct de vedere juridic, nici din punct de vedere economic.
Documentațiile depuse de cei doi experți nu reprezintă
documentații cadastrale astfel cum sunt definite prin art. 380 din
Ordinul 700/2014, iar operațiunea de dezmembrare nu a fost
realizată.
 DOCUMENTAȚIILE EXPERTULUI ANEVAR SUNT ÎNTOCMITE
CU INCALCAREA GRAVA A PREVEDERILOR LEGALE
SPECIALE ȘI A NORMELOR PROFESIONALE SI NU
ÎNDEPLINESC CERINȚELE DOCUMENTAȚIEI
Asocierea a depus pentru acordarea punctajului expertize
întocmite de expertul Gradinaru Nicolae. Expertizele depuse nu
respectă exigentele legale și profesionale:
Evaluările nu s-au realizat ca urmare a inspecțiilor individuale
și analizei punctuale a situației de fapt a fiecărui imobil.
Astfel, chiar dac evaluatorul nu ar fi avut la îndemână
documentații cadastrale pentru individualizarea imobilelor și a
categoriilor de folosință, în mod obligatoriu trebuia să inspecteze
imobilele pentru a stabili în baza propriilor constatări situația reală a
fiecărui imobil.
În contextul în care evaluatorul atesta că a efectuat sute de
evaluări în aceeași lună și recunoaște expres că nu a inspectat
imobilele, conținutul și concluziile lor sunt nereale, întocmite din
birou, cu încălcarea dispozițiilor exprese ale HG 53/2011, ale
Standardelor de evaluare, ale Codului de etică și ale Codului
deontologic al profesiei de evaluator.
Cea mai elocventă dovadă a urmărilor deosebit de grave ale
încălcării de către evaluator a obligației minime de inspectare a
proprietăților în vederea constatării situației reale din teren este în
Nota de fundamentare7 a Hotărârii Guvernului privind modificarea

19/48
anexei nr. 2 la HG nr. 299/2018 privind declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul
de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire
Mihăilești".
În această Nota de fundamentare se menționează expres
împrejurarea ca acest act normativ a fost emis întrucât valorile de
despăgubire stabilite din birou de evaluatorul Grădinaru Nicolae HG
prin expertizele întocmite în 2011 (din care câteva sunt depuse la
pozițiile 7-11), nu aveau niciun corespondent în realitate, diferențele
rezultate din greșita prevedere a categoriilor de folosință fiind atât
de mari încât a fost nevoie de elaborarea unui nou HG special pentru
corectarea acestor erori grosolane.
De asemenea, în opinia contestatoarei, rapoartele depuse
pentru punctajul expertului Grădinaru nu îndeplinesc cerințele
documentației. Prezentând o analiză a celor 33 de rapoarte ale
acestuia, concluzionează că autoritatea contractantă trebuia să
acorde expertului evaluator ANEVAR 0 puncte și nicidecum punctaj
maxim.
 OPERATORII ECONOMICI ASOCIAȚI NU AU RESPECTAT
OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ÎN CONTRACTE DE ACHIZIȚIE
PUBLICĂ
Fiind parte a lucrărilor contractate de antreprenor cu CNAIR în
baza contractului general de antrepriză, termenul serviciilor
necesare exproprierii se circumscrie termenului general al
contractului.
Având în vedere dependența termenului de execuție de acte
ale guvernului sau de acte ale autorităților, analiza este raportată la
data emiterii HG de aprobare a declanșării procedurilor și de emitere
a Deciziei de expropriere:
- În baza HG 680/2015 a fost emisă de CNAIR SA Decizia de
expropriere nr. 51/26.01.2016.
- Prin încheierea 4462/05.02.2016, BCPI Deva a notat
actualizarea datelor tehnice și modificarea suprafeței
coridorului de expropriere în baza HG 680/2015 și a Deciziei
de expropriere nr. 51/26.01.2016.
Ca urmare, din 27.01.2016 prestatorul avea obligația de a
trece la realizarea serviciilor aferente Etapei IV a procedurilor de
expropriere - finalizarea formalităților aferente procedurii de
expropriere, respectiv realizarea documentațiilor cadastrale și
procedura în comisii.
După 29 de luni de la data la care prestatorul avea premisele,
dreptul și obligația de a întocmi documentațiile cadastrale, CNAIR
constată că prestatorul a întocmit aproximativ 63% din
documentațiile cadastrale. De asemenea, a mai reținut că Restul de
299 documentata cadastrale (privat și- public) de predat, nu se pot

20/48
finaliza din lipsa planurilor parcelare, avizarea lor fiind în sarcina
primăriilor).
Aceasta înseamnă că prestatorul nici nu le-a început și nici nu
le va realiza întrucât consideră că nu sunt sarcina lui, ci a primăriilor.
Dar, în sarcina comisiilor locale de fond funciar este avizarea, pe
când întocmirea este în sarcina persoanelor autorizate angajate să
întocmească documentațiile cadastrale, conform art. 86 alin 1 din
Ordinul ANCPI 700/2014.
În contextul în care, la distanță de 27 de ani de la adoptarea
Legii 18/1991, în România continuă să existe foarte puține planuri
parcelare întocmite direct de autoritățile locale, niciun prestator care
se angajează să execute serviciile de expropriere nu poate pretinde
că realizarea serviciilor sale depinde sau este împiedicată de lipsa
planurilor parcelare, ci acesta, odată ce a asumat realizarea și
ducerea la bun sfârșit a serviciilor are obligația să le realizeze
integral - cadrul legal impunându-i obligația să o facă.
Astfel, prestatoarea Teaha & Fuzesi, ca și antreprenorul
general Asocierea Teloxim Con S.R.L. - Comsa S.A. - Aldesa
Construcciones S.A. - S.C. Arcadis Eurometudes S.A., au încălcat în
mod grav obligațiile legale și contractuale, iar lucrările nerealizate și
întârziate constituie motivele avute în vedere de CNAIR SA la
imputarea penalităților și ale discuțiilor privind rezilierea
contractului. Nici măcar un singur proces verbal de recepție nu a fost
întocmit de părți. CNAIR nu a atestat nici respectarea condițiilor de
calitate nici respectarea restului condițiilor contractuale, inclusiv a
celor privind termenele.
 SOCIETATEA DE AVOCAȚI TEAHA A DECLARAT FALS PRIN
DUAE SI A PRETINS FALS PRIN OFERTĂ CĂ A REALIZAT
DOCUMENTAȚII CADASTRALE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CERINȚEI EXPERIENȚEI SIMILARE
Dintre asociați, societatea de avocați Teaha & Fuzesi a declarat
experiența similară. A invocat în acest sens un contract de asistență
juridică încheiat în anul 2014 cu o asociere de
proiectanți/constructori ai Lotului 3 al Autostrăzii Lugoj Deva, în
baza căruia susține ca a întocmit documentații cadastrale
individuale.
Legea 7/1996 și Ordinul 700/2014 sunt normele legale ce
reglementează domeniul și au fost prevăzute în documentația de
achiziție ca norme în baza cărora se desfășoară serviciile de
cadastru. Ordinul 107/2010 a fost emis în aplicarea acestor
prevederi de drept substanțial. În aceste norme se prevede expres și
limitativ faptul că numai o entitate înregistrată în registrul
comerțului să desfășoare activități de cadastru și în plus autorizată
de ANCPI Clasa I, putea întruni condiția de exercitare a activității
profesionale în bază căreia în mod legal se pot realiza lucrările

21/48
impuse prin documentația de atribuire pentru dovedirea condiției de
experiența similara.
Asociatul societatea de avocați Teaha & Fuzesi entitate
autorizată de Baroul Cluj, în baza Legii nr. 51/1995, poate să
desfășoare exclusiv activități juridice prevăzute de art. 3 din Legea
nr. 51/1995.
Cu toate acestea, societatea de avocați Teaha & Fuzesi a
declarat fals prin DUAE, în scopul de a produce efecte juridice, că a
desfășurat activități de cadastru și topografie, iar la finalul Părții a
Vl-a a asumat - „informațiile ... sunt exacte și corecte .., au fost
furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de
declarații false" - deși nu era societate comercială având obiect de
activitate prestarea serviciilor de cadastru și topografie și nici
autorizată de ANCPI în baza Ordinului 107/2010 să desfășoare astfel
de activități pe teritoriul României.
Or, în absența capacității de exercitare a activității profesionale
- specializarea capacității de folosință în domeniul cadastrului și
topografiei - evident lipsește și experiența în prestarea unor
activități de acest gen.
Conform DEX, experiența reprezintă totalitatea cunoștințelor și
deprinderilor dintr-un anumit domeniu dobândite prin observații și
practica îndelungată.
Cum societățile de avocați nu au dreptul de a presta nicio altă
activitate cu excepția celor juridice, în mod evident nu au cum să
dețină „totalitatea cunoștințelor și deprinderilor" în domeniul
cadastrului și topografiei care se dobândește „prin observații și
practica îndelungata".
Astfel, avocații nu au avut cum să prezinte în DUAE partea IV
lit. A vreun număr de certificat ONRC sau vreun număr de
autorizație ANCPI și nici în DUAE partea IV lit. C să prezinte
activitățile similare de cadastru și topografie prestate de către ei
înșiși.
Totodată, asociatul Topovia 2002 a declarat și el prin DUAE că
deține experiență în materia exproprierilor, dar ceea ce a
demonstrat e doar o încercare informă care nu avea vocație de a
îndeplini condiția, deoarece:
 Acest asociat nu îndeplinește însă nici măcar condițiile
minime de autorizare, astfel că nu poate nici presta, nici
recepționa servicii și nici pretinde că el însuși deține
experiență similară.
 Declarația sa este lapidară și informă nefiind precizate
valorile conform cerinței.
 Topovia 2002 nu a prezentat niciun proces verbal de
recepție calitativă a serviciilor emanat de la beneficiar ci

22/48
doar niște procese verbale de recepție cantitativă a
numărului de bibliorafturi.
 O parte din aceste procese verbale cantitative se refera la
un interval de timp în care Topovia nu avea niciun angajat-
asociat-administrator autorizat astfel ca evident nu îi
aparțin.
 Oricum documentațiile nu ii aparțin, ci sunt realizate de
terți, astfel că acea experiență nu îi este proprie și nu o
poate invoca,
 Acele documentații nu constituie documentații de
dezmembrare în sensul legii, ci doar atribuiri de numere
cadastrale pe flux întrerupt, fără poziționare certă,
nefinalizate, astfel ca nici ele nu pot constitui dovezi ale
vreunei experiențe similare.
Același asociat a declarat în fals, prin „Declarația privind
numărul mediu anual de personal al ofertantului" drept personal
propriu persoane cu care nu deține niciun raport contractual.
 ASOCIEREA TOPOVIA 2002 Ș.A. A DECLARAT FALS PRIN
„DECLARAȚIA PRIVIND NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE
PERSONAL AL OFERTANTULUI" DREPT PERSONAL PROPRIU
PERSOANE CU CARE NU DEȚINE NICIUN RAPORT
CONTRACTUAL. ÎN CADRUL CONTESTATIEI AM EXPUS
SITUATIA DE FAPT.
 ASOCIAȚII OFERTANTEI TOPOVIA 2002 Ș.A. AU DECLARAT
FALS PRIN DUAE ȘI RESTUL DECLARAȚIILOR FAPTUL CĂ NU
SE AFLĂ ÎN NICIUNUL DINTRE MOTIVELE DE EXCLUDERE
PREVĂZUTE DE LEGE
 ASOCIATUL TOPOVIA 2002 A DECLARANT FALS CĂ
ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII
PROFESIONALE
 ASOCIAȚII OFERTANTEI TOPOVIA 2002 S.A. NU ACOPERĂ
UNUL DINTRE CELE 3 CODURI CPV ALE PROCEDURII - NU
DEȚIN CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII
PROFESIONALE PENTRU O CATEGORIE DE SERVICII
LICITATE
Niciuna dintre membrele asocierii nu are în obiectul pentru care
a primit autorizarea funcționarii activitatea de realizare a evaluării
proprietăți imobiliare codul CAEN 6831.
Potrivit dispozițiilor legale, cerința referitoare la capacitatea de
exercitare a activității profesionale trebuia să fie îndeplinită de către
operatorul economic, în cazul de față asocierea mai sus amintită,
prin asociații care au prezentat certificatele constatatoare, cum s-a
solicitat în fișa de date a achiziției.

23/48
Dar asociații nu asigură decât două din cele 3 coduri CPV ale
procedurii (cadastru și juridice), respectiv nu acoperă categoria de
servicii de evaluare.
Conform clasificării CAEN, evaluare proprietăți imobiliare are
codul 6831. Or, niciunul dintre membrii asocierii nu are în obiectul
de activitate codul CAEN 6831 aferent evaluării proprietăți
imobiliare.
În speță, ofertanții au propus Îndeplinirea activităților de
evaluare printr-un subcontractant. Dar, un subcontractant poate
doar completa cu resurse materiale și umane un asociat, poate
îndeplini o parte din activități, dar nu poate să țină locul ofertantului
și nu poate îndeplini numai el însuși cerința capacității de exercitare
a activităților profesionale cerută ofertanților.
Pe de altă parte, acordul de subcontractare este nul deoarece
însuși acordul de asociere este nul.
Prețul subcontractării este 1,16 lei pentru evaluarea/imobil
(0,1% din cota de 34,68% ce îi revine asociatului Topovia 2002 din
valoarea ofertei asocierii, împărțită la numărul de 1.100 imobile).
Chiar dacă procentul de 0,1 % ar fi din total contract și nu din
cota asociatului Topovia, această valoare împărțită la numărul total
de imobile tot la un preț derizoriu ar ajunge: 3,68 lei pentru
evaluarea/imobil.
Astfel, aceasta este o valoare derizorie, vădit disproporționată
față de valoarea serviciilor de evaluare atât generale, cât și ale
fiecărui imobil afectat de expropriere ce trebuie prestate.
La elaborarea ofertei tehnice și financiare ofertanții erau
obligați să țină seama de toate activitățile necesare prevăzute în
Caietul de sarcini, în Legea nr. 255/201 și în HG 53/2011 forma în
vigoare la data ofertării, dar și de toate cerințele și exigentele pe
care Standardele Internaționale de evaluare și Codul deontologic al
profesiei de evaluator membru ANEVAR le impuneau.
Toate acestea obligau ofertanta să asigure cadrul necesar -
atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.
Astfel:
- activitatea al cărei cod CPV este trecut în procedură trebuia
asigurată printr-un asociat - iar nu printr-un subcontractant.
- trebuiau să fie prevăzute resurse umane suficiente și
calificate pentru îndeplinirea în condiții de profesionalism a tuturor
activităților prevăzute în DA și lege, în raport de amploarea
obiectivului și numărul estimat (iar nu final) de 1.100 de imobile
(număr estimat în legătură cu care autoritatea deja a prevăzut
posibilitatea măririi cu încă jumătate) - iar nu 1 evaluator.
- trebuiau finanțate măcar la un nivel minimal toate activitățile
și operațiunile strict necesare realizării oricărei evaluări
profesioniste:

24/48
- costuri cu personalul măcar la nivelul salariului minim pe
economie pe toată perioada etapelor de lucări care implică realizarea
serviciilor efective și asigurarea consultanței expertului - minim 27
luni pentru etapele Bl și B3, dar și timp alocat pentru etapa B8.
De exemplu, la nivelul salariului minim pe economie de la data
ofertării - 1.900 lei x 27 luni = 51.300 lei. Or, totalul prețului
subcontractării - chiar dacă avem în vedere că ar reprezenta 0,1%
din întreg contractul (iar nu doar din cota asociatului Topovia),
oricum este doar de 3.688 lei - astfel că nu se asigură nici măcar
salariul minim pe economie pentru un singur om necalificat,
nicidecum pentru un expert cheie calificat și cu experiență relevantă
și cu atât mai puțin pentru un număr mai mare de evaluatori cum ar
fi trebuit să fie propuși pentru atât de multe imobile.
- costul cu deplasările pentru inspecții - pentru care evident nu
este alocat niciun leu.
- costul pentru consumabile: hârtie pentru expertize etc -
pentru care evident nu mai rămâne niciun leu.
- costul pentru asigurarea consultanței pe toată durata
proiectului, inclusiv pentru consultanta necesară pe durata
proceselor intentate de expropriați - care conform legii nu pot avea
ca obiect decât valoarea despăgubirii - pentru care evident nu este
alocat niciun leu.
Cât timp prețul acestui subcontract nu acoperă în nicio măsură
costurile minime necesare nici măcar pentru cele mai importante
componente, rezultă că el este un preț neobișnuit de scăzut, iar
acordul de subcontractare este nul. În speță:
- ori este un contract fictiv, al cărui scop este sa confere
autorității aparența legalității ofertei,
- ori este la un preț nereal, infim - nu acoperă nici costul
hârtiei, nici al tonerului, nici al deplasărilor etc, iar munca nu este
plătită și se încalcă astfel din nou prevederile art. 51 prevederile din
art. 201 alin 4 din Legea 98/2016.
Prin cererea de intervenție formulată, referitoare la contestația
asocierii CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL
– THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU
ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, asocierea TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD
PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII
SPARL a invocat excepțiile tardivității contestației, lipsei de interes a
acesteia precum și a tardivității formulării criticilor față de oferta sa.
Cu privire la excepția tardivității contestației, TEAHA & FUZESI
SCA invocă faptul că, din informațiile pe care le are, contestația a
fost înregistrată la data de 22.04.2019, peste termenul de 10 zile de
la data comunicării rezultatului procedurii, respectiv 09.04.2019. În
măsura în care din documentele existente la dosar nu rezultă

25/48
formularea în termen a contestației, solicită admiterea acestei
excepții.
În ceea ce privește lipsa de interes în formularea contestației,
este invocat faptul că oferta contestatoarei a fost declarată
câștigătoare a procedurii, astfel încât nu poate fi reținut vreun
prejudiciu pe care l-ar suferi ca o consecință a actului autorității
contractante și nici vreun folos practic imediat de care ar beneficia
aceasta prin depunerea contestației.
Excepția privind tardivitatea formulării criticilor față de oferta
sa, este motivată de TEAHA & FUZESI SCA prin aceea că partea din
raportul procedurii nr. 13B/1687/11.07.2019, privind admisibilitatea
ofertei sale, a dobândit caracter definitiv prin necontestare. În plus,
după contestarea rezultatului procedurii, CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL a avut acces la toate procesele verbale de evaluare a
ofertelor, pe care ar fi putut să le atace în termen de 10 zile de la
luarea la cunoștință.
Pe fondul contestației, referitor la criticile privind acordarea
punctajului pentru expertul cadastru ANCPI Fomov Mihai, TEAHA &
FUZESI SCA precizează următoarele:
- simpla depunere pentru acesta a documentațiilor cadastrale
nu echivalează cu conformitatea acestor documente cu cerințele
documentației de atribuire; doar 28 de documentații din cele depuse
respectă cerințele documentației de atribuire, celelalte neîndeplinind
cerințele privind ceea ce înseamnă „documentație individuală
aferentă procesului de expropriere”, respectiv exclusiv acea
documentație cadastrală aferentă imobilului expropriat adică
aferentă acelei suprafeței din întregul imobil afectat de lucrare de
utilitate publică care a stat la baza declanșării procedurii de
expropriere.
- prin urmare, comisia de evaluare trebuia să verifice, în
reevaluare, dacă documentația cadastrală a fost întocmită pentru
imobilul expropriat, adică documentația a fost depusă la OCPI și
dacă a fost însoțită de referatul de respingere conform căruia
respectiva documentație a fost respinsă pentru că suprafața
expropriată a fost înscrisă în cartea funciară pe numele
expropriatorului; raportat la aceste aspecte, în mod corect comisia
de evaluare a apreciat că doar 28 de documentații cadastrale
îndeplinesc cerințele documentației de atribuire, restul fiind fie
întocmite de un alt expert decât dl. Fomov Mihai, fie, respinse de la
avizare și recepție de OCPI, fie nu sunt aferente loturilor expropriate
și nu pot fi reținute ca experiență similară.
În ceea ce privește critica privind faptul că TOPOVIA 2002 SA
nu are niciun raport contractual cu niciunul dintre cei 21 cei mai
calificați experți cadastru propuși, TEAHA & FUZESI SCA precizează
că pentru dovedirea asigurării serviciilor experților cadastru, în

26/48
special a acelora de categoria D, au fost depuse angajamente de
participare și declarații de disponibilitate, din care reiese faptul că
aceștia și-au asumat faptul că în cazul în care oferta va fi desemnată
câștigătoare vor încheia contracte de muncă cu unul din asociați
pentru îndeplinirea activităților necesare; aceasta în condițiile în care
nu există obligația legală ca ofertanții să aibă angajat personalul
solicitat la data depunerii ofertelor.
Referitor la critica privind neîndeplinirea cerinței ca din numărul
mediu anual de 15 dintre membrii personal propriu de specialitate
esențial în executarea contractului să facă parte experții cadastru 1-
3, TEAHA & FUZESI SCA arată că a depus în cadrul ofertei, pentru
fiecare asociat o Declarație privind numărul mediu de personal
aferent anilor solicitați precum și extrase din REVISAL pentru
personalul angajat, iar pentru ceilalți specialiști Angajamente de
participare și declarații de disponibilitate; în DUAE s-a precizat atât
numărul personalului angajat, numele acestora și poziția ce urmează
a fi ocupată în cadrul contractului.
Pe lângă specialiștii care s-au obligat să încheie contract de
muncă au mai fost indicate alte 27 de persoane, peste cele minim 15
solicitate prin fișa de date a achiziției.
Astfel, cerința a fost îndeplinită, în condițiile în care aceasta nu
se referea exclusiv la experții cadastru ANCPI ci la tot personalul
care va fi implicat în contract.
Cu privire la critica legată de primirea punctajului pentru
experiența tehnico-profesională a experților cadastru, TEAHA &
FUZESI SCA arată că experiența care s-a punctat este experiența
proprie a specialiștilor expert cadastru categoria D și nu a entității
unde aceștia își desfășoară activitatea. De asemenea, arată că
experiența expertului cadastru ANCPI categoria D nu este un criteriu
de evaluare și punctare a ofertei.
Cu referire la critica privind asumarea îndeplinirii de către
asociatul TOPOVIA 2002 SA a condițiilor de PFA și a drepturilor și
obligațiilor pe care nu le putea exercita în mod legal, TEAHA &
FUZESI SCA:
- precizează că asociatul TOPOVIA 2002 SA deține încă din anul
2014 Certificatul de autorizare clasa III, seria RO-B-J nr.
0428/14.05.2014;
- invocă faptul că, prin raportare la prevederile art. 27 alin. (1)
lit. a) din Regulamentul aprobat prin Ordinul 10/2010 al Directorului
general al ANCPI, de la data înființării – 2002 și până la data de
06.12.2018, deci și la data depunerii ofertelor în cadrul prezentei
proceduri – 05.04.2018 TOPOVIA 2002 SRL a îndeplinit condițiile de
autorizare ca urmare a deținerii calității de asociat și administrator în
cadrul societății a PFA ANCPI – Grigorescu Maria Teodora,
independent de numărul de persoane fizice autorizate angajate.

27/48
- arată că valabilitatea Certificatului de autorizare clasa III,
seria RO-B-J nr. 0428/14.05.2014 este de 5 ani de la data emiterii
nefiind suspendat sau retras; în plus, ANCPI a emis la data de
26.03.2019 certificatul de autorizare seria RO-B-J nr. 1480, valabil
până la data de 26.03.2024.
În ceea ce privește critica privind faptul că documentațiile
cadastrale ale experților 1 și 3 nu îndeplinesc cerințele legale, TEAHA
& FUZESI SCA precizează că aceasta este lipsită de temei, fiind și
tardiv formulate. În acest sens, precizează că, în conformitate cu
documentația de atribuire, pentru a primi punctaj maxim pentru
fiecare din experții propuși, comisia de evaluare trebuia să fie sigură
că documentația cadastrală a fost întocmită pentru imobilul
expropriat, adică documentația a fost depusă la OCPI și dacă a fost
însoțită de referatul de respingere conform căruia respectiva
documentație a fost respinsă pentru că suprafața expropriată a fost
înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.
Astfel, documentațiile depuse pentru experții Iliescu Felicia,
Racoveanu Adrian și Pologea Liviu Mărgărit au fost corect punctate
de autoritatea contractantă.
Critica privind documentațiile expertului ANEVAR este
considerată nefondată de TEAHA & FUZESI SCA, aceasta arătând că
rapoartele la care face referire contestatoarea îndeplinesc cerințele
stabilite prin Măsurile de remediere adoptate de autoritatea
contractantă în baza deciziei Consiliului nr. 483/C1/4780,11,99/
23.02.2018. Pe de altă parte, arată că nu există o cerință ca
rapoartele de evaluare să fie întocmite ulterior emiterii de HG de
expropriere, mai ales în contextul în care, în practică, este deseori
întâlnită situația în care, după emiterea HG , sunt identificate în
teren numeroase imobile situate sub coridorul de expropriere dar
neincluse în anexa 2 la primul HG de declanșare a procedurilor de
expropriere.
Potrivit TEAHA & FUZESI SCA, pentru primirea punctajului
aferent rapoartelor 19 și 20 (evaluări pentru 134 de terenuri
individuale) și 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 (evaluări pentru 10
construcții individuale) au fost depuse mai multe evaluări individuale
realizate pentru mai multe terenuri diferite în cadrul aceluiași
document, adică exact acele tipuri de rapoarte solicitate de către
autoritatea contractantă prin măsurile de remediere adoptate. În
susținere, detaliază în ceea ce privește rapoartele de evaluare
menționate mai sus, concluzionând că acestea sunt suficiente
acordării punctajului maxim, fiind întocmite pe baza suprafețelor
reale rezultate din documentațiile cadastrale individuale realizate
pentru fiecare imobil, fiind rapoarte individuale, îndeplinind astfel pe
deplin cerințele documentației de atribuire, astfel cum a fost aceasta

28/48
modificată prin măsurile de remediere adoptate de autoritatea
contractantă.
În ceea ce privește afirmațiile contestatoarei privind faptul că
operatorii economici asociați nu au respectat obligațiile principale din
contractele de achiziție publică, TEAHA & FUZESI SCA invocă faptul
că toate acestea sunt simple alegații, nefiind aduse critici concrete.
Referitor la critica privind declarațiile false pe care le-ar fi dat
membrii asocierii TOPOVIA 2002 SRL în DUAE și în Declarația privind
numărul mediu de personal, TEAHA & FUZESI SCA precizează că,
atât prin DUAE-urile individuale cât și în cadrul documentelor de
calificare s-a făcut dovada îndeplinirii cerinței prin documente
justificative atât de către asociatul TOPOVIA 2002 SRLȘ cât și de
asociatul TEAHA & FUZESI SCA.
În opinia sa, a fost legală reținerea îndeplinirii cerinței doar
prin prisma contractului de asistență juridică CJ/754010/2014, în
condițiile în care prevederile legale privind desfășurarea profesiei de
avocat, permit formelor de exercitare a profesiei să încheie convenții
cu alți specialiști/experți în vederea realizării obiectului contratului
de asistență juridică. În plus, experiența similară a fost demonstrată
și de TOPOVIA 2002 SRL acre a realizat în perioada de referință
4172 de documentații cadastrale.
Cu privire la critica privind faptul că niciunul din asociații
TOPOVIA 2002 SRL nu a primit autorizarea pentru evaluarea de
proprietăți imobiliare pe codul CAEN 6831, TEAHA & FUZESI SCA
precizează că asocierea din care face parte a depus o ofertă
împreună cu mai mulți subcontractori, printre care și EXPERTUS
SRL, care este autorizat pe codul CAEN menționat. De asemenea,
arată că, în propunerea tehnică s-a precizat că întreaga activitate de
evaluare a imobilelor va fi făcută de acest subcontractant.
Răspunzând cererii de intervenție formulată de TEAHA &
FUZESI SCA, CORNEL & CORNEL SRL a transmis Notele scrise nr.
17410/10.05.2019, completate prin adresa înregistrată la Consiliu cu
nr. 17436/13.05.2019 prin care:
- a solicitat respingerea excepției tardivității, motivat de faptul
că raportul procedurii a fost postat în SEAP la data de 09.04.2019 iar
contestația a fost depusă prin poștă la data de 19.04.2019.
- a solicitat respingerea excepției lipsei de interes în formularea
contestației, motivat de faptul că are interesul de a obține pentru
oferta depusă punctajul cuvenit conform Documentației de atribuire
și legii și nu un punctaj diminuat nelegal; mai arată că dorește să
preîntâmpine situația în care ar putea fi invocat faptul că
necontestând depunctarea expertului ar recunoaște tacit
corectitudinea depunctării;
- a solicitat respingerea excepției tardivității criticilor privind
oferta intervenientei, deoarece numai ceea ce a fost cunoscut și a

29/48
putut fi analizat dar nu a fost supus controlului judiciar poate
dobândi caracterul tardiv nu și ceea ce a fost ascuns sub pretextul
confidențialității; în plus, doar ceea ce a fost analizat de către o
instanță poate dobândi caracter definitiv, nu și alte aspecte ce nu au
făcut obiectul niciunui control judiciar ori jurisdicțional; pretinsa
tardivitate a criticilor nu poate împiedica autoritatea contractantă să
verifice incidența acestor motive în orice stadiu al procedurii, până la
data stabilirii ofertei câștigătoare.
- pe fond, a solicitat respingerea susținerilor intervenientei,
reluând, în esență, argumentele din cuprinsul contestației și cererii
sale de intervenție.
Prin punctele de vedere înregistrate la Consiliu cu nr.
15823/02.05.2019 și nr. 16029/03.05.2019, având același conținut,
referitoare la contestațiile formulată de TEAHA & FUZESI SCA,
respectiv de CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL, autoritatea
contractantă a precizat următoarele:
- Comisia de evaluare luând în considerare dispozițiile Deciziei
Civile nr. 5418/17.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel București,
în dosarul nr. 6689/2/2018, referitoare la analiza statutului
domnului Fomov Mihai, referitor la regimul juridic al raporturilor
contractuale născute intre membrii asocierii și personalul propus în
temeiul contractului de colaborare, cat și intre aceștia și autoritatea
contractanta, a analizat formularul F4, Fisa de Date a Achiziției
(FDA), CV-ul autorizatului categoria D Fomov Mihai, Ordinul nr.
107/2010 al Directorului General al ANCPI, etc. și a constatat
următoarele:
a. Autoritatea contractantă a întocmit documentația de
atribuire cu privire la aspectele prevăzute în cerința 2 din capitolul
lll.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de Date a
Achiziției " Cerința nr. 2- Ofertantul va prezenta o declarație cu
privire la numărul mediu anual de personal pentru ultimul an*
nominalizând minim 15 persoane [dintre cele declarate] care vor fi
implicate în executarea contractului (* ultimul an se raportează la
termenul limita de depunere a ofertelor). [Nota: În situația în care
ofertantul/ofertantul asociat este un Cabinet individual, Cabinet
asociat, Societate civilă profesională sau Societate profesională cu
răspundere limitată, în vederea demonstrării îndeplinirii cerinței se
vor lua în considerare și persoanele care au relații contractuale de
colaborare/ conlucrare sau orice alta forma de colaborare specifica
profesiei cu Cabinetul individual. Cabinetul asociat, Societatea civila
profesionala sau Societatea profesionala cu răspundere limitata.]",
referitoare la numărul de personal propus în vederea îndeplinirii
contractului de achiziție, acceptând ca ofertantul/ofertantul asociat
poate fi un cabinet individual, cabinet asociat sau societate civila
profesionala cu răspundere limitata, astfel rezultând faptul ca, în

30/48
vederea îndeplinirii cerinței, se pot lua în considerare și persoane
care au relații contractuale de colaborare/conlucrare sau orice alta
forma de colaborare specifica profesiei. Prin urmare s-a considerat
că această cerință de calificare menționată în nota aferentă Cerinței
2 se poate extinde și asupra altor profesii în afara profesiei de
avocat.
- Formularul 4, în care la punctul III A-Personalul ele
Specialitate A. PERSONAL DE PECIALITATE

Nr. Categorie de personal Număr Nume și Modalitatea de asigurare a personalului (contract


crt de prenume de munca/colaborare/ subcontractare etc.)
personal
1 Manager de contract 1
2 Expertul Autorizat Cadastru 1 1
(autorizat ANCPI categoria D)
3 Expertul Autorizat Cadastru 2 1
(autorizat ANCPI categoria D)
4 Expertul Autorizat Cadastru 3 1
(autorizat ANCPI categoria D)
5 Expertul Evaluator 1
UNEAR/ANEVAR
6 Avocat 1 1
7 Avocat 2 1
8 Expertul Autorizat Cadastru 4 1
(autorizat ANCPI categoria B)
9 Expertul Autorizat Cadastru 5 1
(autorizat ANCPI categoria B)
10 Expertul Autorizat Cadastru 6 1
(autorizat ANCPI categoria B)
11 Expertul Autorizat Cadastru 7 1
(autorizat ANCPI categoria B)
12 Expertul Autorizat Cadastru 8 l
(autorizat ANCPI categoria C)
13 Expertul Autorizat Cadastru 9 1
(autorizat ANCPI categoria C)
14 Expertul Autorizat Cadastru 10 1
(autorizat ANCPI categoria C)
15 Avocat 3 1
16 Avocat 4 1
17 Avocat 5 1
18 Avocat 6 1
19 Avocat 7 1
20 Avocat 8 1

precizează "Modalitatea de asigurare a personalului (contract


de munca/colaborare/subcontractare etc.)" vine și întărește cele mai
sus precizate prin faptul ca se refera la toate categoriile profesionale
care concura la realizarea contractului.
b. Referitor la prevederile Ordinului nr. 107/2010 al
Directorului General al ANCPI, Comisia de Evaluare s-a raportat la
acesta și a evaluat atât conformitatea, cat și admisibilitatea ofertei
prin raportare la dispozițiile normative aplicabile fiecărei profesii în
cadrul căreia specialiștii autorizați categoria D de către ANCPI își
desfășoară activitatea, luând în calcul faptul ca natura raporturilor
juridice de munca (colaborare) permit încheierea contractului de
achiziție în acord cu interesele autorității contractante. Comisia

31/48
constata faptul ca Ordinului nr. 107/2010 al Directorului General al
ANCPI reglementează condițiile minime de autorizare și recunoaștere
a autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și
verificării lucrărilor de specialitate în domeniu! cadastrului, geodeziei
și cartografiei pe teritoriul României. Sunt reglementate tipurile de
lucrări pe care Ie poate executa autorizatul în funcție de tipul
autorizației A, B, C, D). Astfel ca, potrivit art. 4, alin. (5) din ordinul
mai sus enunțat „Persoanele fizice autorizate în categoria D pot
executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate: „executarea și
verificarea, în cadrul procesului de control intern al calității, a
lucrărilor din categoria A; b)proiectarea, executarea și completarea
rețelelor geodezice de referință; proiectarea și realizarea lucrărilor
de fotogrammetrie."
Comisia constată că forma de exercitare a profesiei nu este
reglementată de către Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General
al ANCPI, acesta reglementează doar criteriile de autorizare. De
asemenea, reevaluând conformitatea ofertei desemnate
câștigătoare, prin raportare la FDA, pct. III.2.3.a) capacitatea
tehnica si/sau profesională - cerința nr. 3 - „Ofertantul va preciza
partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le
subcontracteze" - referitor la expert cadastru categoria D Fomov
Mihai a hotărât să solicite clarificări din partea ofertantului Asocierea
SC Cornel & Cornel Topoexim SRL - SC Geoter Proiect SRL - SC
Theotop SRL - SC Topoexim Expert SRL - SC A. M.S. Dumitrașcu și
Asociații - C.l. Gheorghe Simona Florina - SCPA Oancea, Raduletu și
Gherqhe astfel:
- să clarifice raportul juridic dintre expert cadastru categoria D
Fomov Mihai și membrul asocierii, respectiv SC Theotop SRL la
momentul depunerii ofertei (așa cum se menționează la p. 31
paragraful 1 din Decizia Civila nr. 5418/17.10.2018.)
- să indice documentul care atestă relația dintre ofertant și
expertul propus
- să precizeze partea/părțile din contract pe care intenționează
să o/le subcontracteze, daca este cazul.
- să precizeze dacă ofertantul are în plan înlocuirea ulterioara a
acestui expert, după semnarea contractului (așa cum se
menționează la p. 32 paragraful 1 din Decizia Civila nr.
5418/17.10.2018.)
- Comisia de evaluare a trecut la reevaluarea documentațiilor
cadastrale, depuse de către expert cadastru categoria D Fomov
Mihai, în conformitate cu Decizia Civila nr. 5418/17.10.2018
pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 6689/2/2018.
Astfel, Comisia de evaluare a constatat ca din totalul de
documentații cadastrale încărcate în SEAP de către ofertant pentru
expert cadastru Fomov Mihai, au fost realizate și depuse pentru

32/48
recepționare și avizare de acesta doar un număr de 28 documentații
cadastrale, astfel:

Nr. Proprietar Tarla Parcela Lot Suprafață lot expropriat conform


Crt coridor expropriere
1 Irimia Maria 19 424 12 935
2 Dirlosan Maria 19 431/9/4 12 31
3 CäldäraruNicolae 3 80/3 123 365
4 Schöbet Katharina 2 42/1 123 870
5 Schuster Friedrich 4 83/1 123 3626
6 luhaslngeborg 4 90/1 123 1664
7 Comservice Construct 4 90/1 1234 1113
8 Dumitru Ana 4 88/3 123 1758
9 Schuster Friedrich 4 88/2 123 1709
10 Schuster Friedrich 4 84/13 123 652
11 Agroterm 4 84/12 123 472
12 Chirica Sara 4 84/11 123 681
13 luga Dana Maria 4 84/9 12 3 282
14 PascuRodica Eugenia 4 84/8 123 504
15 Rozor Sorin Dan 4 86/6 123 576
16 Solomon Sebastian Bratieiu, nr. 1 2 204
35intravilan
17 Pacurar Livia 20 448/6 12 106
18 Deac Nicolae 20 448/2 12 358
19 Calin Cornel 20 448/1 12 294
20 Suciu Elena 28 1531/3 12 24
21 Buhar Samoila 7 204/2/13 12 159
22 Lup Maria etc 5 173/1/1 12 38
23 Farcaș Vasile 4 90/2 12 3 346
24 Moldovan loan 4 90/4 123 1267
25 Nickel Dieter 4 88/4/1 123 355
26 Neckel Herman 4 88/4/2 123 366
27 luhaslngeborg etc. 4 88/4/3 1234 5915
28 Tolan Monica- Constanta, Tolan Carmen 28 1531/5 1 2 12
Anamaria siTolan lulia

Celelalte documentații cadastrale nu au putut fi punctate din


următoarele motive:
a) Documentația cadastrala realizata pentru dezmembrarea
imobilelor afectate de obiectivul de investiții de utilitate publica și
interes național expropriate conform HG 558/2014 Anexa 2. pozițiile
221 și 223, pentru imobilele cu numerele de identificare 28/1531/5
respectiv 28/1531/1, cu suprafețele de 12 m2 din 2.800m2,
respectiv 94m2 din I7.000m2.
a1 ) Analizând documentațiile cadastrale încărcate în SEAP
aferente notelor de înregistrare 20151517747SB, respectiv
201515I6846SB, s-a observat că documentația de dezmembrare
realizata pentru lotul 2 (I2m2) este corect întocmită, având
încheierea de respingere nr. 8894/14.05.2015 cu mențiunea "imobil
care se suprapune cu coridorul de expropriere", însă documentația
pentru cei 2788m: care au rămas expropriatului a primit încheierea
de respingere nr. 8893/14.05.2015, cu mențiunea "documentația
întocmită incorect".
Comisia de evaluare a considerat că documentația (menționată
la punctul 28 din tabelul de mai sus) poate fi admisă, deoarece
suprafața expropriată aflată sub coridorul de expropriere este
aceeași cu suprafața prevăzută în Anexa la HG 558/2014.
33/48
a2 ) Analizând documentațiile cadastrale încărcate în SEAP se
observă că la notele de înregistrare 201534511987SB respectiv
20151518992SB, documentația aferentă se referă la cei 2788 nr,
însă încheierea și extrasul de carte funciară anexate se referă la cei
94m2 expropriați conform HG 558/2014 Anexa 2, poziția 223, pe
numele Dan Maria, Bențan loan și Bențan Nicolae.
Comisia de evaluare a considerat că documentația este
incompletă deoarece are elemente din alte lucrări și doar extrasul de
carte funciară și încheierea de respingere se referă la imobilul mai
sus amintit. În aceste condiții documentația nu a putut fi luată în
considerare.
Analizând documentațiile cadastrale încărcate în SEAP se
observă că la notele de înregistrare 20I55687998SB.
20155687335SB și 20155687731SB, aferente imobilului expropriat
pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publica și
interes național, situat în localitatea Brateiu, tarla 4, parcela 84/5 și
86/5, pe numele Sortan Ion, au fost întocmite și depuse spre avizare
de către autorizat Cojocea Georgiana Ionela și nu au fost luate în
considerare deoarece pe planul de amplasament și delimitare a
lucrării nu Figurează ștampila autorizatului Mihail Fomov .
Analizând documentațiile cadastrale încărcate în SEAP se
observă că la notele de înregistrare 2016143263SB, 20I6142925SB,
aferente imobilului expropriat pentru realizarea obiectivului de
investiții de utilitate publica și interes național, situat în localitatea
Brateiu, tarla 19, parcela 431/9/3, pe numele Daian Elena, Crăciun
Doina și Papara Genoveva, au fost întocmite și depuse spre avizare
de către autorizat Cojocea Georgiana Ionela și nu au fost luate în
considerare.
Analizând documentațiile cadastrale încărcate în SEAP aferente
imobilului expropriat pentru realizarea obiectivului de investiții de
utilitate publica și interes național, din comuna Brateiu, Tarla 4
P84/4. proprietar SC Auto Alex Impex SRL, au fost întocmite și
depuse spre avizare de către autorizat Cojocea Georgiana Ionela și
nu au fost luate în considerare.
3. Analizând rapoartele de evaluare conform deciziei civile nr.
5418/17.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul
nr. 6689/2/2018, comisia de evaluare a constatat că ofertantul a
depus 11 rapoarte de evaluare pentru terenuri și 11 rapoarte de
evaluare pentru imobile cu categoria de folosință curți/construcții -
proprietate imobiliară construcții după cum urmează:
- Evaluatorul membru ANEVAR, ing. Dumitru George, având
legitimația nr. 12386 a depus la oferta pentru evaluare, „Raport de
evaluare (Fundamentare)" - Proprietate imobiliara construcții, UAT
Alba Iulia, județul Alba, realizat pentru exproprierea imobilelor
afectate de obiectivul de investiții de utilitate publica și interes

34/48
național „Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov-Simeria,
componenta a coridorului IV Pan-European, pentru circulația
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h", împreuna cu :
- Raport individual de evaluare nr. I UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - împrejmuire din lemn și construcție de
locuințe;
- Raport individual de evaluare nr. 2UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare)- împrejmuire din plasa, construcție anexa cu
platforma betonata, construcție anexa, construcție industriala,
construcție anexa cu grilaj metalic și construcție anexa cu platforma
de beton;
- Raport individual de evaluare nr. 3UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - cale ferata acces linie CF. cale ferata acces
linie CF;
- Raport individual de evaluare nr. 4, UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - împrejmuire de plasa, construcție anexa;
- Raport individual de evaluare nr. 5UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - construcție de locuințe;
- Raport individual de evaluare nr. 6UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - împrejmuire de metal;
- Raport individual de evaluare nr. 7UAT Alba (Anexa nr. 2 la -
- Raportul de evaluare) - împrejmuire de beton;
- Raport individual de evaluare nr. 8UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare) - împrejmuire de beton;
- Raport individual de evaluare nr. 9UAT Alba (Anexa nr. 2 la
Raportul de evaluare ) - împrejmuire de beton;
- Raport individual de evaluare nr. 1 UAT Sântimbru (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare)- împrejmuire de sarma;
- Raport individual de evaluare nr. 2 UAT Sântimbru (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare - împrejmuire din plasa.
Evaluatorul membru ANEVAR, ing. Dumitru George, având
legitimația nr. 12386 a depus la oferta pentru evaluare, „Raport de
evaluare (Fundamentare)" - Proprietate imobiliara terenuri, UAT
Alba Iulia, județul Alba, realizat pentru exproprierea imobilelor
afectate de obiectivul de investiții de utilitate publica și interes
național „Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov-Simeria,
componenta a coridorului IV Pan-European, pentru circulația
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h", împreuna cu :
- Raport individual de evaluare nr. I UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 20 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 2 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 27 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 3 UAT Alba Iulia(Anexa nr. 2
la Raportul de evaluare) - 53 mp, intravilan;

35/48
- Raport individual de evaluare nr. 4 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 24 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 5 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 23 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 6 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 82 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 7 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 65 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 8 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 44 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 9 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 25 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 10 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 61 mp, intravilan;
- Raport individual de evaluare nr. 11 UAT Alba Iulia (Anexa nr.
2 la Raportul de evaluare) - 30 mp, intravilan.
Prin cererea de intervenție formulată, CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL a solicitat respingerea solicitării TEAHA & FUZESI
SCA de anulare parțială a raportului procedurii în ceea ce privește
faptul că nu a fost făcută dovada deținerii personalului de
specialitate. În susținere, precizează, în esență, următoarele:
- dl. Fomov Mihai este persoană fizică autorizată ANCPI
categoria D, pensionar care a convenit cu fostul său angajator de la
care s-a pensionat, THEOTOP SRL, colaborarea punctuală în
perspectiva unui proiect, încheind în acest scop, inițial contract de
prestări-servicii și, ulterior, ca urmare a deciziei Curții de Apel
București nr. 4985/01.10.2018, un contract de muncă, rezultând
astfel îndeplinirea cerinței autorității contractante care a prevăzut că
personalul de specialitate poate fi asigurat prin oricare dintre cele
două forme de contract; prin urmare, forma de colaborare
materializată printr-un contract de prestări-servicii urmate de un
contract de muncă încheiat pe durata realizării unui proiect, este
permisă de reglementările generale și speciale în vigoare, dar și
autoritatea contractantă prin documentație;
- din analiza documentației de atribuire, rezultă că Formularul
4 a fost redactat în această formă și înainte de măsurile de
remediere emise de autoritatea contractantă în raport de Decizia
Consiliului nr. 460/2018, astfel că această prevedere, a colaborării,
ca modalitate de asigurare a personalului, era adresată inițial
restului specialiștilor – experților cadastru și evaluatori, nu
avocaților; prin urmare, colaborarea este permisă de autoritate prin
voința expresă pentru toate domeniile de specialiști implicați în
această procedură.
- contestatoarea citează trunchiat din decizia Curții de Apel și
din Ordinul 107/2010, nu are în vedere conținutul documentației de

36/48
atribuire referitoare la Formularul 4 și adaugă la norme,
interpretându-le greșit; în acest sens, susține că Ordinul 107/2010
nu conține nicio referire la Legea 31/1990 iar conceptul de persoană
fizică autorizată este confundat cu autorizarea persoanei fizice liber
profesionistă inginer geodez de către ANCPI în categoriile D, A, B, C
pentru realizarea lucrărilor de specialitate;
- persoanele fizice autorizate categoria D pot presta legal și
toate serviciile pe care le pot presta persoanele autorizate în
categoriile A,B și C, persoanele autorizate categoria A pot presta și
toate serviciile pe care le pot presta persoanele autorizate pentru
categoriile B și C iar persoanele autorizate categoria B pot presta și
toate serviciile pe care le pot presta persoanele autorizate categoria
C;
- majoritatea posturilor de ingineri sunt ocupate de autorizați D
– competență deplină superioară cerințelor – iar ei răspund de
îndeplinirea unor sarcini ce puteau fi încredințate unor experți de
categorii inferioare astfel cum rezultă din cerințe; indiferent de ce
situații ar putea apărea pe parcursul derulării evaluării sau
îndeplinirii contratului, intervenienta susține că are asigurate
mijloacele derulării evaluării sau îndeplinirii contractului, având
asigurat prin mijloace proprii și alt personal calificat și autorizat,
pentru toate posturile, care îndeplinește aceleași criterii de calificare
și selecție;
- afirmațiile cu privire la faptul că oferta sa nu trebuia să
primească punctaj pentru expertul Fomov Mihai sunt nefondate,
documentațiile cadastrale de dezmembrare a imobilelor expropriate
conform Legii nr. 255/2010, depuse cu oferta pentru demonstrarea
experienței specifice și pentru punctajul expertului autorizat ANCPI
categoria D Fomov Mihai, sunt realizate în conformitate cu legea,
ofertantul având vocația de a primi cele 5 puncte, expertul în cauză
având angajament valabil încheiat cu THEOTOP SRL, întocmind
pentru acesta respectivele documentații; rezultă că toate activitățile
și proiectele au fost desfășurate în cadrul operatorului economic
THEOTOP SRL, colaborarea cu dl. Fomov Mihai fiind încheiată pentru
asigurarea experienței profesionale;
- când susține că numai o persoană fizică angajată a unei
persoane juridice sau un asociat/subcontractant pot realiza
activitățile , contestatoarea face o confuzie între capacitatea de
exercitare a activității profesionale și modalitatea de asigurare a
personalului declarat, deși Legea 98/2016 și fișa de date nu lasă loc
de interpretare; deciziile Consiliului invocate de contestatoare nu
sunt aplicabile în speță, toate acestea referindu-se la neîndeplinirea
de către ofertanți a condiției de a deține ei înșiși capacitatea de
exercitare a activității profesionale și respectiv la ipoteza în care

37/48
aceștia cedează unor străini serviciile pentru care ei nu au autorizări,
calificări, etc.
- contratul de prestări servicii al dl. Fomov Mihai este mai mult
decât o declarație de disponibilitate (ca în cazul contestatoarei), prin
care un specialist se pune la dispoziția unui ofertant, deoarece, prin
contractul de prestări servicii între specialist și beneficiar se stabilesc
raporturi juridice, aceștia își stabilesc drepturi și obligații pe care
trebuie să le respecte, au angajamente reciproce a căror încălcare
poate duce la sancțiuni;
- referitor la expertul ANEVAR, pentru acesta au fost depuse 11
rapoarte individuale construcții și 11 rapoarte individuale terenuri,
toate acestea fiind întocmite în cadrul procedurii de expropriere,
pentru realizarea obiectivului de investiții menționat; toate cele 22
de rapoarte individuale au privit imobilele individuale și s-au raportat
la suprafețe reale rezultate din documentații tehnice; ele au fost
întocmite prin raportare la SEV 2017 și CNP 2017;
- referirea la SEV 2011 este o simplă eroare materială care nu
a influențat valorile de despăgubire, stabilite prin raportare la
expertiza CNP valabilă la data evaluării;
- este neadevărat că rapoartele de evaluare au fost întocmite
în vederea emiterii hotărârii de guvern, în fapt, contestatoarea
creând cu intenție o confuzie: nu rapoartele de evaluare globale sunt
obiectul punctării ci rapoartele individuale depuse; cât timp legea
prevede la momentul anterior adoptării HG de expropriere doar
întocmirea rapoartelor generale, evaluările individuale nu au fost
utilizate într-un astfel de stadiu; tocmai întocmirea lor este reflexia
necesității și utilității în etapa ulterioară, corespunzătoare la acelei
proceduri – iar nu în vederea emiterii unei HG cum susține
contestatoarea;
- prin cele 22 de rapoarte individuale au fost evaluate imobile
de sine stătătoare, cu suprafețe reale supuse exproprierii, categorii
de folosință reale, indici pentru fiecare imobil în parte, acestea fiind
punctat și nu cele anterioare, globale;
- fiecare din cele 22 de rapoarte individualizează în mod precis
imobilul analizat și stabilește valoarea de despăgubire cuvenită
titularului pentru expropriere prin raportare la valoarea unitară de
despăgubire prin raportare la CNP Alba pentru anul 2017;
- susținerea că referirea la coridorul de expropriere din
expertizele individuale ar indica realizarea lor anterior HG este
eronată, deoarece fiecărui obiectiv de investiții îi corespunde un
coridor de expropriere și fiecare din acestea are amplasamentul pe
teritoriul unui UAT sau al mai multora; pe de o parte, sunt întocmite
rapoarte de evaluare generale pe fiecare UAT iar pe de altă parte,
rapoarte individuale pentru fiecare dintre imobilele de pe un UAT
afectate de același coridor; expertizele notariale nu prevăd decât

38/48
grile la nivel general pe fiecare UAT, distinct pe categorii de
folosință, iar nu la nivel individual pentru vreun imobil;
- având în vedere că legiuitorul a impus raportarea expertizelor
de evaluare la aceste expertize notariale, în cea de a doua etapă de
expropriere se pornește de la reperul general fixat pe grila notarială
și se aplică repere de identitate – diferențele de valoare între bunuri
rezultând pe de o parte din suprafețele concrete, iar pe de altă
parte, din dotări, alți coeficienți ce pot fi aplicați în funcție de
specificitatea unui bun; astfel, fiecare bun este analizat de sine
stătător cu toate elementele sale distinctive deși se pornește de la o
expertiză generală, evaluatorul întocmind rapoarte individuale în
baza documentațiilor tehnice puse la dispoziție de inginerul de
cadastru, a documentelor justificative aferente fiecărui imobil
precum și a propriilor constatări de la inspecția în teren; dina cest
motiv, când expertul a analizat punctual fiecare imobil individual
determinat nu a mai realizat analiza generală, ci rapoartele
individuale fac referire la raportul general pe UAT și la coridorul unic
al respectivei investiții; astfel, referința de la începutul rapoartelor
individuale este una firească, fiind vorba de evaluări ce se referă la
imobile din acel coridor unic și din acel UAT pentru care se întocmise
acel raport general, ea asigurând gestionarea tuturor rapoartelor
individuale aferente aceluiași UAT și obiectiv sub aceeași egidă;
- interpretarea dată adresei CNCF CFR SA este eronată, în
aceasta, expropriatorul confirmând împrejurarea că toate rapoartele
de evaluare au fost întocmite în baza suprafețelor reale și că au fost
folosite de autoritate și în baza lor au fost acordate despăgubirile;
- în reevaluare, autorității contractante nu îi revenea decât
sarcina de a verifica dacă rapoartele de evaluare au fost întocmite în
baza suprafețelor reale rezultate din documentațiile cadastrale avute
în vedere la întocmirea acestora; astfel, autoritatea contractantă a
punctat rapoartele individuale raportându-se la faptul că acestea au
fost realizate în baza suprafețelor reale rezultate din documentațiile
tehnice întocmite, respectând prevederile SEV 2017 și expertiza CNP
2017 iar beneficiarul a utilizat aceste rapoarte pentru acordarea
despăgubirilor.
Răspunzând cererii de intervenție formulată de CORNEL &
CORNEL SRL, TEAHA & FUZESI SCA a transmis adresa înregistrată la
Consiliu cu nr. 17794/14.05.2019, prin care a solicitat constatarea
netemeiniciei apărărilor formulate de către intervenientă, și
respingerea cererii de intervenție, cu consecința admiterii
contestației sale.
În esență, TEAHA & FUZESI SCA reia afirmațiile din contestație
cu privire la completarea de către autoritatea contractantă a
documentației de atribuire prin răspunsul la clarificarea nr. 1, la
obligația ofertanților de a declara în DUAE toți subcontractanții,

39/48
inclusiv pe dl. Fomov Mihai – expert ANCPI categoria D, precum și la
faptul că rapoartele de evaluare depuse pentru acest expert în
justificarea experienței similare reprezintă experiența sa proprie și
nu a entității juridice cu care a încheiat contractul de colaborare.
Preliminar, Consiliul reține că, în prezenta cauză asocierea
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL –
THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI
ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE precum și asocierea TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL au formulat cereri de intervenție voluntară, în
termenul precizat la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.
Privitor la cererea de intervenție depusă de asocierea CORNEL
& CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL
– TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII –
CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE, văzând că această asociere a dovedit un interes legitim
în pricină prin promovarea cererii, fiind un operator economic
participant la procedura de atribuire, în conformitate cu art. 64 alin.
(2) Cod procedură civilă, Consiliul încuviințează în principiu cererea
de intervenție voluntară a acesteia, și va dispune introducerea în
cauză în calitate de intervenientă a asocierii CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL –
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE.
Cu privire la cererea de intervenție depusă de asocierea
TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA
– PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, văzând că această asociere a
dovedit un interes legitim în pricină prin promovarea cererii, fiind un
operator economic participant la procedura de atribuire, în
conformitate cu art. 64 alin. (2) Cod procedură civilă, Consiliul
încuviințează în principiu cererile de intervenție voluntară ale
acesteia, și va dispune introducerea în cauză în calitate de
intervenientă a asocierii TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL
– TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL.
Din examinarea materialului probator administrat, aflat la
dosarul cauzei, Consiliul reține următoarele:
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, în calitate de autoritate
contractantă, a inițiat procedura de licitație deschisă, organizată în
vederea atribuirii contractului de achiziției publică având ca obiect
„ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE, RAPOARTE DE
EVALUARE ȘI ASIGURARE SERVICII JURIDICE DE ASISTENȚĂ ȘI
REPREZENTARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PRIN

40/48
EXPROPRIERE/TRANSFER A IMOBILELOR NECESARE PROIECTĂRII ȘI
EXECUȚIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „DRUM EXPRES CRAIOVA
- PITEȘTI ȘI LEGĂTURILE CU DRUMURILE EXISTENTE” LOT 3
JUDEȚUL ARGEȘ”, prin publicarea în SEAP, a anunțului de participare
nr. 181243/08.12.2017.
Din informațiile anunțului de participare, Consiliul reține că
valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, este
cuprinsă între 4.554.000 lei și 6.831.000 lei, fără TVA.
În cadrul aceleiași proceduri, au mai fost formulate trei
contestații, de către SCA TROFIN ȘI ASOCIAȚII, CECILIA POPA ȘI
ASOCIAȚII și CABINET INDIVIDUAL ISPAS VLAD, prin care au fost
criticate o serie de prevederi ale documentației de atribuire. Acestea
au fost soluționate de Consiliu prin decizia nr. 460/C2/4781,10,
102/22.02.2018, în sensul admiterii, în parte, a contestației
formulate de SCA TROFIN ȘI ASOCIAȚII și, în totalitate, a aceleia
formulate de SPARL CECILIA POPA ȘI ASOCIAȚII. Totodată,
autoritatea contractantă a fost obligată la clarificarea/
modificarea/completarea documentației de atribuire conform celor
reținute în motivarea deciziei, cea de a treia fiind respinsă, ca
tardivă.
De asemenea prin decizia nr. 2261/C11/2412 din data de
13.08.2018, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a
soluționat contestația nr. 6/P/CP3/23.07.2018 înregistrată la Consiliu
cu nr. 30069/24.07.2018, depusă de asocierea TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL împotriva modului de evaluare a propunerii
tehnice și financiare și la modul de acordare a punctajelor, aferente
ofertei declarate câștigătoare, efectuate de către COMPANIA
NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație
deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție
publică de servicii, având ca obiect „ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII
CADASTRALE, RAPOARTE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE SERVICII
JURIDICE DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE ÎN VEDEREA
DOBÂNDIRII PRIN EXPROPRIERE/TRANSFER A IMOBILELOR
NECESARE PROIECTĂRII ȘI EXECUȚIEI OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚIE „DRUM EXPRES CRAIOVA - PITEȘTI ȘI LEGĂTURILE CU
DRUMURILE EXISTENTE” LOT 3 JUDEȚUL ARGEȘ”. Prin această
decizie, Consiliul:
1. a respins, ca nefondată, contestația formulată de asocierea
TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA
– PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, prin liderul asocierii TEAHA &
FUZESI SCA, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, în calitate de
autoritate contractantă,

41/48
2. a admis cererea de intervenție formulată de CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL, în calitate de lider al asocierii CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL - THEOTOP SRL –
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE.
Împotriva deciziei Consiliului nr. 2261/C11/2412 din data de
13.08.2018, asocierea TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL
– TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL a formulat
plângere, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și art. 32 din Legea
nr. 101/2016, la Curtea de Apel București. Această plângere a fost
admisă, prin decizia definitivă a Curții de Apel București – Secția a
VIII-a contencios administrativ și fiscal nr. 5418/2018, pronunțată în
ședința publică din data de 17.10.2018, în dosarul nr. 6689/2/2018.
Prin această decizie, instanța:
1. a admis plângerea formulată de petenta asocierea TOPOVIA
2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA –
PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, împotriva deciziei nr.
2261/C11/2412 din data de 13.08.2018 emisă de Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor, în contradictoriu cu intimatele
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE SA și asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL –
GEOTER PROIECT SRL - THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL –
SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA
FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE,
2. a modificat în parte decizia CNSC nr. 2261/C11/2412 din
data de 13.08.2018, și în rejudecarea contestației formulată de
asocierea TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA &
FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL a admis în parte
contestația,
3. a anulat în parte rezultatul/raportul procedurii de atribuire
nr. 13B/1687/11.07.2018 în ceea ce privește oferta depusă de
asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT
SRL - THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, precum și adresa/adresele
de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire emisă în temeiul
acestuia,
4. a obligat autoritatea contractantă la continuarea procedurii
de atribuire prin reevaluarea ofertei desemnate câștigătoare și
emiterea unui nou raport al procedurii, după cum urmează:
- reevaluarea conformității ofertei desemnate câștigătoare prin
raportare la FDA, pct. III.2.3.a) capacitatea tehnică și/sau
profesională - cerința nr. 3 - „Ofertantul va preciza partea/părțile din

42/48
contract pe care intenționează să o/le subcontracteze" și la expertul
cadastru ANCPI categoria D – Fomov Mihai;
- reevaluarea punctajului acordat ofertei desemnate
câștigătoare prin raportare la algoritmul de calcul în privința
numărului de documentații întocmite de expertul cadastru ANCPI
categoria D – Fomov Mihai, specialistul avocat 1 – Gheorghe Cosmin
Lucian și specialistul expert ANEVAR – Dumitru George.
5. a respins solicitarea contestatoarei cu privire la obligarea
autorității contractante să desemneze oferta depusă de aceasta ca
fiind câștigătoarea procedurii,
6. a respins ca neîntemeiată cererea de intervenție voluntară
formulată de asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL –
GEOTER PROIECT SRL - THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL –
SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA
FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE,
3. a menținut în rest decizia CNSC.
Consiliul constată că SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI TEAHA
& FUZESI a înaintat Consiliului contestația de față, depunând în
original recipisa de consemnare a cauțiunii nr. 205410471/1 emisă
de CEC Bank în data de 23.04.2019, prevăzută de art. 61 1 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările
ulterioare, în cuantum de 91.080,00 lei.
De asemenea, Consiliul constată că CORNEL CORNEL
TOPOEXIM SRL a înaintat Consiliului contestația de față, depunând în
original recipisa de consemnare a cauțiunii nr. 205417038/1 emisă
de CEC Bank în data de 25.04.2019, prevăzută de art. 61 1 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările
ulterioare, în cuantum de 91.080,00 lei.
În calitatea sa de participantă la procedura de atribuire în
cauză, asocierea TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL –
TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL a primit din
partea autorității contractante adresa nr. 92/24603 din data de
09.04.2019 prin care i s-a comunicat rezultatul procedurii de
atribuire. În adresă se precizează că în urma evaluării ofertei depuse
și ca urmare a deciziei civile nr. 5418/17.10.2018 pronunțată de
Curtea de Apel București, oferta acesteia „a fost considerată
admisibilă, însă nu a fost declarată câștigătoare, deoarece, aplicând
criteriul de atribuire «cel mai bun raport calitate-preț», aceasta s-a
situat pe locul 2, având prețul de 3.688.300,00 lei fără TVA, și un
punctaj total de 96,98 de puncte, din care 36,98 de puncte pentru
componenta financiară și 60 de puncte pentru componenta tehnică
[…]”.
Totodată autoritatea contractantă comunică faptul că oferta
desemnată câștigătoare, a fost cea depusă de asocierea CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL - THEOTOP SRL –

43/48
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE, având prețul de 3.410.000,00 lei fără TVA, aceasta
obținând un punctaj total de 97,75 de puncte, din care 40 de puncte
pentru componenta financiară și 57,75 de puncte pentru
componenta tehnică.
Împotriva acestei decizii a autorității contractante, TEAHA &
FUZESI SCA, a înaintat Consiliului contestația de față, solicitând să
dispună:
- anularea parțială a rezultatului/raportului procedurii nr.
13B/2952/05.04.2019, comunicat prin adresa nr.
92/24603/09.04.2019, în ceea ce privește oferta depusă de
asocierea CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT
SRL - THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, și anularea oricăror
documente/înscrisuri ale comisiei de evaluare care au stat la baza
emiterii acestuia;
- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de
atribuire, prin reevaluarea ofertei desemnate câștigătoare și ulterior
emiterea unui nou rezultat al procedurii, în conformitate cu
prevederile legale și în condițiile statuate în decizia ce se va
pronunța.
Consiliul reține că autoritatea contractantă a pus în aplicare
decizia nr. 5418/2018 emisă de Curtea de Apel București – Secția a
VIII-a contencios administrativ și fiscal a solicitat clarificări asocierii
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL -
THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI
ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, prin adresa nr. 13B/1815/05.03.2019,
astfel:
a) pentru expertul cadastru ANCPI categoria D – Fomov Mihai:
- să clarifice raportul juridic dintre expert cadastru categoria D
Fomov Mihai și membrul asocierii, respectiv THEOTOP SRL la
momentul depunerii ofertei,
- să indice documentul care atestă relația dintre ofertant și
expertul propus,
- să precizeze partea/părțile din contract pe care intenționează
să o/le subcontracteze, dacă este cazul,
- să precizeze dacă ofertantul are în plan înlocuirea ulterioară a
acestui expert, după semnarea contractului.
b) pentru evaluatorul membru ANEVAR ing. Dumitru George:
- să precizeze momentul realizării rapoartelor de evaluare,
scopul realizării acestora, cât și modul de folosire a acestora de către
comisia de analiză a dreptului de proprietate sau a altui drept real în

44/48
procedura de încheiere a procesului-verbal și a hotărârii de
despăgubire.
Prin adresa nr. 382/08.03.2019, asocierea CORNEL & CORNEL
TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL - THEOTOP SRL –
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE răspunde la solicitarea de clarificări, depunând
următoarele:
- adresa ANCPI nr. 25618/2018,
- contractul de prestări servicii nr. 9/02.04.2018,
- contractul de prestări servicii nr. 28/02.07.2018,
- adeverința nr. 695/2018,
- o serie de extrase Revisal.
Consiliul reține că autoritatea contractantă a apreciat ca fiind
concludente răspunsul și documentele prezentate de ofertantul
declarat câștigător în ceea ce privește raportul juridic dintre expert
cadastru categoria D Fomov Mihai și membrul asocierii, respectiv
THEOTOP SRL, din acestea reieșind că persoana în cauză este în
prezent angajat permanent al THEOTOP SRL, încadrându-se astfel în
modalitățile de colaborare enunțate de contestatoare.
Consiliul constată că, în aceste condiții, faptul că nu a declarat
inițial, ca subcontractant, expertul cadastru categoria D Fomov
Mihai, poate fi asimilat unui viciu de formă ce nu influențează nivelul
de calitate al posibilității de prestare a serviciilor ce fac obiectul
contractului de achiziție publică în cauză și nu poate constitui motiv
de respingere ca neconformă a unei oferte fără a fi încălcate
principiul proporționalității și al asumării răspunderii, principii ce stau
la baza atribuirii acestor contracte.
În ceea ce privește experiența evaluatorului ANEVAR Dumitru
George, Consiliul reține că ofertantul, în răspunsul la solicitarea de
clarificări, confirmă că rapoartele de evaluare pentru acordarea
despăgubirilor de către comisiile de analiză a dreptului de
proprietate sau a altui drept real desfășurate în anul 2017, au fost
utilizate de către beneficiar, rezultând astfel conformitatea acestora.
În acest context, Consiliul apreciază că ofertantul declarat
câștigător a confirmat respectarea prevederilor art. 8 din HG nr.
53/2010, acesta fiind singurul element ce trebuia lămurit, conform
hotărârii instanței.
Referitor la celelalte critici formulate de contestatoare legate
de rapoartele prezentate pentru a dovedi experiența evaluatorului
ANEVAR Dumitru George sau de alte elemente ale ofertei declarată
câștigătoare, Consiliul le va respinge, ca tardiv formulate, prin
raportare la momentul luării la cunoștință.
Având în vedere că prin decizia Curții de Apel București –
Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal nr. 5418/2018, s-a

45/48
respins capătul de cerere al asocierii contestatoare TOPOVIA 2002
SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL privind desemnarea propriei oferte ca fiind
câștigătoare, precum și faptul că nu a fost stabilită explicit
neconformitatea ofertei declarată câștigătoare, rezultând ca instanța
a apreciat că există posibilitatea ca aceasta să fie în continuare
admisibilă, în urma unor răspunsuri la solicitările de clarificări ale
autorității contractante, fără a fi încălcate principiile ce stau la baza
atribuirii contractelor de achiziție publică, Consiliul va respinge, ca
nefondată, susținerea contestatoarei privind stabilirea de către
instanță a neconformității ofertei câștigătoare, reținut fiind și faptul
că autoritatea contractantă în virtutea aplicării principiului
tratamentului egal are obligația de a analiza toate ofertele depuse
prin raportare la considerentele și dispozitivul deciziei nr. 5418/2018
emisă de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal.
Luând în considerare aspectele de fapt și de drept evocate, în
baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul urmează să respingă,
ca nefondată, contestația depusă de TEAHA & FUZESI SCA, în
calitate de lider al asocierii TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT
SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, în
contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.
Deoarece contestația depusă de asocierea TOPOVIA 2002 SRL
– STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL a fost respinsă de Consiliu, nemaiexistând astfel
posibilitatea apariției vreunui prejudiciu pentru asocierea
contestatoare CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER
PROIECT SRL – THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS
DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA –
SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, Consiliul va respinge
contestația acesteia, ca lipsită de interes, din acest punct de vedere
contestatoarea nemaiavând calitatea de persoană vătămată, singura
calitate în care poate formula contestație potrivit prevederilor art. 8
din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu condiția (ii) prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din
același act normativ.
Față de cele stabilite mai sus cu ocazia soluționării contestației
depusă de TEAHA & FUZESI SCA, în calitate de lider al asocierii
TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA

46/48
– PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL, Consiliul va admite, cererea de
intervenție voluntară depusă de CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL
în calitate de lider al asocierii CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL –
GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL –
SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA
FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI GHERGHE.
Față de cele stabilite mai sus cu ocazia soluționării contestației
depusă de CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL, în calitate de lider al
asocierii CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL
– THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU
ȘI ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, Consiliul va admite, cererea de intervenție
voluntară depusă de TEAHA & FUZESI SCA în calitate de lider al
asocierii TOPOVIA 2002 SRL – STOCAD PROIECT SRL – TEAHA &
FUZESI SCA – PORTNOI ȘI ASOCIAȚII SPARL.
Prezenta decizie va fi obligatorie pentru părți potrivit
dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările
și completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se va putea formula plângere la
instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate,
cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrătoare de la
comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la
cunoștință de către alte persoane vătămate potrivit prevederilor art.
29 și 32 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările
ulterioare.

Pentru aceste motive,


în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de TEAHA &


FUZESI SCA în calitate de lider al asocierii TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.
Respinge, ca lipsită de interes, contestația formulată de
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL în calitate de lider al asocierii
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL –
THEOTOP SRL – TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI
ASOCIAȚII – CI GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA,
RĂDULEȚU ȘI GHERGHE, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.
Admite cererea de intervenție voluntară depusă de CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL în calitate de lider al asocierii CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL –

47/48
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE în ceea ce privește contestația depusă de TEAHA &
FUZESI SCA, în calitate de lider al asocierii TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL.
Admite cererea de intervenție voluntară depusă de TEAHA &
FUZESI SCA în calitate de lider al asocierii TOPOVIA 2002 SRL –
STOCAD PROIECT SRL – TEAHA & FUZESI SCA – PORTNOI ȘI
ASOCIAȚII SPARL în ceea ce privește contestația depusă de CORNEL
& CORNEL TOPOEXIM SRL, în calitate de lider al asocierii CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM SRL – GEOTER PROIECT SRL – THEOTOP SRL –
TOPOEXIM EXPERT SRL – SCA MS DUMITRAȘCU ȘI ASOCIAȚII – CI
GHEORGHE SIMONA FLORINA – SCPA OANCEA, RĂDULEȚU ȘI
GHERGHE.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei,
respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane
vătămate.

PREȘEDINTE, MEMBRU, MEMBRU,


Paul-Cristian POPESCU Sorin POPA Anca-Roxana DOBRE

Redactată în 5 (cinci) exemplare, conține 48 (patruzeci și șase)


pagini.

48/48

S-ar putea să vă placă și