Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei


AUDITUL SISTEMELOR ENERGETICE

REFERAT
CURS: ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA

Tema : Abaterile de la etica academica si sanctiunile prevazute de Codul de etica


si deontologie profesionala al Universitatii Valahia din Targoviste

Conf.dr. GHEORGHE GHEORGHIU


Masterand: Stanciu ( Ichim ) P. Ninela

2018-2019
1
Cuprins

Introducere ...........….……………………………………………………………..pag.3

Cap.1 Abaterile de la etica academica prevazute de Codul de etica si deontologie


profesionala al Universitatii Valahia din Targoviste ……………………………………. pag.4

Cap.2 Sanctiuni prevazute in Codul de etica si deontologie profesionala al Universitatii


Valahia din Targoviste …………………….…………………………………………...…pag.7

Cap.3 Studiu de caz …………………………………………………………...….pag.9

Cap.4 Concluzii …………………..………………………………………………pag.11

2
Introducere
Prin traditie, studentii care adera la mediul academic isi asuma responsabilitatea de a
invata si de a realiza lucrari originale. Cursantii trebuie sa prezinte atunci cand sunt evaluati
doar teme realizate de ei, care sa le reflecte cunostintele si potentialul intelectual, recunoscand
in mod explicit atunci cand folosesc cuvintele, ideile sau rezultatele muncii altor persoane.

O conduita onesta, corecta, adecvata din punct de vedere deontologic – al eticii


profesionale specific- serveste nu numai prestigiului Universitatii, ci si invatamantului
romanesc in ansamblu, supus in ultimele decenii unor critici corozive care au drept consecinta
diminuarea cotelor de incredere, atat in interiorul tarii, cat si in afara ei. O consolidare a eticii
si deontologiei in comunitatea academica este dorita si de catre profesorii Universitatii Valahia
din Targoviste, pentru a se bucura de respectul pe care il merita, de formatori ai noilor generatii
de specialisti din Romania. Insa o asemenea preocupare vine in primul rand in beneficiul
studentilor din Universitate.

Plagiatul, copiatul, fabricarea rezultatelor de cercetare sau tentativele de corupere,


alaturi de alte comportamente sau manifestari incorecte, sunt practici inacceptabile in Codul de
Etica. Incalcarea proprietatii intelectuale, a drepturilor de autor si a standardelor academice
este condamnabila si sanctionabila, chiar daca s-a produs involuntar. Respectarea proprietatii
intelectuale este o obligatie profesionala a tuturor membrilor comunitatii academice (studenti,
masteranzi, doctoranzi, personal didactic si personal de cercetare), incalcarea fiind sanctionata
cu pedepse care pot include exmatricularea, demiterea sau intreruperea colaborarii.

Termenii de etica si morala sunt sinonimi in continut. Primul provine din limba greaca
(etichos) iar al doilea este o traducere a primului in limba latina (mores) si ambii inseamna
moravuri. Moralitatea este calitatea umana de a fi in acord cu standardele dreptatii, cu o buna
conduita sau cu un sistem de idei incadrate in aceleasi categorii. Etica reprezinta un set de
reguli morale ale unui individ corect iar moralitatea descrie principiile care guverneaza
comportamentul nostru. Fara aceste principii o societate nu poate supravietui vreme
indelungata. Moralitatea trebuie privita ca o responsabilitate fata de noi insine iar din aceasta
perspectiva trebuie sa fim morali, pentru ca de asta depinde cum ne vom crea ca indivizi intr-o
societate corecta, bazata pe armonie umana.

Deontologia (numita si etica profesionala) este partea eticii care priveste normele si
obligatiile specifice in exercitarea unei profesii. Codul deontologic este un ansamblu de
notiuni, principii si etaloane care privesc comportamentul persoanelor dintr-o profesie, inclusiv

3
faptele comportamentale inacceptabile si sanctionarea acestora. Codul de etica si deontologie
profesionala a Universitatii Valahia din Targoviste este un document ce contine notiunile,
principiile si regulile specifice domeniului eticii si integritatii academice. Acesta este structurat
in 7 capitole iar ultima editie nr 3 a intrat in vigoare la 29 iunie 2017.

In referat vor fi prezentate abaterile de la etica academica si sanctiunile prevazute de


Codul de etica si deontologie profesionala al Universitatii Valahia din Targoviste, cu
prezentarea unui studiu de caz analizat de catre Comisia de etica al acestei universitati.

Capitolul 1: Abaterile de la etica academica prevazute in Codul de


etica si deontologie profesionala al Universitatii Valahia din Targoviste

Abaterile de la etica se gasesc in art.49 si art.50 din Cod si sunt enumerate pe cateva
sectiuni:

 Abateri de la normele de conduita etica:


a) Propaganda cu caracter politic desfasurata in interiorul sau in legatura cu actiuni ale
Universitatii;
b) Desfasurarea in spatiul academic a unor activitati ofensatoare cultelor care
funtioneaza in mod legal in Romania;
c) Solicitarea de catre membrii comunitatii academice de bani, cadouri sau a altor
foloase material, a unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care urmeaza
sau care sunt in proces de evaluare, angajare, promovare, etc.
d) Comercializarea de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre
cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de disertatie sau de
doctorat;
e) Includerea unor date false in dosarul de angajare ori in dosarul pentru participarea
la concursurile privind ocuparea posturilor didactice / de cercetare ori in
documentatiile elaborate pentru participarea la competitiile de granturi si contracte
nationale / internationale;
f) Orientarea activitatii de cercetare a studentilor, masteranzilor, doctoranzilor in
scopul obtinerii unui folos material sau personal nepatrimonial de catre cadrul
didactic indrumator;

4
g) Orice forma de frauda intelectuala precum : copiatul in cadrul examenelor sau
concursurilor, substituirea lucrarilor sau a identitatii persoanelor examinate;
h) Orice manifestare sau comportament cu caracter misogin, nationalist-sovin, de
instigare la ura rasiala sau nationala, orice tratament discriminator pe motiv de
orientare sau apartenenta politica, convingeri religioase, etnie, handicap sau origine
sociala, precum si orice forma de hartuire;
i) Adresarea de injurii si jigniri celorlalti membri ai comunitatii academice, indiferent
de raporturile ierarhice;
j) Abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunitatii academice, indiferent de
pozitia ocupata de acesta in cadrul Universitatii ( student, cadru didactic, membru al
conducerii universitatii, membru al personalului administrativ);
k) Formularea in fata studentilor a unor comentarii la adresa pregatirii profesionale, a
tinutei morale sau a unor aspecte ce tin de viata privata a unui coleg, etc.

La articolul 50 sunt prevazute abaterile de la normele de conduita etica, in activitatea de


cercetare-dezvoltare:

 Abateri de la normele de buna conduita in activitatea stiintifica, in masura in care nu


constituie infractiuni potrivit legii penale, care includ:
a) Confectionarea de rezultate sau date si prezentarea lor ca date experimentale, ca
date obtinute prin calcule sau simulari numerice pe calculator ori ca date sau
rezultate obtinute prin calcule analitice ori rationamente deductive;
b) Falsificarea de date experimentale, de date obtinute prin calcule sau simulari
numerice pe calculator ori de date sau rezultate obtinute prin calcule analitice ori
rationamente deductive;
c) Ingreunarea deliberata, impiedicarea sau sabotarea activitatii de cercetare-
dezvoltare a altor persoane, prin blocarea nejustificata a accesului in spatiile de
cercetare-dezvoltare, avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii
experimentale, echipamentelor, etc.;

 Abateri de la normele de buna conduita in activitatea de comunicare, publicare,


diseminare si popularizare stiintifica, in masura in care nu constituie infractiuni potrivit
legii penale, care includ:
a) Plagiatul;
b) Autoplagiatul;

5
c) Includerea in lista de autori a unei publicatii stiintifice a unuia sau mai multor
coautori care nu au contribuit semnificativ la publicatie ori excluderea unor coautori
care au contribuit semnificativ la publicatie;
d) Includerea in lista de autori a unei publicatii stiintifice a unei persoane fara acordul
acesteia;
e) Publicarea sau diseminarea neautorizata de catre autori a unor rezultate, ipoteze,
teorii ori metode stiintifice nepublicate;
f) Introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare, in
dosarele de candidatura pentru abilitare, pentru posturi de cadre didactice
universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.
 Abateri de la normele de buna conduita in activitatea de evaluare si monitorizare
institutionala a cercetarii-dezvoltarii, de evaluare si monitorizare de proiecte de
cercetare-dezvoltare, in masura in care nu constituie infractiuni potrivit legii penale, ce
includ:
a) Nedezvaluirea situatiilor de conflicte de interese in realizarea sau participarea la
evaluari;
b) Nerespectarea confidentialitatii in evaluare ;
c) Discriminarea, in cadrul evaluarilor, pe criterii de varsta, etnie, sex, origine sociala,
orientare politica sau religioasa, orientare sexuala sau alte tipuri de discriminare, cu
exceptia masurilor afirmative prevazute de lege.
 Abateri de la normele de buna conduita in functiile de conducere in activitatea de
cercetare-dezvoltare, in masura in care nu constituie infractiuni potrivit legii penale, ce
includ:
a) Abuzul de autoritate pentru a obtine calitatea de autor sau coautor al publicatiilor
persoanelor din subordine;
b) Abuzul de autoritate pentru a obtine salarizare, remunerare sau alte foloase
materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane
din subordine;
c) Abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau
rezultate asupra persoanelor din subordine;
d) Obstructionarea activitatii unei comisii de etica, a unei comisii de analiza sau a
Consiliului National de Etica, in cursul unei analize a unor abateri de la buna
conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
e) Nerespectarea prevederilor si procedurilor legale destinate respectarii normelor de
buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare prevazute in Legea 206/2004
6
actualizata, in Legea 1/2011 actualizata, in Codul de Etica al Universitatii, in
codurile de etica pe domenii, in regulamentele de organizare si functionare a
institutiilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv nepunerea in aplicare a sanctiunilor
stabilite de catre comisiile de etica conform legislatiei in vigoare.

Capitolul 2: Sanctiuni prevazute in Codul de etica si deontologie


profesionala al Universitatii Valahia din Targoviste

Potrivit Codului aflat in discutie, in cazul abaterilor de la prevederile acestuia, privind


buna conduita etica, in activitatea de cercetare-dezvoltare, Comisia de analiza numita de
Comisia de etica universitara stabileste una sau mai multe sanctiuni prevazute in prezentul
Cod, in conformitate cu Legea 206/2004 si cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, iar
Comisia de Etica aproba sanctiunile din perspectiva respectarii principiilor legalitatii si
proportionalitatii.

Sanctiunile ce se pot aplica personalului didactic si de cercetare si personalului didactic


si de cercetare auxiliar, pentru incalcarea eticii universitare si a bunei conduite in activitatea de
cercetare stiintifica sunt urmatoarele:

a) Avertisment scris;
b) Diminuarea salariului de baza, cumulate, cand este cazul, cu indemnizatia de
conducere, de indrumare si control;
c) Suspendarea, pe o perioada determinata de timp intre 1 an si 10 ani, a dreptului de
inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei
functii de conducere, de indrumare si de control, ca membru in comisii de doctorat,
de master sau de licenta sau ca membru in comisii de concurs;
d) Destituirea din functia de conducere din Universitate;
e) Desfacerea disciplinara a contractului de munca;
f) Alte sanctiuni specifice abaterilor de la buna conduita in cercetare-dezvoltare
prevazute in legi special: Legea 206/2004, Legea 1/2011, Legea nr.64/1991 privind
brevetele de inventie, Legea nr 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor
industriale, republicata, si in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe.

7
Sanctiunile care se pot aplica studentilor si studentilor-doctoranzi pentru incalcarea eticii
universitare si a bunei conduite in activitatea de cercetare stiintifica sunt urmatoarele:

a) Avertisment scris;
b) Refacerea continutului lucrarii de licenta, diploma, disertatie, a tezei de doctorat,
doar o singura data iar, in cazul nepromovarii se exmatriculeaza;
c) Ridicarea totala a bursei pe o perioada de 10-30 de zile;
d) Reducerea bursei pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) Interzicerea accesului la burse;
f) Interzicerea accesului in caminele studentesti pe o perioada
determinata/nedeterminata;
g) Exmatricularea cu drept de reinmatriculare;
h) Exmatricularea fara drept de reinmatriculare, pentru abateri grave.

Sanctiuni de natura sa atraga excluderea din universitate a oricarui membru al comunitatii


academice:

a) Condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune de


coruptie in legatura cu activitatea desfasurata in Universitate;
b) Plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori;
c) Introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finantare,etc.

Limitarea de drepturi

Potrivit art.55 din Cod, este interzisa ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre
persoane despre care s-a dovedit ca au realizat abateri grave de la buna conduita in cercetarea
stiintifica si activitatea universitara, stabilite conform legii. Se anuleaza concursul pentru un
post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de munca cu universitatea inceteaza de
drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave.
Constatarea abaterilor se face de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice,
Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, conform legii.

8
Capitolul 3: Studiu de caz – Solutionarea unei sesizari de plagiat, domeniul
istorie, de catre Comisia de Etica a Universitatii Valahia din Targoviste

Cazul analizat se refera la acuzatiile de plagiat aduse unei teze de doctorat, domeniul
istorie, sustinuta public la Universitatea Valahia din Targoviste in anul 2009. Asupra aceleeasi
persoane au existat suspiciuni de autoplagiat care privesc o teza de doctorat, domeniul teologie,
sustinuta public la Universitatea din Craiova in anul 2010 , probarea acestora nefiind de
competenta comisiei de etica de la Universitatea din Targoviste.

Comisia de analiza, formata din doi membri desemnati prin decizia Comisiei de Etica a
Universitatii, a realizat o evaluare pe baza documentelor puse la dispozitie de catre Comisia de
Etica, si anume:

- Legea 206 din 27 mai 2004 ( actualizata) privind buna conduita in cercetarea
stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, in special art.2 al acesteia: “ abaterile
de la normele de buna conduita prevazute la art.2 lit.b), in masura in care nu
constituie infractiuni conform legii penale, includ: a) plagiatul; b) autoplagiatul”

Si de articolul 3 al acesteia:

d)plagiatul – expunerea intr-o opera scrisa sau o comunicare orala, inclusiv in


format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstratii, date, ipoteze, teorii,
rezultate ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in format electronic,
ale altor autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere la alte surse
originale;

e)autoplagiatul - expunerea intr-o opera scrisa sau o comunicare orala, inclusiv in


format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstratii, date, ipoteze, teorii,
rezultate ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in format electronic,
ale aceluiasi sau acelorasi autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere
la alte surse originale;

- Sesizarile de plagiat transmise Ministerului Educatiei si Universitatii Valahia din


Targoviste;

- Raportul antiplagiat din aprilie 2018 care arata coeficieni de similitudine de 7,1%,
respectiv de 1,4%.
9
Analiza intreprinsa de comisie a vizat, intr-o prima etapa, verificarea riguroasa a
aspectelor sesizate in documentele inaintate ministerului si universitatii. Intr-o a doua etapa, s-
au extins verificarile si asupra altor capitole si subcapitole din teza de doctorat iar intr-o a treia
etapa s-au efectuat cateva verificari ale surselor utilizate de doctorand, pentru a stabili daca
acestea reflecta o munca autentica si onesta de cercetare.

Evaluarea realizata de comisie a probat tipologia de preluare identica dupa alti autori,
fara citare corespunzatoare:

A.Plagiatul prin parafrazare necorespunzatoare a operelor altor autori;

B.Citarea incorecta a surselor;

C.Plagiatul hybrid: plagiatul “cuvant cu cuvant” si citarea incorecta a surselor ( plagiat de tip
copy-paste).

Avand in vedere cele constatate, comisia de experti de la Universitatea Valahia din


Targoviste, in unanimitate , considera ca responsabilitatea pentru cazurile de plagiat probate in
cadrul tezei revine autorului tezei de doctorat. In baza articolului 14, paragraful 1 din Legea
206/2004 comisia propune interventia in text si rescrierea acestuia conform normelor
academice.

Raportul Comisiei de Analiza si Hotararea Comisiei de Etica a Universitatii Valahia din


Targoviste au fost publicate pe site-ul universitatii si au fost inaintate Rectorului universitatii,
ele constituind acte care stau la baza documentului oficial-punct de vedere- propunerea
Rectorului universitatii privind mentinerea sau retragerea titlului de doctor.

Raportul Comisiei de analiza si Hotararea Comisiei de etica poate fi contestat la


Consiliul National de Etica in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.

In ceea ce priveste suspiciunea de autoplagiat in cazul tezei de doctorat sustinuta de


aceeasi persoana la Universitatea din Craiova, Comisia de Etica a acestei Universitati a fost in
masura sa analizeze si sa evalueze gravitatea faptei iar aceasta a decis, in unanimitate de voturi,
retragerea titlului de doctor in teologie acordat persoanei cercetate.

10
Capitolul 4: Concluzii

Toti membrii comunitatii academice, studenti si cadre didactice, trebuie sa fie


constienti de implicatiile lipsei de onestitate academica asupra reputatiei institutionale si
personale. Marile universitati lupta in mod constant pentru limitarea acestor comportamente
prin promovarea unor politici proprii si prin cultivarea valorilor care individualizeaza mediul
academic: onoarea, increderea, corectitudinea, respectul si responsabilitatea. Promovarea
principiilor de integritate academica si performanta are ca scop formarea unor comportamente
si atitudini corecte, pe care studentii sa le adopte si în viata de zi cu zi, avand în vedere faptul
ca universitatile isi instruiesc cursantii pentru dezvoltarea unor cariere viitoare.

Esecul în realizarea acestor obiective poate avea consecinte pe termen lung asupra
indivizilor, institutiilor de invatamant și chiar a intregii societati. Efectele sociale ale lipsei
unor valori autentice se pot materializa, in mod concret, printr-o serie de urmări: deprecierea
calitatii invatamantului, instalarea unor perceptii negative la nivelul societatii despre ceea ce
reprezinta invatamantul universitar, devalorizarea statutului de cadru didactic universitar,
stigmatizarea cercetarii stiintifice, subaprecierea studiilor doctorale, etc.

11
Bibliografie

 Codul de Etica si deontologie profesionala al Universitatii Valahia din


Targoviste, ed.3/2017
 Etica si integritate academica, curs universitar 2018, coordonator conf.dr. Ghe
Gheorghiu
 Regulamentul Comisiei de Etica din Universitatea Valahia din Targoviste
 Legea 206/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
 https://www.valahia.ro/images/documente/Rap_Com_Analiza_ses.15365_2018.
pdf
 https://www.valahia.ro/images/documente/Hot_CE_1_04_04_2018.pdf
 Deontologie academica, ghid practic, Emilia Sercan, Ed.Universitatii
Bucuresti,2017

12

S-ar putea să vă placă și