Sunteți pe pagina 1din 3

ARHIEPISCOPIA DUNARII DE JOS

Nr. r/9 ianuarie 2o2o

DE LA SUFI-ET $I DE I.A INIMA,


cArnn suFr-ETE $r cArnn rNrMr

Pentru cd trdiesc, s-sctrlt cu rnore atenlie problernelefanniliei!

Ce facem? Cum gAndim, cum ne preg[tim, cum f[ptuim? Cum ne unim


intr-un mereu nou qi mereu vechi program pastoral in propria familie qi, de aici,
spre familiile noastre, ale tuturor creqtinilor?

,Am lecturat in ultimo ureme o mulsime de cdr;t despre parenttng,


multe din ele utile gl, cu siguranfd, m-eu motiuat sd abordez educayia
copiilor...
Undeua s-a produs o rupturd pe care, tocmai din pricina euidenfei,
multd ureme nu am obseruat-o, ctm uitat de modelul de educaste cel mai Iq
indemdnd, de modelul creEtin... AeEterea propriilor copii este esenfiald. Ei
sunt uocea mee, tntr-o mdsurd., rezuItatul succesului sau egecului meu ca
pdrinte... Apropierea copiilor mei gi nu numai a lor, ci q tunrror copfilor gi
pdrintilor pe care ii cunosc Si care rnd ctrnosc, nu se rezumd Is schimbul
de drd.gdldsenii gi de banalitdtt, ci trebuie sd se dezuolte intr-o direc{ie mult
mai profundd, bazatd pe incredere, pe cotrrunicorre Si, nu tn ultimul rdnd,
pe credintd.. Aici interuine dificultatea Si nu pot spune cd am putut identifi.ca
doud cazuri identice de abordare a problemei educaliei infamilie.
(...) rd.spunsul Ia toqte intrebdrile pdrinltlor gi ale copiilor este

dragostea, iubirea pe care un pdrinte o poartd copiilor sdi, dttpd modelul


iubirii dumnezeieSti ce cuprinde lumea intresgd.. in cheia aceasta, a iubirii,
pdrin;ti pot fi, cu adeudrat, crescufi, iar copiii, cu qdeudrat, formafi. (...)
Regula este simptd gt nu ere neuoie de aborddri complicate: ceea ce primegti,
aceea uei fi capabil sd oferi Iq rdndul tdu; modelttl educaliei primite se ua
rdsfrdnge asupra formdrii propriilor copii. in felul acesta, preotul deuine nu
dosr un prieten, ci un pedagog, formator de pdrinfi. (...) Pentru ei gi pentru
ttne meritd sd o iei de Ia capdt, iar Si iar, cu rdbdare Ei cu tenacitate, cu
rugd.ciune gf cu osteneald, dupd modelul lui Hristos, nd.ddjduind in
tndreptarea Si creSterea lor." (,,Cum sd. cregti pdrin{igf sd educi copii. Dilemele
unui preot: Adrian Cazacu", in: Lumina de Duminicd,5 ianuarie zozo, p. B).

Iubite pirinte sufletesc,


tati al propriilor copii Ei pedagog iubitor al copiilor parohiei,

Am citat cu mult5 bucurie gAndurile, ingrijor[rile, propunerile qi


speranla unui preot, cu incredintarea c[ el existfl cu adev[rat, c[ el lucreazX
pdrinteqte qi pastoral cu adevlrat, c[ el este fiecare dintre iubilii slujitori
jertfelnici, devotali, receptivi, harnici qi evlavioqi in Eparhia Dun[rii de Jos.
Am aproape convingerea c[ aqa procedeaz[ preotii noqtri in propriile
familii, armonios, delicat, r[bd[tor qi sincer cu doamnele preotese qi cu toli cei
apropiafi in aceastd sfAnt[, nobil[, jertfelnic[ qi istovitoare dlruire de sine qi din
sine, cu Dumnezeu qi de la Dumnezerr, pentru familie!
Din inima vielii echilibrate, familia preotului, facem, la inceput de An
Nou zo2o, un pas smerit, normal qi firesc spre familiile care compun marea
familie duhovniceasc[, parohia. $i in aceastd construc[ie eclesiald, in cel mai
sfAnt inleles qi in concretul comunional al iubirii dumnezeieqti extinse in toate
neputinlele noastre umane, in familie, in qcoald, in biseric[, in lume, preotul
este singurul p[rinte spiritual legitim, gata s[-qi intind[ bralele inimii iubitoare
p[rinteqti ca spre proprii pruncuqori!
A,qadar, s[ lectur[m impreun[ programul dumnezeieEtii iubiri irl
familie, pentru familie qi spre ,,sudarea" fufuror familiilor, mai mult sau mai putin
racordate la lanful iubirii creqtine autentice, &$& cum este el publicat in ziarul nostru

Luminadin Duminica Ajunului Bobotezei, 5 ianuarie 2o2o, p. 2-3'. Un amdnunt: pe


pagina de gard[ a ziarului este prezentatd imaginea unui preot br[ilean in mijlocul

1Aselecturacuatenliegiarticolele:,,Voluntqriicareschimbddestinela<Sf,Spiridon>",h:Vialaliberd,8ianuarie2020;
,,Biserica din lanca, ograda mdntuitoare a comunitdyif',in: Ziarul Lumina,T iantarie2020.
frumoasei familii formate din dascilii, educatoarele qi copiii Gr[dinilei
,,Familia"!
Trecem la o analiz[ sincer[ cu propria familie qi not[m sugestiile!
Apoi, analiz6m cu inlelepciune programul cu doamnele din Comitetul
parohial qi cu toate cadrele didactice pensionare!
Alegem, fiecare parohie, dupd situalii qi posibilit[1i, comitetul de
in
voluntari din 5, 7, g persoane! Fix[m cAteva obiective reale, posibile, fdr[
eforturi mai mari decAt posibilitdlile concrete!
Le anun![m, le vizdm,le afiqdm!
Chemdm voluntari, voluntari, voluntari, filantropi, filantropi, filantropi!
Fiecare ofer[ cAt doreqte, cAt poate, numai qi numai din dragoste!
Nu vom uita: aI treilea nou uenit in familie va avea, cu bundvoin!5, pe
lAngd naqul obiqnuit, Si pe P[rintele parohiei, ca oficiant qi naq! DAnsul, Doamna
preoteasfl ori unul din copii.
Nu bunurile materiale la botez sunt problema, ci autoritatea
p[rinteasci realfl a singurului cunoscltor qi practicant al iubirii dumnezeieqti
in mijlocul derapajelor umane ale firii noastre decdzute! El este demn de a fi naq.

El este P[rintele!
V[ mullumesc pentru tot qi pentru toate!
Vd sunt la dispozilie, ,,cu timp qi tdri timp", nu doar cu sufletul, ,,la bine qi
la greu"!
Pentru copiii, pentru pdrinli, pentru familie.
Cu iubire duhovniceasc[, aI Sfinfiei voastre,

.;f'X,"q/.*
-^S[lS*"^
**rffi?ffi#ffi]
s.r i Ltffih.lK./-'ttWH l t" /
IE PIS( DE JOS
d^ry+--d
\a?E#
8.ot.zozo, Galali