Sunteți pe pagina 1din 8

SWIFT: BTRLRO22

C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

REGULAMENT CAMPANIE „Cumparaturile la Kaufland iti aduc bani inapoi”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Campania este organizata de BANCA TRANSILVANIA S.A., persoana juridica romana,
cu sediul in Romania, Cluj-Napoca, Strada G. Baritiu, Nr. 8, cod postal 400027, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Cod Unic de Inregistrare
RO 5022670, denumita in continuare Organizator, in conformitate prevederile prezentate in prezentul
Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulament Oficial”/”Regulament”).

SECTIUNEA 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania va incepe la data de 01.01.2020 si va lua sfarsit la data de 29.02.2020 ora Romaniei,
urmand a se desfasura in toate locatiile Kaufland (Partenerul) de pe teritoriul Romaniei, conform Anexei 1.

2.2 Campania va fi comunicata prin unul sau mai multe canale/ medii:
- Mesaj SMS
- Newsletter
- oferta publicata si notificare in aplicatia BT Pay
2.3 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit clientilor selectati
pentru acesta Campanie si informati prin SMS, newsletter si oferta publicata in BT Pay de catre Banca
Transilvania.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta Campanie pot participa clientii din segmentul tinta selectat de banca, care au fost informati
in mod direct cu privire la oferta, prin canalele utilizate (SMS/ Newsletter/ BT Pay), si care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
- persoane fizice care si-au exprimat acordul pentru a fi contactate in scop de publicitar pentru
produse/servicii ale Bancii Transilvania SA;
- persoane fizice rezidente/nerezidente cu varsta mai mare de 18 ani la data de incepere a campaniei;
- titulari de carduri emise de Banca Transilvania, care efectueaza plata prin intermediul acestora,
indiferent de modalitatea de plata aleasa: card, aplicatia BT Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay,
sticker, ceas de plata, bratara de plata
- sa fi efectuat in perioada campaniei minim 4 tranzactii/ luna la POS-urile din locatiile Kaufland cu
cardul BT.

3.2 Nu vor fi incluse in campanie persoanele care, in urma receptionarii newsletter-ului/SMS-ului aferent
campaniei, vor transmite un mesaj prin care isi exprima refuzul de participare in campanie la adresa de e-
mail contact@bancatransilvania.ro sau prin apelarea call center-ului BT la numerele de telefon 0264
308028, *8028, pana la data efectuarii primei plati la POS-urile din locatiile Kaufland selectate.
3.3 Pentru fiecare tranzactie efectuata lunar in perioada campaniei la POS-urile din locatiile Kaufland
partenere, prin intermediul cardului emis de Banca Transilvania (indiferent de modalitatea de plata aleasa:
card, aplicatia BT Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, sticker, ceas de plata, bratara de plata etc.) in
acord cu dispozitiile prezentului regulament, se va acorda 5% cash-back din valoarea tranzactiei, maxim
600 lei pe contul curent de lei al clientului.

3.4 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul
Regulamentul Oficial.
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

SECTIUNEA 4. Mecanismul campaniei

4.1. Pentru a primi contravaloarea cash-back-ului la tranzactiile efectuate, participantii trebuie sa efectueze
minim 4 tranzactii pe luna (minim 4 cumparaturi in luna ianuarie, respectiv minim 4 cumparaturi in luna
februarie), prin intermediul cardului emis de Banca Tranilvania ( inclusiv a tranzactiilor efectuate cu
cardurile BT inrolate in aplicatia BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, precum si a tranzactiilor
efectuate cu sticker, ceas, bratara de plata) in locatiile Kaufland de pe teritoriul Romaniei in perioada
campaniei.

4.2 Pentru ca un client participant sa primeasca cashback-ul in valoare de 5%, acesta trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 Sa nu fi transmis mesaj in sensul ca nu doreste sa participe la prezenta campanie conform detaliilor


mentionate la art. 3.2 din prezentul regulament
 Tranzactiile sa fie efectuate intr-o locatie comerciala Kaufland pe teritoriul Romaniei, conform
Anexei 1;
 Tranzactiile sa fie efectuate prin intermediul cardului emis de Banca Transilvania (indiferent de
modalitatea de plata aleasa: card, aplicatia BT Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, sticker, ceas
de plata, bratara de plata) ,
 Tranzactiile sa fie efectuate de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare din
prezentul Regulament;
 Tranzactiile sa fie realizate in perioada campaniei, respectiv incepand cu 01.01.2020 si pana la
29.02.2020 (tranzactiile efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare).

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul acestei campanii pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul cardului BT (indiferent
de modalitatea de plata aleasa: card, aplicatia BT Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, sticker, ceas de
plata, bratara de plata) la POS-urile din magazinele Kaufland (prin "tranzactie" se intelege tranzactia
efectuata la POS) se acorda un cash back in valoare de 5% (maxim 600 lei/client ) aplicat la valoarea
cumulata a tranzactiilor efectuate lunar, minim 4 tranzactii pe luna.

5.2. In cadrul prezentei campanii, un client participant trebuie sa efectueze minim 4 tranzactii pe luna
pentru a beneficia de cashback, procentul de cashback in valoare de 5% aplicandu-se la suma totala a
tranzactiilor din luna respectiva.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA CASH-BACK-ULUI

6.1. Dupa incheierea campaniei, Banca va verifica tranzactiile efectuate la POS-urile locatiilor Partenerului
si contravaloarea cashback-ului in valoare de 5% (maxim 600 lei) aplicat la tranzactiile efectuate va fi
creditata in maxim 40 zile lucratoare de la incheiera campaniei, in contul curent al clientului persoana fizica
ce a efectuat tranzactiile conform regulamentului.

6.2. Valoarea cashback-ului creditat pe contul unui client nu poate depasi pragul de 600 lei. In cazul in care
un client detine mai multe carduri emise pe numele lui si efectueaza plati prin intermediul acestora, va
primi un cashback in valoare de 5% aplicat la valoarea totala cumulata a tranzactiilor, dar nu mai mult de
600 lei.
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

6.3. Alimentarea contului se va efectua dupa stabilirea tranzactiilor ce au fost realizate conform
mecanismului campaniei curente la POS-urile din locatiile Partenerului si care care indeplinesc conditiile
de participare din prezentul Regulament.

6.4. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii
termenului de plata mentionat anterior.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1 Acordarea premiului echivaleaza cu acordarea de premii in bani, conform prevederilor Codului Fiscal
in vigoare, cu modificările si completările ulterioare, dar premiile acordate nu vor depasi plafonul stabilit
prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei).

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente.

Prezentul regulament poate suferi modificari ori de cate ori organizatorul considera necesar, fara a anunta
in prealabil.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

9.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre
operatorul Banca Transilvania S.A. (cu datele de identificare si de contact detaliate la art. 1.1), in calitate
de organizator al campaniei.

9.2. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori, in vederea:

(i) selectarii participantilor eligibili in Campanie


(ii) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(iii) atribuirii premiilor
9.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru inscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, pentru acordarea premiilor,
Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume ṣi prenume,
transaction ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, ID Client BT (CIF), IBAN cont card si
cont curent, suma tranzactiilor .

9.4. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de Băncile
Participante, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

9.5. Destinatarii

Datele personale pelucrate in cadrul prezentei campanii sunt accesibile, dupa caz, angajatilor Operatorului
care au nevoie sa le cunoasca, imputerniciților Operatorului care presteaza pentru acesta servicii de
transmitere SMS/e-mail si, la cerere, autoritatilor care au dreptul sa le solcite si sa le primeasca in cadrul
investigatiilor pe care le desfasoara in conformitate cu prevederile legale.

9.6. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile pevazute la pct. 9.2 ale persoanelor neinscrise in
campanie sau care au fost excluse din campanie pentru neindeplinirea tuturor conditiilor mentionate la
pct.4.2 vor fi pastrate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale persoanelor catre care s-au atribuit premiile, vor fi pastrate pentru
termenele prevazute in legislatia specifica aplicabila.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date
de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

9.7. Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe


durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta
sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția datelor lor cu caracter personal sau
doresc să isi exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, o pot face scriind un email la dpo@btrl.ro
sau trimitand o cerere la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mentiunea “in atentia responsabilului
cu protectia datelor”. Cererea va fi solutionata in termen de o luna, cu exceptia situatiei in care, din motive
specifice referitoare la complexitatea solicitării, acest termen poate fi prelungit.

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul activitatii bancare desfasurate de
organizator, aveti posibilitatea de a consulta Politica de confidentialitate a Bancii Transilvania, disponibila
la urmatoarea pagina de internet: https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-
personale/

9.8. Gestionarea și securitatea datelor

Operatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice și


administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate. Politicile și procedurile
privind securitatea informațiilor sunt strans aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă
și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri,
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

schimbările tehnologice, precum și cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai
personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi indeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia păstrării
confidenṭialităṭii lor.

In cazul unei incălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul va respecta toate legile in
vigoare privind notificarea incălcării datelor.

Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI

10.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/ sau caz
fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului.
In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul
Organizatorului (www.bancatransilvania.ro) sau prin afisare la unitatile teritoriale Banca Transilvania.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea
in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,
confirmat de Camera de Comert şi Industrie a Romaniei.

10.2 In situatiile avute in vedere la pct. 10.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si
actele unor autoritati publice competente.

10.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 10.1 si pct. 10.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre
participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea
pretentii.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente.

SECTIUNEA 12. ALTE CLAUZE

Participantii la aceasta Campanie, sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile
prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea
conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si
beneficiile ce revin persoanelor inscrise in campanie, fara alte despagubiri sau plati.

Denumirea/Adresa Organizatorului

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Str. G.Baritiu nr. 8, CLUJ NAPOCA, Cluj


SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Anexa 1- Magazine participante Kaufland

1 Bucuresti-Colentina Sos. Colentina, nr.6, S2, Bucuresti


2 Ploiesti-Vest Sos. Vestului, nr.9, Ploiesti, jud Prahova
3 Mamaia Cort DC 86, Navodari, jud Constanta
4 Bistrita, Calea Moldovei Calea Moldovei nr. 40, Jud Bistrita Nasaud
5 Ramnicu Valcea Str. Gib Mihaescu, nr.30, Rm Valcea
6 Oradea-Rogerius Str. Calea Borsului, Nr. 6 Oradea, jud Bihor
7 Timisoara Cetate Str. Gheorghe Lazar nr.26, Timisoara
8 Carei Str. Mihai Viteazu nr. 18, Carei, jud Satu Mare
9 Cluj-Manastur Str. Campului, nr. 9-19, Cluj
10 Timisoara-Dumbravita Com. Dumbravita, Str. Conac, nr. 51, Timisoara
11 Baia Mare,Republicii Str. George Cosbuc, nr.38, Baia Mare, jud. Maramures
12 Curtea de Arges Str Albesti nr 30 K, Curtea de Arges, jud Arges
13 Alba Iulia Calea Motilor nr.120, Alba Iulia, Jud. Alba
Str. Eroii Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr 49 B,
14 Calarasi
Calarasi, Jud. Calarasi
15 Galati-Micro 21 Str. Victor Vilcovici nr.20, Galati, jud. Galati
16 Drobeta Turnu Severin str. Calea Tg. Jiului,nr. 44, Dr Turnu Severin, jud Mehedinti
17 Satu Mare Drumul Careiului, nr. 9, Satu Mare, jud. Satu Mare
18 Alexandria Str. Bucuresti 168 Alexandria, jud Teleorman
19 Hunedoara Str. Avram Iancu, nr. 9 A, Hunedoara
20 Tecuci Str. Ghe. Petrascu Nr.64-66, Tecuci, jud Galati
21 Targoviste-Centru Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2C, Targoviste, Jud Dambovita
22 Navodari str. Constantei, nr. 26 Navodari, jud Constanta
23 Targu Mures-Orasul de Jos Str. Gheorghe Doja, nr. 66, Targu Mures, Jud Mures
24 Pascani Str. Moldovei, Pascani, jud.Iasi
25 Suceava Str. Univeristatii, nr 15-19, Suceava, jud. Suceava
26 Iasi-Tudor Vladimirescu Str. Chimiei, nr.2 Iasi, jud Iasi
27 Constanta Str. 1 Decembrie 1918, nr.21, Constanta, jud. Constanta
28 Ploiesti-Sud Piata 1 Decembrie 1918, nr.1 A, Ploiesti, jud Prahova
29 Piatra Neamt Str. Obor nr. 2A, Piatra Neamt, Jud Neamt
30 Bucuresti-Pantelimon Sos Pantelimon 244-246, S2 Bucuresti
31 Pitesti-Razboieni Str. Exercitiu, nr.216, Pitesti, Jud Arges
32 Gherla Str Hasdatii nr 1A, Gherla, Jud Cluj
33 Bucuresti-Tei Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, sector 2, Bucuresti
34 Radauti Str Stefan cel Mare 103, Jud Suceava Radauti, jud Suceava
35 Deva Str. Zarandului nr.67, Deva, jud Hunedoara
36 Petrosani Str. Livezeni nr 12C Hunedoara
37 Miercurea Ciuc Str. Lunca Mare nr.15, Miercurea Ciuc, jud Harghita
38 Bucuresti-Bucurestii Noi Bd. Bucurestii Noi, nr 50 B, Sector 1, Bucuresti
39 Slatina-Centrul Vechi Bd. Nicolae Titulescu Nr. 29, Slatina, jud Olt
40 Bacau-Carpati Cornisa Str Milcov nr 5B, Bacau, jud Bacau
41 Targu Jiu Str. Termocentralei nr.2A, Targu Jiu, jud Gorj
42 Bucuresti-Tudor Vladimirescu Bd. 1 Mai nr 55, Sector 6, Bucuresti
43 Bucuresti-Aparatorii-Patriei Sos Oltenitei nr 388, sector 4, Bucuresti
44 Bucuresti Ferentari Calea Ferentari nr. 62, sect.5, Bucuresti
45 Zalau Str. Mihai Viteazul nr.49, Zalau, jud Salaj
46 Brasov Calea Bucuresti,nr. 112, Brasov
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

47 Bucuresti-Militari Str. Valea Cascadelor nr.3, S6 Bucuresti


48 Roman Str. Artera Vest, nr.2, jud Neamt
49 Bucuresti-Vitan str. Racari , nr. 5, sect 3, Bucuresti
50 Targoviste-Micro VI B-dul Unirii Nr. 8E, Targoviste, Jud Dambovita
51 Arad Str. Banu Maracine, nr.6A, Arad, jud Arad
52 Ramnicu Valcea Nord Str. Barajului, nr.32-34, Raminu Valcea, jud. Valcea
53 Craiova-Valea Rosie Str. Calea Bucuresti Nr. 72, Craiova, jud. Dolj
54 Iasi-Alexandru cel Bun Str. Teodor Rascanu, nr.6A, Iasi, jud. Iasi
55 Buzau Unirii Bd Unirii nr 1, Buzau, jud. Buzau
56 Iasi-Nicolina Str. Mitropolit Varlaam, nr.20A, Iasi, jud. Iasi
Targu Mures-Tudor
57
Vladimirescu Str Livezeni nr 6A Targu Mures, Jud Mures
58 Iasi-Pacurari Str. Pacurari, nr.86, Iasi, jud Iasi
59 Slatina-Piata Garii Str.Artileriei nr.2K, Slatina, jud Olt
60 Ploiesti-Nord Str. Republicii 138, Ploiesti, jud Prahova
61 Constanta Viilor B-dul Aurel Vlaicu Nr 36, Constanta
62 Pitesti-Gavana Str. Nicolae Balcescu, Nr. 93, Pitesti, Jud Arges
63 Arad-Sega Calea Aurel Vlaicu nr 139-151, Arad, jud. Arad
64 Sibiu Sat Selimbar, Comuna Selimbar, Sos. Sibiului nr.1A, jud Sibiu
65 Cluj Intre Lacuri Str. Aurel Vlaicu nr.182 Cluj
66 Bucuresti Basarab Sos Orhideelor nr 46A, Sect.1, Bucuresti
67 Timisoara-Elisabetin Str. D. Bojinca, nr.4, Timisoara, jud. Timis
68 Vatra Dornei Str 22 Decembrie nr 24, Vatra Dornei, Jud Suceava
69 Timisoara Fabric Str. Mihail Kogalniceanu nr 11-15, Timisoara, jud. Timis
70 Mangalia Saturn Strada Lavrion Nr.30A, Constanta, Jud.Constanta
71 Bistrita Independentei Sud B-dul Independentei, 97-99, Bistrita, Jud Bistrita Nasaud
72 Cluj Str Alexandru Vaida Voievod nr 59, Cluj Napoca, jud Cluj
73 Cluj-Marasti Str. Fabricii, nr.12, Cluj Napoca, jud Cluj
74 Braila 1 MAI Bd. Dorobantilor nr 413, Braila, jud. Braila
75 Focsani Str. Brailei, Nr. 102, Focsani, jud Vrancea
76 Braila Aleea Mecanizatorilor Nr. 4, Braila, jud Braila
77 Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor, nr.79, Odorheiu Secuiesc, jud Harghita
78 Oradea-Iosia Str. Stefan Octavian Iosif nr 3, Oradea, Jud Bihor
79 Lugoj Str. Timisorii, nr131, Lugoj, jud Timis
80 Bacau-Centru Str. Enea Nicu, Nr. 3 bis, Bacau, jud. Bacau
81 Sibiu Polsib Sos. Alba Iulia nr 42, Sibiu, Jud Sibiu
82 Turda Calea Victoriei nr.39, Turda, jud Cluj
83 Medias Sos. Sibiului nr.81, Medias, jud Sibiu
84 Kaufland Bucuresti Odai Sos. Alexandriei nr. 152, sect.5, Bucuresti
85 Buzau Str. Frasinet nr.15, Buzau, Jud. Buzau
86 Arad Micalaca Calea Radnei nr 128-130, Arad, jud. Arad
87 Sfantu Gheorghe Str. Lunca Oltului, nr.8-12, Sfantu Gheorghe, jud Covasna
88 Craiova 1 Mai Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 23, Craiova, jud, Dolj
89 Craiova - Craiovita Str Tineretului, Nr. 18C, Craiova, jud Dolj
90 Onesti Str. Victor Babes, Nr. 5, Onesti, jud Bacau
91 Bucuresti-Rahova Str Sebastian nr. 88, Sector 5, Bucuresti
92 Oradea-Nufarul Str Strada Nufarului Nr 110 Oradea, jud Bihor
93 Bacau Aviatorilor Str Narciselor nr. 14
SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

94 Galati-Tiglina 4 Str Brailei Nr. 144 Galati, Jud Galati


95 Resita Bdul Muncii Nr. 21, Resita, jud Caras- Severin
96 Sighisoara Str. Stadionului, nr.1, Sighisoara, jud Mures
97 Slobozia Sos. Bucuresti-Constanta nr. 3F, Slobozia, jud Ialomita
98 Satu Mare Str Corvinilor nr 1-3, Satu Mare, jud Satu Mare
99 Campulung Str. Fratii Golesti nr.22, Campulung, jud Arges
100 Brasov 2 Bartolomeu Str. Avram Iancu nr 62. Mun. Brasov, jud. Brasov
101 Fagaras Str. Tudor Vladimirescu nr.85-87 Fagaras, jud Brasov
102 Brasov - Codlea Strada Vulcanului nr.2A, Codlea, jud. Brasov
103 Bucuresti-Brancusi Str. Valea Oltului nr 195-197, sector 6, Bucuresti
104 Reghin Str. Garii Nr. 23-25, Reghin, jud Mures
105 Galati-Micro 40 Str. Henri Coanda , nr. 7, Galati, jud. Galati
106 Tulcea Sos. Barajului nr.11, Tulcea, jud. Tulcea
107 Buftea Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 232A, Crevedia. Giurgiu
108 Vaslui Str. Decebal nr.44, Vaslui, jud. Vaslui
109 Sebes Str. Industriilor nr.2 Sebes, jud Alba
110 Focsani Focsani,strada Marasesti nr.5.jud.Focsani
111 Orastie Str. Armatei nr.36, Orastie, jud Hunedoara
112 Mioveni Str. I.C. Bratianu nr.10, Mioveni, jud Arges
Bd Revolutia din Decembrie nr.1, Municipiul Resita, judetul
113 Resita Lunca Pomostului
Caras-Severin
114 Comanesti Str.. Vasile Alecsandri Nr. 5 Comanesti, jud Bacau
115 Giurgiu B-dul. Bucuresti nr. 197, Giurgiu, jud. Giurgiu
116 Falticeni Str. Armatei, nr. 5B Falticeni, Jud Suceava
117 Campina Bd. Nicolae Balcescu nr 46C Campina, jud Prahova
118 Baia Mare,Vasile Alecsandri Str. Unirii Nr. 21A, Baia Mare, Jud Maramures
119 Botosani Bdul Mihai Eminescu Nr. 2, Botosani, jud. Botosani
Str. Bogdan Voda, Nr. 164-170, Sighetu Marmatiei, jud
120 Sighetu Marmatiei
Maramures
121 Caransebes Str. Ardealului nr.125, Caransebes, jud Caras Severin
Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 46, Ramnicu Sarat, jud
122 Ramnicu Sarat
Buzau
123 Medgidia Str. Independentei, nr.12bis, Medgidia, jud Constanta
124 Targu Secuiesc Str. Cernatului FN Targu Secuiesc, jud Covasna
125 Constanta Maritimo Constanta, strada Aurel Vlaicu, nr, 218,jud Constanta.
126 Gheorghieni Bdul. Fratiei FN, Gheorghieni, jud Harghita
127 Bragadiru Sos Alexandriei nr 229A