Sunteți pe pagina 1din 14

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

DISCIPLINA .: CUNOAŞTEREA MEDIULUI


NR. ORE SĂPTĂMÂNAL : 1 ORĂ
1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător
1.1.să descrie caracteristici ale mediului natural
1.2.să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoarele din mediul apropiat
1.3.să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor
2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător
2.1.să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător
2.2.să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate
2.3.să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător
3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat
şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia
3.1.să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unui mediu sănătos
3.2.să participe la acţiuni de îngrijire a mediului
3.3.să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
Nr. Unităţi de învăţare Obiective Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. de referinţă ore
1 Elemente ale mediului natural 1.1 Unde ţi-ai petrecut vacanţa mare 5 I-V
La munte/La câmpie
Evaluare iniţială
Exerciţii de ameliorare şi dezvoltare
2 Plante 1.2 Alcătuirea unei plante 9 VI-XV
2.1 În grădina de legume
Cereale
În livadă
În pădure
Plante din alte zone ale lumii
De ce au nevoie plantele?
Recapitulare/Evaluare
3 Animale 1.2 Alcătuirea unui animal 7 XVI-XXII
2.1 Animale domestice
Animale sălbatice
Animale din alte zone ale lumii
De ce au nevoie animalele?
Recapitulare/Evaluare
4 Efectele unor fenomene ale naturii 1.3 Cum sunt influenţate vieţuitoarele de anotimpuri? 4 XXIII-XXVI
asupra vieţuitoarelor 2.1 Anotimpurile şi vieţuitoarele
2.2 Recapitulare/Evaluare
2.3
5 Educaţie pentru sănătate 3.1 Igiena locuinţei 4 XXVII-XXX
3.2 Igiena clasei
3.3 Recapitulare/ Evaluare
6 Mediul înconjurător şi protejarea lui 2.1 Acţiuni care dăunează mediului înconjurător 3 XXXI-
3.1 Protejarea mediului înconjurător de către copii XXXIII
3.2 Recapitulare
Evaluare
7 Recapitulare finală Recapitulare 2 XXXIV-
Evaluare XXXVI
2
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: „De la clasa I la clasa a II a – reactualizarea cunoştinţelor din cl.I ”


Număr de ore alocat: 5
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. -detalieri- ref.
1 Unde ţi-ai petrecut vacanţa 1.1 - exerciţii de recunoaştere în desene, machete, imagini a - conversaţia, exerciţiul, jocul de Teme de lucru 20 IX
mare 2.1 formelor de relief, rol in clasa
2.2 - exerciţii de recunoaşterea alcătuirii unei plante - manualul
2.3 - exerciţii de recunoaşterea alcătuirii unui animal - caietul
- portofoliu
audiere de cântece
lectură, memorare
-1 oră
2 La munte/ La câmpie 1.1 - exerciţii de recunoaştere în desene, machete, imagini a - manualul Observare 27 IX
2.1 formelor de relief - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.2 - exerciţii de descoperire şi a altor forme de relief exerciţiul
2.3 - exerciţii de recunoaştere a animalelor din zonele de - hărţi, planşe Activitate
munte şi de câmpuie - caietul independentă
- recunoaşterea unor plante din zonele de munte şi - portofoliu pe grupe
câmpie şi a anotimpurilor când ajung în perioada de - concurs de ghicitori
recoltare Realizarea unui mini proiect „La
- exerciţii de reprezentare grafică a formelor de relief munte”
folosind culorile Lectură „Pe drumuri de munte”
- exerciţii de modelare a formelor de relief Calistrat Hogaş
- realizarea ueni colecţii cu imagini reprezentând forme
de relief -1 oră

3 Evaluare iniţială 1.1 1 oră Evaluare scrisă 4X


2.1
2.2
2.3
4 Exerciţii de ameliorare şi 1.1 - exerciţii de recunoaştere în desene, machete, imagini a - manualul Observare 11-18
dezvoltare 2.1 formelor de relief - observarea dirijată, conversaţia, sistematică X
3
2.2 - exerciţii de descoperire şi a altor forme de relief exerciţiul
2.3 - exerciţii de reprezentare grafică a formelor de relief - hărţi, planşe Activitate
folosind culorile - caietul tip independentă
- exerciţii de modelare a formelor de relief - fişe de lucru pe grupe
- exerciţii de recunoaşterea alcătuirii unei plante - portofoliu
- exerciţii de recunoaşterea alcătuirii unui animal Lectură „La secere” Ion
- exerciţii de recunoaştere a animalelor din zonele de Agârbiceanu
munte şi de câmpuie
- recunoaşterea unor plante din zonele de munte şi -2 ore
câmpie şi a anotimpurilor când ajung în perioada de
recoltare
- realizarea ueni colecţii cu imagini reprezentând forme
de relief

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PLANTE


Nr. de ore alocate: 9
Nr. Conţinuuri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. -detalieri- ref.

1 Alcătuirea unei plante 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 25 X
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unei exerciţiul, jocul de rol
2.2 plante pe baza unor materiale din natură, planşe, desene, - planşe, plante verzi Temă în clasă
3.3 machete - caietul
- efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală - fişe de lucru Probă orală
a observaţiilor proprii - portofoliu
- exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, Audiţie „Copăcelul” de Corneliu
lecturi Mereş
Lectură „Gândăcelul” de Emil
Gârleanu

-1 oră

4
2 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 1 XI
- cunoaşterea unor medii 1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
de viaţă şi aspecte ale 2.1 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unei exerciţiul, jocul de rol
Î adaptării la mediu 2.2 plante pe baza unor materiale din natură, planşe, desene, - planşe Temă în clasă
n 3.3 machete - caietul
- exerciţii-joc de - efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală - rebusuri Probă scrisă
identificare a cât mai multe a observaţiilor proprii - fişe de lucru
probleme - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - portofoliu
legate de viaţa plantelor şi lecturi Lectură „Pătrunjelul” de
animalelor Vladimir Pop Mărcanu
Mini proiect „În grădina de
- relatarea unor legume”
întâmplărigrădina de
legume -1 oră

3 Cereale 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 15 XI
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unei exerciţiul
2.2 plante pe baza unor materiale din natură, planşe, desene, - planşe, boabe de grâu, porumb, Temă în clasă
3.3 machete secară
- efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală - caietul Probă scrisă
a observaţiilor proprii - fişe de lucru
- exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - portofoliu
lecturi - ghicitori
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării Lectură „Grâul” de Elena Dragoş
la mediu Mini proiect „La câmpie”
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme
legate de viaţa plantelor şi animalelor -1 oră
- relatarea unor întâmplări

5
4 În livadă 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 22 XI
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală exerciţiul, jocul de rol
2.2 a observaţiilor proprii - planşe, diferite fructe Temă în clasă
3.3 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - caietul
lecturi - fişe de lucru Probă scrisă
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării - portofoliu
la mediu
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme Lectură „Pomişorii” de Nicolae
legate de viaţa plantelor şi animalelor Nasta
- relatarea unor întâmplări Mini proiect „În livadă

-1 oră

5 În pădure 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 29 XI
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală exerciţiul, jocul de rol
2.2 a observaţiilor proprii - planşe Temă în clasă
3.3 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - caietul
lecturi - fişe de lucru Probă scrisă
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării - portofoliu
la mediu
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme Lectură „Cântec” de George
legate de viaţa plantelor şi animalelor Topârceanu
- relatarea unor întâmplări Mini proiect „În pădure

- 1 oră
6 Plante din alte zone ale 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 6 XII
lumii 1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală exerciţiul
2.2 a observaţiilor proprii - planşe Temă în clasă
6
3.3 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - caietul
lecturi - fişe de lucru Probă orală
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării - portofoliu
la mediu
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme -1 oră
legate de viaţa plantelor şi animalelor
- relatarea unor întâmplări
7 De ce au nevoie plantele? 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 13
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică XII
2.1 - efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală exerciţiul
2.2 a observaţiilor proprii - planşe Temă în clasă
3.3 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - caietul
lecturi - fişe de lucru Probă orală
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării - portofoliu
la mediu
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme Lectură „Fagul” după Simion
legate de viaţa plantelor şi animalelor Mehedinţi
- relatarea unor întâmplări
- povestiri despre viaţa plantelor -1 oră
- exerciţii de observare a unor plante care au crescut la
soare, la intuneric, la căldură, la frig
8 Recapitulare 1.2 - exerciţii de observare a unor plante din mediul apropiat - manualul Observarea 20
1.3 - exerciţii de descriere verbală a plantelor - observarea dirijată, conversaţia, sistematică XII
2.1 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unei exerciţiul
2.2 plante pe baza unor materiale din natură, planşe, desene, - planşe- caietul Temă în clasă
3.3 machete - fişe de lucru
- efectuarea unor experiente simple şi comunicarea orală
a observaţiilor proprii -1 oră
- exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe,
lecturi
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării
la mediu
- exerciţii-joc de identificare a cât mai multe probleme
legate de viaţa plantelor şi animalelor
7
- relatarea unor întâmplări
9 Evaluare - test Probă scrisă 10 I
-1 oră

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ANIMALE


Nr. de ore alocate: 7
Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
Nr. -detalieri- ref.
crt.
1 Alcătuirea unui animal 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - manualul Observare 17 I
1.3 apropiat - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor exerciţiul, jocul de rol
2.2 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale - planşe Temă în clasă
3.3 unui manual pe baza unor planşe, desene, machete - caietul
- exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - fişe de lucru
lecturi - portofoliu
-diferite jucării reprezentând
diverse animale
Lectură „Inimă de câine” Tudor
Arghezi
-1 oră

2 Animale domestice 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - manualul Observare 24 I
1.3 apropiat - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor exerciţiul, jocul de rol
2.2 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale - planşe, machete Temă în clasă
3.3 unui manual pe baza unor planşe, desene, machete - caietul
- exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - fişe de lucru Evaluare scrisă
lecturi - portofoliu
- povestiri despre animale şi viaţa lor Mini proiect
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării Lectură „În Grădina casei mele”
la mediu de Georgeta Morar

8
-1 oră

3 Animale sălbatice 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - manualul Observare 31 I
1.3 apropiat - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor exerciţiul, jocul de rol
2.2 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - planşe Temă în clasă
3.3 lecturi - caietul
- povestiri despre animale şi viaţa lor - portofoliu Evaluare orală
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării - jocul de rol
la mediu -lectura:Ariciul” după Geo
Galetaru
Mini proiect

-1 oră
4 Animale din alte zone ale 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - manualul Observare 14 II
lumii 1.3 apropiat - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor exerciţiul
2.2 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - planşe, machete Temă în clasă
3.3 lecturi caietul
- povestiri despre animale şi viaţa lor - portofoliu
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării
la mediu Lectura:Fram, ursul polar” după
Cezar Petrescu

-1 oră
5 De ce au nevoie animalele? 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - manualul Observare 21 II
1.3 apropiat - observarea dirijată, conversaţia, sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor exerciţiul, jocul de rol
2.2 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - planşe, machete Temă în clasă
3.3 lecturi - caietul Evaluare orală
- povestiri despre animale şi viaţa lor - portofoliu
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării
la mediu Lectura:„Nedespărţite” de Emil
9
- exerciţii joc de identificare a cât mai multe probleme Gârleanu
legate de viaţa animalelor
-1 oră
6 Recapitulare 1.2 - exerciţii de observare a unor animale din mediul - observarea dirijată, conversaţia, Observare 28 II
1.3 apropiat exerciţiul sistematică
2.1 - exerciţii de descriere verbală a animalelor - planşe, machete
2.2 - exerciţii de observare spontană şi dirijată: planşe, - caietul Temă în clasă
3.3 lecturi - fişe de lucru
- povestiri despre animale şi viaţa lor
- cunoaşterea unor medii de viaţă şi aspecte ale adaptării -1 oră
la mediu
- exerciţii joc de identificare a cât mai multe probleme
legate de viaţa animalelor
7 Evaluare - test Evaluare scrisă 7 III
-1 orăa

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EFECTELE UNOR FENOMENE ALE NATURII ASUPRA VIETUITOARELOR


Nr. de ore alocate: 4
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt -detaliere- ref.

1 Cum sunt influenţate 1.3 - evidenţierea elementelor caracteristice ale fiecărui - manualul 14 III
vieţuitoarele de 2.2 anotimp: primăvara, vara, toamna, iarna - caietul Observare
anotimpuri? 2.1 - exerciţii de identificare a unor modificări intervenite - observarea, conversaţia, sistematică
în viaţa plantelor şi animalelor explicaţia, jocul de rol
- exerciţii-joc - planşe, texte, ghicitori Evaluare orală
- completarea unor rebusuri - portofoliu

Lectura:„Vine ploaia” de George


Coşbuc

-1 oră

10
2 Anotimpurile şi 2.1 - cunoaşterea activităţilor omului în fiecare anotimp cu - manualul Observare 21 III
vieţuitoarele 2.2 accent pe desfăşurarea lor în mediul rural caietul sistematică
1.3 - stabilirea succesiunii unor activităţi ale omului pe - observarea, conversaţia,
parcursul anotimpurilor explicaţia, jocul de rol Evaluare orală
- exerciţii-joc: „Recunoaşte anotimpul şi activităţile” - planşe
- portofoliu

Lectura:„Muguraşii” de Păuna
Răzvan

-1 oră
3 Recapitulare 1.3 - evidenţierea elementelor caracteristice ale fiecărui - manualul Evaluare orală 28 III
2.1 anotimp: primăvara, vara, toamna, iarna - caietul
2.2 - exerciţii de identificare a unor modificări intervenite - observarea, conversaţia, Observare
în viaţa plantelor şi animalelor explicaţia sistematică
- exerciţii-joc - planşe
- completarea unor rebusuri
- cunoaşterea activităţilor omului în fiecare anotimp cu -1 oră
accent pe desfăşurarea lor în mediul rural
- stabilirea succesiunii unor activităţi ale omului pe
parcursul anotimpurilor
- exerciţii-joc: „Recunoaşte anotimpul şi activităţile”
4 Evaluare - test Evaluare scrisă 4 IV
-1 oră

11
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Nr. de ore alocate: 4
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt -detalieri- ref.

1 Igiena locuinţei 2.1 - cunoaşterea spaţiului de locuit - manualul Observare 25 IV


3.1 - prezentarea destinaţiei fiecărui spaţiu de locuit - caietul sistematică
3.3 - cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă a - observarea, conversaţia,
locuinţei explicaţia, jocul de rol Evaluare orală
- rolul fieărui membru al familiei la întreţinerea - portofoliu
spaţiului de locuit Lectura:„Mâinile mici” de
- lecturi, pliante, ghicitori adecvate temei de igienă Haralambie Ţugui

-1 oră
2 Igiena clasei 2.1 - cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă colectivă - manualul Observare 2 IV
2.2 - contribuţia fiecărui elev la menţinerea stării de igienă - caietul sistematică
3.1 a clasei şi şcolii - observarea, conversaţia,
3.3 - alcătuirea unor reguli de igienă individuală şi colectivă explicaţia, jocul de rol Evaluare orală
- activităţi practice de îngrijire a clasei - portofoliu

Lectura:„Dorinţă” de Olimpia
Sava

-1 oră

3 Recapitulare 2.1 - cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă colectivă - manualul Evaluare scrisă 9V
2.2 - cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă a - caietul tip
3.1 locuinţei - observarea, conversaţia,
3.3 explicaţia
-1 oră

4 Evaluare -test 16 V

12
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MEDIUL ÎNCONJURATOR SI PROTEJAREA LUI
Nr. de ore alocate: 3
Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
Nr. -detalieri- ref.
crt
1 Acţiuni care dăunează 2.1 - efectuarea unor exerciţii sau drumeţii în scopul - manualul 23 V
mediului înconjurător 2.2 observării efectelor unor activităţi antropice asupra - caietul Observare
2.3 mediului - observarea, conversaţia, sistematică
- acţiuni ale copiilor care dăunează mediului explicaţia, jocul de rol
- planşe Evaluare orală
- portofoliu
Lectura:Răzbunarea” de Eugen
Frunză
-1 oră
2 Protejarea mediului 2.1 - identificarea în mediul înconjurător şi în imagini a - manualul Observare 30 V
înconjurător de către 2.3 unor zone afectate - caietul sistematică
copii 3.1 - evidenţierea unor activităţi ale copiilor prentru - observarea, conversaţia,
3.2 protejarea mediului: imagini, lecturi, filme documentare explicaţia, jocul de rol Evaluare orală
- cunoaşterea şi respectarea unor reguli de ocrotire şi - portofoliu
protejare a naturii Lectura:„La umbra pădurii de Temă de lucru
- realizarea de desene care să ilustreze efectele benefice fagi străvechi” de Ion Gugiuman în clasă
ale activităţii copilului adupra mediului 1 oră
3 Recapitulare 2.1 - cunoaşterea şi respectarea unor reguli de ocrotire şi - manualul Observare 6 VI
Evaluare 2.2 protejare a naturii - caietul sistematică
2.3 - identificarea în mediul înconjurător şi în imagini a - observarea, conversaţia,
3.1 unor zone afectate explicaţia Evaluare
3.2 - portofoliu orală/scrisa

-1 oră Temă de lucru


în clasă

13
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE FINALĂ
Nr. ore alocate: 2
Nr Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
. -detalieri- ref.
crt

Recapitulare finală 1.1 - exerciţii specifice - manualul Evaluare finală 13


1.2 - exerciţii-joc - caietul -20VI
1.3 - completarea unor rebusuri - observarea, conversaţia,
2.1 - repetare: Forme de relief; explicaţia
2.2 Alcătuirea unei plante; - planşe, texte, ghicitori
2.3 Alcătuirea unui animal. - portofoliu
3.1 -2 ore
3.2
3.3 - fişe de lucru

14

S-ar putea să vă placă și