Sunteți pe pagina 1din 48

Proiectarea unității tematice “PAGINI ALESE “

Unitatea de învăţământ: Liceul „TIMOTEI CIPARIU”-DUMBRAVENI


Clasa a IV-aA
An şcolar 2018-2019
Nume, prenume cadru didactic: IFTIME MICHAELA
Perioada: 1-X-26-X -2018

Ziua Competenţe Activități integrate și forme de Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
organizare (activități de învățare, formativă-
specifice metode şi
forme de organizare, metode și
procedee utilizate) instrumente

Activități integrate
M.M -audierea unor piese muzicale, cu Portativul, cheia SOL, Materiale: Observarea
1.1; 2.1 observarea unor diferenţieri de gen, gama DO, octava mică casetofon, cd-uri, sistematică
L expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură laptopul,
(binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi Resurse procedurale:
U timbrale conversaţia, explicaţia,
- audiţie şi urmărire pe portativ a notelor demonstraţia, exerciţiul,
N şi pauzelor unor cântece simple, cu textul jocul
muzical în faţă, urmărind cu degetul pe Forme de organizare a
I hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi colectivului:
de sunete şi valori de note şi pauze frontală,
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu
utilizarea noţiunilor de portativ, cheie (de
individuală,
sol), înălţimi de note de la sol (octava evaluare
mică) la Sol2, alteraţii
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea
noţiunilor de valori de note (notă întreagă,
doime, pătrime, optime), respectiv de
pauze (pătrime, optime)
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi
valorilor de note deja scrise
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin
mişcări (de exemplu, diferenţierea
pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc,
melc” într-un pas mare şi doi paşi mici)
Limba si - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu Text suport: Lansare de Materiale: manual, Observarea
literatura şi conţinutul textului; carte editura Ars Libris sistematică
română
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a Procedurale:conversația,
2.1.;2.2.; textului, citirea pe roluri, citirea selectivă; explicația, procedee de
lectură activă, jurnal cu
2.5.;3.2.; - recunoaşterea personajelor; dublă intrare
3.4.;4.1 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; Activități: frontale,
individuale, în perechi
- povestirea orală şi în scris a
fragmentelor;

- simularea unor situaţii de comunicare;

- exersarea actelor de vorbire;

- exprimarea opiniilor legate de faptele


personajelor;

-formularea de concluzii simple pe baza


lecturii textului
Matematica Explicarea modului de formare a Numerele naturale Resurse materiale: Observarea
numerelor 0-10000, cuprinse între 0 și manual, mapa cu fişe, sistematică a
1.1.;1.2.;2.1. 1000000 ilustraţii, planşe didactice, elevilor;
Exerciții de formare a numerelor naturale  Formarea, citirea și
2.2.;2.3. fotografii, axa timpului,
0-10000; scrierea numerelor Aprecieri globale
cuprinse între 0 și 1000000 atlas istoric, lecturi
literare; şi individuale
Citirea unui număr şi scrierea numerelor
Resurse procedurale:
de la 0 la 10 000 cu cifre / litere conversaţia euristică,
identificarea, într-un număr, a cifrei explicaţia, observarea
unităţilor / zecilor / sutelor / miilor dirijată, învăţarea prin
descoperire, explorare şi
Scrierea în tabelul de numerație a investigare;
numerelor 0-10000;(act.frontală+ind
Istorie - exerciţii de definire a termenilor: Comunitatea locală şi Materiale: manual Observarea
1.1,1.3,2.1,2.2 comunitate, comunitate locală, comunitate naţională. Comunităţi ale imagini ,aparat de sistematică a
naţională, minorităţi minorităţilor pe teritoriul fotografiat, fotografii, elevilor;
României ilustrate, pliante
- identificarea importanţei comunităţii
pentru viaţa unui individ, în imagini, texte
scrise etc.
Procedurale:conversaţia
- colectare de fotografii, ilustrate, pliante explicaţia,exerciţiul,demo
care înfăţişează comunitatea locală nstraţia, jocul
didactic,“Brainstormingul
- realizarea unui album al localităţii, ”,“Ciorchinele”
ordonând cronologic imaginile şi notând
sub fiecare imagine: denumirea locului - ,,Ştiu, vreau să ştiu, am
surprins, anul fotografiei, evenimentele învăţat!"
care au marcat acel loc, comentarii
personale

- expunerea albumului în clasă sau în holul


şcolii

- întocmirea de fişe cu tradiţii şi obiceiuri


specifice zonei locale, întâlnite cu ocazia
unor sărbători-( act frontal+ind)

M Activități integrate
A Limba si - - stabilirea rolului fiecărui element Cartea. Rolul ilustraţiilor Resurse materiale: Observarea
literatura component al unei cărţi; manual,fisa de lucru, sistematică
R română textul suport, ilustraţii,
- stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii cărţi
Ț 1.2. 1.4 2.3. 3.5. şi cărţile din care fac parte;
4.1. Resurse
I - redarea mesajului unei cărţi prin desen; procedurale:conversația,
explicația, procedee de
- identificarea tipurilor de litere folosite.
lectură activă, jurnal cu
dublă intrare

Activități: frontale,
individuale, în perechi

MEM 1.2, 2.1, Explicarea modului de formare a Formarea, citirea și Resurse materiale: Observarea
numerelor 0-10000, scrierea numerelor manual, mapa cu fişe, sistematică a
cuprinse între 0 și ilustraţii, planşe elevilor;
Exerciții de formare a numerelor naturale 1000000 didactice, fotografii, axa
0-10000; timpului, atlas istoric,
lecturi literare;
Citirea unui număr şi scrierea numerelor
de la 0 la 10 000 cu cifre / litere Resurse procedurale:
identificarea, într-un număr, a cifrei conversaţia euristică,
unităţilor / zecilor / sutelor / miilor explicaţia, observarea
dirijată, învăţarea prin
Scrierea în tabelul de numerație a
descoperire, explorare şi
numerelor 0-10000;(act.frontală+ind.)
investigare;

ED. FIZICĂ
Geografie -măsurarea distanțelor în clasă, în școală, -Planul. Distanţele în Materiale: Geografie,  Temă de
în orizontul local și apropiat cu orizontul apropiat clasa a IV-a, , riglă, lucru în
2.1.;2.2.; instrumente de măsură adecvate (riglă, creioane clasă
ruletă, compas etc., exprimate în unități
3.1.;3.2.; Procedurale: conversația, Interevaluare
standard și nonstandard)
explicația, observația
3.3.;4.1.;
- utilizarea scării de proporție dirijată, exercițiul

- realizarea unor planuri simple ale clasei Forme de organizare :


și ale școlii, utilizând forme geometrice frontale , individuale
simple

- calcularea unor arii ale figurilor


geometrice care au corespondent în
realitate

Activități integrate
Limba si - utilizarea corectă a ortogramelor; Scriem corect cel/ ce-l Resurse materiale: textul Observarea
literatura suport, fise de lucru, sistematică (probe
română - completarea enunţurilor lacunare cu ilustraţii, cărţi orale, fise de
ortograme; lucru, teme de
1.2. 2.3 3.5. 4.1 Resurse procedurale: lucru acasă )
- selectare corectă a ortogramelor;
conversaţia, exerciţiul,
- formulări de întrebări şi răspunsuri explicaţia, demonstraţia,
M despre conţinutul textului, folosind jocul didactic, învăţarea
ortogramele învăţate; intuitivă
I
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul Forme de organizare :
E
ortogramelor; frontale , individuale
R
- dictare.
C
Limba si -manifestarea interesului pentru Iniţierea şi menţinerea Resurse materiale textul Observarea
U literatura receptarea mesajului oral indiferent de unui schimb verbal. suport, fise de lucru, sistematică
română perturbările de canal; Reformularea unui mesaj ilustraţii, cărţi
R în funcţie de
1.4. 2.3. 4.4. -identificarea componentelor comunicării particularităţile Resurse procedurale
I orale cu ajutorul ilustraţiilor; interlocutorului conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, demonstraţia,
-exerciţii de dialog cu parteneri diverşi; jocul didactic, învăţarea
intuitivă
-joc de mimă;
Forme de organizare :
- adaptarea elementelor de comunicare
frontale , individuale
nonverbală la comunicarea verbală în
situaţie de dialog.
Explicarea modului de formare a  Formarea, citirea și Resurse materiale: Observarea
numerelor 0-10000, scrierea numerelor Caiet, creion, radieră, sistematică a
Matematica cuprinse între 0 și elevilor;
1.2, 2.1, Exerciții de formare a numerelor naturale 1000000 Manual
0-10000; Aprecieri globale
Resurse procedurale: şi individuale
Aplicarea unei reguli pentru
continuarea unor modele repetitive conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
- realizarea unor modele repetitive (cu
desene sau cu obiecte), respectând o didactic
regulă dată . Forme de organizare:
Numere pare/impare; (act.ind/frontală) frontal, individual, în
perechi,
Educație civică Cântec, joc și voie bună”-proiect Lecţia 2 Resurse materiale Observarea
sistematică a
1.1.;1.2.; -participarea la proiecte cu conținut • Ţara natală. Însemnele manual de educație civică, elevilor
moral- civic, în cadrul clasei, al școlii, al ţării clasa a IV-a, editura
3.1.;3.3.; comunității Aramis,
• Proiect: Cântec, joc şi
-participarea activă la desfășurarea voie bună Procedurale: conversația,
proiectelor propuse de cadrul didactic pe problematizarea,
tema privind valorificarea activităților • Lectură: Cântarea Diagramele Venn,
tradiționale/tradițiilor din comunitate României, după Alecu
locală Russo Forme de
organizare::frontale,
-Proiect-„ Cântec, joc și voie bună” individuale, în perechi

-lecturarea/ audierea unor texte literare/


istorice care evocă manifestări ale
dragostei de țară

-Lectura Cântarea României, după Alecu


Russo

-învățarea pașilor de horă

-relaționarea pozitivă în rezolvarea u or


sarcini de lucru ale vieții cotidiene

Activități integrate
Limba si -exerciţii de despărţire în silabe a Cuvântul. Despărţirea în Resurse materiale textul
literatura cuvintelor alese din text; silabe suport, fise de lucru,
J română ilustraţii, cărţi
-exerciţii de transcriere a variantelor
O 1.2. 2.3 3.5. 4.1 corecte pentru despărţirea cuvintelor la Resurse procedurale
capăt de rând; conversaţia, exerciţiul,
I
explicaţia, demonstraţia,
-explicarea unor cuvinte cu ajutorul jocul didactic, învăţarea
dicţionarului; intuitivă
-explicarea regulilor de despărţire corectă Forme de organizare:
a cuvintelor în silabe. frontal, individual, pe
grupe

Matematica -Formarea, numirea, citirea şi scrierea  Formarea, citirea și Resurse materiale: Observarea
1.2, 2.1, numerelor de la 1 000 la 1 000 000 scrierea numerelor Caiet, creion, radieră, sistematică a
cuprinse între 0 și elevilor;
-reprezentarea numerelor punând în 1000000 Manual
evidenţă sistemul poziţional de scriere a
cifrelor Resurse procedurale:

Compunerea şi descompunerea numerelor conversaţia, exerciţiul,


naturale în sute, zeci şi unităţi problematizarea, jocul

Precizarea succesorului şi predecesorului didactic


unui număr Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
Joc și mișcare -parcurgerea de trasee aplicative amenajate Capacitate Resurse  Observarea
în săli și în aer liber materiale:ecusoane sistematică a
1.1.;1.2.; psiho - motrică pentru echipe, cretă comportamentul
-acționarea în jocuri de mișcare cu colorată pentru marcarea ui elevilor
2.1.; manevrarea Jocuri de mișcare și
ștafete cuprinzând traseelor
de obiecte, cu forme și dimensiuni diferite, variante de alergare:
- în zig-zag Procedurale: explicația,
sub formă de întrecere, între echipe, cu exercițiul, jocul
efective variate
Activități: frontale, pe
-îndeplinirea adecvată a rolurilor de echipe
conducere/subordonare în cadrul
activităților de joc și mișcare

- participarea la repartizarea rolurilor în


cadrul grupurilor

JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile


geometrice

Activități integrate

LB.
ENGLEZA
V
ED.FIZICĂ
I AVAP Participarea la exerciții-joc de explorare a Dansul culorilor (Culori Materiale: manual AVAP Expunerea
1.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții primare și culori binare) clasa a IV-a, editura lucrărilor
N plastice, sculpturi, fotografii etc. ,,Vaza cu flori” Litera, acurele, carioci, Observarea
(subiectul compoziției/lucrării) marchere, creioane sistematică
E - Organizarea compozițională după reguli colorate, planșă suport
stabilite inițial, a suprafeței sau a spațiului Procedurale:conversația,
R plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj explicația, exercițiul
- Realizarea de compoziții plastice având
I ca punct de plecare cuvinte cheie sau Activități: frontale,
expresii literare la alegere individuale
- Selectarea intenționată a diverselor
materiale (culori de apă, tușuri, creioane,
pensule, plastilină etc.), în vederea
obținerii unor rezultate anticipate
- Identificarea rezultatelor posibile ale
utilizării diferitelor materiale, prin
experiment practice
- Generarea de forme expresive prin
diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de
grup
- Compunerea suprafeței sau spațiului
plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- Realizarea de compoziții simple folosind
aplicații informatice
Științe -recunoa;terea unor caracteristici ale Principalele etape din Resurse materiale:  Temă de
corpurilor pornind de la prezentarea unor ciclul de viață al Științe ale naturii , clasa a lucru
1.1.;1.2.; scurte texte științifice adaptate vârstei animalelor IV-a, Caiet , planșe în clasă
copiilor didactice
2.1.;2.2.; argumentarea
-ordonarea unor corpuri/ etape ale unor Procedurale:conversația,
2.3.;2.4.; printr-un text a
fenomene/ procese-ordonarea etapelor din explicația,
ciclul de viață al unor organisme problematizarea, deosebirilor dintre
organizatori grafici etapele de creștere
-completarea unei Diagrame Venn pentru
a omului față de
precizarea asemănărilor/ deosebirilor Forme de organizare :
animale
dintre ciclul de viață al fluturelui și al frontale, individuale, în
broaștei perechi

-descrierea ciclului de viață al unui animal


pornind de la imaginile date

-ordonarea etapelor ciclului de viață


pentru o serie de animale date

SAPTAMANA II Activități integrate


L M.M. audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi Ritmul – măsura de doi Resurse materiale: Observarea
pauzelor unor cântece simple, cu textul timpi, pătrimea, optimea, manual MM, cd sistematică
1.2,2.2,3.2 doimea
U muzical în faţă, urmărind cu degetul pe
hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi Resurse procedurale:
N de sunete şi valori de note şi pauze explicația, exercițiul,
jocul didactic
I - exersarea notaţiei înălţimilor, cu
utilizarea noţiunilor de portativ, cheie (de Forme de organizare
sol), înălţimi de note de la sol (octava :frontale, în grupuri mici
mică) la Sol2, alteraţii

- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea


noţiunilor de valori de note (notă întreagă,
doime, pătrime, optime), respectiv de
pauze (pătrime, optime)

- jocuri de diferenţiere a duratelor prin


mişcări (de exemplu, diferenţierea
pătrimilor şi optimilor din cântecul
„Vrabiuta “, Pârâiaş , pârâiaş”
Limba si -explicarea unor cuvinte cu ajutorul Sensul cuvintelor. Cuvinte Resurse materiale: Observarea
literatura dicţionarului; cu sens asemănător manual, fişe de lucru, sistematică
română ilustraţii, cărţi diverse
-exerciţii de descoperire a sensurilor unor
1.2. 1.4 2.3. 3.5. cuvinte date; Resurse procedurale
4.1. conversaţia, exerciţiul,
-exerciţii de identificare a sensului explicaţia, demonstraţia,
apropiat al unor cuvinte; jocul didactic, învăţarea
intuitivă
-integrarea achiziţiilor lexicale în
enunţuri proprii; Forme de organizare:
frontal, individual, pe
-redactarea unui text folosind cuvinte
grupe
date;

-joc în perechi: „Descoperă cuvântul cu


cele mai multe sensuri!”

Matematica -compararea unor numere mai mici sau Compararea și ordonarea Resurse Observarea
egale cu 1 000 000 utilizând algoritmul de numerelor cuprinse între materiale:manual, fișe de sistematică
1.2, 2.1, comparare 0 și 1000000 lucru
- scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele <, >, = Resurse procedurale:
-precizarea succesorului şi/sau a explicația, exercițiul
predecesorului unui număr
problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere natural Forme de organizare:
frontale, individuale, în
perechi
Istorie - identificarea rolului copilului, a relaţiilor Copilăria de ieri şi de azi Materiale: Observarea
1.1,1.3,2.1,2.2 dintre el şi membrii familiei, precum şi a sistematică
atitudinii acestora faţă de copil, de-a - manual,imagini
2.3,3.1 lungul timpului: trecut şi prezent Portofoliu:
- Jurnalul personal, fişe
- notarea, în Jurnalul personal, a de observaţie “Selectează, pe o
activităţilor cotidiene şi a evenimentelor fişă, fragmente
- volumul “Cuore – inimă despre viaţa
importante la care participă de copil”, de Edmondo de copiilor, ilustrate
- compararea informaţiilor despre viaţa Amicis în volumul
copiilor din trecut şi cea de astăzi “Cuore – inimă
Procedurale:conversaţia
de copil”, de
- completarea unei diagrame, precizând Edmondo de
Explicaţia,exerciţiul
aspecte din viaţa copiilor: deosebiri în Amicis
trecut, deosebiri în prezent, aspecte - demonstraţia,jocul
comune didactic,“Brainstormingul
”,“Ciorchinele”
- precizarea importanţei educaţiei în viaţa
copiilor - ,,Ştiu, vreau să ştiu, am
învăţat!"
- realizarea unei compuneri despre modul
în care-şi petrec timpul liber Forme de organizare

- realizarea, în perechi, a unei fişe în care Frontală, pe grupe,


să prezinte evoluţia jucăriilor în ultimul individuală
secol

- realizarea unui portofoliu despre viaţa


copiilor, ilustrată în texte literare
Activități integrate

Limba si -exerciţii de identificare a sensului opus al Cuvinte cu sens opus Resurse materiale: Observarea
literatura unor cuvinte; manual, fişe de lucru, sistematică (probe
M română ilustraţii, cărţi diverse orale, fise de
-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri lucru, teme de
A 1.2. 1.4 2.3. 3.5. proprii; Resurse procedurale lucru acasă )
4.1. conversaţia, exerciţiul,
R -redactarea unui text folosind cuvinte explicaţia, demonstraţia,
date; jocul didactic, învăţarea
Ț
intuitivă
-exerciţii de descoperire a sensurilor unor
I
cuvinte date; Forme de organizare:
frontal, individual, pe
-explicarea unor cuvinte cu ajutorul
grupe
dicţionarului

Matematica -compararea unor numere mai mici sau Compararea și ordonarea Resurse Observarea
egale cu 1 000 000 utilizând algoritmul de numerelor cuprinse între materiale:manual, fișe de sistematică
1.2, 2.1, comparare 0 și 1000000 lucru
- scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele <, >, = Resurse procedurale:
-precizarea succesorului şi/sau a explicația, exercițiul
predecesorului unui număr
problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere naturale Forme de organizare:
frontale, individuale, în
perechi

ED. FIZICĂ
Geografie - recunoașterea şi definirea unor termeni Harta. Hărți ale Resurse materiale: Observare
( hartă, tipuri de hărţi, semne orizontului local. sistematică
1.1,1.2,1.3,2.2 convenţionale, legenda) care reflectă - manual,imagini, hărţi
realitatea observabilă în texte din Caracteristici generale proba orală,proba
3.1,3.2,3.3 observabile la orizontul Resurse procedurale : practică,apreciere
manual/texte complementare
local a verbală
- conversaţia,explicaţia
-notarea și explicarea unor termeni citiți exerciţiul,demonstraţia
sau desprinși dintr-un mesaj oral
“Brainstormingul
- identificarea poziției unor elemente
naturale și socio economice pe harta Forme de organizare:
regiunii frontal, individual, pe
grupe
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor
reprezentări convenționale utilizate pe
hărți ale orizontului local, localității și
regiunii

- utilizarea semnelor convenționale


utilizate pe hărți ale orizontului local

- identificarea elementelor reprezentate pe


hărți la scări diferite

- localizarea unor elemente pe hărți de


contur, la diferite scări

Activități integrate
Limba si - identificarea titlului şi a autorului; Guleraş Cenuşiu după • Resurse materiale Observarea
literatura Dimitri N. Mamin- manual, fişe de lucru, sistematică (probe
română - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi Sibiriak ilustraţii, cărţi diverse orale, fise de
conţinutul textului; lucru, teme de
1.1. 1.2. 1.5. 2.1. Textul literar narativ • Resurse procedurale lucru acasă )
3.1. 3.2. 3.3. 3.6 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a conversaţia, explicaţia,
textului, citirea pe roluri, citirea selectivă; exerciţiul, demonstraţia,
4.3 4.4 jocul didactic, învăţarea
- recunoaşterea personajelor;
intuitivă
M - integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
Forme de organizare:
I - exerciţii de formulare de răspunsuri la frontal, individual, pe
întrebările propuse şi de formulare orală grupe
E
de întrebări după imaginea textului;
R
- exerciţii de delimitare a fragmentelor
C logice ale textului după ideile principale
date.
U
-formularea de concluzii simple pe baza
R lecturii textului
I Limba si - exerciţii de citire fluentă, expresivă a Delimitarea textului în Resurse materiale Observarea
literatura textului, citirea pe roluri, citirea selectivă; fragmente manual, fişe de lucru, sistematică
română ilustraţii, cărţi diverse
- exerciţii de delimitare a fragmentelor Momentele textului literar
1.1. 1.2. 1.5. 2.1. logice ale textului după ideile principale narativ • Resurse procedurale
2.3. 3.1. 3.2. 3.3. date; conversaţia, explicaţia,
3.4. 3.5. 4.3. 4.4 exerciţiul, demonstraţia,
- exerciţii de formulare de răspunsuri la jocul didactic, învăţarea
întrebările propuse şi de formulare orală intuitivă
de întrebări după imaginea textului
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe

Matematica -rotunjirea/ aproximare la Rotunjirea numerelor Resurse materiale:Caiet, Observarea


zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a naturale cuprinse între 0 creion, radieră,manual sistematică
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, unor valori numerice (preţuri, distanţe și 1000000
2.3, etc.) Resurse procedurale:
- determinarea unor numere care să
respecte condiţii date ( mai mic decât ..., conversaţia, exerciţiul,
mai mare sau egal cu...) problematizarea, jocul

didactic

Forme de organizare:
frontal, individual, în
perechi,
EDUCATIE - exerciții de identificare și de descriere a România, membră a Resurse materiale : Observarea
însemnelor Uniunii Europene Uniunii Europene. material,manualul digital sistematică
CIVICA Însemnele Uniunii
-discutarea importanței pe care o Europene Resurse procedurale:
1.1, 1.2, 3.1, 3.3 reprezintă Uniunea Europeană pentru conversaţia euristică,
Europa • Proiect: România, o explicația, exerciţiul,
minune a Europei muncă independent a
-identificarea țărilor care fac parte din
Uniunea Europeană • Lectură: Din istoria Forme de organizare:
Uniunii Europene frontal, individual, pe
-identificarea activităților reprezentative grupe
pentru aniversarea Zilei Europei

J Activități integrate

O Limba si -marcarea prin intonaţie corespunzătoare a Intonarea propoziţiilor. Resurse materiale: Observarea
literatura semnelor de punctuaţie; Semnele de punctuaţie sistematică
I română manualul, fise de lucru,
- explicarea semnelor de punctuaţie; ilustraţii, cărţi
1.2. 1.4 2.3. 3.5.
4.1 -identificarea elementelor descriptive Resurse procedurale
dintr-un text; conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstraţia,
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a jocul didactic, învăţarea
textului, citire pe roluri, citire selectivă. intuitivă

Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
Matematica -rotunjirea/ aproximare la Rotunjirea numerelor Resurse materiale:Caiet, Observarea
zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a naturale cuprinse între 0 creion, radieră,manual sistematică
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, unor valori numerice (preţuri, distanţe și 1000000
2.3, etc.) Resurse procedurale:
- determinarea unor numere care să
respecte condiţii date ( mai mic decât ..., conversaţia, exerciţiul,
mai mare sau egal cu...) problematizarea, jocul

didactic

Forme de organizare:
frontal, individual,
îndividuala
Joc și mișcare -parcurgerea de trasee aplicative Capacitate Resurse Observarea
amenajate în săli și în aer liber materiale:ecusoane sistematică
1.1.;1.2.; psiho - motrică pentru echipe, cretă
-acționarea în jocuri de mișcare cu colorată pentru marcarea
2.1.; manevrarea Jocuri de mișcare și
ștafete cuprinzând traseelor, jetoane cu figuri
de obiecte, cu forme și dimensiuni
diferite, sub formă de întrecere, între variante de alergare: geometrice
echipe, cu efective variate - în zig-zag
-îndeplinirea adecvată a rolurilor de Resurse procedurale:
conducere/subordonare în cadrul explicația, exercițiul,
activităților de joc și mișcare jocul
- participarea la repartizarea rolurilor în
cadrul Forme de organizare:
grupurilor frontale, pe echipe
- Deprinderi de comunicare și lucru în
echipă
mesaje de tip asertiv în jocurile de
mișcare

-Jocuri:Vizitiul și doi cai, Figurile


geometrice

V Activități integrate

I LB. ENGLEZA

N ED.FIZICĂ
E Arte vizuale și -participarea la discuții pe tema Culori calde și culori Resurse materiale Observarea
abilități comunicării prin limbaj vizual (de reci manual AVAP clasa a IV- sistematică
R practice exemplu, analiza de portret - subiecte a, editura Litera , acurele,
comune - tehnici și mijloace de expresie carioci, marchere,
I 1.1.;1.2.; diferite) creioane colorate, planșă
suport
2.1.;2.3.; - observarea spațiului ambiental urban/
rural pe baza identificării unor similitudini Procedurale:conversația
între formele clădirilor și formele , explicația, exercițiul
geometrice/formele naturale; formularea
de răspunsuri la întrebări precum: Forme de organizare :
„Observăm o anumită regulă în desenul frontale, individuale
fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am
putea s-o descriem?”

-participarea la exerciții-joc de explorare a


legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții
plastice, sculpturi, fotografii etc.
(subiectul compoziției/lucrării)
-selectarea intenționată a diverselor
materiale (culori de apă, tușuri, creioane,
pensule, plastilină etc.), în vederea
obținerii unor rezultate anticipate
Științe ale -completarea unei Diagrame Venn pentru Principalele etape din Resurse materiale: Observarea
naturii precizarea asemănărilor/ deosebirilor ciclul de viață al Științe ale naturii , clasa sistematică
dintre ciclul de viață al fluturelui și al animalelor a IV-a, Caiet , planșe
1.1.;1.2.; broaștei didactice
2.1.;2.2.; -descrierea ciclului de viață al unui animal Procedurale:conversația,
pornind de la imaginile date explicația,
2.3.;2.4.;
problematizarea,
-ordonarea etapelor ciclului de viață organizatori grafici
pentru o serie de animale date
Forme de organizare :
frontale, individuale, în
perechi

SAPTAMANA III Activități integrate


L MM -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi Pauza de un timp. Pauza Materiale: Observarea
1.1; 2.1; pauzelor unor cântece simple, cu textul de jumătate de timp sistematică
U manual,
muzical în faţă, urmărind cu degetul pe
hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi calculator, CD
N de sunete şi valori de note şi pauze
-interpretarea vocală a cântecelor cu Procedurale:
I
diferenţieri expresive datorate nuanţelor, conversaţia, expli-caţia,
tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, demonstratia, exercitiul
unor gesturi coregrafice sugestive
Cântec: ” La moara , Albinuta mea Organizare:
,Toba frontal, individual, ȋn grup

Limba si -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi Spaţiul, timpul şi Resurse materiale: Observarea
literatura expresivă a textului; personajele în textul sistematică
română narativ manualul, fise de lucru,
- exerciţii de identificare a spaţiului, ilustraţii, cărţi
1.1. 1.2. 1.5. 2.1. timpului şi a personajelor dintr-un text
2.3. 3.1. 3.2. 3.3. narativ; Resurse procedurale
3.4. 3.5. 4.3. 4.4 conversaţia, explicaţia,
- exerciţii de împărţire a textului în exerciţiul, demonstraţia,
fragmente; jocul didactic, învăţarea
intuitivă
- exerciţii de povestire orală a textului, pe
baza ideii principale; Forme de organizare:
frontal, individual, pe
-recunoaşterea şi prezentare sumară a grupe
trăsăturilor sufleteşti şi fizice ale
personajelor.
Matematica -formarea, scrierea şi citirea numerelor Formarea ,citirea , Materiale: Observarea
folosind cifrele romane; scrierea numerelor cu sistematică
2.1, 4.1, 5.1 manual, fisă de lucru
-transcrierea cu cifre romane a unor cifre romane I,V,L,C,D,M
numere scrise cu cifre arabe ; Procedurale:
-ordonare crescător / descrescător a unor Exerciţii
numere scrise cu cifre romane; explicatia, exercitiul,
-completarea unor spații lacunare, problematizare
Organizare:
folosind cifre romane corespunzătoare;
frontal, individual
Istorie - identificarea modului de formare şi de Popoare de ieri şi de azi Resurse Observarea
evoluţie a popoarelor materiale:manual,imagin sistematică
3.2,;4.1,4.24.3 i, fotografii
- precizarea celor mai vechi popoare
Resurse
- descoperirea moştenirii pe care au lasat-o procedurale:conversaţia,
omenirii vechile civilizaţii explicaţia,exerciţiul
- enunţarea legăturii dintre popoarele din - demonstraţia
trecut şi cele de azi
Forme de organizare:
- precizarea numelor popoarelor existente frontal, individuală
în Europa, în: epoca antică, epoca
medievală, epoca contemporană

- compararea suprafeţei teritoriilor ocupate


de populaţiile vechi cu cea ocupată de
popoarele de azi

- identificarea modului de convieţuire cu


aceste comunităţi şi a influenţelor
reciproce observate

- enumerarea sărbătorilor celebrate de


comunităţile minoritare şi a obiceiurilor pe
care aceştia le practică în diferite perioade
ale anului

RELIGIE

M Activități integrate
A LLR -exerciţii de citire fluentă, expresivă a Planul simplu de idei al Materiale: Observarea
textului, citire pe roluri, citire selectivă; textului narativ sistematică
R 1.1, 1.2, 1.5; 2.1, -delimitarea textului în fragmente logice; Text-suport: manual, fise de lucru
Interevaluarea
2.3, -povestirea orală a fragmentelor;
Ț Guleraş Cenuşiu după Procedurale:
-simularea unor situaţii de comunicare;
3.1,3.2, 3.3,3.4, -exprimarea opiniilor legate de un fapt; Dimitri N. Mamin- Aprecieri
I Sibiriak conversaţia, explicaţia,
3.5,4.3; colective şi
realizarea planului simplu de idei învăţarea prin
individuale
4.4 descoperire, exercitiul

Organizare:
act. frontală, pe grupe,

act. individuală

Matematica -formarea, scrierea şi citirea numerelor Formarea ,citirea , Materiale: Observarea


folosind cifrele romane; scrierea numerelor cu sistematică
2.1, 4.1, 5.1 manual, fisă de lucru
-transcrierea cu cifre romane a unor cifre romane I,V,L,C,D,M
numere scrise cu cifre arabe ; Procedurale:
-ordonare crescător / descrescător a unor Exerciţii
numere scrise cu cifre romane; explicatia, exercitiul,
-completarea unor spații lacunare, problematizare
Organizare:
folosind cifre romane corespunzătoare;
frontal, individual

ED. FIZICĂ
Geografie - recunoașterea şi definirea unor termeni Harta. Hărți ale Resurse materiale: Observare
( hartă, tipuri de hărţi, semne orizontului local. sistematică
1.1,1.2,1.3,2.2 convenţionale, legenda) care reflectă - manual,imagini, hărţi
realitatea observabilă în texte din Caracteristici generale proba orală,proba
3.1,3.2,3.3 observabile la orizontul Resurse procedurale : practică,apreciere
manual/texte complementare
local a verbală
- conversaţia,explicaţia
-notarea și explicarea unor termeni citiți exerciţiul,demonstraţia
sau desprinși dintr-un mesaj oral
“Brainstormingul
- identificarea poziției unor elemente
naturale și socio economice pe harta Forme de organizare:
regiunii frontal, individual, pe
grupe
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor
reprezentări convenționale utilizate pe
hărți ale orizontului local, localității și
regiunii

- utilizarea semnelor convenționale


utilizate pe hărți ale orizontului local

- identificarea elementelor reprezentate pe


hărți la scări diferite

- localizarea unor elemente pe hărți de


contur, la diferite scări

M Activități integrate
I LLR -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor Scriem corect cea/ ce-a Materiale: Observarea
1.2.; 1.4.; cuvinte; sistematică
E 2.3,3.5.; 4.1 -selectarea ortogramelor/cuvintelor în enuţuri manual, fişe de lucru
date;
R Procedurale:
-completarea unor texte lacunare cu
C ortograme/ cuvinte citire explicativă,
-utilizarea corecta a ortogramelor; conversaţia, explicaţia,
U -selectarea formei corecte a ortogramei;
exercitiul
-formularea de propoziţii care conţin
R ortograme; Organizare:
act. frontală, pe grupe
I -scrierea corectă a unor enunţuri care conţin
ortograme scrise greşit; act. individuală
alcătuirea unor enunţuri cu ortograme/
cuvinte date dupa imagini prezentate
LLR -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor Scriem corect cea/ ce-a Materiale: Observarea
1.2.; 1.4.; cuvinte; sistematică
2.3,3.5.; 4.1 -selectarea ortogramelor/cuvintelor în enuţuri manual, fişe de lucru
date;
Procedurale:
-completarea unor texte lacunare cu
ortograme/ cuvinte citire explicativă,
-utilizarea corecta a ortogramelor; conversaţia, explicaţia,
-selectarea formei corecte a ortogramei;
exercitiul
-formularea de propoziţii care conţin
ortograme; Organizare:
act. frontală, pe grupe
-scrierea corectă a unor enunţuri care conţin
ortograme scrise greşit; act. individuală
alcătuirea unor enunţuri cu ortograme/
cuvinte date dupa imagini prezentate

Matematică -formarea, scrierea şi citirea numerelor Scrierea numerelor cu Materiale: Observarea


folosind cifrele romane cifre romane-exercitii sistematică
2.1.;2.2.; Culegere de exerciții și
- transcrierea cu cifre romane a unor numere probleme , clasa a IV-a,
scrise cu cifre arabe libris, fișe de lucru

- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale Procedurale:


(de
explicația, exercițiul
exemplu, scrierea cu cifre romane a unor problematizarea,
numerale ordinale)
Activități:

frontale, individuale, în
perechi
EDUCATIE - Recapitularea principalelor locuri despre Apartenența locală, Materiale: Observare
CIVICA care poți spune acasă, după schema dată națională și europeană sistematica
1.1.;1.2 - Citirea poeziei Nunta Zamfirei, de George manual, caiet, imagini
Coșbuc Recapitulare: Locuri în
- Inițierea unui dialog pe marginea textului care mă simt acasă Procedurale:
poeziei și a imaginii-suport
- Alcătuirea unui text, format din cel puțin șase citirea explicativă,
enunțuri, care să poarte titlul Un dar pentru conversaţia, explicaţia,
comunitatea mea exerciţiul

Organizare:

activitate frontală,
individuală

Activități integrate

LLR -exerciţii de citire expresivă, fluentă şi Un inventator român - Materiale: Observarea


cursivă a textului; Traian Vuia sistematică
1.1, 1.2, 1.5, -exerciţii de identificare şi explicare a manual, caiet, imagini
2.1, 2.3, 3.1, cuvintelor noi;
J 3.2, 3.3,3.5, Procedurale: Aprecieri globale
-exerciţii de înţelegere a mesajului textului
4.3 4.4 si individuale
prin formularea de răspunsuri la întrebări; citirea explicativă,
O
-exerciţii de citire selectivă; conversaţia, explicaţia,
I -exerciţii de identificare a personajelor, cât şi
exerciţiul
a elementelor spaţio-temporale ale textului;
Organizare:
-formularea de concluzii simple pe baza
lecturii textului. activitate frontală,
individuală
Matematica -descompunerea unor numere în sume ; Recapitulare Materiale: Observarea
-compararea unor numere date; sistematică
1.1.; 1.2. -continuarea unor șiruri numerice; manual, fișe de lucru,
-indicarea locului unei cifre din numere date; planșe
2.1.; 2.2. -scrierea unor numere
2.3.; 4.1. consecutive/pare/impare; Procedurale:
-exerciții de numărare;
5.1. -exerciții de ordonare crescător / conversaţia euristică,
descrescător; explicaţia, observarea
-scrierea unor numere după criterii date; dirijată, demonstrația,
-ordonarea crescătoare/descrescătoare; exerciţiul,
-exerciții de rotunjire a unor numere date; problematizarea
-transformarea unor numere scrise cu cifre Organizare:
arabe în numere scrise cu cifre romane și act. Frontal, pe grupe
invers.

ENGLEZĂ
JM Capacitate psiho-motrică Materiale:Coarda, elastic Observarea
1.1; 2.1;2.2 Jocuri de mișcare și sistematică
-participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea ștafete cuprinzând Procedurale:
unor deprinderi de locomoție; variante de sărituri cu
- participarea la ștafete cu solicitări de conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale
desprindere de pe un si individuale
eforturi diferite; demonstraţia, jocul
-parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; picior și de pe ambele
- participarea la jocuri de orientare în spațiu; picioare; în lungime, Organizare:
-realizarea unor sarcini de colaborare în înălțime și adâncime, cu act. frontală, pe grupe
practicarea activităților de joc și mișcare; coardă
- implicarea activă în evitarea/ medierea act. individuală
conflictelor în activitățile de joc și mișcare;
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.);
-participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor:
-felicitarea coechipierilor/adversarilor;
-autoanaliza randamentului propriu;
-analiza randamentului echipelor.
JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile
zburătoare

Activități integrate

V LB.
ENGLEZA
I

N ED.FIZICĂ
E AVAP -selectarea intenționată a diverselor Recapitulare Materiale: Observarea
materiale (culori de apă, tușuri, creioane, sistematică
R 1.1, 1.2, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii pixuri cu gel de
unor rezultate anticipate diferite culori,
I 2.1, 2.2, creioane colorate,
-identificarea rezultatelor posibile ale
2.3,2.4. creioane
utilizării diferitelor materiale, prin
experiment practice cerate,creioane,acuar
-generarea de forme expresive prin diverse ele,guaşe, tempera,
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul pensule
unor activități individuale și de grup
-realizarea de compoziții plastice având ca Procedurale:
punct de plecare cuvinte cheie sau expresii
conversaţia,
literare la alegere
explicaţia, exerciţiul
-compunerea suprafeței sau spațiului plastic
folosind descompunerea și recompunerea Organizare :
unor forme cunoscute
activitate frontală,
activitate individuală

Știinte ale -exerciţii de identificare a nevoilor de bază: Recapitulare Materiale: Observarea


naturii apă, aer, hrană sistematică
-experimente pentru demonstrarea nevoilor manual, fisă de lucru,
de bază ale vieţuitoarelor ilustrașii, planse
1.1; 1.2;
-desfășurarea unui joc după reguli date,în Procedurale:
2.1; 2.2; 2.3; legătură cu asemănările și deosebirile dintre
2.4; 2.5 oameni aflați în diferite etape de viață Conversația, explicatia,
-completarea unei scheme cu informații exercitiul, problematizare
privind modul de înmulțire în lumea Organizare:
animalelor
Observarea unor imagini,în scopul frontal, individual
identificării unor relații de hrănire în lumea
animalelor
L SAPTAMANA IV Activitati integrate

U MUZICA SI Exerciții de identificare a sunetelor Durate muzicale Materiale- Observarea


MISCARE lungi/scurte care desemnerază pătrimea sistematică
N Patrimea Manualul tipărit/digital
1.1; 1.2; 2.1; Jocul duratelor: copiii imită sunetele produse instrumente, CD-player, Interevaluarea
I de motorul și sirena mașinii, apoi le jucarii muzicale
2.2; 3.3 intonează la indicația cadrului didactic, pe
rând sau concomitent. Procedurale:
conversaţia euristică,
Exerciții de înlocuire a sunetelor lungi cu exerciţiul, jocul didactic
silaba ta și a sunetelor scurte cu silaba ti
-Forme de organizare
Exerciții de asociere a silabelor ritmice cu a colectivului: activitate
duratele de note învățate. frontală, act.
individuală, activitate în
Citirea ritmică a unor fragmente din cântec, grupe/pe rechi
folosind silabele ritmice potrivite și
identificare pătrimilor
-actualizarea cunoștințelor despre verb
LLR -construirea propoziţiilor simple, dezvoltate,
Verbul Materiale: Observarea
enunţiative afirmative, enunţiative negative; sistematică
1.2, 1.4; 2.3, -utilizarea corecta a verbului;
-identificarea în textul suport a unor cuvinte Numărul verbului manual, caietul elevului Interevaluarea
3.5,4.1; care îndeplinesc cerințe date Procedurale:
-completarea enunţurilor lacunare;
-analiza în tabel a verbelor; Aprecieri colective
conversaţia, explicaţia,
-transcrierea, utilizând forma corecta a şi individuale
învăţarea prin
verbelor a fi, a lua descoperire, exercitiul

Organizare:
act. frontală, pe grupe,

act. individuală

Matematica -descompunerea unor numere în sume ; Recapitulare Materiale: Observarea


-compararea unor numere date; sistematică
1.1.; 1.2. -continuarea unor șiruri numerice; manual, fișe de lucru
-indicarea locului unei cifre din numere date;
2.1.; 2.2. -scrierea unor numere Procedurale:
2.3.; 4.1. consecutive/pare/impare;
-exerciții de numărare; conversaţia euristică,
5.1. -exerciții de ordonare crescător / explicaţia, observarea
descrescător; dirijată, demonstrația,
-scrierea unor numere după criterii date; exerciţiul,
-ordonarea crescătoare/descrescătoare; problematizarea
-exerciții de rotunjire a unor numere date;
Organizare:
act. frontală, pe grupe
Istorie -ordonare cronologică a unor evenimente Materiale: Proba scrisă
1.2.;2.1.;2.3.; date; Fișa de evaluare
3.1.;4.1.;4.3. -gruparea unor denumiri de izvoare istorice Evaluare sumativa Procedurale:
în funcție de felul acestora; conversaţia,
-recunoașterea unor denumiri de instituții Organizare:
care pot adăposti dovezi ale trecutului unei individual
localități;
-realizare de corespondențe între evenimente
ilustrate și denumirea unor acte;

-numirea unor evenimente din viața unei


familii;

M Activități integrate

A LLR -actualizarea cunoștințelor despre verb Materiale: Observarea


-construirea propoziţiilor simple, sistematică
R 1.2, 1.4; 2.3, dezvoltate, enunţiative afirmative, Persoana verbului manual, caietul elevului
enunţiative negative; Procedurale:
Ț 3.5,4.1; -utilizarea corecta a verbului;
-analiza în tabel a verbelor; conversaţia, explicaţia,
I -precizarea persoanei/ timpului a verbelor
învăţarea prin
date
descoperire, exercitiul

Organizare:
act. frontală, pe grupe,

act. individuală
Matematica -descompunerea unor numere în sume ; Recapitulare Materiale: Observarea
-compararea unor numere date; sistematică
1.1.; 1.2. -continuarea unor șiruri numerice; manual, fișe de lucru,
-indicarea locului unei cifre din numere planșe
2.1.; 2.2.
date;
2.3.; 4.1. -scrierea unor numere Procedurale:
consecutive/pare/impare;
5.1. -exerciții de numărare; conversaţia euristică,
-exerciții de ordonare crescător / explicaţia, observarea
descrescător; dirijată, demonstrația,
-scrierea unor numere după criterii date; exerciţiul,
-ordonarea crescătoare/descrescătoare; problematizarea
-exerciții de rotunjire a unor numere date;
Organizare:
-transformarea unor numere scrise cu cifre act. Frontal, pe grupe
arabe în numere scrise cu cifre romane și
invers.

ED. FIZICĂ

GEOGRAFIE -recunoaşterea unor termeni care reflectă EVALUARE SUMATIVA Materiale Proba scrisa
1.1 realitatea observabilă în texte din
1.2, 1.3,2.1 , manual/texte complementare; completarea Fișe de lucru
2.3, 3.1, 3.2, unor texte lacunare, cu termeni adecvaţi;
3.4,4.3 Procedurale
- precizarea principalelor elemente
observabile care formează realitatea exerciţiul, munca
geografică înconjurătoare. independentă

Forme de organizare a
colectivului:

activitate individuală
M Activități integrate

I LLR Textul literar narativ Recapitulare Materiale: Observarea


-formularea de întrebări și răspunsuri ce Textul literar narativ sistematică
E 1.1, 1.2, 1.5, vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu manual, caietul elevului
2.1, 2.3, 3.1, desprinse din textul citit ; Interevaluarea
Delimitare în fragmente,
R 3.2, 3.3,3.5, personaje, momentele Procedurale:
-relatarea, după întrebări ajutătoare a povestirii Aprecieri colective
4.3 4.4
C întâmplărilor dintr-un fragment al textului conversaţia, explicaţia,
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu şi individuale
Semne de punctuaţie învăţarea prin
U cine?); descoperire, exercitiul
Sensul cuvintelor
R -prezentarea într-o succesiune temporal Organizare:
logică unor enunțuri care prezintă întâmplări act. frontală, pe grupe,
petrecute în text; Scriere creativă
I
act. individuală
-formularea ideii principale a unui fragment Text-suport:
din text, pe baza unui șir de întrebări date ;
-întocmirea planului de idei principale ale Bogăţia şi veselia, după
textului prin ordonarea enunțurilor date ;
Petre Ispirescu
-precizarea succesiunii acțiunilor unui
personaj, prin utilizarea expresiilor de tipul
mai întâi, apoi, în final;
LLR -redactarea unui text, pe baza unei ilustrații Recapitulare Materiale: Observarea
date, în care se prezintă o întâmplare la care Textul literar narativ sistematică
1.1, 1.2, 1.5, elevul este participant ; manual, fise de lucru
2.1, 2.3, 3.1, -completarea diagramei VENN-EULER; Interevaluarea
Delimitare în fragmente,
3.2, 3.3,3.5, -exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire personaje, momentele Procedurale:
4.3 4.4 în silabe,în copieri, transcrieri sau enunţuri povestirii Aprecieri colective
conversaţia, explicaţia,
proprii ; şi individuale
Semne de punctuaţie învăţarea prin
-identificarea verbelor din textul suport descoperire, exercitiul
Sensul cuvintelor
Organizare:
Scriere creativă act. frontală, pe grupe,

act. individuală
Text-suport:

Bogăţia şi veselia, după


Petre Ispirescu
Matematica Evaluare sumativă Evaluare sumativă Materiale: Proba scrisa
1.1; 1.2; 2.1;  identificarea regulii de construcţie a unui
2.2; 2.3; 4.1; şir de simboluri sau numere; fişă de evaluare
5.1  numărare crescătoare şi descrescătoare cu
precizarea limitelor intervalului Procedurale:
 scrierea cu cifre romane a unor numere
conversaţia, exerciţiul
scrise cu cifre arabe ;
 rotunjirea numerelor 0-1000000
Organizare:

individuală
EDUCATIE - identificarea răspunsului corect la întrebări Evaluare sumativa Materiale: Proba scrisa
CIVICA referitoare la comunitatea locală
1.1.;1.2. -completarea unor enunțuri lacunare cu fise de evaluare
simbolurile României
-formularea de răspunsuri la întrebări Procedurale:
-identificarea enunţurilor adevărate/false exerciţiul
-autodictare prima strofă din imnul Naţional al
României Organizare:

-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date activitate individuală

Activități integrate

J LLR -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; Evaluare sumativă Materiale: Proba scrisa
-utilizarea corectă a ortogramelor;
O 1.1, 1.2, 1.5, Ameliorare /dezvoltare fise de evaluare
2.1, 2.3, 3.1, -utilizarea unor elemente de relaţie pentru
I 3.2, 3.3,3.5, Procedurale:
asigurarea succesiunii logice a propoziţiilor
4.3 4.4 într-un text redactat. exerciţiul

Organizare:

activitate individuală
Matematica  identificarea regulii de construcţie a unui Ameliorare /Dezvoltare Materiale: Observarea
1.1; 1.2; 2.1; şir de simboluri sau numere; sistematică
2.2; 2.3; 4.1;  numărare crescătoare şi descrescătoare cu fişă de lucru
5.1 precizarea limitelor intervalului
 scrierea cu cifre romane a unor numere Procedurale:
scrise cu cifre arabe ;
conversaţia, exerciţiul
 rotunjirea numerelor

Organizare:

individuală

ENGLEZĂ
JM Capacitate psiho-motrică Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea
1.1; 2.1;2.2 ștafete cuprinzând sistematică
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea Coarda, elastic
variante de sărituri cu
unor deprinderi de locomoție;
desprindere de pe un
 participarea la ștafete cu solicitări de Procedurale:
eforturi diferite; picior și de pe ambele
parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare; picioare; în lungime, conversaţia, explicaţia,
 participarea la jocuri de orientare în spațiu; înălțime și adâncime, cu demonstraţia, jocul
realizarea unor sarcini de colaborare în coardă
practicarea activităților de joc și mișcare; Organizare:
 implicarea activă în evitarea/ medierea JOC: Elasticul act. frontală, pe grupe
conflictelor în activitățile de joc și mișcare; Șotronul,Cercurile
 participarea la stabilirea rolurilor și act. individuală
zburătoare
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.);
participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor:
felicitarea coechipierilor/adversarilor;
autoanaliza randamentului propriu

JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile


zburătoare

Activități integrate

V LB.
ENGLEZA
I
ED.
N FIZICA
E AVAP  generarea de forme expresive prin Evaluare Materiale : Evaluare practica
diverse tehnici și cu diferite materiale, în
R 1.1, 1.2, cadrul unor activități individuale și de grup creioane colorate,
 realizarea de compoziții plastice având ca creioane
I 2.1, 2.2, cerate,creioane,acua
punct de plecare cuvinte cheie sau expresii
2.3,2.4. rele,guaşe, tempera,
literare la alegere
 compunerea suprafeței sau spațiului pensule
plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute Procedurale

conversaţia,
explicaţia, exerciţiul

Organizare :

activitate individuală

ȘTIINTE -evidențierea unor asemănări si deosebiri Evaluare sumativă Materiale: Proba scrisa
ALE între oameni de vârste diferite
-stabilirea diferențelor legate de fise de evaluare
NATURII
dezvoltarea oamenilor în diferite etape de
Procedurale:
1.1; 1.2; viață
-realizarea unui desen prin care să se pună exerciţiul
2.1; 2.2; 2.3; în evidență diferențele dintre oameni aflați
2.4; 2.5 în diferite etape de viață Organizare:
-exerciții de tipul adevărat
activitate individuală
/fals