Sunteți pe pagina 1din 8

ăstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o activitate de învățare, la o disciplină la

alegere, indicând:

 denumirea și contextul activității de învățare


 competența specifică vizată (în principal),

 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității, modalități de facilitare a implicării elevilor (individual,
grup), resurse utilizate, modalități de evaluare

 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație resursă, fișă de lucru/ de evaluare etc.) - opțional,
indicați/ descrieți/ încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul).

 extinderi/ deschideri spre alte discipline.

Am ales pentru prezentare o activitate de învățare la disciplina limba și literatura română, realizată în cadrul unei lecții de însușire a cunoștințelor având ca
subiect balada populară Miorița.
Competențe generale:
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată ;
3.Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare,în scopuri diverse.

Competenţe specifică vizată (în principal)

3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar, pornind de la cerinţe date;

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode si procedee: conversatia, explicaţia, ciorchinele.


b) Mijloace: videoproiectorul, tabla, manualul, fişa de lucru;

1
1. Prezentarea Se precizează faptul că Mioriţa este Elevii notează definiţia:
noului o baladă populară şi se dă
conţinut şi definiţia acesteia. Balada este opera epică în conversaţie fişe de lucru activitate evaluare
dirijarea versuri , de dimensiune individuală; continuă
învăţării medie în care sunt înfaţişate
fapte vitejeşti, dramatice, cu explicaţie
personaje puţine, prezentate activitate aprecieri
de obicei în antiteză, în care frontală verbale
realul se împleteşte cu
fabulosul. Principalul mod de
expunere este naraţiunea care conversaţie
se împleteşte cu dialogul,
descrierea şi monologul.
De unde provine această baladă? Opera literară Mioriţa a fost explicaţie
Cum a devenit cunoscută? descoperită şi notată de Alecu
Russo în anul 1847 la Soveja,
în Munţii Vrancei, şi fişe de lucru
publicată de Vasile
Alecsandri în nr. Revistei
„Bucovina”, în anul 1850,
fiind reprodusă apoi în activitate aprecieri
colecţia de poezii populare frontală, verbale
intitulată „Balade” (cântece individuală
bătrâneşti). Ea a fost
considerată o capodoperă a
liricii populare româneşti.

problemati-
În ce gen se încadrează Balada populară se zare
balada populară Mioriţa? încadrează în genul epic
De ce se încadrează deoarece autorul îşi transmite
în genul epic, şi nu în în mod indirect gândurile şi
genul liric, având în vedere
2
Prezentarea că este în versuri? sentimentele prin intermediul
noului personajelor şi a acţiunii. De
conţinut şi asemenea sunt prezente toate Conversaţia
dirijarea modurile de expunere şi
învăţării putem distinge momentele
subiectului.

Momentele subiectului sunt: fişă de lucru


Care sunt momentele
subiectului? expoziţiunea, intriga,
Se aplică ciorchinele desfăşurarea acţiunii,
pentru a enumera momente- momentul culminant, ciorchinele activitatea
le subiectului, ce conţin ele deznodământul. frontală,
şi identificarea acestora pe
textul suport - Mioriţa. observare
individuală încurajarea
Pe măsură ce se precizează
fiecare moment al subiectu- Pe măsură ce se identifică elevilor prin
lui, se completează ciorchinele momentele subiectului, se diferite
(anexa 1) cu elementele identifi- completează ciorchinele de calificative
cate în text. pe fişa de lucru.
exerciţiul
1.Expoziţiunea este partea
introductivă a operei literare,
În identificarea momente- în care se prezintă cadrul
lor subiectului voi ghida elevii acţiunii şi unele personaje.
cu întrebări precum:
1. Ce se prezintă în ex- Indicii spaţiali sunt: ”Pe-un
poziţiune? picior de plai”, “Pe-o gură de
Care sunt indicii spaţiali rai.”
Prezentarea identificaţi?
Ce figuri de stil sunt cele Cele două sintagme sunt
noului
metafore. Acestea sugerează
conţinut şi două sintagme? că spaţiul este unul paradisiac
dirijarea Care este semnificaţia celor
două metafore? în care stăpânesc calmul şi
învăţării seninătatea.
Versul “Se cobor la vale” explicaţia
situează acţiunea în timp, nu
Este plasată temporal acţiu-
3
nea? în spaţiu, deoarece sugerează fişa de lucru
Versul „Se cobor la vale” că întâmplările se petrec
plasează temporal sau spa- toamna, atunci când este
ţial acţiunea? Argumentaţi momentul coborârii turmelor
la şes pentru iernat. activitate
frontală
. Personajele sunt cei trei
ciobani veniţi din regiuni
diferite.
2. Intriga este reprezentată
Care sunt personajele pre-
de faptul important care
zentate în expoziţiune? fişă de lucru
determină desfăşurarea
acţiunii. activitate
individuală
Intriga baladei o constituie
complotul pus la cale de
2. Ce determină intriga? ciobanul ungurean şi cel
De ce este determinată riva- vrâncean împotriva pe tot
litatea dintre ciobani? ciobanului moldovean, parcursul
complot generat de invidie. lecţiei

aprecieri individual
caiet

conversaţia activitate
Prezentarea 3. Ce întâmplări sunt cuprin- caietele frontală
noului se în desfăşurarea acţiunii? 3. Desfăşurarea acţiunii
conţinut şi începe prin descoperirea
dirijarea complotului de către mioară
învăţării care îşi avertizează stăpânul
de pericolul care îl pândeşte.
Oiţa năzdrăvană manifestă o
4. Care este momentul de maxi-
4
mă încordare? atitudine de îngrijorare,
observată de stăpânul ei.
4. Punctul culminant ocupă
întinderea cea mai mare şi
este reprezentat de atitudinea
ciobanului în faţa
morţi,văzută ca o nuntă
cosmic.
5. În ce constă deznodământul? Deznodământul lipseşte,
balada având un final
deschis.
6.

Asigurarea
feed-back-
ului şi a
7. retenţiei
Are loc pe tot parcursul lecţiei
prin aprecieri verbale. Îşi notează aprecierile.

Asigurarea
retenţiei şi a
Temă
transferului
Imaginaţi-vă un posibil deznodă-
mânt pentru balada Mioriţa. Notează în caiete.

5
6
7
Ciorchinele – Momentele subiectului
Anexa 1

Expoziţiune

Intriga

Cauza
Timp, loc ,
acţiunii
personaje Momentele
subiectului

Desfăşurarea acţiunii Punctul culminant

Deznodământul

Succesiunea Momentul de
întâmplărilor maximă 8
Situaţia
încordare
finală