Sunteți pe pagina 1din 8

Harriet Lummis Smith

POLLYANINA \

si
t comorile ei

Traducere din limba englezd de


Emilia Cristea

SOPHIA / METAFRAZE
Bucuregti
HARRIET LUMMIS SMITH

Jimmy a prins-o cu mAna liberd de birbie qi


i-a ridicat chipul. S-au privit in ochi indelung gi
fdrd prefdcdtorie, iar Pollyanna gi-a spus ci, da- Cuprins
cd Jimmy ar fi nutrit micar o fdrAmd de regref in
acea clipd nu gi l-ar mai fi putut ascunde. $i, ori-
cAt ar fi fost de straniu, Jimmy igi spunea acelagi
I.CAndceemairduatrecut..... .........5
lucru in privinfa ei. Il.Vecinii .....'1.6
- Atunci putem spune, doamnd Pendleton, ci III. O nenorocire nu vine niciodati singurd . . . . . .28
Jocul a trecut testul cdsniciei, a tachinat-o ]immy, IV.Cumsd-fieducifamilia ........41.
ascunzAndu-gi profunzimea sentimentelor in V.Pollyannaseodihnegte... ......54
spatele unei glume, ca un bun american ce era. VI. Pollyanna primegte oaspeli . . . .70
Ochii Pollyannei au scAnteiat. VII.OintAlnirefurtunoasd ........81
- Ba nu, a vorbit ea deslugit. lncd de la nuntd, Vlll.Mustr5rideconqtiinfd .......91.
am jucat Jocul Bucuriei cu nespusi greutate.
IX.SurprizedeCriciun.... ......103
- Chiar aqa? a spumegat ]immy, vrAnd si se X.Mdtu9aPolly. ....1.17
simtd jignit, dar dAnd greg cu totul. Atunci cum
dai socotealS pentru veselia cu care te tot lauzi? Xl.Limuriri.... ....135
- Tocmai din aceastd pricind, prostufule. Ca- XII.TrdgAndcuurechea... ......1,45
sa noastrd dragd gi tu qi copiii imi umplefi sufle- XlllZiuacAnd totul amers rIu. . . . . . . . . 158
tul cu atAta lumin5, incAt nimic nu md mai in- XIV. Pollyanna dd sfaturi . .171,
deamnd sd caut lucruri care-mi aduc bucurie. XV. |amie stAmegte ceva . . .1,82
Toate sunt la vedere, unde le poate gdsi oricine.
+ .^ XVI. Un copil misterios. . . .194
Imi inchipui cd am si md joc intreaga viafd, insd XVII.Umbre... ....21.3
alXturi de tine, dragul meu, e atAt de ugor si fiu
XVIII. Ofemeiepizmagi ...223
fericiti!
XIX. Philip ...229
SfArqit
XX. Odimineafd deprimivard . . . .... . .238
XXl.Descoperiri . "..248
XXIL lamie se face mare . . .258
XXIII.Standulculimonade.... ..268
CAPITOLUL.I

CAnd ce e mai rdu a trecut

Dupd ce'au aqezat tot mobilierul in IAzi, au


pus vasele de porlelan in butoiage goale de za-
hdr gi au impachetat tablourile in cutii de toa-
r v . .i
te mdrimile, iarr casa te ducea cu gandul Ia un
schelet lustruit de timp, Pollyanna gi-a spus cd
au scepat de ce era mai greu. La fel gi-a spus gi a
doua zi, cAnd s-au mutat in casa cea noue; cand
Corector: Diana.Cristina Vlad
adevdrate baricade de mobild le tdiau calea gi,
trecAnd dintr-o camere in alta nu se simleau cu
Ilustralie copert6: Carnelia Popa nimic mai prejos decAt Napoleon pe coastele:Al-
' pilor; cAnd au descoperit cd lucrHtorii le cdrase-
Traducere dupd originalul in limba englezl: Harriet Lummis
Snitlg Pollynnna's
lewQls, Grosset & Dunlap, 1940. rd toate'ustensilele de bucdtdrie la etaiul trei qi
@ Editrrra Sophia, pentru prezenta edilie cAnd, la ora gase seara, paturile in care intreaga
I
familie ar fi trebuit sd doarmd se sprijineau incd

''- capehil a doudzeci de ore, s-a furcurajat cu.gAn-


Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei
de perefi'ca o ceatd veseld de beflvi. Iar acum, Ia
SMITH, HARRIET LUMMIS
Pollyana gi comorile ei / Haniet Lummis Srnith; trad. din lb.
englezd de Enrilia Cri6tea * Bucuregti: Editura Sopiia:Metafrare,2078
dul: ,,Ei, poate cd mAine va fi mai bine:"
ISBN 978-973-136-6494 Ce-i drept, duseserd multe lucruri la bun
tsBN 978-ffiG8W7-02-5
sfArgit dupd numai doudzeci de ore. Paturile
I. Cristea Emilia (trad.) 'l gedeau sfiditoare gi drepte pe podelele goale,
2
\
c\i cum ar fi vrut sd qteargd amintirea befiei
HARRIET LUMMIS SMITH POLLYANNA 9I COMORILE EI

de mai devreme. Scaunele, eliberate din strAn- cd ciocanele gi alte unelte trebuincioase fdceau
soarea IAziIor, se adunaseri prin colluri la taifas, pur qi simplu picioare si se ascundeau undeva,
parcX intreb6ndu-se cAnd avea sd se mai termi- pdrea cd spusele lui nu erau cu totul lipsite de
ne gi asta. Bufeful se umpluse cu farfurii gi oalele temei. Au cdutat zadarnic mai bine de zece mi-
gi tigdile cotropiseri intreaga bucdtirie in timp nute, apoi Pollyanna a gdsit ciocanul cu totul din
ce, in pivnild, o grimadi stragnici de vreascuri intAmplare. Cdci, dAnd cu ochii de cizmele Celui
cregtea vdzAnd cu ochii. Mic in mijlocul coridorului, ca gi cum ar fi vrut
Jimmy nu trebuia sd se prezinte la noul carti- sd plece la plimbare de capul 1or, le-a ridicat ca
er general pAnd luni qi, zelos ca intotdeauna, gi-a si le dea la o parte din drum, iar una s-a dove-
dedicat fiecare clipd casei. Era de mare ajutor, dit neobignuit de grea. Cum asemenea mistere
firegte, iar Pollyanna ii purta o recunogtinld fird ii erau binecunoscute, Pollyanna nu s-a mirat sd
margini; dar gi-ar fi dorit, uneori, si se mai des- gdseascd ciocanul induntru.
curce qi singur cAnd venea vorba de lucruri pier- - Mei sd fie!
dute. ii perea cd., filr|.tnfloriturd, petrecea mai bi- Glasul lui Jimmy dddea de infeles cd enigma
ne de jumdtate din timp in ciutarea lucrurilor de trebuia dezlegatd pe loc.
care Jimmy avea nevoie. - Cum a ajuns ciocanul tocmai acolo?
- Pollyanna! - Pei, poate ci...
Chemarea i-a ajuns la urechi tocmai c6nd, - Au trecut cumva copiii pe aici? Bag mAna in
cd!6ratd in vflrfuI scirii pliante, rAnduia cAteva foc cd iar ne-a jucat Cel Mic o farsd.
borcane cu jeleu pe rafful cel mai de sus, acolo un- - Nu, Nancy are grijd de copii in camera de zi,
de |ames cel Mic nu ar hizbuttt si le giseasci. iar uga a rdmas inchisX.
- Pollyanna, unde picatele mele e ciocanul? -Dar, Pollyanna, cineva trebuie sd fi ficut-o,
- Ciocanul? PAi, tocmai ce l-am vdzut pe pian. a spus Jimmy cu toati convingerea. Jur cd n-am
- Nu mai e acolo. Nu s-a mai pomenit pAnd fost eu. E la mintea cocogului cd un ciocan nu
acum, a declarat Jimmy cu patos, sd ne dispard poate sd sari de pe pian gi si se ascundd intr-o
toate lucrurile din cas6. Am munci de doui ori cizmd. de cauciuc.
mai cu spor dacl nu ne-am vedea nevoi!-i,sd aler- - Poate cd l-ai pus pe malddrul acela de per-
gim dupd fiecare flecugtef. i ne de pe canapea, Jimmy. Sunt atAt de alunecoa-
Pollyanna a coborAt de pe scar[ gi i-{ pornit in se... Iar cizrna s-a intAmplat sd se gdseasci la lo-
ajutor. Uneori, cAnd |immy ldsa sd se inleleagd cul potrivit ca sd il prindd cAnd a cdzut.
HARRIET LUMMIS SMITH POLLYANNA 9I COMORILE EI

'
Jimmy a luat ciocanul fird si mai scoatd vreo ment pentru suferintele mele. $i, de altminteri,
vorb5, dar a clitinat cu incipifAnare din cap, de dacd lucrez pentru dumneata si pentru cei mici
parcd ar fi dat de inleles ci, degi o asemenea Id- nu-i ca gi cum as lucra doar pentru bani, deloc,
murire ar putea mulqumi unele capete lumina- deloc.
te, nu era nici pe departe indeajuns pentru el; iar
- Nancy, dar inlelegi cd va trebui sd pdrdsegti
Pollyanna a dus cizmele la etaj gi le-a incuiat in- Beldingsville? EEti sigurd cd vrei sd faci asta?
tr-un dulap, drept pedeapsi pentru purtarea lor Nancy a zdrnbit cu tristete.
urAtd. Apoi, cu toate ci nu avea timp de pierdut,
gi-a ingiduit o ocheadd in camera de zi, pe care
- Din intregul Beldingsville, numai la cdsufa
mea am linut cu adevdrat. Iar acum, cAnd Timo-
o pdstraserd pentru copii qi in care Nancy tocmai
thy nu mai e, n-a mai rdmas din ea decAt o adu-
le purta de grijd.
niturd de camere cu niste mobild azvArlitd prin
Bdrbatul lui Nancy, Timothy, murise pe neas-
ele. Dacd sunt cu dumneata, domnisoard Pol-
teptate cu un an in urmi gi, la o zi dup6, inmor-
lyanna, si cu domnul Jimmy gi cu copiii, n-are
mAntare, Nancy insdEi a cerut sd se mute in casa
si-mi fie dor de Beldingsville.
Pollyannei.
- Nu mi-a fost dat si am copii, domnisoard $i astfel, timp de un arL Nancy s-a dovedit a
Pollyarma, dar si dacd ag h avut, n-ag fi pus pe ei
fi un ajutor de nddejde, uEurAndu-i Poliyannei
mai mult pre! decAt pun pe dumneata. $i numai poverile gi luAnd asupra ei grijile si indatoririle
cAnd imi trec prin minte servitoarele din ziua de unui adevSrat membru al familiei. Mai apireau
azi, care irosesc pAnd mai cd-!i vArd mAna in bu gi unele neajunsuri, fireste. Cum finea morliq ca
zur.ar si fac ceva ce nu s-ar cuveni de cum te in- domnisoara Pollyanna si nu se lase trasX pe sfoa-
torci cu spatele, mH prind asemenea griji incAt aE rd de vreun negustor lacom de la orag, Nanry se
lua tot gi ag veni sS lucrez pentru dumneata. cionddnea cu liptarii si cu vAnzdtorii de gheafE,
-D ar, Nancy, a strigat Pollyanna, strAngAndu-i iar spilitoresele veneau si plecau, cdci Nancy se
mAna bdtdtoritd de munc5, firegte cd ar fi minunat tot plAngea de cusururile gi de pulinitatea mun*
sd te am lAngd mine, dar trebuie sd te gAndegti la cii lor. Dar, cu toate acestea, Pollyanna se simlea
binele tiu. O familie cu copii mici e greu de linut. ocrotitd si recunoscitoare sd o aibd pe Nancy sub
$tiu cd Timothy fi-a ldsat ceva mogtenire qi cd nu acoperigul ei.
egti nevoitd sd-!i dai sufletul mu\cind. Pollyanna s-a oprit in pragul camerei de zi,
-Pei, domniqoard Pollyann4 pda{e cd nu sunt ascultAnd vocile ciripind induntru. HotdrAse in-
nevoit5, dar munca grea e cel mai brih medica- cd de dimineald cd vor cAgtiga timp dacd lasi co-
HARRIET LUMMIS SMITH POLLYANNA gr COMORTLE Er

piii in grija cuiva. CAnd Cel Mic s-a impiedicat vesel si igi arita cei doi dinfi de care era nemai-
de o ladd gi a cdpdtat un cucui, iar micula Pol- pomenit de mAndru.
lyanna s-a c5ldrat pAnd in vArful scirii gi a stri- - Asta-i mAna mea, a strigat Cel Mic, strAn-
gat: ,,Uite cd zbor!" gi cAnd, timp de o clipi pli- gAnd degetele mamei la piept gi arunc6ndu-i su-
nd de groaz6, nimeni nu a gtiut dacd bebelugul a rioarei o privire obraznici.
inghifit sau nu un cui, Pollyanna, Jimmy gi Nan- -Am si eu o mAnd, cu inel la ea.
cy au venit in goani din cAte un col! al casei gi - Pei, oricum, asta-i mAna cu care o strAnge
au pierdut minute bune asigurAndu-se cd nici un pe-a altora - gi cu care mi mai altoieqte.
copil nu era grav r5nit. Ca s5-qi crule gi timpul, gi Cel Mic suferise, ca tofi copiii, de nesiguranld
nervii, s-a dovedit de folos si ii inchidd pe copii cAnd venea vorba de mAna cu care se di binefe,
intr-o camerd gi sd stea de paz6. cu rAndul. Pol- iar acum, cu lecfia temeinic insuqitl, nu pregeta
lyanna igi fdcuse datoria mai devreme, iar acum s6-gi arate cunoqtin{ele.
Nancy gedea tihnite in balansoar, linAnd un ochi CAnd mama s-a agezat gi a luat bebeluqul in
pe cei doi drdcugori gi cArpind o rupturd urAtd brafe, Cel Mic a intrebat cu ingrijorare:
din pantalonii Celui Mic, fdcuti de un cui ce-gi - Mami, acum pofi si ai griji de noi in locul
scosese vArful prin lada de la parter. lui Nancy?
CAnd mama lor s-a ivit in ugi, copiii gi-au pd- - Inci nu. Mai am destulS treabi de fdcut.
risit juciriile cu strigite de incAntare. PAnd gi - Dar ai fost plecatd mult timp.
bebelugul, care nu stdpAnea incd arta compli- - Nu chiar atAt de mult a spus Pollyanna cu
catd a mersului, s-a sdltat pe piciorugele tremu- fermitate. Am trecut doar puttrt ca si vid dacd
rAnde, linAndu-se de gratiile larcului gi a surAs a,ti fost cuminfi.
gtrengiregte. Simfind cd-i venise rAndul, N*.y a cugetat
Pollyanna ii mXrturisise lui Jimmy in mai cAteva clipe in ticere gi a rispuns:
multe rAnduri cd avea si fie ingrozitor de geloa- -Aga gi aga, domnigoari Pollyanna. Cel Mic a
sd dacd igi va vedea vreodatd copiii pringi atAt tras-o pe judy de pdr nu cu mult timp in urml.
de strAns in mrejele altcuiva, incAt nu vor cddea Fiica Pollyannei ii purta numele, dar nimeni
pe datd in extaz la vederea ei. Cu acest prilej nu nu il folosea cu adevdrat. La o vArsti fragedi,
avea de ce sd se plAngd. Cel Mic a prins-o de o Cel Mic protestase, declarAnd c6,,dincii" lui sunt
mAnd gi surioara lui de cealaltd, in timp ce, de prea mici pentru asemenea cuvinte mari. PA-
cealaltd parte a incip,€rii, bebelugul gAngurea nd qi celorlalti li se pdrea mai ugor si o strige pe

/10 11
HARRIET LUMMIS SMITH POLLYANNA $r COMORTLE Er

micuta nou-venitd ,,iubire" gi ,,dulceafi" gi alte - Vai iubire!


titluri prea simple ca sd fie puse in cuvinte. Apoi Pollyanna qi-a eliberat un bra! gi a tras fetifa
Judith Thayer, intr-una din vizitele ei gribite/ s-a lAngi ea.
vditat mai mult in glumd cd bebelugul nu primise - Doar nu vrei si te intorci in casa cea veche gi
numele ei gi a inceput sd o strige ,,Jt7dy", iar Cel sd-i lagi pe tata gi pe mama gi pe fratele tdu gi pe
Mic i-a urmat pe datd exemplul. Poreclele sunf surioara ta gi pe Nanry aici?
fdri indoi all,ingrozitor de molipsitoare. ln timp Iudy a gov6it.
ce Pollyanna gi |immy il agteptau pe Cel Mic si - Nuuu, a rispuns ea in cele din urmd. Da'
uite de numele cu care oinzestrase pe micu!6, au nu-mi plac casele fird haine pe ele.
inceput pe negAndite s5-l intrebuinleze chiar ei. Pollyanna a privit incdperea goald gi neprimi-
Iar, pAnd una-alta, fudy rdmAnea Judy, ca gi cum toare gi a zAmbit.
aga ar fi fost botezat6.. - $tin, draga mea, dar imbrlcdm camerele cAt
de repede putem qi in curAnd o sd ne simfim ca
- Ai tras-o pe Judy de pdr! s-a ingrozit Pol-
i lyanna. Vai de mine, James cel Mic! Credeam cd acasd.
md ajufi purtAndu-te cum se cuvine. Vocea disperatd a lui Jimmy a rdsunat din co-
ridorul de la parter.
- Dar am fdcut-o ca sd te ajut, mamd, i-a expli-
cat Cel Mic in pripd. Voiam sd-i indrept buclele, - Pollyanna, avem vreo mdfurd in casa asta?
ca sd nu mai fie atAt de greu de pieptdnat. - Pdi desigur; mai multe, chiar.
-Dar,James cel Mig i-ai fi frAnt mamei inima! - Atunci ar fi bine sX cobori qi sd gdseqti mi-
Pollyanna a mAngAiat cregtetul plin de bucle al car una. Am cdutat peste tot. S-au desprins
lui Judy. Multe mame iEi vdd visele inflorind in suruburile cAnd am vrut si agd! un tablou, iar pe
copiii 1or, iar buclele negre gi strdlucitoare Pe care jos n-a mai rdmas nici un ungher fdrd cioburi.
Pollyanna igi dorise din tot sufletul sd le primeas- - Vin indati, a strigat Pollyanna veseld.
cd in rai deveniserd o bucurie in aceastd lume, A sdrutat bebeluguf l-a aqezatinapoi in larc gi
negtirbitd la gAndul cd nu cregteau pe capul ei. a pornit spre uq{ zibovind doar o clipi ca sd-i
Nancy incd nu terminase ce avea de spus. rdspundl Celui Mic la o intrebare. Cel Mic avea
- Se pare cd lui Judy i s-a ficut pu{in dor de obiceiul cam ingrijordtor sd strige intrebdri ciu-
casd. Acum ceva timp a zis c5, vrea sd se intoar- date, din senin.
cd acasX gi, cAnd i-am spus cd acum stdm aici, a - Mam5, crezi cd Dumnezeu ar sta intr-un
plAns. uragan?

12 13
HARRIET LUIV{MIS SMITH POLLYANNA qI COMORILE EI

Pollyanna a coboret scdrile rdzAnd. Spre deo- ghiob ca ai lui Watson. Mulfumesc lui Dumnezeu
sebire de multe tinere mame, i se intAmpla rare- ci nu avem de ce sd ne facem griji in privinfa
ori sH uite de copiiin iuregul treburilor. PAnd giin asta. Unde spuneai cd trebuie puse rafturile de
acea zi, cu tablouri sprijinite de pereli gi cirli in- cdrfi?
grdmidite prin colfuri gi cu scaunul bebelugului Pollyanna avdzutci vorbele ei nici mdcar nu-l
ingropat sub un maldir de covoare, cinci minute atinseserd qi l-a iubit gi mai mult pentru asta.
lAngd copii o invioraseri qi ii diduseri puteri noi Vremea culcdrii trecuse de mult cAnd au hoti-
ca si poatd porni din nou la atac. rAt cd munciseri destul pentru ziua aceea. Copiii
I-a inmAnat lui Jimmy mdtura gi fdragul pe dormeau de cAteva ore bune, iar Nancy, supu-
deasupra, apoi i-a povestit ce-i mai trecuse prin nAndu-se poruncii neinduplecate a Pollyannei"
minte Celui Mic, iar Jimmy a chicotit, rniturAnd urcase in camera ei de la etajul al treilea. Mobila
cioburi de sticld. gedea in mare parte la locul ei, rafturile de cdrli
- Acum o siptdmAnd sau doud, in mijlocul erau pe jumXtate pline, iar cAteva tablouri atAr-
furtunii, m-a intrebat de ce line Dumnezeu cu nau pe pereli. Pollyanna avea cearcine vinelii
tot dinadinsul si facd asemenea zgomote cum- sub ochi gi igi trigea picioarele dintr-o camerd in
plite atunci cAnd vrea sI plouX. Nu vreau si mi alta. Chiar qi fimmy a declarat ci doud sau trei
laud, Pollyann4 dar i1i spun ci avem niqte copii zile asemenea aveau si il puni la pdmAnt.
grozav de isteli. Uneori il compdtimeam pe sdr- Pollyanna a adormit aproape de indatd ce a
manul Watson - !i-1 aminteqti pe Watson. Venea pus capul pe perni; dar, in timp ce se ldsa cotro-
la birou gi ne povestea tot ce-i scoseserd pe guri pitH de o incAntdtoare molegealS, s-a smuls din
odraslele gi ne plictisea pe tofl de moarte. E ciu- mrejele ei cAt si spuni:
dat cum igi inchipuie unii cd au nigte minuni de -Dragl, mdcar ce-a fost mai riu a trecut.
copii.
Pollyanna s-a aplecat peste un butoi gol gi a
zdmbit la addpostul intunericului.
- Poate ci toli pdrinfii iqi inchipuie ci au
nigte minuni de copii, a spus ea din adAncuri-
le butoiului.
- Aga se pare, dar cred cd mi-ag da seama pe
loc dacd unul dintre copiii noqtri ar fi la fel de ne-

L4