Sunteți pe pagina 1din 11

Chestionarul şi indica iile metodologice pot fi desc rcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare şi clasificări
: www.statistica.md/ф
Date de identificare/ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004
BIROUL NA IONAL DE STATISTIC «Cu privire la statistica oficial », organele statisticii oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul s ob in date statistice de la toate persoanele fizice şi
: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigur confiden ialitatea datelor individuale ob inute şi utilizarea lor
_____________________________________________________________ numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau
Adresa/А : în volum incomplet constituie contraven ie şi se sanc ioneaz conform
legisla iei în vigoare.
Raionul (municipiul, UTA G g uzia)_______________________________ Cercetare statistic
№ 412- XV o
( ,А ) trimestrial 9.12.2004 « »,
:
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ -
( ), ,
;
Strada_______________________________________________nr. _______ -
.
,
Nr. 1-tur.
Cod CUIÎO ________________
К
Activitatea turistic a agen iilor Aprobat prin Ordinul Biroului Na ional de Statistic
de turism şi turoperatorilor nr. 76 din 18 octombrie 2016
Cod IDNO __________________________
К № 76 18 2016 .
Conduc torul _____________________________________________
(nume, prenume/ , )
Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau
prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru
în ianuarie-________________ 20 statistic pîn la data de 25 a lunii urm toare perioadei de referin
(cumulativ de la începutul anului) de c tre agen ii economici titulari de licen e de turism.
(Semn tura/ ) „______”________________________________
L.Ş. . . raportare.md
- ______________20___ 25 а а,
( ) щ а
,
Executantul ___________________________________________________ .
(nume, prenume/ , )

tel. _________________________________________________________
.
Cap.1. Principalii indicatori ai activit ii turistice
.1.

Num rul vizitatorilor, persoane Încas ri,


Nr. К , Num rul mii lei (cu
Categoria de turism rînd din care: : de zile-turist zecimale)
К № total К ,
. turişti excursionişti - . (
)
А B 1 2 3 4 5
Turism intern 01
В
Turism interna ional 02
(rînd/ . 03 + rînd/ . 09)
Turism receptor 03
В
(rînd/ . (31+32+33+34)
din care, din rile C.S.I. 04
X
Din rînd.03 - pe scopuri:
. 03 - :
de agrement, recreere, odihn - total 31 X
, , -
din care de vizitare a obiectivelor
vitivinicole
, 05 X
-
de afaceri şi profesional 32 X X
de tratament 33 X X
alte scopuri 34 X X

Turism emi tor 09


В
(rînd/ .(91+92+93+94)
din care, în rile C.S.I. 10
X
Din rînd.09 - pe scopuri:
. 09 - :
de agrement, recreere, odihn 91 X
, ,
de afaceri şi profesional 92 X X
de tratament 93 X X
alte scopuri 94 X X

Total /В 11
(rînd/ . 01+ rînd/ . 02)

Num rul persoanelor ocupate cu activitatea turistic la sfîrşitul trimestrului (16) persoane
Ч

2
Cap.2. Date cu privire la num rul de turişti deservi i*, pe ri
.2. *,

Codul Num rul turiştilor* str ini sosi i în Num rul turiştilor* pleca i
rii Republica Moldova din Republica Moldova în
ara str in tate
К Ч Ч *,
*,

А B 1 2
Total / В X
din care pe ri:
:

Alte ri : / :

* Inclusiv excursionişti /

3
PRECIZ RI PENTRU COMPLETARE

Formularul nr.1 tur. se completeaz de c tre agen ii economici titulari de licen e de turism. Nu se cuprind
în raportare persoanele (c l torii) care cump r doar bilete de transport prin intermediul agen iilor de turism.
Agen ii economici titulari de licen e se clasific dup specificul activit ii astfel:
Agen ie de turism – agent economic, titular de licen pentru activitatea turistic , specializat în
achizi ionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct consumatorilor,
precum şi în comercializarea serviciilor proprii.
Turoperator – agent economic, titular de licen pentru activitatea turistic , specializat în formarea de
pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agen iilor de turism sau direct consumatorilor.
gen ii economici (agen iile de turism şi turoperatorii), titulari de licen e de turism, vor reflecta turiştii
c rora le-au fost eliberate nemijlocit vouchere turistice şi turiştii pentru care pachetul turistic a fost procurat de
c tre agen i economici. Pentru evitarea dubl rii informa iei, turoperatorii, care comercializeaz pachete turistice
agen iilor de turism pentru realizarea ulterioar a acestora, vor reflecta prin bar la numitor serviciile turistice
comercializate nemijlocit consumatorilor, la num r tor - serviciile turistice comercializate agen iilor turistice.
Pachet turistic (pachet de vacan , pachet de c l torie) – combina ie prestabilit a cel pu in dou servicii
turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un pre în care costul fiec rui component nu
este identificat separat, aceste presta ii dep şind 24 de ore.
Turism organizat - form de turism caracterizat prin în elegeri prealabile în ce priveşte presta ia, inclusiv
serviciile legate de deplasarea şi sejurul turistului, prin intermediul contractelor sau al altor tipuri de
aranjamente;
În rd. 01 se înscriu datele ce caracterizeaz turismul intern, adic deplasarea reziden ilor Republicii
Moldova în interiorul rii în scop turistic.
În rd. 03 – turism receptor, se înscrie num rul de persoane str ine sosite în Republica Moldova, în scop
turistic.
În rd. 09 – turism emi tor, se înscrie num rul reziden ilor care au plecat din Republica Moldova, în scop
turistic.
În col. 2 se înscrie num rul turiştilor – persoanele care se deplaseaz în orice loc, altul decît locul s u de
reşedin , pe o durat de cel pu in 24 de ore şi în alt scop decît desf şurarea unei activit i remunerate în locul
vizitat.
În col. 3 se înscrie num rul excursioniştilor - persoanele care viziteaz o zon sau o destina ie turistic pe
durata unei zile (f r a efectua o înnoptare la destina ie), inclusiv persoanele în croazier care înnopteaz la
bordul vaporului şi persoanele care c l toresc în grup cu trenul sau autobuzul şi nu înnopteaz în unit ile de
cazare din ara vizitat .
În col. 4 se înscrie num rul total de turişti – zile, care se determin prin înmul irea num rului de turişti
cu durata efectiv în zile a sejurului turistului.
În col. 5 “Încas ri, mii lei” se înscriu datele privind mijloacele b neşti încasate de întreprindere în
rezultatul prest rii serviciilor turistice (inclusiv taxa pe valoare ad ugat ).
În rd. 16 se cuprinde num rul persoanelor ocupate cu activitatea turistic la agen ii economici titulari de
licen e de turism, la sfîrşitul perioadei de raportare, inclusiv persoanele care lucreaz dar nu sunt pe statul de
plat şi nu au contract de munc încheiat şi anume:
- patronii care îşi desf şoar activitatea în propria întreprindere (individual ) şi pentru care sursa de venit
o constituie numai dividendele şi profitul unit ii;
- lucrătorii familiali persoanele care-şi execut activitatea într-o unitate economic apar inând familiei
sau unei rude, pe care o ajut şi pentru care nu primesc remunera ie sub form de salariu; plata se realizeaz în
natur (hran , haine, locuin ) sau ocazional, cu titlu excep ional şi în bani, f r a figura pe statul de plat ;
- întreprinzătorii individuali, care nu fac parte din personalul angajat al unit ii şi execut lucr ri
conform contractelor cu caracter de drept civil: contract de antrepriz , contract de prest ri servicii, contract de
transport etc., care cad sub inciden a articolelor 26 a Codului Civil şi articolul 5.16 din Codul Fiscal al
Republicii Moldova.

4
А А А

№ 1– ,
. ,
.
, ,
:
– ,
,
,
;
– ,
,
.
( ),
, ,
,
. ,
,
, , ,
, – , .
( , ) –
, ,
,
, 24 .
- ,
, , ,
.
. 01 , , . .
.
. 03 – , ,
.
. 09 – ,

.2 – ,
24 ,
.
.3 – ,
- ( ),
, , ,
.
.4 - ,
.
. 5 « , . » ,
(
).
. 16 ,
, , ,
, :
- - ( ),
;
- - , ,
, ,
, ( , , ) , ,
, ;
- – ,
- : ,
, . ., . 26
.5.16 .

5
Clasificatorul interna ional al rilor lumii şi teritoriilor, care se utilizeaz la
completarea rapoartelor statistice privind activitatea turistic a
agen iilor de turism şi turoperatorilor
,

Codul Denumirea rii На а а


К
rile CSI С а СНГ
051 Armenia
031 Azerbaidjan
112 Belarus
643 Federa ia Rus
398 Kazahstan
417 Kîrgîzstan
762 Tadjikistan
795 Turkmenistan
804 Ucraina
860 Uzbekistan
Celelalte ri ale lumii С а а а
004 Afganistan
710 Africa de Sud
008 Albania
012 Algeria
020 Andora
024 Angola
660 Anguilla
028 Antigua şi Barbuda
682 Arabia Saudit
032 Argentina
533 Aruba
036 Australia
040 Austria
048 Bahrain
050 Bangladesh
052 Barbados
056 Belgia
084 Belize
204 Benin
064 Bhutan
068 Bolivia
070 Bosnia şi Her egovina
072 Botswana
854 Burkina Faso -
076 Brazilia
096 Brunei –
6
Codul Denumirea rii На а а
К
100 Bulgaria
108 Burundi
116 Cambodgia
120 Camerun
124 Canada
132 Capul Verde -
152 Chile
156 China
148 Ciad
196 Cipru
384 Cote d'Ivoire - '
170 Columbia
178 Congo
408 Coreea de Nord
410 Coreea de Sud
188 Costa Rica -
191 Croa ia
192 Cuba
208 Danemarca
262 Djibouti
212 Dominica
218 Ecuador
818 Egipt
756 Elve ia
784 Emiratele Arabe Unite
232 Eriteria
233 Estonia
231 Etiopia
608 Filipine
246 Finlanda
250 Fran a
266 Gabon
270 Gambia
268 Georgia
276 Germania
288 Ghana
292 Gibraltar (Britanic) ( )
300 Grecia
308 Grenada
304 Groenlanda
312 Guadelupa
316 Guam, insul (S.U.A.) , ( )
320 Guatemala
324 Guineea
624 Guineea Bissau -

7
Codul Denumirea rii На а а
К
226 Guineea Ecuatorial
328 Guyana
254 Guiana Francez
332 Haiti
340 Honduras
344 Hong-Kong, RAS a Chinei ,
356 India
360 Indonezia
530 Insulele Antile (Olandeze) ( )
044 Insulele Bahamas
060 Insulele Bermude (Britanice) ( )
074 Insula Bouvet
136 Insulele Cayman (Britanice) ( )
166 Insulele Cocos
184 Insulele Cook (Noua Zeeland ) ( )
174 Insulele Comore
162 Insula Christmas
234 Insulele Feroe
242 Insulele Fiji
238 Insulele Falkland
334 Insulele Heard şi McDonald
462 Insulele Maldive
580 Insulele Mariane de Nord (S.U.A.) ( . . .)
584 Insulele Marşal
833 Insula Men
488 Insulele Midway
574 Insulele Norfolk ( )
612 Insula Pitcairn
638 Insula Reunion (Francez ) ( )
654 Insula Sf. Elena (Britanic ) . ( )
090 Insulele Solomon
744 Insulele Svalbard şi Jean Mayer -
772 Insula Tokelau (Noua Zeeland ) ( )
796 Insulele Turks şi Caicos ( )
850 Insulele Virgine (S.U.A.) ( . . .)
092 Insulele Virgine (Britanice) ( )
876 Insulele Wallis şi Futuna (Franceze) ( )
400 Iordania
368 Irak
364 Iran
372 Irlanda
352 Islanda
376 Israel
380 Italia
388 Jamaica

8
Codul Denumirea rii На а а
К
392 Japonia
404 Kenya
296 Kiribati
414 Kuwait
418 Laos
426 Lesotho
428 Letonia
422 Liban
430 Liberia
434 Libia
438 Liechtenstein
440 Lituania
442 Luxemburg
446 Macao
807 Macedonia
450 Madagascar
458 Malaysia
454 Malawi
466 Mali
470 Malta
104 Myanmar
826 Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord
504 Maroc
474 Martinica (Francez ) ( )
478 Mauritania
480 Mauritius
175 Mayotte
484 Mexic
583 Micronezia ,
492 Monaco
496 Mongolia
499 Montenegro
500 Montserrat (Britanic) ( )
508 Mozambic
516 Namibia
520 Nauru
524 Nepal
558 Nicaragua
562 Niger
566 Nigeria
570 Niue (Noua Zeeland ) ( )
578 Norvegia
540 Noua Caledonie (Francez ) ( )
554 Noua Zeeland

9
Codul Denumirea rii На а а
К
528 Olanda
512 Oman
586 Pakistan
585 Palau
591 Panama
598 Papua-Noua Guinee –
600 Paraguay
604 Peru
258 Polinezia Francez
616 Polonia
630 Puerto Rico (S.U.A.) - ( . . .)
620 Portugalia
634 Qatar
203 Republica Ceh
140 Republica Centrafrican
180 Republica Democrat Congo
214 Republica Dominican
642 România
646 Rwanda
732 Sahara Occidental
222 Salvador
016 Samoa American
882 Samoa de Vest
674 San Marino -
678 Sao Tome şi Principe -
659 Saint Kitts-Nevis -
662 Saint Luca -
666 Saint Pierre şi Miquelon (Francez ) - ( )
670 Saint Vincent -
686 Senegal
688 Serbia
690 Seychelles
694 Sierra Leone -
702 Singapore
760 Siria
703 Slovacia
705 Slovenia
706 Somalia
724 Spania
144 Sri Lanka -
840 Statele Unite ale Americii
736 Sudan
752 Suedia
740 Suriname
748 Swaziland

10
Codul Denumirea rii На а а
К
158 Taiwan, provincia Chinei ,
834 Tanzania
275 Teritoriile Palestiniene ocupate
626 Timor-Leste -
764 Thailanda
768 Togo
776 Tonga
780 Trinidad şi Tobago
788 Tunisia
792 Turcia
798 Tuvalu
800 Uganda
348 Ungaria
858 Uruguay
548 Vanuatu
336 Vatican
862 Venezuela
704 Vietnam
894 Zambia
716 Zimbabwe
887 Yemen
999 Alte ri

11