Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa Nr.

15 la PG 13/02

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR


SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
____________________________________________________________________
FIȘĂ DE EVALUARE
A UNITĂȚILOR DE PROCESARE OUĂ ȘI UNITĂȚILOR DE PRODUCERE OUĂ LICHIDE

Subsemnatul/(ții), _________________________________________________________, activând în calitate de


medic/i veterinar/i oficial/i /inspector/i, posesor/i al/ai legitimației nr.__________________________________,
în urma evaluării/inspecției efectuate la data de ____________, la
unitatea______________________________________, IDNO _________________________ cu adresa de
activitate______________________________________, Autorizată sanitar-veterinar cu
nr.__________________, la data de _______________, reprezentată de (numele, prenumele,
funcția)___________________________________,telefon________________, în prezența D-lui/D-nei (nume,
prenume, funcția)_______________________________________________, am constatat următoarele:

UNITATE DE PRODUCERE OUĂ


TIPUL ÎNTREPRINDERII: UNITATE DE PROCESARE OUĂ
LICHIDE
TIPUL DE ACTIVITATE A UNITATE DE PRODUCERE OUĂ
UNITATE DE PROCESARE OUĂ
ÎNTREPRINDEII: LICHIDE

SCOPUL VIZITEI
CONTROL PLANIFICAT CONTROL INOPINAT AUTORIZARE
ÎNTREPRINDERII:

VIZITA ANTERIOARĂ LA
ÎNTREPRINDERE:
(Scop, Rezultate)
1. INFORMAȚII GENERALE
Anul construcției:
Anul și perioada ultimilor modernizări / reparații / modificări:
Pe toată perioada anului, DA , NU
Unitatea este operațională:
Activitatea sezonieră DA , NU
Într-un singur schimb
Unitatea activează: Schimb prelungit
În două schimburi
Nr. total de muncitori care activează și per schimb:
Nr. de personal sanitar-veterinar angajați și statutul lor:

2. CAPACITĂȚI DE PRODUCERE
Capacitatea anuală totală de producere (tone):
Piața internă
Destinația produselor:
Export
Producția medie săptămînală (tone) Melanj _____________
Pagina 1 din 10
Produse finite din ouă __________
Altele ____________

Melanj _____________
Produse finite din ouă __________
Producția medie anuală (tone):
Altele ____________

Refrigerare ____________
Capacitate totală de depozitare (tone): Congelare _____________

Refrigerare ____________
Numărul spațiilor de depozitare: Congelare _____________

De la producător
Din unități/Centre înregistrate, de colectare ouă
Originea materiei prime:
Din unități/Centre autorizate de ambalare ouă
Din unități de producere ou lichid și pentru praf de ouă
Unități de producere ou lichid ________
Numărul spațiilor de procesare: Unități de procesare ouă _________

Capacitate de producție pe tipuri de produse: Ou lichid (tone/zi)___________


Praf de ou (tone/zi)__________

Ou lichid ____________
Numărul spațiilor de depozitare produse finite: Praf de ou ___________

Numărul liniilor de producție pe tipuri:


Capacitatea maximă a fabricării (liniei
tehnologice):
Numărul instalațiilor de pasteurizare:
Numărul instalațiilor de automate:
Numărul de spații pentru procesare:
Proiectul construcției avizat sanitar-veterinar Program de modernizare avizat sanitar-veterinar
DA , NU DA , NU
Rețea publică
Aprovizionare cu apă potabilă
Sursă proprie , (debit) m3/h,_____ capacitate rezervoare
Sistem propriu de evacuare și/sau stație de epurare proprie
Canalizarea
(capacitați de stocare/epurare m3/h) ______________
Sursa publică
Agentul termic
Sursa proprie
Freon
Tipul de agent frigorific utilizat in unitate
Altele (descriere):

Calificative aplicate:
B- Bine; AR- Acceptabil cu re-control; N- Neacceptabil; NE- Neaplicabil.

Pagina 2 din 10
3. CERINȚE GENERALE FAȚĂ DE UNITĂȚILE DE PROCESARE OUĂ
ȘI FATĂ DE UNIȚILE DE PRODUCERE A OULUI LICHID
Referința
Cali-
Nr. Descrierea cerințelor aplicabile în domeniu la
Ord. legislația
fica- Comentarii
tive
națională
I II III IV V
3.1 CERINȚE GENERALE
3.2 SUPRAVEGHEREA SANITARĂ VETERINARĂ A ÎNTREPRINDERII
L.G Nr. 221
din
19.10.2007,
Autorizarea sanitară veterinară a unității/centrului. Cap. II,
1.
Atribuirea de către ANSA a Nr.Distinctiv. Art.18, Pct.1,
H.G 942, din
06.08.2008,C
ap.I, Pct.3
L.G Nr. 221
din
Contractarea medicilor veterinari de liberă practică
2. 19.10.2007,
împuterniciți. Cap. II,
Art.18, Pct.3.
L.G Nr. 221
Efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi a din
3. 19.10.2007,
materiei prime de origine animală. Cap. III,
Art.14, Pct.6.
4.CERINȚELE GENERALE DE IGIENĂ PENTRU SPAȚII / ÎNCĂPERI
I II III IV V
H.G 412 din
Obiectivele din domeniu alimentar trebuie să fie 25.05.2010,
1. menținute curate și în stare bună de funcționare și Cap. V, Secț.
întreținere. 1,
Pct.22.
H.G 412 din
25.05.2010,
Proiectarea, design-ul, construcția și mărimea Cap. V, Secț.
2. 1,
obiectivelor din domeniu alimentar.
Pct.23 a), b),
c), d).
H.G 412 din
25.05.2010,
Pavimente impermeabile, ușor de igienizat și dezinfectat. Cap. V, Secț.
2
3. Pct.32, 1), a).
Existența în cadrul unității a instalațiilor adecvate pentru H.G 412
drenaj, concepute și construite astfel, încît să se evite Cap. V, Secț
pericolul de contaminare. 1,Pct.29.
H.G 412 din
Pereții în stare bună de întreținere, construiți din 25.05.2010,
4. materiale uşor de igienizat, impermeabile, lavabile şi Cap. V, Secț.
netoxice 2,
Pct.32 1), b).
Plafoane sau suprafața interioară a acoperișului și H.G 412 din
accesoriile suspendate construite astfel încât să se evite 25.05.2010,
5. acumularea de murdărie şi să reducă condensul, creșterea Cap. V, Secț.
de mucegaiuri şi împrăștierea de particule. Acestea 2
Pct.32, 1), c).
trebuie să fie ușor de întreținut şi igienizat.
Ferestre și alte deschizături trebuie construite astfel încât H.G 412 din
să se evite acumularea de murdărie. Cele care se pot 25.05.2010,
6. deschide spre exterior trebuie să fie dotate cu plase Cap. V, Secț.
împotriva insectelor, ce pot fi ușor demontate pentru a fi 2,
igienizate. Pct.32, 1). d).

7. Ușile trebuie să fie ușor de curățat și de dezinfectat. H.G 412 din


25.05.2010,
Pagina 3 din 10
Pentru aceasta este necesară utilizarea unor suprafețe Cap. V, Secț.
2,
netede și non-absorbante.
Pct.32, 1). e).
Suprafețele, incluzând suprafețele echipamentelor din
spațiile de lucru, în care sunt manipulate produsele H.G 412 din
alimentare și în special suprafețele ce intră în contact 25.05.2010,
8. direct cu produsele alimentare, trebuie să fie în stare bună Cap. V, Secț.
de întreținere, ușor de curățat şi dezinfectat. Acestea 2,
Pct.32, 1). f).
trebuie să fie fabricate din materiale netede, lavabile,
rezistente la coroziune şi netoxice.
Mijloace adecvate pentru asigurarea ventilației naturale
sau artificiale. Fluxul mecanic (artificial) de aer dintr-o H.G 412 din
zonă murdară către o zonă curata trebuie evitat. 25.05.2010,
9. Construcția sistemului de ventilație trebuie efectuată Cap. V, Secț.
astfel încît să faciliteze accesul la filtre sau alte 1,
Pct.26.
echipamente pentru a fi igienizate sau schimbate după
caz.
Mijloace adecvate pentru iluminare naturală sau H.G 412 din
artificială. Proiectarea adecvată a iluminării, astfel încît să 25.05.2010,
10. asigure o iluminare naturală sau artificială în limitele Cap. V, Secț.
parametrilor admisibili. Utilizarea corpurilor de iluminat 1,
Pct.28.
cu sistem acoperit de protecție.
4.1 CERINȚE GENERALE DE IGIENĂ FAȚĂ DE FACILITĂȚI
H.G 412 din
Existența unui număr suficient de vestiare, amenajate, 25.05.2010,
1. dotate astfel incît să se asigure prevenirea contaminării Cap. V, Secț.
între părțile spațiilor curate şi cele contaminate. 1,
Pct.30
Număr adecvat de toalete conectate la un sistem eficient H.G 412 din
25.05.2010,
de canalizare. Acestea nu trebuie să se deschidă direct în
2. Cap. V, Secț.
spațiile de producție. 1,
Pct.24.
Număr corespunzător de lavoare, amplasate şi concepute H.G 412 din
în mod adecvat pentru spălarea mâinilor. Acestea, trebuie 25.05.2010,
3. să fie acționate automat adecvat pentru curățarea Cap. V, Secț.
mâinilor, racordate la apă curentă caldă şi rece, cu 1,
Pct.25.
materiale pentru spălarea şi uscarea igienică a mâinilor.
H.G 412 din
25.05.2010,
Spatii separate securizate, pentru depozitarea agenților de
4. Cap. V, Sec.
curățare și substanțe de dezinfectare. 1,
Pct.31.
Facilități adecvate pentru curățarea, dezinfecția și H.G 412 din
depozitarea ustensilelor şi echipamentelor de lucru 25.05.2010,
5. Aceste facilități trebuie să fie constituite din materiale Cap. V, Sec.
rezistente la coroziune, să fie ușor de curățat și să fie 2,
Pct.33
aprovizionate în mod adecvat cu apă caldă, și rece.
4.2 CERINȚE GENERALE DE IGIENĂ FAȚĂ DE ECHIPAMENTE
I II III IV V
Igienizarea și după caz dezinfecția echipamentelor ce vin H.G 412 din
25.05.2010,
în contact cu produsele alimentare trebuie efectuată cu o
1. Cap. V,
frecvență suficientă pentru evitarea oricărui pericol de Secț.5
contaminare. Pct.43, a).
H.G 412 din
Construcția și confecționarea instalațiilor, și 25.05.2010,
2. echipamentelor trebuie să fie astfel încît să reducă la Cap. V,
minim orice pericol de contaminare. Secț.5,
Pct.43, b).
Exceptînd containerele nereturnabile și a materialelor de H.G 412 din
3. împachetare, echipamentele și instalațiile trebuie să fie 25.05.2010,
confecționate sau construite din astfel de materiale încît Cap. V,

Pagina 4 din 10
să se permită, să fie păstrate curate, în bună ordine, și Secț.5
Pct.43, c).
stare, și dezinfectate la necesitate.
H.G 412 din
Echipamentul trebuie să fie instalat sau montat, astfel 25.05.2010,
4. încît să se permită igienizarea adecvată a sa și a spațiului Cap. V,
adiacent. Secț.5
Pct.43, d).
H.G 412 din
25.05.2010,
Utilizarea aditivilor chimici întru prevenirea coroziunii
5. Cap. V,
echipamentelor și a containerelor utilizate. Secț.5
Pct.45.
5. CERINȚE SPECIFICE DE IGIENĂ FAȚĂ DE UNITĂȚILE DE PROCESARE OUĂ
ȘI FAȚĂ DE UNIȚILE DE PRODUCERE A OULUI LICHID
Operatorii economici trebuie să se asigure că:
Întreprinderile pentru fabricarea produselor din ouă sînt
construite, proiectate şi echipate astfel încît să se H.G 435 din
efectueze în mod separat următoarele operațiuni: 28.05.2010,
1. Spălarea, uscarea şi dezinfectarea ouălor murdare, Cap. XI,
după caz; Secț.2 Pct.
139.
Spargerea ouălor, colectarea conținutului acestora şi
îndepărtarea pârților de coajă şi membrane;
Alte operațiuni, decît cele prevăzute în prezentul punct;
Materia primă utilizată la fabricarea produselor din ouă
trebuie să respectă următoarele cerințe:
Cojile ouălor utilizate pentru fabricarea produselor din
H.G 435 din
ouă sînt complet dezvoltate şi nu prezintă crăpături; 28.05.2010,
2.
Ouăle crăpate se utilizează pentru fabricarea produselor Cap. XI,
din ouă, dacă întreprinderea de producție sau centrul de Secț.2 Pct.
139, Pct.2
ambalare le livrează direct întreprinderilor de procesare,
a),b), c).
unde acestea trebuie sparte cît mai curînd posibil;
Ouăle lichide obținute în într-o întreprindere autorizată
în acest scop, pot fi utilizate ca materie primă;
Toate operațiunile trebuie efectuate astfel încît să se evite
orice contaminare în timpul producției, manipulării şi
H.G 435 din
depozitării produselor din ouă, în special, prin asigurarea 28.05.2010,
următoarelor cernite: Cap. XI,
3. Secț.2 Pct.
Ouăle pot fi sparte numai dacă sînt curate şi uscate;
139, Pct.3
Ouăle trebuie sparte astfel încît să se reducă la
a),b).
minimum contaminarea, în special prin asigurarea unei
separări adecvate de alte operațiuni;
H.G 435 din
28.05.2010,
4. Ouăle crăpate trebuie procesate cît mai curînd posibil. Cap. XI,
Secț.2 Pct.
139, Pct.4.
Ouăle, altele decît cele de găină, de curcă sau de bibilică, H.G 435 din
trebuie manipulate și procesate separat. În acest caz, 28.05.2010,
5. Cap. XI,
înainte de reluarea procesării ouălor de găină, curcă sau Secț.2 Pct.
bibilică, tot echipamentul trebuie de curățat și dezinfectat. 139, Pct.5.
Conținutul ouălor nu trebuie obținut prin centrifugare ori H.G 435 din
zdrobirea ouălor, centrifugarea nu este utilizată nici 28.05.2010,
6. Cap. XI,
pentru obținerea resturilor de albuș de ou din cojile goale Secț.2 Pct.
pentru consum uman. 139, Pct.6.
După spargere, oul lichid trebuie supus integral procesării H.G 435 din
cît mai curînd posibil, pentru a se elimina riscurile 28.05.2010,
7. Cap. XI,
contaminării microbiologice sau reducerea acestora la un Secț.2 Pct.
nivel acceptabil. 139, Pct.7.
I II III IV V
6. SPECIFICAȚII ANALITICE ÎN PROCESUL DE PROCESARE OUĂ
Pagina 5 din 10
Concentrația de acid 3 hidroxibutiric nu trebuie să
1. depășească 10 mg/kg în substanța uscată a produsului din
ouă nemodificat.
Conținutul de acid lactic în materia primă utilizată pentru
H.G 435 din
fabricarea produselor din ouă nu trebuie să depășească 1 28.05.2010,
2. g/kg de substanță uscată. Pentru produsele fermentate Cap. XI,
această valoare trebuie să fie determinată înaintea Secț.2 Pct.
140, a), b),
procesului de fermentație.
c).
Cantitatea de resturi de coji de ouă, membrane de ouă şi
orice alte părți care ar putea fi în produsul din ouă
3.
procesat nu trebuie să depășească 100 mg/kg din produsul
din ouă.
7. CONTROLUL POTABILITĂȚII / CALITĂȚII APEI
Existența și utilizarea unei surse adecvate de apă potabilă, H.G 412 din
25.05.2010,
1. utilizată oricînd este necesar, să asigure condiții pentru Cap. V, Secț.
evitarea contaminării produselor alimentare. 7, Pct. 50
Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind
următoarele condiții:
Să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe H.G 934 din
15.08.2007,
2. care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol Anexa II,
potențial pentru sănătatea umană; Pct.4 a), b).
Să corespundă parametrilor minimi chimici și
microbiologici reglementați.
Asigurarea și monitorizarea curentă, a controlului apei
H.G 934 din
potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă
15.08.2007,
3. în mod obligatoriu: controlul eficienței tehnologiei de Anexa II,
tratare, îndeosebi al dezinfecției, şi al calității apei Pct.15.
potabile produse, distribuite şi utilizate.
Procedurile de monitorizare, sînt stabilite în conformitate H.G 934 din
cu Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice 15.08.2007,
4.
privind supravegherea şi monitorizarea calității apei Anexa II,
Pct.16.
potabile.
Apa reciclată, utilizată pentru prelucrare sau ca H.G 412 din
25.05.2010,
5. ingredient, nu trebuie sa prezinte nici un pericol de Cap. V, Secț.
contaminare. 7, Pct. 53
Apa reciclată, utilizată pentru prelucrare sau ca H.G 412 din
25.05.2010,
6. ingredient, nu trebuie sa prezinte nici un pericol de Cap. V, Secț.
contaminare. 7, Pct. 53
8. ETICHETAREA ȘI MARCA DE IDENTIFICARE
Loturilor de produse din ouă care nu sînt destinate
vînzării cu amănuntul, ci utilizării ca ingrediente la H.G 435 din
fabricarea unui alt produs trebuie să li se aplice: 28.05.2010,
1. Cap. XI,
Cerințele generale pentru marca de identificare Secț.2 Pct.
O etichetă ce indică temperatura la care produsele din 141, Pct.1 a),
ouă trebuie să fie păstrate şi perioada în care poate fi b).
asigurată conservarea.
În cazul ouălor lichide, eticheta trebuie să includă H.G 435 din
28.05.2010,
formularea „produse din ouă nepasteurizate” – pentru a fi
4. Cap. XI,
tratate la locul de destinație”, precum şi data şi ora Secț.2 Pct.
spargerii. 141, Pct.2.
Ambalajele trebuie să fie rezistente la factorii externi,
uscate, curate şi în stare bună, fabricate din materiale care H.G 1208
5.
protejează oul de mirosuri străine şi de riscul alterării din
27.10.2008,
calității.
Materialul utilizat pentru ambalare şi împachetare nu Cap. VII,
6.
trebuie să fie o sursă de contaminare. Pct.49
7. Materialele de ambalare trebuie să fie depozitate astfel
Pagina 6 din 10
încît acestea să nu fie expuse la un risc de contaminare.
Operațiile de ambalare şi împachetare trebuie să fie
efectuate astfel încît să se evite contaminarea ouălor,
8.
asigurîndu-se integritatea ambalajului şi curățenia
acestuia.
Ambalajul reutilizabil trebuie să fie uşor de curăţat şi, în
9.
caz de necesitate, de dezinfectat.
9. EXPEDIȚIA ȘI TRANSPORTUL
I II III IV V
L. Nr. 221
Autorizarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport din 19.10.2
1. care transportă ouă, igienizarea sau dezinfectarea lor după 007, Cap.
caz. IV, Art.18,
Alin.1.
H.G 412
Starea de întreținere a mijloacelor de transport și/sau din
25.05.2010,
2. containerele utilizate adițional în transportul produselor Cap. V,
alimentare. Secț. 4, Pct.
37
H.G 412
În cazul în care mijloacele de transport și/sau containerele din
au fost utilizate pentru transportul altor încărcături de cît 25.05.2010,
3. ouă sau pentru transportul unor produse alimentare Cap. V,
diferite, ele trebuie bine curățate între încărcături pentru a Secț. 4, Pct.
se evita riscul de contaminare. 40.
H.G 412
După caz, mijloacele de transport și/sau containerele din
utilizate la transportul ouălor, trebuie să asigure păstrarea 25.05.2010,
4. lor la temperaturi adecvate și să permit controlarea Cap.V,
acestor temperaturi. Secț. 4, Pct.
42.
10. PRODUSE NECOMESTIBILE ȘI CONFISCATE
H.G 412
Deșeurile alimentare, subprodusele alimentare din
25.05.2010,
6. necomestibile și alte resturi trebuie să fie îndepărtate cît Cap. V,
mai rapid posibil, întru evitarea acumulării lor. Secț.6
Pct.46
H.G 412
Depozitarea deșeurilor alimentare și a subproduselor din
25.05.2010,
7. alimentare necomestibile și a resturilor trebuie să fie Cap. V,
efectuată în containere care se închid. Secț.6
Pct.47
Trebuie aplicate măsuri pentru colectarea, depozitarea, H.G 412
distrugerea deșeurilor alimentare, și a subproduselor din
alimentare necomestibile, si a altor resturi. Spațiile de 25.05.2010,
8.
depozitare a deșeurilor trebuie concepute și utilizate astfel Cap. V,
încît să se permit menținerea curate a acestora și după caz Secț.6
să fie libere de animale și dăunători. Pct.48
11. IMPLIMENTAREA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR HACCP, GHP, GMP
H.G 412
din
Agenții economici cu activitate în domeniu alimentar, 25.05.2010,
trebuie să pună în aplicare, să implementeze și să mențină Cap. II.,
1.
o procedură sau proceduri permanente bazate principiile Pct. 8,
HACCP. Alin.1), lit:
a), b), c),
d), e), f), g).
2. Responsabilii pentru elaborare și menținerea procedurii H.G 412

Pagina 7 din 10
trebuie să posede de o instruire corespunzătoare în din
aplicarea principiilor HACCP. 28.05.2010,
Cap. V,
Secț.12
Pct.77
L. Nr. 50
Implementarea procedurilor cu privire la regulile de bună din
practică de fabricație (GMP), bunele practici de igienă 28.03.2013
3.
(GHP), și principiile HACCP, luînd în considerare Cap .II,
utilizarea ghidurilor aplicabile în domeniu. Art.9.,Pct
2.d)
12. IGIENA PERSONALULUI
Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a
produselor alimentare trebuie să aibă permis medical, să
fie supusă controlului medical la angajarea în cîmpul
1.
muncii şi, periodic, să mențină un grad ridicat de
curățenie personală şi să poarte îmbrăcăminte adecvată, H.G 412
curată şi, după caz, echipament de protecţie. din
Nici unei persoane care suferă de o boală sau este 25.05.2010,
purtătoare a unei boli ce poate fi transmisă prin produse Cap. V,
alimentare ori care suferă de o altă afecțiune, cum ar fi Secț.8, Pct:
leziuni infectate, infecții ale pielii, abscese sau diaree, nu 57., 58., 59.
2.
trebuie să i se permită să manipuleze produse alimentare
ori să intre în vreo zonă de manipulare a produselor
alimentare, de orice capacitate, dacă există posibilitatea
de contaminare directă sau indirectă.
Orice persoană astfel afectată și angajată într-o unitate H.G 412
din domeniul alimentar și care este posibil să intre în din
contact cu produsele alimentare trebuie să raporteze 25.05.2010,
3. Cap. V,
imediat agentului economic cu activitate în domeniul
alimentar boala sau simptomele, iar dacă este posibil, Secț.8, Pct:
cauzele acestora. 57., 58., 59.
13. INSTRUIREA PERSONALULUI
I II III IV V
H.G 412
Agenții economici care desfășoară activitate în domeniu din
alimentar trebuie să se asigure că personalul angajat care 25.05.2010,
1.
manipulează cu produse alimentare este instruit în Cap. V,
probleme de igienă. Secț.12,
Pct.76
H.G 412
Persoanele responsabile de elaborarea și menținerea din
procedurii sau pentru punerea în aplicare a ghidurilor 25.05.2010,
2.
aferente, trebuie să posede de o instruire corespunzătoare Cap. V,
în aplicarea principiilor HACCP. Secț.12,
Pct.77
H.G 412
Agenții economici din domeniu trebuie să se asigure de din
25.05.2010,
3. conformitatea la toate cerințele referitoare la programele Cap. V,
de instruire. Secț.12,
Pct.78
14. CONTROLUL DÎUNĂTORILOR
I II IV
1. Prezența dăunătorilor în unitate (insecte, rozătoare, etc.)
2. Existența, aprobarea și aplicarea programului DDD
Lista produselor utilizate în efectuarea măsurilor DDD
3.
(Deratizare Dezinfecție, Dezinsecție).
4. Depozitarea şi evidența substanțelor utilizate în măsurile
Pagina 8 din 10
de (Deratizare Dezinfecție, Dezinsecție).
5. Evidenta acțiunilor și rezultatelor DDD
15. DOCUMENTE ȘI EVIDENŢE SANITAR-VETERINARE
1. Dosar legislație în domeniul siguranței alimentelor
2. Evidențe conform legislației
3. Întocmire lizibilă şi corectă
4. Certificarea sanitar-veterinară
5. Mod de păstrare documente, sigilii
16. DOCUMENTE PREZENTATE ÎN ZIUA INSPECŢIEI
1. Schema amplasării unității.
2. Schema aprovizionării cu apă potabilă a unității..
Divizarea schematică în utilizarea apei potabile și a celei
3.
nepotabilă
Identificarea schematică a gurilor de apă utilizate de către
4.
unitate.
Schema rețelei de canalizare/stații de epurare (dacă
5.
există).
Schema amplasării utilajului tehnologic, specific
6.
categoriilor de produse.
7. Diagrame ale fluxurilor tehnologice.
8. Carnete medicale ale lucrătorilor.
9. Sistem de evidentă pentru ștampile si etichete
Plan si rezultatele atestate prin buletine de analiză la
10.
probele recoltate conform programului strategic.
Registrele de gestiune a materiilor prime/produse finite
11. (intrări/ieşiri/flux) şi documentele care au însoţit
produsele.

I IV
17. OBSERVAȚIILE ȘI COMENTARIILE INSPECTORULUI/INSPECTORILOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18. APRECIEREA FINALĂ A INSPECȚIEI


Bine Acceptabil cu Re-control Ne-acceptabil

Termenul limită de înlăturare a


neconformităților constatate:

NOTĂ: Prezenta Fișă de evaluare//(listă de verificare), va servi drept temei pentru înscrierea, neconformităților constatate și comentariile
aferente controlului/inspecției realizare, în Actului de control iar după caz în:, Prescripție, Procesului verbal, Procesul Verbal de Control,
Ordonanța de suspendare a Autorizației sanitar-veterinare de funcționare.
În cazul Autorizației sanitar-veterinare de funcționare a unității/ambarcațiunii, se va completa și Referatul tehnic pentru
acordarea/neacordarea autorizației sanitar-veterinare de funcționare, conform Anexei Nr.3 a Legii nr. 221-XVI din 19.10.2007 „privind
activitatea sanitar-veterinară”.

Pagina 9 din 10
Întocmit la :______________________________
(data, luna, anul)
De către:
Medic Veterinar Oficial/Inspector din cadrul (STSA) ________________________________________
(nume, prenume și semnătura)

Medic Veterinar Oficial/Inspector din cadrul (STSA) ________________________________________


(nume, prenume și semnătura)

Alți membri ai echipei de control/evaluare:


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
În prezența:
Reprezentantul legal al Agentului Economic,
____________________________________________________
(nume, prenume și semnătura)

Prezenta Fisa de Evaluare este întocmită in număr de 2 exemplare, iar un exemplar va fi înmînat agentului economic.

Pagina 10 din 10