Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Căpșuna


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: VIII-a
• Data: 22.03.2019
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire
• Lecţia: Răbdare și încredere în Dumnezeu-dreptul Iov
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: sistematizare/consolidare, fixare a cunoștințelor
• Scopul lecției: explicarea rolului și importanței credinței și a răbdării în viața creștinului
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competenţe generale:
C.G.1 Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului
C G 4 Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
Competenţe specifice:
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele pentru dobândirea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii
Competenţe derivate:
1. Descrierea portretului moral al dreptului Iov;
2. Prezentarea atitudinii lui Iov în fața ispitelor;
3. Cunoașterea virtușilor pe care Iov le dobândește prin credința sa;
4. explicarea importanţei credinţei şi răbdării pentru mântuire;

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea, observarea dirijată, lectura expresivă, exercitiul, problematizarea.
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, Icoana. Fișa de lucru.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală
Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VIII-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VIII-a
2. Temporale: nr. de lecţii: 1
Durata: 50 minute
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misune al BOR, Buc., 1988
2. Cucoş, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998;
3. Şebu, Pr.Prof. Univ. Dr Sebastian, Opriş , Dorin, Opriş , Monica, Metodica predării religiei, Editura „ Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.

2
STRATEGIE DIDACTICĂ

Nr. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. procedee învăţământ organizare
1. Momentul organizatoric o Salutul; o Salutul;
și verificarea o Rugăciunea; o Rugăciunea;
cunoștințelor anterioare o Notarea absenţelor; explicația activitate
o Profesorul verifică tema de casă și lecția de o Elevii participă activ frontală
zi prin exerciții orale. la rezolvarea exercițiilor.
2. Pregătirea elevilor pentru Uneori, Dumnezeu lasă omului partea lui de o Elevii ascultă o explicaţia o activitate
receptarea noilor suferință, de necazuri și supărări cu scopul de explicaţiile și rezolvă cu frontală
cunoştinţe a-l pune în situația de a alege între răbdare și atenție sarcinile de
disperare, între credința, nadejdea și dragostea lucru.
față de Dumnezeu și renunțarea la El. Care este
atitudinea pe care trebuie să o alegem o vom
afla din lecția pe care o vom parcurge
împreună astăzi.
3. Precizarea titlului şi a o Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul o Elevii scriu data şi o explicaţia o activitate
competenţelor specifice lecţiei: Răbdare și încredere în Dumnezeu- titlul în caiete şi ascultă frontală
ale lecţiei Dreptul Iov observaţiile
o Se precizează obiectivele lecţiei: profesorului.
Astăzi îl vom însoți pe unul dintre drepții
Vechiului Testament, Iov, într-o perioadă
plină de suferință și de amărăciune din viața
sa. Vom cunoaște ce fel de om era el, de ce i
s-au întâmplat necazurile descrise în Biblie,
virtuțile pe care le dobândește prin credința
sa, și de ce este importantă credința și
răbdarea pentru mântuire.

4. Comunicarea noilor Profesorul arată elevilor icoana dreptului Iov. Elevii privesc și ascultă
cunoştinţe Elevii află mai multe date despre dreptul Iov indicațiile profesorului. Lectura Biblia
din Vechiul Testament. Profesorul indică Icoana activitate
locația : ”Cartea lui Iov”. Elevii rezolvă Povestirea frontală
Profesorul explică elevilor. exercițiul practic.
În Vechiul Testament se numește Cartea
lui Iov și este alcătuită din 42 de capitole. Elevii urmăresc
3
Aceasta prezintă viața unui om care a dat indicațiile profesorului Explicația
dovadă de nesfârșită răbdare și credință și scriu ideile principale
puternică în Dmnezeu, în timpul suferinței, în caiete.
atât trupești, cât și sufletești.
Sfântul și Dreptul Iov s-a născut în ținutul Uz,
iar părinții lui se numeau Zareth (tatăl) și
Vosora (mama). Avea foarte multe bogății și
era tatăl a șapte băieți și trei fete (Iov 1, 1-5) Elevii citesc, respectiv activitate
-Iov era un om credincios, cu frică de ascultă cu atenţie, frontală
Dumnezeu: (Iov 1, 1) participând activ la
-Iov era un tată iubitor ce se preocupa de viața discuțiile referitoare la
duhovnicească a fiilor lui (Iov 1, 5). fiecare fragment citit.
Observând credința lui Iov, diavolul a cerut
voie lui Dumnezeu să-l ispitească pe Iov.
Pentru a realiza dramatismul a celor ce se
întâmplă în viața lui Iov, profesorul implică
elevii ca personaje ale acestei situații. Aceștia
citesc pe roluri replicile personajelor Elevii privesc cu
implicate în acest episod din viața dreptului atenţie şi răspund la role-play aprecieri
Iov. solicitările profesorului verbale
Profesorul explică elevilor cum se manifestă
cele trei virtuti teologice în viața noastră:
1) Credinţa este una din cele trei virtuţi
teologice (alături de nădejde şi iubire) prin
care omul crede în existenţa Sfintei Treimi
(Dumnezeu-Tatăl, IisusHristos şi Duhul
Sfânt), a duhurilor (îngerii şi demonii), a
lumii ca zidire a lui Dumnezeu, în tainele
Bisericii, în învierea morţilor, în Judecată şi în
(raiul şi iadul) care urmează după viaţa
pământească.
2) Nădejdea în Dumnezeu şi în făgăduinţele
sale (învierea morţilor, viaţa veşnică în rai)
este una din cele trei virtuţi teologice. Omul
nu trebuie să-şi pună nădejdea în el (în forţele
proprii, în banii săi) sau în alţii, nu trebuie să
se deznădăjduiască indiferent de păcatul
4
săvârşit, dar nici să nădăjduiască fără frică în
mila lui Dumnezeu. El trebuie să-şi pună
nădejdea numai în Dumnezeu, să păzească
poruncile Domnului şi el va fi scăpat din
nevoi şi ajutat, urmând, la venirea a doua a lui
Hristos, să intre în stăpânirea pământului.
3) Iubirea (dragostea) este cea mai mare
dintre cele trei virtuţi teologice.

5. Fixarea şi sistematizarea o Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund. o Exerciţiul activitate
cunoştinţelor individuală aprecieri
1. Ce fel de om era Iov? -era un om bun, verbale
evlavios, credincios, o Conversaţia activitate
temător de Dumnezeu, frontală
drept...
o Explicaţia
2. De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit ca Iov -să-i încerce credința.
să fie ispitit de diavol?

3. Care sunt virtuțile de care a dat dovadă -credința, nădejdea și


dreptul Iov? dragostea.
4. Care este răspunsul lui Iov atunci când -”Domnul a dat,
Domnul a luat; fie
vestitorii i-au anunțat nenorocirile prin care
numele Domnului
a trecut familia sa? binecuvântat”.

5. Ce învățături morale putem scoate din acest -Să fim credincioși,


episod din viața lui Iov? răbdători;
Să avem încredere în
ajutorul lui Dumnezeu.
Să ne ferim de păcatele fișa de lucru
împotriva virtuții: ura
față de Dumnezeu,
invidia, egoismul și
mândria.
Păcatul îl poate despărți
pe om de Dumnezeu.
5
Profesorul le dă elevilor o fișă de lucru care Elevii rezolvă cerințele
să-i ajute la înțelegerea textului. din fișă.
Se discută exercițiile din fișa de lucru. Elevii răspund.

6. Asocierea şi generalizarea Prin ce modalități (practice) ai putea să activitate aprecieri


manifești virtuțile lui Iov? De ex.: Conversaţia frontală verbale
- Sunt nou în clasă, toți mă resping. -prin răbdare și
încercarea de a mă
împrieteni și de a mă Problematiza
face cunoscut celorlați rea
-Adu-ți aminte când ai trecut printr-o situație colegi.
grea. Ce ai învățat din ea? - să am încredere în
Dumnezeu și să mă rog
pentru a trece cu bine
peste încercările vieții.
Precizare: ”Dați mulțumire pentru toate căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos
Iisus, pentru voi” (I Tesaloniceni 5, 18)
7. Aprecierea activităţii o Se fac aprecieri generale şi individuale o Elevii ascultă o Activitate aprecieri
elevilor privind, atât pregătirea elevilor pentru lecţie, aprecierile făcute de frontală verbale
cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe. profesor.
o Se notează elevii care au participat la lecţie.
8. Precizarea şi explicarea o Se anunţă tema pentru acasă: Alcătuiți o o Elevii notează tema și o Activitate
temei compunere în care să arătați ”Rolul credinței în ascultă precizările fontală
viața creștinului”. profesorului.
9. Încheierea activităţii o Rugăciunea o Rugăciunea Activitate
o Salutul o Salutul fontală

6
Lecția: Răbdare și încredere în Dumnezeu- Dreptul Iov

Fișa de lucru

1. Alege valoarea de adevăr corectă:


a) Iov era un om foarte bogat, fără prihană și drept. A / F
b) Într-o singură zi a pierdut boii, robii și oile sale. A / F
c) Iov s-a revoltat pentru ceea ce i s-a întâmplat știind că el nu păcătuise cu nimic. A / F
d) Satana l-a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creștetul capului. A / F
e) Iov a rostit :” Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele?” A / F
f) Pentru răbdarea sa, Dumnezeu i-a întors îndoit tot ce avea. A / F
g) Iov a mai trăit după această încercare 140 de ani. A / F
h) Iov este un personaj imaginar din Vechiul Testament. A / F

2. Cele trei virtuți teologice sunt: credința, nădejdea și dragostea față de Dumnezeu. Care sunt păcatele împotriva acestor virtuți?

a) Păcatele împotriva credinței: …………………………………………………………………………………………………………………….


b) Păcatele împotriva nădejdii………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Păcatele impotriva dragostei………………………………………………………………………………………………………………………

3. Faceți propoziții cu cuvintele: credință, speranță, iubire.

S-ar putea să vă placă și