Sunteți pe pagina 1din 5

Proiectarea didactică de lungă durată

Nivelul de clasă: a VIII-a


Gimnaziul Horodişte
Profesor: Vasile Lozinschi

Repartizarea orelor, 2 ore pe săptămână

Din ele
Nr. Total
temei Tema 68 38 8 4 18
ore Predare- Rezolvarea Lucrări de Recapitulare
învăţare problemelor laborator şi evaluare
I Oscilaţii şi unde mecanice. 12 6 3 1 2

II Fenomene termice. 22 13 3 1 5

III Fenomene electrice 22 14 4 2 2

IV Fenomene electromagnetice. 8 4 2 - 2

La dispoziţia profesorului
4 - - - 4
( pentru sinteză şi evaluare sem. I +anuală )

Directorul Gimnaziului: _________________ / Chicu Constantin/

Directorul adjunct pentru instruire:_____________/ Chicu Maria/


UNITATEA DE
ÎNVĂŢARE

Indicatorii competenţelor
TEMA

specifice (CS) şi Nr. Conţinuturi Nr. Data Resurse


subcompetenţelor (SC) crit. ore Pedagogice
CS SC
* Descrierea calitativă, în 1.1 Mişcare oscilatorie. 1  Experimente
1 baza principiului „cauză- 1. Oscilații mecanice
efect”, a unor fenomene 1.2 Oscilaţii libere şi oscilaţii forţate. 1 2. Unde mecanice
oscilatorii identificate în Pendulul gravitaţional. 3. Analiza sunetelor
2 natură şi tehnică. 1.3 Lucrare de laborator: Determinarea 1 produse de diferite
perioadei şi frecvenţei oscilaţiilor surse sonore.
* Utilizarea mărimilor unui pendul gravitaţional.  Indentificarea surselor de
OSCILAŢII ŞI UNDE MECANICE

caracteristice mişcării 1.4 Rezolvări de probleme. 2 poluare fonică în viața coti-


2 oscilatorii la rezolvarea diană.
unor probleme simple in  Rezolvarea problemelor:
diferite contexte. 1.5 Mişcarea ondulatorie. 1 1. Aplicarea noțiunilor
* Investigarea de amplitudine,
4 experimentală a unor perioadă și frecven-
Oscilaţii şi unde mecanice

procese oscilatorii, utilizind 1.6 Unde sonore. 1 ța mișcării


mărimi fizice, caracteristice oscilatorii.
mișcării oscilatorii 1.7 Viteza şi tăria sunetului. 1
* Extrapolarea conservării  Lucrare de laborator:
energiei mecanice în studiul 1.8 Sistematizarea, generalizarea 2
„Determinarea perioadei și
pendului gravitaţional. achiziţiilor.
frecvenței oscilațiilor unui
* Identificarea condițiilor în Rezolvare de probleme.
pendul gravitațional”.
care se produce și se 1.9 Evaluarea sumativă 1
 Evaluare sumativă
propagă undele mecanice
* Soluţionarea unor situaţii 1.10 Analiza evaluarea sumativă 1
I.

de protejare fonică în viaţa


cotidiană.
2
2 * Observarea fenomenelor Mişcarea moleculelor. 1 Experimente:
termice din natură. 2.1 - Moduri de transmitere a

1. Procese termice
3 * Definirea conceptelor 1 căldurii.
fizice caracteristice 2.2 Echilibrul termic. Temperatura. - Transformări ale stărilor de
fenomenelor termice agregare: topire-solidificare.
(echilibru termic, 2.3 Cantitatea de căldură. 2 - Vaporizare - condensare.
temperatură, - Transformări reciproce ale
cantitate de căldură) 2.4 Moduride transmitere a căldurii. 1 lucrului şi căldurii.
2 * Investigarea - Modelul motorului cu ardere
experimentală a modurilor internă în 4 timpi.
de transmitere a căldurii - Rezolvarea problemelor.
3 * Definirea conceptelor - Lucrare de laborator
fizice caracteristice 2.5 Căldura specifică. 1 „Determinarea căldurii
2. Transformări de fază

fenomenelor termice ( specific a unei substanțe”


căldură specifică, Lucrare de laborator: - Elaborarea unor proiecte de
călduri latente) 2.6 „Determinarea căldurii specifice a 1 diminuare a poluării cauzate
4 * Utilizarea ecuaţiei unei substanţe”. de utilizarea motoarelor
calorimetrice 2.7 Ecuaţia calorimetrică. 2 termice
la rezolvarea problemelor. Transformări ale stărilor de
4 * Calcularea cantităţii de 2.8 agregare: topire-solidificare; 2
căldură la încălzire-răcire, vaporizare- condensare.
topire – solidificare, 2.9 Călduri latente. 1
vaporizare- condensare şi la
arderea combustibililor.
* Investigarea 2.10 Combustibili. Puterea calorică. 1 Comunicări:
2 experimentală a Recapitulare. Fenomene termice. 1 - Utilizarea motorului termic şi
3. Maşini termici
II. FENOMENE TERMICE

transformărilor reciproce a Evaluare sumativă 1 impactul asupra mediului


lucrului şi căldurii Analiza evaluarii sumative 1 ambiant.
* Descrierea principiului de 2.11 Transformări reciproce ale lucrului 2 - Protecţia mediului ambiant
3 funcţionare a motoarelor şi căldurii. - Evaluare sumativă
termice. 2.12 Maşini termice. 1
* Determinarea 2.13 Randamentul maşinilor termice. 2
randamentului motoarelor
4 termice. 2.14 Maşinile termice şi poluarea 1
* Expunerea opiniilor mediului.
5 proprii privitor la încălzirea
globală şi poluarea cauzată

3
5 de motoarele termice.
2 * Efectuarea observărilor 3.1 Sarcina electrică. 1 Experimente:
proprii asupra unor Structura atomului. - Montarea unui circuit electric

1. Curentul electric continuu


fenomene electrice din viaţa 3.2 Conservarea sarcinii electrice. 1 simplu.
cotidiană. -măsurarea intensităţii curentuli
3 * Definirea mărimilor fizice: 3.3 Cîmpul electric. 1 electric şi a tensiunii electrice.
intensitate a curentului 3.4 Curentul electric continuu. 1 Lucrare de laborator
electric, tensiune electrică, 3.5 Intensitatea curentului electric. 1
rezistenţă electrică.
3.6 Tensiunea electrică. 1 Rezolvarea problemelor:
* Montarea circuitelor în care se aplică mărimi şi legi fizice
electrice simple în baza 3.7 Rezistenţa electrică. 1
3.8 Lucrare de laborator: caracteristice fenomenelor electrice.
schemelor.
2 „Determinarea rezistenţei electrice” 1
* Măsurarea intensităţi
3.9 Reostate. 1 Evaluare sumativă
curentului electric, a
III. FENOMENE ELECTRICE

tensiunii electrice şi a
2
rezistenţei electrice.
3.10 Legea lui Ohm pentru o porţiune de 1 Experimente:
circuit. -dependenţa intensităţii curentului
2 * Investigarea experimentală 3.11 Conexiunea serie şi paralel a 1 electric de tensiune şi de rezistenţa
a circuitelor electrice ce conductoarelor. electrică.
conţin grupări serie, în 3.12 Lucrul şi puterea curentului electric. 2 -dependenţa rezistenţei
paralel şi verificarea legii
2. Legile curentului electric

3.13 Lucrare de laborator: „Determin. 1 electrice de natura materialului


lui Ohm. puterii unui bec electric”. şi dimensiunile conductorului.
3.14 Legea lui Joule. Aplicaţii. 2 -reglarea intensităţii curentului
4 * Utilizarea legilor şi 3.15 Tensiunea electromotoare şi electric în circuit cu ajutorul
mărimilor fizice rezistenţa internă a unei surse de 1 reostatului.
caracteristice fenomenelor -studiul experimental al
curent.
electrice la rezolvarea circuitelor electrice cu grupări
problemelor. 3.16 Legea lui Ohm pentru un circuit 1
întreg. serie şi paralel.
4 3.17 Sistematizarea achiziţiilor. 1 Rezolvarea problemelor
* Respectarea securităţii la
3.18 Evaluarea sumativă 1 Lucrare de laborator
utilizarea curentului electric
3.19 Analiza evaluării summative 1 Evaluare sumativă
M

M
m

m
F

oO

tO

G
V

C
cR

C
eE

E
L
E

E
gT

E
n

In
F

a
e

c
e

* Descrierea unor fenomene 4.1 Cîmpul magnetic al curentului 1 Experimente:


r

3
I

t
i
.

4
magnetice observate in electric. - generarea cîmpului magnetic în
natură şi tehnică. 4.2 Inducţia magnetică. 1 jurul conductorului parcurs de curent
3 * Definirea mărimilor fizice: 4.3 Electromagneţi. 1 electric.
forţă electromagnetică şi 4.4 Forţa electromagnetică.Regula 2 (experimentul lui Oersted )
inducţie magnetică. burghiului. Regula mîinii stîngi. - acţiunea cîmpului magnetic asupra
2 * Investigarea experimentală conductorului parcurs de curent
a cîmpului magnetic generat electric.
4.5 Motoare electrice. 1
de curentul electric şi a forţei Activităţi practice frontale:
4.6 Sistematizarea, generalizarea
electromagnetice. -Confecţionarea electromagneţilor.
* Aplicarea regulii mîinii
achiziţiilor. 1
4 Analiza testului de autoevaluare. -Asamblarea motorului electric.
stîngi şi a formule forţei
4.7 Evaluarea sumativă 1 Rezolvarea problemelor
electromagnetice la
Comunicări:
rezolvarea problemelor.
-motoarele electrice si respectarea
* Descrierea principiului de
3 funcţionare a motoarelor securităţii la utilizarea lor.
electrice. Evaluare sumativă
* Asamblarea unui motor
2 electric şi confecţionarea
unui electromagnet .
* Respectarea securităţii la
4 utilizarea motoarelor
electrice.
4.9 Sistematizarea, 1
generalizarea achiziţiilor.
4.10 Evaluare finală 1 Evaluare finală
4.20 La dispoziţia profesorului 2
(pentru sinteză şi evaluare sem.II)