Sunteți pe pagina 1din 7

PRO IECT DIDACTIC

Profesor: Simaşcu L
Clasa: a VII-a
Data: ______________
Disciplina: Educaţie Plastică
Unitate de învăţare: Compoziţie şi desgn
Unitatea de conţinut: Compoziţia plastică statică şi dinamică
Subiectul: Peisaj rural – Case în sat
Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi
Unităţi de competenţe:
3.1 Caracteristica legităţilor compotiţiei în artele vizuale şi design.
3.2 Organizarea centrului de interes şi a celui compositional în spatial plastic;
3.3 Caracteristica mijloacelor şi procedeelor de realizare a compoziţiei statice/dinamice în
artele vizuale şi design.

Obiective operaţionale:
O1- să cunoască termenul de compoziţie statică şi dinamică, să le identifice şi diferenţieze
în compoziţiile plastice;
O2 - să cunoască modalitatea de a obţine un centru de interes folosind poarta armoniei;
O3- să realizeze o compoziţie statică cu mai multe centre de interes, respectând cerinţele
lecţiei;
O4 - să folosească elemente de limbaj plastic şi diverse tehnici în realizarea ei;
O5 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.

Strategiile didactice:
Forme de organizare :frontală, individuală, în grup
Metode, tehnici, procedee : conversaţia, observaţia,comparaţia, exerciţiul,

Strategii de evaluare: EF, instrumentală, P4 compoziţie plastică/decorativă.


CRITERII DE SUCCES:
1. Disting compoziția plastică/ decorativă;
2. Aplic scheme de compunere a elementelor de limbaj vizual-plastic, materiale și tehnici potrivite;
3. Realizez creativ compoziția plastică/ decorativă, respectând tema/subiectul propus;
4. Comentez aspectul estetic al compoziției,
5. Descriu mesajul artistic;
6. Apreciez activitatea/produsul.
Mijloace didactice: - compoziţii ale copiilor pentru exemplificare; tempera , apa, paletă,
creioane colorate;
DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC

Secvenţele
lecţiei Competenţe specifice Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluarea
Metode Mijloace de
Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi învăţământ
procedee

1. C7 - să exerseze Asigurarea unui climat


deprinderi de favorabil pentru buna Hârtie, Frontală
Moment comunicare şi desfăşurare a lecţiei. Verific Pregătesc materialele şi Conversa tempera, şi
organizatoric colaborare cu prezenţa, ţinuta elevilor şi aşteaptă în linişte -ţia pensule, individuală
profesorul şi colegii; esteticul clasei. Îndrum elevii în începerea lecţiei. pahar apa,
C8 - să-şi dezvolte o activităţi de pregătire a creioane,
atitudine pozitivă faţă materialelor necesare şi de caiet, manual
de studiul educaţiei stabilire a ordinii şi disciplinei.
plastice.
2. Pentru ce oră va-ţi pregătit Pentru ora de desen
acum? Conversa
Actualizarea După cum vedeţi în mijlocul -ţia
cunoştinţelor nostru avem un cadru didactic,
Discuţii care au dorit să asiste la această
pregătitoare ora , la realizarea acestui
şi anunţarea proiect al vostru.
temei Astăzi la ora de desen vom Elevii ascultă indicaţiile şi
plastice şi a discuta despre compoziţia notează în caiete lecţia
obiectivelor plastică, statică şi dinamică, cu
mai multe centre de interes.
În anul anterior, aţi învăţat
despre compoziţia închisă sau
deschisă.
La ce face referire aceşti doi La modul de aşezare a
termeni? elementelor în pagină,
centrul de interes la
compoziţia statică poate fi
central şi celelalte
elemente sunt direcţionate
în aşa fel încât să
evidenţieze elementul
central.
La compoziţia deschisă
pot fi mai multe centre de
interes şi avem impresia sa
lucrarea de faţă este doar
un fragment din întregul
ansamblu pictural.
Ce caracter are compoziţia Are un caracter static.
închisă?
Dar cea deschisă? Un caracter dinamic

3.
Astăzi vom discuta despre un alt Elevii notează în caiete Observa Manualul Frontală
şi
tip de compoziţie - statică şi titlul lecţiei -ţia individuală
dinamică.
Comunicare Compoziţie statică şi dinamică
a noilor cu mai multe centre de interes
cunostinte Dacă vom analiza o compoziţie
statică vom observa că: -are un caracter static,
parcă elementele sunt
încremenite, domină liniile
vertical şi orizontale,
culorile sunt armonioase.
Dacă vom analiza o compoziţie
dinamică vom observa că: -are un caracter dinamic,
parcă elementele sunt în DVD player
mişcare, răsucite,
tensionate, domină liniile
pe diagonală, curbe,
culorile sunt contrastante.

Ce este un centru de interes? - centrul de interes


reprezintă zona care
atrage din primul moment
atenţia într-o compoziţie.
Câte centre de interes pot fi - pot fi mai multe centre
C1- să cunoască într-o compoziţie? de interes;
termenul de compoziţie Cum se realizează centrele de - prin contrast de culori,
statică şi dinamică, să le interes ? linii forme (justapuse în
identifice şi diferenţieze centrul de interes);
în compoziţiile plastice; - prin contrast cu
C2 - să cunoască dominanta lucrării: tonuri
modalitatea de a obţine deschise într-o dominantă
un centru de interes închisă; culori calde într-o
folosind SECŢIUNEA dominantă rece; culori
DE AUR sau POARTA pure într-o dominantă de
ARMONIEI; tente rupte; tente picturale
când domină tenta plată;
-prin insistarea asupra
detaliilor sau a
ornamentelor; -prin
sugerarea conflictului
dintre personaje; -prin
expresivitatea unui portret
sau profunzimea unei
priviri.
În cadrul acestei lecţii doresc să
va arat o metodă pe care au
folosit-o de-a lungul timpului
artiştii pentru găsirea unui Elevii notează în caiete,
centru de interes în compoziţiile pregătesc materialele
lor. Este vorba despre POARTA necesare, compas, liniar.
ARMONIEI, folosită încă din
perioada Renaşterii.
Realizez pe tablă schema prin Elevii urmăresc etapele
care dorim să obţinem un realizării schemei şi o
centru de interes în compoziţie. realizează şi ei pe foaia de
desen
C3 - să asculte cu După realizarea schematică a
atenţie instrucţiunile centrului de interes prin
care le primesc, în stabilirea concretă a aşezării în
realizarea temei pagină a acestui centru de
propuse interes le comunic copiilor care
C4- să realizeze o este subiectul lecţiei.
compoziţie statică cu
mai multe centre de Peisaj rural – Case în sat Elevii notează în caiete
interes, respectând - dar atenţie nu doresc o
cerinţele lecţiei; reproducere fotografică a
C5 - să folosească acestei teme, ci o reprezentare
elemente de limbaj ideatică fantezistă, o lume în
plastic şi diverse tehnici care totul este posibil.
în realizarea ei; Puteţi enumera câteva elemente - casele ţărăneşti, fântâna
reprezentative pentru această cu cumpănă, gospodăria,
temă? ţăranii surprinşi în diferite
Pentru a înţelege mai bine activităţi.
cerinţele le arat copiilor imagini Elevii urmăresc imaginile.
care abordează acest subiect.
Explică elevilor Tehnica 6-3-5. Elevii pregătesc suprafaţa
C6 - să analizeze Fiecare elev schiţează un foii de lucru, culorile şi tot Exerciţul
Etapa de obiectiv lucrările element în zona centrului de ce au necesar pentru Observarea
creaţie şi de proprii si pe cele ale interes găsit, apoi după 5 realizarea compoziţiei sistematică
formare a colegilor, în funcţie de minute la semnalul Activitate
priceperilor şi următoarele criterii: profesorului, transmite foaia indepen
deprinderilor respectarea temei, sa colegului . Acesta, -dentă şi
realizarea unei vizualizează idea schiţată de în echipă
compoziţii cu aspect colegul lui şi încearcă prin Elevii urmează sfaturile
estetic; formulări noi să o modifice în profesorului şi procedează
C7 - să exerseze sens creativ. Foile sunt întocmai.
deprinderi de transmise de la un elev la
comunicare şi altul, până când ideile iniţiale Frontală şi
colaborare cu sunt îmbunătăţite de toţi individuală
profesorul şi colegii; membrii grupului. Aşezarea
C8 - să-şi dezvolte o culorii pe suprafaţa foii implică
atitudine pozitivă faţă acelaşi ritual, lucrările sunt
de studiul educaţiei schimbate la semnalul
plastice. profesorului, şi treptat se
încearcă finalizarea Conversa
compoziţiilor, prin punerea - ţia
culorilor pe întreaga suprafaţă a Tehnica 6-3-5
foii. În timp ce elevii lucrează
creez o ambianţă plăcută la
clasă prin asigurarea unui fond
muzical.
În timp ce elevii lucrează, voi da
indicaţii individuale celor care
au nevoie.
Cum se numeşte compoziţia Compoziţia statică cu mai
plastică învăţată astăzi? multe centre de interes
C7 - să exerseze Se fac aprecieri asupra modului Elevii participă cu toţii la Analiza
deprinderi de de lucru al tuturor elevilor, al realizarea proiectului rezultate
Etapa de comunicare şi comportamentului şi asupra comun, şi după finalizarea -lor
analiză şi colaborare cu modului în care au finalizat ansamblului decorativ activităţii
evaluare profesorul şi colegii; tema propusă. Se coordonează strâng materialele şi fac
C8 - să-şi dezvolte o activitatea de încheiere a orei. curăţenie în jurul lor.
atitudine pozitivă faţă Se realizează pe tablă o mini-
de studiul educaţiei expoziţie pentru ca elevii să
plastice. poată conştientiza că munca în
echipă poate fi interesantă,
productivă, are mai multe
avantaje.
„ METODE DE REZOLVARE DE PROBLEME PRIN STIMULAREA CREATIVITITĂŢII”
TEHNICA 6-3-5

Metoda se numeşte ,,6-3-5 ”, pentru că grupele sunt compuse din 6 membrii, se enunţă 3 idei care sunt îmbunătăţite de
ceilalţi elevi din grup, timp de lucru 5 minute pentru fiecare elev din grup.
După formularea subiectului pe tablă Peisaj rural – Case în sat, pentru care se cer soluţii întregului colectiv de elevi- de ex:
care sunt elementele specific ţăraneşti, care pot fi reprezentate în compoziţia lor (la rândul lor, acestea vor fi notate pe tablă ca elevii să
le poată vizualiza în permanenţă), clasa este împărţită în grupe de câte 6 elevi. Prin intermediul exemplificărilor elevii au
posibilitatea de a vizualiza alte compoziţii tematice realizate de pictori naivi sau de colegii lor mai mari, acestea îi vor ajuta pe elevi să
înţeleagă mai bine subiectul propus, pentru că scopul nu este de a reprezenta un simplu peisaj rural, ci pornind de la elementele specific
tărăneşti, să le transpună pe foaie într-o manieră fantezista sau idealistă. Elevii pregătesc suprafaţa foii de lucru, culorile şi tot ce au
necesar pentru realizarea compoziţiei. Fiecare elev schiţează trei elemente, apoi la semnalul profesorului, transmite foaia sa
colegului din dreapta şi o primeşte pe a celui din stânga. Acesta, vizualizează cele trei idei schiţate de colegul lui şi încearcă prin
formulări noi să le modifice în sens creativ. Foile sunt transmise de la un elev la altul, până când ideile iniţiale sunt
îmbunătăţite de toţi membrii grupului. Aşezarea culorii pe suprafaţa foii implică acelaşi ritual, lucrările sunt schimbate la semnalul
profesorului, şi treptat se încearcă finalizarea compoziţiilor, prin punerea culorilor pe întreaga suprafaţă a foii.
La finalizarea compoziţiilor, profesorul strânge foile de la elevi, le clasifică în funcţie de originalitatea tratării subiectului, modul
ingenios de rezolvare a problemei şi le expune prin lipire pe tablă realizând o mică expoziţie, elevii având posibilitatea de a vizualiza
într-un timp scurt rezultatul muncii în echipă.
Pentru realizarea feed-back-ului şi stimularea autoevaluării, ulterior vor fi discutate şi analizate rezultatele muncii lor în echipă.
Avantaje:
S-a demonstrat că metoda are o serie de avantaje:
 oferă elevilor cu înclinaţii artistice reduse posibilitatea de a conştientiza că şi munca lor contează, şi că poate avea o finalitate,
pozitivă;
 similar brainstorming-ului, stimulează construcţia de „idei pe idei”; de ex: pornind de la o imagine oarecare, de pe foaie, pentru
fiecare elev în parte, acea imagine poate reprezenta altceva, şi în acest fel imaginea iniţială poate suferi transformări inedite.
 încurajează solidaritatea în grup şi competiţia între grupuri, îmbinând munca individuală cu cea de echipă;
 are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echipă cât şi procesele psihice superioare (gândirea cu operaţiile ei:
analiza ideilor emise de ceilalţi, comparaţia, sinteza, generalizarea şi abstractizarea; dezvoltă imaginaţia, creativitatea)
 dezvoltă spiritul critic.
Dezavantaje:
 constrângerea participanţilor de a realiza compoziţia într-un timp fix;
 pot exista fenomene de contagiune negativă între reprezentări; elevii pot fi influenţaţi de soluţiile anterioare, intrând într-un
blocaj creativ