Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA „Științe Economice”

Departamentul „Administrarea Afacerilor”

Lucru individual la disciplina Managementul Proiectelor


Proiect: Modernizarea utilajului întreprinderii Marico & Co SRL

Coordonat:Prisacaru Veronica

Elaborat:Zinovii Dumitrița

Chișinău 2019
Denumirea proiectului: Modernizarea utilajului întrprinderii Marico & Co SRL

Arborele problemei:
STAGNAREA VIITOAREI INSTABILITATEA FORȚEI DE
NIVEL SCĂZUT AL COMENZILOR
DEZVOLTĂRI MUNCĂ

LIPSĂ MIJLOACE FINANCIARE PENTRU NIVEL SCĂZUT AL SALARIILOR PRESIUNE CONCURENȚIALĂ MARE
INVESTIȚII

PERFORMANȚĂ REDUSĂ LA LOCURILE DE


PROFIT SCĂZUT NIVEL SCĂZUT AL COMPETITIVITĂȚII
MUNCĂ

NIVELUL SCĂZUT AL PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII „MARICO & CO” SRL

LIPSA PERSONALULUI CARENȚE DE


PROCES TEHNOLOGIC DEPĂȘIT CALIFICAT MANAGEMENT

SPAȚII DE ABSENȚA INSTRUIIRII EVALUAREA


UTILAJE CHELTUIELI REGIE STOCURI
PRODUCȚIE ANGAJAȚILOR FORMALĂ A
NEPERFORMANTE MARI CONSIDERABILE
IMPROPRII PERFORMANȚELOR
ANGAJAȚILOR
Grupuri țintă:

 Angajații întreprinderii „Marico & Co” SRL, adică sunt cei care beneficiază direct de pe urma proiectului;

Beneficiari:

 Întreprinderea „Marico & Co” SRL, sunt cei care vor beneficia pe termen lung de la proiect ;

Diagrama Gantt
Nr. Activități Începutul Sfârșitul Lunile anului 2020
perioadei perioadei I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Reabilitare şi amenajare clădire 01.01.2020 29.02.2020
2 Achiziție utilaje pentru procesul tehnologic 01.03.2020 30.04.2020
3 Montarea utilajelor 01.05.2020 31.05.2020
4 Punerea în funcțiune utilaje 01.06.2020 30.06.2020
5 Achiziţie calculatoare si alte echipamente IT 01.07.2020 31.07.2020
6 Instalare reţea de calculatoare şi punere în 01.08.2020 30.09.2020
funcţiune a ecipamentelor IT
7 Training pentru angajaţii ce urmează să lucreze cu 01.10.2020 30.11.2020
noul utilaj (procesul de instruire)
8 Evaluarea angajaților 01.12.2020 31.12.2020

Ipoteze pentru realizarea scopului( a activităților):


- conjuctură de piaţă favorabilă pentru domeniul de activitate al firmei;
- menţinerea cursului de schimb la acelaşi nivel;
- cadru legislativ stabil (dreptul muncii, taxe şi impozite);
- menţinerea nivelului de preţ la materia primă şi energie;
Rezultate obținute:
Dotări corespunzătoare pentru producție cu utilaje noi;
Clădire modernizată şi funcţională;
Rețea tehnologică performantă;
Instruirea angajaților ;
Creșterea salariilor angajaților.
Bugetul proiectului:

Linia Unitate Nr.de Preț unit. Total,Euro Contribuția


Donator X*,
de Specificări de unități Euro Solicitantului,
%
buget măsură %
I.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obținerea terenului 1 100000,00 100000 100 0
1.2. Amenajarea terenului 1 5000,00 5000 100 0
Total cheltuieli pentru obţinerea şi 105000
amenajarea terenului
II.Cheltuieli pentru activități
2.1. Organizarea evenimentelor de instruire
2.1.1 Cazare Zile 50 10 500 100
2.1.2 Arenda salii Zile 50 15 750 100
2.1.3 Arenda echipament de traducere sincronă Ore 20 7,5 150 100
2.1.4 Pauza de cafea Persoane 60 1,5 90 100
2.1.5 Alimentarea Persoane 60 4 240 100
2.1.6 Materiale informative Persoane 60 2 120 100
2.2. Servicii transport pentru:
2.2.1 Transportarea participantilor persoane 30 6 180 100
2.2.2 Transportarea expertilor/consultantilor călătorii 20 5 100 100
2.2.3 Organizarea evenimentului călătorii 10 7 70 100
Total cheltuieli pentru activități 2200
III.Echipament
3.1. Notebook Buc. 15 300 4500 100
3.2. Printer Buc. 10 150 1500 100
3.3. Telefoane Buc. 10 100 1000 100
3.4. Uniforme Buc. 60 20 1200 100
3.5. Toner Buc. 10 15 150 100
3.6. Hârtie Buc. 20 5 100 100
Total echipament 8450
IV. Cheltuieli pentru investiţii
4.1. Construcţii şi instalaţii 1 10000 10000 80 20
4.2. Utilaje şi echipamente 1 50000 50000 10 90
Total cheltuieli pentru investiții 60000
Total 175650

S-ar putea să vă placă și