Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat,

Director General,
Ec. Manole Mihai-Alin

CAIET DE SARCINI

Refuz de ciur (conform Proiect: Reabilitare DJ 702 D Butoiu de Sus – Dragomiresti)

Referinte normative
SR 667 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate
SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate

SR EN 932-3 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3 :Procedura si
terminologie pentru descrierea petrografica simplificata
STAS 6200/5 Pietre naturale pentru constructii. Determinarea rezistentei la compresiune si calculul
coeficientilor de inmuiere
STAS 6200/11 Pietre naturale pentru constructii. Metode de incercari fizice, mecanice si mineralogice.
Determinarea densitatii aparente si a greutatii volumice aparente
STAS 6200/13 Pietre naturale pentru constructii. Determinarea compactitatii, porozitatii si a coeficientului de
saturatie
STAS 6200/15 Pietre naturale pentru constructii. Determinarea comportarii la inghet – dezghet

Conditii tehnice

Agregatele naturale vor proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare.
Rocile trebuie sa fie omogene in ceea ce priveste structura si compozitia petrografica – mineralogica;
fara urme vizibile de degradare fizica sau chimica; lipsite de pirita, limonita sau saruri solubile.
Natura si caracteristicile petrografice – mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932 – 3 si STAS
6200/4.
Incercarile care se fac asupra materialului de umplutura trebuie sa fie conform tabel:
Nr. Caracteristica Conform Conditii de admisibilitate
crt. STAS
1. Rezistenta la inghet – dezghet:
- nr. epruvete cu deteriorari evidente 0
- coeficient de gelivitate (pierderi de masa) 6200/15-83 <0,3%
- coeficient de imnuiere dupa inghet - dezghet 6200/5-91 <25%
- nr. de cicluri de inghet – dezghet, min. 5091-83 min. 50
2. Absorbtia de apa SR 667 max. 3%
3. Rezistenta la compresiune:
- in stare uscata 6200/5-71 61 – 120 N/mmp
- in stare saturata 6200/5-71 >50 N/mmp
4. Densitate aparenta:
- roci semigrele 6200/11-73 1,801 – 2,25 g/cmc
- roci grele 6200/11-73 2,251 – 3,00 g/cmc
5. Porozitatea aparenta:
- roci foarte putin poroase, 6200/13-80 <1%
- roci putin poroase 6200/13-80 1,0 – 5,0%
Dimensiuni
Refuz de ciur avand granula 30 – 100 mm max.
Certificate de conformitate a calitatii
La contractarea produselor, furnizorul trebuie sa prezinte certificarea de conformitate a calitatii produselor
livrate.

Fiecare lot aprovizionat va fi insotit de documentul de certificare a calitatii impreuna cu rapoarte de


incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

CONDIŢII DE LIVRARE ŞI TRANSPORT

- Livrarea se va face in termen de 1(una) zi de la comanda ferma a beneficiarului , de destinatia finala,


respectiv DJ 702 D Butoiu de Sus- Dragomiresti, in urma comenzii ferme a beneficiarului in termen de
1(una) zi, pentru o cantitate de maxim 150 tone / zi , conform HG nr.1373/2008.
- Transportul produselor intră în obligaţia furnizorului şi se va face cu mijloacele de transport ale acestuia;
- Autoritatea contractanta va achiziționa numai cantitățile necesare, fără a fi obligată să achiziționeze
întreaga cantitate estimată în cadrul documentației de atribuire;

Cantitate ce trebuie achizitionata: Cantitate totala 1.100 to

DOCUMENTE OBLIGATORII CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE

- factura fiscala;

- avizul de expeditie;

- nota de cantarire;

- documentul de certificare a calitatii impreuna cu rapoarte de incercare prin care sa se certifice


calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

CONDIŢII DE TESTARE ȘI RECEPTIE

Achizitorul are obligatia de a inspecta si / sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile
tehnice ,care trebuie sa insoteasca produsul la fiecare livrare.Daca produsele nu corespund specificatiilor (produsele sunt
neconforme), achizitorul are dreptul de a le respinge, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul, de a inlocui
produsele refuzate, cu produse conforme cu performanta declarata.

MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul ( fabricant, distribuitor) va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
din caietul de sarcini .

Propunerea tehnica va contine, obligatoriu si urmatoarele documente :

- Dovezi privind certificarea Sistemului de Management calitate – mediu , in conformitate cu standardele: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004,

- specificatia tehnica a produsului ;

- documentul de certificare a calitatii impreuna cu rapoarte de incercare prin care sa se certifice calitatea
materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

- contract de furnizare, in cazul in care ofertantul nu are calitatea de producator.


DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMEN DE PLATĂ

- Durata contractului: de la data semnarii şi până la 31.12.2015.


- Termen de plată: Plata se va efectua prin transfer bancar in termen de 30 de zile de la data primirii facturii,dar
nu mai devreme de 30 de zile calendaristice de la receptia calitativa a produselor.

Director tehnic, Şef Laborator,


Ing. Ana Ion Ing.Năescu Mihaela

Sef Birou Achizitii/Aprovizionare


Ing. Georgescu Adrian