Sunteți pe pagina 1din 181

CÂNTQRILE

TRIODULUI
WI
PENTICOSTARULUI

Mănăstirea Sihăstria

2019
În Duminica fiului risipitor, Duminica Înfricoșatei Judecăţi
și în Duminica izgonirii lui Adam din Rai

POLIELEU - LA RÂUL BABILONULUI


prescurtat de Dimitrie Suceveanu

Glas Γα

a râ ul Ba bi lo nu u lui a co lo am șe

zu ut și i a a am plâns când ne-am a dus a min te de

Si o o o o o o o o o on A li lu i a A li

lu i a A li lu i i a a a

n săl cii în mi ij lo cul lor am spân zu rat

or ga a ne le e noas tre e e e e e e e e e e

A li lu i a A li lu i a A li lu i i i

i a a

ă a co lo ne-au în tre ba at pe e e noi

cei ce ne-au ro bit pe e no o oi cu vin te de

e âc â ân tă ă ă ă ă ă ări A li lu i a
2 Cântările Triodului și Penticostarului

A li lu i a A li lu i i a a a

i cei ce ne-au ro bit pe e noi cân ta a a a

re e cân ta a ați no uă din cân tă ri le Si i i

o o nu u u lu u u u u u ui A li

lu i a A li lu i a A li lu i i a a a

um vom cân ta a a cân ta rea

Do o om nu u u lui în pă mâ ânt stră ă ă i i

i i i i i i in A li lu i a A li lu i a

A li lu u u i i i a a a

e te voi ui ta I e ru sa li i i i

me ui ta a tă să fi e drea a ap ta a a mea a

a a a a a a a A li lu i a A li lu i a

A li lu u u i i i a a a
Polieleu La râul Babilonului 3

ă se li peas că li im ba a mea de gru ma

zu ul me eu de nu-mi voi a du ce a min te e e

de e e ti i i i ne e e e e e e A

li lu i a A li lu i a A li lu u u i i i

a a a

e nu voi pu ne e î na in te I e ru sa

li i i mu ul ca în tru în ce pu tul ve se

li i e e ei me e e e e le e e e e e

e A li lu i a A li lu i a A li lu u

u i i i a a a

a du-Ți a min te Doa am ne e de fi ii lui E

do o om în zi ua I e ru sa li i i i i

i i i i mu u lu u u u ui A li lu
4 Cântările Triodului și Penticostarului

i a A li lu i a A li lu u u i i i

a a a

a re zi cea au stri ca a ți-l stri i ca

a a a a ți i-l pâ nă la te me li i i le

lu u u u u u u u u u u u u u u

ui A li lu i a A li lu i a A li lu u

u i i i a a a

a ta Ba bi lo o o nu u u lu ui ti că

loa a a a a sa a a fe ri cit es te ca re le va

răs plă ă ti răs plă ti i rea a ta a ca re

ai răs plă ti i i it no o o o uă ă ă ă

ă ă ă A li lu i a A li lu i a A

li lu i i a a a
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 5

e ri ci i it e e e es te ca re le va a

pu ca și va lo vi pe pru u un ci i ii tăi

de e e pia a a a tră ă ă ă ă ă ă A

li lu i a A li lu i a A li lu u u u i

i i a a a

La Utrenie, după Evanghelie


UȘILE POCĂINŢEI...,
traduse de Emanuil Zmeu, după Th. Fochaefs

Glas Δι

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ â ân tu lu ui

Duh

u și le po că in ței des chi i de e-mi mi i i

e Dă tă to o ru u le e e de e e vi a a

ță că mâ â ne e că ă du hu ul meu la Bi se ri

ca Ta a a a a cea a a Sfâ â ân tă ă pur


6 Cântările Triodului și Penticostarului

tând lo ca aș a a al tru pu u lui cu u u u

u u to o tul spu u u u ur cat ci ca un În

du ra at cu ră țe e e e e e eș te e-l

pe e e e e e e e e e pe e e el cu mi

la mi lo o os ti vi i rii Taa a a le

i a cum și pu ru u rea și în ve cii ve ci

i lor A a min

ă ră ri le mâ ân tu u i i i rii în drep

tea ză-mi de Dum ne zeu Năs că ă toa a a a re căci

cu pă ca a te e gro o za a a ve mi-am spur ca a

at su u fle e e tul și cu le ne vi i i

i i re mi-am chel tu it toa a a a a a tă


B

vi a a ța a a mea cu ru gă ciu ni le
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 7

ta a a le iz bă ve e e e eș te e mă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă de toa a a

tă ă ă ne cu u ră ți i i i i a

Miluiește-mă, Dumnzeule, după mare mila Ta ...

a mul ți i i mea a fap te lor me le ce

lo or re e e le cu ge tând e e eu ti i i că

lo o sul mă cu tre e e e mu ur de în fri

co șa ta a zi i i a ju u de că ă ă ă ții

ci în dră ăz nind spre mi i la mi los ti i i vi i

i rii Ta a le ca Da vi i id stri i ig Ți

i i e e mi lu ie eș te mă Du um ne e ze

e u u le du pă ma a a a re e mi i i

i i la Ta a a
8 Cântările Triodului și Penticostarului

ALTELE
de Arhid. Anton V. Uncu

Glas Πα

la vă Ta a tă lui și Fi u lui și Sfâ â ân

tu u lu u ui Duh

u și le po că in ței des chi i de e-mi mi

i i e Dă tă ă to o ru u le de e vi

a a a a ță că mâ â ă ne că ă ă

du hu u ul me e eu la Bi se e ri i

ca Ta cea a a Sfâ â â ân tă pur tând lo caș a

al tru u u pu u lui cu to o o tu ul spu u

ur cat ci ca un În du u rat cu u u ră țe

e eș te-l cu mi i i la mi los ti vi rii

Ta a a a a le e e e e e

i a cu u um și pu u ru rea și în ve
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 9

cii ve e ci lo or A a a min

ă ră ă ri le mân tu i rii î î în drep tea

a a ză-mi Năs că toa a a a re e de Du

um ne e e zeu căci cu pă ca te gro o o za a

a a ve mi-am spur ca a at su fle e e tul

și cu le ne vi i i i i i i re vi a a

ța mea toa a tă ă o o am che el tu u

u it ci cu ru gă ciu u ni i i le ta a a

le iz bă ve e e eș te e e e e mă de

toa a a tă ne cu u ră ți i i a a a a

a a

Miluiește-mă, Dumnzeule, după mare mila Ta ...


Cu ră țe e eș

te fă ră de le e gi le e noa a a a as tre
10 Cântările Triodului și Penticostarului

a mul ți mea fa ap te lor me le ce e e

lor re e e le cu ge tâ â ând eu ti i că

lo o o o sul mă cu tre e e e e e e

mur de în fri co șa a ta zi i i a ju u de

că ă ă ă ții ci în drăz nind spre mi i la mi

los ti vi i rii Ta a a a le ca Da vi

i i i id stri ig Ți i i e stri i i i ig

Ți i i i e mi lu ieș te mă Dum ne ze e u u

le du pă ma a re mi i i i la Ta a

a a a a a

ALTELE
de Arhim. Ghelasie Basarabeanu

Glas Νη

la vă ă Ta tă ă lui și Fi u lu ui și Sfâ â ân

tu u lu u ui Duh
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 11

u și le po că i i i i i i in țe ei

des chi de e-mi mi i i e Dă tă to o o o o o

o o ru u u le de vi i i a a a a ță

că mâ ne e că du u u u u hu u u ul meu la

Bi se e ri ca Ta a cea a Sfâ â ân tă pur tând lo

caș a a al tru pu u lui cu u u to o o cu to

o tul spu u u u ur cat ci i ca un În du u

ra at cu ră țe e e eș te e-l pe e e el

cu mi i la mi i lo os ti vi ri i ii Ta a

a a le

i a cum și i pu ru u rea și în ve cii ve e

ci i lo or A a min

n ca lea mân tu i i rii în drep tea ză ă mă


12 Cântările Triodului și Penticostarului

Năs că toa a a a re de Du u um ne e e e zeu

căci cu pă ca a a a te gro za a a a a

ve mi-am spur ca a a at su u u u u u fle

e tu ul me e e e eu și cu le ne vi i i

i i re vi a ța a mea a toa a a a tă ă ă o

am che e el tu u u u it ci cu ru gă

ciu ni le ta a le iz bă ve e eș te e e e

mă ă de toa a a tă ă ne cu ră ă ă

Miluiește-mă, Dumnzeule, după mare mila Ta ...


ți i i i a
Glas Πα de Emanuil Zmeu

a mul ți mea fa ap te lor me le e e ce

e e lor re e e e e e le e e cu ge tâ â â

â ând eu ti i că lo o o o sul mă cu tre e

e e e e e mur de în fri i co șa a ta a a zi i
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 13

i i a ju u de că ă ă ă ă ții ci în

dră ă ăz nind spre mi i i la a mi i lo os

ti vi i i ri i ii Ta a a a a le ca Da

vid stri i ig Ți i i e e mi lu ieș te mă Dum

ne ze u u u le du pă ma a a a re e mi

i i la Ta a a a a a a

ALTELE
de Anton Pann

Glas Νη

la vă ă Ta a tă ă lui și Fi u lu ui și

Sfâ â â â ân tu u lu u ui Duh

u și le po o o că ă i in ței des chi i

i i i de e e-mi Dă tă to o o o ru u le de

vi i i i a a a a ță că mâ â ne e că

du u u u u hul meu la Bi se e ri i
14 Cântările Triodului și Penticostarului

ca a a Ta cea a a a Sfâ â â â ân tă pur

tâ ând lo ca a aș a al tru pu u u lui cu to o o

o tul cu to o tul spu ur ca at ci ca un În du

u ra at cu u ră ă țe e e e e e eș te e-l

cu mi la a a mi i los ti i vi ri i i ii

Ta a a a le

i a cum și i pu u ru u rea și în ve cii

ve e cii lo o o or A a a a min

ă ră ri le mâ â ân tu u i i rii în drep

tea a a a a ză ă mi Năs că toa a a a re e

e de Du u u um ne e e e zeu căci cu pă

ca a te e gro o za a a a a ve mi-am spur ca a

at su fle e e tul și cu le ne vi i i i i
Ușile pocăinţei... după Evanghelia Utreniei 15

re mi-am chel tu u it toa tă ă ă ă ă vi a

a a a ța cu ru gă ciu ni i le e ta a a

a a le iz bă ve eș te e e mă ă ă de

toa a a a tă ne e cu ră ă ă ă ți i i i a

Miluiește-mă, Dumnzeule, după mare mila Ta ... Glas Πα

a mul ți i i mea a fap te lor me le ce

lor re e le cu u ge e e tâ ând eu ti că

lo o o o o o su u ul mă cu tre e e

mu ur de în fri i co o șa a a a a a ta

zi a a a ju u u de că ă ă ă ții ci în

dră ăz ni i i ind spre e e e e mi i i i i

la în du ră ri i lo o o or Ta a a a a le

ca a Da a a a a vi id strig Ți i i
B

e e e mi lu u ie eș te e mă ă Dum ne
16 Cântările Triodului și Penticostarului

e ze e e e e u u le e du u u u pă ma a

re mi i i i la a a a Ta a a a a

PROCHIMENELE POSTULUI MARE

Duminica seara la Vecernie


de Ioan Zmeu

SĂ NU ÎNTORCI FAŢA TA

Glas Νη

ă nu u u în to o orci fa a a

a a a a ța a a Ta a de e e e la a

a a slu u u u de e la slu u u u

u u u ga a a Ta a a câ ând mă ă

ă ă ă ă ne că ă ă jesc de gra a a

a ab mă ă ă a a uzi ia a mi i in te spre

su u u u fle tu u ul me e e e eu

Sfârșitul
și i-l i iz bă ă veș te pe e el
Prochimenele Postului Mare de Duminică la Vecernie 17

a a mi i in te spre su u u fle e tu ul

me e e e eu și i-l i i iz bă ve e e e

e eș te e pe e e e e el

ALTUL
de Anton Pann

Glas Νη

ă ă nu u u u u u u u u să nu u

î î î î î în to o orci fa a a a ța

a fa a a a a a a a ța a a Ta a a

de e la a a slu u u u u u ga a Ta

a a când mă ne e e mă ne e că ă ă je e

e e esc de gra a a de gra ab mă a a

a a a a a a a a a u u uzi ia a

mi in te e spre su u u u u fle e e e
18 Cântările Triodului și Penticostarului

e e e tu u u ul me eu și-l iz bă ve e e eș

Sfârșitul
te e e e e pe e e e el

i-l iz bă ve e e eș te e e e e pe e e

e e e e e e e e e e e e e e

e e e e el

DAT-AI MOȘTENIRE
de Ioan Zmeu

Glas Νη

a a a a t-ai moș te ni i da t-ai

mo oș te ni i i i i i i i i i re e

ce e e e lo o o or ce e e lor ce e

e se e e e e e e e e e te e em

de nu u u u u me e le e Tă ău Doa a am

Sfârșitul
ne e
Prochimenele Postului Mare de Duminică la Vecernie 19

e nu u u u u me e le e e e Tău

Doa a a a am ne e e e e e e e

ALTUL
de Anton Pann

Glas Νη

a a a a a a a t-a a a a da a

a a t-a ai moș te ni i i i mo oș te ni i

i i i i i i i i i re e e e e

ce e lo o o or ce e e e se e te e e

e e e e e ce lor ce se e e te em de nu

me e le e Tău Doa a a a a a a a Doa a a am

Sfârșitul
ne

e nu me le e Tău Doa a a a a a a a Doa a a

a am ne e e e e e e e e e e e

e e e e e
20 Cântările Triodului și Penticostarului

TROPARELE

Ce se cântă la sfârșitul Vecerniei din Postul Mare


din Utrenierul Ioan Zmeu

Glas Κε

ăs că toa a re de Dum ne zeu Fe cioa ră bu

u cu ră te ce ea ce ești pli nă de dar Ma ri i

e Do om nul es te cu ti i i ne bi ne cu vân

ta tă ești tu în tre fe mei și bi ne cu vân tat es te

ro dul pân te ce lui tău că ai năs cut no uă

pe Mân tu i to o o o ru ul su fle te lor noa

a a a as tre

o te ză to rul lui Hris tos pe noi pe toți ne po

me ne eș te ca să ne iz bă vim de fă ră de le e gi

le noa a as tre că ți e s-a da at dar a te ru

ga pen tru noi


Prochimenele Postului Mare de Duminică la Vecernie 21

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui

Duh

u ga a ți vă pen tru noi sfin ți lor a pos toli și sfin

ții toți ca să ne iz bă vim de ne voi și din ne

ca a a zuri că pe vo oi calzi fo lo si tori că tre

Mân tu i to o rul v-am câș ti ga a a a at

Și acum
22 Cântările Triodului și Penticostarului

PROCHIMENELE DIN POSTUL MARE


pe zile, la Ceasuri și la Vecernie

ÎN ÎNTÂIA SĂPTĂMÂNĂ A POSTULUI MARE

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri

Prochimen gl.7: Slujiţi Domnului cu frică, şi vă bucuraţi de El cu cutremur

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea


Ta

Prochimen gl.5: Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Ia aminte glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu

Prochimen gl.4: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă

Prochimen gl.5: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău în tot
pământul

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Mărturisi-mă-voi Ţie Doamne, cu toată inima mea

Prochimen gl.6: Drept este Domnul şi dreptate iubeşte, îndreptări a văzut faţa Lui
Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 23

LA VECERNIE

Prochimen gl.5: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei apăra de neamul acesta în veac

Prochimen gl.6: Caută și mă auzi, Doamne Dumnezeul meu

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Când va întoarce Domnul robia poporului Său

Prochimen gl.4: Doamne, cine va locui în locaşul Tău

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Bine voi cuvânta pe Domnul, Cel ce m-a înţelepţit pe mine

Prochimen gl.4: Păzeşte-mă Doamne, ca lumina ochiului

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.7: Iubi-te-voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea şi
scăparea mea şi izbăvitorul meu

Prochimen gl.6: Doamne, ajutorul meu şi Mântuitorul meu eşti Tu

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Auză-te Domnul în ziua necazului

Prochimen gl.6: Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta; cânta-vom şi vom lăuda
puterile Tale
24 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN A DOUA SĂPTĂMÂNĂ A POSTULUI MARE

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El

Prochimen gl.6: Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat

LA VECERNIE

Prochimen gl.1: Domnul Cel tare şi puternic, Domnul cel tare în războaie

Prochimen gl.6: Caută spre mine şi mă miluiește

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Doamne, iubit-am bună cuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei
Tale

Prochimen gl.3: Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu; de cine mă voi
teme

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta

Prochimen gl.7: Domnul tărie poporului Său va da; Domnul va binecuvânta pe


poporul Său cu pace

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.5: Către Tine, Doamne, voi striga şi Dumnezeului meu mă voi ruga

Prochimen gl.6: Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinezi în veac


Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 25

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Veseliţi-vă întru Domnul şi vă bucuraţi drepţilor

Prochimen gl.1: Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru
Tine

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele
m-a scăpat

Prochimen gl.6: Scoală-Te, Doamne, şi ia aminte spre judecata mea

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Doamne în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori

Prochimen gl.6: Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să


mă cerţi

Prochimen gl.6: Ascultă Doamne ruga mea și rugăciunea mea

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească

Prochimen gl.6: Eu am zis, Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am


greşit Ţie
26 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN A TREIA SĂPTĂMÂNA A POSTULUI MARE

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Rugăciunea Dumnezeului vieţii mele, spune-voi lui Dumnezeu:


Sprijinitorul meu eşti Tu

Prochimen gl.6: Mântuirea feţei mele și Dumnezeul meu

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Întru Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua şi întru numele Tău ne
vom mărturisi în veac

Prochimen gl.6: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul și neamul

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Domnul puterilor este cu noi, păzitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov

Prochimen gl.3: Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru,


cântaţi

LA VECERNIE

Prochimen gl.3: Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru

Prochimen gl.2: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi dă Celui Preaînalt rugile
tale

Prochimen gl.6: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta


Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 27

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Nădăjduit-am spre mila lui Dumnezeu, în veac şi în veacul veacului

Prochimen gl.4: Când va întoarce Dumnezeu robia poporului Său

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta


mă judecă

Prochimen gl.4: Auzi Dumnezeule rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Miluieşte-mă, Dumnezeule, că m-a călcat omul

Prochimen gl.7: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit


sufletul meu

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Veseli-se-va dreptul, când va vedea izbândă

Prochimen gl.7: Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti Tu şi mila Ta mă va întâmpina

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Dă-ne nouă ajutor din necaz, și deşartă este mântuirea omului

Prochimen gl.6: Auzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la rugăciunea mea


28 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN A PATRA SĂPTĂMÂNĂ A POSTULUI MARE

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Întru Dumnezeu este mântuirea şi mărirea mea

Prochimen gl.4: Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Auzi Dumnezeule glasul meu, când mă rog către Tine

Prochimen gl.6: Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea mea
şi mila Sa de la mine

Prochimen gl.6: Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru,


binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Cântaţi Domnului, lăudaţi numele Lui

Prochimen gl.6: Mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe


Tine, Dumnezeule

Prochimen gl.6: Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac


Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 29

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel ce face minuni
Însuși

Prochimen gl.4: Iar mie a mă lipi de Dumnezeu, bine este

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, mai înainte de veac a făcut
mântuire în mijlocul pământului

Prochimen gl.4: Iar eu mă voi bucura în veac, cânta-voi Dumnezeului lui Iacov

LA VECERNIE

Prochimen gl.8: Rugaţi-vă și răsplătiţi Domnului, Dumnezeului nostru

Prochimen gl.8: Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către
Dumnezeu, şi a căutat spre mine

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Iar El este îndurat, și curăţește păcatele lor

Prochimen gl.5: Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Cel ce paşti pe Israel, ia aminte, Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie


pe Iosif

Prochimen gl.2: Bucuraţi-vă lui Dumnezeu, ajutorului nostru


30 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A POSTULUI MARE

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul


meu

Prochimen gl.8: Arată, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Povăţuieşte-mă, Doamne, în calea Ta şi voi merge întru adevărul


Tău

Prochimen gl.4: Iubeşte Domnul porţile Sionului, mai mult decât toate locaşurile lui
Iacov

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţile mele

Prochimen gl.6: Fericit este poporul, care știe strigarea

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam

Prochimen gl.5: Cel ce locuieşte în ajutorul Celui de sus, întru acoperământul


Dumnezeului, ceresc se va sălăşlui

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte

Prochimen gl.6: Domnul împărăţește și e îmbrăcat cu slavă


Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 31

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Dumnezeule al răzbunării, Doamne, Dumnezeul răzbunării,


arată-Te întru mărirea Ta

Prochimen gl.4: Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Domnul a împărăţit, să se bucure pământul

Prochimen gl.6: Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut


Domnul; mântuitu-l-a pe el dreapta Lui

LA VECERNIE

Prochimen gl.7: Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului


picioarelor Lui, că Sfânt este

Prochimen gl.6: Srigaţi Domnului tot pământul

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.8: Milă şi judecată voi cânta Ţie, Doamne

Prochimen gl.4: Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să vie

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung răbdător şi milostiv

Prochimen gl.4: Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate întru înţelepciune
Le-ai făcut
32 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN SĂPTĂMÂNA FLORIILOR

LUNI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Să se veselească inima celor ce caută pe Domnul

Prochimen gl.6: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în
veac

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui

Prochimen gl.7: Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava
Ta

MARŢI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Ajută-mă Doamne, Dumnezeul meu, și mă milueşte, după mila Ta

Prochimen gl.4: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Începerea înţelepciunii este frica Domnului

Prochimen gl.4: Cel milostiv și îndurat şi drept

MIERCURI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Lăudaţi tineri pe Domnul, lăudaţi numele Domnului

Prochimen gl.6: Binecuvântaţi sunteţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul


Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 33

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Bine voi plăcea înaintea Domnului în latura celor vii

Prochimen gl.4: Rugăciunile mele Domnului voi da, înaintea a tot poporului Lui

JOI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Aceasta este poarta Domnului, drepţii vor intra printr-însa

Prochimen gl.4: Pe calea poruncilor Tale am alergat, când ai desfătat inima mea

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Către Domnul, când m-am necăjit, am strigat și m-a auzit

Prochimen gl.6: Domnul te va păzi de tot răul, păzi-va sufletul tău Domnul

VINERI
CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru, am căutat cele bune Ţie

Prochimen gl.6: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am


săturat de defăimare

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Ajutorul nostru este întru numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi
pământul

Prochimen gl.4: Cei ce nădăjduiesc întru Domnul ca muntele Sionului, nu se vor


clătina în veac
34 Cântările Triodului și Penticostarului

ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI LUNI

CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Când a întors Domnul robia Sionului, făcu-tu-ne-am ca niște


mângâiaţi

Prochimen gl.6: De n-ar zidi Domnul casa, în deșert s-ar osteni cei ce zidesc

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și


pământul

Prochimen gl.8: Binecuvântat-am pe voi întru numele Domnului

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI MARŢI

CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.6: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El

Prochimen gl.4: Să nădăjduiască Israel spre Domnul, de acum şi până în veac

LA VECERNIE

Prochimen gl.6: Scoală-te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale

Prochimen gl.4: Iată acum ce este bun sau ce este frumos, fără numai a locui
fraţii împreună

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI MIERCURI

CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.8: Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul şi


pământul
Prochimenele Săptămânale ale Postului Mare 35

Prochimen gl.6: Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc, că este bun, că în veac este


mila Lui

Prochimen gl.4: Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece
cu vederea

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI JOI

CEASUL ÎNTÂI

Prochimen gl.1: Să cunoască neamurile că numele Tău este Domnul

Prochimen gl.8: Rugaţi-vă și răsplătiţi Domnului, Dumnezeului vostru

LA VECERNIE

Prochimen gl.1: Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean, și de la bărbatul nedrept


mă izbăveşte

Prochimen gl.6: Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală


asupra mea, mântuiește-mă

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA VINERI

CEASUL ÎNTÂI

Prochimen gl.4: Inima lui a adunat fărădelege luiși

CEASUL AL TREILEA

Prochimen gl.4: Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este
pururea

CEASUL AL ŞASELEA

Prochimen gl.4: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău în tot
pământul
36 Cântările Triodului și Penticostarului

CEASUL AL NOUĂLEA

Prochimen gl.6: Zis-a cel nebun în inima sa: nu este Dumnezeu

LA VECERNIE

Prochimen gl.4: Împărţit-au hainele Mele loruşi şi pentru cămaşa Mea au aruncat
sorţi

Prochimen gl.4: Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; dă război
celor ce-mi dau război

Prochimen gl.8: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău în tot
pământul

Prochimen gl 1: Pusu-M-au în groapa cea mai de desubt, întru cele întunecate şi în


umbra morţii

DUPĂ SLAVOSLOVIE

Prochimen gl.4: Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi pentru


numele Tău

Prochimen gl.7: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita
pe săracii Tăi până în sfârşit
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 37

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 1 Πα

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu i a, A li lu i a, A li lu u

i i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

u tru pești în chi pu i iri ri di cân du ne

că tre min tea ne tru pea as că și fă ă ră ma te

ri e a Pu te ri lor ce lor fă ră de trup și pri

mind stră lu ci re prin cân ta rea în tre it sfân tă a

Dum ne ze i rii în tre ei + i pos ta a suri ca He ru

vi mii să stri găm Sfâ ânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze u le


38 Cântările Triodului și Penticostarului

LUNI

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de trup

mi lu ie eș te e ne

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă

to ru lui mi lu ie eș te e ne

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta le mi lu ie eș

te e ne

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A po os

toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e mi

lu ie eș te e ne

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui

Duh

u toa te pu te ri le ce rești ca He ru vi mii să


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 39

stri găm Ce lui ce + e es te în tru cei de sus î năl

țân du-I în tre it Sfâ ân tă cân ta re Sfâ ânt Sfânt Sfânt

ești Dum ne ze u le pen tru ru gă ciu ni le tu tu

ror sfin ți lor Tăi mi lu ie eș te e ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci

lor A min

cu lân du ne din somn că dem că tre Ti ne Bu nu

le și cân ta re în ge reas că stri găm Ți i e Pu

ter ni ce Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru

Năs că toa rea de Dum ne zeu mi lu ieș te ne e e


40 Cântările Triodului și Penticostarului

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 2 Δι

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu u i a, A li lu u i a, A

li lu u i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

ur mând pe pă mâ ânt pu te ri lor de sus

cân ta re de bi ru i in ță a du cem Ți e Bu u nu

le Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze u u le

LUNI

cu o cro ti ri le ce e lor fă ră

de trup mi lu ie eș te ne

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te mer


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 41

gă to o ru lui mi lu ie eș te ne

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta a le mi lu

ie eș te ne

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A

po os toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e

mi lu ie eș te ne

la vă ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh

e zi di tă fi i re Fă că to ru le a toa

a te bu ze le noas tre le des chi de ca să ves ti im

la a u da Ta a stri gând Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne

ze u u le pen ru ru gă ciu ni le tu tu ror Sfi in


42 Cântările Triodului și Penticostarului

ți lor Tăi mi lu ie eș te ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min

in pat și din so omn m-ai ri di ca at Doam ne

min tea mea o lu mi nea a ză i ni ma și bu ze

le me le le des chi de ca să Te la ud Sfân tă Tre i

i i i me Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze u u le

pen tru Năs că toa rea de Dum ne zeu mi lu ie eș

te ne
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 43

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 3 Γα

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu i a, A li lu i a, A li lu u

i i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

LUNI

re i me de o fi in ță și ne des păr

ți tă U ni me în trei i pos ta suri și îm pre u u

nă ve cu i toa a re Ți e ca u nui sin gur Dum ne

zeu cân ta re în ge e reas că stri găm Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum

ne ze ul nos tru cu o cro ti ri le ce e lo or fă

ră de trup mi lu ieș te ne pe noi


44 Cântările Triodului și Penticostarului

MARŢI

re i me de o fi in ță și ne des păr

ți tă U ni me în trei i pos ta suri și îm pre u u

nă ve cu i toa a re Ți e ca u nui sin gur Dum ne

zeu cân ta re în ge e reas că stri găm Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum

ne ze ul nos tru pen tru ru gă ciu ni le Î na in

te me er gă to ru lui mi lu ieș te ne pe noi

MIERCURI

și VINERI

re i me de o fi in ță și ne des

păr ți tă U ni me în trei i pos ta suri și îm pre

u u nă ve cu i toa a re Ți e ca u nui sin gur

Dum ne zeu cân ta re în ge e reas că stri găm Sfânt Sfânt Sfânt

ești Dum ne ze ul nos tru cu pu te rea Cru cii Ta le pă

zeș te ne pe noi
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 45

JOI

re i me de o fi in ță și ne des păr

ți tă U ni me în trei i pos ta suri și îm pre u u

nă ve cu i toa a re Ți e ca u nui sin gur Dum ne

zeu cân ta re în ge e reas că stri găm Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum

ne ze ul nos tru en tru ru gă ciu u ni le Sfin ți lor

A a po os toli și a le I e ra ar hu lui

Ni co la e mi lu ieș te ne pe noi

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

e Ta a tăl Cel fă ă ră de în ce put pe

Fi ul Cel îm pre u nă fă ă ră de în ce put pe

Du u hul Cel îm pre u nă ve cu i to or dum ne

ze i i rea cea U na ca He ru vi mii a slă vi i

în dră ăz nind zi i cem Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze ul


46 Cântările Triodului și Penticostarului

nos tru pen tru ru gă ciu ni le tu tu ror sfi in

ți lor tăi mi lu ieș te ne pe noi

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A min

ă ră de ves es te Ju de că to rul va ve ni

și fap te le fi e că ru ia se vo or des co pe ri

deci cu fri că să stri găm în mie zu ul no o op ții Sfânt Sfânt

Sfânt ești Dum ne ze ul nos tru pen tru Năs că toa a

rea a de Dum ne zeu mi lu ieș te ne pe noi


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 47

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 4 Di

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu u i a, A li lu u i a, A

li lu u u i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

lu ji to ri lor Tăi fă ră de ma te ri e

no oi mu ri to o rii în drăz nind să a du cem

cân ta re zi cem Sfânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le

LUNI

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de trup

mân tu ie eș te ne

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă


48 Cântările Triodului și Penticostarului

to ru lui mân tu ie eș te ne

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta a le mân tu ie eș

te ne

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A

po os toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e

mân tu ie eș te ne

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh

re cum ce te le în ge ri lor a cum în cer a

șa și stă ri le oa me ni lor pe pă mânt cu fri că cân

ta re de bi ru in ță a du cem Ți e Bu u nu le

Sfânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru ru gă


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 49

ciu ni le tu tu ror sfin ți lor Tăi mân tu ie eș te ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min

e Pă rin te le Tău fă ră de în ce put și

pe Ti ne Hris toa se Dum ne ze u le și pe Du hul

Tău Prea sfânt în drăz nind a slă vi ca He ru vi mii zi

cem Sfânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru Năs

că toa rea de Dum ne zeu mi lu ieș te ne e e


50 Cântările Triodului și Penticostarului

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 5 Κε

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu i a, A li lu u i a,

A li i lu i i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

LUNI

re mea cân tă rii es te și cea sul ru gă ciu

nii cu o sâr di e să stri gă ăm că tre U nu ul Dum

ne zeu Sfâ ânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze ul nos tru

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de tru up mi lu

ieș te e ne

MARŢI

re mea cân tă rii es te și cea sul ru gă


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 51

ciu nii cu o sâr di e să stri gă ăm că tre U nu ul

Dum ne zeu Sfâ ânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze ul nos

tru pen tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă to

ru lu ui mi lu ieș te e ne

MIERCURI

și VINERI

re mea cân tă rii es te și cea sul ru

gă ciu nii cu o sâr di e să stri gă ăm că tre U

nu ul Dum ne zeu Sfâ ânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze

ul nos tru cu pu te rea Cru cii Ta a le e pă ă

zeș te e ne

JOI

re mea cân tă rii es te și cea sul ru gă ciu

nii cu o sâr di e să stri gă ăm că tre U nu ul

Dum ne zeu Sfâ ânt Sfânt Sfânt ești Dum ne ze ul nos

tru pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A po os toli


52 Cântările Triodului și Penticostarului

și a le i e rar hu lui Ni co la a e e mi

lu ieș te e ne

la vă Ta tă ă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh

n drăz nind a ne a se mă na oș ti lor Ta le

în țe le gă toa a re Tre i me fă ă ă ră

de în ce put cu guri ne vred ni ce stri găm Sfâ ânt

Sfânt Sfânt ești Dum ne ze ul nos tru pen tru ru gă ciu

ni le tu tu ror sfi in ți lor Tă ăi mi lu ieș te

e ne

i a cum și pu ru u rea și în ve cii ve ci lor

A min

el ce în pân te ce fe cio resc ai în că put


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 53

și de sâ nu ri le Ta tă lui nu Te-ai des păr țit Hris

toa se Dum ne ze u le cu în ge rii pri meș te

ne și pe noi ca re stri găm Ți i i e Sfâ ânt Sfânt

Sfânt ești Dum ne ze ul nos tru pen tru Năs că toa rea

de Dum ne ze eu mi lu ieș te e ne
54 Cântările Triodului și Penticostarului

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 6 Δι

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu i a, A li lu i a, A li lu u

i i a a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

e ru vi mii cu fri că stând î na i in

te și Se ra fi mii cu cu tre mur spăi mân tân du

se în tre it Sfân tă cân ta re a duc cu glas fă ră tă

ce re cu ca a a re și noi pă că to o șii stri găm

Sfâ ânt Sfâ ânt Sfâ ânt ești Dum ne ze ul nos tru

LUNI

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de trup mi


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 55

lu ieș te e ne e

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă

to ru lui mi lu ieș te e ne e

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta a le mi

lu ieș te e ne e

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A pos

toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e mi

lu ieș te e ne e

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh

u guri ne tru pești cu do xo lo gii fă ră ă tă ce

re cei cu câ te șa se a ripi cân tă Ți e în tre it


56 Cântările Triodului și Penticostarului

sfân tă cân ta re Dum ne ze ul no os tru iar noi cei de

pe pă mânt cu bu ze ne vred ni ce la a u

dă Ți e î năl țăm Sfânt Sfâ ânt Sfâ ânt ești Dum ne ze ul nos

tru pen tru ru gă ciu ni le tu tu ror sfin ți lor

Tăi mi lu ieș te e ne e

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min

u ni mea dum ne ze i rii în Tre i me o

slă vim în u ni re ne a me es te ca a tă și cân

ta re în ge reas că stri găm Sfânt Sfâ ânt Sfâ ânt ești

Dum ne ze e ul nos tru pen tru Năs că toa rea de Dum

ne ze eu mi lu ieș te ne e e
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 57

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 7 Γα

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu u i a, A li lu i a, A li

lu i i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

el ce cu prea î nal tă pu te e re ești lă

u dat de He ru vimi și cu dum ne ze ias ca sla a

vă ești în chi nat de în geri pri me eș te ne și

pe noi pă că to o șii ca re cu ne vred ni ci

e îndrăz ni im a stri ga a că tre Ti i ne Sfâ ânt

Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le


58 Cântările Triodului și Penticostarului

LUNI

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de trup

mi lu ieș te ne

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te

mer gă to ru lui mi lu ieș te ne

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta le mi lu ieș te ne

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A

po os toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e

mi lu ieș te ne

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu

lui Duh

e pă dând le e nea ca pe un so omn su fle

te în drep ta re spre tre zi i re a ra a tă Ju


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 59

de că to ru lui și cu fri că stri i gă Sfâ ânt Sfâ ânt

Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru ru gă ciu ni le tu tu

ror sfi in ți lor Tăi mi lu ieș te ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min

um ne ze i rii ne a pro pi a te Tre i i mii

în tr-o U ni i me în tre it sfân ta la u dă a

se ra fi i mi lor î năl țând cu fri i că stri găm

Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru

Năs că toa a rea de Dum ne zeu mi lu ieș te ne e e

e
60 Cântările Triodului și Penticostarului

ALILUIA și TROPARELE TREIMICE


în Postul Mare la Utrenie

Glas 8 Γα

Stih 1: De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină
sunt poruncile Tale pe pământ.

a li lu i a, A li lu i a, A li lu

i i a

Stih 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce locuiţi pe pământ.


Stih 3: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat, și acum focul pe cei
potrivnici va mânca.
Stih 4: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

pre cer a vâ ând i ni mi le să ur măm

ce te lo or în ge e rești și cu fri că la Cel ne mi

tar nic să că dem stri gând cân ta re de bi ru u i

i in ță Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le

LUNI

cu o cro ti ri le ce lor fă ră de trup

mi i lu u ieș te e ne
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 61

MARŢI

pen tru ru gă ciu ni le Î na in te

mer gă to ru lui mi i lu u ieș te e ne

MIERCURI

și VINERI

cu pu te rea Cru cii Ta le mi i lu u

ieș te e ne

JOI

pen tru ru gă ciu ni le Sfin ți lor A po os

toli și a le I e rar hu lui Ni co la a e mi

i lu u ieș te e ne

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu

lui Duh

e ru vi mii ne în drăz nind a pri vi i la a Ti i

i ne zbu rând stri i gă cu ma re su u net cân

ta rea dum ne ze ias că a în tre it sfân tu lui glas


62 Cântările Triodului și Penticostarului

cu ca re și noi pă că to o și ii Îți stri i găm

Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le pen tru

ru gă ciu ni le tu tu ror sfin ți lor Tăi mi

i lu u ieș te e ne

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A

min

i ind ro bi iți de mul ți mea gre șe li lor noas

tre și ne în drăz nind a că u ta spre î î nă ăl

ți mea a Ta îm pre u nă su fle tul și tru u pul ple

căm și cu în ge rii cân ta re stri găm că tre e Ti i

i ne Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt ești Dum ne ze u le

pen tru Năs că toa rea de Dum ne zeu mi lu ieș te ne e

e e
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 63

ALILUIA și TROPARELE
în Postul Mare, Sâmbăta la Utrenie

Glas 4 Di

Stih 1: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales și i-ai primit Doamne.

a li lu u i a, A li lu u i a, A

li lu u u i a

Stih 2: Și pomenirea lor din neam în neam.


Stih 3: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălășlui, și seminţia lor va moșteni
pământul.

a po os to li lor mu ce ni ci lor pro o

ro o ci lor I e rar hi lor cu vi o și lor și

dre ep ți lor ca re bi ne ați să vâr șit lu up

ta și cre din ța ați pă zit în drăz ni re a

vând că tre Mân tu i to o o o rul pe A ce la

ru gă mu vă ca pe un Bun ru ga ți-L pen tru noi

să mân tu ias că su fle te le noa a as tre


64 Cântările Triodului și Penticostarului

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh

o me neș te Doa am ne ca un bun pe ro bii Tăi

și câ te în vi a ță au gre șit ia ar tă le că

ni meni nu es te fă ră de pă ca at fă ră nu mai Tu

Cel ce poți și ce lor a dor miți a le da o di i

ih nă

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A

min

ai că sfâ ân tă a Lu mi nii ne gră i i te

cu în ge rești cân tări cins ti in du te te mă rim cu

dreap tă cre di i in ță
Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 65

Troparele la ceasuri
Ceasul 1

Glas 6 Πα

i mi nea ța a uzi gla sul meu Îm pă ra tul

meu și Dum ne ze ul meu (de 2 ori)

i mi nea ța a uzi gla su ul meu Îm pă ra tul

meu și Dum ne ze ul meu

a șii mei în drep tea a ză-i du pă cu vân tul Tău

și să nu mă stă pâ neas că toa a tă fă ră de le gea

z bă veș te mă de cle ve ti rea oa me ni lor și

voi pă zi po ru un ci le Ta le

a ța Ta a ra tă o pes te ro bul Tău și voi

în vă ța a în drep tă ă ri le ta le

ă se um ple gu u ri le noas tre de la u da


66 Cântările Triodului și Penticostarului

ta Doam ne ca să la ud pu te rea Ta toa tă zi ua

ma re cu vi in ța Ta (de 3 ori)

Troparele la ceasuri
Ceasul 3

Glas 2 Δι

oam ne cel ce pe Prea Sfân tul Tău Duh în cea a sul al

tre ei lea L-ai tri mis A pos to li lor Tăi pe A ce la

Bu u nu le nu-L lu a a de la noi ci îl în no

ieș te în tru noi cei ce ne ru găm Ți i e

Troparele la ceasuri
Ceasul 6

Glas 2 Δι

e la ce e în zi ua și în cea sul al șa se

lea ai pi ro nit pe Cru u ce pă ca a tul cel cu

în drăz nea lă fă cut de A dam în rai za pi sul gre


Aliluia și Troparele Treimice la Utreniile din Postul Mare 67

șe li lor noas tre ru pe-l Hris toa se Dum ne ze u le

și ne mi lu ieș te pe noi

Troparele la ceasuri
Ceasul 9

Glas 8 Γα

e la ce în cea sul al no uă lea pen tru noi

cu tru pul moar te ai gus tat o moa ră cu ge tul tru

pu lui nos tru Hris toa se Dum ne ze u le și ne mi

lu ie eș te pe noi
68 Cântările Triodului și Penticostarului

CU NOI ESTE DUMNEZEU

Tradus în românește la 1889 de Emanuil Zmeu,


după Gheorghe Paraschiadi, fost protopsalt al Mitropoliei Moldovei,
în timpul Mitropolitului Veniamin pe la 1840

Glas Νη

u no o o oi es te Du u u u u u

u u u es te Dum ne ze e e e e e e

e e eu e e es te Du u u u um ne e e

ze e e e e e e e eu în țe le e geți nea a

a muri și vă ple ca a a a a a a ați nea

a muri și vă ă ă ple e e ca ați căci cu no o

o o o oi e e e es te Du um ne e zeu

u no oi es te Dum ne zeu în țe le geți nea

muri și vă ple cați căci cu no oi e es te Dum ne zeu

a u ziți pâ nă la mar gi ni le pă mân tu lui


Cântările Pavecerniţei Mari 69

căci cu no oi e es te Dum ne zeu

ei pu ter nici ple ca ți vă căci cu no oi e es

te Dum ne zeu

ă ia răși de veți pu tea și ia răși veți fi bi ru iți

căci cu no oi e es te Dum ne zeu

i ori ce sfat veți sfă tu i ri si pi-l va

Dom nul căci cu no oi e es te Dum ne zeu

i cu vân tul ori ca a re le veți gră i nu va

ră mâ nea în tru voi căci cu no oi e es te Dum ne zeu

e fri ca voas tră nu ne vom te me ni ici ne vom

tul bu ra căci cu no o o oi e es te Dum ne zeu

e Dom nul Dum ne ze ul nos tru pe A ce la vom

sfin ți și El va fi i no uă fri i i că căci


70 Cântările Triodului și Penticostarului

cu no o o oi e es te Dum ne zeu

i de voi fi nă dăj du in du mă spre Dân sul

va fi mi e spre sfin țe ni e căci cu no oi e

es te Dum ne zeu

i de voi fi nă dăj du in du mă spre Dân sul

și mă voi mân tu i prin tr-â â ân sul căci cu no

oi e es te Dum ne zeu

a tă eu și prun cii ca re mi i-a dat Dum ne zeu

căci cu no o oi e es te Dum ne zeu

o po o rul cel ce um bla a în tru în tu ne

ric a vă zut lu mi nă ma a a re căci cu

no o oi e es te Dum ne zeu

ei ce lo cu iau în la a tu ra și în um bra mo
Cântările Pavecerniţei Mari 71

o or ții lu mi nă va stră lu ci pes te voi căci cu

no o oi e es te Dum ne zeu

ă prunc S-a năs cut no uă Fi i ul și S-a dat no

uă căci cu no oi e es te Dum ne zeu

a Că ru ia stă pâ ni e S-a fă cut pes te

u mă rul Lui căci cu no oi e es te Dum ne zeu

i pă cii Lu ui nu es te ho tar căci cu no oi

e es te Dum ne zeu

i se chea mă nu me le Lui În ger de ma re

sfat căci cu no oi e es te Dum ne zeu

fet nic mi nu nat căci cu no oi e es te Dum ne zeu

um ne zeu ta re bi ru i tor Domn pă cii căci

cu no oi e es te Dum ne zeu
72 Cântările Triodului și Penticostarului

ă rin te vea cu lui ce va să fi e căci cu

no oi e es te Dum ne zeu

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui

Duh căci cu no o oi e es te Dum ne zeu

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve e

ci lor A min căci cu no o oi e es te Dum ne zeu

u noi es te Dum ne zeu în țe le geți nea muri și

vă ple cați căci cu no oi e es te Dum ne zeu

u no oi es te Dum ne zeu în țe le geți nea a

muri și vă ple cați căci cu no oi e es te Dum ne zeu

u no oi es te Dum ne zeu în țe le geți nea muri și

vă ple cați căci cu no o o oi e es te Dum ne zeu


Cântările Pavecerniţei Mari 73

CU NOI ESTE DUMNEZEU


de Hurmuz Hartofilax
din dorinţa Mitropolitului Veniamin al Moldovei
(Mss. Secu 70)

u u u u u u u u u u no o o cu

u no o o o o o o o o o o o o o

o o o o cu u u no o o o o o o o

o o o o oi e e e e ste e e e Du u um

ne e e e e e ze e Dum ne e ze e e e

e e e e e e e e e e χe e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e

e e Du u u u um ne e e ze e e e e e e eu

în țe le e e e e e e e e e e e e ge

e e e e în țe le e e e e e e e în țe

le geți nea a a a a a a a a mu u u uri

și vă ple ca a a a a a a a a a a a
74 Cântările Triodului și Penticostarului

nea muri și vă ple ca a a a a a a ați că

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ăci cu u u no o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o oi es

te e e Du u u u u u u u u um ne e e

Du um ne e e e e ze e e e e e e e

e e e e e e e e e e e eu

CU NOI ESTE DUMNEZEU


prelucrat de Anton Pann, după Petru Lampadarie

Glas Πα

u noi es te Dum ne zeu în țe le geți

nea muri și vă ple cați căci cu no oi es te Dum ne zeu

a u ziți pâ nă la mar gi ni le pă mân tu

lui căci cu no oi es te Dum ne zeu


Cântările Pavecerniţei Mari 75

ei pu ter nici ple ca ți vă căci cu no oi es

te Dum ne zeu

ă ia răși de veți pu tea și ia răși veți fi bi ru

iți căci cu no oi es te Dum ne zeu

i ori ce sfat veți sfă tu i ri si pi-l va Dom nul

căci cu no oi es te Dum ne zeu

i cu vân tul ori ca re'l veți gră i nu va ră

mâ nea în tru voi căci cu no oi es te Dum ne zeu

e fri ca voas tră nu ne vom te e me e nici ne

vom tul bu ra căci cu no oi es te Dum ne zeu

e Dom nul Dum ne ze ul nos tru pe A ce la vom

sfin ți și El va fi no uă fri că căci cu no oi es

te Dum ne zeu
76 Cântările Triodului și Penticostarului

i de voi fi nă dăj du in du mă spre Dân sul

va fi mi e spre sfin țe ni e căci cu no oi es te

Dum ne zeu

i de voi fi nă dăj du in du mă spre Dân sul și mă

voi mân tu i prin tr-ân sul căci cu no oi es te Dum nezeu

a tă eu și prun cii ca re mi-a dat Dum ne zeu căci

cu no oi es te Dum ne zeu

o po rul cel ce um bla în tru în tu ne ric

a vă zut lu mi nă ma re căci cu no oi es te Dum ne zeu

ei ce lo cu iau în la tu ra și în um bra

mor ții lu mi nă va stră lu ci i pes te voi căci cu no

oi es te Dum ne zeu

ă prunc S-a năs cut Fi i ul și S-a dat no uă căci cu


Cântările Pavecerniţei Mari 77

no oi es te Dum ne zeu

a Că ru ia stă pâ ni e S-a fă cut pes te u

mă rul Lui căci cu no oi es te Dum ne zeu

i pă cii Lui nu es te ho tar căci cu no oi es te

Dum ne zeu

i se chea mă nu me le Lui În ger de ma re

sfat căci cu no oi es te Dum ne zeu

fet nic mi nu nat căci cu no oi es te Dum ne zeu

um ne zeu ta re bi ru i tor Domn pă cii căci cu

no oi es te Dum ne zeu

ă rin te vea cu lui ce va să fi e căci cu no oi

es te Dum ne zeu

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui


78 Cântările Triodului și Penticostarului

Duh căci cu no oi es te Dum ne zeu

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min căci cu no oi es te Dum ne zeu

u noi es te Dum ne zeu în țe le geți nea

muri și vă ple cați căci cu no oi es te Dum ne ze e e

e e eu

DOAMNE AL PUTERILOR
de Ioan Zmeu

Glas Νη

oam ne al pu te e e ri i lor fi i i i i

ii cu u u no oi că pe a a a al tu u u ul

a fa a a a ră ă de e Ti i i i ne a

ju to o o o or în tru u ne ca a zuri nu u u

u u u u u a a a ve em Doa am ne e al pu

u te ri i lor mi i lu ie e e eș te e ne e e e
Cântările Pavecerniţei Mari 79

e e pe e e e noi

DOAMNE AL PUTERILOR
- tradiţional -

Glas Γα

oam ne al pu te ri lor fii cu noi că pe a

al tul a fa a ră de Ti i ne a ju tor în tru ne

ca zuri nu a ve e em Doam ne al pu te ri lor mi lu ieș

te ne pe noi
Stihuri:

1. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

2. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

3. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe El în psaltire și-n alăută.

4. Lăudaţi-L pe El în timpane și în hore, lăudaţi-L pe El în strune și-n organe.

5. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de


strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

6. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui Duh

oa a am ne de n-am a vea pe sfin ții Tăi ru gă tori


80 Cântările Triodului și Penticostarului

și bu nă ta tea Ta mi los ti vin du se spre noi cu

um am în drăz ni Mân tu i to ru le a Te lă u da

pe Ti ne pe Ca re bi ne Te cu vin tea a ză ne

în ce ta at în ge rii Ști u to rul i ni mi

lor iar tă su fle te le noa a as tre

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A

min

u u ul te sunt mul ți mi le gre șe li lor me

le Năs că toa re de Dum ne zeu la ti ne am scă pat Cu

ra a tă mân tu i re tre bu i in du-mi cer ce tea

a a ză ne pu tin cio sul meu su u flet și te roa

gă Fi u lui tău și Dum ne ze e u lui no os tru să-mi dă

ru ias că ier ta re de re le le ce le ce am fă cut

ce ea ce ești u na bi ne cu vân ta a a tă
Cântările Pavecerniţei Mari 81

rea sfâ â ân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

în vre mea vi e ții me e le nu u u mă lă sa

pe mi ne fo lo sin ței o me ne ești nu u mă în

cre din ța ci sin gu ră mă spri ji neș te și mă mân

tu ie e eș te

oa a tă nă de ej dea a noa a as tră spre

ti ne o pu u u nem Ma a a ai ca a lu ui Du um ne e

ze eu pă zeș te ne pe e e noi sub a co o o

o o o o pe e e e ră ă mâ ân tu u ul tă ă

ă ă ă ă ă ău

LA CÂNTAREA A ȘASEA A CANONULUI MARE


IRMOSUL

Glas Di

u u u fle e e te e a a me e eu su

fle e e e te a a a a al me eu scoa a a
82 Cântările Triodului și Penticostarului

a a a lă pe e e en tru ce e do ormi sfâr

și tul se e a a pro o pi i e și vre e e

e ei să ă te e tu u u u ul buri deș tea a

ap tă te e da a a a r ca să se e e mi i
Z

los ti vea a a a as că ă spre ti i i i ne

e e Hri is to o o o o os Du um ne e e

zeu Cel ce es te pre e e tu u ti in de e e

nea și toa a a a te le e pli i i ne e e eș

te e e e

LA CÂNTAREA A NOUA A CANONULUI MARE


IRMOSUL

Glas Di

a a aș te rea ză ă ă mis li i i

i i rii ce lei fă ră de să ă mâ â ân ță

es te e ne e e tă ă ăl mă ă ci i i tă
Cântările Pavecerniţei Mari 83

a Ma ai ci i ii na aș te e re ce lei fă ră de băr

bat es te ne e stri i ca a a a a tă că

na aș te e rea a a lui Du u um ne

e e ze e e eu î î î în no ie e eș te

fi i i i i i ri i i i le pen tru a

cea a as ta pe e e ti i i ne toa te nea a

mu ri i le ca pe o Mai că Mi rea să a a

a lui Du u u u um ne e e e zeu cu drea

ap tă cre di i in ță te e e e e mă ă ă ă

ri i i im
84 Cântările Triodului și Penticostarului

ADAOSURI LA
DUMINICILE POSTULUI MARE

DUMINICA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI


Luminânda
Glas Βου

ă fu gim de vor ba cea a î na al tă și în

ră u tă ți tă a fa a ri se e u lui și să

ne în vă ță ăm sme re e ni a va me șu lui cea prea a

a lea a să ca să ne î î năl ță ăm stri gând că

tre Dum ne zeu îm pre u nă cu u a ce e la mi

los ti veș te Te e spre ro o bi Tăi Cel ce Te-ai năs

cut di in Fe cioa a ră Hris toa se Mân tu i to

ru le și răb dâ ând Cru cea a de vo o ie ai

ri di ca at lu u mea Ta cu dum ne ze ias ca a pu

Și acum... a Născătoarei
te e re

ă că to o ru ul zi di i rii și Dum ne
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 85

ze ul tu tu ro or a lu a at tru up o me nesc

de Dum ne zeu Nă ăs că toa a re din prea cu

ra tu ul tău pâ ân te ce în tru tot lă ă u da a

tă și toa tă fi rea mea cea stri ca tă o a a

î no it lă sân du te du u pă Na aș te re

ia a răși ca și mai 'na in te e de Na aș te re

pen tru a ceas ta cu cre din ță toți te lă ă u dă ăm

stri gând Bu cu ră te la u da lu mi i i i ii

CONDAC I

Glas Δι
Podobie:

ă fu gim de vor ba cea a î na al tă a

fa ri se e e u u u lui și să ne în vă

țăm î năl ți i mea gra iu ri lor ce lor sme ri te

a le va a me șu lui cu po că i in ță stri
86 Cântările Triodului și Penticostarului

gâ ând Mân tu i to rul lu mii mi los ti veș

te Te spre ro o bi ii Tă ăi

CONDAC II
Glas Γα
Podobie:

ă a du cem Do om nu lui sus pi nuri ca + a

le va a me e șu u u lui și să că dem î

na i in tea Lui ca la un Stă pân noi pă că to o

o o o șii căci vo ie e eș te mân tu i rea

tu u u tu ror oa a me e ni i i lor ier

ta a a re dă ru ieș te tu u u tu ror ce lor ce

se po o că ă ă iesc că pen tru noi S-a în tru

pat fi i ind Dum ne zeu îm pre u nă fă ră de

în ce put cu Ta a a a tăl
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 87

DUMINICA FIULUI RISIPITOR


Luminânda

Glas Βου
Podobie:

o gă ți i a Da a ru lui ca re mi-a ai

dat Mân tu u i to o ru le du cân du mă în la

turi eu ti i că lo o o sul rău o am che

el tu it vie țu i i ind cur ve eș te

și o am ri si pi it dra ci lor î în șe lâ ân du

mă ci în tor cân du mă pri meș te mă ca pe des

frâ na a a tul Pă rin te Î î în du ra a

Slavă..., asemenea
te și mă mâ ân tu ie e eș te

hel tu i ind a vu ți i a Ta Doam ne o o

am ri i si pit și m-am su pus eu ti i că lo o o

sul dra ci lor ce lor vi cleni ci Tu prea mi los


88 Cântările Triodului și Penticostarului

ti ve Mân tu u u i to o ru le mi los ti

veș te te spre mi ne des frâ na a a tul și mă cu

ră țeș te pe mi ne e spur ca a a tul dân du-mi ha

a ai na cea a din tâi a Îm pă ră ți i ei Ta

Și acum..., a Născătoarei
a a le

fân tă Ma ai că Fe cioa a ră pro po vă du

i rea a cea ma a a re a A pos to li lor a

Mu u ce ni i ci lor și a Pro ro ci lor și a Cu u vi

o o și lor fă mi los ti iv no uă ro o o bi i lor

tăi pe Fi ul tă ău și Do o om nul de Dum ne

zeu Nă ăs că toa a a re când va șe dea

a să ju u de ce du pă vred ni ci a fi

e că ru ia a a a a
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 89

CONDAC

Glas Γα
Podobie:

e la pă rin teas că sla a va Ta de păr tân

du mă ne bu ne e eș te bo gă ți a ce e

mi-ai dat în ră u tăți am ri si pi i i t-o pen

tru a cea a as ta gla sul des frâ na a a tu

lui a duc Ți i i e gre și i i t-am î na in

tea Ta a a a Pă rin te În du ra a a te pri

meș te mă pe mi i ne cel ce mă po că iesc

și fă mă ca pe u nul din ar ga a ți ii Tăi

DUMINICA ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂŢI

La Litie, Slavă...,

Glas Γα

u nos când po ru un ci le Do om nu u lui a

șa a a a să ă ă vie e țu i im pe flă
90 Cântările Triodului și Penticostarului

mânzi să ă-i hră ă nim pe în se tați să ă ă-i a

dă ă pă ăm pe go oi să-i îm bră că ăm pe stră ini

să-i a du u ce em în ca a a să pe bol

na a avi și pe cei din te e e em ni i țe e să-i ce

er ce e tă ăm ca să zi i că și i că ă tre

e no oi Cel ce va să ju de ce e e e to ot

pă ă ă mâ â â â ân tul ve niți bi ne cu vân

ta a a ții Pă ri in te e lu ui Me eu de moș te

niți Îm pă ră ți i a ce e e s-a gă ti i it vo o

o o uă Luminânda
Glas Βου
Podobie:

a zi ua cea în fri co șă toa a re a Ju u

de că ă ă ții și a Sla vei Ta le ce lei ne

e gră i i te gân dind mă în gro zesc cu to o


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 91

tul Doa a am ne și tre nu rând stri ig cu fri i

că Când vei ve ni Hris toa se Du um ne ze e u le cu

sla a vă pe e pă mânt ca să ju deci toa a te

câ te su u u unt a tun cea să mă iz bă vești

de toa tă mun ca pe mi ne ti i că lo o o sul în

vred ni ci in du mă ă a sta de-a dreap ta Ta a Stă

Slavă..., Podobie:
pâ â â ne

a tă vi ne zi i ua Do om nu lui A tot stă

pâ â ni to o ru lui și ci ne e va su u fe ri

fri ca a Ve ni i rii Lui că cup to o o rul

a ar ză tor și zi ua mâ ni i ei e e es te

în tru ca re Ju de că to o rul va a șe dea

dând fi i e că ă ru ia du pă vred ni ci i a
92 Cântările Triodului și Penticostarului

Și acum..., a Născătoarei...
fa ap te lor

a cea sul î în tre bă ă rii și al Ve ni

rii ce lei în fri co șă toa a a re a Stă pâ nu

lui Ce lui iu bi to or de oa a a meni gân

dind cu to tul mă ă cu tre e e mur și în tris

tân du mă strig că ă ă tre Ti i ne Prea drep te

Ju de e că to o ru le și U nu le Mult mi i los ti

i i ve pri meș te mă pe mi ne cel ce e e mă

po o că iesc pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa

a rei de Du um ne ze e e e eu

CONDAC

Glas Πα

ând vei ve ni Dum ne ze u le pe pă mânt în tru sla

vă și toa a te se vor cu tre mu ra și râ ul


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 93

de foc î na in tea di va nu lui va cu ur ge căr ți

le se vo or des chi i de și ce le as cu un se se

vor vă di să mă iz bă vești a a tunci de fo o cul

ne stins și să mă în vred ni cești a a sta de-a dreap

ta Ta prea drep te Ju de că to o ru u le

DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI

La Litie, Slavă...,

Glas Πα

oa re le ra ze le e și-a a a a as cuns lu

u na cu ste e le le în sân ge e s-a au schi im ba at

mun ții s-au în fri co o șa at dea a lu ri i i

le s-a au cu u u tre mu u ra at câ ând s-a

în chi i i is ra a a a a iul ie șind A a

da am cu mâi ni le bă tâ ân du-și fa a a a ța
94 Cântările Triodului și Penticostarului

și i zi i i i când Mi los ti ve e mi lu u

ieș te e mă ă pe mi i ne ce el ce a a a a a

Luminânda
a am că zu u ut

Slavă..., Glas Δι Podobie: Femei auziţi...

o ru un ca Ta Doa am ne nu o am as cul tat

eu ti i că lo o o sul și go lin du mă ă de

sla a va Ta vai mi e m-am um plut de e ru și i i

ne și din des fă ta a a rea Ra a iu lui

m-am iz go nit Î în du ra a a te Mi los ti ve

mi i lu ie eș te mă pe mi ne cel lip sit du pă ă ă

drep ta a te de a Ta bu u nă ta a a te

Și acum..., Glas Βου Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

z go niți fi i i ind Doa am ne din Rai ma ai

'na i i in te pen tru mân ca a rea cea a


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 95

din lemn ne-ai a dus pe no oi ia a a răși prin Cru

cea și Pă ti i mi i rea Ta Mân tu i to ru

le și Du um ne ze e ul meu prin ca re în tă re

eș te ne e pe noi să să vâr și im pos tul cu cu vi

oa a să cu ră ți i i e și dum ne ze

ieș tii În vi eri să ă ne î în chi năm Paș ti lor ce

lor mân tu u i toa a a re cu ru gă ciu ni le

ce le ea ce Te-a năs cut pe Ti ne e e e e

CONDAC

Glas Δι

l în țe lep ciu nii în drep tă to ru le și

de ști in ță dă tă to ru leal al ce lor ne în țe

lepți în vă ță to o ru le și al să ra ci lor spri

ji ni to o ru le în tă reș te în țe lep țeș te


96 Cântările Triodului și Penticostarului

i ni ma meastă pâ â ne dă ru ieș te-mi cu vânt Cu vân tu

le al Ta tă lui că ia tă bu ze le me le nu le o

pre esc a stri ga a că tre ti i ne Mi los ti ve

mi lu ieș te mă pe mi ne cel că ă zu ut

DUMINICA ORTODOXIEI

La Litie, Slavă...,

Glas Δι

u cu ra a ți vă ă Pro ro o oci cin sti iți

ca re Le e gea Dom nu u lui bi i i i ne a ați râ

â ân du u u u it și cu cre di in ță v-ați a

ră ta at stâ âlpi ne miș cați și i ne cli in ti i iți

că voi mij lo ci tori v-ați a ră ă ta at Le e e gi ii

ce e le ei No o o o oi a lu u ui Hri i i is tos

și mu tâ ân du vă la a a ce ruri pe A
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 97

ce la a a Îl ru u ga ați să îm pa ce e

lu u u mea și să mân tu ia a as că su u u

Luminânda
u u fle te le e e noa a a as tre

Slavă..., Glas Βου Podobie:

ăl ta ați bu cu ra a ți vă cu ve se

li e e cân ta ați stri gând cât sunt de mi i nu

na a a te și prea a slă vi i i te lu cru

ri le Ta le e e Hris toa a se și ci ne va pu

tea a să spu u u nă pu te ri le Ta le Mân

tu u i to o ru le Ce la ce ai îm pre u

na a at u ni rea a vo i i in ței și în

toc mi i rea noa a as tră în tru o o Bi

Și acum..., a Născătoarei...
se e ri că

r me le vrăj ma a șu lu ui e res a cu
98 Cântările Triodului și Penticostarului

um a a lip sit și po o me ni i rea lui a pie

ri it cu su u u net că vă zând Bi se ri ca

ta Prea a cu ra a tă foar te fru mos îm po o do

bi i i tă cu da rul cin sti te lo or i

coa a a ne de bu cu ri e to oți ne um

ple e e e em

Stihiri la Laude

Glas

n tru Ti i ne se e bu cu ră a cum Bi se

ri ca a Iu bi to ru le de oa meni în tru Mi re

le și Zi di to rul său ca re cu dum ne ze ias

ca vo o ie o ai scă pat de în șe lă ciu nea i do leas

că și Ți e În suți o ai lo go dit prin cin

sti tul Tău sâ ân ge cu ve se li i e pri mind sfin


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 99

ți tă î năl ța a rea i coa ne lor și bu cu rân

du u se Te la u dă pe Ti i ne și Te mă reș te cu cre

di in ță

n chi pu i rea a tru pu lui Tău î năl țân

du se Doam ne cu iu bi i re o să ru tăm a

ră tând ta ai na cea ma a re a rân du ie lii Ta le

că nu Te-ai a ră tat no uă Iu bi to ru le de

oa meni prin pă re re pre cum zic lup tă to o

rii de Dum ne zeu u ce ni cii lui Ma nent ci du pă a

de văr și cu fi i re tru pea as că su in du u ne prin

tr- î în sa spre a Ta do ri i re și dra gos te

TROPAR

Glas Δι

rea cu ra a tu lui Tău chip ne în chi nă ăm


100 Cântările Triodului și Penticostarului

Bu u nu le ce rând ier ta re gre șe e li lor noas tre Hris

toa se Dum ne ze e u le că de vo ie bi ne ai vo

i it a Te su i cu tru u pul pe Cru ce ca să

iz bă vești din ro bi a vrăj ma șu lui pe cei ce i-ai zi

di it pen tru a ce e e ea cu mul țu mi tă

stri i găm Ți e toa te le-ai um plut de bu cu ri

e Mân tu i to rul nos tru Cel ce ai ve nit să

mân tu ie ești lu u u mea

CONDAC

Glas Γα

u vân tul ne cu prins al Ta tă lui din ti ne

Năs că toa re de Dum ne zeu S-a cu prins în tru u pân du u

se și chi pul în ti nat în tor cân du-l la chi pul

din tâi l-a a mes te cat cu dum ne ze ias ca po o doa


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 101

a a bă deci măr tu ri sind mân tu i rea Îl în chi

pu im cu fap ta și cu vân tul pe e A a ce e es ta

DUMINICA A II-A DIN POST


A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA

La Doamne strigat-am
Stihirile

Glas Δι
Podobie:

cu ce e câ ân tări de e la la a a u u u u

dă vom lă u da a pe e e I e ra ar hul

trâ âm bi i ța cu vâ tă ă ă rii de e Du u um

ne e e e zeu gu ra de foc su flă toa a re e e

a ha a ru u u u lui cins ti tul va a as al

Du u hu lui stâ â âl pul Bi se ri i i cii ce

el ne e e cli i i in tit bu cu ri i i a

cea ma re e e a toa a tă ă ă lu u u u mea


102 Cântările Triodului și Penticostarului

râ â ul în țe e e lep ciu u nii sfeș ni cul lu u

mi i i nii stea ua cea a a a stră lu u ci i

i toa a a a re ca re lu mi i nea a a ză

în trea ga a zi i i di i i i re

u ce e cu u nuni de e la a a a u u u u

de vom în cu nu na a pe e e I e ra ar hul

pe a pă ră to rul cin sti rii de e e Dum ne

e ze eu și po triv ni cul ne e cin sti i i i

rii pă zi to rul fier bi in te a al cre di

i i i in țe ei că lă u zi to rul ce el ma a a

re și i i i în vă ă ță ă ă to o o o rul

gu u ra cea ca a u ru ulstră lu ci i i i toaa

a a re râ â ul ce i i iz vo ră ăș te cre e
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 103

e di in cio o și i i lor a le vin de

că ă ri i i lor a a pe pe ma a re e le

și vre e ed ni i i i i i cul de e la u u

dă Gri i go o o ri i i i e

u ce bu u u ze pă ă mâ â ân te e e e

nii vom lă u da a pe e e I e ra ar hul

pe al Bi se ri i i cii î în vă ă ă ă ță ă

ă ă tor ves ti to rul lu mi ni i ii dum

ne e ze e e e iești ști u to ru ul ta ai ni ic

a a al Tre i i mii po doa a ba cea ma re e e

a mo o na a a a hi i i i lor ca a re

e e cu fa a ap ta și dum ne ze ia as ca ve de e

e re e e stră ă ă ă lu u u u cit a
104 Cântările Triodului și Penticostarului

Te sa lo ni cu u lu ui la a u u u dă ca

re a re î în ce e e ruri îm pre u u u nă

ă ce e tă ă ă țean pe iz vo râ to o o o

rul de e mi ir pe e dum ne ze ie e e es cul

și prea mi nu na tul Di i mi i i i tri i i i

e
Luminânda

Slavă..., Glas Βου Podobie:

u cu ră te la u da a Pă ri in ți lor gu

ra te e o lo o gi lor să lăș lu i rea a tă ce

e e rii ca sa în țe e lep ciu u u nii

vâr ful în vă ă ă ță to o ri lor a dân cu ul

cu vâ ân tu lui bu cu ră te or ga nu ul lu cră

ă ă rii î năl ți mea gân di rii la ce e e le


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 105

de su u us tă mă du i to ru le al bo li

i lor o o me nești bu cu ră te lă ca a șul

Du u hu lui viu fi ind și du pă moar te e Pă ri

Și acum..., a Născătoarei...
i in te

tă pâ nă a tu tu ro or Stă pâ â nă a

pu că î na in te în tru u pri me e ej dii

sâr gu ieș te în tru u ne ca a a zuri fii de fa

a ță î în ne voi ca să nu ne a pu ce pe no o oi

sa ta a na în zi ua a sfâr și i tu lui nici

ia dul ni ici pie ri i i rea ci să stă ăm

to oți ne vi no va a a ați î na in tea

în fri co șă to ru lui di van al Fi i u

u u lui tău o Mai ca lui Dum ne ze eu Stă


106 Cântările Triodului și Penticostarului

pâ â â nă căci câ â te vo ie e ești

le e și po o o o oți

La Laude, Stihirile

Glas Πα Δι
Podobie:

e ri ci i ta vi a a a a ță ai pe tre

cu ut în lu u u u u u me e și a

cu u u um te e bu u curi cu ce te

e e le Fe ri ci i i ți i i lo or

și pă mân tu ul ce e lo or blânzi ca un blâ â ând

lo cu u iești I e ra a a ar he e Gri i

go o ri i i e ha rul mi nu u ni i lor lu

â â â ând de e la Du u um ne e zeu pe

ca re-l dai ce e lo or ce e e e e te
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 107

e ci i ins tesc

o og me e le Or to do xi i i i ei le-ai

să ă ă ă ă ă di it tă ind fe e e

e ri i ci i te spi ni i ii re lei cre

di i i i i in țe e și a cre din ței

să mâ â â ân ță în mul ți i in d-o fru u mos

cu ploa ia cu vi i i in te e lor ta a a a

le spic în su ti it ca un vred nic lu u u cră ă tor

ai a dus lu ui Du u u u um ne e e e zeu

e stră lu ci i rea vi e ții ta a a a le ne

pri hă ni te Fe e e ri ci i i i i i

te e s-au mi nu na a a at în ge re eș ti

le și pă ă ă mâ â ân teș ti le ce
108 Cântările Triodului și Penticostarului

e e e e e te e că prin vo i rea cea

bu u u u u nă ă bun os ta aș al lui Hri is

tos și pu u u ust ni ic te-ai a a ră ă ă

tat și I e ra arh și i slu ji tor lui Du u

um ne e zeu și pri e te en a a a a a de

e vă ă ă rat

TROPAR

Glas Γα

u mi nă to ru le al Or to o do o xi i i

ei spri ji nul Bi se ri cii și în vă ă ță ă to ru

u le po doa a ba mo na hi lor a pă ră to

ru le ne bi ru it al te e o o lo gi i lor fă că

to o ru le de mi nuni Gri go ri e la u da Te

sa lo ni cu lui pro po vă du i to ru le e a al
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 109

Ha ru u lui roa gă te pu ru rea să se mân tu ias

că su fle te e le e noa a as tre

CONDAC

Glas Νη

e ti ne or ga a nul în țe lep ciu nii sfin ți

it și dum ne e ze e iesc și trâ âm bi ța stră lu

ci tă a cu vân tă ă rii de Du um ne e zeu cu

un glas te lă u dăm Gri go ri e de Dum ne

ze eu gră ă i to ru le ci cel ce sta ai ca o min

te î na in tea Min ții ce e lei din tâi în drep

tea ză min tea noas tră că tre A ces ta Pă ri

in te e Gri go ri e ca să stri găm ți i e Bu cu ră

te pro po vă du i to ru le al Ha a ru u lui
110 Cântările Triodului și Penticostarului

DUMINICA A III-A DIN POST


A SFINTEI CRUCI

La Litie, Slavă...,

Glas Πα

ă zân du Te toa a tă făp tu ra a răs tig nit pe e

Cru u ce e go ol pe Ti ne Fă că to rul și Zi di

to o rul tu tu u ro or s-a schim bat de fri i că și

i s-a a tâ â â â ân gu u u u it și soa

a re le și-a o pri it lu mi i i na a și pă

mâ ân tul s-a clă ă ti i na at și pie e tre le

e s-au des pi i cat și ca ta pe tea a as ma a

tem plu u lu u ui s-a a a a rupt mor ții din

mor mi in te e s-au scu u la at și pu te ri i le

în ge rești s-au spă ăi mân ta a a at zi i i i

câ ând O o o o o o o mi i i i nu u
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 111

u ne e e e e e e e e Ju de că to rul

Se e e ju de e că ă și pă ti me e eș te e

vo o o ind pen tru mân tu i i rea și în no

i i rea lu u u u u mi i i i i ii

Luminânda

Slavă..., Glas Βου Podobie:

ă zând as tăzi cin sti tă Cru u u cea lu ui Hris

tos pu să î î na i i in te să ne în chi

nă ă ă ă ă ăm ei și să ne ve se lim

cu u cre di i in ță cu dra gos te să ă ru

tâ ân du o și ru gâ ând pe Do o om nul Cel

ce S-a răs tig nit pe ea a de bu u nă vo

o o ie să ne în vred ni ceas că pe noi pe to

o oți a ne în chi na a cin sti i tei Cruci și


112 Cântările Triodului și Penticostarului

a a a ju u un ge În vi e rea fă ră ă o sâ

Și acum..., a Născătoarei...
â â ân dă

em nu lui pe ca a re Și-a a în tins prea cu

ra te e le pa a al me Fi ul tău Prea a cu

ra a a tă răs tig nin du u Se pe en tru noi a

cum cu cre din ță ă ne î în chi năm dă ru ieș te ne

no o uă pa a a ce ca să a jun gem și

la Prea cin sti te e le Pa a a timi ce le de

mân tu i re lu u u mii și să ne în chi

năm zi lei Paș ti lor ce lei lu u mi noa a a se

și lu mii de bu cu ri e ce lei nu mi i te

Doa a am nă și pur tă toa rei de lu mi nă ă

ă ă ă
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 113

Stihiri la Laude

Glas

u gla suri să stri găm și cu cân tă ări să mă rim

cin sti ta Cru ce să ru tân du o și că tre

ea a să stri găm prea cin sti tă Cru ce sfin țe eș te

e e cu pu te rea Ta su u fle te le și tru pu

ri le noa a as tre și ne pă zeș te ne ro biți de

toa tă vă tă ma a rea po tri iv ni ci lor pe

cei ce ne în chi năm Ți i i e cu bu u nă cre di in ță

a pro pi a ți vă de scoa a te eți a pe ne

îm pu ți na a te ca re se toar nă î na in

tea voa as tră prin da rul Cru cii ia tă că ve dem lem nul

sfânt pus î na i in te iz vo rul da ru ri lor cel a

dă pat cu sân ge le și a a a pa Stă pâ â nu lui tu


114 Cântările Triodului și Penticostarului

tu ror Cel ce S-a î năl țat de bu nă vo ie pe Cru

u ce și pe oa a meni i-a î năl ța at

n tă ri rea Bi se ri cii pu te rea Îm pă ra ți

lor la u da mo na hi lor și mân tu i rea

tu ești prea cin sti tă Cru ce pen tru a cea a a as

ta în chi nân du ne Ți i e ne lu mi năm a as

tăzi i ni mi le și su fle te le cu dum ne ze ies

cul dar a Ce lui ce S-a pi ro nit pe Ti i ne

și pu te rea vi clea nu lui a sur pat și bles te mul a pier

Slavă... glas 8, din Idiomelar


du ut
La scoaterea Sfintei Cruci, Stihirile glas 2, din idiomelar vol.1 pag. 52

Altă stihiră glas 8, din Antologhionul Paisian, pag. 91

Glas Νη

a as tăzi Stă pâ â â nu u ul făp tu u u

u u u rii și Dom nu u ul sla a a ve ei


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 115

pe Cru u ce S-a pi ro ni i it și i în coas tă

ă ă S-a a î î îm puns fie re și o țe et

a a gu us ta a at Dul cea a a ța a Bi se

e e e e ri i i i cii cu cu nu nă de

spi ini S-a î în cu u nu u nat Ce la ce a co

pe ră ă ce e e e ru u ul cu u u u no o ori

cu hai nă de o ca a ră S-a îm bră ă ca at

și pes te o braz a fost bă tut cu mâ nă de ță ă râ

â â nă Cel ce a zi i di it pe om cu u u

mâ â â â na pe spa te a fost bă ă tut

Ce la ce îm bra a că ă ce e e e ru u ul

cu u u u no o ori scui pă ări și i ră ă ă ăni

a lu u u at și i o o că ări și i pu umni și
116 Cântările Triodului și Penticostarului

toa te e le-a a ră ăb da at pen tru mi i i i ne

ce el o o sâ ân di it Iz bă vi to o rul

meu și Dum ne e ze eu ca să mân tu ia as că

ă lu u u mea de în șe lă ciu u ne ca un Mi

lo os ti iv

Slavă..., glas 8 din Idiomelar vol. 1, pag. 54


Și acum..., același glas, Antologhion Paisian, pag. 94

Glas Νη

a a as tă ăzi s-a pli nit cu vâ ân tul cel pro

ro o ce esc că ia a tă ne în chi nă ăm la a a

lo o o cul un de au stă tut pi cioa a a re e le

Ta le e e Doa a a am ne și din po mul mân

tu i i i rii gu us tând slo bo zi i re din pa ti

mi i le pă ă ca a tu lui a a am do o bâ

â ân dit pen tru ru gă ciu ni i le Năs că


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 117

toa rei de Dum ne e ze eu U nu u le Iu bi to o ru

le de oa a a a me e e eni

DUMINICA A IV-A DIN POST


A SFÎNTULUI IOAN SCĂRARUL

Luminânda

Slavă..., a Cuviosului, Glas Δι Podobie:

e păr ta tu te-ai de la pa ti ma cea bu nă a

lu mii Cu vi oa a se ca de la o vă tă ă mă

toa a a re și veș te ji in du-ți tru u u

pul cu ne e mân ca a rea ai în no it tă ri

a su u u fle e tu lui și ai câș ti ga at sla

va ce reas că prea a slă vi i i te pen tru

a ceas ta nu în ce ta ru gâ â ân du u te pen

Și acum..., a Născătoarei...
tru no o oi I oa a a ne

u a de vă ra at te măr tu u ri sim Stă


118 Cântările Triodului și Penticostarului

pâ nă de Dum ne zeu Nă ăs că toa a re cei ce

ne-am mân tu i it prin ti i i ne că ai

năs cut cu mi ij lo ci i re nes pu să ă pe Du um

ne zeu Cel ce a stri cat moar tea a prin Cru u cea Sa

și la Si i ne e a tras mul ți mi le Cu u u

vi o o și lor cu ca re îm pre u nă te lă u

dăm Fe cioa ră ă ă ă ă

CONDACUL SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL

Glas Δι
Podobie:

n tru î năl ți mea în frâ nă ă ă rii te-a

pu us Do o om nul ca pe o stea a de vă ra

a a tă și ne ră tă ci i i tă lu mi nând

ma ar gi ni le în vă ță to ru le I oa a ne

Pă ri in te le no o o os tru
Adaosuri la Duminicile Postului Mare 119

DUMINICA A V-A DIN POST


A SFINTEI MARIA EGIPTEANCA

Luminânda

Slavă..., a Cuvioasei, Glas Γα Podobie:

il dă de po că i in ță a vân du te pe

ti ne Cu vi oa să Ma ri e roa gă pe Hris to

os să ne dă ru ias că no uă a ceas ta în vre

mea pos tu lui ca prin cre din ță și i prin

dra a gos te să te lă u dăm pe ti ne cu

Și acum..., a Născătoarei..., asemenea


cân tări

e ea ce ești în dul ci rea în ge ri lor și ce

lor scâr biți bu u cu ri e păr ti ni toa a re creș

ti ni i lor Fe cioa ră Mai ca Do om nu u lui

spri ji neș te mă și mă iz bă ve e eș te de

mu un ci le ce le ve e eș ni ce
120 Cântările Triodului și Penticostarului

CONDACUL SFINTEI MARIA EGIPTEANCA

Glas Γα
Podobie:

ai 'na in te e rai pli i i nă de toa tă

des frâ na a a rea as tăzi ești mi rea a a să

a lui Hris tos prin po că i i in ță î în ge

rii cu vie țu i i i rea ur mâ â ân du-i de

e mo nii cu ar ma Cru u u cii pier zâ â ân du-i

pen tru a ceas ta te-ai a ră tat mi rea să Îm pă

ră ți i ei prea slă vi i tă Ma ri i i i a

DUMINICA FLORIILOR

STIHIRILE LA LITIE

Glas Πα

rea Sfân tu ul Duh Cel ce a în vă ța

at pe A po o os toli să gră ia as că cu a al

te li imbi stră i i i i ne A ce lași a în dem


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 121

nat și pe fe cio ri ii e vre e iești cei fă ră de ră u

ta te e să stri ge O sa a na Ce e lui din tru î

nă ăl ți i i me e Bi ne es te cu vân tat Ce

el ce e vi i ne Îm pă ra tu ul lui I i i is

ra a a a i il

i ul și Cu vâ ân tu u ul Ta tă ă lui cel îm

pre u nă fă ă ră de e e în ce e put și îm pre

u u nă ve e cu i i tor șe zând pe mâ â â ânz ne

e cu vâ â ân tă ă ă to or ai ve ni i it

a a as tăzi în ce ta a tea I i e e ru u

u sa li i i i mu u u u lui spre Ca re le

He ru vi mii nu pot a se ui ta a de e fri i că

și prun cii L-au lă u dat cu stâl pări și i cu u ra a


122 Cântările Triodului și Penticostarului

muri la u dă de ta a ai nă cân tâ â ând O sa a

na Ce lui din tru î nă ăl ți i i me e Ce lui ce

a ve nit să mân tu ias că de în șe lă ciu u ne e

tot nea a a mu u ul no o o os tru

u șa se zi le mai 'na i i in te de e Paști s-a

a u zit gla a sul Tă ă ău Doa a am ne în tru

a dân cu ri le e ia du u lu ui pen tru a ceas ta

și pe La zăr cel mort de pa a tru zi i le e e l-a

ai în vi i a at ia ră ti ne rii e vre ie

ești au stri i ga a a at O sa na a a Dum ne

ze u ul no os tru Sla a a vă ă ă Ți i i i e

n trând Tu Doam ne în sfâ ân ta ce e e ta a a te

șe zând pe e e mâ ânz Te-ai sâr gu it să vi


Adaosuri la Duminicile Postului Mare 123

ii spre e Pa a timi ca să pli ne e e ești Le e gea

și i Pro ro o o o cii ia ră fe cio rii e vre e

ești mai 'na in te ves tind bi ru in ța În vi i

e e e ri ii Te-au în tâm pi nat cu ra a a

mu uri și i cu u u stâl pă ă ă ă ări zi i

i i când Bi ne e ești cu vân tat Mân tu i to

ru u le mi i lu ie e eș te e e ne

e pe e e no oi

la vă Ți i e e e Hris toa a a a se Ce

lu ui ce e șezi în tru ce e le de su us pe e

sca a a u un și a cum Te aș tep tă ăm cu cin

sti i tă Cru u u u cea a a a Ta pen tru a

ce ea se ve se leș te fi i ca Si i i o nu u
124 Cântările Triodului și Penticostarului

lu ui se bu cu ră nea a mu u ri le e

pă ă ă mâ ân tu u u lui fe cio ri ii ți in

stâ âl pă ări u ce ni i cii ha ai ne e le e e

și toa tă lu u mea a în vă țat să stri i ge Ți i

i i e Bi ne e ești cu vân tat Mân tu i to

ru u le mi i lu ie e eș te e e ne

e pe e e no oi

CONDACUL LA DUMINICA FLORIILOR


Automelă
Glas Di

e tron în cer și pe mânz pe pă mânt fi ind pur

tat Hris toa se Dum ne ze u le la u dă ai pri mit de e

la în geri și cân ta re de la prun cii ce stri ga au Ți

e Bi ne ești cu vân tat Ce el ce vii să chemi pe A

da am
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 125

Luni, întâia săptămână a Postului, Duminică seara

Slavă... a Sfântului, Și acum..., a Născătoarei, din Minei

Glas Νη

z bă veș te de o sân di i re și de cum

pli te gre e șa a a le su fle e tul meu ce e el

sme e e rit și-l slo bo zeș te di in moa a ar

te Prea sfâ ân tă Mi rea a să ă dum ne ze e e

ia a as că și-mi dă ru ieș te pu ru rea a do

bân di ie er ta a a re în zi i ua ju de

că ă ă ții prin ca re au do bân di t-o a du

nă ri le e e sfin ți i lor mai 'na in te de sfâr și it

prin po că i i in ță și cu văr să ri le

la a cri mi i lor fi ind eu cu u ră țit Prea

cu ra a tă Fe cioa a a ră ă
126 Cântările Triodului și Penticostarului

La Stihoavnă, Stihira idiomelă

Glas Πα

tră lu ci t-a da a rul Tă ă ău Doa a am ne stră

lu ci t-a lu mi na rea a su u fle te e lo o or

noa a a a as tre es te vre mea bi i ne pri i mi i i

tă es te vre e mea a po că ă i i i i in ței

să le pă dăm lu cru ri le în tu ne e e ri i

cu u lui și să ne îm bră că ăm cu u a ar me

le e lu u u mi i i i i nii ca tre când no

ia nul cel ma a re a a al pos tu u lu ui să

a ju u un gem la În vi e e rea a cea a a a de

e a tre e e e ia a a a zi a Dom nu

u u lui și Mân tu i to ru lu ui no os tru u I

i i sus Hri is to os Cel ce mân tu ie e eș te su u


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 127

Martirica...
fle te e le e noa a as tre e

el ce Te prea slă vești în tru po me ni rea sfin ți

lor Tăi Hris toa se Dum ne ze u le de dâ ân șii fi

ind ru u gat tri mi te ne no uă ma re mi i lă

Slavă..., de la Minei Și acum..., A Născătoarei, Podobie:

ce te le în ge ri lor te slă vesc pe ti ne Mai

ca lui Dum ne zeu că pe Dum ne zeu L-ai năs cu ut Prea cu

ra a tă pe Cel ce es te pu ru rea cu Ta tăl

și cu Du u hul și ca a re a a șe za at

oș ti le ce rești din ne fi i in ță cu vo ia pe Ca

re roa a gă-l să mân tu ias că și să lu mi ne e

ze su fle te le ce lor ce te la u dă pe ti ne cu

dreap tă cre din ță Prea cu ra a tă


128 Cântările Triodului și Penticostarului

Luni, întâia săptămână a Postului

La Stihoavna Utreniei, Stihira idiomelă

Glas Πα

e ni i t-a a a po o o os tul ma ai

ca cu u ră ți i i i ei de făi mă toa rea pă

ca a tu u u lui și ves ti toa a rea po o că

i i i in ței pe tre ce rea î î î în ge e

ri i i i i lor și mân tu u i i rea oa a

a me ni i i lor să stri gă ă ăm cre e di

in cio o o o șii Dum ne ze u le mi lu ieș te e

ne pe e noi A mucenicilor Glas Κε

i ne cu vân ta tă es te oas tea Îm pă ra tu

lui ce resc că de au și fost pă mân te eni mu ce ni

i cii dar s-au sâr gu i it a a ju u un ge la vred


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 129

ni ci a în ge rea a as că de tru puri ne gri jin

du se și prin pă ti miri cin stei ce lor fă ră de tru u

puri în vre ed ni cin du se pen tru ru gă ciu ni le

lor Doa a am ne mân tu ieș te su fle te le noa as tre e

Slavă..., Și acum... a Născătoarei, asemenea

e ti ne Mai ca lui Dum ne zeu și Fe cioa a ră cu ra

tă și de cât He ru vi i mii mai sfâ ân tă cu gla

suri de cân tări te slă vim căci cu su fle tul și cu tru

pul te măr tu ri sim Năs că toa a re e de Dum ne zeu

ca pe ce ea ce ai năs cut cu a de vă rat

pe Dum ne ze eu în tru pat roa gă te Prea cu ra a

tă pen tru su fle te le noa as tre e


130 Cântările Triodului și Penticostarului

Luni seara, în prima săptămână, Stihirile Triodului

La Doamne strigat-am

Glas Δι

ot pă ca tul am fă cut pe toți am în tre cu ut cu

ri si pa de aș vrea să mă po că iesc nu am râ â

uri de la crimi de voi vie țu i și a cum ne pă să

tor su unt vi no va at de o sân dă ci i îmi dă mi

e în drep ta a re U nu le Bu ne le Dum ne ze u u

le și mă mi lu ie e eș te e

ă-mi Hris toa se ploi de la a crimi în zi ua cea

plă cu tă a pos tu lui ca să plâng și să-mi spăl în ti nă

ciu nea cea din pof te și să mă a răt Ți e cu ră țit

când vei ve ni din cer Ju de că to or Doam ne să ju deci

pe oa meni ca un Ju de că tor și sin gu ur dre ept


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 131

Altă Stihiră, glas 5

Glas Πα
Podobie:

e niți cre din cio și lor cu dra go os te

a vând ca o pa vă ză ar ma cea a ta a a re e e

a po os tu u u lui să în toar cem î na a

poi toa tă u nel ti i i rea în șe e lă ciu u

nii vrăș ma a a șu u u u lui să nu ne în

dul cim cu plă ce e ri le po of te lor ca să nu

ne e te e mem de e fo o o cu u ul is

pi te e e lor prin ca re post Hri is tos iu bi

to o o rul de e e oa a a a a meni cu răs

pla ta ră ăb dă ă ă rii ne e va a în cu u nu u

u na a pe e e noi pen tru a ceas ta cu

în drăz nea a a a lă ă ă ru gâ â â â ân
132 Cântările Triodului și Penticostarului

du u u u ne că dem î na in tea a Lu u

u ui stri i i i gând și ce rând su fle te e lo or

noa a as tre pa ce și ma a re mi i i lă

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, din Minei

Glas Νη

i no su fle te al me eu sus pi i nând și

iz voa a re de la a crimi din i i ni mă a a du

când stri gă Fe cioa a a rei și Mai cii Dum ne ze e

e u lui no o os tru pen tru mul ți mea în du

ră ri lor ta le Prea cu u ra a a tă iz bă veș te mă

de mun ca a cea a în fri co o o șa a a

tă și mă să lăș lu u ie e eș te un de e es

te o dih na și bu cu u ri i i a și des fă ta

a rea cea ve eș ni că
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 133

Luni seara, la Stihoavnă, stihirile Triodului

Glas Γα

ă pos ti i im po o ost pri mit bi i ne plă

cu ut Do om nu u lu ui pos tul ce el a de vă

ra at es te în stră i na a rea a de ră u u

tă ăți în frâ na rea a li i i im bii le

pă da rea mâ ni i i i i ei de păr ta a

rea a de e po o o of te de cle ve ti i re

de min ciu u u u u u u u nă și de ju

ră mân tul min ci i i nos lip si i rea de

e e e e a a ce e es tea es te po os tul

cel a de vă ă ă rat și i bi i i i ne

Martirica
e pri i mit

a re e es te pu te rea mu ce ni ci lor Tăi Hris


134 Cântările Triodului și Penticostarului

toa a se că în mor mân turi zac și du u hu ri i le

go o nesc și pu te e rea vrăș ma a șu lui a î în frânt

cu cre di in ța Tre i mii și ne vo in du se pen tru

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea


bu u na cre din ță

ăs că toa re de Dum ne zeu o cro ti toa rea tu

tu ror ce lor ce se e roa a a gă în tru ti i ne ne lă

u dăm în tru ti ne ne e es te toa tă nă dej dea a

noa a as tră roa a gă pe Cel năs cut din ti i ne pen

tru ne treb ni cii ro o bi ii tăi

Luni, la Stihoavna Utreniei, idiomela

Glas Γα

ă în ce e e pem po poa a re pos tul cel

fă ră ă pri i ha a a nă ca re e es

te mân tu i i i rea a a su u u fle te e


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 135

e e lo or să slu ji im Dom nu lui cu u fri i i

că ă să ne u un ge em ca pe te e e e le

cu un tul de lemn al fa ce rii de bi i i i ne și

cu a pa cu ră ă ți i i ei să ă ă ne spă ă

lă ăm fe e țe e le e să ă nu u gră im mu u

u ul te în ru u gă ă ă ciuni ci pre cum ne-am î în

vă ă ța at a a șa a a să stri i i i gă ăm

Ta tă ăl no o o o os tru ca re e ești î î în

ce e e ruri iar tă ne no o uă gre șe e

li i le noa as tre e ca u un Iu bi i to o or

Martirica
de oa aa a meni

ri ca îm pă ra ți lor și a ti ra ni lor

o au le pă dat os ta a și i ii lui Hri is tos și cu


136 Cântările Triodului și Penticostarului

bu nă în drăz nea lă și băr bă teș te pe El L-au măr

tu ri sit Do om a al tu tu u ror Dum ne zeu și Îm pă

rat al nos tru și se roa a gă pen tru su fle te

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea


le noa a a as tre

ăs că toa re de Dum ne zeu Ce ea ce ești fo

lo si toa rea tu tu ror ce lor ce ți i e se e roa a a

gă spre ti i ne în drăz nim cu ti ne ne lă u

dăm în tru ti ne ne es te toa tă nă dej dea a noa a as

tră roa gă te Ce lui ce S-a năs cut din ti i ne pen

tru ne tre eb ni cii ro o bi ii tăi

Marţi seara, la Doamne strigat-am

Stihirile triodului

Glas Δι

e ei ce am fo ost sco oși di i in Rai


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 137

pe en tru mân ca rea cea a ma ră ă oa re e când a

cum prin o pri rea pof te e lor să ne si lim a in tra

a a ia a a a răși stri gâ ând Dum ne ze e e e

u u lui no o o os tru Ce la ce e Ți-ai în tins pe

Cru ce e pal me e le o țe e et bând și fie e e

re e gu u us tând și Ce la ce ai răb dat du

re ri le pi i i roa ne e lor scoa a te toa te des

fă tă ri le ce le prea a a a ma a a re din su fle

te e le noa a as tre și pen tru mi los ti vi

rea în du ră ri i lor mân tu ieș te pe ro o o

bi i i ii Tăi

e ei ce am fo ost iz go ni iți di i in

Rai pen tru mân ca rea din po o om oa re e când a


138 Cântările Triodului și Penticostarului

cum prin Cru cea a Ta în tr- î în sul ne-am să lă

ăș lu u u it ca re Cru u u ce spre ru gă

ciu u ne o a du cem Ți i i e mu ult Î în du

ra a a a a te și cu cre di i i in ță
B

to o oți ne e ru u u găm iz voa a a re

de la a a a a crimi a cum tri mi i te ne no o

o o uă în vre mea pos ti i i i rii cu ră țind

toa a a tă în ti nă ciu nea pa a ti mi i lor și a

pă ca a te lor noa a a as tre ca to o oți să

stri i gă ăm Ți i i e e cu dea di in sul

Doa am ne e sla a vă ă Ți i i i e

ă ru ieș te-mi și mi i e Cu vi in te des

fă ta rea pos ti rii pre cum lui A dam Ra iul o di ni


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 139

oa a ră și a gus ta din toa te po ru un ci le Ta

le Dum ne ze ul no os tru și a mă fe ri pu u ru

rea de ro dul pă ca tu lui pe ca re L-ai o prit ca să

a ju ung cu bu u cu ri e la pur tă toa rea de

vi a ță pa a ti ma Ta cea de pe Cru u u ce

Slavă..., Și acum..., a Crucii, a Născătoarei, din Minei

Glas Νη

ă zân du Te soa re le pe Ti ne de bu nă ă

vo o o ie în ti ins pe Cru u u ce s-au în

gro zi it și pă mân tul s-a clă ă ti nat pie tre

le se des pi i cau și mor mâ ân tu ri le de fri

că ă se des co pe e reau și se spăi mân ta a au toa te

pu u te ri i le pe ca re vă zând Fe cioa a ra Stă ă

pâ â â nă cu sus pi i nuri a a stri gat


140 Cântările Triodului și Penticostarului

Va ai mi i i i e ce es te a cea as ta

ce e se ve e e de e

Marţi seara, la Stihoavna Vecerniei

Stihira idiomelă

Glas Νη

ă nu să vâr și im po os tul nu mai cu pă ră si

rea mâ â ân că ri i i lor ci cu în stră i na a re

de e toa tă pa a ti ma cea a pă ă mâ ân tea a a

as că ca ro bi i ind tru u u u pul ca re e

ti ră ne eș te stă îm po tri va a a noa a a as

tră vred nici să ne fa cem îm păr tă și i i rii

Mie e lu u lui Fi i i u lui lu ui Dum ne e

ze eu Ce e lui ce pen tru u lu u u me S-a a în jun

gheat de e bu u nă ă ă vo o o o ie și
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 141

du hov ni ce eș te e să ă pră ă ăz nu u u

u im În vi e e e rea a Mân tu i to o

ru lui cea a a di i i in morți la î năl

ți me ri di i cân du u ne e în tru lu mi na bu

nă ă ă tă ți i i lor și cu des fă ta a rea fap

te lor noa as tre e ce lor a a a le e e e e se

ve se lind pe e Iu bi to o rul de e e oa a a

Martirica
a meni

u ce ni cii Tăi Hris toa a se ui tând ce le

din vi a ță și ne bă gând sea a mă de munci moș

te ni tori s-au a ră tat vi e ți ii cei veș ni ce

deci a cu um cu în ge ri ii se bu cu ră pen tru ru

gă ciu u ni le lor dă ru ieș te po po o ru lui


142 Cântările Triodului și Penticostarului

Tă ău ma re mi lă

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, însăși podobia

o prea slă vi tă mi nu u ne O! tai nă no o

uă O! în fri co șa tă rân du ia a lă Fe cioa a ra a

zis da că Te-a vă zu ut răs tig nit în mij lo cul a

doi tâl hari pe Ti i i ne pe Ca a re fă ră du

re e re cu mi nu uni Te-a năs cut și a plâ âns

zi i când Vai mi e Prea iu bi te Fi u le cum

Te-a pi ro nit pe Cru u ce po po ru ul cel cum plit și ne

mul țu u mi i tor

Marţi, la Stihoavna Utreniei

Stihira idiomelă

Glas Νη

e niți prin post să su pu nem pa ti mi le gâ ân du

ri i lor a co pe e rin du u ne cu a ripi du ho


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 143

o ov ni i i i cești ca tre când u u șor vi

fo rul vrăj ma a șu lui ce el po or ni it a su u

pra a a noa a a as tră să ne fa cem vred nici a

ne în chi i na a Cru u u cii Fi i u lu ui lu ui

Du u um ne e e e zeu Ce lui ce de e vo o o

ie pen tru lu me S-a a a a a ju un ghi i i

at și du hov ni ceș te să prăz nu u im În vi

e rea cea din morți a Mân tu i to o o ru lui no o

o os tru în mun te su in du u ne e îm pre u

nă cu A a a pos to o o li ii să slă ă vim pe

Fi ul Cel iu u bi i tor de e oa a a meni Ca

re le a lu u at toa tă pu te rea de la a a Ta a

Martirica
a a tăl
144 Cântările Triodului și Penticostarului

u ce ni cii lui Hris tos cei ne bi ru iți

ră tă ci rea bi ru ind cu pu te rea Cru u cii de

în gro zi ri le ti ra ni lor nu v-ați spăi mân tat

ră ni in du vă de munci v-a ați ve e lit și a cu

um sân giu i ri le voas tre s-au fă cut tă mă du iri

su fle te lor noas tre ru ga ți i vă să se mân tu ias

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei


că su fle te le noas tre

e pri vea a a lă es te a ceas ta ce se ve e

de ca re se a ra tă o chi lor mei o Stă pâ â ne

Cel ce ți ii toa tă făp tu u ra pe le e emn Te-ai ri

di cat și mori Cel ce dai vi a ță tu tu ror Prea

cu ra ta Năs că toa re de Dum ne zeu a zi is plân gând

când a vă zut pe Cru u ce pe Cel ce a stră lu ci


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 145

it ne gră it din tr-î în sa Dum ne ze eu și i om

Miercuri seara, la Doamne strigat-am


Stihirile triodului, vezi Idiomelar vol. III

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, din Minei

Glas Δι

o pre eș te a ba te ri le cu ge tu lu ui

meu și ră tă ci ri le si i im ți ri i lor și chi

pu ri le pa a ti mi lor ce le stri că toa re de

su u flet de să vâr șit le ște e er ge și

a li nea ză tul bu ra rea su u u fle tu lui me eu

Fe cioa a a ră ca să mă re esc bu nă ta

a tea a a ta că pe ti ne te am Fe cioa a

ră a pă ră toa a re toa tei vi e ții și ne

pu ti in ței me e le e a a ju tor
146 Cântările Triodului și Penticostarului

Miercuri, la Stihoavna Utreniei

Stihira idiomelă

Glas Γα

oa a a am ne Tu u mi-a ai pu u us mi e e

po că i i i in ța a vrâ ând să ă mă mâ ân

tu iești pe mi i ne ne vre ed ni i cul cu mi la a

Ta a a cea ne mă ă su ra a a tă ă î

na in tea Ta a a a ca ad ru gân du mă ă sme re

eș te cu u u u pos ti i i ri i le e su u

fle e tu ul me eu că ăci că tre Ti i i ne e

Cel u u nul Mi los ti i iv am nă zu u it

Martirica

a niș te lu mi nă tori în lu me lu mi

nați și du pă moar te sfi in ți lo or mu ce e nici du pă ce

cu bu u nă cre din ță ă v-ați ne vo it deci a vând în drăz


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 147

nea a lă ru gați pe Hris tos să mi lu ia as că su fle

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei


te le noa a as tre

ăs că toa re de Dum ne zeu Ce ea ce ești fo

lo si toa rea tu tu ror ce lor ce ți i e se e roa a a

gă spre ti i ne în drăz nim cu ti ne ne lă u

dăm în tru ti ne ne es te toa tă nă dej dea a noa a as

tră roa gă te Ce lui ce S-a năs cut din ti i ne pen

tru ne tre eb ni cii ro o bi ii tăi

Joi seara, la Doamne strigat-am

Stihirile triodului

Glas Δι

e mi ne cel în tu ne ca de în șe lă ciu ni

le lup tă ă ă to o ru u u lui lu mi nea

a a ză mă Hris toa a a se a a al meu Ce el


148 Cântările Triodului și Penticostarului

ce ai în tu ne cat soa a re e le răs tig nin du

Te pe Cru u u u u ce și ai stră lu cit cu a de

vă ă rat cre din cio și i lor lu mi na cea a de vă

ra tă a ie er tă ă ă rii ca um blând în tru

lu mi i na po ru un ci lor Ta a a le să a jung

cu u rat la ra za cea mân tu i toa a re a În

vi e e rii Ta a a a a le

e lemn Mân tu i to ru u le e spân zu râ ân

du u u te ca o vi i i i ță ai a dă pa

at lu u mea Hris toa se cu vi i i i nul ne stri i că

ciu u u u nii pen tru a cea a as ta a strig

a dă pâ ân du u mă cu mus tul u mi li i in țe ei

ce lei a de vă ra a te pe mi ne cel în tu ne e
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 149

e cat pu u ru u rea cu be ți ia pă ca a tu u

u lui în tă reș te e mă a a a cum a pos ti i

de dul ceți Mân tu i to o ru u le ca un Bun și

Altă stihiră Glas Πα


de oa a meni iu u bi to or

o cât es te pu te rea Cru u cii Ta le A ceas

ta a în flo rit Bi se e ri cii în frâ na rea smul

gând din ră dă ci i nă ne în frâ na rea lui A dam

cea din E e den oa re când că a ce ea moa ar te oa me

ni lor a du când iar A ceas ta fă ră stri că ciu u

ne lu mii iz vo răș te ne e mu ri i re ca din

alt iz vor al Ra iu u lui cu văr sa rea iz vo râ

to o ru lui de vi a a ță sân ge le Tă ău și i al

a a pei pen tru a ces tea toa te s-au în vi at prin


150 Cântările Triodului și Penticostarului

ca a re și no o uă ne în dul ceș te des fă ta rea

pos tu u lui Dum ne ze e ul lui Is ra il Cel ce a ai

ma re e mi i lă

Slavă..., Și acum..., a Crucii, a Născătoarei, din Minei

Glas Νη

oa re le s-a în tu ne ca a at Fi u u le

și lu na în hai nă nea gră ă și-a a schim bat lu

u u mi i i na pă mâ ân tul se e e

cla ti i nă și ca ta pe teas ma Bi se ri cii Ta a

a le se ru u u pe și eu cum nu mă voi ru

u pe la ce le din 'nă un tru u Fi i u u le e zgâ

ri a mă voi la fa a a ță prea dul ce Mân tu i i

to ru u le a a al meu vă zâ ân du u Te pe e Ti

i i ne mo o ort fă ră ă dre ep ta a a te
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 151

Joi seara, la Stihoavna Vecerniei

Stihira idiomelă

Glas Πα

ei ce do rim să ne îm păr tă și im Paș ti i

lor dum ne ze e iești ca re nu u u u u se în ce

ep din E e gipt ci i i din Si i i on să ri

di căm di in mi i ij loc a lu a a a tul pă ca tu

lui prin po că ă i i i i in ță să ne în

ci i in gem mij loa ce le noa a as tre cu o mo

râ â â â rea a plă ce ri lo or să ne îm po do

bim pi cioa re le cu în căl ță min te o pri toa a re

de la toa a a tă ca a lea cea a rea și să ne în

tă rim cu u to o ia gul cre di i i i in ței să

ă nu râ âv nim vrăj ma șu u lui Cru cii Stă ă ă pâ


152 Cântările Triodului și Penticostarului

nu u lui fă cân du u ne pân te e e ce e

le Dum ne e e zeu ci să ur mă ăm Ce lui ce

pri in post ne-a a ră ta a a at bi ru u i i

in ță a su pra di a a vo lu u lui Mân tu i to o

Martirica
rul su u fle e te lo or noa a as tre e

el ce Te prea slă vești în tru po me ni rea mu

ce ni ci lor Tăi Hris toa se Dum ne ze u le de

dân șii fi ind ru gat tri mi te ne no uă ma re mi

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, Podobie:


i lă

a că Te-a vă zut pe Cru ce Doam ne pi ro nit Mie

lu șea ua și Mai ca Ta a s-a mi rat zi când ce ve

de re e es te a ceas ta prea iu bi te Fi u le a ces

tea Ți-a răs plă ti it Ți e po po o rul cel ne ple


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 153

cat și fă ră de le ge ca re s-a în dul cit din

mul te mi nu u ni le Ta a le ci sla a vă sme

re ni ei Ta le ce lei ne spu se Stă pâ â ne

Joi, la Stihoavna Utreniei

Stihira idiomelă

Glas Νη

es ti rea pos tu lui cu bu cu ri i e să o

o o pri i i i mim că de l-ar fi pă zit stră ă

ă mo o o o șul n-am fi i i su fe e rit că de e

rea cea di i in E e e e den că fru mos e e

ra a la ve de e e re și bun la mâ ân ca a a re

ro o o o dul ce m-a a a a a o o mo o o

rât să nu ne a mă gi im cu ve e de e e rea

nici să se în dul ceas că gât le jul no os tru cu u


154 Cântările Triodului și Penticostarului

bu ca te e e scu u u u um pe ca re du pă

mân ca a re su u u unt fă ră de e e ci i i in

ste să fu gi i im de ne în frâ â na a a re și

du pă să tu ra a re e e să nu u ne su u pu

u nem pa ti i i mi i i i lor să ne

în sem năm cu u sân ge e le Ce lui ce S-a a a

a a dus de bu nă vo ie pen tru no oi la a a

moa a a a ar te și nu se va a a ti i in ge de noi

pie er ză ă ă to o o o rul și vom mâ ca a

Paș ti le e lu ui Hri is to os ce e le e prea a sfi in

ți i i i te spre mân tu i rea su u fle te lo o or

Martirica
noa a a as tre

e vă vom nu mi pe voi sfin ți lor He ru vimi


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 155

că în tru voi S-a o o dih nit Hris tos Se ra fimi că

ne'n ce tat L-ați pro o slă vit pe El sau î î în geri

că de tru u pu uri v-ați le pă dat pu te e eri că lu

cra a ați cu u mul te mi nuni nu mi i ri le voas tre

mul te sunt ci și da ru ri le mult mai mari ru ga ți

i vă pen tru su fle te le noa a as tre

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, Podobie:

a că Te-a vă zut răs tig nit în lo cul Că pă țâ

nii Mân tu i to ru le s-a schim bat toa tă făp tu u ra

și s-a mâh nit clă ti nân du se ne pu tând su fe ri

iar Prea cu ra ta Fe cioa ră și Mai ca Ta tân gu

in du se a stri gat că tre Ti i ne Vai mie e o Fi ul

meu prea du ul ce Mân tu i to rul meu ce, e e es


156 Cântările Triodului și Penticostarului

te a ceas tă no uă ă prea slă vi i tă și stră i nă ve

de re

Vineri seara, la Doamne strigat-am


Stihirile triodului, vezi Idiomelar vol. III

La Utrenie, Luminânda Sfântului Teodor

Glas Βου

ur tă to ru le de cu nu u nă Sfi in te

îm pre u nă cu î în ge e e rii stând a cum î

na in tea sca u nu u lui lu ui Hris tos și de lu

mi na cea a de a a co lo um plân du te bi ru

u u i to o ru le roa gă te e ne î în ce tat

pen tru pa a cea lu u u mii și pen tru mân

tu i rea noas tră ce lor ce cu bu u u nă cre di i in

ță să vâr șim pur tă toa rea de lu mi nă po o me

ni i rea ta Te o do re prea fe e ri ci i i
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 157

te Mu ce ni ce prea lă ă u da a a te

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

n pâ ân te ce e le tău de Dum ne zeu

Nă ăs că toa a a re S-a să lăș lu i i it

Do o om nul pre cum Î în suși ști i i e

vrând să che me din stri i i că ciu u ne lu mea

cea a pie ri i i tă deci a flând toți mâ ân tu

i i i re stri găm ți e ca în ge rul Bu cu

ră te Prea lă u da a a tă în tre toa te fe

me i le bi ne cu u vân ta a a tă că ai

năs cut bu u cu ri i i a a toa tă lu mea a a

Slava..., glas 6, din Triod vol. III


a a
158 Cântările Triodului și Penticostarului

Vineri, la Stihoavna Utreniei

Stihirile Sfântului Teodor, idiomele

Glas Πα

ăn țu iesc a a cum cu bu cu u ri i i e a

du nă ri le mu ce ni ci i lor în bi se e ri

ca ta pur tă to ru le de bi ru i in ță ă Te o

o do o o o re și ce te le în ge ri lor să vâr

șe esc ne vo in țe le răb dă ri ii ta a a a a

le și în suși Dă tă to ru ul de cu u nuni Hris tos

stă de e fa a a ță da ruri bo ga a te cân tă re

ți lor tăi cu drea ap ta a Sa dă ru u in du u u

le pe Ca re iu bi in du-L L-ai că u u tat și

a a flând pe A ce e la de ca re e ai do o rit vi

ezi îm pre u nă cu Dâ â ân su ul pe Ca re
Cântări în prima săptămână a Postului Mare 159

e e roa a a gă-l să mân tu ia as că și să lu mi i

ne e e ze su u fle te le e noa a as tre e

os tul ce el cu u rat și fă ră pri i ha a a nă

la noi a a cu um a ju un gând să vâr și i re

de mi nuni mu ce ni ce ești a, a dus cu u si i i i

ne că prin post ne e cu ră țim de spur că ciu ni le și

în ti nă ciu ni le ce le e pă ă gâ â â nești

și prin chi nu uri vi te e jești a su pra pa ti mi lor

ne î î îm băr bă ă tă ăm pen tru a cea as ta

și cu da ru ul sfi in te ei a ju u nă ă ări lu

mi i i nâ ân du u u ne și cu mi nu ni le

mu ce ni cu lui Te o o dor ne în tă ri i im prin

cre di in ță ă în tru u Hri i i i is tos ce rând


160 Cântările Triodului și Penticostarului

de la Dâ â ân sul să dea mân tu u i i i re su u fle

te lo or noa a as tre e

u mu ce ni ceas ca a ta a în dră ăz ni i i re

cea că tre Dum ne e zeu Te o o o do o o o o re

ai fă cut ne treb ni i că meș te șu gi i rea vi i clea

a nu u lu ui cea îm po tri i i va cre di in

țe ei lu u ui Hri i i is tos a pă ră tor fă

câ ân du u te po po ru u lui ce lu u ui creș ti i

ne esc pă zin du u-l prin în ști in ța rea mi nu u

na a a a a tă de bu ca te le ce le spu ur ca

a a te a le je ert fe e lo o or i i do o

o lești pen tru a ceas ta pe ti i ne ca pe un sur pă

to or al i do li i lor și mân tu i tor și i


Cântări în prima săptămână a Postului Mare 161

pă zi i to or al tu ur me ei lu u ui Hri i i

is tos și fo lo si tor al no os tru u les ne as cul

tă ă tor te ru u u gă ăm cin sti in du u

te e e cu u câ â ân tări prin ti ne să se dă

ru ias că su fle te lo or noa a as tre ier ta re și

Slavă... Glas Νη
lu mi i na a a re e

u băr bă ți e mu ce ni ceas că cu e vla a

vi e în tra ar mân du u te e Mu ce ni i ce

e al lu ui Hri is tos și sluj ba cea cu vân tă ă toa

a a re în tai nă ă a pă râ ân du o cu

pu u u te rea a Lu ui ai a ră tat pă gâ nă

ta a tea i i do li i i i lor și cum pli

rea ti ra a ni i lor a fi ne pu ti i in cioa a a


162 Cântările Triodului și Penticostarului

să ne bă gâ ând sea a a a a mă ă de e e

mu u unci și de e fo o cul cel vre e e me e

e el nic ci o ce la ce e ești al dum ne

ze ie eș ti lo or da a a ru uri și cu fa ap ta

și i cu nu me e le e de toa a tă pri mej

di i a mân tu ie eș te cu ru gă ciu ni le ta a

a le e pe cei ce să vâr șe e esc po me ni i i

i i rea a a a ta
Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 163

SLUJBA DENIEI DIN JOIA MARE


ANTIFOANELE CELOR 12 EVANGHELII

ANTIFONUL I

Glas Νη

ai ma rii po poa re lor s-au a du nat îm pre

u u u nă a su pra a a Dom nu u lui și a su pra

U u un su u lu ui Său

u vânt căl că tor de le ge a pu us î na in

tea Mea Doam ne Doa a am ne e nu u Mă lă sa pe e e

Mi i i i ne

im ți ri le noa as tre cu ra a a te să le

a du ce e em lui Hri is tos și ca niș te pri e

teni a ai Lui su fle te le e noa a as tre să le je ert

fi i im pen tru Dâ â â ân sul și să nu

u ne su gru u măm cu gri i ji le e lu u mii ca


164 Cântările Triodului și Penticostarului

I i u u da ca să stri gă ăm în că mă

ă ri le i ni mi lor noa a astre Ta tă ăl no os tru

Ca re le ești în ce ruri iz bă ve eș te e ne pe no

oi de ce e el vi i i clean

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu

lui Duh

i a cum și pu u ru u rea și în ve cii

ve ci lor A min

e cioa ră ai năs cut Ce ea ce nu știi de nu un tă

și Fe cioa ră ai ră mas Mai că ne nun ti i tă Năs

că toa re de Dum ne zeu Ma ri i e roa gă pe Hris

tos Dum ne ze ul nos tru ca să ne mân tu ia as că

pe noi
Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 165

ANTIFONUL AL II-LEA

Glas Πα

a ler ga a t-a Iu u da zi când căr tu ra ri i

lo or fă ră de le e e ge ce-mi veți da mi i i

e și eu vo oi da a pe E el vo o o uă

iar în mij lo cul ce e lor ce se to oc meau ai stă tut ne

vă zut Î în su uți Tu de Ca re e ra a to o oc

mea a a la cu nos că to ru le de i i i nimi

mi los ti veș te te spre su u fle te e le noa a as

tre

u mi los te ni i e să slu jim lui Dum ne e

zeu ca Ma ri i i i a la a ci i i nă

și să nu ne a go ni sim iu bi re de ar gint ca

și Iu da ca să fi im pu ru u rea cu Hris to o os Du
166 Cântările Triodului și Penticostarului

u um ne e e zeu

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu

lui Duh

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve

ci lor A min

u în ce ta a Fe cioa ră ru gând pu ru rea pe Cel ce

ne gră it L-ai năs cut ca pe un Iu bi tor de oa a meni să

mân tu ias că din ne voi pe cei ce sca a pă la ti

i i ne e

ANTIFONUL AL III-LEA

Glas Δι

en tru în vi e rea lui La zăr Doam ne prun cii e

vre iești au stri gat Ți i e O sa na a a Iu bi

to ru le e de oa a a meni ia ră Iu da ce
Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 167

el fă ră de le ge n-a a a vru ut să în țe lea a

a gă

a ci na Ta Hris toa se Dum ne ze u u le zi s-ai

mai 'na in te u ce ni ci lorTăi u nul din vo o oi

va a să ă mă vâ â ân dă ia ră Iu da ce

el fă ră de le ge n-a a a vru ut să în țe lea a

a gă

n tre bân du Te I oan Doa am ne ci ne es

te cel ce va a a să Te vâ â ân dă prin

pâ âi ne l-ai do ve di i it pe e a ce e e

la ia ră Iu da ce el fă ră de le ge n-a a a vru

ut să în țe lea a a gă

u trei zeci de ar gi inți Doa a am ne și cu să ru


168 Cântările Triodului și Penticostarului

ta re vi clea nă Te că u tau iu de e ii să Te e u

ci i i dă ia ră Iu da ce el fă ră de le

ge n-a a a vru ut să în țe lea a a gă

a spă la rea Ta Hris toa se Dum ne ze u u le

ai po run cit u ce ni ci lor Tăi pre cum ve de eți

a a șa a să fa a a ceți ia ră Iu da ce

el fă ră de le ge n-a a a vru ut să în țe lea a

a gă

pri ve gheați și i i vă ru u gați ca să nu in

trați î î în is pi i tă zi s-ai u ce ni ci

lor Tăi Hris toa se Dum ne ze e e u u ul no oa os

tru ia ră Iu da ce el fă ră de le ge n-a a a vru

ut să în țe lea a a gă
Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 169

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu

lui Duh

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve

ci lor A min

ân tu ieș te din ne voi pe ro bii tăi Năs că toa a

re de Dum ne zeu că toți du pă Dum ne zeu la ti i ne

scă păm ca și că tre un zi id ne stri ca at și fo

lo si toa re

Sedelna după Antifonul al 3-lea

Glas Γα

s pă tând la ci i nă pe u ce nici și cu nos

câ ând vi cle șu u gul vân ză ă rii ai vă dit la ci

i na a ce ea pe Iu u da ști in du-l pe el că nu u

se va în drep ta a și vrân să a ră ăți tu tu ror că


170 Cântările Triodului și Penticostarului

Te-ai dat de bu nă vo o ie ca să ră pe ești lu mea

de la cel stră in În de lung răb dă to o ru le sla vă

Ți i i ee e e

ANTIFONUL AL IV-LEA

Glas Πα

s tăzi I u da la să pe În vă ță to o o

rul și pri me eș te e pe e di i a a a vo o

o lul se or be eș te cu pa ti ma iu bi rii

de e ar ginți ca de din lu mi i i nă ă în tu u

ne ca a a tul că în ce chip ar fi pu tut ve

e dea cel ce a vân dut pe Lu mi nă ă to o o rul

pe e trei ze eci de a a ar ginți ia ră no o

uă a ră să ă rit Cel ce a pă ti mi it pen tru u lu u u

me că tre Ca re e e să ă stri i găm Ce el


Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 171

ce ai pă ti mit și de oa meni Te-ai în du u rat sla a vă

Ți i i e

s tăzi I u da se lea pă dă de cin stea lui

Dum ne e zeu și de da a ar se e în stră i nea a

a ză fi ind u u ce e ni ic se e e e fa a

a ce vâ â ân ză ă ă tor în pri mi i re pri

e te nea a as că ă as cu un de vi i cle șug

și ne bu neș te so co teș te a slu ji iu bi rii

de a ar gint de cât dra gos tei Stă ă pâ nu u lui fă cân

du se po va a a ță a du nă rii ce e le ei fă

ră ă de le e e ge iar noi a vâ ând mân tu i

i re e pe Hris tos pe E el să ă-L slă vim

Glas Πα
172 Cântările Triodului și Penticostarului

ă a vem iu bi re de frați ca niș te fra ați î în tru

Hri is tos iar nu ne e mi i los ti vi i re

că tre cei de a proa a pe ai no o oș tri și

ca slu ga cea ne mi lo os ti i i vă să ne o sân di

i i im pen tru u ba ani și ca Iu da că in du u

ne fă ră ă ni ici o fo lo si i in ță

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu

lui Duh

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor

A min

rea slă vi te s-au gră it pen tru ti ne pre tu tin

de nea că ai năs cu ut du pă trup pe Fă că to rul

tu tu ror Năs că toa a re de Dum ne zeu Ma ri e


Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 173

Prea lă u da a tă și ne is pi ti i tă de nun tă

ANTIFONUL AL V-LEA

Glas Πα

u ce ni cu u ul a po of tit pre e e

țu u ul În vă ță to o ru lui și pe tre ei ze

eci de a ar ginți a vân du ut pe Do o om nul

cu să ru ta a re e e vi clea a a nă dâ ân du-L

pe e El ce lor fă ră de le e ge spre e e moa a

ar te

s tăzi Fă că to rul Ce ru lui și al pă mâ ân

tu u lui U ce ni i ci lor Să ă ăi a a a

zis s-a a pro pi at cea a a sul și a so si it

Iu u u u da a a cel ce Mă vi i in de ni

meni să nu se le pe de de Mi ne vă zân du u mă pe
174 Cântările Triodului și Penticostarului

Cru ce în mij lo cul a do oi tâ âl hari și pă

ti me e esc ca u un om și mân tu iesc ca u

u Iu u bi tor de oa a a meni pe cei ce

cre e e ed î în tru Mi i i ne

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu

lui Duh

i a cum și pu ru rea și în ve cii ve

ci lor A min

e ea ce ai ză mis lit ne gră it în vea cul cel mai

de e pe ur mă și ai năs cu ut pe Zi di to rul

tă ău Fe cioa ră pe A ce la roa gă-L să mân tu ias

că su fle te le noa a as tre e


Denia celor 12 Evanghelii - Antifoanele 175

ANTIFONUL AL VI-LEA

Glas Γα

s tăzi pri ve ghea a ză Iu da să vâ ân

dă pe Do om nul pe Cel mai 'na i in te de veci Mân

tu i to rul lu u mii pe Ce el ce cu cinci pâini a să

tu ra a at mul ți i me de oa a meni as tăzi cel fă ră

de le e ge se lea pă dă de În vă ță to o rul

fi ind u ce nic se lea pă dă de Stă pâ â nul a

vân du ut cu a ar gint pe Cel ce a să tu rat cu ma a

nă pe om

as tăzi au pi ro nit pe Cru ce iu de ii pe Do

om nul Ca re a tă ia at ma rea cu to ia a gul

și i-a po vă țu it pe e ei în pus ti i e as tăzi

au îm puns cu su li ța coas ta Ce e lui ce a ră


CUPRINS

Polieleu La Râul Babilonului de Dimitrie Suceveanu ............................... 1

Ușile pocăinței glas 2 după Th. Fochaefs ......................................... 5


Ușile pocăinței glas 5 de arhid. Anton Uncu ...................................... 8
Ușile pocăinței glas 8 de Arhim. Ghelasie Basarabeanu ..........................10
Ușile pocăinței glas 8 de Anton Pann .............................................. 13

Prochimenele Postului Mare glas 8 de Ioan Zmeu și Anton Pann .................16

Troparele de la sfârșitul Vecerniei ................................................ 20

Prochimenele săptămânii I a Postului Mare ....................................... 22


Prochimenele săptămânii a II-a a Postului Mare ................................. 24
Prochimenele săptămânii a III-a a Postului Mare ................................ 26
Prochimenele săptămânii a IV-a a Postului Mare ................................. 28
Prochimenele săptămânii a V-a a Postului Mare .................................. 30
Prochimenele săptămânii Floriilor .................................................. 32
Prochimenele săptămânii Patimilor ..................................................34

Aliluia și Troparele Treimice glas 1 ............................................... 37


Aliluia și Troparele Treimice glas 2 ............................................... 40
Aliluia și Troparele Treimice glas 3 ............................................... 43
Aliluia și Troparele Treimice glas 4 ............................................... 47
Aliluia și Troparele Treimice glas 5 ............................................... 50
Aliluia și Troparele Treimice glas 6 ............................................... 54
Aliluia și Troparele Treimice glas 7 ............................................... 57
Aliluia și Troparele Treimice glas 8 ............................................... 60
Aliluia și Troparele Sâmbăta la Utrenie ........................................... 63

Troparele la Ceasurile Postului Mare .............................................. 65

Cu noi este Dumnezeu glas 8 de Emanuil Zmeu ................................... 68


Cu noi este Dumnezeu glas 8 de Hurmuz Hartofilax - primul stih .............. 73
Cu noi este Dumnezeu glas 6 de Anton Pann după P. Lampadarie ............... 74

Doamne al puterilor glas 8 de Ioan Zmeu ......................................... 78


Doamne al puterilor glas 8 - GA - tradițional .................................... 79

La Cântarea a șasea a Canonului Mare - irmosul Suflete al meu ................81


La Cântarea a noua a Canonului Mare - irmosul Nașterea zămislirii ............ 82

Adaosuri la Duminicile Postului Mare


Duminica Vameșului și fariseului ................................................... 84
Duminica Întoarcerii Fiului risipitor ................................................87
Duminica Înfricoșătoarei judecăți ................................................. 89
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai ............................................... 93
Duminica Ortodoxiei ............................................................... 96
Duminica a II-a a Sf. Grigorie Palama .......................................... 101
Duminica a III-a a Sfintei Cruci ................................................. 110
Duminica a IV-a a Sf. Ioan Scărarul ............................................117
Duminica a V-a a Sf. Maria Egipteanca ......................................... 119
Duminica Floriilor .................................................................. 120

Cântări în prima săptămână a Postului Mare


Luni ........................................ 125
Marți ...................................... 130
Miercuri ................................... 136
Joi ........................................ .145
Vineri ...................................... 147
Sâmbătă ...................................156
Slujba Deniei celor 12 Evanghelii .................................................163
La Denia Acatistului Bunei-vestiri .................................................

S-ar putea să vă placă și