Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „D.P.M.

” Alba Iulia Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire profesională: Economic
Calificarea profesională: Tehnician în activități economice
Modulul: Contabilitate
Nr de ore/an: 62
Nr. ore /săptămână: din care: T:31 LT: 31 IP: 0
Clasa: XI
Profesor: dr. ec. POPA VICTORIA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.: 3500 din 29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin: Anexa nr. 1 la O.M.E.N.: 3501 din 29.03.2018
An școlar: 2018-2019

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


AN ŞCOLAR: 2018-2019

UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII – URÎ 11 ÎNREGISTRAREA OPERAȚIILOR ECONOMICO-FINANCIARE

NR. ORE ALOCATE: 62 h/an


Nr. Rezultate ale învățării
Conţinuturi
crt. Cunoștinț Abilităț Aptitudin Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
e i i
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 I. Conturile necesare 10.1.1 10.2.1. 10.3.1. - exerciții de identificare a Resurse materiale​: tabla, softuri, - observare -planul de
evidenţierii operaţiilor 10.2.2. 10.3.2. conturilor în planul de conturi legea contabilității, legislație sistematică conturi se
economico-financiare 10.3.3. general economică , fișe de lucru, manual de -chestionare orală folosește
 Prezentarea planului general 10.3.4. - exerciții de folosirea contabilitate clasa a XI-a, plan de -portofoliul pe
de conturi, identificând conturilor sintetice de gradul 1
conturi general parcursul
conturile necesare înregistrării şi 2, funcţionarea conturilor de
operaţiilor activ şi pasiv, în corelaţie cu Resurse procedurale: întregii
economico-financiare; operaţiile desfăşurate prelegerea, discuţii de grup, sarcini materii de
 Folosirea conturilor sintetice de citit şi de exerciţiu studiu
de gradul 1 şi 2, funcţionarea individual/grupe, activităţi de
conturilor de activ şi pasiv, în grup,activităţi interactive pe echipe
corelaţie cu operaţiile - explicaţia
desfăşurate. - demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul

II. Înregistrarea operaţiilor


10.1.2. 10.2.3. 10.3.1. - observare
economico-financiare în -exerciții și aplicații practice
2 contabilitate ​prin utilizarea 10.2.4. 10.3.2. Resurse materiale​: tabla, softuri, sistematică
privind înregistrarea operaţiilor
analizei și formulelor contabile 10.2.5. 10.3.3. economico-financiare legea contabilității, legislație -chestionare orală
specifice. 10.3.4. referitoare la contabilitatea economică , fișe de lucru, manual de -fișă de evaluare
a. Contabilitatea capitalurilor capitalurilor proprii, contabilitate clasa a XI-a, plan de -portofoliul
proprii imobilizărilor, stocurilor, conturi general, fișă de documentare
 Operaţii privind decontărilor cu terţii,
constituirea, majorarea şi trezoreriei, cheltuielilor şi
diminuarea capitalului social; veniturilor, în contabilitate Resurse procedurale:
 Operaţii privind rezultatul prin utilizarea analizei și prelegerea, discuţii de grup, sarcini
exerciţiului financiar. formulelor contabile specifice. de citit şi de exerciţiu - observare
b. Contabilitatea
imobilizărilor individual/grupe, activităţi de grup, sistematică
 Operaţii privind activităţi interactive pe echipe -chestionare orală
imobilizările necorporale; - explicaţia -fișă de evaluare
 Operaţii privind amortizarea - demonstraţia -portofoliul
şi imobilizările corporale. - conversaţia
c. Contabilitatea stocurilor - exerciţiul - observare
 Operaţii privind stocurile de
materii prime şi materiale, sistematică
materiale de natura obiectelor -chestionare orală
de -fișă de evaluare
inventar şi produse; -portofoliul
 Operaţii privind stocurile de -test de verificare
mărfuri.
d. Contabilitatea decontărilor
cu terţii
 Decontări cu furnizori şi
clienţi;
- observare
 Decontări cu personalul şi
cu bugetul de asigurări şi sistematică
protecţie socială; -chestionare orală
 Decontări cu bugetul -fișă de evaluare
statului: -portofoliul
o Impozitul pe profit;
o Impozitul pe veniturile
microentităților;
o Taxa pe Valoarea Adăugată.
e. Contabilitatea trezoreriei
 Operaţii privind decontările - observare
prin conturile bancare; sistematică
 Operaţii privind decontările -chestionare orală
în numerar;
-fișă de evaluare
 Instrumente de plată: Biletul
la ordin, Cambia și CEC-ul. -portofoliul
f. Contabilitatea cheltuielilor
şi veniturilor - observare
 Operații privind cheltuielile; sistematică
 Operaţii privind veniturile. -portofoliul
-test de verificare
g. Completarea documentelor - exerciţii de completarea Resurse materiale​: tabla, softuri,
specifice ​operaţiilor documentelor specifice legea contabilității, legislație - observare
economico-financiare. operaţiilor economică , fișe de lucru, manual de sistematică
economico-financiare. contabilitate clasa a XI-a, plan de -chestionare orală
conturi general, documente contabile -portofoliul

Resurse procedurale:

prelegerea, discuţii de grup, sarcini


de citit şi de exerciţiu
individual/grupe, activităţi de
grup,activităţi interactive pe echipe
- explicaţia
- demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul

-exerciții și aplicații practice Resurse materiale​: tabla, softuri,


Înregistrarea operaţiilor privind înregistrarea operaţiilor - observare
3 economico-financiare în legea contabilității, legislație
economico-financiare în economică , fișe de lucru, manual de sistematică
contabilitate ​prin utilizarea contabilitate ​prin utilizarea
analizei și formulelor contabile contabilitate clasa a XI-a, plan de -chestionare orală
analizei și formulelor contabile -portofoliul
în firma de exercițiu pe baza în firma de exercițiu pe baza conturi general, documente specifice
documentelor specifice documentelor specifice firmei de exercițiu
tranzacțiilor. tranzacțiilor.
 Înregistrarea constituirii
capitalului social; Resurse procedurale:
 Înregistrări privind
imobilizările;
 Înregistrări privind prelegerea, discuţii de grup, sarcini
stocurile; de citit şi de exerciţiu
 Înregistrări privind individual/grupe, activităţi de grup,
decontările cu terți; activităţi interactive pe echipe
 Înregistrări privind
- explicaţia
decontările prin conturile
bancare; - demonstraţia
 Înregistrări privind - conversaţia
cheltuieli și venituri. - exerciţiul

10.1.3. 10.2.6. 10.3.1.


4 III. Registrele contabile 10.2.7. 10.3.2. -exerciții de identificare și
Prezentarea registrelor prezentare a registrelor Resurse materiale​: tabla, softuri, - observare
10.3.3.
contabile obligatorii – registrul contabile obligatorii – registrul legea contabilității, legislație sistematică
jurnal şi registrul cartea mare; 10.3.4.
jurnal şi registrul cartea mare economică , fișe de lucru, manual de -chestionare orală
Completarea registrelor contabilitate clasa a XI-a, plan de -portofoliul
contabile. -exerciții de completarea conturi general, documente contabile,
registrelor contabile. registrul jurnal şi registrul cartea mare

Resurse procedurale:
prelegerea, discuţii de grup, sarcini
de citit şi de exerciţiu
individual/grupe, activităţi de
grup,activităţi interactive pe echipe
- explicaţia
- demonstraţia
- conversaţia
- exerciţiul
4 Recapitulare finală Plan de recapitulare - observare
sistematică