Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCATIEI SI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ,,DREPT’’

Lucru Individual la disciplina: Drept Civil


Pe Tema: Contractul de servicii turistice

Lector universitar,magistru în drept:


Natalia CHIBAC
A efectuat: Valeriu MIȘCOI

Chișinău 2016
Cuprins:
1.Definiția și caracterele juridice ale contractului

2.Elementele contractului

3.Drepturile și obligațiile agentului turistic

4.Rezilierea,rezoluțiunea și consecintele
1.Definitia si caracterele juridice ale contractului
Unul din contractele civile relativ noi, reglementate de actualul CC RM, este contractul de
servicii turistice. Pentru prima dată acest contract a fost legalizat prin legea turismului din 11
februarie 2000. Ulterior, la 24 noiembrie 2006 fost aprobată noua Lege cu privire la organizarea
si desfasurarea activității turistice in Republica Moldova .Această lege a creat o baza juridică
mai amplă pentru dezvoltarea de mai departe a acestei ramuri a economiei nationale, stabilind o
politică statală privind dezvoltarea durabilă a turismului.

Ca un contract civil, raporturile din domeniul serviciilor turistice sunt reglementate destul de
reusit în noul CC RM al Republicii Moldova. Astfel, potrivit art.1131 CC RM, prin contractul de
servicii turistice, o parte (organizatorul călătoriei, agentul turistic) se obligă să acorde celeilalte
părti (turistului) serviciile stipulate, iar acesta se obligă să achite costul lor.
Potrivit art.3 al Legii nr. 352/2006, contractul de servicii turistice este tratat ca un acord de
vointă, prin care o parte (turoperatorul, agentia de turism) se obligă să acorde celeilalte părți
(turistului) serviciile stipulate, iar aceasta din urmă să achite costul lor.
Pentru comparatie, putem mentiona că în legislatia României acest contract este numit si
definit altfel. Potrivit pct.1 al Legii nr.631 din 15 octombrie 20013 contractul de comercializare a
pachetului de servicii turistice este acordul de vointă dintre agentia de turism si turist, care are ca
obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist si eliberarea documentelor de
plată si a documentelor de călătorie de către agentia de turism. Considerăm că contractul de
servicii turistice este reglementat mai reusit in legislatia Republicii Moldo care este tratat atât in
Codul civil, cât si în acte normative speciale ca un contract civil de sine stătător, separat.
Din definitiile contractului de servicii turistice, pe care le contine legislatia națională, rezultă că
contractul respectiv este un contract numit, comutativ, consensual, oneros, sinalagmatic, cu
executare succesivă si de consumator .

– este un contract sinalagmatic, deoarece naşte obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante,
agentul economic de turism pe de o parte, ţinut de obligaţia de a oferi voiajul sau sejurul şi
turistul pe de altă parte, ţinut de obligaţia de plată a preţului;
– este ca un contract cu titlu oneros, întrucât fiecare parte contractantă
urmăreşte realizarea unui folos patrimonial;
– este un contract comutativ, întrucât existenţa şi întinderea prestaţiilor oferite sunt cunoscute din
momentul încheierii contractului;
– este un contract consensual, întrucât cerinţa formei este reclamată numai pentru probaţiune;
Din punctul de vedere al agentului economic, contractul de turism este un contract comercial, iar
pentru turism acesta este unul civil.
Contractul de turism nu poate fi asimilat cu contractul de mandat, întrucât agentul economic de
turism oferă spre vânzare un voiaj sau un sejur pentru care turistul nu-i dă mandat, contractele cu
terţii prestatori de servicii fiind încheiate de agentul economic de turism în numele şi pe contul
său, asumându-şi deci riscurile. O analogie a contractului de turism cu contractul de comision nu
se poate face (deoarece în relaţiile cu terţii agentul economic acţionează în nume propriu şi pe
contul său şi nu în contul comitentului – respectiv a beneficiarilor de servicii – precum în
contractul de comision).

2.Elementele contractului
O particularitate esentială a contractului de servicii turistice o constituie subiectii ofertei, care,
din punctul de vedere al normelor de drept in vigoare, pot fi separati în două categorii: insesi
părțile contractului si alti participanti la raporturile turistice. Potrivit art.1131 CC RM, o parte
contractuală este denumită organizatorul călătoriei sau agent turistic. in art.3 al Legii nr.
352/2006, se utilizează alti termeni: agentia de turism si turoperator. Potrivit acestui articol,
agentia de turism este considerată agent economic, titular de licentă pentru activitate turistică,
specializat în achizitionarea de pachete turistice de la turoperatori si în comercializarea acestor
pachete direct consumatorilor, precum si în comercializarea serviciilor proprii. Turoperatoru este
considerat agent economic, titular de licență activitate turistică specilizat în formarea de pachete
turistice si in comercializarea acestora prin intermediul agentiilor de turism sau direct
consumatorilor. Prin urmare, pentru ca un agent economic să activeze în calitate de parte a
contractului de servicii turistice, el trebuie să corespundă unor prevederi legale ai anume: sa fie
înregistrat în această calitate într-o formă organizatorico-juridica prevăzută de legislatia in
vigoare si să obțină de la Camera de Licentiere licenta pentru activitate turistică (art.14 al Legii
nr. 352/2006). Mai mult ca atât potrivit (1) ii nr. 352/2006, persoana care gestionează o agenție
de turism o filială a acesteia sau o structură de primire turistică, precum si alte persoane care
conform Nomenclatorului functiilor din domeniul turismului supuse brevetării, este obligată să
dețină brevet de turism.
Ca participanti ai raporturilor turistice pot figura companiile specializate de asigurare, care,
prin intermediul agenților economici din industria turismului, în cheie contracte de asigurare ce
prevăd plata unor despăgubiri în cazul producerii de riscuri asigurate (accidente rutiere,
vătămarea sănătății etc).
Al doilea subiect al raporturilor contractuale este turistul - persoană fizică care se deplasează în
orice loc, altul decât locul de resedintă, pe o durată de cel puțin 24 de ore si in alt scop decât
desfasurarea unei activități remunerate în locul vizitat. In această calitate, după cum rezultă din
actele normative in vigoare, pot activa doar persoane fizice, atât cu capacitate deplină de
exercitiu, cât si minori. Cei din urmă pot avea calitatea de turist, dacă ei călătoresc impreună cu
părinții, pedagogii, alte persoane din institutiile de învățământ si/sau insotite de ghidul touristic.
Turistul poate călători de unul singur sau în cadrul unui grup turistic, care potrivit normelor de
drept, este constituit din sase sau mai multe persoane afili ate in vederea efectuării unei călătorii,
petrecerii unui sejur, vizitării unor obiective turistice
Potrivit legii nationale, calitatea de turist o poate avea si vizitatorul, care, asa cum prevede art.3
al Legii nr. 352/2006, este persoana fizică care se deplasează în orice loc, altul decât locul său de
resedință, pentru o perioadă mai mică de un an si in alt scop decât desfăsurarea unei activități
remunerate in locul vizat. Ca participant la raporturile turistice poate fi si excursionistul persoană
care vizitează o zonă sau o destinatie turistică pe durata unei zile (fără a efectua o innoptare la
destinatie). Din această prevedere legală, ca de asemenea, este stipulată în art.3 al Legii nr.
52/2006, rezultă că in calitatea dată pot activa doar persoane fizice . Prin urmare, din
prevederile legale, putem concluziona că unica diferență dintre turist, vizitator, excursionist este
termenul de deplasare la odihnă, adică: turistul se deplasează pe o durată de cel putin 24 de ore,
vizitatorul pe o perioadă mai mică de un an, iar excursionistul durata unei zile .

Contractul de servicii turistice face parte din contractele cu titlu oneros si clauza cu privire la
pret, adica echivalentul banesc al serviciilor, care urmeaza sa fie prestate, este un factor
indispensabil.
Ba mai mult ca atit, dupa cum s-a mentionat mai sus, pretul este considerat de noi ca o clauza
esentiala a contractului respective.

Faptul că pretul poate fi tratat ca o clauză esentială confirmat direct in normal din alin.(1)
art.1136 CCRM, unde se menționează: dacă înainte de inceputul calatoriei este nevoit sa
modifice considerabil clauzele esentiale ale contractului, inclusive pretul, organizatorul este
obligat să-l notifice imediat pe client despre acest fapt. Importanta clauzei cu privire la pret este
confirmată si prin faptul ca din cele 15 articole din noul CC RM, destinate contractului de
servicii turistice, in 11 din ele se menționează diferite aspecte cu privire la pret.
Pretul in contract poate fi determinat sau determinabil. In contractul de servicii turistice, pretul
este determinat de organizatorul călătoriei, fapt care este confirmat de alin.(1) art.1134 lit.g) CC
RM Pretul in ansamblu este stipulat în contract, insă ca parte integrantă a acestuia este
voucherul turistic, document care are o atributie directă la pret. Potrivit art.3 al Legii nr.
352/2006, voucherul turistic este tratat ca un document de insotire a turistului, excursionistului
(grupului de turisti, de excursionisti), care confirmă programul de sedere sau asistentă ce tine de
excursii si efectuarea platii pentru serviciile notificate în el. Potrivit pct.6 al Regulamentului cu
privire la modul de aplicare a voucherului turistic, aprobat prin ordinul Agentiei Nationale de
Turism nr 62 din 11.02.2002. voucherul turistic este parte integrantă a contractului turistic,
cuprinde intregul volum de informatii despre serviciile turistice acordate in conformitate cu
acesta si confirmă plata unor servicii concrete, cum ar fi: transportul, cazarea, restauratia,
deservirea excursionistă, etc.. si serveste drept bază pentru obtinerea acestor servicii. Conform
alin.(7) art.101 al Legii 352/2006 voucherul serveste drept temei pentru deservirea turistului si
este primit de orice agent economic, care practică activitatea de turism, fără perceperea unei plăti
suplimentare. Toate decontările reciproce pentru serviciile in voucher se efectuează între agentii
economici de sine stătător, în conformitate cu actele legislative in vigoare.

După cum s-a mentionat anterior, termenul contractului de servicii turistice reprezintă una din
clauzele esentiale ale acestuia, care în toate cazurile trebuie sa fie strict determinat si stipulat in
contract. Această concluzie o deducem din prevederile legale stabilite in art.3 ale Legii nr.
352/2006, unde este stabilit că turismul reprezintă un ansamblu de relatii si fenomene ce rezultă
din deplasarea si sejurul persoanelor în orice loc, altul decât locul de resedintă, pe o perioadă mai
mică de un an si în alt scop decât durata desfăsurării unei activități remunerate în locul vizitat.
Termenul minim nu poate fi mai mic decât 24 de ore. Termenul concret urmează să fie direct
indicat în contract, deoarece, potrivit compartimenului 1 al contractului-model, în contractul de
servicii turistice trebuie să fie indicată durata sejurului. Aceste prevederi legale corespund
regulilor stabilite de Organizația Mondială a Turismului.
Care pot fi alte premise ce ar determina termenul contractului respectiv? In afară de cele
menționate anterior, putem indica: perioada competitiilor sportive conferintelor stiintifice,
simpozioanelor, congreselor, distanța până la punctul de destinatie, tipul de transport utilizat etc.

3.Drepturile si obligatiile agentului turistic


Pînă la momentul încheierii contractului, organizatorul este obligat să pună la dispozitia
clientului, în scris sau în orice altă formă adecvată: o informatie despre regimul de vize si
pasapoarte, precum si despre cerintele de asigurare a sănătății pe durata călătoriei; timpul si locul
stationărilor intermediare si al jonctiunilor de transport, precum si detaliile amplasării clientului
în interiorul vehiculului (cabină pe navă, compartiment in tren etc.); numele, adresa si numărul
de telefon al reprezentantilor locali ai organizatorului său, în absenta acestora, datele de
identificare ale agentiei locale cărei i se va adresa clientul la necesitate sau datele de contact cu
organizatorul; în cazul călătoriei unor minori datele de contact direct cu minorul sau cu persoana
responsabilă de el la locul de destinatie responsabilitatea clientului pentru faptul că a renuntat la
călătorie, precum si alte cheltuieli.
După semnarea contractului, până la începutul călătoriei intr-un termen rezonabil până la
inceputul călătoriei, suplimentar la cele prevăzute mai sus, conform art.21al Legii turismului,
agentul turistic este dator să furnizeze informatii referitor la legile țării de aflare temporară,
obiceiurile populatiei autohtone si alte particularități a căror cunoastere este necesară pentru
cultivarea respectului față de valorile culturale nationale. Dacă din lipsa informatiei respective
clientul a suportat anumite daune materiale si/sau morale, agentul turistic va fi obligat să le
repare integral. Această informatie obligatoriu trebuie prezentată pe un suport care să asigure
clientului posibilitatea receptionării si păstrării informatiei.In afară de acestea, contractul de
servicii turistice trebuie sa contină următoarele clauze conform CC, art. 1134
a) itinerarul, locul locurile de destinatie si termenele de aflare, cu indicarea datelor
b) vehiculele, caracteristicile si clasele lor, data si locul plecării si sosirii
c) informatii despre cazare, categoria sau nivelul de confort, caracteristicile lui de bază, serviciile
alimentare
d) in cazul stabilirii unui număr minim de persoane necesar pentru realizarea călătoriei, termenul
limită de notificare a clientului in caz de contramandare a acesteia; vizitele, excursiile si alte
servicii incluse în prețul unic al călătoriei;
f) denumirea si adresa organizatorului (agentului turistic) si a asigurătorului, după caz,
g) pretul călătoriei, posibilitatea de modificare a pretului, costul anumitor servicii suplimentare
(taxa de imbarcare si debarcare în porturi si aeroporturi, taxele turistice) neincluse în prețul unic
al călătoriei si posibilitatea de modificare a acestuia
h) termenele si modalitatea de plată a pretului si a celorlalte costuri:
i) conditiile specifice, convenite de părți la cererea clientului
j) termenele de formulare a pretentiilor privind neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
contractului
k) alte conditii

Toate conditiile contractuale trebuie prezentate clientului in scris inainte de incheierea


contractului.
Turistul are dreptul să ceară, înainte de începutul călătoriei, ca un tert să preia drepturile si
indatoririle sale din contractul de călătorie. Organizatorul poate refuza cererea turistului in cazul
in care tertul nu corespunde conditiilor călătoriei, dar dacă acceptă, atunci organizatorul este în
drept să ceară turistului compensarea cheltuielilor suplimentare suportate prin înlocuirea cu
tertul. In rest, deoarece contractual este sinalagmatic, înseamnă că drepturile unei părti se
oglindesc in obligatiile celeilalte.
Modificarea clauzelor esentiale ale contractului au loc doar in cazuri exceptionale cu
notificarea prealabilă a turistului in termen de 20 zile pînă la data începerii călătoriei. In cazul
dat, clientul poate renunța la contract sau accepta modificarea lui, fiind obligat să-l notifice pe
organizator în cel mai scurt timp despre decizia sa. Organizatorul este obligat să organizeze
astfel călătoria încât să aibă calitățile promise si să nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua
valoarea sau utilitatea dedusă din contract sau din practica obisnuită. Dacă organizatorul
călătoriei nu indeplineste solicitarea în termenul stabilit, turistul poate să înlăture si neajunsurile
si să ceară organizatorului repararea daunelor cauzate prin suportarea cheltuielilor suplimentare.
Pretul călătoriei nu se reduce dacă turistul, din intentie sau din culpă gravă, nu l-a anuntat pe
organizator intr-un termen rezonabil despre neajunsul depistat. Rezilierea contractului poate avea
loc si din cauza neajunsurilor, in cazul in care călătoria este, preiudiciată in mod considerabil,
sau când ca urmare a unor asemenea lipsuri,intr-un motiv important care poate fi recunoscut de
către organizator, nu i se poate pretinde să mai facă acea călătorie. In cazul dat rezilierea este
admisibilă doar dacă organizatorul a lăsat să expire termenul stabilit de către turist, fară a efectua
remedierea.
Nu este necesară stabilirea unui termen dacă remedierea este imposibilă sau este refuzata de
organizator ori rezilierea imediată a contractului este justificată de un interes special al turistului.

4.Drepturile si obligatiile turistului


Fiind un contract sinalagmatic, contractul respective contine un sir de drepturi si obligatii
reciproce, cu anumite exceptii.Efectuind un studiu comparativ al actelor normative in vigoare,
am selectat cele mai importante drepturi ale turistului si anume:

- Drepturi precontractuale
- Drepturile ce rezulta din continutul contractului
- Drepturile negociate
- Drepturile ce se refera la solutionarea litigiilor
- Drepturi la despagubiri morale si material

Din prima categorie fac parte urmatoarele drepturi:

A) La informative despre toate conditiile ce se refera la calatorie, odihna, tratament etc.


B) De a negocia unele clause contractuale pornind de la cerintele proprii
C) La informatii privind licenta agentului economic
D) La securitatea personala, la protectia vietii si sanatatii.

5.Rezilierea,rezolutiunea si consecintele
In cazul rezilierii contractului, organizatorul pierde dreptul asupra pretului convenit, dar el
poate cere totusi o indemnizatie corespunzătoare pentru serviciile prestate deja si pentru cele
necesare în vederea încheierii călătoriei, cu excepția cazului în care serviciile nu prezintă interes
pentru turist in legătură cu rezilierea contractului. Organizatorul călătoriei este obligat, in urma
încetării prin reziliere a contractului, în special în cazul in care contractul prevede intoarcerea, să
ia măsurile necesare pentru a-l transporta inapoi pe turist. Contractul de servicii turistice poate fi
reziliat in cazul neexecutării esentiale, din initiativa turistului si in situatiile de fortă majoră.
Pornind de la statutul de consumator al turistului, acesta poate pretinde atât repararea
prejudiciului material cit si a celui moral.
Pretentiile întemeiate pot fi înaintate de către turist organizatorului în decursul unei luni din
momentul prevăzut in contract pentru incheierea călătoriei. Pretentiile pot înaintate si după
expirarea termenului de o lună dacă termenul este omis din motive neimputabile turistului.
Termenul de prescriptie al actiunilor intentate de turist este de 6 luni, calculate din ziua care,
conform contractului, este ultima zi a călătoriei. Dacă turistul înaintează pretentii, curgerea
prescriptiei se suspendă pînă în ziua în care organizatorul respinge în scris pretentiile. Se admite
limitării răspunderii în baza unui acord cu turistul, cind organizatorul poate să-si limiteze
răspunderea pentru prejudicii, altele decit vătămarea corporală la triplul pret al călătoriei dacă:
prejudiciul nu este cauzat din intentie sau culpă gravă, prejudiciul este cauzat turistului doar din
greseala unui prestator de servicii implicat in derularea contractului.
Bibliografie:
Drept Civil Contracte si Succesiuni editia a II-a Gheorghe Chibac, Natalia Chibac si altii.

Note de curs Drept Civil Partea Speciala Vera Lupasco

https://dreptmd.wordpress.com/2015/03/05/contractul-de-turism/

S-ar putea să vă placă și