Sunteți pe pagina 1din 2

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC


HORVAT VIOREL
Arad, str. Blajului nr. 2, Et. 1, Ap. 9, cod poştal 310130, Tel. 0257 252 155, Fax: 0257 252 266
C.I.F. R O 20026595, cont nr. RO81UGBI0000292000796RON-GARANTI BANK ARAD
e-mail: horvat_viorel@yahoo.com
Dos. exec. nr. 146/ 2019 Operator 9152
Din 18.11.2019 Se pune în vedere administratorului sechestru de a prezenta bunurile
la locul ţinerii licitaţiei la data fixată de 18.11.2019
LICITAŢIA a-II-a
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE — MOBILIARĂ
Subsemnatul Horvat Viorel, executor judecătoresc, cu sediul în Arad, str. Blajului, nr.2, ap.9, jud.
Arad, emit prezenta publicaţie de vânzare având în vedere dispozițiile Încheierii nr. 922 din data de
17.09.2019 a Judecătoriei Lipova pronunţată în dosar nr. 1670/250/2019 prin care a fost încuviinţată
executarea silită a titlului executoriu constituit prin Contract de Facilitate de Credit persoane juridice nr.
54088 din 20.04.2017 cu anexe și Contract de Ipotecă mobiliară asupra bunului din data de 20.04.2017 şi
prin Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită nr. 146 din 23.09.2019 a BEJ Horvat Viorel,
debitoarea Nosnicotir SRL, cu sediul în Lipova, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 4, jud. Arad, a fost obligată să
plătească creditoarei Raiffeisen Leasing IFN SA, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 246 D, et. 6,
sector 1, suma de 66.720,13 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din data plății și suma de 10.968 lei,
reprezentând creanță, dobândă contractuală, cheltuieli aferente creditului și cheltuieli de executare.
Pe rolul BEJ Horvat Viorel se mai află înregistrat dos.exec. nr. 145/2019, cu aceleaşi părţi, în care, cf.
Încheierii nr. 918 din data de 13.09.2019 a Judecătoriei Lipova pronunţată în dosar nr. 1671/250/2019 prin
care a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu constituit prin Contract de Facilitate de Credit
persoane juridice nr. 52648 din 05.09.2016 cu anexe și Contract de Ipotecă mobiliară asupra bunului din
data de 05.09.2016 şi prin Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită nr. 145 din 03.10.2019 a
BEJ Horvat Viorel, debitoarea a fost obligată să achite creditoarei, suma de 49.098,93 euro sau echivalentul
în lei la cursul BNR din data plății și suma de 10.016 lei, reprezentând creanță, dobândă contractuală,
cheltuieli aferente creditului și cheltuieli de executare.
De asemenea, pe rolul BEJ Horvat Viorel se mai află înregistrat dos.exec. nr. 147/2019, cu aceleaşi
părţi, în care, cf. Încheierii nr. 917 din data de 13.09.2019 a Judecătoriei Lipova pronunţată în dosar nr.
1669/250/2019 prin care a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu constituit prin Contract de
Facilitate de Credit persoane juridice nr. 54087 din 20.04.2017 cu anexe și Contract de Ipotecă mobiliară
asupra bunului din data de 20.04.2017 şi prin Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită nr. 147
din 03.10.2019 a BEJ Horvat Viorel, debitoarea a fost obligată să achite creditoarei, suma de 66.688,29
euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din data plății și suma de 10.968 lei, reprezentând creanță,
dobândă contractuală, cheltuieli aferente creditului și cheltuieli de executare.
În temeiul art. 762 alin 1 C.pr.civ. se publică spre cunoştinţă generală că în ziua de 11 luna 12 anul
2019 ora 11,00, se vinde la licitaţie publică la locul situării bunurilor mobile, din loc. Ghiroda, Calea
Lugojului, nr. 107, jud. Timiş, cod poştal 307200 în incinta SC Verkauf Trucks SRL, averea mobilă
urmărită a debitoarei Nosnicotir SRL, cu sediul în Lipova, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 4, jud. Arad,
care se compune din:
1. - autovehicul – autoutilitară marca DAF, model XF 460 FT, caroserie BC Autotractor, cu nr. de
înmatriculare AR 14 TMT, serie caroserie XLRTEH4300G128743, serie motor A264081, cilindree 12902,
putere 340 kw, an fabricație 2016, culoare alb, combustibil – motorină, serie CIV L419332, 338.638 km rulați,
în stare de funcționare – cu prețul de strigare de 53.231,25 euro, la curs BNR din data publicaţiei de vânzare
de 4,7729 lei/1 euro, respectiv 254.067,43 lei, reprezentând 75% din prețul la care bunul a fost evaluat
2. autovehicul – autoutilitară marca VOLVO, model FH, caroserie BC Autotractor, cu nr. de
înmatriculare AR 14 TMV, serie caroserie YV2RT40A1HB821841, serie motor 695216, cilindree 12777,
putere 375 kw, an fabricație 2017, culoare alb, combustibil – motorină, serie CIV L813822, 220.526 km rulați,
în stare de funcționare - cu prețul de strigare de 68.625 euro, la curs din data publicaţiei de vânzare de
4,7729 lei/1 euro, respectiv 327.540,26 lei, reprezentând 75% din prețul la care bunul a fost evaluat
3. autovehicul – autoutilitară marca VOLVO, model FH, caroserie BC Autotractor, cu nr. de
înmatriculare AR 14 TMU, serie caroserie YV2RT40A9HB821988, serie motor 695490, cilindree 12777,
putere 375 kw, an fabricație 2017, culoare alb, combustibil – motorină, serie CIV L813832, 235.229,4 km
rulați, în stare de funcționare - cu prețul de strigare de 68.625 euro, la curs din data publicaţiei de vânzare
de 4,7729 lei/1 euro, respectiv 327.540,26 lei, reprezentând 75% din prețul la care bunul a fost evaluat
La preţul de adjudecare se va calcula T.V.A.
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
HORVAT VIOREL
Arad, str. Blajului nr. 2, Et. 1, Ap. 9, cod poştal 310130, Tel. 0257 252 155, Fax: 0257 252 266
C.I.F. R O 20026595, cont nr. RO81UGBI0000292000796RON-GARANTI BANK ARAD
e-mail: horvat_viorel@yahoo.com
Bunurile mobile au fost sechestrate prin procesul verbal nr.146/2019 din 04.10.2019 al BEJ Horvat
Viorel, iar prețurile de strigare au fost stabilite prin procesul verbal nr. 146/2019 din 24.10.2019 a BEJ Horvat
Viorel.
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sechestrat, sunt somate să anunţe
executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de
lege.
Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt invitate să se prezinte la termenul şi locul fixat
pentru vânzare şi, cel mai târziu până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.
În conformitate ce dispoziţiile art. 768 alin.1 C.pr.civ, participanţii la licitaţie trebuie să consemneze,
cel ma tâziu până la începerea licitaţiei, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10% din preţul de
începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
În conformitate cu dispoziţiile art. 671 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., consemnarea se face la C.E.C. Bank SA,
Trezoreria Statului sau orice altă insituţie de credit care are în obiectul de activitate operaţiuni de
consemnare, la dispoziţia executorului judecătoresc, iar dovada se poate face cu recipisa de consemnare
sau cu orice alt înscris admis de lege.
În conformitate cu dispoziţiile art. 768 alin. 2 C.pr.civ., creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au
obligaţia depunerii garanţiei prevăzute de art. 768 alin. 1 C.pr.civ.
Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită la sediul BEJ Horvat Viorel din Arad, str. Blajului, nr.
2, et. 1, ap. 9, jud. Arad şi a fost afişată, comunicată şi respectiv postată în locurile prevăzute de dispoziţiile
art. 762 C.pr.civ., după cum urmează: dosar execuţional, creditor, debitor, administrator sechestru, la sediul
organului de executare, la locul desfăşurării licitaţiei, la instanţa de executare, la primăria de la locul vânzării
bunurilor, în ziar, pe www.registru.unuiuneaexecutorilor.ro.

Executor judecătoresc,
Horvat Viorel