Sunteți pe pagina 1din 6

Gimnaziul ,,Sergiu Andreev”

Anul de studii 2019-2020, sem.I


Data_________ Numele, prenumele elevului __________________________________ Clasa a VII-a __
Punctaj total 50 p. Punctaj acumulat________ Nota ________________
Probă de evaluare sumativă la limba și literatura română
Citește textul și realizează următoarele sarcini:
Limba noastră cea română
Sărut vatra și-al ei nume
Care veșnic ne adună,
Vatra ce-a născut pe lume
Limba noastră cea română.

Cânt a patriei ființă


Și-a ei rodnică țărână
Ce-a născut în suferință
Limba noastră cea română.

Pre pământ străvechi și magic


Numai dânsa ni-i stăpână:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastră cea română.

În al limbilor tezaur
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea română.
( Grigore Vieru )
1.Formează familia lexicală a cuvântului pământ. L012345
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Subliniază, în text, neologismul ( ___ ) și arhaismul ( ___ ). L012
____________________________________________________________________________________
3.Selectează, din text, câte două epitete, metafore, personificări. L0123456
Epitete:______________________________________________________________________________
Metafore: ____________________________________________________________________________
Personificări: _________________________________________________________________________
4.Alcătuiește două comparații cu cuvântul limbă. L024
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Comentează, în două enunțuri, sugestia unei figuri de stil din text. L0123
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Formulează, într-un enunț, mesajul textului. L0123
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Continuă enunțul: L01234
Textul aparține genului _______________.
Argumente: 1)_____________________________________________________
2)______________________________________________________
3)______________________________________________________
8.Construiește un dialog din patru replici în baza textului citit. L01234
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Scrie două catrene dintr-o altă poezie de omagiere a limbii noastre, pe care ai
învățat-o în clasa a VII-a. L012
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10.Scrie, în spațiul rezervat, textul unui anunț, în conformitate cu legenda propusă
și rigorile de aranjare în pagină. L01234
Marcel/Marcela Munteanu, șeful/șefa clasei a VII-a, membru/membră al/a cenaclului literar din
instituție, îi anunță pe colegii săi de școală despre organiza-rea unui concurs de poezie ,,Grigore Vieru –
poetul patriei, al mamei și al copilă-riei”, pe data de 14 februarie 2020, la ora 15.00, în sala de festivități a
gimnaziului.
Cerințe față de redactarea textului:
*1 punct pentru corespunderea structurii tipului de text( titlu, informație, date de
contact);
*1 punct pentru respectarea datelor legendei ( esența informației);
*1 punct pentru modificarea textului ( persoana verbului);
*1punct pentru aranjarea în pagină (evidențierea titlului, spațierea alineatelor).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11.Scrie, în șapte-opt enunțuri, o compunere cu tema: ,,Cartea – o lume deschisă pentru mine”.
La scrierea textului vei ține cont de următoarele sugestii:
* vei ilustra original tema; 4p.
* vei scrie un text coerent (introducere, cuprins, încheiere); 1p.
* vei respecta limita de spațiu oferit; 1p.
* vei aranja potrivit textul în pagină. 1p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L01234567
Corectitudine: 0 1 2 3 4 5 Așezarea corectă a textului în pagină: 0 1
Succes!
Gimnaziul ,,Sergiu Andreev”
Anul de studii 2019-2020
Probă de evaluare sumativă ( semestrul I )
Limba și literatura română
Clasa a VII-a
Matricea de specificații
Domeniul de Cunoaștere și Aplicare și Sinteză și Total
conținut înțelegere analiză înțelegere

Textul literar 4 puncte 8 puncte 8 puncte 40%


și nonliterar 1 item 2 itemi 1 itemi

Practica 4 puncte 8 puncte 8 puncte 40%


rațională și 1 item (3+5 pentru 1 item
funcțională a corectitudine)
limbii 1 item

Limbă și 2 puncte 4 puncte 4 puncte 20%


comunicare 1 item 2 itemi 1 item

Total 20% 40% 40% 100%


50 de puncte
Barem de corectare
Item Notificări și răspunsuri Criterii de
corecte/posibile evaluare
Punctaj
1.Formează familia Pământean, pământeancă, pământesc, pă- 5 puncte
lexicală a cuvântului mânțel, pământește ș.a. Câte 1punct
pământ. pentru fie-
care cuvânt
corect.
2.Subliniază, în text, Neologism: magic 2 puncte
neologismul ( ___ ) și Arhaism: pre Câte 1punct
arhaismul ( ___ ). pentru fiecare
cuvânt scris
corect
3.Selectează, din text, câte Epitete: rodnică țărână, pămâmt magic,limba 6 puncte
două epitete, metafore, doinelor de aur ș.a. Câte 1 punct
personificări. pentru fiecare
Metafore: sărut vatra, a patriei ființă, figură de stil
al limbilor tezaur ș.a. identificată
corect.
Personificări: a născut în suferință,dânsa
( limba) ni-i stăpână,vatra… ne adună ș.a.
4.Alcătuiește două Se vor accepta drept răspuns corect orice 4 puncte
comparații cu cuvântul comparații alcătuite cu cuvântul limbă. Câte 2 pun-
limbă. cte pentru
fiecare
comparație.
5.Comentează, în două Se va accepta drept răspuns corect identificarea și 3 puncte
enunțuri, sugestia unei transcrierea unei figuri de stil și explicarea 1 punct pentru
figuri de stil din text. corectă a semnificației. identificarea
corectă a
figurii de stil.
2 puncte
pentru o
explicație
logică și
coerentă a
sensului
acestei figure
de stil.
6. Formulează, într-un Se va accepta drept răspuns corect un enunț în 3 puncte
enunț, mesajul textului. care este formulat mesajul textului. 2 puncte
pentru for-
mularea
corectă a
mesajului
textului.
1 punct pentru
res-pectarea
limitei de
spațiu.
7.Continuă enunțul: Textul aparține genului liric. 4 puncte
Textul aparține genului Argumente: Câte 1 punct
… 1)Prezența eului liric; pentru fieca-
Argumente: 2)Prezența stărilor și sentimentelor; re răspuns
1)________________ 3)Prezența figurilor de stil, a imaginilor artistice corect.
ș.a.
2)_______________

3)________________
8.Construiește un dialog Se va accepta drept răspuns corect orice dialog 4 puncte
din patru replici în baza alcătuit în baza textului citit. Câte 1 punct
textului citit. pentru fiecare
replică de
dialog scrisă
corect.
9.Scrie două catrene dintr- Se va accepta drept răspuns corect două catrene 2 puncte
o altă poezie de omagiere din poezia ,,Limba noasră” de pentru un
a limbii noastre, pe care ai Mateevici. răspuns corect.
învățat-o în clasa a VII-a.

10.Scrie, în spațiul Se va accepta un text care va respecta rigorile 4 puncte


rezervat, textul unui anunț, acestui tip de text. 1 punct pentru
în conformitate cu legenda corespunde-
propusă rea structurii
și rigorile de aranjare în tipului de text(
pagină. titlu,
informație,
date de
contact);
*1 punct
pentru
respectarea
datelor
legendei
(esența
informației);
*1 punct
pentru
modificarea
textului
(persoana
verbului);
*1punct pentru
aranjarea în
pagină
(evidenție-rea
titlului,
spațierea
alineatelor).

11.Scrie, în șapte-opt Se va accepta un text coerent în care: 7 puncte


enunțuri, o compunere cu * va fi clar exprimată opinia personală; 2 puncte
tema: ,,Cartea – o lume * va fi ilustrată original tema; pentru ex-
deschisă pentru mine”. * va fi coerent (introducere, cuprins, încheiere) și primarea clară
logic. a opi-
niei perso-
nale;
2 puncte
pentru
ilustrarea
originală a
temei;
1 punct pentru
un text coerent
(introducere,
cuprins,
încheiere);
1 punct pentru
respecta rea
limitei de
spațiu oferit;
1 punct pentru
aranjarea
potrivită a
textului în
pagină.

Redactare 5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al 5 puncte


lucrării, în descreștere:
5 puncte: impecabil ortografic, punctuațional și
stilistic;
4 puncte: 1-2 greșeli de ortografie, punctuație, stil
în total;
3 puncte: 3-4 greșeli de ortografie, punctuație, stil
în total;
2 puncte: 5-6 greșeli de ortografie, punctuație, stil
în total;
1 punct: 7-8 greșeli de ortografie, punctuație, stil
în total;
0 puncte: pentru depășirea limitei de 8 greșeli de
ortografie, punctuație, stil.
Notă: Punctajul dat se atribuie numai în cazul
realizării itemilor 4,5,6,8,9,10,11.
Lipsa totală sau parțială
a răspunsurilor la acești itemi nu permite
acordarea punctajului maxim pentru corectitudine.
Punctajul maxim pentru co-rectitudine se va
diminua în funcție de realizarea itemilor numiți.
Așezarea corectă a textului în pagină:

Total 50 de puncte

Barem de notare
Punctaj 0 1-4 5-8 9-12 13-20 21-28 29-36 37-44 45-47 48-50
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10