Sunteți pe pagina 1din 12

Modulul 4 –

Kituri şi instrumente pentru un mentorat de succes

1.Competenţe specifice

Resprectarea Codului de conduită al mentorului de inserţie profesională, în


activitatea didactică;
Proiectarea în mod autonom şi responsabil a unui traseu inovator de evoluţie în
carieră în raport cu noile provocări şi exigenţe în plan profesional ale mentoratului

2.Conţinuturi tematice (teme/subteme) asociate modulului/disciplinei

2.1 Codul de conduită al mentorului de inserţie profesională. Valori, norme şi principii de


aplicare.
2.2 Planul managerial al stagiului de inserţie profesională.
2.3 Fisa de observare a mentorului. Modele de aplicare

3.Alocarea bugetului de timp pe conţinuturi tematice (temelor/subteme), pe


tipuri de activităţi (activităţi teoretice, activităţi practice şi evaluare) şi pe
forme de organizare a programului (faţă-în-faţă/e-learning/blended learning)

Modulul 4 – Kituri 20 ore 6 ore 12 ore 2 ore


şi instrumente
pentru un
mentorat de
succes
4.1 Codul de 6 ore 2 3,5 0,5
conduită al
mentorului de
inserţie
profesională
4.2 Planul 7 ore 2 4 1
managerial al
stagiului de
inserţie
profesională
4.3 Fisa de 7 ore 2 4,5 0,5
observare a
mentorului

1
4.1 Codul de conduită al mentorului de inserţie profesională. Valori, norme şi principii
de aplicare ( dupa Emanuel Soare)

Codul de conduită al mentorului de inserţie profesională (ANEXA 4) reprezintă


un instrument util în procesul de îndrumare a debutantului în direcţia achiziţiei
comportamentelor profesionale specifice carierei didactice.
El este popularizat prin O.M. 5.485/29.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării
stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice (anexa 4 .din ordin)
În procesul de asistare a debutanţilor, cadrul didactic mentor trebuie să
gestioneze instrumentele specifice activităţii debutantului dintr-o triplă
perspectivă: psihologică, pedagogică şi practică. Astfel, procesul de inserţie
profesională va putea răspunde aşteptărilor instituţiei şcolare şi comunităţii privind
eficienţa, relevanţa şi calitatea educaţiei.

Relevanţa psihopedagogică

 Construirea unei relaţii de încredere


reciprocă mentor-debutant
 Asigurarea unui climat socio-emoţional
propice dezvoltării
profesionale
pentr profesi
 Creşterea respectului u a
statutul cadrelor didactice
punctelo
 Evidenţierea r forte şi
punctelor slabe ale activităţii
debutantul
ui
Autoresponsabilizar
 e şi autodezvoltare
profesional
ă

Modalităţi de operare

Prezentare
 a şi discutarea codului
împreună cu debutantul la începutul
stagiului
 Raportarea stagiului de inserţie la
principiile codului
deontologic
 Planificarea Activitatilor în
spiritul codului

2
Relevanţă practică

Oferirea şi primirea de
 feedback
 Clarificarea scopurilor şi obiectivelor
profesional
e
 Clarificarea sarcinilor, oferirea de
modele
de bune
practici
 Modelarea unor situaţii profesionale

4.2. Planul managerial al stagiului de inserţie profesională.

În structura Planului managerial strategic vor fi abordate particularizat


următoarele elemente componente:

 Misiunea programului mentoral

 Viziunea asupra inserţiei profesorilor debutanţi şi promovarea succesului;


 Obiectivele strategice;
 Acţiuni propuse pe domenii de activităţi eşalonate pe durata stagiaturii;

 orientarea profesorilor debutanţi pentru eficientizarea formativă a


procesului de învăţământ şi înnoirea permanentă curriculară;

 facilitarea procesului de modernizare a tehnologiilor didactice interactive în


practica profesorilor debutanţi;

 asigurarea - în parteneriat cu instituţiile abilitate - condiţiilor de participare


la programele de formare continuă a profesorilor debutanţi;

 elaborarea unei strategii pe termen lung privind antrenarea profesorilor


debutanţi în programul de cercetare ştiinţifică, participarea la manifestări
ştiinţifice, consfătuiri, simpozioane etc. la nivel instituţional, local,
judeţean, naţional, internaţional;

 modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a patrimoniului prin


angajarea profesorilor debutanţi în activităţi de modernizare a cabinetelor şi
laboratoarelor Cu valoare orientatiivă detaliem şi concretizăm
componentele Planului managerial strategic în activitatea mentorală.

În Planul managerial strategic se definesc cele două componente esenţiale:


misiunea şi viziunea asupra resurselor umane, a nivelului de performanţă, pentru
asigurarea evoluţiei de la debutant la profesorul de succes.

3
Misiunea instituţiei mentorale defineşte:
- viitorul organizaţiei;
- nivelul de performanţă şi
- ţintele specifice
Viziunea reflectă filozofia asupra:
- resurselor;
- contextului;
- expectaţiilor şi
- politicilor promovate
A treia componentă este reprezentată de definirea obiectivelor strategice
ce concretizează misiunea organizaţională.

Obiectivele şi opţiunile strategice, finalităţile şi obiectivele proiectelor de


dezvoltare instituţională precum şi a planurilor operaţionale de acţiune anuale sunt
derivate din misiunea organizaţională; ele sunt corelative într-o taxonomie logică
coerentă, cu diverse grade de generalitate.

Cu valoare orientativă formulăm câteva obiective strategice:

- promovarea unui proces de învăţământ şi a educaţiei de calitate, potrivit


unor standarde de performanţă;

- valorificarea resurselor umane şi a bunelor practici în vederea unei integrări


socio-profesionale a profesorilor debutanţi şi evoluţia acestora spre succes;

4.3. Planul de acţiune anual

Elaborarea Planului de acţiune anual reprezintă o activitate complexă la


care ar trebui să îşi aducă aportul toţi actorii implicaţi în realizarea
procesului instructiv din şcoală, în speţă: conducerea şcolii, profesorul
mentor de stagiatură, corpul profesoral – prin comisia metodică din şcoală
- şi, desigur, profesorul stagiar.

-furnizarea unor programe de formare continuă la nivel instituţional


intern, la nivel judeţean şi naţional;

- realizarea unor parteneriate cu universitatea ce asigură formarea


iniţială pentru cariera didactică;

-constituirea unor echipe de cercetare ştiinţifică metodologică incluzând


profesorii debutanţi în proiecte vizând calitatea şi excelenţa.

În cadrul strategiei managementului resurselor umane, un loc distinct în


Planul managementului strategic îl ocupă analiza piramidei vârstei şi
calificării personalului, în vederea promovării unei politici coerente în
recrutarea şi promovarea cadrelor, în asigurarea programelor de formare
continuă şi perfecţionare, de formare sistemică, evolutivă a debutanţilor.

Planul managerial se constituie pe baza unei temeinice documentări privind:


contextul, oportinităţile, punctele tari potenţiale, riscuri etc, in temeiul
unei analize SWOT;

4
-analiza de marketing educaţional şi a tendinţelor în promovarea unui
veritabil management al calităţii în domeniul educaţional.

Planul managerial strategic de perspectivă ilustrează spiritul creativ previzional


/anticipativ de armonizare sincretică a metodelor, procedurilor, cu resursele
materiale şi umane, cu formele optime de organizare în vederea realizării
obiectivelor propuse la cote valorice şi de eficienţă maximă în activitatea
procesuală de evoluţie de la debutant la profesorul de succes.

Prezentăm , în continuare, un model posibil de Plan de acţiune anual:

Profesor mentor...

Unitatea şcolara...

Specialitatea...

Anul şcolar...

Termen
Indicatori de de Data
Obiective Acţiuni Resurse revizuirii
rezultat realizar
e
Resurse de
timp;
cabinet
întâlniri de 2
1. Realizarea Prezenţa laîntâniri destinat
unei relaţii ori/săptămân
conform întâlnirilor începutul
oneste, de ă. Prima
încredere şi orarului.Punctualit de semestrul
Comunicare lună
suportive ate la întâlnirile de consiliere; ui al ll-lea
debutant deschisă şi
lucru. resurse
suportivă.
emoţionale
ale
mentorului
Prezentarea
2.
şcolii, Capacitatea
Familiarizarea
întâlniri cu debutantului de Primele începutul
debutantului Timp alocat
directorul şi stabilire a unor două semestrul
cu discuţiilor
echipa de relaţii colegiale luni ui al ll-lea
particularităţil
cadre optime
e şcolii
didactice
3. Discuţii început
Resurse de
Identificarea structurate; Interpretarea al ll-lea
timp, Prima
nevoilor de aplicarea chestionarului de începutul
chestionar lună
formare ale chestionarulu nevoi semestrul
de nevoi
debutantului i de nevoi ui al ll-lea
4. Proiectarea
strategiilor de
Realizarea Resurse de începutul
satisfacere a Plan de intervenţie Prima
unui plan de timp, semestrul
nevoilor de personalizată lună
acţiune materiale ui al ll-lea
formare ale
debutantului
5. Stabilirea întâlniri cu Programul de Timp alocat Prima
programului stagiarul şi stagiatură respectă discuţiilor lună
de stagiatură conducerea orarul şcolii

5
pentru
confirmarea
etapelor de
formare
cuprinse în
programul de
stagiatură
6.
Implementare Realizarea nivelului
a strategiilor Implementar Resurse de întregul începutul
de competenţe
de satisfacere ea planului timp, an semestrul
a nevoilor de dezirabil pentru un
de acţiune materiale şcolar ui al ll-lea
formare ale profesor
debutantului
Oferire de
consultanţă
privind
7. îndrumarea Resurse de
proiectarea
debutantului timp,
documentelor
în proiectarea, modele de
curriculare.
organizarea şi proiecte
Asistenţă la Fişe de observare a întregul începutul
desfăşurarea didactice,
diferitele activităţii an semestrul
activităţilor planificări
activităţi debutantului şcolar ui al ll-lea
didactice în calendaristic
didactice ale
concordanţă e, modele
debutantului.
cu nevoile probe de
Oferire feed-
identificate evaluare
back referitor
la prestaţia
didactică.
Timp alocat
discuţiilor. Pe
8. Dezvoltarea Susţinerea Stagiarul identifică
Debutantul parcursu
capacităţii de unor lecţii paşii, strategiile
asistă la l
predare a model pentru utilizate de
orele întregul
debutantului stagiar mentorîn predare
susţinute de ui an
mentor
g.
Prezentarea Respectarea
Familiarizarea
documentelor termenelor de întâlniri
debutantului Timp alocat
şcolare care întocmire a bilunare
cu discuţiilor
trebuie documentelor
documentele
completate şcolare
şcolare
Asistenţă la
orele
1o.
debutantului;
îndrumarea
discuţii pe Debutantul
debutantului întregul începutul
baza unor gestionează Resurse de
în privinţa timp an semestrul
aspecte probleme
managementul şcolar ui al ll-lea
legate de disciplinare
ui clasei de
gestionarea
elevi
clasei de
elevi
11. Asistenţă la Capacitatea Resurse de întregul începutul
îndrumarea debutantului de timp
orele an semestrul
debutantului debutantului; abordare şcolar ui al ll-lea
privind discuţii diferenţiată a
abordarea asupra elevilor
diferenţiată a abordării
elevilorîn unor elevi cu
6
funcţie de
cerinţe
particularităţil
speciale
e acestora
12. întâlniri cu
îndrumarea
stagiarul,
debutantului Plan de dezvoltare Resurse de
chestionar de întregul începutul
privind profesională a timp,
nevoi, analiza an semestrul
formarea şi profesorului chestionar
SWOT, şcolar ui al ll-lea
dezvoltarea debutant de nevoi
profesională discuţii
continuă structurate.
întâlniri cu
Iniţiativă în
13. Stimularea stagiarul;
realizarea întregul începutul
iniţiativei şi discuţii Resurse de
diverselor acţiuni timp an semestrul
independenţei structurate;
şcolare şi şcolar ui al ll-lea
debutantului consiliere
individuală extraşcolare
Iniţiativă în
14. îndrumare
întâlniri cu realizarea
în privinţa Semestr Mijlocul
stagiarul; diverselor acţiuni Resurse de
realizării timp ul al II- semestrul
discuţii extraşcolare.
activităţilor lea ui al ll-lea
structurate Propuneri activitati
extraşcolare extraşcolare.
întâlniri cu
stagiarul
pentru
consultarea
15. Pregătirea
programei Pe
debutantului
pentru Fişa de pregătire parcursu
pentru Timp alocat
examenul de pentru examenul l
examenul de discuţiilor
definitivat/ de definitivat întregul
definitivare în planificarea ui an
învăţământ paşilor
necesari
pregătirii
examenului
întâlniri cu Capacitate de
16. Sprijin în
stagiarul; autoevaluare
formarea întregul începutul
discuţii realistă. Resurse de
capacităţii de timp an semestrul
structurate; Interpretarea
autoevaluare a şcolar ui al ll-lea
consiliere chestionarului de
debutantului
individuală autoevaluare.
Capacitatea
17. Sprijin în debutantului de a
formarea întâlniri cu
selecta materiale şi întregul începutul
deprinderii de stagiarul; informaţii. Resurse de
an semestrul
a selecta discuţii timp
Fise de şcolar ui al ll-lea
materiale şi structurate
informaţii documentare (liste
bibliografice).
18. Suport Debutantul are
pentru întâlniri cu inţiativă şi
întregul începutul
creşterea stagiarul; abordează cu Resurse de
an semestrul
încrederii în consiliere încredere diverse timp
sine a şcolar ui al ll-lea
individuală activităţi
debutantului profesionale

7
4.4. Fisa de observare a mentorului. Modele de aplicare

Aprecierea făcută de Ausubel asupra rolului evaluării iniţiale este valabilă, fireşte, pentru orice
program de formare, indiferent de vârsta sau experienţa persoanelor introduse într-un proces de învăţare.

În acest sens este important ca mentorul de inserţie profesională să realizeze evaluarea nivelului
general al competenţelor debutantului la începutul stagiului de inserţie profesională. Recomandăm ca acest
chestionar să fie completat în primele două luni pentru ca mentorul să aibă timpul necesar identificării unor
constante comportamentale relevante pentru profilul profesional al debutantului.

Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului de performanţă


apreciat de către mentor pe o scală cu 5 trepte, unde 1 reprezintă punctajul minim, iar 5 punctajul maxim.

Fişa de evaluare se completează prin încercuirea numărului corespunzător nivelului de performanță


apreciat de către mentor pe o scală cu 5 trepte, unde 1 reprezintă punctajul minim, iar 5 punctajul maxim.
Criteriul specific 1 2 3 4 5
Proiectarea activităţilor educaţionale
Cunoaşte şi înţelege documentele curriculare corespunzătoare modelului 3 4 5
1 2
centrat pe obiective
Identifică nevoile de învăţare ale grupului ţintă şi stabileşte obiective
educaţionale informative şi formative în funcţie de particularităţile de grup 1 2 3 4 5
şi individuale
Manifestă deschidere pentru a fi consiliat în domeniul unei mai bune 3 4 5
1 2
proiectări didactice
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire
Cunoaşte modul de organizare şi conducere a activităţilor instructiv- 3 4 5
1 2
educative.
Asigură adecvarea strategiilor de instruire la caracteristicile individuale şi
1 2 3 4 5
de grup ale elevilor.
Manifestă interes pentru a experimenta modele noi de conducere şi 3 4 5
1 2
monitorizare a proceselor de predare-învăţare-eva luare
Evaluarea activităţilor educaţionale
Cunoaşte funcţiile evaluării precum şi unele metode şi instrumente de
1 2 3 4 5
evaluare specifice nivelului de învăţământ unde activează.
Elaborează probe şi instrumente de evaluare simple. 1 2 3 4 5
Apreciază în mod corect rezultatele în învăţare ale elevilor 1 2 3 4 5
Manifestă disponibilitate pentru îmbunătăţirea instrumentarului pe care îl 3 4 5
1 2
foloseşte în evaluarea rezultatelor şi performanţelor şcolare ale elevilor
Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie
Cunoaşte terminologia specifică învăţării cu ajutorul TIC 1 2 3 4 5
Identifică unităţi de învăţare care implică utilizarea TIC 1 2 3 4 5
Cunoaşte regulile deontologice de utilizare a resurselor electronice în 3 4 5
1 2
procesul instructiv-educativ
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor
Cunoaşte şi înţelege importanţa diferitelor metode şi tehnici de consiliere şi
1 2 3 4 5
tratare diferenţiată a elevilor
Aplică diferite tehnici de colectare şi consemnare a informaţiilor despre
1 2 3 4 5
elevi
Manifestă disponibilitate de cunoaştere şi folosire a noi metode şi tehnici de 3 4 5
1 2
consiliere a elevilor
Managementul clasei de elevi
Cunoaşte caracteristicile clasei de elevi ca grup psihosocial 1 2 3 4 5
Identifică în mod corect unele situaţii conflictuale 1 2 3 4 5
Cunoaşte unele strategii de rezolvare a conflictelor şi crizelor educaţionale 1 2 3 4 5
8
Aplică diferite metode de cunoaştere a clasei de elevi ca grup psiho-social 1 2 3 4 5
Este deschis către dezvoltarea competenţelor proprii în domeniul asigurării 3 4 5
1 2
unui management eficient al clasei de elevi
Dezvoltarea instituţională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate
Cunoaşte unele atribuţii ale instituţiilor din comunitatea locală şi rolul lor în
1 2 3 4 5
a sprijini procesul educaţional din şcoli
Proiectează şi organizează activităţi extraşcolare în colaborare cu colegii
1 2 3 4 5
care au mai multă experienţă şi cu reprezentanţii comunităţii locale
Adoptă o atitudine deschisă în relaţiile cu diferiţi parteneri sociali ai
1 2 3 4 5
unităţii şcolare de învăţământ din care face parte.
Manifestă interes pentru stabilirea unor parteneriate şcoală-comunitate. 1 2 3 4 5
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Apreciază în mod realist stadiul actual al propriei pregătiri profesionale 1 2 3 4 5
Aplică unele metode şi tehnici de autoevaluare a nevoilor proprii de
1 2 3 4 5
formare şi dezvoltare profesională
Manifestă disponibilitate faţă de sugestiile primite din partea MIP 3 4 5
1 2
referitoare la propria formare profesională
Cercetare educaţională aplicativă
Cunoaşte unele modele de elaborare a design-ului unei cercetări
1 2 3 4 5
educaţionale
Elaborează micro-proiecte de cercetare educaţională în condiţii de
1 2 3 4 5
asistenţă şi consiliere metodologică
Manifestă interes pentru cercetarea educaţională 1 2 3 4 5

9
10
11
12

S-ar putea să vă placă și