Sunteți pe pagina 1din 18

ANEXĂ

METODOLOGIA-CADRU
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea
titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist
specialist

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic


dentist specialist, respectiv farmacist specialist se organizează de două ori pe an, de
regulă în martie şi octombrie, conform Calendarului anual de examene şi
concursuri avizat de colegiile profesionale şi aprobat de Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - Examenul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei


Guvernului 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, în
centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele
teoretice precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi
terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de
urgenţă, pentru care examenul se desfăşoară numai în centrele universitare
Bucureşti şi Târgu Mureş.

Art.3. – (1) Examenul, pentru toate specialitățile, constă în susținerea unei


probe scrise, a una sau două probe clinice și o probă practică, conform
prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate.
( 2) Fiecare probă de examen în parte este eliminatorie dacă nu se
obține nota minimă 7.00. Media minimă de promovare a examenului este 7.00.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru specialitatea
Medicina de urgenţă, examenul se va susţíne conform Metodologiei aprobate
prin Ordinul Comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaşiei, cercetării şi
tineretului nr.1333/6556/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, în sesiunea
octombrie a examenului de specialist, prima probă de examen, proba scrisă, se
desfăşoară în centrul universitar București. Aceasta constă din testul A şi testul B,
cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări,
durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea
Europeană de Anestezie.
(5) Începând cu sesiunea octombrie 2018, Ministerul Sănătăţii
poate organiza un program pilot în cadrul căruia proba scrisă a examenului
să fie unică pe ţară. Programul pilot va fi destinat unui grup de specialităţi
selectate de Ministerul Sănătăţii. În cazul acestor specialităţi examenul se va
desfăşura în centrele universaitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi,
Târgu Mureş şi Timişoara.
(6) Pentru sesiunea de examen mai sus menţionate aceste specialităţi vor
fi: cardiologie, chirurgie generală, endocrinologie, medicină internă,
nefrologie, neurologie, obstetrică-ginecologie şi ortopedie şi traumatologie,

CAPITOLUL II
Tematică, bibliografie, anunţ de examen

Art.4. – Tematicile, precum şi bibliografia orientativă, sunt propuse de


Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, avizate de colegiile
profesionale şi aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Art.5. – Tematicile sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la


rubrica „Examene şi concursuri naţionale”.

Art.6 - Anunţul de examen se publică cu minim 30 de zile înaintea desfăşurării


primei probe a examenului într-un săptămânal cu profil medical agreat de
Ministerul Sănătăţii şi pe pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica
„Examene şi concursuri naţionale”.

Art.7. – Anunţul de examen va cuprinde:


a) condiţiile generale de participare la examen:
b) locul şi perioada de înscriere;
c) conţinutul dosarului de înscriere:
d) alte informaţii generale de interes pentru candidaţi.

CAPITOLUL III
Dosar de examen, perioada de înscriere

Art.8. – (1) Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:


a) cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele universitare în
care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină
examenul, precum și direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită
certificatul de specialist şi un număr de telefon de contact. În cazul
specialităţilor prevăzute la art.3, alin. (5) candidaţii se pot prezenta la
examen astfel:
o în centrul universitar Bucureşti dacă au efectuat pregătirea la Bucureşti
şi/sau Constanţa
o în centrul universitar Cluj-Napoca dacă au efectuat pregătirea la Cluj-
Napoca şi/sau Oradea
o în centrul universitar Craiova dacă au efectuat pregătirea la Craiova
şi/sau Braşov
o în centrul universitar Iaşi dacă au efectuat pregătirea la Iaşi şi/sau
Galaţi
o în centrul universitar Târgu Mureş dacă au efectuat pregătirea la
Târgu Mureş şi/sau Sibiu
o în centrul universitar Timişoara dacă au efectuat pregătirea la
Timişoara şi/sau Arad
b) copia xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul,
documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
c) copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
d) copia xerox a certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist
specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;
e) copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de
căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
f) xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g) xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la
cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h) xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate
(unde este cazul);
i) adeverinţă (în original) eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat
rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe
perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în
rezidenţiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz,
precum și data încheierii pregătirii.
j) pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de
finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program
în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare
emitente, număr și dată de eliberare, ștampila rotundă a unității.
k) recomandarea coordonatorului de rezidenţiat - obligatorie pentru cei care
beneficiază de prevederile alin (5) al art.15 din Ordonanţa Guvernului 18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare
l) medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite
perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor
anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii.
m) chitanţa de plată a taxei de examen (în original), prin mandat poştal sau prin
ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul indicat prin anunţul
de examen;
n) xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru specialiştii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
o) certificat medical (în original) în care se precizează că este apt/inapt din punct
de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru susţinerea examenului de
specialist

Documentele prevăzute la lit., b) - g) vor fi însoţite de original în vederea


certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016.
Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana
se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului
public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este
obligată/obligat să o accepte.”
În cazul candidaţilor care nu pot prezenta documentele prevăzut la lit.l)
dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii (şi vor fi însoţite de copiile
documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care să
reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de
specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa
acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în
copie xerox (document orginal şi traducerea legalizată în limba română), acest set
va fi notat ”setul II ”, precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din
România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa
coordonatorului).
(2) Dosarul de înscriere al candidaţilor cetăţeni străini, care au efectuat
specializare pin Ministerul Educaţiei Naţionale, va cuprinde:
a) cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele
universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se
doreşte să se susţină examenul
b) aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare,
c) documente privind specializarea efectuată;
d) copie legalizată a diplomei de licenţă ;
e) documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie,
divorț, etc.), dacă este cazul;
f) chitanţa de plată a taxei de examen (original)

Art.10.- Înscrierea candidaţilor se face numai în perioada prevăzută în


anunţul de examen şi se încheie cu minim 15 zile înaintea înaintea începerii
examenului.

Art.11. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de


asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică
judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele sau instituţiile cu
reţea sanitară proprie.

Art.12. - Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi


specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, depun dosarele de înscriere
la sediul Ministerului Sănătăţii indicat prin anunţul de examen.
Art.13. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat
specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale depun dosarele de înscriere la
sediul Ministerului Sănătăţii din str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3 , sector 1,
Bucureşti.

Art.14. - Candidaţii care solicită susţinerea examenului cu derogare de


vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.18/2009, privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, depun dosarele de înscriere la sediul
Ministerului Sănătăţii indicat prin anunţul de examen.

Art.15 - Dosarele de înscriere ale candidaților pot fi transmise pe


răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, cu confirmare de primire, la
adresele indicate pentru depunere.

CAPITOLUL IV
Centralizarea înscrierilor, arondarea candidaţilor, repartizarea
candidaţiilor pe comisii de examinare

Art.16 - Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile de specialitate


ale ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la
adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, în cel
mult 3 zile lucrătoare la la încheierea înscrierilor.

Art.17. - Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi, pe suport de hârtie,


însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite pe adresa
Ministerului Sănătăţii, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în cel mult 5
zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
pe

s-a

pentru
şi

de

de
prenumele cu

este

Nr. Ord. MS de

Data încheierii
de
Specialitatea in

cu

Centre univ. în

solicita

privind starea

taxa
Centrul univ. în

chitanta
nedeterminata/

certificat spec.
iniţiala tatălui

de sănătate
examenului
confirmare

de contact
pregătirea

susţinerea

Observaţii
confirmat

încadrare
pregătire

trimitere
Unitatea
stagiului

efectuat
contract
rezident

examen
Numele

Telefon
munca
durata
Judeţ

judeţ

plata
care

care

care

DSP

Nr.

Nr.
Se va Se va
codifica complet
“FP” pentru a „apt”
rezidenţii sau
încadraţi pe „inapt”
perioadă
determinat
ă

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului


de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine
direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară
proprie.
Art.18. - Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru susţinerea
examenului, pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi
comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri
naţionale „ în maxim 12 zile de la încheierea înscrierilor.
Art.19. – (1) Arondarea numerică a candidaţilor se aprobă de Conducerea
Ministerului Sănătăţii şi este comunicată tuturor instituţiilor de învăţământ superior
cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic acreditate în vederea instituirii
comisiilor de examinare a candidaţilor.
(2) Instituţiile prevăzute la alin (1) au obligaţia ca în termen de 5
zile de la notificarea de către Ministerul Sănătăţii, privind arondarea numerică a
candidaţilor, să comunice propunerile de comisii pentru examinarea candidaţilor.
(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) vor avea componenţa stabilită de
art.25, alin (1) din Anexa nr.1 la Ordinul Comun MSP şi MECT nr.
1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în
specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) pentru susţinerea probei
EDA (proba scrisă a examenuliui de specialist anestezie şi terapie intensivă) se
institue o comisie naţională de examen din care fac parte toţi coordonatorii de
rezidenţiat din specialitatea anestezie şi terapie intensivă.
(5) În cazul specialităţilor prevăzute la art.3, alin. (5) pentru
susţinrea probei scrise se va desemna şi o comisie naţională formată din 6-12
membri, coordonatori de rezidenţiat din specialitatea respectivă din toate
centrele universitare în care a fost organizată pregătirea. Preşedintele
comisiei se desemnează prin tragere la sorţi dintre membrii desemnaţi cu
maxim 24 de ore înainte de începerea probei.

Art.20. – (1) Comisiile de examinare ale candidaților sunt aprobate prin


Ordin al ministrului sănătății, după avizarea de către colegiile profesionale.
(2) Nu pot face parte din comisiile de examinare persoanele care
sunt înrudite până la gradul patru cu vreunul din candidații care urmează să susțină
examen cu respectiva comisie. Membrii comisiei care se află în această situație, se
vor recuza de drept.
(3) Membrii supleanți vor deveni membrii ai comisiei cu drepturi
depline numai în situaţia în care unul din membrii desemnaţi se va află în
indisponibilitate de participare la examen.
(4) În cazul specialităţilor prevătute la art.3, alin (5) comisiile
locale de examen vor avea în componenţă obligatoriu minim un cadru didactic
din fiecare centru universitar dintre cele prevăzute la art.8 , alin (1), lit.a).
Art.21. – (1) Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi
centre universitare, precum şi clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de
examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se
afişază pe site-ul www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri naţionale”, cu
minim 3 zile înaintea începerii sesiunii de examen.
(2) În cazul în care într-un centru universitar sunt instituite două
sau mai multe comisii de examinare pentru aceeaşi specialitate, candidaţii vor fi
repartizaţi în mod egal, în ordine alfabetică, după numele de familie. Pentru
specialităţile prevăzute la art.3, alin.(5) la o comisie de examinare se vor
repartiza maxim 5-10 candidaţi. Repartizarea acestora se va face prin tragere
la sorţi printr-o procedură electronică.
(3) Candidații vor susține toate probele de examen cu comisia la
care au fost repartizați de Ministerul Sănătății.

CAPITOLUL V
Desfăşurarea probelor examenului de specialist

Art.22. - Formularea subiectelor de examen de specialitate pe baza


tematicilor valabile, a baremurilor de corectură, precum şi întreaga
responsabilitate asupra desfășurării probelor examenului şi a evaluării
candidaților, revine comisiei de examinare.
Art.23. – (1) Examenul de obținere a titlului de medic specialist/medic
dentist specialist/farmacist specialist debutează cu susținerea probei scrise
pentru toate specialitățile.
(2) Probele clinice şi practice (privind numărul acestora şi
subiectele de dezvoltat), se vor desfășura, în funcție de specialitate, conform
tematicii aprobate.
(3) Toate probele examenului se vor susține în limba română.
(4) Toate probele examenului se vor desfășura în zilele
lucrătoare, fiind exclusă susținerea acestora în zilele nelucrătoare precum şi în
cele declarate libere la nivel național.

V.1 PROBA SCRISĂ

Art.24. - Este secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de


examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din totalul
subiectelor tematicilor probei scrise, la specialitatea respectivă. Durata probei
scrise este de 3 ore.
Art.25. Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare este
7.00.
Art.26. - (1) Candidații se vor prezenta pentru susținerea probei scrise la
sediile comisiilor de examen, la data și ora stabilite și afișate odată cu listele
candidaților, pe specialități şi centre universitare.
(2) La intrarea în sală fiecare candidat se va legitima cu actul de
identitate în termen de valabilitate, iar secretarul comisiei va nota cu această
ocazie absenții.
(3) În catalogul definitiv candidații vor fi înscriși cu numele şi
prenumele corecte, cu diacritice(ĂÂŞŢ), conform actului de identitate
prezentat la intrarea în sala de examen.
(4) În cazul în care există diferențe sau greșeli de dactilografiere
ale numelor candidaților între listele transmise comisiilor şi numele corect din
actul de identitate, inclusiv la diacritice, candidatul va aduce comisiei o copie a
actului de identitate, care va fi transmisă împreună cu cataloagele definitive, în
vederea confirmării corecte.
(5) Așezarea candidaților în sală se va face păstrând cel puțin un
loc liber între doi candidați, astfel încât să se evite așezarea în bănci alăturate a
candidaților rude de gradul I (soț-soție, frați-surori, etc.).
(6) Candidații nu au voie să păstreze pe parcursul probei: cărți,
cursuri sau orice alte materiale informative (calculatoare, telefoane). Frauda sau
tentativa de fraudă va fi consemnată ca atare într-un proces verbal întocmit
special în acest sens, semnat de trei martori.
(7) Tragerea la sorți a subiectelor de examen se desfășoară în
prezența comisiei de examinare în sala de examen.
(8) Președintele comisiei pune într-o urnă biletele conținând
fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul
candidat în ordine alfabetică va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate
atât de candidat cât şi de președintele comisiei de examen, după care comisia de
examen se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10
subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore
prevăzut pentru proba scrisă.
(9) Prin excepţie de la alin (7) şi alin.(8), în cazul specialităţilor
prevăzute la art.3, alin. (5), comisia naţională va formula în dimineţa
examenului subiectele probei scrise, care vor fi transmise prin-un canal
electronic securizat, comisiilor desemnate în centrele universitare în care se
organizează examenul. Pe perioada probei scrise comisia naţională va întocmi
baremul de corectare ce va fi transmis comisiilor locale la sfârşitul probei.
Subiectele vor fi formulate numai din bibliografia adusă la cunoştinţa
candidaţilor cu minim 90 de zile înainte de examen.

(10) Pentru proba scrisă se utilizează exclusiv caiete de teză Tip, eliberate de
Ministerul Sănătății, conținând 10 file și buzunarul pentru secretizarea caietului de
teză.
Secretizarea caietelor se face în fața fiecărui candidat în parte, prin
introducerea unui bilet ce conține datele de identificare (nume, prenume, seria
BI/CI) în buzunarul situat în partea interioară a coperții.
Înainte de introducerea biletului respectiv, secretarul comisiei verifică datele
înscrise de candidat pe acesta, apoi lipeşte buzunarul şi aplică ștampila stabilită de
comisie, astfel încât să se cuprindă şi o porțiune din afara plicului. Președintele
comisiei de examinare semnează toate caietele astfel sigilate.
(11) Cele 10 subiecte stabilite de comisie sunt dictate candidaților care vor
trece fiecare enunț pe fila corespunzătoare din caietul tip pentru examen.
(12) Terminarea enunțării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei,
oră ce va fi trecută pe tablă alături de ora terminării probei. Timpul acordat
pentru proba scrisă este de 3 ore.
(13) Redactarea tezei scrise se face în limba română.
(14) În prima jumătate de oră de la începerea examenului nici un candidat sau
membru al comisiei nu va părăsi sala de examen.
(15) În timpul probei scrise, candidații vor fi supravegheați,
încălcarea prevederilor metodologiei de examen (prin fraudă sau tentativă de
fraudă) ducând la eliminarea din examen a candidaților vinovați, comisia
întocmind în acest sens un proces verbal.
Pentru redactarea tezei scrise candidații vor folosi exclusiv cerneală
sau pix de culoare albastră, altă culoare constituind semn distinctiv, motiv
pentru care, nerespectarea acestei prevederi va duce automat la anularea probei
scrise.
In situații excepționale, candidații pot solicita schimbarea caietului de
teză, care va fi anulat. Candidații pot schimba un singur caiet de teză. Reluarea
scrierii tezei pentru schimbarea caietului nu modifică timpul de examen, care
rămâne de trei ore.
(16) In timpul probei scrise comisia va elabora baremul de
corectură, care va fi semnat atât de președintele comisiei cât şi membrii
comisiei.
La sfârșitul celor trei ore, fiecare candidat va bara spaţăile goale
rămase pe fiecare filă a caietului sub forma literei „z”. Caietele se strâng, se
numără şi se sigilează în prezența întregii comisii şi a doi candidați care vor
semna alături de comisie pe pachetul respectiv.
Caietele anulate şi nefolosite se vor împacheta și sigila separat.
Secretarul comisiei va întocmi un proces verbal care va cuprinde numărul
de candidați prezenți, numărul absenților, numărul caietelor primite și folosite,
anulate şi rămase nefolosite, care va fi semnat de toți membrii comisiei.
Pachetele sigilate cu caiete de teză vor fi păstrate într-o cameră în condiții
de securitate, unde nu vor avea acces decât membrii comisiei de corectură.
(17) Notarea se va face de către fiecare membru al comisiei
pentru fiecare subiect cu note de la 1 la 10. Nota fiecărui subiect rezultînd din
media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru.
(18) Deschiderea tezelor se va face imediat după corectare şi
rezultatele se vor afișa la sediul comisiei.
(19)După afișarea rezultatelor probei scrise, comisia va accepta
în decurs de de o oră după afișare, eventualele contestații formulate în scris, la
care va trebui să răspundă de asemenea în scris candidatului, după reverificarea
tezei. Răspunsul la contestații va fi eliberat candidaților în termen de 24 de ore.
Fiecare candidat va semna de luare la cunoștință asupra răspunsului formulat la
contestația depusă.
În final secretarul comisiei va întocmi catalogul probei scrise, cu notele
obținute de fiecare candidat şi cu mediile rezultate din aceste note, calculate cu
2 zecimale.
Art.26. - Media minimă de promovare a probei scrise este 7.00
Art.27. - Numai candidații care au obținut media minimă 7.00
vor fi programați pentru următoarele probe, ceilalți candidați sunt declarați
respinși.
V.2 PROBELE CLINICE

Art.28. - Numărul probelor clinice este cel prevăzut în


tematicile de examen valabile, pentru fiecare specialitate în parte.
Art.29. - Probele clinice prevăzute se desfășuoară într-o clinică de
profil acreditată pentru pregătire în specialitatea respectivă.
Art.30. – (1) Comisia desemnată pentru probele clinice va stabili
seriile de examene prin tragere la sorți, după afișarea rezultatelor probei scrise.
(2) Pe baza acestora se întocmeşte un tabel al zilelor cu seriile
respective, care se va afișa la sediul comisiei.
Președintele comisiei are în vedere ca niciunul dintre candidați să nu
primească cazuri cunoscute, în cazul în care aceștia şi-au desfășurat activitatea
în clinica în care se susțin probele clinice.
Candidații din seria zilei respective vor fi izolați într-o cameră sub
supravegherea secretarului, timp în care comisia va alege câțiva bolnavi, de
preferință din cei nou internați, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul şi
întocmește pentru fiecare un buletin care cuprinde numele bolnavului, numărul
patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toți membrii
acesteia.
La alegerea bolnavilor se va avea în vedere ca diagnosticul pacientului să
corespundă tematicii publicate.
(3) Numele acestor bolnavi sunt scrise pe câte un bilețel, iar candidații în
serie de câte doi extrag din urnă în fața comisiei biletul de examen ce este
semnat de președintele comisiei şi de candidat.
(4) După aceasta, candidatul însoțit de cel puțin doi membri ai comisiei
este condus la patul bolnavului indicat pe bilet, pentru examinare care va dura
20 de minute.
(5) In timpul examinării, candidații pot solicita comisiei rezultatele
examenelor paraclinice efectuate bolnavului şi necesare pentru stabilirea
diagnosticului.
(6) După examinarea bolnavului, candidatul este condus într-o cameră de
meditație unde va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii.
(7) Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet
diagnosticul bolnavului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu
președintele comisiei de examinare.
După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu
va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.
La sfârșitul expunerii, președintele comisiei arată candidatului buletinul cu
diagnosticul comisiei pentru a lua cunoștință.
Tot timpul cât durează proba clinică, foaia de observație a bolnavului
respectiv se reține de către președinte.
(8) Notarea se face de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10.
Nota finală a probei va fi egală cu media aritmetică a celor 3 note primite de
candidat de la cei 3 membri ai comisiei şi va fi comunicată candidaților la
sfârșitul examenului din ziua respectivă, prin afișare la sediul comisiei.
(9) După finalizare, eventualele contestații se pot adresa comisiei de
examen în timp de o oră de la anunțarea notei finale de la proba clinică
respectivă, comisia având obligația de a răspunde candidatului în scris, în
termen de 24 de ore. Candidatul va semna de luare la cunoștință asupra
răspunsului primit la contestația depusă.
(10)În final secretarul comisiei va întocmi catalogul probei clinice, cu
notele obținute de fiecare candidat şi media rezultată din aceste note.
(11) Media minimă de promovare a probelor clinice este 7.00
(12) Numai candidații care au obținut media minimă 7.00 vor putea fi
programați pentru următoarea probă, ceilalți candidați vor fi declarați
respinși.

V.3. PROBA PRACTICĂ

Art.31. – Proba practică se desfășoară potrivit celor menționate în


tematica specialității şi criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de
specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere, etc.).
Art.32. - După finalizarea probei practice, eventualele contestații se pot
adresa comisiei de examen în timp de o oră de la anunțarea rezultatelor, după
afișarea mediei de la proba practică, comisia având obligația de a răspunde
candidatului în scris, în termen de 24 de ore. Candidatul va semna de luare la
cunoștință asupra rezultatului primit la contestația depusă.
Art.33. - Secretarul comisiei va întocmi catalogul probei practice, cu
notele obținute de fiecare candidat şi media rezultată din aceste note.
Art.34. - Media minimă de promovare a probei practice este 7.00
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art.35. - La finele susținerii tuturor probelor prevăzute în tematica de
examen a specialității, secretarul comisiei întocmeşte catalogul definitiv al
examenului pe baza cataloagelor pentru fiecare probă.
Media generală se calculează cu două zecimale şi rezultă din adunarea
mediilor obținute la fiecare probă în parte, totalul fiind împărțit la numărul
probelor de examen.
Art.36. - Catalogul definitiv este întocmit în ordinea descrescătoare a
mediilor obținute de candidați. Numele şi prenumele candidaților sunt
consemnate cu majuscule, corespunzător numelui şi prenumelor înscrise în
actul de identitate.
Candidații respinși şi cei absenți vor fi înscriși în catalogul definitiv, ca
atare: Respins respectiv Absent.

Art.37. - Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii datelor înscrise în


cataloagele de examen revine membrilor respectiv secretarului comisiei.
Art.38. - Media generală minimă de promovare a examenului este 7,00
(şapte, zero/zero).
Art.39. - Pentru examenele care se desfășuoară în Centrul universitar
București, secretarii de comisie vor transmite Ministerului Sănătății, Sediul din
Str. George Vraca Nr. 9, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea
examenului, următoarele documente:
1. catalogul definitiv, cu semnătura şi parafa membrilor comisiei, precum şi
ștampila clinicii;
În catalogul definitiv candidații vor fi înscriși cu numele şi prenumele
corecte, cu diacritice, conform actului de identitate prezentat la intrarea în
sala de examen.
2. cataloagele pentru fiecare probă;
3. procesul verbal tip referitor la modul de desfășurare a examenului și
eventuale procese verbale speciale;
4. eventualele contestații ale candidaților, respectiv răspunsul comisiei de
examen la aceste contestații (copie xerox );
5. caietele de teză ale candidaților/ caietele anulate/ caietele restante.

Art.40.- Pentru celelalte centre universitare secretarii comisiilor prezintă


documentele prevăzute la art.39 la sediul Direcției de Sănătate Publică din centrul
universitar în care s-a desfășurat examenul, în cel mult 5 zile lucrătoare de la
încheierea examenului
Art.41. - Direcţiile de sănătate publică prevăzute la art.40, transmit
Ministerului Sănătății, materilele de examen (excepţie caietele de teză care sunt
păstrate la sediul acestei instituţii), în cel mult 2 zile lucrătoare de la centralizarea
tuturor rezultatelor.
Art.42. - Pentru specialitatea medicină de urgenţă se menţine Metodologia
de examen aprobată prin Ordinul Comun MSP şi MECT nr. 1333/6556 din
20.12.2012 privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicina
de urgenţă.
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN
privind aprobarea METODOLOGIEI-CADRU
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea
titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist

văzând referatul de aprobare nr.................................... al Centrului de


Resurse Umane în Sănătate Publică
având în vedere prevederile art.22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr.18/2009, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare,
în temeiul prevederilor art.7 alin(4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul

ORDIN:

Art.1 Începând cu data prezentului ordin, domnului dr.FIRUŢ O.


COSMIN-MARIUS, medic rezident pe loc, serie noiembrie 2016 i se schimbă
specialitatea din „chirurgie generală” în „medicină de familie”.

Art.2 Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică va aduce la îndeplinire


prevederile prezentului Ordin.
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
FLORIAN DOREL BODOG

S-ar putea să vă placă și