Sunteți pe pagina 1din 24

taxe ºi

comisioane

Persoane fizice
DECEMBRIE 2019
II. OTP CREDITARE 18
CUPRINS III. OTP SALARIAT 18
Pachete de produse și servicii bancare care provin din fuziunea
Principii generale 4 cu Banca Millennium S.A. – retrase din oferta curentă 19
Conturi bancare curente (de plăți), Conturi de Economii I. Pachet de salariu 19
și Conturi Junior 6 II. Pachet de pensie 19
I. Cont bancar curent (de plăți) 6 III. Pachet Personal 19
II. Cont economii 6 IV. Pachet Chibzuit 19
III. Cont Junior 6 V. Pachet e-Cont 19
IV. Cont de plati cu servicii de baza - consumatori VI. Pachet Fii Liber 20
vulnerabili financiar 6 VII. Pachet Activ 20
V. Cont de plati cu servicii de baza - consumatori VIII. Pachet Exclusiv 20
nevulnerabili financiar 7 IX. Pachet Exclusiv Nou 20
Operaţiuni în lei și euro către un stat membru UE/SEE, inclusiv Contul Escrow 20
prin serviciul OTP Express 8 Credite 21
I. Operaţiuni de încasări şi plăţi – la ghișeul băncii 8 I. Creditul pentru Nevoi Personale 21
Operaţiuni în valută cu excepția operațiunilor în Euro către un II. Creditul pentru Nevoi Personale cu Garanţie Ipotecară 22
stat membru UE/SEE 9 III. Creditul Ipotecar de Achiziţie 23
I. Operaţiuni de încasări şi plăţi – la ghișeul băncii 9 IV. Creditul Ipotecar de Achiziţie - Prima Casă 24
II. OTP Express (HUF, EUR, USD) 9 V. Descoperitul de cont 24
(plăți ordonate către clienții grupului OTP Bank) Card de credit în rate - LEI 25
III. INCASSO 10 I. Mastercard Credit Dual 25
Operaţiuni de încasare şi plăţi în lei şi valută II. Mastercard COMPAS (MOL CO-BRAND) 26
(suport electronic) III. Mastercard Standard/ VISA Clasic – card de credit în rate – lei 27
A. OTPdirekt 11 IV. Mastercard Standard/ VISA Clasic – lei 28
I. Abonament lunar 11 V. VISA Gold – lei 29
II. Costuri Alerte SMS/Notificări Push 11 VI. Mastercard Platinum – lei 30
III. Plăți în lei 12 Carduri de debit 31
IV. Plăți în valută 12 I. Mastercard FLAT 31
V. Speze SWIFT/XML 12 II. Mastercard Standard 32
VI. Plăți prin OTP Express (HUF, EUR, USD) III. VISA Classic Prestige 33
(plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank) 13 Carduri de debit VISA Junior 34
VII. Alte comisioane aferente serviciului OTPdirekt 13 I. VISA Junior Plus 34
B. Direct debit 13 II. VISA Junior Max 35
Operaţiuni de casierie în lei şi în valută 14
I. În lei 14 Carduri de debit aferente clienților care provin din fuziunea cu
II. În valută 14 Banca Millennium S.A., emise înainte de 01.11.2015 36
III. În lei și valută 14 I. Mastercard Flat 36
Alte operaţiuni 15 II. Mastercard Standard 37
Serviciul de economisire periodică automată 16 Carduri de credit aferente clienților care provin din fuziunea
Pachete /structuri modulare de produse și servicii bancare cu Banca Millennium S.A., emise înainte de 01.11.2015 38
– incluse în oferta curentă 16 I. VISA 38
A. Pachete de produse și servicii bancare II. VISA Gold 39
Pachetul pentru pensionari 16 Note 40
B. Structuri modulare de produse și servicii bancare 17 Definiții 42
I. OTP Stabil 17 Comisioane percepute de bãncile corespondente 44
II. OTP Pragmatic 17
III. OTP Prestige 17
Pachete de produse si servicii bancare-retrase din oferta
curentă 18
I. OTP ECONOMII 18
3
SHA - comisioanele şi spezele Băncii sunt suportate de
PRINCIPII GENERALE Ordonator, iar cele ale băncilor corespondente/beneficiare de
către Beneficiar, unde este cazul. Plățile valutare efectuate
în orice valută către bănci situate în țari din UE/SEE, Elveția,
1. Prezentele comisioane se aplicã în relaþiile cu clienþii Bãncii Monaco*, se instructează doar cu opțiunea SHA, în conformitate
pentru servicii standard, cu excepþia clienþilor Private Banking cu de Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a
ºi clienþilor proveniþi din fuziunea cu Banca Millennium S.A. Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în
care deþin un pachet OTP Prestige. Pentru detalii referitoare cadrul pieței interne.”
la oferta Private Banking vã rugãm sã contactaþi OTP Bank
Private Banking. Pentru detalii referitoare la pachetul
OTP Prestige vã rugãm sã consultaþi Lista completã a taxelor
ºi comisioanelor aplicabile operaþiunilor desfãºurate de
clienþii deþinãtori ai unui Pachet OTP Prestige, valabilã din
2 noiembrie 2015.
2. Comisioanele se percep în valuta în care se deruleazã tranzacþia
sau în altã valutã, prin aplicarea de cãtre Bancã a cursului
propriu de schimb/BNR valabil pentru data înregistrãrii în
contul clientului.
3. Comisioanele sunt datorate ºi plãtibile la data efectuãrii
operaþiei tarifate. Comisioanele ºi spezele sunt datorate
ºi plãtibile pentru servicii prestate de Bancã, indiferent de
finalizarea ulterioarã a acestora la beneficiar (restituire,
neacceptare, anulare, expirare înainte de utilizare etc).
4. Spezele SWIFT/XML, taxele de curier, poºtã ºi telecomunicaþii,
precum ºi preþul de vânzare al formularelor ºi tipizatelor vor fi
încasate separat.
5. Când se aplicã comisioanele altor bãnci, acestea vor fi încasate
separat.
6. Comisioanele specifice activitãþii de creditare se evidenþiazã în
cadrul contractelor de credit.
7. Contravaloarea abonamentelor ºi/sau taxelor de instalare
aferente serviciilor de tip electronic oferite de Bancã se
evidenþiazã separat în convenþiile încheiate cu clientul.
8. Plățile valutare în favoarea clienților altor bănci, pot fi
instructate cu opțiunile:

OUR - comisioanele și spezele atât ale Bancii, cât şi ale


băncilor corespondente sunt suportate de Ordonator; în acest
caz Ordonatorul se obligă să asigure în contul său deschis la
OTP BANK ROMÂNIA SA fondurile necesare efectuării plăţii
comisioanelor băncilor corespondente, autorizând banca
să debiteze contul său cu contravaloarea acestora, la data
efectuării plăţii. Plățile valutare efectuate în orice valută,
în favoarea clienților băncilor din țari situate în afara UE/
SEE+Elveția+Monaco, pot fi instructate cu opțiunea OUR;

BEN - comisioanele şi spezele atât ale Bancii, cât şi ale băncilor “Banca” este reprezentatã de OTP Bank România S.A., societate
corespondente sunt suportate de beneficiar. Plățile valutare comercialã administratã în sistem dualist, cu sediul în Bucureºti,
efectuate în orice valută, în favoarea clienților băncilor din țări str. Buzeºti nr. 66-68, sector 1, EUID:ROONRC.J40/10296/1995,
situate în afara UE/SEE, Elveția, Monaco, pot fi instructate cu înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. J40/10296/1995,
opțiunea BEN; CUI 7926069, CIF RO7926069, înregistratã în Registrul Bancar
sub nr. RB-PJR-40-028/ 1999, capital social subscris ºi vãrsat
1.829.253.120 RON, nr. de înregistrare operator de date cu caracter
personal 2689, atât prin sediul central, cât ºi prin oricare dintre
unitãþile sale teritoriale.
4 5
CONTURI BANCARE CURENTE (DE PLĂȚI), V. Cont de plăți cu servicii de bază consumatori
ce nu se încadrează în categoria consumatorilor
CONTURI DE ECONOMII ȘI CONTURI JUNIOR
vulnerabili*
1 Deschidere cont de plăți cu servicii de GRATUIT
bază în RON
I. CONT CURENT 2 Comision lunar de administrare 5 RON
1 Deschidere cont bancar curent (de GRATUIT 3 •• Retrageri de numerar de la ghișeele GRATUIT
plăți) în RON și/sau în valută OTP BANK ROMÂNIA S.A.
2 Comision lunar de administrare 5 RON1 sau •• Retrageri de numerar de la orice ATM
echivalent/client

*Comisioanele percepute pentru operațiunile ce nu se încadrează


II. CONT DE ECONOMII în categoria operațiunilor oferite gratuit de către Bancă detaliate
1 Deschidere cont de economii în RON GRATUIT în secțiunea dedicată Contului de plăți cu servicii de bază pentru
și/sau în valută consumatorii neincluși în categoria celor vulnerabili sunt cele
2 Comision lunar de administrare GRATUIT standard, în vigoare la acea data, conform Tarifului de taxe și
comisioane pentru persoane fizice.

III. CONT JUNIOR Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază nu este condiționat
1 Deschidere cont Junior în RON și/sau GRATUIT de achiziționarea unor servicii suplimentare
în valută Deschiderea unui alt cont de plăți poate conduce la închiderea
2 Comision lunar de administrare GRATUIT contului de plăți cu servicii de bază sau transformarea acestuia
într-un cont de plăți la care se vor aplica taxele și comisioanele
standard pentru Persoane Fizice în vigoare la acel moment,
IV. Cont de plăți cu servicii de bază consumatori conform Tarifului de taxe și comisioane pentru persoane fizice
vulnerabili* (așa cum au fost aceștia definiți în
bază Legii 258/2017)
1 Deschidere cont de plăți cu servicii de GRATUIT
bază în RON
2 Comision lunar de administrare GRATUIT
3 •• Depuneri de numerar GRATUIT
•• Retrageri de numerar de la ghișeele
OTP BANK ROMÂNIA S.A.
•• Retrageri de numerar de la orice ATM
•• Primele 10 operațiuni lunare:
Direct Debit pe teritoriul național,
plăți cu cardul de debit la POS sau
online, transferuri de credit (inclusiv
transferuri programate) la ghișeul
OTP BANK ROMÂNIA S.A., terminale
bancare sau prin aplicația online
OTPdirekt

*Comisioanele percepute pentru operațiunile ce depășesc numărul


maxim de operațiuni stipulat la punctul 3 sau care nu se încadrează
în categoria operațiunilor oferite gratuit de către Bancă și detaliate
în secțiunea dedicată Contului de plăți, cu servicii de bază pentru
consumatori vulnerabili, sunt cele standard, în vigoare la acea dată,
conform Tarifului de taxe și comisioane pentru persoane fizice.

6 7
OPERAÞIUNI ÎN LEI ȘI EURO CĂTRE UN STAT OPERAÞIUNI ÎN VALUTÃ CU EXCEPȚIA
MEMBRU UE/SEE, INCLUSIV PRIN SERVICIUL OPERAȚIUNILOR ÎN EURO CĂTRE UN STAT
OTP EXPRESS25 MEMBRU UE/SEE24, 25

I. OPERAÞIUNI DE ÎNCASÃRI ªI PLÃÞI – la ghișeul


I. OPERAÞIUNI DE ÎNCASÃRI ªI PLÃÞI - la ghişeul băncii
băncii 1 Încasãri
1 Încasãri •• în favoarea clienþilor GRATUIT
•• în favoarea clienþilor OTP Bank România
GRATUIT
OTP Bank România •• în favoarea clienþilor altor 0,20%
•• remitere spre încasare cecuri bãnci (min. 20 EUR - max. 1000 EUR)
barate, bilete la ordin sau 3 RON/instrument •• avizare ordine de platã
cambii condiþionate (documentare) 0,10%
(min. 50 EUR)
2 Plãþi27 primite 3
•• operaþiuni de plãþi prin virament 2 Plãþi (pe suport hârtie)
•• între clienþii OTP Bank •• între clienþii OTP Bank < 50.000 RON: 5 RON;
România România >= 50.000 RON: 10 RON
•• pentru sume < 50.000 •• în favoarea clienþilor altor 0,20%
5 RON bãnci 24,25 (min. 20 EUR – max. 1.000 EUR)
RON
•• pentru sume > = 3 Investigaþii5 20 EUR
10 RON
50.000 RON 4 Modificãri5 30 EUR
•• în favoarea clienþilor altor bãnci 5 Anulãri5 30 EUR
•• pentru sume < 1.000 RON 6 RON/ordin de platã 6 Speze SWIFT/XML (per mesaj emis, echivalent în valuta
plãþii)
•• pentru sume între 8 RON/ordin de platã •• platã în valutã europeanã 15 EUR
1.000 - 9.999,99 RON
•• pentru sume între •• platã în valutã non-europeanã 30 USD
10 RON/ordin de platã
10.000 - 49.999,99 RON 7 Comisioane de urgență
•• pentru sume >= 50.000 •• ordonate de clienþii
25 RON/ordin de platã 30 EUR
RON OTP Bank România
•• pentru plãþi urgente •• pentru sume în tranzit
25 RON/ordin de platã 50 EUR
indiferent de sumã (non-clienþi)
•• plãþi cu cecuri barate, bilete la 4 RON/instrument
ordin sau cambii
•• comision de operare ordine de platã pentru executarea
sumelor poprite II. OTP EXPRESS (HUF, EUR, USD)
•• pentru sume < 50.000 RON 25 RON/ordin de platã (plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank cu
•• pentru sume > =50.000 RON 35 RON/ordin de platã excepția plăților în EUR către un stat membru UE/
SEE)24, 25, 28
1 În regim normal 0,05%
min. 5 EUR – max. 500 EUR
sau echivalentul în valuta plãþii
2 În regim de urgenþã 0,075%
min. 7,5 EUR – max. 750 EUR
sau echivalentul în valuta plãþii
3 Speze SWIFT (per mesaj emis, 5 EUR
echivalent în valuta plãþii)

8 9
III. INCASSO6, 7, 8 OPERAÞIUNI DE ÎNCASARE ȘI PLÃÞI ÎN LEI
1 Incasso-uri simple (cambii, bilete la ordin, cecuri)
ȘI VALUTÃ (SUPORT ELECTRONIC)
•• import
•• avizare de documente pentru 0,10%
platã sau acceptare min. 10 EUR – max. 150 EUR
OTPdirekt - Internet Banking, SmartBank, Contact Center
•• acceptare 15 EUR și Alerte SMS/Notificări Push
•• platã 0,15%
min. 15 EUR – max. 1.000 EUR
•• documente restituite neplãtite 30 EUR I. ABONAMENT LUNAR
•• export 1 Internet Banking + SmartBank + Contact Center
•• remitere de documente 0,15% •• pentru client9 1,50 EUR/lunã
financiare pentru încasare min. 10 EUR – max. 150 EUR
sau acceptare •• fiecare utilizator suplimentar10 0,50 EUR/lunã
•• documente returnate •• pentru consumatorii vulnerabili din
neplãtite de la bãnci din 15 EUR punct de vedere financiar ce dețin un GRATUIT
strãinãtate cont de plăți cu servicii de bază
•• eliberare (import)/remitere 0,15% 2 Internet Banking + SmartBank + Contact Center + Alerte SMS
(export) documente franco min. 30 EUR - max. 150 EUR
de platã •• pentru client 1,50 EUR/lunã
2 Incasso-uri documentare •• fiecare utilizator suplimentar10 0,50 EUR/lunã
•• import 3 Alerte SMS 1 EUR/lunã
•• avizare de documente pentru 0,15% 4 Alerte SMS (pentru clienþii din grupa de vârstã 14-18 ani) GRATUIT
platã sau acceptare min. 15 EUR – max. 150 EUR

•• acceptare 15 EUR
•• platã 0,15% II. COSTURI ALERTE SMS/NOTIFICĂRI PUSH11
min. 15 EUR – max. 1.000 EUR 1 Pentru reþelele de telefonie mobilã din România
•• documente restituite neplãtite 30 EUR •• soldul contului 0,09 EUR/SMS
•• export •• control cont 0,11 EUR/SMS
•• remitere de documente •• control card bancar 0,13 EUR/SMS
financiare pentru încasare 0,15%
min. 30 EUR – max. 500 EUR •• curs BNR 0,09 EUR/SMS
sau acceptare
•• documente returnate •• scadenþã depozite 0,11 EUR/SMS
neplãtite de la bãnci din 15 EUR •• popriri 2 EUR/SMS
strãinãtate
•• indiferent de tipul de alertã, pentru 0,07 EUR/SMS
•• eliberare (import)/remitere clienþii din grupa de vârstã 14-18 ani
(export) documente franco 0,15%
min. 25 EUR - max. 500 EUR 2 Pentru reþelele de telefonie mobilã din Ungaria
de platã
3 Investigaþie 10 EUR/investigaþie •• cost alertã (indiferent de tipul de alertã, 0,15 EUR/SMS
exceptând Alerta Popriri12)
4 Modificare/Reeºalonare 20 EUR
3 Pentru reþelele de telefonie mobilã din Europa
(exceptând România ºi Ungaria)
•• cost alertã (indiferent de tipul de alertã, 0,20 EUR/SMS
exceptând Alerta Popriri12)
4 Configurare Alerte SMS/Notificare Push13
- adăugare, modificare, eliminare
tip Alerta/ activare, renunțare
serviciu OTPdirekt - Alerte SMS, prin 2 RON/ZI
intermediul serviciului OTPdirekt -
Internet Banking
5 Notificare Push 1 RON pe lună/
utilizator - indiferent
de numărul de alerte
transmise

10 11
III. PLÃÞI ÎN LEI ȘI EURO CĂTRE UN STAT MEMBRU UE/ VI. PLÃÞI PRIN OTP EXPRESS (HUF, EUR, USD)
SEE, INCLUSIV PRIN SERVICIUL OTP EXPRESS14, 25 (plãþi ordonate cãtre clienþii grupului OTP Bank cu
1 Între clienþii OTP Bank România GRATUIT excepția plăților în EUR către un stat membru UE/
2 În favoarea clienþilor altor bãnci27 SEE)28
•• Internet Banking + SmartBank 1 În regim normal
•• în regim normal •• Internet Banking 0,025%
(min. 2,50 EUR - max. 250 EUR)
•• pentru sume <1.000 RON 3 RON
•• pentru sume cuprinse între •• Contact Center 0,0375%
4 RON (min. 3,75 EUR - max. 375 EUR)
1.000 - 9.999,99 RON
2 În regim de urgenþã
•• pentru sume cuprinse între 5 RON •• Internet Banking 0,0375%
10.000 - 49.999,99 RON
(min. 3,75 EUR - max. 375 EUR)
•• pentru sume egale cu 50.000 RON și 12,50 RON •• Contact Center 0,0562%
urgente, indiferent de valoare
(min. 5,63 EUR - max. 562,50 EUR)
•• Contact Center
3 Speze SWIFT 5 EUR
•• pentru sume <1.000 RON 4,5 RON (per mesaj emis, echivalent în valuta plãþii)
•• pentru sume cuprinse între 6 RON
1.000 - 9.999,99 RON
VII. ALTE COMISIOANE AFERENTE SERVICIULUI
•• pentru sume cuprinse între
10.000 - 49.999,99 RON 7,5 RON OTPdirekt
3 Transfer online “Magnetul de Bani” - transfer 1 Deschidere de cont suplimentar
efectuat prin intermediul OTPdirekt și un card GRATUIT prin intermediul serviciului Taxa 2 RON/cont deschis
emis de altă bancă din România23 OTPdirekt - Internet Banking17
2 Deschidere de cont suplimentar
prin intermediul serviciului GRATUIT/cont deschis
OTPdirekt – Contact Center17
IV. PLÃÞI ÎN VALUTÃ CU EXCEPȚIA OPERAȚIUNILOR
3 Închidere cont prin intermediul
ÎN EURO CĂTRE UN STAT MEMBRU UE/SEE15, 25 serviciului OTPdirekt – Contact GRATUIT/cont închis
1 Între clienþii OTP Bank România GRATUIT Center (excepție făcând ultimul
cont al clientului)
2 În favoarea clienþilor altor bãnci28
4 Extras de cont GRATUIT/extras
•• Internet Banking2,15 0,10%
(min. 10 EUR - max. 500 EUR)
•• Contact Center2,15 0,15% OPERAÞIUNI DE ÎNCASARE ȘI PLÃÞI ÎN LEI
(min.15 EUR - max. 750 EUR)
ȘI VALUTÃ (SUPORT ELECTRONIC)
B. Direct debit
V. SPEZE SWIFT/XML
(per mesaj emis, echivalent în valuta plãþii) 1 Direct Debit Intrabancar
1 Platã în valutã europeanã 15 EUR •• comision platã efectuatã GRATUIT
2 Platã în valutã non-europeanã 30 USD •• comision refuz la platã GRATUIT
2 SEPA Direct Debit (Interbancar)
•• comision platã efectuatã 1,50 RON/platã
•• comision refuz la platã 0,55 RON/refuz la platã,
dacã soldul contului curent
plãtitor este >= 0,55 RON
valoare sold cont curent
plãtitor, dacã soldul
contului curent plãtitor
este < 0,55 RON
GRATUIT/refuz la platã,
dacã soldul contului curent
plãtitor este zero
12 13
OPERAÞIUNI DE CASIERIE ÎN LEI ŞI ÎN ALTE OPERAÞIUNI
VALUTĂ18
1 Eliberarea extrasului de cont în unitãþile teritoriale OTP Bank
•• Primul exemplar aferent lunii
I. ÎN LEI în curs sau lunii anterioare GRATUIT
1 Depunere de numerar GRATUIT •• Copie extras de cont aferent 1 RON/fiecare lunã
2 Retragere de numerar19 0,50%, min. 0,50 RON lunii în curs sau lunii anterioare solicitatã în extras de
client
•• Extras de cont/copie extras de 1 RON/fiecare lunã
cont aferent unei perioade mai solicitatã în extras de
II. ÎN VALUTÃ vechi decât luna anterioarã client
1 Depunere de numerar GRATUIT 2 Transmitere extras lunar la adresa 3 RON/lunã
2 Retragere de numerar19 0,50% min. 1 EUR de domiciliu/corespondenþã
(echivalent în valuta contului) 3 Casete de valori21
•• tip A 55 RON/lunã
•• tip B 80 RON/lunã
III. ÎN LEI ªI VALUTÃ •• tip C 100 RON/lunã
1 Retragere neprogramatã numerar 4 Investigaþii legate de operaþiuni 50 EUR
pentru sume ce depãºesc 5.001 EUR
sau echivalent 0,50% 5 Servicii de consultanþã negociabil
(se adaugã la comisionul normal de retragere numerar (se adaugã TVA)
ºi se aplicã pe client/zi)20 6 Confirmare solduri sau rulaje 10 EUR (sau echiv. RON)
2 Retragerea programatã ºi nerealizatã pentru audit (cu TVA inclus)
pentru sume ce depãºesc 10.000 EUR 0,20% 7 Mesaj corespondenþã SWIFT
sau echivalent20 (se percepe la suma neridicatã) 5 EUR/mesaj trimis
România
3 Schimb cupiură bancnote doar pentru 1,50% 8 Mesaj corespondenþã SWIFT 15 EUR/mesaj trimis
clienţii OTP Bank România min. 10 RON sau Europa (exclusiv România)
echivalent 9 Mesaj corespondenþã SWIFT în 30 USD/mesaj trimis
afara Europei
10 Eliberare adresã ce conþine detalii 15 RON
despre poprire debitor (se adaugã TVA)

11 Eliberare scrisoare de bonitate 10 EUR (sau echiv. RON)


(se adaugã TVA)
12 Alte servicii (eliberare adrese 150 RON
diverse, confirmări diverse, etc.)
13 Eliberare bilet la ordin 0.10 RON/fila
(TVA inclus)
14 Eliberare cambie 0.10 RON/fila
(TVA inclus)

14 15
SERVICIUL DE ECONOMISIRE PERIODICÃ B. STRUCTURI MODULARE DE PRODUSE ȘI
SERVICII BANCARE
AUTOMATÃ
I. OTP STABIL
PREȚ LUNAR
1 Comision lunar de administrare GRATUIT
BAZĂ / OPȚIUNI
BAZĂ OTP STABIL 3 RON/lună
CREDITARE 2 RON/lună
OPȚIUNI DIGITALĂ 1 RON/lună
DISPONIBILE
PACHETE /STRUCTURI MODULARE DE TRANSFER SALARIU* GRATUIT
PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE – INCLUSE *Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului
ÎN OFERTA CURENTĂ lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.

A. Pachete de produse și servicii bancare II. OTP PRAGMATIC


PREȚ LUNAR
PACHETUL PENTRU PENSIONARI BAZĂ / OPȚIUNI
1 Taxã abonament lunar pachet standard 3 RON BAZĂ OTP PRAGMATIC 6 RON/lună
CREDITARE 2 RON/lună
OPȚIUNI ECONOMISIRE 2 RON/lună
PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE DISPONIBILE TRANZACȚIONALĂ 1 RON/lună
AFERENTE PACHETULUI PENTRU PENSIONARI TRANSFER SALARIU* GRATUIT
1 Serviciul de economisire periodicã automatã GRATUIT
2 Extras de cont transmis la adresa de domiciliu/ 2 RON/lunã *Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului
corespondenþã lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.
3 OTPdirekt - Internet Banking & SmartBank & 1 EUR/lunã
Contact Center
III. OTP PRESTIGE
PREȚ LUNAR
BAZĂ / OPȚIUNI
BAZĂ OTP PRESTIGE 10 RON/lună
CREDITARE 2 RON/lună
ECONOMISIRE 2 RON/lună
OPȚIUNI
DISPONIBILE TRANZACȚIONALĂ 1 RON/lună
TRANSFER SALARIU/ GRATUIT
RESURSE TOTALE*

*Reducere abonament lunar: Oferă acces la o reducere a prețului


lunar al structurii modulare, în cazul în care clientul îndeplinește
condițiile prevăzute în contractul dedicat.

16 17
PACHETE DE PRODUSE ȘI SERVICII PACHETE DE PRODUSE ȘI SERVICII
BANCARE - RETRASE DIN OFERTA BANCARE CARE PROVIN DIN FUZIUNEA CU
CURENTĂ BANCA MILLENNIUM S.A. – RETRASE DIN
OFERTA CURENTĂ
I. PACHETUL OTP ECONOMII
1 Taxã abonament lunar pachet standard I. PACHET DE SALARIU
•• cu îndeplinirea anumitor condiþii 6 RON/lunã 1 Taxã abonament lunar pachet standard
prevãzute în contract
•• Pentru cazurile în care se transferă
•• altfel 8 RON/lunã lunar în cont minim 50% din venitul GRATUIT
declarat
•• altfel 9 RON/lunã
PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE
AFERENTE PACHETULUI OTP ECONOMII
1 Card de credit II. PACHET DE PENSIE
3 RON/lunã
Mastercard Standard 1 Taxã abonament lunar pachet standard GRATUIT
2 Card de credit Visa Gold 8 RON/lunã
3 Pachet pentru 50% reducere la preþul standard
Pensionari al pachetului (pentru maxim 4 pachete) III. PACHET PERSONAL
1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună
II. PACHET OTP CREDITARE
1 Taxã abonament lunar pachet standard 7 RON/lunã IV. PACHET CHIBZUIT
1 Taxã abonament lunar pachet standard
III. PACHET OTP SALARIAT •• Pentru cazurile în care suma
soldurilor medii lunare ale tuturor
1 Taxã abonament lunar pachet standard conturilor active deținute de client GRATUIT
(conturi curente, conturi de economii
•• cu îndeplinirea anumitor condiþii GRATUIT și depozite la termen) ≥ 10.000 RON
prevãzute în contract sau
4 RON/lunã •• altfel 6 RON/lunã
•• altfel 6 RON/lunã

V. PACHET e-CONT
PRODUSE ªI SERVICII OPÞIONALE - TARIFATE 1 Taxã abonament lunar pachet standard
AFERENTE PACHETULUI OTP SALARIAT •• Pentru cazurile în care suma
soldurilor medii lunare ale tuturor
1 Card de debit Mastercard conturilor active deținute de client GRATUIT
3 RON/lunã
Standard (conturi curente, conturi de economii
2 Serviciul de economisire și depozite la termen) ≥ 10.000 RON
GRATUIT
periodicã automatã •• altfel 6 RON/lunã
3 Credit de nevoi personale 1 RON/lunã

18 19
VI. PACHET FII LIBER CREDITE
1 Taxã abonament lunar pachet standard GRATUIT

I. CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE


VII. PACHET ACTIV
1 Comision de analizã a dosarului
1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună •• cu pachet OTP Creditare GRATUIT
•• fãrã pachet OTP Creditare 200 RON
2 Comision de administrare lunar,
VIII. PACHET EXCLUSIV aplicat la soldul lunar al creditului 0%
1 Taxã abonament lunar pachet standard 3 Comision de rambursare anticipatã
•• în cazul virării salariului de minim •• pentru credite cu dobândã
4,5 RON/lunã 0%
1.000 RON prin conturi variabilã
•• altfel 6 RON/lunã •• pentru credite cu dobândã fixã 1%
0,50% pentru ultimul
an de contract
IX. PACHET EXCLUSIV NOU 4 Comision unic pentru servicii
prestate la cererea clientului, 100 RON
1 Taxã abonament lunar pachet standard 4 RON/lună aferente creditului23
5 Taxã pentru înscrierea ipotecii
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
Mobiliare
CONT ESCROW 6 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON
contul curent19, 20 0,50% min 1 EUR
echivalent în valuta creditului

1 Contul Escrow este folosit pentru 10 EUR •• retragere neprogramatã


produse cu ipotecã (sau echivalent) numerar pentru sume ce
depãºesc 0,50%
2 Contul Escrow este folosit pentru alte produse decât cele cu 5.001 EUR sau echivalent
ipotecã (se adaugã la comisionul normal de retragere
•• taxã menþinere 0,50% pe trimestru numerar ºi se aplicã pe client/zi)

•• modificarea/anularea contractului 50 EUR •• retragere programatã ºi


iniþial nerealizatã pentru sume ce
depãºesc 0,20%
10.000 EUR sau echivalent
(se percepe la suma neridicatã)
7 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
curent
8 Prima de asigurare de viaþã ºi ºomaj 3,2% pentru
(PPI), dacã optezi pentru aceasta suma acordată
> 44.000 RON
sau
3,7% pentru
suma acordată
<= 44.000 RON
și se aplică la suma acordată
a creditului, în momentul
retragerii acestuia.

20 21
II. CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE III. CREDITUL IPOTECAR DE ACHIZIÞIE
CU GARANÞIE IPOTECARÃ 1 Comision de analizã a dosarului GRATUIT
1 Comision de analizã a dosarului GRATUIT 2 Comision de administrare lunar, 0%
2 Comision de administrare lunar, aplicat la soldul lunar al creditului
0% 3 Comision de rambursare anticipatã 0%
aplicat la soldul lunar al creditului
3 Comision de rambursare anticipatã 0% 4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului
4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului practicat de
practicat de evaluatorul autorizat
evaluatorul autorizat 5 Comision unic pentru servicii
5 Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, 150 RON
prestate la cererea clientului, 150 RON aferente creditului22
aferente creditului22 6 Taxã pentru înscrierea ipotecii
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului
6 Taxã pentru înscrierea ipotecii creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul Mobiliare
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat
Mobiliare 7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON
7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON contul curent19, 20 0,50% min 1 EUR
echivalent în valuta creditului
contul curent19, 20 0,50% min 1 EUR
echivalent în valuta creditului •• retragere neprogramatã numerar
pentru sume ce depãºesc 5.001
•• retragere neprogramatã 0,50%
EUR sau echivalent
numerar pentru sume ce (se adaugã la comisionul normal de retragere
depãºesc 5.001 EUR sau 0,50% numerar ºi se aplicã pe client/zi)
echivalent
(se adaugã la comisionul normal de retragere •• retragere programatã ºi
numerar ºi se aplicã pe client/zi) nerealizatã pentru sume ce
depãºesc 0,20%
•• retragere programatã ºi 10.000 EUR sau echivalent
nerealizatã pentru sume ce (se percepe la suma neridicatã)
depãºesc 10.000 EUR sau 0,20%
echivalent 8 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
(se percepe la suma neridicatã) curent
8 Comision lunar de administrare cont 5 RON1
curent

22 23
IV. CREDIT IPOTECAR DE ACHIZIŢIE – PRIMA CASĂ CARD DE CREDIT ÎN RATE - LEI
1 Comision de analizã a dosarului GRATUIT
2 Comision de administrare lunar, 0%
aplicat la soldul lunar al creditului
VI. MASTERCARD CREDIT DUAL
3 Comision de rambursare anticipatã 0%
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT
4 Taxã de evaluare a proprietãþii conform tarifului
practicat de 2 Taxã Lunarã de Administrare Card (primele 12 5 RON
evaluatorul autorizat luni este 0)

5 Comision unic pentru servicii 3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT


prestate la cererea clientului, 150 RON 4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP
aferente creditului22 2%
Bank România
6 Taxã pentru înscrierea ipotecii 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP
mobiliare asupra soldurilor conform tarifului 0%
Bank România
creditoare ale conturilor curente la practicat de agentul
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale autorizat 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% +
Mobiliare EFTPOS-urile din România 2,50 RON
7 Comision de retragere numerar din 0,50% min 0,50 RON 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% +
contul curent19, 20 0,50% min 1 EUR EFTPOS-urile din străinătate 2,50 RON
echivalent în valuta creditului 8 Comision utilizare card la ATM-urile din 3,50 RON
•• retragere neprogramatã numerar Grup OTP Bank
pentru sume ce depãºesc 5.001 9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
EUR sau echivalent 0,50%
(se adaugã la comisionul normal de retragere 10 Taxã Reemitere Card 5 RON
numerar ºi se aplicã pe client/zi) (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)

•• retragere programatã ºi 11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 5 RON


nerealizatã pentru sume ce urgenþã
depãºesc 0,20% 12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 10 RON
10.000 EUR sau echivalent
(se percepe la suma neridicatã) 13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM)
8 Comision lunar de administrare cont 5 RON1 14 Comision mini-extras card
curent 0,30 RON
(la ATM)
9 Comision de gestiune datorat în vigoare la data
FNGCIMM de către beneficiar finanţării 15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON
(la ATM)
10 Comision unic de analiză datorat 16 Taxã Blocare Card
FNGCIMM de către beneficiar, în vigoare la data (pierdut/furat)
35 RON
pentru emiterea unei promisiuni de finanţării
garantare 17 Taxã Reactivare Card GRATUIT
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 35 RON
tranzacției
V. DESCOPERITUL DE CONT 19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 24,9%
utilizat
1 Comision de analizã dosar GRATUIT 20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
2 Comision unic pentru servicii prestate la 26,9%
100 RON restant/depãºire limitã
cererea clientului, aferente creditului22

24 25
V. MASTERCARD COMPAS (MOL CO-BRAND) I. MASTERCARD STANDARD / VISA CLASIC -
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT CARD DE CREDIT IN RATE - LEI
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 5 RON 1 Taxã de Emitere Card GRATUIT
(primele 12 luni este 0)
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 5 RON
3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT
3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT
4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP 2% 4 Comision utilizare card la ATM-urile OTP
Bank Romania 2%
Bank România
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 0% 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile
Bank Romania 0%
OTP Bank România
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2%
EFTPOS-urile din România + 2,50 RON 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% + 2,50 RON
EFTPOS-urile din România
7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2%
EFTPOS-urile din străinătate + 2,50 RON 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 2% + 2,50 RON
EFTPOS-urile din străinătate
8 Comision utilizare card la ATM-urile din 3,50 RON 8 Comision utilizare card la ATM-urile din
Grup OTP Bank 3,50 RON
Grup OTP Bank
9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
9 Taxă Reînnoire Card 20 RON
10 Taxã Reemitere Card 5 RON 10 Taxă Reemitere Card
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) (pierdut / furat/ deteriorat/ etc)
10 RON
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 5 RON 11 Taxã adiþionalã Reemitere card în regim
urgenþã de urgenþã 5 RON
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 10 RON 12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON 13 Comision Interogare Sold
(la ATM)
(la ATM)
0,30 RON
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 14 Comision mini-extras card
(la ATM)
(la ATM)
0,30 RON
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON 15 Comision Schimbare PIN
(la ATM)
(la ATM)
3,50 RON
16 Taxã Blocare Card 35 RON 16 Taxã Blocare Card 35 RON
(pierdut/furat)
17 Taxã Reactivare Card GRATUIT 17 Taxã Reactivare Card GRATUIT
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 18 Taxă pentru contestarea nefondată a
35 RON 35 RON
tranzacției tranzacției
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
24,9% 29%
utilizat utilizat
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
26,9% 31%
restant/depãºire limitã restant/depãºire limitã
21 Data Scadență Data de 25 a
fiecãrei luni

26 27
II. MASTERCARD STANDARD/VISA CLASIC - LEI III. VISA GOLD - LEI
1 Taxã de Emitere Card 40 RON 1 Taxã de Emitere Card 50 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,66 RON 2 Taxã Lunarã de Administrare Card 10 RON
(primele 12 luni este 0) (primele 12 luni este 0)
3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT 3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT
4 Comision utilizare card la ATM-urile 4 Comision utilizare card la ATM-urile
1% 1%
OTP Bank România OTP Bank România
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP
0% 0%
Bank Romania Bank Romania
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 1% 6 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din România + 2,50 RON EFTPOS-urile din România + 2,50 RON
7 Comision utilizare card la ATM-urile / 1% 7 Comision utilizare card la ATM-urile / 1%
EFTPOS-urile din străinătate + 2,50 RON EFTPOS-urile din străinătate + 2,50 RON
8 Comision utilizare card la ATM-urile din 8 Comision utilizare card la ATM-urile din
3,50 RON 3,50 RON
Grup OTP Bank Grup OTP Bank
9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT 9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
10 Taxã Reemitere Card 5 RON 10 Taxã Reemitere Card 5 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card 11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de
5 RON GRATUIT
în regim de urgenþã urgenþã
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON 12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON 13 Comision Interogare Sold 0,30 RON
(la ATM) (la ATM)
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 14 Comision mini-extras card 0,30 RON
(la ATM) (la ATM)
15 Comision Schimbare PIN 3,50 RON 15 Comision Schimbare PIN 5 RON
(la ATM) (la ATM)
16 Taxã Blocare Card 35 RON 16 Taxã Blocare Card 35 RON
(pierdut/furat) (pierdut/furat)
17 Taxã Reactivare Card GRATUIT 17 Taxã Reactivare Card GRATUIT
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 18 Taxă pentru contestarea nefondată a
35 RON GRATUIT
tranzacției tranzacției
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
22% 22%
utilizat utilizat
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul
24% 24%
restant/depãºire limitã restant/depãºire limitã

28 29
IV. MASTERCARD PLATINUM - LEI CARDURI DE DEBIT
1 Taxã de Emitere Card 350 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 29 RON
(primele 12 luni este 0)
I. MASTERCARD FLAT
3 Comision utilizare card la comercianți GRATUIT
4 Comision utilizare card la LEI EURO
1%
ATM-urile OTP Bank România 1 Taxã de Emitere Card 10 RON 1,50 EUR
5 Comision utilizare card la EFTPOS-urile OTP 2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR
0%
Bank România
3 Taxã Lunarã de Administrare
6 Comision utilizare card la ATM-urile / 0,83 RON 0,25 EUR
1% + 2,50 RON Card (primele 12 luni este 0)
EFTPOS-urile din România
4 Comision tranzacții la
7 Comision utilizare card la ATM-urile / GRATUIT GRATUIT
1% + 2,50 RON comercianți
EFTPOS-urile din străinatate
5 Comision retragere numerar
8 Comision utilizare card la ATM-urile din de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,30% 0,30%
3,50 RON
Grup OTP Bank România
9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT 6 Comision Retragere Numerar la 0,20% 0,20%
10 Taxã Reemitere Card ATM-urile OTP Bank România
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
GRATUIT
7 Comision Retragere Numerar în 0,5% 0,5%
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
GRATUIT
urgenþã 8 Comision Retragere Numerar în 0,5% 0,5%
12 Taxã Reemitere PIN (pierdut/ uitat/ furat) 5 RON străinătate (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON 9 Comision Retragere Numerar de 3,50 RON 1 EUR
(la ATM) la ATM-urile “Grup OTP Bank
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 10 Taxã Reînnoire Card GRATUIT GRATUIT
(la ATM)
11 Taxã Reemitere Card 5 RON 1,50 EUR
15 Comision Schimbare PIN 5 RON (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
(la ATM)
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card
16 Taxã Blocare Card 5 RON 1,50 EUR
35 RON în regim de urgenþã
(pierdut/furat)
13 Taxã Reemitere PIN 3,50 RON 1 EUR
17 Taxã Reactivare Card GRATUIT (pierdut/ uitat/ furat)
18 Taxă pentru contestarea nefondată a 14 Comision Interogare Sold
GRATUIT 0,30 RON 0,10 EUR
tranzacției (la ATM)
19 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 15 Comision mini-extras card
24% 0,30 RON 0,10 EUR
utilizat (la ATM)
20 Ratã anualã a dobânzii pentru creditul 16 Comision Schimbare PIN 5 RON 1,50 EUR
26%
restant/depãºire limitã (la ATM)
17 Taxã Blocare Card 3,50 RON 1 EUR
(pierdut/furat)
18 Taxã Reactivare Card GRATUIT GRATUIT
19 Taxă pentru contestarea 35 RON 10 EUR
nefondată a tranzacției
20 Rata anuală a dobânzii
penalizatoare pentru depășire 50% 50%
limită

30 31
II. MASTERCARD STANDARD III. VISA CLASSIC PRESTIGE
LEI EURO LEI
1 Taxã de Emitere Card 10 RON 3 EUR 1 Taxã de Emitere Card GRATUIT
2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR 2 Taxã Lunarã de Administrare Card GRATUIT
3 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,66 RON 0,58 EUR 3 Comision tranzacții la comercianți 0%
(primele 12 luni este 0)
4 Comision Retragere Numerar de
4 Comision tranzacții la comercianți GRATUIT GRATUIT 0%
la ATM-urile OTP Bank România
5 Comision Retragere Numerar 5 Comision retragere numerar de la
de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,30% 0,30% 0%
România EFTPOS-urile OTP Bank România
6 Comision Retragere Numerar la 6 Comision Retragere Numerar în
0,20% 0,20% România (ATM/EFTPOS) – pentru
ATM-urile OTP Bank România GRATUIT
primele cinci tranzacții efectuate în fiecare lună
7 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50% calendaristică
România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
7 Comision Retragere Numerar în
8 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50% România (ATM/EFTPOS) – începând
străinătate (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR 0.50 % + 2.50 RON
cu a șasea tranzacție efectuată în fiecare lună
calendaristică
9 Comision Retragere Numerar de 3,5 RON 1 EUR
la ATM-urile “Grup OTP Bank 8 Comision Retragere Numerar în
0.50 % + 2.50 RON
10 Taxã Reînnoire Card GRATUIT GRATUIT străinătate (ATM/EFTPOS)
11 Taxã Reemitere Card 9 Comision Retragere Numerar de
5 RON 1,50 EUR 3.50 RON
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc) la ATM-urile “Grup OTP Bank”
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card 10 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
5 RON 1,50 EUR
în regim de urgenþã
11 Taxã Reemitere Card 5.00 RON
13 Taxã Reemitere PIN 5 RON 1,50 EUR (pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
(pierdut/ uitat/ furat)
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card în
14 Comision Interogare Sold 5.00 RON
0,30 RON 0,10 EUR regim de urgenþã
(la ATM)
13 Taxã Reemitere PIN 5.00 RON
15 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR (pierdut/ uitat/ furat)
(la ATM)
14 Comision Interogare Sold 0.30 RON
16 Comision Schimbare PIN 5 RON 1,50 EUR (la ATM)
(la ATM)
15 Comision mini-extras card 0.30 RON
17 Taxã Blocare Card 35 RON 10 EUR (la ATM)
(pierdut/furat)
16 Comision Schimbare PIN 5.00 RON
18 Taxã Reactivare Card GRATUIT GRATUIT (la ATM)
19 Taxă pentru contestarea 17 Taxã Blocare Card
35 RON 10 EUR 3.50 RON
nefondată a tranzacției (pierdut/furat)
20 Rata anuală a dobanzii 18 Taxã Reactivare Card GRATUIT
penalizatoare pentru depășire 50% 50%
limită 19 Taxă pentru contestarea 15.00 RON
nefondată a tranzacției
20 Rata anuală a dobanzii
penalizatoare pentru depășire 0%
limită

32 33
CARDURI DE DEBIT VISA JUNIOR II. VISA JUNIOR MAX**
LEI EURO
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT GRATUIT
I. VISA JUNIOR PLUS* 2 Taxã de Emitere Foto Card 40 RON 9 EUR
LEI EURO 3 Taxã Lunarã de Administrare 0,41 RON 0,16 EUR
Card (primele 12 luni este 0)
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT 2 EUR
4 Comision tranzacții la
2 Taxã Lunarã de Administrare GRATUIT GRATUIT
GRATUIT 0,16 EUR comercianți
Card (primele 12 luni este 0)
5 Comision retragere numerar
3 Comision tranzacții la de la EFTPOS-urile OTP Bank 0,20% 0,20%
GRATUIT GRATUIT
comercianți România
4 Comision Retragere 6 Comision Retragere Numerar
Numerar la EFTPOS-urile 0% 0,30% 0,15% 0,15%
la ATM-urile OTP Bank România
OTP Bank România
7 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50%
5 Comision Retragere Numerar la România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
0% 0,20%
ATM-urile OTP Bank România
8 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50%
6 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50% străinătate (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
România (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
9 Comision Retragere Numerar de
7 Comision Retragere Numerar în 0,50% 0,50% 3,50 RON 1 EUR
la ATM-urile “Grup OTP Bank”
străinătate (ATM / EFTPOS) + 2,50 RON + 0,70 EUR
10 Taxã Reînnoire Card GRATUIT GRATUIT
8 Comision Retragere Numerar de 3,50 RON 1 EUR 11 Taxã Reemitere Card
la ATM-urile “Grup OTP Bank” 2,50 RON 1 EUR
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
9 Taxã Reînnoire Card GRATUIT GRATUIT
12 Taxã adiþionalã Reemitere Card
10 Taxã Reemitere Card 2,50 RON 1 EUR
2,50 RON 1 EUR în regim de urgenþã
(pierdut/ furat/ deteriorat/ etc)
13 Taxã Reemitere PIN 2,50 RON 1 EUR
11 Taxã adiþionalã Reemitere Card (pierdut/ uitat/ furat)
2,50 RON 1 EUR
în regim de urgenþã
14 Comision Interogare Sold 0,30 RON 0,10 EUR
12 Taxã Reemitere PIN 2,50 RON 1 EUR (la ATM)
(pierdut/ uitat/ furat)
15 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR
13 Comision Interogare Sold 0,30 RON 0,10 EUR (la ATM)
(la ATM)
16 Comision Schimbare PIN 2,50 RON 1 EUR
14 Comision mini-extras card 0,30 RON 0,10 EUR (la ATM)
(la ATM)
17 Taxã Blocare Card 2,50 RON 1 EUR
15 Comision Schimbare PIN 2,50 RON 1 EUR (pierdut/furat)
(la ATM)
18 Taxã Reactivare Card GRATUIT GRATUIT
16 Taxã Blocare Card 2,50 RON 1 EUR 19 Taxă pentru contestarea
(pierdut/furat) 35 RON 10 EUR
nefondată a tranzacției
17 Taxã Reactivare Card GRATUIT GRATUIT
20 Rata anuală a dobânzii
18 Taxă pentru contestarea penalizatoare pentru depăsire 50% 50%
35 RON 10 EUR
nefondată a tranzacției limită
20 Rata anuală a dobânzii
penalizatoare pentru depăsire 50% 50%
limită

*Lista de taxe și comisioane afișată pentru Cardul de Debit Visa Junior Plus
este valabilă și pentru Cardul de Debit Visa Electron Junior Plus, retras din
oferta de vânzare.
**Lista de taxe și comisioane afișată pentru Cardul de Debit Visa Junior
Max este valabilă și pentru Cardul de Debit Visa Electron Junior Max, retras
din oferta de vânzare.

34 35
CARDURI DE DEBIT AFERENTE II. MASTERCARD STANDARD
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT
CLIENȚILOR CARE PROVIN DIN FUZIUNEA
2 Taxã Lunarã de Administrare Card
CU BANCA MILLENNIUM S.A., EMISE (primele 12 luni este 0)
1,5 RON

ÎNAINTE DE 01.11.2015 3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON GRATUIT


4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută GRATUIT
5 Comision utilizare card la 0,2% minim
ATM-urile OTP Bank România 1 RON
I. MASTERCARD FLAT*
6 Comision utilizare card la 0,5%
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) + 2,50 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 1,5 RON 7 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 0,5%
(primele 12 luni este 0) urile altor bãnci (în strãinãtate) + 2,50 RON
3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON GRATUIT 8 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută GRATUIT 9 Taxã Reemitere Card
(pierdut/furat/deteriorat)
40 RON
5 Comision utilizare card la 0,2% minim
ATM-urile OTP Bank România 1 RON 10 Comision Interogare Sold
(la ATM)
0,50 RON
6 Comision utilizare card la 0,5%
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) + 2,50 RON 11 Comision Printare Mini-extras Card 1 RON
(la ATM)
7 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 0,5%
urile altor bãnci (în strãinãtate) + 2,50 RON 12 Comision Schimbare PIN 1 RON
(la ATM)
8 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
13 Taxã pentru refuz la platã nefondat 45 RON
9 Taxã Reemitere Card 25 RON
(pierdut/furat/deteriorat) 14 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 60 EUR
urgenþã
10 Comision Interogare Sold 0,50 RON
(la ATM)
11 Comision Printare Mini-extras Card 1 RON
(la ATM)
12 Comision Schimbare PIN 1 RON
(la ATM)
13 Taxã pentru refuz la platã nefondat 45 RON
14 Taxã adiþionalã Reemitere Card în regim de 60 EUR
urgenþã

*În urma fuziunii cu Banca Millennium S.A., Cardurile de Debit Visa Electron
au fost migrate pe Mastercard Flat.

36 37
CARDURI DE CREDIT AFERENTE II. VISA GOLD
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT
CLIENȚILOR CARE PROVIN DIN FUZIUNEA
2 Taxã Lunarã de Administrare Card
CU BANCA MILLENNIUM S.A., EMISE (primele 12 luni este 0)
6,66 RON

ÎNAINTE DE 01.11.2015 3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON 0 RON


4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută GRATUIT
5 Comision utilizare card la 2% minim
ATM-urile/EPOS-urile OTP Bank România 4,5 RON
I. VISA
6 Comision utilizare card la 2% minim
1 Taxã de Emitere Card GRATUIT ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) 4,5 RON
2 Taxã Lunarã de Administrare Card 3,33 RON 7 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 2% minim
(primele 12 luni este 0) urile altor bãnci (în strãinãtate) 4,5 RON
3 Comision Tranzacþii la Comercianþi în RON GRATUIT 8 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
4 Comision Tranzacþii la Comercianþi în valută GRATUIT 9 Taxã Reemitere Card
(pierdut/furat/deteriorat)
20 RON
5 Comision utilizare card la 2% minim
ATM-urile/EPOS-urile OTP Bank România 4,5 RON 10 Comision Interogare Sold
(la ATM)
0,50 RON
6 Comision utilizare card la 2% minim
ATM-urile/EPOS-urile altor bãnci (în România) 4,5 RON 11 Comision Printare Mini-extras Card 0,50 RON
(la ATM)
7 Comision utilizare card la ATM-urile/ EPOS- 2% minim
urile altor bãnci (în strãinãtate) 4,5 RON 12 Comision Schimbare PIN GRATUIT
(la ATM)
8 Taxã Reînnoire Card GRATUIT
13 Taxă Blocare Card (pierdut/ furat) GRATUIT
9 Taxã Reemitere Card 15 RON
(pierdut/furat/deteriorat) 14 Taxã pentru refuz la platã nefondat 15 RON
10 Comision Interogare Sold 15 Rata anuală a dobânzii pentru creditul utilizat 22%
(la ATM)
0,50 RON
16 Taxă penalizatoare pentru neachitare la
11 Comision Printare Mini-extras Card 35 RON
0,50 RON termen a sumei datorate
(la ATM)
17 Procent sumă minimă de plată lunară 3%
12 Comision Schimbare PIN GRATUIT
(la ATM) 18 Limită lunară de retragere numerar Maximum
50% din
13 Taxă Blocare Card (pierdut/ furat) GRATUIT limita de
14 Taxã pentru refuz la platã nefondat 15 RON credit
15 Rata anuală a dobânzii pentru creditul utilizat 28% 19 Perioada de grație Până la 55
de zile
16 Taxă penalizatoare pentru neachitare la 35 RON
termen a sumei datorate
17 Procent sumă minimă de plată lunară 3%
18 Limită lunară de retragere numerar Maximum
50% din
limita de
credit
19 Perioada de grație Până la 55
de zile

38 39
i. Sumele provenite din depozitele la termen aflate la scadență
Note (mai puțin depozitele la termen cu maturitatea mai mică sau
egală cu 1 lună), respectiv sumele provenite din dobânzile virate
lunar aferente depozitelor cu viramente lunare de dobandă și
1. Clienții care au contul bancar curent (de plăți) deschis înainte depozitelor cu dobândă progresiva, retrase în ziua viramentului;
de 02.04.2013 (inclusiv) și clienții care beneficiază de anumite ii. Sumele provenite din serviciul MoneyGram;
oferte/promoții desfășurate de bancă beneficiază de comision iii. Sumele încasate de clienții ce au calitatea de vânzători în
de administrare contul bancar curent (de plăți) 0 RON/lună. tranzacții cu finanțare din credit ipotecar oferit de OTP Bank
Clienții care au contul bancar curent (de plăți) deschis în perioada România S.A. clienților comparatori, ce nu au fost utilizate
03.04.2013 – 29.11.2013 (inclusiv) beneficiază de comision de înainte de retragere pentru alte produse bancare (cu excepția
administrare cont bancar curent (de plăți) 3 RON/lună. Începând schimbului valutar), în primele 60 de zile calendarsitice de la
cu data de 01.11.2015, clienții proveniți din fuziunea cu Banca momentul încasării lor;
Millennium S.A., vor fi tarifați cu un comision lunar de administrare
cont de 4 RON/ lună/ client. Clienții care beneficiază de anumite 20. Pentru retragerile de numerar din contul bancar curent (de plăți)
oferte/promoții desfășurate de bancă beneficiază de comision de ce depășesc 5.001 EUR este necesară programarea prealabilă
administrare contul bancar curent (de plăți) 0 RON/ lună. cu 1 zi lucrătoare în intervalul 8:30 – 16:00 la unitatea teritorială
de unde se face retragerea. Sumele încasate de clienții ce au
2. Pentru plățile în lei în afara teritoriului României se percep calitatea de vânzători în tranzacții cu finanțare din credit ipotecar
comisioanele aferente plăților în lei instructate prin același canal oferit de OTP Bank România S.A. clienților comparatori, ce nu au
bancar către alt cont deschis la o altă bancă din România; fost utilizate înainte de retragere pentru alte produse bancare (cu
3. Se aplică și ordinelor de plată condiționate (documentare) în lei. Se excepția schimbului valutar), în primele 60 de zile calendarsitice de
adaugă mesajul SWIFT; la momentul încasării lor;
4. Comisioanele aplicabile ordinelor de plata condiționate 21. Aceste tarife conțin TVA;
(documentare) în lei sunt cele aferente plăților în lei la care se 22. Nu se percepe comision pentru schimbarea datei de scadență și
adaugă mesajul SWIFT; pentru schimbarea garanției. Suplimentar, pentru contractele de
5. Se adaugă mesajul de corespondență SWIFT de la rubrica “Alte credit ce intră sub incidența OUG 52/2016, nu se percepe comision
operațiuni”; pentru solicitări privind restructurarea creditului precum și
6. Se aplică speza mesaj corespondentă SWIFT de la rubrica Alte pentru eliberarea unui document necesar rambursării anticipate a
operațiuni (echivalent în valuta tranzacției la cursul BNR) în cazul creditului prin refinanțare.
utilizării serviciilor SWIFT. 23. Transferul Online “Magnetul de Bani” reprezintă o operațiune de
7. Se aplică taxa curierat extern (50 EUR) / intern (10 EUR) - sau plată pe internet disponibilă în OTPdirekt - Internet Banking și
echivalent în valuta tranzacției la curs BNR - în cazul utilizării SmartBank prin care un cont beneficiar în RON deschis la OTPBank
serviciilor de curierat pentru transmiterea documentelor poate fi creditat din altă bancă din România prin intermediul unui
comerciale. card de debit emis de aceasta. Tranzacția va fi procesată conform
“Program de acceptare și termene maxime de executare”.
8. Comisioanele se suportã de trãgãtor dacã sunt refuzate de tras.
Comisioanele sunt datorate chiar dacã ulterior documentele 24. Vezi punctul 8 din secțiunea Principii Generale.
rãmân neplãtite sau sunt abandonate sau returnate. 25. *State ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru,
9. Începând cu data de 01.11.2015 pentru clienții proveniți din Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
fuziunea cu Banca Millennium S.A., care dețin serviciul Internet Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Banking, se va menține costul de 3 RON/lună. Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
10. Utilizator pentru Internet Banking, SmartBank și Contact Center. State ale SEE: Liechtenstein, Islanda, Norvegia
Pot exista maxim 2 persoane împuternicite pe contul titularului; **Valute UE/SEE utilizate de Bancă: EUR, CZK - Coroana cehă,
11. La aceste valori se adaugă TVA-ul aferent țării de rezidență a DKK - Coroana daneză, GBP - Lira sterlină, HUF – Forintul
clientului. maghiar, PLN - Zlotul polonez, NOK - Coroana norvegiană, RON –
12. Alerta popriri își menține prețul de 2.00 EUR/SMS indiferent de Leul romanesc, SEK - Coroana suedeză, CHF - Francul elveţian.
tipul rețelei de telefonie mobilă (România, Ungaria sau Europa). Valute non UE/SEE utilizate de Bancă: USD - Dolarul american,
CAD - Dolarul canadian, AUD - Dolarul australian, JPY – Yenul
13. Tariful va fi perceput o singură dată indiferent de numărul de japonez.
adăugări, modificări, eliminări efectuate în ziua respectivă.
26. Aplicabil plăților interbancare în EURO către un stat membru UE/
14. În limita a 50.000 RON; SEE;
15. În limita a 10.000 EUR; 27. Tranșele și comisioanele aferente plăților interbancare în EURO
16. În cazul în care plata este ordonată cu comisioane „OUR”, se vor percepe către un stat membru UE/SEE vor fi calculate ca echivalent în
suplimentar comisioanele băncilor corespondente – vezi Anexa 1; valuta plății folosind cursul BNR din ziua plății.
17. Banca poate limita/restricționa deschiderea de conturi suplimentare. 28. Se instructează doar cu opțiunea SHA.
18. Valutele acceptate pentru operatiunile cu numerar sunt EUR, USD,
HUF, GBP, CHF;
19. Fac excepție:

40 41
Definiții

Definiții:
1. Consumator vulnerabil din punct de vedere financiar (Legea
258/2017) – consumatorul al cărui venit lunar nu depășește
echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie
sau al cărui venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul
a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie conform
ultimei prognoze macroeconomice previzionate pentru anul
următor.
2. Consumator nevulnerabil din punct de vedere financiar (Legea
258/2017) – consumatorul ce nu se încadrează în categoria
consumatorilor vulnerabili.
3. Cont de plăți (Legea 258/2017) – un cont deținut în numele unuia
sau mai multor consumatori, care este folosit pentru executarea
uneia sau mai multor operațiuni de plată.
4. Cont de plăți cu servicii de bază (Legea 258/2017)- un cont
deținut în numele unuia sau mai multor consumatori, care este
folosit pentru executarea uneia sau mai multor operațiuni de
plată considerate de bază conform documentației contractuale.

42 43
Comisioane percepute de bãncile corespondente

pentru plãþi valutare cu opþiunea “OUR” în alte valute


diferite de EUR

BANCA CORESPONDENTÃ VALUTA COMISION OUR


LLOYDS BANK PLC În favoarea clienţilor Lloyds Bank PLC
COD SWIFT: LOYDGB2L Pentru 0 - 100 GBP: 1 GBP
Peste 100 GBP: 4 GBP
GBP În favoarea clienţilor altor bănci din afara UK sau a clienților
altor bănci din UK
Pentru 0 - 150 GBP: 1GBP
Peste 150 GBP: 5 GBP
UBS AG CHF 10 în favoarea clienților USB
COD SWIFT: UBSWCHZH80A CHF CHF 12 în favoarea unei terțe bănci
DANSKE BANK A/S
COD SWIFT: DABADKKK DKK 75 DKK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)
COD SWIFT: ESSESESS SEK SEK 30

În favoarea clienţilor PKO: 20PLN


În favoarea clienţilor altor bănci din Polonia: 50 PLN
PKO BANK POLSKI COD SWIFT BPKOPLPW PLN În favoarea clienţilor altor bănci din afara Poloniei (țări UE):
50 PLN.
Pentru clienþi BCR
Pânã la 100 EUR: 0 EUR
Până la 12.500 EUR: 10 EUR
Între 12.500 - 50.000 EUR: 15 EUR
MULTI CURRENCY
BCR SE APLICÃ Peste 50.000 EUR: 20 EUR
COD SWIFT: RNCBROBU PENTRU:
(comisioanele se vor echivala în NOK/CAD/AUD la cursul BNR) În favoarea clienþilor altor bãnci
NOK/CAD/AUD Pânã la 100 EUR: 0 EUR
Pânã la 12.500 EUR: 15 EUR
Între 12.500 - 50.000 EUR: 20 EUR
Peste 50.000 EUR: 25 EUR
MIZUHO CORPORATE BANK LTD
COD SWIFT: MHCBJPJT JPY 1.2%, min JPY 2.500
JP MORGAN CHASE BANK
COD SWIFT: CHASUS33 USD GRATUIT
OTP BANK PLC
COD SWIFT: OTPVHUHB HUF = GRATUIT (se utilizeazã pentru OTP Express - plãþi în favoarea clienþilor
USD OTP Bank PLC)

Plățile valutare efectuate în orice valută către bănci situate în țări din
UE/SEE, Elveția, Monaco*, se instructează doar cu opțiunea SHA, în
conformitate cu prevederile legale.

44
Am reuºit sã îți atragem atenþia?
Poþi obþine mai multe informaþii despre produsele noastre prin:

pagina noastrã de internet:


www.otpbank.ro

adresa de e-mail:
office@otpbank.ro

apel telefonic la urmãtorul numãr:


021 308 57 10; 0800 88 22 88
(tarif normal, apelabil ºi din strãinãtate)

reprezentanþii OTP Bank din unitãþile teritoriale

Condiþiile ºi comisioanele aferente produselor ºi serviciilor


noastre le gãsești în termenii ºi condiþiile afiºate în sediile
unitãþilor teritoriale sau pe pagina de web: www.otpbank.ro.

OTP Bank România S.A., societate administrată în sistem


dualist, cu sediul în București, str. Buzeºti nr. 66-68,
sector 1, EUID:ROONRC.J40/10296/1995, înregistratã la
Registrul Comerþului sub nr. J40/10296/1995, CUI 7926069,
CIF RO7926069, înregistratã în Registrul Bancar sub nr.
RB-PJR-40-028/ 1999, capital social subscris ºi vãrsat
1.829.253.120 RON, nr. de înregistrare operator de date cu
caracter personal 2689
www.otpbank.ro • 0800 88 22 88
De luni pânã vineri între 8:30 ºi 21:00
Apelabil gratuit, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă

Întocmit de: OTP Bank România, Marketing,


Broºurã Taxe ºi comisioane persoane fizice, decembrie 2019.

S-ar putea să vă placă și