Sunteți pe pagina 1din 16

SENATUL UNIVERSITATII

Universitatea Bulevardul Eroilor 29, 500036 - Bra~ov

IIHII Transilvania
din Brasov
'
tel.: (+40) 268.415.0641 fax: (+40) 268.415.064
presedintele-senatului@unitbv.ro

REGULAMENT
privind activitatea profesionala a studen~ilor

Dispozi!ii generale
Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor cuprinde un set de reguli referitoare Ia
organizarea, desfa~urarea ~i finalizarea studiilor Ia Universitatea Transilvania din Bra~ov ~i se aplica
activitatilor didactice ale tuturor categoriilor de studenti ai programelor de studii de licenta ~i

masterat.
Regulamentul are Ia baza Sistemul European de Credite Transferabile ~i raspunde prevederilor
cuprinse in urmatoarele acte normative:
• Legea nr.1/2011- Legea Educatiei Nationale;
• Legea nr.288/2004 privind organizarea de studii universitare;
• Legea nr.84/1995 ~i Legea nr.60/2000;
• HG nr.404/2006 privind organizarea ~i desfa~urarea studiilor universitare de masterat;
• Ordinul MECTS nr.3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor ~i obligatiilor
studentu lui;
• Ordinul MEN nr.5140/11.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea
academica a studentilor;
• Carta, Regulamente ~i Metodologii ale Universitatii Transilvania din Bra~ov.

Tn prezentul regulament se folosesc urmatoarele prescurtari: ECTS - European Credit Transfer


System; UC - unitati de credit; PC- puncte de credi t; PI - plan de invatamant; IF - cu frecventa. FR -
frecventa redusa; ID - invatamant Ia distanta; DPPD - Departamentu l pentru Pregatirea ~i
Perfectionarea Personalului Didactic.

Organizarea procesul ui de i nva!amant

Art. 1 (1 l Tnvatamantul universitar se desfa~oara sub forma de studii universitare de licenta (3, 4 sau
6 ani, dupa caz), studii universitare de masterat (2 ani) ~i studii universitare de doctorat.
(2) Activitatea didactica Ia nivel de licenta este organizata in regim de invatamant cu frecventa (IF),
invatamant cu frecventa redusa (IFR) ~i lnvatamant Ia distanta (ID), iar Ia nivel de masterat. in regim
de invatamant cu frecventa ~i invatamant cu frecventa redusa. Durata studiilor in invatamantul
universitar este aceea~i pentru toate formele de invatamant.
(3) Tnvatamantul Ia distanta ;;i eel cu frecventa redusa sunt organizate dupa un regulament propriu;
pentru studiile universitare de doctorat exista un regulament distinct.

Art. 2 (1) Un an universitar este structurat pe doua semestre, fiecare semestru avand cate 14
saptamani de activitate didactica ~i practica ~i o sesiune de examene de 3- 4 saptamani.
(2) Semestrul final de studii poate avea mai putin de 14 saptamani de activitate didactica. Tn cazul in
care semestrul final are mai putin de 14 saptamani cu activitate didactica, restul saptamanilor sunt

1/ 16: Reg_ O_ 1/ ed.1, rev. 1

a
a
alocate pentru practica Tn vederea finalizarii proiectului de diploma/lucrarii de licenta/disertatiei.
(3) Perioadele de activitate ~i Tntreruperile legale sunt cuprinse Tn structura anului universitar
aprobata de Senatul universitatii ~i comunicata Ia Tnceputul fiecarui an universitar. Pentru semestrul
final de studii, structura se stabi l e~te de Consiliul facultatii Tn functie de specificul programului de
studii ~i se comunica prorectorului cu activitatea didactica.

Art. 3 (1) Documentul curricular care sta Ia baza desfa~urarii procesului didactic este Planul de
Tnva~amant al programului de studii. Planurile de Tnva~amant cuprind disciplinele, formele de
verificare ~i unitatile de credit alocate fiecarei discipline.
(2) Disciplinele cuprinse Tn planul de Tnva~amant sunt discipline fundamentale, discipline de domeniu,
discipline de specialitate ~i discipline complementare, iar propor~i a acestora este stabilita conform
standardelor ARACIS. Aceste discipline pot fi:
a) discipline obligatorii,
b) discipline op~ionale,
c) discipline facultative.

Art. 4 (1) Tnscrierea studen~i l or Ia disciplinele optionale se face Tn ultima saptamana de activitati a
anului precedent. Exceptie fac disciplinele optionale prevazute Tn semestrul al doilea, pentru care
optiunile se vor exprima Tn ultimele doua saptamani ale semestrului Tntai.
(2) Alegerea cursurilor optionale se face pe baza criteriului majoritatii optiunilor exprimate. Studentii
care nu ~i -au exprimat optiunea vor fi repartizati din oficiu de catre coordonatorul programului de
studii.

Art. 5 (1) Studen~ii pot urma ca discipline facultative disciplinele Tnscrise Tn planurile de Tnvatamant ale
altar programe de studii care functioneaza Tn universitate, Tn regim fara taxa, pe baza cererii aprobate
de catre decanul facu ltatii Ia care se afla programul de studii, Tn prima saptamana a semestrului Tn
care se deruleaza cursul. Daca numarul celor Tnscri;;i suplimentar Ia cursurile unei anumite discipline
duce Ia modificarea formatiilor de lucru, disciplina facu ltativa va f i derulata Tn regim cu taxa.
Cuantumu l taxei este stabilit de Senat pentru fiecare an universitar.
(2) La solicitarea a eel putin 15 studenti sau a unui cadru didactic titular Ia Universitatea Transilvania
din Bra~ov, prin Centrul de Formare Continua sau Centrul de Tnvat are a limbilor moderne se pot
organiza ~i alte cursuri, Tn afara ofertei din planurile de Tnvatamant. Aceste cu rsuri se organizeaza
contra cost. Taxele aferente acestor cursuri vor fi propuse de Consiliul de Administratie ~i aprobate de
Senatul universitatii.
(3) Notele obtinute Ia disciplinele facultative sunt consemnate Tn cataloage Ia facultatea unde est e
Tnmatriculat studentul.
(4) Cu exceptia cursuri lor din modulul pedagogic, un student poate urma eel mult doua cursuri
facultative pe semestru.
(5) Rezu ltatele evaluarii Ia disciplinele facultative vor fi consemnate Tn Registrul matrical ~i Tn
suplimentul la diploma.

Credite transferabile

Art. 6 (1) Creditele sunt unitati valorice alocate pentru disciplinele incluse Tn planul de Tnvatamant ~i
reflecta cantitatea de munca depusa de student pentru Tnsu~irea unei discipline (curs, seminar, lucrari
practice, proiect ~i studiu individual).
(2) Mobilitatea studen~ilor Tn Spa~iul European este asigurata de adoptarea ECTS (European Credit
Transfer System), prin alocarea a 60 de unita~i de credit disciplinelor dintr-un an de studii, respectiv a

2/16; Reg_D _1/ed.1, rev. 1


a
30 de unitati de credit pentru disciplinele dintr-un semestru.
(3) Recunoa~terea unitatilor de credit alocate unei discipline este conditionata de obtinerea notei
mini me - 5 (cinci). Creditele alocate unei discipline nu pot fi obtinute In etape.
(4) Se pot aloca unitati de credit practicii de specialitate ~i se aloca unitati de credit practicii pentru
elaborarea lucrarii de licenta/diploma/disertatie.
(5) Nu se aloca unitati de credit disciplinelor Ia care evaluarea se face cu calificativul Admis/Respins,
cu exceptia disciplinei de Educatie fizica ~i sport, careia i se aloca un credit pe semestru.
(6) Creditele obtinute Ia disciplinele facultative sau Ia Educatie fizica ~i sport nu sunt incluse In cele 30
de unitati de credit din planul de lnvatamfmt ~i nu se iau In calculla ierarhizarea studentilor.
(7) Studentii care vizeaza ocuparea unor functii didactice dupa absolvire vor urma programele de
pregatire pedagogica organizate In cadrul DPPD, cu alocare separata de credite fata de cele din planul
de lnvatamant.

Art. 7 (1) Creditele obtinute Ia o disciplina sunt recunoscute pe toata perioada ~colarizarii Ia acel
program de studii ~i nu sunt afectate de modificarile de programa sau de plan de lnvatamant.
Creditele alocate unei discipline comune mai multor programe de studii sunt recunoscute In
cuantumul prevazut In planul de lnvatamant al programului de studii urmat.
(2) Creditele obtinute de student In baza protocoalelor lncheiate de Universitatea Transilvania din
Bra~ov cu alte universitati din tara sau din strainatate se vor echivala In baza conventii lor lncheiate
lntre facultatile de acela~i profil sau de profiluri lnrudite.
(3) Creditele obtinute de studenti In cadrul stagiilor de studii efectuate In tara sau In strainatate Ia
discipline compatibile cu cele din planu l de lnvatamant sunt recunoscute conform reglementarilor
interne ale universitatii.
(4) Creditele se pot obtine ~i In avans ~i se pot reporta In semestrele urmatoare. Pentru obtinerea
unor credite In avans se aplica procedura de lnscriere Ia curs valabila In cazul disciplinelor facultative.
Notele obtinute Ia examenele respective se consemneaza In cataloage speciale ~i se transcriu apoi In
catalogul oficial de catre titularul disciplinei din anul curent.
(5) La nivelul fiecarei facultati ~i al fiecaru i domeniu de studii funqioneaza comisii de echivalare a
creditelor desemnate de Consiliile facultatilor respective. Consiliul facultatii desemneaza pentru
fiecare comisie un pre~edinte care va lnscrie ~i va semna In catalog notele Ia disciplinele echivalate.
Eventualele contestatii sunt solutionate de Consiliul facu ltatii.

inmatricularea in facultate ~i documentele studentului

Art. 8 (1) lnmatricularea consta In lnscrierea studentului In Registrul matrical sub un numar unic,
valabil pentru un program de studii pe lntreaga perioada de ~co larizare. Aceste numere se acorda
succesiv pentru fiecare serie de studenti pe domeniu/program de studii/limba de predare/forma de
lnvatamant.
(2) In baza autonomiei universitare, In functie de politica interna de finantare, stabilirea numarului ~i a
stat utului de student pe lac finantat de Ia buget In anul I de studii se face de catre Consiliul de
Administratie lnainte de lnceperea anului universitar, prin distribuirea locurilor ocupate In baza
ierarhiei de Ia admitere. Tn contractu! de ~colarizare se va mentiona obligatoriu statutul studentu lui.
(3) lnmatricularea se dispune prin decizia rectoru lui lnainte de lnceperea anului universitar curent, dar
nu mai tarziu de 30 septembrie.
(4) Tnmatricularea studentilor care au primit acceptul pentru mobilitate academica In cadrul
Universitatii Transilvania din Bra~ov se face In anul de studii ~i Ia programu l de studii pentru care s-a
aprobat cererea de mobilitate.

3/16; Reg_0 _1/ed.1, rev. 1


a
(5) Tnmatricularea studentilor internationali din tarile non-UE, inclusiv pentru anul pregatitor pentru
lnvatarea limbii romfme, se face In 30 de zile de Ia data intrarii Tn Romania !?i nu mai tarziu de 31
decembrie. Alte situatii exceptionale se aproba de Consiliul de Administratie.
(6) Studentii reTnmatricu lati Ia acela!?i program de studii vor primi de regula acela!?i numar matrical
sub care au fast Tnmatricu lati initial.

Art. 9 (1) Persoana care a efectuat anumite perioade de studii In cadrul unor programe autorizate sau
acreditate poate solicita Tnmatricularea Tntr-un an de studii superior numai dupa ce este declarata
admisa Tn urma concursului de admitere.
(2) Cererea de Tnmatriculare se depune Ia Secretariatul facultatii, Tmpreuna cu documentele necesare
evaluarii de catre Comisia de echivalare a creditelor.
(3) Comisia de echivalare a creditelor stabile!?te anul pe care II va urma studentul !?i examenele de
diferenta pe care studentul trebuie sa le sustina, Tn limita a maximum 20 de credite neacumulate din
anii anteriori.
(4) Cererea de Tnmatriculare Tntr-un an superior, avizata de Comisia de echivalare a creditelor, este
aprobata de Consiliul de Administratie Ia propunerea consiliului facultatii.
(5) Absolventii studiilor universitare de scurta durata finalizate cu diploma de absolvire pot solicita
i'nmatricularea doar prin concurs de admitere Tntr-un program universitar de licenta din domeniul celui de
scurta durata (continuarea studiilor). Anul de studii Tn care va fi Tnscris studentul Tnmatriculat pentru
continuarea studiilor este decis de Consiliul facu ltatii, Ia propunerea Comisiei de echivalare a creditelor.

Art. 10 (1) Fiecare student are obligatia de a semna Tn doua exemplare Contractu I de studii
universitare, anterior Tnmatricularii.
(2) Contractu! de studii universitare cuprinde drepturile ~i obligatiile universitatii, ale facultatii ~i ale
studentului privind desfa~urarea activitatilor didactice, pentru Tntreaga perioada de !?COiarizare ~i are
ca numar de identificare numarul matrical al studentu lui.
(3) La Contractu! de studii universitare se adauga ca anexe Declaratia privind prelucrarea datelor cu
caracter personal pe durata ~co larizarii ~i Contractele anuale, care cuprind eel putin urmatoarele:
disciplinele de studii contractate pentru anul Tn curs cu creditele aferente, conditiile de promovare,
dupa caz, !?i obligatiile financiare pentru studentul cu taxa. Fiecare student are obligatia de a semna
Contractu! anual de studii pfma eel tarziu Ia data de 15 noiembrie, Tn caz contrar statutul sau este
asumat implicit ~i conform evidentelor facultatii. Contractu ! anual de studii substituie cererea de
Tnscriere Tntr-un an de studii. Studentii din anul I prezinta Ia facu ltate contractu! de studii universitare
semnat, pana Ia data prevazuta In contractu! de admitere.

Art. 11 (1) Studentii inmatricu lati primesc:


a) carnetul de student;
b) un exemplar al Contractului de studii universitare cu anexele corespunzatoare;
c) legitimatia de student, pentru studentii Tnmatriculati Ia forma de Tnvatamant cu frecventa;
d) contul personal de e- mail !?i parola de acces pe intranetul institutiei;
e) legitimatia de acces Tn campus.
(2) Carnetul de student este documentul care dovede!?te calitatea de student. Tn carnetul de student
se inscriu toate notele !?i calificativele obtinute de catre student Tn cadrul probelor de verificare a
cuno!?tintelor. Prezentarea carnetului de student cadrului didactic examinator este obligatorie.
Carnetul de student este vizat Ia Secretariatul facultatii Ia Tnceputul fiecarui an universitar.

Art. 12 (1) La Tnmatricu lare, Secretariatul facultatii alcatuie!?te !?i pastreaza dosarul personal al
studentului.

4/16; Reg_D _1/ed.1, rev. 1


a
(2) Cuprinsul dosarului personal al studentului este aprobat de CA pentru fiecare categorie de
studenti. Pentru studentii lnmatriculati pe locuri finantate de Ia buget, In dosar este obligatoriu
depusa In original diploma de bacalaureat. respectiv diploma de licentalinginer. Studentii care pe
parcursul studiilor solicita In scris eliberarea diplomei In original ~i nu o restituie In termenul
mentionat pe cerere (maximum 5 zi le lucratoare) pierd locul finantat de Ia buget, de Ia data
mentionata In cerere pentru restituire.
Studentii cetateni straini au obligatia sa-~i actualizeze anual documentele de identificare ~i sa
informeze secretariatele facultatilor Ia care sunt lnmatriculati asupra oridirei modificari a statutului
de cetatean.
(3) Tn documentele studentu lui nu sunt admise ~tersaturi, adaugiri sau lnscrierea unor date nereale,
acestea constituind falsuri In lnscrisuri oficiale ~i care se pedepsesc conform legi i.
(4) Tn cazu l pierderii unuia dintre documentele personale mentionate Ia Art. 11 , ali n. (1), studentul va
solicita un duplicat, conform reglementari lor interne ~i procedurilor legale. Tn cazul pierderii
exemplarului original al contractului de studii universitare ~i/sau a anexelor acestuia, studentului i se
elibereaza o copie certificata pentru conformitate cu originalul dupa exemplarul original de Ia dosarul
personal, pe baza de cerere.
(5) Tn cazuri le de: mobilitate academica definitiva Ia alta universitate, exmatriculare, lntrerupere de
studii sau retragere definitiva, studentul va preda Ia lichidare carnetul de student, legitimatia de
student ~i legitimatia de acces In campus.

Art. 13 Toti studentii, In calitate de membri ai comunitatii academice ~i parteneri Ia procesul de


lnvatamfmt, au drepturi ~i obligatii In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/ 2011 ,
ale Cartei Universitatii Transilvania din Bra~ov, ale Codului drepturilor ~i obligatiilor studentului ~i ale
prezentului regulament.

Frecventa !ii evaluarea competentelor studentilor

Art. 14 (1) Conform Sistemului European de Credite Transferabile, pentru a acumula unitati de credit,
studentul trebuie sa participe Ia activitatile didactice programate ~i sa efectueze activitati de pregatire
individuala.
(2) Frecventa Ia activitatile practice (laborator, proiect. stagii de practical este obligatorie. Programul
de activitati practice trebuie realizat integral de catre fiecare student. Consiliul facultatii va stabili
modalitatea de recuperare a absentelor.
(3) Cadru l didactic titular de disciplina va comunica Ia inceputul semestrului conditiile referitoare Ia
obligatiile studentului de a frecventa activitatile planificate. Evidentele privind prezenta studentilor Ia
activitatile cu frecventa obligatorie se completeaza de catre cadrul didactic care sustine respectivele
activitati. Acestea nu se arhiveaza institutional.
(4) Absentarea motivata de Ia activitatile didactice este justificata de catre student cu acte
doveditoare depuse Ia Secretariatul facultatii, In eel mult 7 zile de Ia reluarea activitatii. Pentru
activitatile Ia care prezenta studentului este obligatorie, Secretariatul facultatii ln~tiinteaza cadrul
didactic titular, iar acesta comunica studentilor In cauza planificarea recuperarilor.
(5) ~edinte l e de recuperare a activitatilor practice se vor efectua contra cost, cu exceptia cazurilor de
lmbolnavire cu internare sau izolare ~i a situatiilor familiale deosebite. Pentru lncadrarea In exceptia
.. situatie familiala deosebita" este necesar avizul decanu lui facultatii.
' '
(6) Studenti lor care fac parte din echipe studente!iti, loturi nationale ~i olimpice, pe perioadele
participarii acestora Ia competitii nationale, internationale, tabere, cantonamente sau alte actiuni
speciale de pregatire, precum ~i studentilor care reprezinta universitatea In cadrul unor delegatii
oficiale, li se poate aproba scutirea de frecventa. cu recuperarea act ivitatilor practice, In limita a eel
5/16; Reg _D_ 1/ed.1, rev. 1
a
mult 50%din activitatile obligatorii prevazute prin planul de invatamfmt, precum ~i sesiune prelungita.
Aprobarea pentru aceste cazuri este acordata de Consiliul de Administratie, Ia propunerea Consiliului
facultatii sau Ia propunerea cluburilor sportive sau a foru lui care a delegat respectivii studenti.

Art. 15 (1) Evaluarea pregatirii profesionale a studentilor se face pe tot parcursul studiilor, precum ~i
prin examene sau colocvii care se sustin in sesiunile stabilite conform structurii anului universitar ~i
fi~ei disciplinei.
(2) Sesiuni le pentru sustinerea examenelor sunt: sesiunea de iarna, de vara, sesiunea de restante ~i
sesiunea de reexaminari. Tn sesiunea de iarna se verifica pregatirea studentilor Ia disciplinele predate
in semestrul I al anului universitar, in sesiunea de vara se verifica pregatirea Ia disciplinele din
semestrul alii - lea, iar Tn sesiunea de restante se sustin examene Ia disciplinele din ambele semestre.
Pentru anii terminali, sesiunea de restante se organizeaza Tnaintea sustinerii examenului de finalizare
a studiilor, dupa un calendar aprobat de Consiliile facultatilor, Tn conditiile Art.2 alin.(3).
(3) Examenele creditate din anii anteriori pot fi sustinute Tn sesiunile corespunzatoare predarii
disciplinei sau Tn sesiunea de restante.
(4) Consiliul facultatii poate aproba sesiuni suplimentare ~i speciale, dupa caz, pentru motive temeinic
justificate, Ia care pot participa toti studentii Tn cauza. Consiliul facu ltatii va informa Consiliul de
Administratie al universitatii cu privire Ia organizarea ~i desfa~urarea unor astfel de sesiuni. Prin
exceptie, examenele amfmate medical, justificate prin document medical valabil dupa caz pentru
sesiunea de iarna, vara, restante ~i reexaminari se sustin Tntr-o sesiune suplimentara de examene
amfmate medical. Certificatele medicale, se depun Ia Secretariatul facultatii Tn termen de 7 zile de Ia
reluarea activitatii didactice.
(5) Examenele pot fi sustinute prin proba scrisa, proba orala sau proba scrisa ~i orala, conform fi~ei
disciplinei. Titularul de disciplina va comunica obligatoriu Ia Tnceputul semestrului conditiile minimale
de promovare a examenului, precum ~i fi~a disciplinei predate.
Examenele se desfa~oara Tntre orele 8:00 ~i 20:00, conform planificarilor.
Au dreptul sa se prezinte Ia examene studentii care ~i-au Tndeplinit toate obligatiile profesionale
prevazute Tn fi~ele de disciplina.
(6) Tntr-un an universitar, studentii se pot prezenta Ia examen Tn sesiunile planificate sau Tn sesiunile
suplimentare. Cadrul didactic titular poate planifica Tn timpul semestrului examene partiale.
Prezentarea studentilor Ia examenele partiale este optionala. Nu poate fi examinata o persoana care
a pierdut calitatea de student prin exmatriculare, respectiv persoana care nu este Tnmatriculata ~i nu
figureaza in situatiile scriptice (cataloage, registru matrical) ale facultatii. Orice examinare a unei
persoane ce nu are calitatea de student, regasindu-se Tntr- una din situatiile mentionate Ia paragraful
anterior, este nula de drept ~i nu antreneaza nicio responsabilitate din partea universitatii, urmand ca
decanu l sa anuleze notele trecute Tn catalog pentru persoanele care au pierdut calitatea de student ~i
care sunt ulterioare datei pierderii calitatii de student. Sub sanctiunea anularii examinarii Tn conditiile
anterioare, cadrul didactic examinator nu are dreptul sa completeze olograf cataloagele de examinare
cu studenti care se prezinta Ia examinare, dar nu figureaza initial Tn catalogul comunicat de catre
Secretariatul facultatii. Fapta reprezinta abatere disciplinara ~i poate angaja raspunderea cadrului
didactic examinator. Secretara ~efa a facultatii este obligata sa comunice cadrelor didactice, Ia
Tnceputul fiecarei sesiuni, lista studentilor exmatricu lati.
(7) Sustinerea unui examen este conditionata de prezentarea carnetului de student, in care cadrul
didactic examinator va Tnregistra Tn ziua examenului oral, respectiv ulterior Tn cazul examinarilor
scrise, sub semnatura, nota obtinuta de student.
(8) Tn cazul neprezentarii studentului Ia examenele planificate, se consemneaza Tn catalogul de note
absenta acestuia. Neprezentarea Ia examene Tn sesiunea programata pentru o disciplina Tnseamna

6116; Reg_D _1fed.1, rev. 1


a
consumarea unui drept de prezentare Ia examen din posibilitatile avute Ia dispozitie.
Grice student beneficiaza de posibilitatea de a se prezenta In mod gratuit Ia examene In toate
sesiunile organizate In anul universitar curent, cu exceptia examenelor ~i a colocviilor creditate din
anul anterior, pentru care se percep taxe, conform aprobarii Senatului.
(9) Programarea examenelor ~i a colocviilor In sesiunile de examene organizate In sesiunea de iarna ~i
In sesiunea de vara are Ia baza datele propuse de studenti de comun acord cu titularii de disciplina ~i

se transmit Ia Secretariatul facultatii. Colocvii le vor fi programate cu predidere In prima saptamana


de sesiune.
(1 0) Pentru sesiunea de restante, Secretariatul facultatii stabi le~te doua date de desfa~urare pentru
fiecare examen/colocviu, cu consultarea titularului de disciplina.

Art. 16 (1) Aprecierea competentelor studentilor se face cu note, numere lntregi de Ia 1 Ia 10 sau prin
calificative de admis/respins, conform planului de lnvatamant. Nota minima de promovare este 5
(cinci).
(2) La disciplinele Ia care se sustin mai multe probe, examinatorul stabile~te o singura nota, prin
aprecierea tuturor rezultatelor obtinute de student, cu ponderile prevazute In fi~a disciplinei.
(3) La disciplinele care se finalizeaza prin examen scris, cadrul didactic titular prezinta, Ia sustinerea
probei, punctajele pentru fiecare subiect ~i comunica studentilor baremul de evaluare ?i notare Ia locul
desfa~urarii probei.
(4) Notele obtinute Ia examene se consemneaza In carnetul studentului ~i In cataloage, Ia
Secretariatul facultatii, In maximum doua zile lucratoare de Ia sustinerea probei, de catre cadrul
didactic examinator sau desemnat, respectiv de catre pre?edintele comisiei de examinare (In cazul
comisiilor din 3 cadre didactice decanul sau consiliul facultatii va nominaliza pre~edintele comisiei).
(5) Lucrarile studentilor Ia probele scrise nu se arhiveaza institutional, dar se pastreaza de catre cadrul
didactic titular de disciplina pe perioada prevazuta pentru solutionarea eventualelor contestatii ale
examinarii.

Art. 17 ( 1) Verificarea competentelor dobandite de student prin parcurgerea disciplinelor de studii se


face de catre titu larul de disciplina, asistat de un alt cadru didactic, de regula cadrul didactic care a
sustinut In timpul semestrului ore aplicative cu studentii respectivi sau alt cadru didactic desemnat de
directorul departamentului din care face parte titularul disciplinei. In cazul In care, din motive bine
lntemeiate, titu larul de disciplina lipse~te, conducerea facultatii nume~te prin decizie a decanului o
comisie formata din doua cadre didactice de specialitate care vor asigura desfa~urarea examenului cu
mentionarea cadrului didactic care va trece notele In catalog.
(2) In sesiunile suplimentare, examenele se sustin prin probe scrise, cu o comisie constituita din trei
cadre didactice (din care doua de predare), numita de conducerea facu ltatii pe baza propunerii facute
de departamentul din care face parte titularul disciplinei.
(3) In cazurile In care In termen de doua zile lucratoare de Ia comunicarea rezultatelor se lnregistreaza
Ia secretariatele facultatilor contestatii individuale scrise ?i semnate olograf de majoritatea
studentilor prezenti Ia examen pentru motive prevazute de art.11 alin.1 lit.(r) din OMECTS
nr.3666/30.03.2012, Consiliul facultatii va analiza de urgenta situatia ?i va putea decide numirea unei
comisii de reexaminare formate din 3 cadre didactice, din care titu larul poate sa nu faca parte,
reorganizandu-se examinarea In cadrul aceleia?i sesiuni, urmand a fi lnlaturate toate rezultatele de Ia
examenul contestat.
Sunt inadmisibile contestatiile privind conceptia sau relevanta subiectelor de examinare, precum ~i
cele privind modul de structurare sau punctajul alocat In baremul de evaluare ~i notare In cazul
probelor scrise.
(4) Verificarea competentelor dobandite de student In activitatea practica se face prin colocviu, de
7/16; Reg_D_1/ed.1, rev. 1
a
catre o comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde ~i reprezentanti ai organizatiilor in care se
desfa~oara practica.
(5) Activitatea studentilor Ia practica pedagogica se evalueaza conform Metodologiei elaborate de
DPPD, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art. 18 1) Oupa anuntarea notei Ia o proba scrisa, studentul poate solicita in scris cadrului didactic
examinator lamuriri asupra notarii lucrarii. In cazul in care aceasta consultare nu este edificatoare,
studentul poate depune personal contestatie Ia secretariatul facultatii in termen de doua zile
lucratoare de Ia comunicarea notei .
(2) Contestatia se rezolva de catre o comisie de contestatii numita de conducerea facultatii pe baza
propunerii departamentului din care face parte titularul disciplinei.
(3) Rezultatele probelor orale nu se contesta.

Art.1 9 (1) Lucrarile scrise Ia examenul final, conform Metodologiei de organizare ~i desfa~urare a
examenelor de finalizare a studiilor, nu se arhiveaza institutional, fiind incidente dispozitiile Art.16
alin.(5) din prezentul regulament.
(2) Proiectele de diploma/ de licenta/ disertatiile sustinute in cadrul examenului final de absolvire nu
se arhiveaza institutional.

Art.20 (1) Pentru sesiunea de reexaminari, numarul de zile aferente este stabilit de Consiliul facu ltatii.
(2) Numarul de examene Ia care are dreptul sa participe un student in sesiunea de reexaminari se
stabile~te de Consiliu l Facultatii.

Art.21 (1) Un student poate solicita reexaminarea pentru marirea notei obtinute Ia un examen din
anul curent, printr- o cerere depusa Ia Secretariatul facultatii.
(2) Examenul pentru marirea notei se sustine in sesiunea de reexaminari, fara taxa.
(3) Examenele pentru marirea notei se limiteaza Ia doua pe an ~i nu pot fi solicitate decat de catre
studentii care au promovat integral, Ia finele sesiunii de vara din anul universitar curent, toate
examenele ~i verificarile prevazute in planul de invatamant.
(4) Nota obtinuta Ia reexaminare inlocuie~te nota obtinuta anterior numai daca este mai mare decat
aceasta.

Art.22 (1) In cadrul evaluarilor academice este interzis copiatul, prin utilizarea oricarui tip de surse ~i
mijloace, incluzand ~i complicitatea altui student din universitate, prezent sau nu Ia locul desfa~urarii
evaluarii.
(2) Predarea ace l eia~i lucrari Ia mai multe evaluari constituie in~elaciune in evaluarea academica de Ia
data constatarii, fiind investita Comisia de etica ~i deontologie universitara pentru analiza cazului, iar
evaluarile Ia disciplinele respective sunt suspendate pentru studentul in cauza.
(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare, precum ~i complicitatea Ia fraudare indiferent de forma de
comitere: comunicare directa, existenta unor materiale scrise, dispozitive electronice de comunicare,
inclusiv a dispozitivelor interconectate cu altele din afara locului desfa~urarii evaluarii, substitutia de
persoana etc., confirmate prin proces-verbal incheiat Ia fata locului de cadrul didactic examinator ~i

contrasemnat de eel putin un martor prezent, se sanctioneaza cu exmatricularea celor implicati.


(4) Sanctionarea in cazul mentionat Ia alin.(3) se analizeaza ~i se stabile~te de catre Consiliul facultatii
Ia propunerea titularului de disciplina ~i se comunidi studentului prin decizie de sanctionare de catre
decan. Decizia se afi~eaza Ia avizierul facultatii, iar de Ia data emiterii deciziei, studentul nu mai poate
sustine alte examene.
(5) Studentul are dreptul Ia contestatie, in termen de 5 zile de Ia comunicarea deciziei privind

B/ 16; Reg_D_1/ed.1, rev. 1


a
sanctiunea aprobata. Contestatia este adresata rectoru lui ~i se depune Ia Registratura Universitatii.
(6) Solutionarea contestatiilor este de competenta Consiliului de Administratie, In termen de 20 de
zile de Ia lnregistrarea contestatiei.
(7) In baza hotararii Consiliului de Administratie prin care se respinge contestatia, rectoru l va emite
ordinul de exmatriculare, prin care se valideaza exmatricularea ~i procedura efectuata de facultate.
(8) In baza hotararii Consiliului de Administratie prin care se admite contestatia, rectorul va emite
ordinul de revocare a deciziei de sanctionare emise de decan ~i se vor stabili ulterior de catre facultate
conditiile pentru sustinerea examenelor din acea sesiune care au fost programate dupa emiterea
deciziei decanului.
(9) Hotararea Consiliului facultatii care nu a fost contestata in conditii le de mai sus ramane definitiva
~i in baza ei se emite ordinu l rectorului de exmatriculare.
(1 0) Relnmatricularea studentilor exmatricu lati in conditiile art. 22 este posibila dupa minimum 12
luni de Ia data emiterii ordinului de exmatriculare ?i cu respectarea prevederilor art. 33 din prezentul
regulament.

Promovarea

Art. 23 (1) Oupa parcurgerea unui an de studii, un student se afla intr- una din situatiile:
a) Student cu an de studii promovat - studentul care a acumulat numarul total de credite
pentru anul respectiv, 60 de unitati de credit;
b) Student cu an de studii creditat - studentul care a acumulat minimum 40 de unitati de credit
pentru anul respectiv ~i a promovat toti anii de studii anteriori;
c) Student in prelungire a duratei de !?COiarizare sau student in an complementar - studentul
care a acumulat intre 10 ?i 39 de unitati de credit;
d) Student exmatriculat - studentul care a lntrerupt relatiile contractuale cu universitatea, ca
urmare a unei situatii prevazute in prezentul regulament sau Ia cerere.
(2) Studentul aflat in prelungire de !?COiaritate trebuie sa indeplineasca cerintele planului de
invatamant al promotiei cu care i~i continua studiile. Comisia de echivalare a creditelor transferabile
stabile~te disciplinele echivalate !?i examenele de diferenta pe care studentul trebuie sale sustina.
(3) Studentul declarat In prelungire de ~colaritate este inscris in anul de studii pe care il repeta, pe
locuri cu taxa. Taxa de ~colarizare pentru repetarea unui an de studii este proportionala cu numarul
creditelor pe care studentul trebuie sa le acumuleze pentru promovarea anului in curs !?i a creditelor
restante din anul anterior, cu exceptia numarului de credite alocate disciplinelor aparute ca diferente.
Daca lntr-un an universitar nu exista serie de studenti. studentul va avea doua posibilitati de a
continua studiile: fie solicita intrerupere de studii ?i a?teapta seria urmatoare, fie solicita mobilitate
academica definitiva.
(4) Daca dupa parcurgerea anului complementar studentul nu a acumulat numarul necesar de credite
pentru a se inscrie in anul urmator sau pentru a finaliza studii le, acesta este exmatriculat. Prin
exceptie, studentii inmatriculati Ia studiile de licenta pot continua studiile In acela!?i an de studii, Ia
cerere, cu plata integrala a taxei de !?colarizare, o singura data intr-un ciclu de studii.
(5) Studentul care a parcurs anull ~i a acumu lat intre 10 !?i 39 de unitati de credit poate repeta anull o
singura data, Ia cerere, In regim de student cu taxa, cu plata integrala a taxei de ~colarizare.
(6) Studentul care a acumulat intr-un an universitar mai putin de 10 credite va fi exmatriculat.

Art. 24 (1) Studentul care intr-un an universitar a fost spitalizat sau a avut concedii medicale pe o
durata mai mare de 60 de zi le, din care eel putin 20 de zi le consecutive de spitalizare in
perioada 1 octombrie - 30 septembrie !?i care nu a acumulat numarul necesar de credite pentru a
trece i n anul universitar urmator va fi rei nscris in acela!?i an de studii.
9/ 16; Reg_D_ 1/ ed.1, rev. 1
a
(2) Certificatele medicale vizate de Cabinetul medical al universitatii se depun Ia Secretariatul
facultatii In termen de 7 zi le de Ia reluarea activitatii didactice.
(3) Solicitarea pentru prelungirea ~colaritatii din motive medicale se depune Ia Secretariatul facultatii
pana Ia lnceputul anului universitar urmator. Aprobarea se face de cat re conducerea facultatii.
(4) Prelungirea medicala a ~colaritati i nu poate fi acordata doi ani consecutivi.
(5) Studentii finantati de Ia buget care beneficiaza de prelungirea medicala a ~colaritatii nu platesc
taxe de ~colarizare ~i beneficiaza de dreptul de a primi bursa.

Art. 25 (1) Studentii pot fi lnmatriculati pe loc finantat de Ia bugetu l de stat sau pe loc cu taxa.
Un student poate beneficia de finantare de Ia buget pentru un singur program de licenta. pentru un
singur program de masterat ~i pentru un singur program de doctorat. Nu poate fi lnmatriculat pe loc
finantat de Ia buget studentul care a absolvit anterior un program de studii In cadrul aceluia~i ciclu de
studii universitare ~i care a beneficiat de finantare de Ia buget.
Studentii care urmeaza concomitent sau succesiv mai multe programe de studii In cadrul aceluia~ i
ciclu de studii universitare pot beneficia de finantare de Ia buget numai Ia unul dintre programe.
Perioada In care studentul beneficiaza de finantare de Ia buget nu poate depa?i du rata oficiala a
programului de studii actual.
(2) Studentii ocupa locuri finantate de Ia bugetul de stat fie In urma concursului de admitere (anul 1).
fie In urma ierarhizarii valorice efectuate Ia lnceputul anului universitar (pentru cei care au obtinut
numarul de credite necesar lnscrierii In anul universitar respectiv). lerarhizarea valorica a studentilor
se poate face, In mod exceptional, ~i In timpul anului universitar, In situatiile de completare a locurilor
finantate de Ia buget vacantate.
(3) lerarhizarea valorica a rezultatelor studentilor unui an de studii se face In ordinea descrescatoare a
punctelor de credit. Punctele de credit se obtin lnsumand valorile obtinute prin lnmultirea creditelor
alocate disciplinelor din Planul de lnvatamant cu notele de promovare obtinute. Tn caz de balotaj,
studentii In cauza sunt ordonati pe baza criteriilor de departajare stabilite Ia nivelul fiecarei facu ltat i.
lerarhizarea valorica a rezultatelor studentilor este efectuata de personalul secretariatelor fiecarei
facu ltati. verificata ~i certificata sub semnatura de catre decanul facultatii, pana Ia data de 10
octombrie. Studentii pot contesta ierarhizarea In termen de 2 zile lucrat oare de Ia afi~area acesteia.
Contestatia se depune In scris Ia Secretariatul facultatii ~i poate viza doar propriile rezultate.
Studentul expune motivele pentru care considera clasificarea incorecta ~ i prezinta argumente ~i
dovezi In acest sens. Contestatia este solutionata de decan ~i de prodecanul desemnat cu activitatea
didactica In termen de 2 zile lucratoare de Ia depunere. Decizia asupra contestatiei este definitiva.
(4) Metodologia de ocupare a locurilor finantate de Ia buget se aplica ~i studentilor lnmatriculati ca
urmare a aprobarii mobilitatilor academice definitive ~ i studentilor care reiau studiile In urma
lntreruperilor.

Tntreruperi de studii

Art. 26 (1) Un student poate solicita lntreruperea de studii o singura data pe toata durata ~colarizarii,
pe o perioada de maximum 2 ani pentru ciclul de licenta. iar pentru ciclul de masterat pe o perioada de
1 an. Pe perioada lntreruperii ~colaritati i, contractu I de studii universitare se suspenda.
(2) Solicitarea pentru lnt reruperea studiilor se face prin depunerea unei cereri Ia Secretariatul
facultatii cu eel putin zece zile lnainte de lnceperea anului universitar. Tntreruperea de studii poat e fi
solicitata ~i In timpul anului universitar pentru motive de sanatate sau, cu avizul Consiliului facu ltatii,
pentru alte motive bine lntemeiate.
(3) Daca lnt reruperea de studii este solicitata In timpu l semestrului, studentii cu taxa au obligatia de a
achita taxa ?Colara aferenta lntregului semestru. La relnmatriculare, achitarea taxei aferente
10/16; Reg_0 _1/ ed.1, rev. 1
a
semestrului lntrerupt este recunoscuta.
Tn perioada de intrerupere a studiilor studentul nu beneficiaza de drepturile conferite prin lege
studentilor (cazare in camin. burse, reduceri pentru transportul local in comun !?i feroviar, adeverinta
de student etc.).
(4) La lncetarea perioadei de intrerupere a studiilor, studentul va fi relnmatriculat pe baza unei cereri
de reluare a studiilor depuse Ia Secretariatul facultatii cu eel putin 10 zile inainte de inceperea anului
universitar; In caz contrar, studentul va fi exmatricu lat.
(5) La reluarea studiilor, studentul va lndeplini toate obligatiile care revin seriei de studenti In care a
fast relnmatriculat.
(6) Tntreruperea definitiva a studiilor sau retragerea studentului de Ia facultate se face Ia cerere ~i
lnseamna lncetarea relatiilor contractuale ale respectivului student cu universitatea.
(7) Tntreruperea stud iilor presupune prezentarea Ia Secretariat a Notei de lichidare.

Mobilitatea academica a studentilor

Art. 27 (1) Mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor de a li se recunoa~te creditele


transferabile dobandite, In conditiile legii, Ia alte institutii de invatamant superior
acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau
internationala, respectiv definitiva sau t emporara, pentru toate formele de lnvatamant.
(2) Recunoa'?terea creditelor transferabile In cazul mobilitatilor academice internationale se poate
realiza de catre institutii le de lnvatamant superior numai pentru persoana care dovede~te calitatea de
student cu documente relevante emise de catre institutia de lnvatamant superior pe care a
frecventat- o.
(3) Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, astfel:
a) In baza unor acorduri interinstitutionale, care stabilesc conditiile de desfa'?urare a
mobilitatilor intre institutiile de lnvatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: t ipul mobilitatii,
durata mobilitatii, numarul de mobilitati. domeniu l, programul de studii, finantarea mobilitatii
temporare etc.;
b) numai cu acceptul institutiilor de lnvatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa
caz, de provenienta. respectiv primitoare.
(4) Acceptul interinstitutional consta In completarea '?i semnarea cererii de mobilitate prevazute In
anexa prezentului regulament, astfel:
a) studentul depune cererea de mobilitate Ia institutia de invatamant superior unde dore'?te
mobi litatea;
b) dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentul solicita acordul institutiei de lnvatamant
superior de unde dore~te mobilitatea;
c) institutia de lnvatamant superior care accepta mobilitatea semneaza prima cererea de
mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de Ia care se pleaca;
d) in cerere sunt trecute ~i conditiile In care are loc mobil itatea.
(5) Acceptul mobilitatii este de competenta:
a) rectorului, cand se solicita mobilitat e interinstitutionala, cererea fiind avizata de decanul
facultatii Ia care urmeaza sa fie lnmatriculat studentul;
b) decanilor, cand se solicita mobilitate intrainstitutionala.
(6) Aprobari le pentru primirea unui student In mobilitat e intra sau interinstitutionala sunt
conditionate de respectarea capacitatii de ~co larizare maxi me pentru programul de studii respectiv.

Art. 28 (1) Mobilitatea interna temporara a studentilor se poate realiza lntre doua institutii de
invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.
11/ 16: Reg_D_1/ed.1, rev. 1
a
(2) Recunoa~terea creditelor de studii transferabile ~i a compatibil ita~ii curriculei se realizeaza atat Ia
lnceputul, cat ~i Ia sfar~itul perioadei de mobilitate, In baza prezentului regu lament, de ditre Comisia
de echivalare a creditelor.
(3) Mobilitatea interna temporara, pe locuri finan~ate de Ia buget sau cu taxa, poate surveni numai
dupa parcurgerea primului an de studii, cu exceptia ultimului an de studii ~i dupa satisfacerea tuturor
cerin~elor prevazute In planul de lnva~amant.
(4) Perioada de mobilitate interna temporara este de un an universitar.
(5) Tn cazul mobilitatii interne temporare pe locuri bugetate, fi nan~area urmeaza studentul. Studen~ii
cu taxa care beneficiaza de mobilitate temporara In cadrul Universita~ii Transilvania din Bra~ov achita
taxa de ~colarizare Ia valoarea corespunzatoare programului de studii In cadrul caruia li se accepta
mobilitatea.
(6) Pentru acordarea mobilita~ii interne temporare In cadrul Universitatii Transilvania din Bra~ov,
studentu l depune Ia Secretariatul faculta~ii unde dore~te mobilitatea urmatoarele documente:
a) cererea de mobilitate;
b) situa~ia ~colara eliberata de universitatea de unde vine (In original);
c) dovada platii taxei de procesare a cererii de mobilitate;
d) alte documente solicitate de Secretariatul faculta~ii unde dore~te mobilitatea (programa
analitica etc.).
(7) Cererea de mobilitate nu se aproba daca:
- primirea sau plecarea studentului modifica numarul de forma~ii de curs ~i/sau de
seminar/laborator/proiect; In cazuri speciale, derogari le se aproba de catre CA.
- prin primirea studentului se depa~e~te cifra maxima de ~colarizare.
(8) Pentru a promova, studentul care a beneficiat de mobilitate are obliga~ia de a ob~ine creditele
corespunzatoare disciplinelor din planul de lnva~amant al programului de provenien~a.
(9) Mobilitatea interna temporara se poate realiza de maximum patru ori lntr-un ciclu de studii, In
functie de durata fiecarui program, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Art. 29 (1) Mobilitatea internationala temporara prin programe internationale se realizeaza In


conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe.
(2) Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata
In afara cadrului stabilit de un program international.
(3) Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu se realizeaza cu acceptul institutiei de
lnvatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta. respectiv primitoare.
(4) Mobilitatea internationala temporara poate surveni dupa finalizarea primului an de studii, dupa
satisfacerea tuturor cerintelor prevazute In planul de lnvatamant, cu exceptia ultimului an de studii.
(5) Tn cazul mobi litatilor academice internationale temporare, recunoa~terea creditelor transferabile
se realizeaza de catre institutiile de lnvatamant su perior acreditate/autorizate provizoriu de
provenien~a, respectiv primitoare, In temeiul autonomiei universitare.
(6) Studen~ii care beneficiaza de o mobilitate internationala temporara pe cant propriu In cadrul
Universitatii Transilvania din Bra~ov achita taxa de ~colarizare In lei (pentru cetateni romani sau din
state UE ~i SEE) sau In valuta (pentru cetatenii din tarile tertel Ia valoarea corespunzatoare
programului de studii In cadru l caruia li s-a aprobat mobilitatea.
(7) Pentru acordarea mobilitatii interna~ionale temporare pe cant propriu In cadrul Un iversita~ii
Transilvania din Bra~ov se aplica prevederile Metodologiei de recunoa~tere a perioadelor de studti'
efectuate fn strainatate.

Art. 30 (1) Mobilitatea academica interna definitiva este valabila atat pentru studentii finan~a~i de Ia

1 2/16; Reg _D_1 / ed.1, rev. 1


a
bugetul de stat, cat ~i pentru studentii cu taxa ~i se realizeaza cu respectarea prevederilor legale
privind capacitatea de ~colarizare ~i finantarea invatamantului superior, prin acordul institutiilor de
invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, in conformitate cu prevederile regulamentelor
privind activitatea profesionala a studentilor.
(2) Mobilitatea definitiva se poate realiza numai Ia inceput de semestru, dupa primul semestru ~i pana
Ia sfar~itul penultimu lui semestru, intre programe de studii cu ace l a~i numar total de credite de studiu
transferabile obligatorii, din aceea~i ramura de ~tiinta.
(3) Mobilitatea definitiva se realizeaza dupa satisfacerea tuturor cerintelor prevazute in planul de
invatamant pentru semestrul/anul universitar anterior mobilitatii, iar inmatricu larea se realizeaza
odata cu inceperea noului an universitar, in caz exceptional Ia inceputul semestrului al II lea din anul
universitar in curs, caz in care decizia de inmatriculare pentru studentii cu mobilitate va face parte
componenta cu decizia de inmatriculare a studentilor de Ia programul in cauza.
(4) in cazul unei mobilitati definitive, diploma se emite absolventului de catre institutia de invatamant
superior care 1-a acceptat.
(5) Mobilitatea definitiva se face pe principiul ,.subventiile urmeaza studentul".
(6) Pentru acordarea mobilitatii interne definitive in cadrul Universitatii Transilvania din Bra~ov,
studentul depune Ia Secretariatul facultatii unde dore~te mobilitatea urmatoarele documente:
a) cererea de mobilitate;
b) situatie ~colara eliberata de universitatea de unde vine (in original);
c) dovada platii taxei de procesare a cererii de mobilitate;
d) alte documente solicitate de Secretariatul facu ltatii unde dore~te mobilitatea (programa analitica
etc.).

Art. 31 (1) Prevederile privind mobilitatea interna definitiva se aplica ~i in cazul studentilor proveniti
din statele membre ale UE, SEE ~i din Confederatia Elvetiana. Tn acest caz, regulile de procedura sunt
cele prevazute in Metodo/ogia de recunoa~tere a perioade/or de studti' efectuate fn strainatate.
(2) Pentru tarile terte se aplica prevederile acordurilor bilaterale ~i ale acordurilor internationale in
materie, in vigoare Ia data efectuarii mobi litatii.

Exmatriculari ~i reinmatriculari

Art. 32 (1) Un student poate fi exmatriculat in urmatoarele situatii:


a) daca intr-un an universitar a obtinut mai putin de 10 credite;
b) daca dupa parcurgerea anului complementar nu a acumulat numarul necesar de credite pentru
inscrierea in anul urmator sau pentru finalizarea studii lor;
c) daca studentul nu solicita prin cerere depusa Ia Secretariatu l facultatii prelungirea de
~colarizare, in conditiile neindeplinirii obligatiilor ~colare minime necesare pentru promovarea in an

superior sau absolvirii;


d) daca a incalcat grav prevederile codului de etica ~i deontologie - Partea II Carta Universitatii,
respectiv conform proceduri lor speciale prevazute in prezentul regulament;
e) pentru neplata taxelor de ~colarizare Ia termenele stabilite;
f) Ia cerere.
(2) Studentului exmatricu lat ca urmare a incalcarii prevederilor Codu lui de etica ~i deontologie
universitara nu i se recunosc creditele obtinute anterior.
(3) Studentul exmatriculat de Ia un program de studii de masterat are dreptul sa se inscrie Ia un nou
concurs de admitere numai pe locurile cu taxa, indiferent de forma de invatamant.
(4) St udentul exmatriculat i~i poate ridica actele din dosarul personal numai in urma prezentarii Ia
Secretariatul facultatii a Notei de lichidare.
13/ 16; Reg_0_1 / ed.1, rev. 1
a
Art. 33 (1) Studentii exmatricu lati de Ia ciclul de studii universitare de licenta pot fi relnmatriculati In
cadrul acel uia~i program de studii In primii cinci ani de Ia exmatriculare, Ia cerere, o singura data pe
parcursul ~colarizarii.
(2) Studentii exmatriculati In urma cu mai mult de cinci ani, raportat Ia data solicitarii relnmatricularii,
pot fi lnmatriculati numai In urma promovarii concursu lui de admitere. Ace~t i a pot benef icia de
recunoa~terea perioadelor de studii efectuate In acela~i domeniu fundamental Ia institutii de
lnvatamant superior din tara acreditate, In cadrul unor programe de studii acreditate sau autorizate
sa functioneze provizoriu.
(3) Cererile pentru relnmatriculare se vor depune Ia Secretariatul facultatii cu eel putin zece zile lnainte
de lnceperea anului universitar. Relnmatricularea studentilor prevazuti Ia alin. (1) si (2) este admisa
numai lncepand cu anul al ii- lea de studii.
(4) Comisia de echivalare a creditelor transferabile stabile~te disciplinele echivalate ~i examenele de
diferenta pe care trebuie sa le sustina studentul. Propunerea comisiei, avizata de Consiliul facultatii, se
transmite spre aprobare Consiliului de Administratie. Relnmatricularea devine efectiva prin emiterea
deciziei rectoru lui.
(5) Regimul de finantare In anul In care este relnmatriculat st udentul este cu taxa integrala. Tn anii
urmatori, regimul de finantare se stabile~te anual, In functie de performantele profesionale.
(6) Studentii relnmatricu lati sunt lnscri~i In anul de studii corespunzator numai dupa semnarea
Contractului de studii universitare ~i dupa achitarea integrala a obligatiilor financiare ce le revin pentru
anii universitari anteriori, conform prezentului regulament.

Finalizarea studiilor

Art. 34 (1) Studiile In lnvatamantul universitar se lncheie cu examen de finalizare a studiilor, organizat
pe baza metodologiei proprii aprobate de Senatu l Universitatii.
(2) Absolventii care nu au promovat examenul de licentatdiploma primesc Ia cerere un Certificat de
studii universitare de licenta.
(3) Absolventii care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot lnscrie
lntr-o sesiune ulterioara organizata pentru programul de studii respectiv, conform planului de
lnvatamant ~i programelor ~colare ale ultimului ciclu de studii, Ia aceea~i institutie sau Ia o alta
inst itutie de 'invatamant, cu respectarea normelor interne ~i a legislatiei In vigoare.

Recompense ~i sanc~iuni

Art. 35 Pentru performante deosebite 'in activitatea profesionala, ~tii ntifica ~i de cercetare studentul
poate fi recompensat prin:
a) burse speciale (de merit, de performan~a) In conformitate cu reglementarile In vigoare privind
atribuirea acestora;
b) alte forme de premiere stabilite de conducerea universitatii din fond urile proprii In regim de
autofinantare, In conformitate cu reglementarile legale.

Art. 36 (1) Nerespectarea de catre student a 'indatoririlor ce decurg din prezentul regulament. precum
~i a prevederilor cuprinse In Carta universitatii, cu exceptia lncalcarilor normelor de etica, atrage dupa
sine, In functie de gravitatea faptei savar~ite cu vinovatie, aplicarea graduala a uneia dintre
urmatoarelor sanctiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) suspendarea acordarii bursei pe o perioada determinata de maxim 3 luni;

14/16; Reg _0 _ 1/ed.1, rev. 1


a
c) suspendarea dreptului de cazare in cam in;
d) exmatriculare.
(2) Sanc~iunile prevazute Ia lit. a), b) ~i c), alin. (1) se aplica de catre conducerea facu lta~ii, In baza unui raport
privind faptele savar~ite ~i sanqiunea aplicabila, raport lntocmit de o comisie de cercetare prealabila de Ia
nivelul facu lta~ii. Comisia de cercetare prealabila se nume~te de catre decan pentru fiecare caz In parte ~i
este fermata din 3 (trei) membri, unul fiind obligatoriu un student. Efectuarea cercetarii prealabile ~i

aplicarea sanc~iunii se fac In maximum 45 de zile de Ia data lnregistrarii Ia facultate a sesizarii privind fapta
savar~ita de catre student.
(3) Oeciziile de sanc~ionare se emit ~i se comunica de catre conducerea facu lta~ii atat studentului In cauza,
cat ~i serviciilor ~i structurilor din Universitate cu rol In aplicarea sanc~i unii .
(4) Sanc~iunea de exmatriculare se emite prin ordin al rectorului, Ia propunerea Comisiei de cercetare
prealabila din facultate.
(5) Sanc~iun ile se aplica In func~ie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de conditiile In care au fost
savar~ite. Ele pot fi contestate in condi~iile prezentului regulament.
(6) Pentru savar~irea de catre student a unor fapte ce reprezinta incalcari ale normelor de etica ~i
deontologie universitara, altele decat cele pentru care se aplica procedura prevazuta Ia art. 22 din
prezentul regulament, cercetarea prealabila ~i stabilirea sanc~iunii sunt de competenta Comisiei de etica ~i
deontologie universitara, conform propriilor reglementari.

Dispozitii finale

Art.37 Toate activitatile de ordin tehnic ~i administrativ privind inmatricularea, intreruperea studiilor,
exmatricularea, relnmatricularea, mobilitatea academica a studentilor, aprobate de conducerile facultatilor
~i/sau universitatii, se desfa~oara Ia nivelul secretariatelor facultatilor, care poarta lntreaga raspundere
pentru promptitudinea, corectitudinea inscrierii datelor ~i informarea studentilor privind situatia lor ~colara.

Art.38 Modul oficial prin care se comunica studen~i lor informa~ii le ~i deciziile luate in ceea ce 'ii prive~te este

prin afi~are Ia avizierele facultatilor, precum ~i pe site-urile faculta~ilor ~i universitatii sau intranet. Este
responsabilitatea studen~ilor de a lua Ia cuno~tin~a despre informatiile ~i deciziile cuprinse in anunturile
publicate ~i de a sesiza in termenul stabilit eventualele elemente de interes. Nesesizarea in termenul
stabilit a acestor elemente de catre studenti anuleaza dreptul acestora de a contesta cuprinsul
respectivelor documente publicate prin afi~are. Secretariatele facultatilor au obligatia de a arhiva toate
anunturile publicate prin afi~are Ia aviziere, cu termen de pastrare 1 an de zile. Orice anunt publicat trebuie
sa includa data afi~arii ~i data pana Ia care studentii pot formula observatii cu privire Ia continutul
documentului afi~at.

Prezentul regulament a fast revizuit ~i aprobat in ~edinta Senatului Universitatii Transilvania din
B ra~ov din data de 27.09.2019, cu valabilitate in anul universitar 2019-2020.

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean,


Presedintele Senatului Universitatii Trr:AA~iimf~
, ' ~.,.....t.. •

15116: Reg_O_ 1/ ed.1, rev. 1


a
CERERE DE MOBILITATE

UNIVERSITATEA .......... ...... .. UNIVERS ITATEA TRANSILVANIA

DIN BRA~OV

(de unde vine) (unde vine)

DE ACORD DE ACORD

Rector, Rector,

CatreUniversitatea Transilvania din Bra~ov

Subsemnatu l .......................................................................................... ....... , student Ia Universitat ea


............... ....................................................................., Facultatea ............... ...................................... .................,
programul de studii ........................................................................................................., anu l de studii
......, forma de lnvatamant IF I IFR I ID , cu taxa I fara taxa, prin prezenta va rag sa bi nevoiti
a-m i aproba mobilitatea temporara I definit iva ca student In anul universitar ................ Ia
Facultatea ................................................................................... ..............................., programul de studii
..... .......... ......................................... ...... .......... .......... .... .................................................. , anul de studii ........,
fo rma de TnvatamantiF I IFR I ID.
Solicit aceasta mobi litate din urmatoarele motive:

Anexez urmatoarele documente: ........................................

Data Semnatura

Avizu l favorabil Avizul favorabi l

Decanatul facultatii Decanatul facultatii

(de unde vine) (unde vine)

16/16; Reg_D _1/ ed.1, rev. 1