Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC

«AXIOPOLIS»
CERNAVODA
Str. Cazarmii, nr. 6, tel/fax: 0241/238564; E-mail: gsenerg@yahoo.com

Raport asupra activitații catedrei de fizică-chimie -biologie

-an școlar 2019 - 2020-

Semestrul I

În semestrul I al anului școlar 2019 - 2020 catedra de fizică-chimie-biologie


și-a desfășurat activitatea conform planificării. La începutul anului școlar, după
saptamânile de recapitulare, s-au aplicat testele inițiale la clasele a IX a .Tot la
începutul anului școlar profesorii catedrei noastre au participat la Consfatuirile pe
dișcipline Cercurile Metodice. Au fost elaborate teste de evaluare inițiala,
formativa și sumativa, planificari anuale, pe unități de învățare etc.

Comisia de fizică – chimie - biologie constituită la începutul anului


școlar 2019-2020 a avut în componență următorii membrii:

• Tudor Loredana Marana – prof. Chimie, Fizică

• Niazi Șeila – Denis - prof. Chimie

• Ștefan Corina – prof. Fizică

• Frigea Carmen Gabriela –prof. Biologie.

Materia a fost parcursă integral și ritmic la toate clasele,conform obiectivelor


propuse ; folosind la maxim materialele de fizică, chimie și biologie .
Profesorii catedrei noastre au aplicat metode active , intens participative, în
vederea insușirii corecte a legilor chimiei si fenomenelor fizice.

Au fost efectuate pergatiri suplimentare în cadrul programului ROSE cu


elevii la disciplinele biologie și fizică.

Membrii catedrei s-au implicat în activitațiile organizate la nivel de liceu sau


cerc metodic.

În cadrul comisiei s-au desfasurat toate activitatile stabilite in planul


managerial. Întalnirile au fost lunare stabilite prin programul de activitati al
comisiei la inceputul anului scolar. Printre activitățile desfașurate amintim:

- lectie demonstrativă ,,Tehnici AeL utilizate în procesul instructiv - educativ”


susținută în luna septembrie de prof. Niazi Șeila și completată de o lecție
demonstrativă în cadrul inspecției speciale de obținere a gradului didactic I în
învățământ în luna decembrie;

- proiect interdisciplinar de fizica-chimie-biologie ,, ,,Parabenii din produsele


cosmetice si efectul lor asupra organismului’’ , sustinut în luna octombrie de
profesorii Niazi Șeila, Frigea Gabriela și Tudor Loredana;

- referat ,, Eminescu și fizica”, susținut în luna noiembrie de prof. Ștefan


Corina;

- dezbaterea „Compozitia proteinelor „ susținuta în luna decembrie de prof.


Tudor Loredana;

Membrii catedrei noastre au avut în vedere participarea profesorilor catedrei


noastre la programe si proiecte.

Au fost reevaluate și înnoite metodele folosite în practica instructiv-


educativa la fizică, chimie si biologie prin :

- aplicare metodelor centrate pe elev

- accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire


- îmbinarea și alternanța sistematica a activitaților bazate pe efortul individual
al elevului (documentare din diverse surse informative, observația proprie,
exercițiul personal, instruire programată și lucru individual).

- s-a militat mereu pentru identificarea și acoperirea pe cât posibil a lacunelor din
cunostințele elevilor la disciplinele de fizică ,chimie și biologie.

- realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin aplicarea


periodica a testelor de progres.

- realizarea de elevi a unor portofolii care să însumeze efortul școlar al mai multor
ani (fișe de lucru , rebusuri , teste, referate, desene, portofolii etc) .

Responsabil comisie metodică fizică-chimie-biologie

profesor Niazi Șeila - Denis