Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. înreg.

Profesor: Şoiman Cristina


An şcolar: 2019 - 2020
Programa clasei a VII-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VII-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază:
1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
- exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă decorativă ;
- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație
- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și mijloacele de expresie folosite de proiectant (de exemplu, cromatică,
lumină, elemente de decorație).
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;
- descrierea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții proprii;
- joc de rol (de exemplu, de ghid/ interpret local de inițiere în comunicarea de tip artistic).
1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României
- realizarea unor organizatori grafici ale caracteristicilor fiecărui secol studiat
- comentarea imaginilor
- vizionarea de filme documentare
- exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce privește diferite lucrări de artă
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative:
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziției

1
– realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente;
– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu (paginație, construcție, valorație);
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;
– realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.);
– realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;
– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice și de pictură.
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate:
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice
– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;
– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor;
– realizarea de studii după natură;
– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate
– organizarea unor expoziții în afara școlii în scopul promovării/ evidențierii talentelor;
– participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.

CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut:
1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: natura statică, peisaj;
2. Studii după natură (natură statică, peisaj);
3. Modularea formelor și texturilor prin valoare ;
4. Efectul spaţial al culorilor;
5. Valoraţie creion – cărbune;
6. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică;
7. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond;
8. Privire de ansamblu asupra istoriei artei de pe teritoriul României - periodizare pe milenii și secole;
9. Portofoliu de documentare.

2
PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2019-2020
Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt. ore
1. Limbajul plastic 1.2 Analizarea valențelor expresive Semestrul I -
(recapitulare) ale limbajului plastic în compoziții 1. Instrumente și materiale de lucru în artele 15 săptămâni
diverse; plastice S1 2
3.2. Conceperea de produse artistice 2. Tehnici de lucru S2 Stilul personal de
creative 3. Amprenta personală. lucru

2. Limbajul plastic. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a


Perspectiva. tehnicilor și instrumentelor variate 1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi S3 Perspectiva liniară
în cadrul studiului după natură; a volumului S4 Perspectiva
2.2. Valorificarea valențelor expresi- 2. Studiu după natură S5 volumului
ve ale limbajului plastic în studiul 3. Modularea formelor și texturilor prin valoare S6 9 Peisaj de toamnă
după natură și/sau compoziției; 4. Natura statică S7 Detaliile dintr-un
3.2. Conceperea de produse artistice 5. Efectul spațial al culorilor. S8 peisaj
creative. S9 Natura statică
S10 Halloween
S11
3. Tehnici specifice 2.2. Valorificarea valențelor
artelor plastic. expresive ale limbajului plastic în 1. Tehnici grafice. Valorația în creion. S12
studiul după natură și/sau 2. Valorația în cărbune. S13 4
compoziției; S14
3.2. Conceperea de produse artistice S15 21.12.2019 –
creative, originale și funcționale, în 12.01.2020
cadrul unor evenimente la nivel Vacanța
local sau la nivel de comunitate. intersemestrială
4. Compoziția 2.2. Valorificarea valențelor 1. Compoziția statică și compoziția dinamică Semestrul al II-
plastică. expresive ale limbajului plastic în 2. Centrele compoziționale: centrul de interes S16 lea
studiul după natură și/sau 3. Compoziția plastică cu mai multe centre de S17 20 săptămâni
compoziției; interes. S18
3.1 Valorizarea propriilor idei și a S19 5
sentimentelor exprimate prin limbaj S20
plastic în cadrul unor compoziții
proprii;

3
5. Compoziția
plastică în artele 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a 1. Compoziția decorativă: stilizarea. S21 În S27 se derulează
decorative. tehnicilor și instrumentelor variate 2. Principii decorative: repetiția, alternața, S22 Școala Altfel
în cadrul studiului după natură și/ simetria S23 7 (30.03 -3.04.2020)
sau compoziției; 3. Jocul de fond. S24
2.2. Valorificarea valențelor S25
expresive ale limbajului plastic în S26
studiul după natură și/sau S27
compoziției.
3.1. Explorarea unor modalități noi
de exprimare a ideilor, sentimente-
lor și mesajelor prin compoziții
plastice.
6. Noțiuni de 1.3 Recunoașterea unor forme de S28 Laptop
cultură artistică comunicare artistică, plastică și 1. Pagini din istoria artei românești: Preistoria S29 8 Proiector
decorativă, pe teritoriul României; și Antichitatea; S30 Albume de artă.
2. Pagini din istoria artei românești: Epoca S31
Medievală; S32 06 – 21.04.2020
3. Arta românească din secolul al XIX-lea; S33 Vacanța de
4. Arta românească din secolul al XX-lea. S34 primăvară
S35
Vacanța de vară
13 iunie - 13 sept.

S-ar putea să vă placă și