Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAT, IEI NAT, IONALE Numele ...........................................

PROGRAMUL „A DOUA S, ANSĂ” Prenumele ......................................


ÎNVĂT, ĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR Anul de studiu ..........................IV
Inspectoratul S, colar Judet, ean Hunedoara Data ..............................11.03.2015
S, coala Generală Nr. 2 Petros, ani

Nota(în cifre s, i litere) Semnătura


Corector 1
Corector 2
Pres, edinte

Probă scrisă pentru disciplina Matematică


Modulul 4 – Provocări matematice

1. Completează tabelul de mai jos:


Afirmat, ie Valoare de adevăr atas, ată
2014 este număr prim.
Dacă x = 3, atunci 3x + 11 < 21.
Primul război mondial a început în anul 1944.
Solstit, iul de vară începe în 21 iunie.
Dreptunghiul este un paralelogram particular.
2. Analizează s, i completează următorul fragment de text:
Am doi frat, i mai decât mine.
Astfel, fratele meu mai mic este mai în vârstă decât mine.
Este posibil ca acest argument să fie adevărat? Justificat, i răspunsul.

3. Avem un pachet de cărt, i de joc, compus din 56 de cărt, i de 4 tipuri diferite: treflă, caro, pică
s, i inimă. Extragem la întâmplare o carte din pachet.

Eveniment Probabilitate
Apare asul de treflă.
Apare o carte de culoare ros, ie.
Apare o carte de culoare neagă.
Apare o carte cu valoarea mai mică decât 6.
4. Să presupunem că numerele de circulat, ie pentru autoturisme arată în felul următor:

XY

XY reprezintă init, ialele judet, ului (de exemplu, HD, CJ, AR), în locul liniilor avem o
combinat, ie de două cifre (de exemplu, 02, 16, 85), iar în căsut, ele libere se pune o combinat, ie
de trei litere.
1
Matematică – Modulul 4 Proba scrisă
Câte autoturisme putem marca astfel, dacă:
a) alegem judet, ul XY ;
b) alegem doar combinat, iile 01, 02 sau 03;
c) alegem literele M, N, P – combinate în toate modurile posibile?

5. Drumul parcurs între două localităt, i a durat 1, 3 ore dacă viteza a fost de 70 km/h. Cât va
dura parcurgerea aceluias, i drum dacă viteza se măres, te cu 20 km/h?

6. Care figură se aseamănă cel mai put, in cu celelalte patru? Justificat, i răspunsul.

AZVEN

7. Avem la dispozit, ie cifrele 0, 3, 5 s, i 9, cu care formăm numere naturale. Câte asemenea


posibilităt, i avem? Analizează separat cazurile în care cifrele nu se repetă s, i cazurile în care
se repetă.

S-ar putea să vă placă și