Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA RECAPITULATIVĂ

Obiectul şi metoda contabilităţii

După parcurgerea acestui capitol, am învăţat:


 Obiectul de studiu al contabilităţii
 Structuri patrimoniale şi gruparea elementelor patrimoniale
 Principiile contabile

Pe baza cunoştinţelor dobândite anterior se cere să se definească patrimoniul prin completarea spaţiilor
libere.
Patrimoniul unei întreprinderi, reprezintă totalitatea …………. ………….. ce aparţin unei …………..
………….. sau ……………, precum şi relaţiile de ……………… obligaţii pe care acestea le generează.

Ţinând cont de definiţia patrimoniului completaţi următoarea schemă:

Patrimoniul
I. ACTIVUL PATRIMONIAL

Imobilizări necorporale

ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizări corporale


A
C
T Imobilizări financiare
I
V
U
L Stocuri

P
A Creanţe
ACTIVE CIRCULANTE
T
R Investiţii pe termen scurt
I
M
O Casa şi conturi la bănci
N
I
A
L

CHELTUIELI ÎN
AVANS
II.PASIVUL PATRIMONIAL (SURSELE DE FINANŢARE ale activului – surse proprii şi străine)

Capital social

Prime legate de capital


P
CAPITALURI PROPRII
A
(Surse proprii) Rezerve din reevaluare
S
I
V
Rezerve
U
L
PROVIZIOANE PENTRU Rezultatul reportat
P RISCURI ŞI CHELTUIELE
A
T Rezultatul exerciţiului
R
I Datorii financiare
M
O DATORII
N (Surse străine) Datorii comerciale
I
A
Datorii salariale
L

Datorii sociale
VENITURI ÎN AVANS
Datorii fiscale

Datorii faţă de acţionari


sau asociaţi

Creditorii diverşi
III. CHELTUIELI
CHELTUIELI
CHELTUIELI

CHELTUIELIDE
CHELTUIELI DE CHELTUIELI
CHELTUIELI CHELTUIELI
CHELTUIELI
EXPLOATARE
EXPLOATARE FINANCIARE
FINANCIARE EXTRAORDINARE
EXTRAORDINARE

IV. VENITURI

VENITURI
VENITURI

VENITURI
VENITURI VENITURI
VENITURI VENITURI
VENITURI
DEEXPLOATARE
DE EXPLOATARE FINANCIARE
FINANCIARE EXTRAORDINARE
EXTRAORDINARE
Schemă recapitulativă

1. continuităţii activităţii

2. permanenţei metodelor

3. prudenţei

P 4. independenţei exerciţiului
R
I
N 5. intangibilităţii
CI
P
I 6. necompensării
I
L
E
7. prevalenţei economicului asupra
C juridicului
O
N 8. pragului de semnificaţie
T
A
BI 9. evaluării separate a elementelor
L de active şi de pasiv
E
10. costului istoric

11. cuantificării monetare

12. conectării cheltuielilor cu


veniturile

13. altele
Sarcini de lucru:

1. Prezentaţi succint structurile patrimoniale.


2. Enumeraţi 5 principii ale contabilităţii şi exemplificaţi.
3. Prin trasarea de săgeţi găsiţi corespondentul fiecărui element patrimonial:

1. mărfuri a) datorii
2. clienţi b) active imobilizate
3. clădiri c) stocuri
4. capital social d) creanţe
5. credite e) surse proprii de finanţare

4. Se dau următoarele date:

Capital social 200.000


Mărfuri 10.000
Materii prime 5.000
Clienţi 2.000
Furnizori debitori 2.000
Rezerve 39.000
Construcţii 200.000
Fondul comercial 20.000

Se cere să se determine:
a) valoarea stocurilor;
b) valoarea capitalurilor proprii;
c) valoarea activelor imobilizate.