Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

PAIU ELENA

Lucrul individual
la disciplina

DIAGNOSTIC MANAGERIAL AL FIRMEI I

TEMA: Diagnosticul economico-financiar la Moldovagaz

Conducător ştiinţific:

Diaconu Tatiana

Chişinău –2020

1
Diagnosticul economico-financiar la Moldovagaz pe parcursul

perioadei 2017-2018

2.1 Analiza potențialului tehnico-economic


Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii pe anii 2017-2018.

Tabelul nr.2.1

Ritmul
Anii, lei
Indicatorii creșterii, %
2017 2018 2018/2017
Valoarea totală a activelor 12 771 273 236 12 380 200 024 96%
Venitul din vânzări 5 650 643 286 5 170 207 155 91%
Profitul brut 2 123 550 830 191 492 287 9%
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
 Concluzie: Din tabelul analizat prin metoda comparatiei in timp rezulta ca ritmul cresterii in anul 2018 a indicatorilor
au suferit o scadere de 96 %pentru valoarea totala a activelor, 91% pentru venitul din vanzari si o scadere
considerabila de 9% la profitul brut.

Analiza evoluției structurii activelor întreprinderii pe anii 2017-2018.


(determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii)

Tabelul nr.2.2

Indicatori 2017 Pondere 2018 Pondere, Devierea


% % ponderii
(%) +/-
2018/
2017
Active imobilizate inclusiv: (lei) total
Imobilizări necorporale, lei 23 446 800 0,18 23 992 757 0,19 0,01
Imobilizări corporale, lei 331 495 631 2,6 1 294 985 0,01 -2,59
Active biologice imobilizate, lei - -
Investiții financiare pe termen lung, lei 0,05 6 073 523 0,05 0

Investiții imobiliare, lei - -


Creanțe și avansuri acordate pe termen 529 348 4,28 4,28
lung, lei 837
Alte active imobilizate, lei 1 051 874 0,008 -0,008
Active circulante, inclusiv: (lei)
Stocuri, lei
Creanțe comerciale și calculate, lei 3 431 976 214 26,87 3 341 717 27 0,13
514
Alte creanțe curente, lei 442 699 803 3,5 447 046 3,61 0,11
308
Numerar, lei 1 253 611 525 9,82 575 829 4,65 -5,17
756
Investiții financiare curente, lei 3 018 899 0,02 -
Alte active circulante, lei 1 065 181 0,008 1 375 892 0,01 0,002
Active totale, lei 12 771 273 236 12 380 200
024
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
 Concluzie: In urmaai analizei tab. De mai sus am determinat ca cea mai mare pondre in totalul activelo
revinecreantelor comerciale 26,87 %,care in anul 2018 a crecut cu 0,13 la suta, cea mai mica pondere a revenir altor
active circulante si altor active imobilizate .

2
Analiza evoluției indicatorilor privind structura activelor pe anii 2017-2018.
Tabelul nr.2.3
Indicatori 2017 2018 Abaterea
absolută,
% (+/-)
2018/
2017
Rata activelor circulante (%)=Active circulante/Total active*100 60 57 -3
Rata activelor imobilizate (%)=Active imobilizate/Total active * 40 43 3
100
Rata patrimoniului cu destinație de producție (%)=(Mijloace fixe 0,08 0,24 0,16
la valoarea contabilă+Stocuri)/ Total active * 100
Rata compoziției tehnice a activelor(capitalului) (%)=Mijloace 0,08 0,24 0,16
fixe la valoarea de bilanț/Active curente * 100
Rata stocurilor (%)=Stocuri/Total active * 100 0 0
Rata activelor perfect lichide(%)=Numerar/Total active * 100 9,82 4,65 -5,17
Rata creanțelor (%)=Creanțe/Total active * 100 4,28
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)
Concluzie:Structura activelor din tab.analizat se caracterizeaza prin o diminuare cu 3 unitati pentru RAC in 2018 fata de 2017,
cu o crestere de 3 a RAI, u 0,16 a RPP. Pec and rata activelor lichide a scazut cu 5,17, ce determina ca firma este dependent de
imprumuturi

Tabelul nr.2.4

Evoluția pasivelor (determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii) pe anii 2016-2017.

Indicatori 2017 Pondere 2018 Pondere, Devierea ponderii


,% % (%) +/-
2018/
2017
Capital propriu, inclusiv: (lei)
Capital social și suplimentar, lei 1 430 416 931 11,20 1 430 416 931 11,55 0,35
Rezerve, lei 13 118 320 0,10 109 422 343 0,88 0,78
Profit nerepartizat (pierdere (2 476 569 316) (19,39) (2 572 873 339) (20,78) (1,39)
neacoperită), lei

Alte elemente de capital propriu, lei 318 828 0,0025 265 520 0,0021 -0,0004

,Datorii pe termen lung, inclusiv:


(lei)
Datorii financiare pe termen lung, lei 2 036 329 0,02 1 999 699 0,02 -

Alte datorii pe termen lung, lei 2 551 587 0,02 - - -


Datorii curente, inclusiv: (lei)
Datorii financiare curente, lei 0 0 0
Datorii comerciale curente, lei 1 255 072 074 9,83 457 743 395 3,7 -6,13
Datorii calculate curente, lei 203 909 283 1,6 5 397 492 0,04 -1,56
Alte datorii curente, lei 2 705 416 633 21,18 2 757 950 826 22,28 1,10
Pasive total, lei 12 771 273 236 12 380 200 024
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
Concluzie:

3
Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor întreprinderii pe anii 2016-2017

Tabelul nr. 2.5

Indicatori 2017 2018 Abaterea


absolută,
% (+/-)
2018/
2017
Coeficientul independenţei (autonomiei) financiare = Capital propriu/ 0,11 0,12 0,01
Total pasiv
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate=(Datorii pe termen 1,08 1,07 -0,01
lung+Datorii curente)/ Total pasiv
Coeficientul corelației între sursele împrumutate și sursele 13,37 15,72 2,35
proprii=(Datorii pe termen lung+Datorii curente)/Capital propriu
Solvabilitatea generală=Total pasiv/Total datorii 0,93 0,94 0,01
Rata generală de acoperire a capitalului propriu (%) =Total 1236,67 1471,59 234,92
Pasiv/Capital propriu*100
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil;)
Concluzie

2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiare

Tabelul nr.2.6

Avaliza evoluției veniturilor din vînzări pe anii 2017-2018

Indicatorii 2017 2018 Abaterea


absolută, lei Ritmul
(+/-) creșterii, %

2018/2017 2018/2017
Venituri din vânzări, lei 5 650 643 286 5 170 207 155 -480 436 131 91,5
Alte venituri din activitatea operaționață,
120 478 782 27 175 399 -93 303 383 22,56
lei
Venituri din alte activități, lei 2 192 744 499 1 299 854 435 -892 890 064 59,28
Total venituri din vânzări, lei 7 963 866 567 6 497 236 989 -1 466 629 578
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 8, Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură)
Concluzie:

4
Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de profitabilitate pe anii 2018-2017, lei

Tabelul nr.2.7

Abaterea Ritmul
Indicatorii 2017 2018 absolută, (+/-), lei creșterii, %
2018/2017 2018/2017
1. Profit brut (pierdere brută) 1 300 316 100 1 652 721 185 352 405 085 127,10
2. Rezultaul din activitatea operațională 94 771 003 196 860 150 102 089 147 207,72
3. Rezultat din alte activități 2 028 779 827 (5 367 863 ) -2 034 147 690 -0,26
4. Profit(pierdere) până la impozitare 2 123 550 830 191 492 287 -1 932 058 543 9,02
6. Profit net(pierdere netă) 1 926 080 467 191 492 287 -1 734 588 180 9,94
 Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere;)
Concluzie:

Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări pe anii 2017-2018, %

Tabelul nr.2.8

Abaretea absolută, (+/-)


Indicatorii Formula de calcul 2017 2018
2018/2017
Rentabilitatea venitului din vânzări calculată
Rvv = PB/VV100% 23,01 31,97 8,96
în baza profitului brut, %
Rentabilitatea venitului din vânzări calculată
în baza profitului din activitatea operațională, Rvv =PAO/VV100% 1,68 3,81 2,13
%
Rentabilitatea venitului din vânzări calculată
Rvv = PPI/VV100% 37,58 3,7 -33,88
în baza profitului până la impozitare, %
Rentabilitatea venitului din vânzări calculată
Rvv = PN/VV100% 34,09 3,7 -30,39
în baza profitului net(pierderii nete), %
,Rvv –rentabilitatea venitului din vânzări; PB- profit brut; PAO- profit din activitatea operațională; PPI- profit până la impozitare; PN-
profit net.

 Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere;)


Concluzie:

5
Tabelul nr.2.9

Calcul și analiza indicatorilor de rentabilitate a activelor și a capitalului companiei "" SRL pentru perioada 2016-2017.

Indicatori 2017 2018 Abaretea


absolută, (+/-)
2018/2017
Valoarea medie anuală a activelor = ((valoarea activelor la 175 059 339
12 400 677 291 12 575 736 630
începutul anului+valoarea activelor la sfîrșitul anului)/2)
Valoarea medie anuală a capitalului propriu = ((valoarea -1 145 727 629
capitalului propriu la începutul anului+valoarea capitalului 2 082 725 937,5 936 998 308,500
propriu la sfîrșitul anului)/2)
Rentabilitatea activelor, ROA(%)=(Profit pînă la 17,12 1,52 -15,6
impozitare/Valoarea medie anuală a activelor)*100
Rentabilitatea financiară ROE(%)=(Profit net/Valoarea medie 92,48 20,44 -72,04
anuală a capitalului propriu)*100
Rentabilitatea capitalului permanent (%) = (Profit
net/Valoarea medie anuală a capitalului permanent)*100
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și pierdere);
Concluzie:

2.3. Analiza situației financiare a întreprinderii


Analiza stabilității financiare și a independenței companiei pentru perioada 2017-2018, coeficient

Tabelul nr.2.10

Abaterea absolută
Indicatorii 2017 2018
2018\2017

Rata de autofinanțare a capitalului permanent=


Capital propriu/(Capital propriu+Datorii pe termen 0,995 0,997 0,002
lung)

Coeficientul de levier= Datorii pe termen lung/


0,004 0,002 -0,002
Capital propriu

Rata stabilității financiare= (Capital


0,081 0,068 -0,0130
propriu+Datorii pe termen lung)/Total pasiv

,Rata de manevrare a capitalului propriu=(Active


-5,92 -7,32 -1,4
circulante-Datorii curente)/Capital propriu

Solvabilitatea patrimonială =Capital


0,07 0,06 -0,01
propriu/(Capital propriu + Datorii totale)
Solvabilitatea generală = Active totale/Datorii totale 0,86 0,88 0,02

6
Calculul și aprecierea evoluției în dinamică a coeficienților de lichiditate a"" SRL pentru perioada 2017-2018.

(capacitatea de onorare a obligațiunilor curente)

Tabelul nr.2.11

Indicatori de lichiditate Intervalul 2017 2018 Abaretea


optim absolută, (+/-)
2018/2017
Lichiditate generală = Active circulante /Datorii 2,000-2,500 0,56 0,53 -0,03
curente
Lichiditatea intermediară = (Active circulante – 0,700-0,800 0,56 0,53 0,03
Stocuri) /Datorii curente
Lichiditatea imediată =Numerar /Datorii curente 0,200-0,250 0,09 0,043 -0,047
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
Concluzie:

Tabelul nr.2.12

Calculul și analiza coeficienților utilizării eficiente a activelor întreprinderii “”SRL pentru perioada anilor 2017/2018

Abaterea
Anii
N Indicatorii absolută, (+/-)
2017 2018 2018/2017
1 Venitul din vânzări, lei 5 650 643 286 5 170 207 155 -480 436 131
2 Valoarea medie a activelor totale, lei 12 400 677 291 12 575 736 630 175 059 339
3 Valoarea medie a activelor circulante, lei 7 341 497 759,5 7 370 191 321 28 693 561,5
4 Valoarea medie a activelor imobilizate, lei 5 059 179 531,5 5 205 545 309 146 365 777,5
5 Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active (rd.2/rd.1) 2,19 2,43 0,24
6 Numărul de rotații a activelor totale (rd.1/rd.2) 0,46 0,41 -0,05
7 Numărul de rotații a activelor circulante (rd.1/rd.3) 0,77 0,70 -0,07
8 Numărul de rotații a activelor imobilizate (rd.1/rd.4) 1,117 0,99 -0,127
9 Durata de rotație a activelor totale (365/rd.6) 793,48 890,24 96,76
10 Durata de rotație a activelor circulante (365/rd.7) 474,03 521,43 47,40
11 Durata de rotație a activelor imobilizate (365/rd.8) 326,77 368,68 41,91
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și pierdere);
Concluzie

7
Tabelul nr.2.14

Analiza stării financiare a întreprinderii în baza modelului Altman,


pentru perioada anilor 2017-2018

N Indicatori 2017 2018 Abaretea absolută,


(+/-)
2018/2017
1 Venitul din vînzări, lei
5 650 643 286 5 170 207 155
2 Total active , lei 12 771 273 236 12 380 200 024
3 Fond de rulment, lei
4 Profit net reinvestit, lei
5 Profit pînă la impozitare,lei 2 123 550 830 191 492 287
6 Capital social, lei 1 332 908 000 1 332 908 000
7 Datorii pe termen lung, lei 4 587 916 1 999 699
8 X1 (rd.3/rd.2)
9 X2 (rd.4/rd.2)
10 X3 (rd.5/rd.2)
11 X4 (rd.6/rd.7)
12 X5 (rd.1/rd.2)
13 Z=1,2 X1+1,4 X2+3,3 X3+0,6 X4+1,0 X5