Sunteți pe pagina 1din 3

Arte vizuale și abilități practice Fantezii de toamnă

UNITATEA DE ÎNVĂTARE : Fantezii de toamnă


PERIOADA: 4 săptămâni (S 3 – 6 )
DURATA: 4 ore
Nr. Conținuturi Obs.
C.s. Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare
crt. – detalieri – Data
1 Simfonia 1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor * materiale: manual de Observare sistematică 27.09
punctelor 2.1 ipostaze ale punctului și liniei în compoziții plastice și în arte vizuale şi abilităţi Probă practică
(Punctul-element 2.2 mediul înconjurător practice, pixuri cu gel de
de limbaj plastic) - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre diferite culori,stilouri cu
cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. peniţe de dimensiuni
(subiectul compoziției/lucrării) diferite, creioane colorate,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, creioane cerate, creioane,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii acuarele, tempera, pensule
unor rezultate anticipate *procedurale: conversaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor explicaţia, exerciţiul
materiale, prin experiment practice *forme de organizare a
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu colectivului: activitate
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de frontală, activitate
grup individuală
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de
limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
2. Jocul liniilor ( 1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor * materiale: manual de Observare sistematică 04.10
Linia-element 2.1 ipostaze ale punctului și liniei în compoziții plastice și în arte vizuale şi abilităţi Probă practică
2.2 mediul înconjurător practice, pixuri cu gel de
diferite culori,stilouri cu

1/3
Arte vizuale și abilități practice Fantezii de toamnă

de limbaj - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre peniţe de dimensiuni


plastic) cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. diferite, creioane colorate,
(subiectul compoziției/lucrării) creioane cerate, creioane,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, acuarele, tempera, pensule
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii *procedurale: conversaţia,
unor rezultate anticipate explicaţia, exerciţiul
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor *forme de organizare a
materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu frontală, activitate
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de individuală
grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de
limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
3. Mesajul formei 1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul * materiale: manual de Observare sistematică 11.10
(Valoarea ți 1.2 prezentării spațiului ambiental urban sau rural (de arte vizuale şi abilităţi Probă practică
2.1 exemplu, a istoriei caselor/construcțiilor reprezentative) practice, pixuri cu gel de
forma – 2.2
elemente de - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul diferite culori,stilouri cu
Satului etc. peniţe de dimensiuni
limbaj plastic)
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre diferite, creioane colorate,
cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii creioane cerate, creioane,
etc. (subiectul compoziției/lucrării) acuarele, tempera, pensule
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de *procedurale: conversaţia,
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea explicaţia, exerciţiul
obținerii unor rezultate anticipate *forme de organizare a
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor colectivului: activitate
materiale, prin experiment practic frontală, activitate
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu individuală
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și
de grup

2/3
Arte vizuale și abilități practice Fantezii de toamnă

- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a


suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor
de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
4. Recapitulare- 1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de * materiale: manual de Observare sistematică 18.10
evaluare 1.2 apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea arte vizuale şi abilităţi Probă practică
2.1 obținerii unor rezultate anticipate practice, pixuri cu gel de Autoevaluarea
2.2 - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor diferite culori,stilouri cu
materiale, prin experiment practic peniţe de dimensiuni
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite, creioane colorate,
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale creioane cerate, creioane,
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a acuarele, tempera,
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor pensule, fișe de
de limbaj autoevaluare
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de *procedurale: conversaţia,
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere explicaţia, exerciţiul
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind *forme de organizare a
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală

3/3