Sunteți pe pagina 1din 12

Procesul decizional s-a dovedit a fi întotdeauna “piatră de încercare” a managementului,

scopul esenţial fiind identificarea variantelor de acţiune şi alegerea aceleia care, prin
fundamentare ştiinţifică, este indicată ca cea mai fezabilă. Procesul decizional al B.C.
„Mobiasbancă” S.A. este bine dezvoltat prin faptul că la luarea deciziilor participă personalul
calificat şi competent al Băncii. Astfel, deciziile adoptate şi aprobate au un grad ridicat de
precizie şi corectitudine. Este extrem de importantă organizarea unui proces decizional optim,
deoarece intreaga activitate a Băncii se bazează pe insăşi deciziile aprobate de managementul
superior. Decizia este elementul esenţial al managementului şi reprezintă esenţa actului de
conducere.
Managerii Băncii trebuie să adopte diverse hotăriri, parcurgind următoarele etape:

 Definirea problemei. La această etapă managerul Băncii identifică problemele apărute


care trebuie soluţionate. Este foarte importantă capacitatea managerului de a recunoaşte
existenţa dificultăţilor pentru a putea organiza procesul de corectare sau eliminare a
problemei. Fiecare manager anunţă problemele depistate in cadrul adunărilor
organizate in scopul analizei situaţiei bancare la momentul prezent. De asemenea,
managerii B.C. „Mobiasbancă” S.A. caută soluţii pentru problemele apărute in diferite
domenii. In cadrul Băncii managerii şi-au dezvoltat capacitatea de a analiza dificultăţile
din mai multe puncte de vedere, moment semnificativ pentru adoptarea unor decizii cit
mai eficiente.

 Enumerarea variantelor de acţiune posibile. După identificarea problemelor,


managerii caută soluţii de depăşire a dificultăţilor. Astfel, sunt analizate toate variantele
posibile care pot contribui la redresarea situaţiei. După colectarea variantelor de acţiune
posibile, aceastea sunt expuse in ordine conform principiului importanţei deciziilor. De
asemenea, in cadrul acestei etape are prioritate creativitatea şi experienţa tuturor
managerilor. Fiecare manager elaborează o listă de soluţii care ar putea elimina efectele
negative ale activităţii Băncii.

 Culegerea informaţiilor privind variantele posibile de acţiune şi estimarea efectelor


acestora. Respectiv, după culegerea tuturor variantelor posibile, are loc adunarea
principalelor informaţii care descriu fiecare curs de acţiune. Acestea sunt expuse in
ordine logică. La această etapă, fiecare manager al B.C. „Mobiasbancă” S.A.
intocmeşte liste care conţin elementele necesare evaluării alternativelor identificate şi
limitele, adică prezentarea avantajelor, dezavantajelor şi efectele fiecărei alternative.
Pentru a asigura succesul acestei etape este necesară atenţia maximă a managerului
pentru a nu permite strecurarea anumitor greşeli.

 Identificarea celei mai convenabile dintre alternative. Etapa respectivă este foarte
importamtă in cadrul procesului decizional şi de eficienţa acesteia depinde succesul
celorlalte etape. La această etapă se identifică insăşi decizia. Atfel, fiecare manager are
un rol esenţial prin faptul că de decizia adoptată de acesta depinde, intr-o oarecare
măsură, succesul intregii Bănci. Managerii trebuie să analizeze cu atenţie toate
informaţiile despre cea mai convenabilă alternativă pentru a fi sigur de rezultatele
acesteia.

 Dezvoltarea şi implementarea variantei adoptate. In cadrul acestei etape managerul


elaborează un Plan de acţiune care conţine ansamblul măsurilor care necesită a fi
implementate pentru realizarea variantei optime. In cazul in care decizia antrenează
schimbări radicale in activitatea B.C. „Mobiasbancă” S.A. mai intii se pregăteşte un
climat psihologic favorabil, ceea ce reprezintă inştiinţarea şi sprijinirea personalului
pentru a se putea adapta noilor condiţii.

 Evaluarea rezultatelor obţinute. Fiecare decizie este adoptată pentru a imbunătăţi şi


dezvolta intreaga activitate a Băncii, fie o decizie in domeniul resurselor umane, in
domeniul desfăşurării operaţiunilor bancare etc. La această etapă se determină dacă
decizia adoptată a indeplinit obiectivele stabilite. In cazul in care au fost inregistrate
anumite abateri se stabilesc cauzele care le-au generat şi procesul decizional trebuie
revizuit.

Cele mai importante decizii sunt adoptate şi aprobate de către Adunare Generală a
Acţionarilor care deţin dreptul de proprietate asupra Băncii. In fiecare an la Adunare sunt
prezentate rezultatele activităţii Băncii pe anul precedent, precum şi direcţiile prioritare de
dezvoltare pentru anul curent. Astfel, pe baza informaţiilor prezentate sunt identificate
principalele dificultăţi cu care s-a confruntat B.C. „Mobiasbancă” S.A. in anul precedent şi se
propun soluţiile care ar putea schimba situaţia in anul curent.
O decizie extrem de importantă a fost luată in ianuarie 2007 şi anume schimbarea
acţionarului majoritar şi lansarea procesului de integrare in Grupul Societe Generale, care in
mare parte a determinat evoluţia Băncii. Acţionarii au decis ca profitul obţinut de Bancă in
anul 2007 să fie alocat pentru dezvoltarea ei.
Adunarea Generală a Acţionarilor, de asemenea, a efectuat unele amendamente şi
completări la actele normative ale Băncii, inclusiv in statutul Băncii in scopul alinierii la
legislaţia in vigoare. In anul 2008 a fost luată decizia cu privire la schimbarea unor membri din
Consiliul Băncii. Organului executiv ii revine deciziile ce privesc activitatea de zi cu zi a
Băncii. Viteza mare de circulaţie a mijloacelor băneşti presupune faptul că deciziile bancare
sunt adoptate zilnic de intreg personalul B.C. „Mobiasbancă” S.A. Fiecare angajat adoptă
diverse decizii in dependenţă de limitele responsabilităţilor postului deţinut.

Ţinind cont de faptul că activitatea de baza a Băncii este activitatea de creditare, o


pondere semnificativă o au deciziile elaborate in condiţii de risc şi incertitudine. Banca este
uneori reticentă la acordarea creditelor unor intreprinderi instabile, deoarece riscul de
nerambursare creşte proporţional cu nivelul de instabilitate. Acest tip de decizii sunt
caracteristice creditării persoanelor juridice, care solicită de la Bancă credite mari. Deciziile in
condiţii de risc şi incertitudine sunt adoptate după efectuarea unei analize minuţioase a
solicitantului pentru a determina gradul de risc asumat de către Bancă.
Intuiţia, cunoştinţele şi experienţa managerilor superiori sunt de neinlocuit pentru deciziile ce
trebuie luate fără a dispune de suficient timp pentru prelucrarea informaţiilor necesare unei hotăriri
sau pentru deciziile luate in condiţii de incertitudine. Trebuie, de asemenea, luată in considerare
eficienţa procesului decizional, raţionalitatea utilizării unor mijloace costisitoare in condiţiile
unor decizii minore din punct de vedere al efectelor lor asupra modului cum banca işi atinge
scopurile sale.
Organigrama B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. are o structura complexă,
insă, in acelaşi timp este şi compactă.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Băncii. Prin alegerea
consiliului de supraveghere şi prin aprobarea consiliului de administraţie, a
Băncii. Adunarea Generală a Acţionarilor indeplineşte un şir de atribuţii, şi anume:

● schimbarea formei juridice a Băncii;


● mutarea sediului;
● majorarea sau reducerea capitalului acţionar;
● conversia unei categorii de obligaţiuni in altă categorie de obligaţiuni sau in
acţiuni;
● sfixează dividendul;
● stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli etc.

Comisia de cenzori a Băncii se află in relaţii de coordonare cu Adunarea Generală a


Acţionarilor şi indeplineşte următoarele atribuţii:

- verifică indeplinirea condiţiilor statutare privind prezenţa şi votul in Adunarea


- verifică execuţia bugetară, propunerile pentru proiectul de buget de venituri şi cheltuieli
pentru anul următor şi propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul curent;
- stabileşte registrele asociaţiei necesare desfăşurării unui bun management financiar;
- intocmeşte, pe baza verificărilor efectuate, şi prezinta Adunării Generale a Acţionarilor
rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei deproprietari;
- propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor sau, după caz, comitetului
executiv programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăşurării managementului
financiar.
Conform legilor bancare, responsabilitatea finală revine, in mod normal, consiliului
de administraţie. Consiliul răspunde in faţa deponenţilor şi acţionarilor cu privire la apărarea
intereselor acestora, prin intermediul unei admnistrări a instituţiei bazată pe lege, informaţie,
eficienţă şi experienţă. Membrii Consiliului delegă, de obicei, conducerea de zi cu zi a
activităţilor Băncii. O responsabilitate importantă a Consiliului este să asigure că Banca are
acorduri adecvate de audit intern şi că sistemele de gestionare a riscului sunt aplicate in mod
corect. De asemenea, Consiliul Băncii are obligaţia să se asigure că legislaţia şi
reglementările bancare sunt respectate. Acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a
se asigura de faptul că informaţiile prezentate in situaţiile Băncii sunt transparente şi corecte
şi că există proceduri adecvate, inclusiv audit extern, sau alte tipuri de revizuire, atunci cind
este cazul, pentru a se putea asigura că informaţiile prezentate nu sunt false sau incorecte.

Auditul in cadrul B.C. „Mobiasbancă” S.A. se efectuează atit din iniţiativă proprie, cit şi din
oficiu. Auditul din iniţiativa Băncii se efectuează in bază de contract incheiat intre B.C.
„Mobiasbancă” S.A. şi organizaţia de audit, care nu este in drept să desfăşoare alte activităţi
decit cea de audit. Astfel, pe baza documentelor examinate, auditorul intocmeşte actul de
control şi raportul de expertiză contabilă. Auditorul este obligat să efectueze auditul cu
imparţialitate, calitativ, in termen şi in conformitate cu cerinţele sistemului de evidenţă
contabilă şi să asigure confidenţialitatea intereselor Băncii.

Consiliului Băncii i se subordonează direct Organul Executiv care intocmeşte rapoarte


in care sunt inscrise toate rezultatele obţinute de Bancă pe parcursul perioadei de gestiune.
Organul executiv adoptă zilnic decizii cu privire la activitatea zilnică a B.C. „Mobiasbancă”
S.A. Responsabilitatea principală a acestui organ este să dirijeze şi să organizeze cit mai
eficient intreaga activitate a Băncii. Organului executiv al Băncii i se subordonează o mulţime
de departamente, acestea, la rindul lor, fiind impărţite in secţii. Departamentul comunicare şi
relaţii publice are o importanţă esenţială in cadrul structurii organizatorice prin faptul că prin
activitatea acestuia Banca formează şi menţine legături cu diferite instituţii internaţionale
precum BERD, BIRD, USAID etc. Astfel, sunt organizate diverse şedinţe in cadrul cărora se
iau anumite hotăriri, se aprobă diferite proiecte de finanţare cu scopul menţinerii unor strinse
colaborări cu instituţiile financiare internaţionale. De asemenea, in cadrul acestui
compartiment se desfăşoară şi negocieri, acestea avind un rol semnificativ pentru Băncă ţinind
cont de acordurilor de creditare. Astfel, capacitatea de negociere a managerilor devine foarte
importantă in acest domeniu.

Un compartiment obligatoriu Băncii este administrarea riscurilor care are drept


obiectiv principal gestiunea eficientă a tuturor riscurilor ce apar pe parcursul perioadei de
gestiune. Principalele riscuri care afectează activitatea Băncii sunt: riscul de creditare, riscul
de piaţă, riscul lichidităţii, riscul ratei dobinzii, riscul strategic şi alte riscuri. Departamentul
administrarea riscurilor este responsabil pentru dezvoltarea tehnologiilor de dirijare a
riscurilor, precum şi un sistem de instrumente specific avansate, relevante atit fiecărui risc, cit
şi condiţiilor actuale din Republica Moldova.
Departamentul proiecte şi organizare dirijează, in special, activitatea de finanţare a
B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. Astfel, in cadrul acestui compartiment
sunt acceptate diferite proiecte care permite desfăşurarea activitatăţii de bază a Băncii. De
asemenea, o responsabilitate esenţială a Departamentului este şi stabilirea modalităţilor de
organizare a proiectelor. Ca exemplu pot fi menţionate liniile de credit acordate de BERD.

Departamentul Conformitate şi Supraveghere Permanentă se supune Organului Executiv


şi exercită activitatea de control a tuturor secţiilor Băncii pentru a identifica dacă activitatea
acestora este desfăşurată atit in conformitate cu regulamentele interne ale Băncii, cit şi cu actele
normative in vigoare. Reglementarea bancară este reprezentată de un şir de legi care trebuie
respectate pentru ca politica monetară şi valutară a Băncii Centrale să fie efectiv aplicată.
Activitatea de supraveghere presupune verficarea gradului de corespundere a activităţii Băncii
normelor stabilite. Supravegherea activităţii Băncii reglementărilor prudenţiale facilitează
determinarea punctelor forte şi a vulnerabilităţii Băncii. Scopul principal al acestui
Departament este protejarea intereselor deponenţilor, analiza performanţelor bancare,
prevenirea falimentului Băncii.
Compartimentul Corporate Banking se află in subordine directă organului executiv şi
include mai multe secţii. Secţia relaţii clienţi corporativi are drept scop stabilirea şi
menţinerea unor relaţii de lungă durată cu clienţii Băncii. Astfel, in cadrul acestei secţii
sunt supuse analizei permanente toate dosarele clienţilor corporativi pentru
a verifica situaţia curentă a acestora. Secţia operaţiuni corporative este responsabilă de
ansamblul operaţiunilor desfăşurate cu clienţii corporativi. De exemplu, sunt acordate
credite corporative, a căror proceduri sunt mai complexe sau sunt atrase depozite de la
clienţi corporativi care au o importanţă semnificativă pentru solvabilitatea Băncii. Secţia
clienţi privaţi şi străini ţine evidenţa tuturor clineţilor din această categorie. Sunt acordate
facilităţi şi operaţiunile cu acest tip de clienţi se desfăşoară, avind citeva aspecte
diferenţiate.

Direcţia retail banking are drep scop comercializarea produselor bancare către clienţii B.C.
„Mobiasbancă” S.A. Secţia strategie şi marketing se ocupă, in special, cu promovarea
produselor bancare şi utilizează diverse strategii de publicitate şi reclamă atit pentru a-şi
informa clienţii existenţi şi cei potenţiali referitor la noile oferte ale Băncii, cit şi pentru a
atrage noi categorii de consumatori. Centrul de deservire a clienţilor are o misiune
importantă referitor la stabilirea şi menţinerea unor relaţii de incredere cu clienţii Băncii.
Sediul Centrului de deservire a clienţilor este localizat in centrul municipiului Chişinău.
Direcţia retail banking presupune şi o anumită reţea de filiale, care sunt 13 la număr şi sunt
dispersate pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Filialele Băncii sunt importante prin
faptul că clienţii pot avea acces permanent in regiunile unde locuiesc fără a fi nevoiţi a se
deplasa la sediul central al Băncii.

Direcţia Flux Financiar şi Afaceri Corporative include următoarele subdiviziuni:


financiară, trezoreria, legalitatea, afaceri corporative. Rolul principal al subdiviziunii
financiare este de a ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Băncii şi conţine următoarele
secţii: contabilitatea generală, controlul administrativ şi raportarea financiară. Secţia
contabilitate generală analizează spectrul de resurse al Băncii şi furnizează datele primare
care vor fi ulterior prelucrate de Secţia raportare financiară. De asemenea contabilitatea
calculează şi actualizează indicatorii bancari (capitalul normativ total, suficienţa capitalului
ponderat la risc, rentabilitatea activelor, rentabilitatea capitalului acţionar etc.). Secţia
raportare financiară se ocupă cu intocmirea rapoartelor financiare in care sunt indicate
rezultatele Băncii obţinute pe parcursul perioadei de gestiune şi sursele de finanţare,
precum şi alte informaţii cu privire la indicatorii bancari. Secţia Trezorerie a fost introdusă
in organigrama Băncii in anul 2002. Aceasta a fost creată in scopul optimizării dirijării
activelor şi pasivelor şi
monitorizării riscurilor bancare. Trezoreria include trei secţii: middle office, forex, piaţa
financiară şi a valorilor mobiliare. Secţia piaţa financiară şi a valorilor mobiliare cercetează
nivelul cursului bursier al acţiunilor plasate la bursă şi determină dacă valoarea acestora
este sub- sau supraapreciată faţă de valoarea nominală a acţiunii.
Direcţia Resurse are in subordinea sa trei secţii. Resursele umane are drept scop principal
angajarea, recrutarea, motivarea, evaluarea lucrătorilor. Astfel, acestei secţii i se acordă o
atenţie deosebită prin faptul că viitorul Băncii depinde de calificarea şi profesionalismul
tuturor angajaţilor, deoarece aceştia se află permanent in relaţii directe cu clienţii Băncii.
Remunerarea este o funcţie primordială indeplinită de Direcţia in cauză, deoarece doar
stimulind angajaţii se pot obţine rezultate favorabile. De asemenea, o importanţă mare o
are şi calitatea serviciilor prestate de către toţi membrii Băncii. Secţia de calitate se ocupă
de supravegherea modalităţii de respectare a standardelor de calitate.

Direcţia Suport include: tehnologiile informaţionale, logistica, operaţiunile şi securitatea.


Responsabilitatea principală a secţiei Tehnologii Informaţionale este identificarea şi
dezvoltarea tehnologiilor bancare. Astfel, contribuţia acestei secţii este importantă prin
faptul că determină nivelul de modernizare al Băncii. Secţia logistică include Secţia
operaţiuni are ca principal obiectiv ţinerea evidenţei operaţiunilor atit a persoanelor fizice,
cit şi a celor juridice. In cazul depistării anumitor neregularităţi sunt anunţaţi toţi clienţii
pentru a corecta situaţia existentă. Ţinind cont de faptul că Banca operează cu sume de
mijloace băneşti imense, sistemul de securitate trebuie bine organizat şi gestionat. Este
importantă nu doar securitatea fizică, ci şi securitatea logică, pentru a preveni spargerile şi
furturile. B.C. „Mobiasbancă” S.A. este inzestrată cu un sistem de securitate bine dezvoltat
care asigură confidenţialitate şi siguranţă. Secţia securitate are drept scop principal
protejarea impotriva insider-ilor, care reprezintă angajaţii sau persoanele din organizaţie
care deţine acces autorizat sau cunoştinţe şi are drept scop provocarea daunelor Băncii.

Procesul de conducere se realizează prin exercitarea unui ansamblu de funcţii sau atribute.
Funcţiil conducerii reprezintă anumite grupe omogene de activităţi, ce trebuie efectuate de
conducerea unităţii respective in scopul realizării funcţiunilor de bază specific a fiecărei
organizatii Funcţia de previziune a Băncii constă in determinarea tendinţelor de evoluţie
din mediul economic. B.C. „Mobiasbancă” S.A. stabileşte anual obiectivele care urmează
a fi realizate pe parcursul perioadei de gestiune. Insă, inainte de aceasta sunt prezentate şi
analizate rezultatele anului precedent. Managerii elaborează strategia pe termen lung in
care sunt incluse şi obiectivele stabilite. Incepind cu anul 2007 potenţialul Băncii este mai
mare datorită integrării in Grupul Societe Generale. Astfel, Banca işi dezvoltă capacitatea
şi interesul de a activa pe pieţe din ce in ce mai extinse. De asemenea, este importantă şi
previziunea unor evenimente care pot apărea pe parcursul anului. Pentru aceasta sunt
stabilite anumite măsuri de protecţie care asigură desfăşurarea unei activităţi bancare
permanente. Funcţia de previziune prevede şi proiectarea nivelurilor profitului pentru
perioadele viitoare. Se repartizează mijloacele băneşti destinate diferitelor categorii de
cheltuieli pentru a menţine echilibrul contabil. Realizarea acestei funcţii permite
managementului superior să privească spre viitor cu incredere şi speranţă.

Funcţia de organizare presupune insăşi organizarea intregii activităţi a Băncii de la


managementul superior pină la nivelele cele mai inferioare ierarhiei bancare. La baza unei
organizări eficiente a Băncii se află structura organizatorică care trebuie să se adapteze
rapid la cerinţele de evoluţie a Băncii. B.C. „Mobiasbancă” S.A. şi-a modificat structura
organizatorică care a fost aprobată la şedinţa Consiliului Băncii din 12 iunie 2008. Noua
organigramă include toate modificările care au fost efectuate ca urmare a schimbării
acţionarului majoritar in anul 2007. Succesul, intărirea poziţiei Băncii pe piaţa bancară,
precum şi realizarea planurilor strategice se datorează in mare măsură extinderii reţelei de
filiale şi reprezentanţe. B.C. „Mobiasbancă” S.A. are filiale pe intreg teritoriul Republicii
Moldova atit la Nord – Edineţ, Bălţi, Orhei, Ungheni – cit şi la Sud in regiuni precum
Comrat, Cahul ş.a. In prezent, Banca dispune de o reţea ce numără 13 filiale şi 50
reprezentanţe. Funcţia de organizare a managementului are un rol principal prin faptul că
asigură ordinea internă a Băncii şi anume prin repartizarea eficientă a tuturor sarcinilor şi
atribuţiilor către personalul B.C. „Mobiasbancă” S.A.

Funcţia de motivare este acea funcţie a managementului care analizează intregul


personal al Băncii şi gradul de satisfacţie al acestora. Gradul de realizare al obiectivelor
Băncii se află in dependenţă directă cu nivelul de motivare al salariaţilor. Banca asigură
condiţii favorabile de muncă, un climat armonios care-i stimulează pe angajaţi să-şi
efectueze cit mai bine sarcinile. O atenţie deosebită este acordată motivării nemateriale
pentru a dezvolta spiritul de echipă şi a crea un anturaj cit mai favorabil. Un exemplu este
serbarea aniversării a 18 ani ai B.C. „Mobiasbancă” S.A. A fost organizat un eveniment in
afara oraşului timp de 2 zile la care au participat peste 600 de angajaţi cu scopul de a
fortifica relaţii de incredere intre membrii Băncii. De asemenea, sunt organizate diferite
sărbători la care angajaţii Băncii sunt bucuroşi să participe. Aceste evenimente sunt
organizate pentru a se cunoaşte mai bine angajaţii intre ei, a face schimb de păreri şi idei,
precum şi de a crea un personal cit mai unit. Angajaţii B.C. „Mobiasbancă” S.A. sunt trataţi
cu respect prin faptul că aceştia sunt consideraţi principala resursă prin intermediul căreia
Banca işi poate realiza obiectivele. De asemenea, motivarea financiară este un aspect bine
dezvoltat al Băncii, acest lucru este determinat prin prisma cheltuielilor pentru remunerarea
muncii personalului. Funcţiei de motivare i se acordă un rol primordial, deoarece Banca se
bazează pe experienţă, profesionalism şi competenţă.

Funcţia de coordonare este realizată sistematic in cadrul Băncii şi presupune creşterea


gradului de concentrare a procesului decizional. Noua structură organizatorică a favorizat
desfăşurarea procesului decizional. Astfel, au fost modificate principiile de delegare a
sarcinilor şi anume prin faptul că, in prezent, fiecare angajat este insărcinat cu acele atribuţii
care corespund postului său. Aşadar, se axează pe eliminarea obstacolelor care provin de
la repartizarea incorectă a sarcinilor către angajat. De asemenea, funcţia de coordonare
prevede şi centralizarea informaţiilor, aspect semnificativ in adoptarea şi aprobarea
deciziilor. Centralizarea datelor oferă posibilitatea de a privi activitatea Băncii in ansamblu
şi permite identificarea cu uşurinţă a deficienţelor apărute. Abordarea activităţii ca sistem
este binevenită prin faptul că pot fi selectate acele elemente care răspindesc efecte negative
pentru a fi eliminate.
Funcţia de control este bine evidenţiată in cadrul B.C. „Mobiasbancă” S.A. şi presupune
exercitarea controlului asupra tuturor direcţiilor de activitate a Băncii. Astfel, sunt supuse
controlului şi cele mai minore activităţi pentru a nu permite apariţia unor
erori care, ulterior, pot influenţa negativ intregul sistem. Fiecare Departament efectuează
un control sistematic pentru a putea dezvolta noile oportunităţi sau pentru a elimina
obstacolele apărute. De asemenea, se dezvoltă aspectul de control propriu al activităţii
fiecărui angajat. Astfel, fiecare angajat işi supune controlului zilnic activitatea sa pentru a
identifica punctele forte şi cele slabe. Atunci cind o problemă este depistată prea tirziu,
corectarea acesteia poate lua fi prea mult timp, fie nu se mai poate elimina. B.C.
„Mobiasbancă” S.A. acordă prioritate controlului, deoarece un control eficient şi efectuat
la timp poate contribui esenţial la dezvoltarea societăţii.

S-ar putea să vă placă și